Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1907

Maandair 8 Februari 1907 So I0S61 45ste Jaargang fiouDSCHE mum DlieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken telefoon n SV A D V E K T E N T I E N worden Inzending van Advertentiën tot 1 uiii des iniilil Teletai n Sio 89 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N m HONDERD DRIE EN VEERTIGSTE winkel is te Amsterdam geopend A BLUYSSEN ZONEN Fabrikanten van ROOMBOTER MÉLANGES en MARGARINE Specialiteiten in KAAS KOFFIE en THEE HOIS TE HUdR Ilerr iihiii8 Oosthaven It 88 Zee Kamers groote Keaken drooge Keld i flinke Toio VoorzieD van Qas n W ttr leiding Te bevragen B 89 oord rabaD 8ch Scboen eo LHarzenmagazIJa KLLIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg PRIMA KWALITEIT OVERS€nOE E sterke Scliooilttrzeii eni Opruiming van rcslaRlen Aaat evelend V SMITS Alle repjiratifin en aangemeten erk Vl lld eii GevogeHe Van af heden en verder dagelijki vericb rerkrögbaar Braadkaikenx Soepkippon Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste iltndvogels Talingen wilde Kendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Keevleescli enz enz tegen de meoat sterk concnrreerende prezen Panklnar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aOTTELIKG PoeUer Oosterstraat 18 ROTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 Ferwerda TiemanJ Orootate détall wUDbandelarea in Nederland 0 61 0 72 8t Ektëpho M6doc La Bose Lndon Jhateau Malleret 0 80 per fle ch per anker van 45 fl 1 2 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 Ch lenu Malleret Petit KoDrgogne Graves Blanc Hout Santernes Witte Berjterac Niereteiner 0 72 Rttdesheim er 1 08 I Oude Koode Portwün 1 I 1 08 per flesch Eitra oude Koode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwgn 1 08 Exlra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior L4iVermontb dl Torino Don Bkllakdi per Liter 1 17 Prljnen netto A eonlant DEPOT TE QOPDA F J J BOON V N OSTADB Qond Drnk ran A BEINKUAN A Zn Koningin Wilhelminakweekschool TE ROTTERDA M Christelijke opleiding 7oor Onderwijzers en Onderwijzeressen OPeWING I April looy TutmSertêtraM i0t i09 AANOIFTE van leerlingen 14 tot 17 jaar voor 1 Maart 1907 by den Directear B VAN OROENENBEROU a Oravenweg 31 ot Heer K BRANTS Crooair Singel 20 U bUHBMAN Tainderstraat 107 ToelaHmggexamem vr aUe Uaêten in em r tia Maart Het onderwijs omvat behalve da vakken van Gewoon Lager Onderwga dat in Fransch Daitsch Bngelsch Wukande Alg en Bjjb öeachiedenis en Oeioofsleer Voor de toelating wordt geen kennis ran talen vereiacht Aan de KON EHUASCHOOL Leerschool zgn r r r Mmi l0 klassen Schoolgeld voor de kweekschool I M per jaar voor de voorbereidende klassen 4I per jaar Prospectossen warden op aanvrage gaarne verstrekt Het Beatnor R VAN GROENENBERGH Ds D A VAN HASELEN Voori Directear L VAN SANDIJK Secr WESSANENéiëTAAN Wormerveer OPGERICHT irM H0 1III KL MKK F BRICKBIW Voedert nw Fee met de u ti re murim merk Sler en W Li nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IMploma Parij 1900 Negen Gouden Medaille WERIXD SLCCKS De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Extract mwLmmtmw wordt aanbevolen tegen Borstaandoéningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoe t Borstpyn Keelpgn Heeschheid enz MBLIASTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehachten in Ntdtrhnd Frankriji DuitscAlandf EngelantL Armtrika Ntd Indii Oranje Rwitr KoUmié Tmntvaat nu HBLIAJITHB werd 9 maal met Genden 3 maal met Eere Medailiea bekroond UKLIANTBE in flacons I 0 40 t 0 70 en I 1 UBLIAKTHB in dooien tabletten f 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK fe o Koninklijke Stoomtabriek De Boningbtoem Den Haag Verkrijgbaar bij Finna WOLPP S Co Waethaven 198 Oouda ORENUBL Gouda E H VAN MIU Vawital B 126 Gouda A BOUMAN MocrdrecM PINKSE Nieumrktrka d IJhI A N t ZESSEN Sckooakmm B v WIJK Oudtwamr A SCBEBB HaatIrttlU P W v EDE Oudtmttdr K ri dbi BEIJDEN te Ruuwiii P v d 8PKK MoénapilU O v D STAR WkI J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DBR BEUDEN Waddmjmmn P A na GROOT A d JONGB Owi M r J P KASTELBIN PoUbntitrdam D BIKKER te Bntdtop WAAnSCHVWIJVCl Laat U niet mialeideidoor iM 9 roop Hetklsoitar aanetaPaulo Abdif beataat niet du Siroop van geenerlei waarde Ceoensoerzekcrltid niaatscbappii M 3 0Tdrccji I W Mt I g M DordrtcM 0 g t l H ia ma t lMPPClljli RayttMl MHtcIWNO l 3 000 000 j t i t nsta M aini a R m ndsa UI i DE noBDEOOPSTE è i DE MEB8T PRACT18CHE A DE HEEST VOLLEDIOE modebLawki ijjn beslist die der Firma TOB LADIES JOOHSAL met mbstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBEaaMAKBU met een gratis geknipt patroon THE BkZAAH Of CBILDKBSa BASaiOXS Kindermodes met Tele gratia ge knipte patronen VB AAGT Uw Boekhandelaar Proefnummer AUe met kottet BoU BIJmegtel I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zjjn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooroitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en Maa rüjders ordt ni overtniging als een werkeljke hnlp ia den nood het boek ftwiberolen Na ODtrftdgat ran adrei per briefkaartw or Jt d l boekje Inaco per poat toegexoadeD door BLOKPOKL S Hoekhan Za thonimel ó ii Verkrijgbaar in fleaachen SO ets 7S el en f 1 85 bü H H Apothekera en Drogiston Let op h t merk ASltBB F AD BIGHTEB Co Rotterdam Te Govu bjj 0 LDlilEB Apotheker Harkt en bij WOLFF Co Weatharei 118 MISBEFOTTMTBEE en wardt vehockl op t lEBK telettra UT UI llaeum Ta H RAVENSWAiY ZONEN OOEINOHCH Daae TH8BKN worden a elefeid in vwxagelde pa ea van tiji hMi M Mn W en em td oa m t varaialdiiig ru Nommer ac kPrga roonian van nevens aanil lUaik Tolgeua da Wet gadapo oeerd Ziek tot da aüroapiiiff van gatapda ofdeia aanbevs aue a C BUL Toothaon J BKgBBAABT lA Her7ormingsmoeilijkhedea Maar dat is nu toch zooii i Aie toestand dat de wetgever geen oogenblik zal aarzelen om daar een stokje voor te steken Dit of iets dergelijk kunt ge telkens liuoren wanneer ge verkeerde toestanden in den een of andere kring uiteenzet Zoü iets dus als si Ie Uüi Ic savait Als de wetgever de kwalen maar kende dan Zoudt ge dan denken dat de wetgever vele der bestaande moeilijkheden en bezwaren niet kende Kom lees dan de Handelingen der StatenGeneraal maar eens neen de meeste vcrkeerdheden iu wetgeving en staatsbestuur zijn maar al te zeer bekend ze zijn over en over tentoongesteld uiet alleen daar maar ook in de bladen Maar waarom wor t er dan geen eind aan gemaakt het is toch de plicht van Regeering en Staten Cieneraal om de wetgeving zoo goed mogelijk te maken haar inhoud te doen overeenkomen met het rechtsbcwustzijn des volks inderdaad dit alles is volkomen juist maar evenwel nochtans en desalniettemin Vooreerst moet de tijd rijp zijn voor een hervorming dat wil zeggen er moeten genoeg menselien overtuigd zijn van hare noodzakelijkheid om haar op den voorgrond te brengen De vooruitstrevende groepen hebben vele hervormingen aangewezen die zij vurig begeeren te verwezenlijken maar als zulke hervormingen niet gedragen worden door de overtuiging van een groot deel des volks gelukt het niet een om ze op den voorgrond te brengen om ze te voeren binnen de sfeer van de praktische politiek zooals dat heet laat staan de StatenGeneraal te bewegen ze aan te nemen Maar laat nu een gewenschte hervorming zoover zijn doorgedrongen in de geesten dat men haar brengt op een program van actie zoodat derhalve een poUtieke groep beloofw dat als de kiezers haar aan het roer brengen zij een op ftVILLETOlX IN DUB BELE BA NDEN 22 Maar wat heeft hij dan uitgevoerd Zoover ik weet geen kwaad maar ook nooit goed Het is de noodlottige ledigheid met al huar nasleep van ellende Christiaan Vernier is een losbol geblaseerd op en omringd van vrienden die hem tot de schandelijkste en liederlijkste handelingen verleiden Ongelukkig kind herhaalde baar vtder Vanwaar komt eensklapa die helderziendheid en wereldkennis dat je toestanden hebt geraden die je moeder en mjj verborgen zijn gebleven Drie weken heelt hö onder onsdak doorgebracht en by heeft zich doen kennen als een brave jongen zeer gemakkelijk om mede om te gaan En nn zoa ik eensklaps moeten gelooven dat hg een doortrapte deugniet is Je overdrijft kind De onbekendheid met het leven maakt dat jiJ alles onder een vergrootglas ziet Oelooimü je moeder en ik zgn nog zoo dom niet en wü koesteren niet de minste vrees AlsJÜ oet dien jongen in het hawelük treedt 4u kgooon wü i tookoiut gonit oodor lossing T8 1 het vraaijstuk zal voordragen dan begint het t b erst recht In de eerste plaat jestaat er natuurlijk al tijd verschil over de al of aiet noodzakelijkheid van een gevraagde hervorming een verschil dat veelal volkomen tegoeder trouw is want de staathuishoudingis zfer ingewikkeld en wat de een eenverbetering i l i l l ander op voor hem zelf wellicht bijna even goede gronden voor verderfelijk houden Maar wij hadden hot over een gevraagde hervorming die binnen desfeer der praktische politiek was getrokken De groepen die van de eischen die in het program van actie zijn opgenomen niets weten willen bogiiinen zich nu eerst goed te roeren Natuurlijk zijn ij van verbetering in het algemeen geen tegenstander integendeel ze zijn zoo verklaren zij althans nog vooruitstrevender dan de meest vooruitstrevenden onder de vooruitstrevende groep die zij aanvallen maar dezestelt het vraagstuk geheel verkeerd totaalonjuist de oplossing die zij aan de hunddoet is onzinnig n leidt tot benadeelingvan s lands belang als men iets in ditop icht wil doen dan awA het heel andersgebeuren volgt dan een schema datjuist de oplossing anders voorstelt dan de vooruitstrevende groep aangaf Natuurlijk wordt bij een volgende poging hetzelfdespelletje weer vertoond Voortdurend worden bij de verkiezingen talrijke verbeteringen in staatsbestuur en wetgeving aan de hand gedaan en gedebatteerd en het is dus geen wonder de Nederlanders hebben weinig verbeeldingskracht en zijn bovendien nog al langdradig en zwaar op de hand dat als de kiezers eindelijk hun biljet in de bus moeten steken de verwarring haar toppunt bereikt heeft en dikwijls de kleurlooze middenstof zooals dr Kuyper haar minder vleiend dan juist heeft gedoopt besluit het met het bestaande maar te houden al dat nieuwe je kunt nooit weten neen het oude is dan toch zoo slecht niet Het resultaat is dan een kleine meer de oogen zien Welnu vader viel zij den onden manin de rede ik z mijo best doen cm u tevreden te stellen zonder echter mijn eigen gelnk in de weegschaal te stellen Ik zal mij bedenken en inlichtingen trachten in te winnen Bii wien W j kennen niemand uit de omgeving der familie Verpier In de eerste plaats verzoek ik a geen enkel beslissend woord te spreken alvorens ik met mevrouw Vernier Wat Je wilt zgn stielmoeder ondervragen Waarom niet Haar is de verblinde toewijding eener moeder vreemd en zg zal my openhartig mededeelen wat ik wenscbte weten Kn inmiddels kun n papa den heer Verpier vergun ling vragen dan huisarts te mogen raadplegen Haar die dokter zal zich verschuilen achter zijn ambtseed Als fay dat doet dan weet n genoegvan Chrisliaan s gezondheid Kindlief wat sla je door Wie heeftje toch de oogen geopend voor zooveel dat den meesten meisjes van jouw leettgd onbekend is U zelf papal Honderden malen hebik gehoord boe n toomdet over de ondera dl ban dochten woggoveo uo den eento derheid links of 1 echts zoodat een coalitie een verbond van twee of meer partijen of groepen noodzakelijk is Die coalitilsn zijn het natuurlijk over de hoofdpunten van het te volgen Uegeeringsbeleid eens moeten worden maar over hetgeen het eerst in het program zal worden opgenomen moet nog heel wat strijd worden gevoerd eindelijk it racn het ook daarover eens maar natuurlijk heeft men daarbij eenige der door de vonruitstrevenden g enschte punten moeten laten vallen Bn kan den rechtervleugel niet al te zeer vertoornen Litjgieus politieke punten vraagstukken waarover nog al te eer strijd wordt gevoerd ook tusschen verwante groepen heet het moeten uit een praktisch oogpunt worden vermeden Zoo steekt dan het Kegeertngsscheepje met een lic lite lading iii zee op hoop van zegen Maar zelfs di meest ervaren stuurman brengt niet altijd het ranke vaartuig iu behouden haven want dikwijls steken onverhoeds stormen op stormen die de politieke zee in heftige beroering breffgèn Doch niettegenstaande al deze bezwaren komt men tot voorstellen liet ministerie brengt dan liet een of ander beloofde wetsontwerp bij de StatenUeneraal in of de eeiie of andere maatregel dringt zich als van zelf op daar barst de strijd eerst recht los Ueasures not men heet het Engelsche politieke voorschrift wij bestrijden de maatregelen niet de menschen miiar lacy over de maatregelen ontbrandt de strijd maar niet zelden ontaardt hij in een gevecht van man tegen man terwijl de maatregel zelf op den achtergrond raakt althans het belang dat het geldt niet steeds wordt in het oog gehouden La politique n ett pas uut oeuvre de saints de politiek is nu eenmaal geen werk van heiligen heet het dan vergoelijkend alsof dit niet de strengste veroordeeling ware van het politiek gedoe Doch ook die strijd is gestreden de Regeering heeft stand gehouden de zege is bevochten soms met het prijsgeven van den beste Het eenige wat ik verlang is dat a voor uw eigen kind oven veelcischend lult zyu als ge wenschl djl anderen voor de hunnen zgn Het is goed Maar beloof mg onpartgdig te werk te gaan Het schgnt my toe dat je niet gunstig gestemd bent voor bet groote plan Genevieve glimlachte Stel n gerust vadertje Zelfs indien ik maar hall gcrustgehleid was zou ik ja zeggen om uw gelnk niet in don weg testaan Edel meisje VIII Toon Harncjy den likenrtabrikanl vergunning roeg bet advies van den huisarts te mogen inwinnen fronste Vernier bet voorhoofd ais leeken van een ontstemming dat Harnoy had moeten aansporen tot voorzichtigheid als dezen de lust zgn dochter met die goedo partg getrouwd te zien niet alle scherpzinnigheid had ontnomen Vernier kende dokter Augagne Ie goed om niet te weten dat hg den onden man openhartig zon vertellen hoe het met Christiaan gesteld was Vernier kon echter de toestemming niet weigeren maar om den iftdrak van Angagne s eeiï deel der gedane voorstellen teneinde althans een stap voorwaarts te doen ook dan ia de hervorming nog niet uitgevoerd de Eerste Kamer is er ook nog ja dit staatslichaam gaat in den laatsten tijd al verder en steekt vooraf reeds waarschuwend den vinger op Men heeft haar het recht van amendement niet gegeven terecht of ten onrechte dit laten wijdaar op dit oogenblik men heeft haaralleen de macht willen toekennen om overde ontwerpen in liun geheel te oordeelen na te gaan of het Regeeringsbeleid van een hoog standpunt gezien wel in s lands belang wordt gevoex l maar nu gaat zij eischcn dat de ontwerpen zoodanig ingekleed en verdeeld worden dat Ij ook over de ouderdeelen niet alleen haar oordeel kan zeggen maar beslissen ja zij neemt zelfs blijkens haar votum van Zaterdag j l het roer in handen De Ongevallenwet verwierp zij omdat de overdracht an risico daarin niet was opgenomen en toen die overdracht daarin ter kwader ure zooals sedert wel gebleken IS was neergelegd verleende zij aan het ontwerp haar zegel De opneming van het opcenten vooiitel in de wet op de Middelen v n 1 01 wraakte zij en nu de belastinglicrvorniing van den Minister de Meester nog eerst in de afdeelingen der Tweede Kamer moet behandeld hoort men in de Kerste Kamer reeds den eisch afzonderlijk do belastingen afzonderlijk de uitvoeringswet Ken voorbereidende maatregel als het naar huis zenden van het blijvend gedeelte een maatregel die elk oogenblik weer ongedaan kan worden gemaakt heeft een strijd tepgcvnlge aan weerskanten van het Binnenhof alsof d wereld jvergaanzul een stryd waarin de Kerste Kamerde beslissing heeft genomen terwijl de Tweede Kamer haar vVtum verdaagd had De grondwetsherziening tot behoorlijke oplossing van het kieswetvraagstuk noodzakelijk deed reeds nu een veldtoclit van ongehoorde verwoedhcid voorzien Wie weet van wolken invloed de openbaarmaking van het verslag der Commissie is geweest m edcdeelingcn reeds te voren krachteloos te maken zeidu hg Harnoy zoo terloüp i dat alle guleerdeu hnii stokpaardje bobiieii en dat die goeie dokter blauwe knuopiidder was en het Vernie nooit vergaf dat lig zgn industrie zoo had nitgebreid Hol zou dus niets Ie verwonderen zgn ala de dokter zich over Cbristiaiin den erfgenaam en tookomstigen chrf der flrma Vornier Uareoil een weinig ongunstig zou uitinten Mn ii hg Vernier hield Harnoy voor ten practiscb man die wel wist w iuta in de ovurdryvtng van den dokter was toe te schrgveii Reeds bg voorbaat vund Harnoy do theorieën van den dokter allerbespottelgksl Wat zon er van Frankrgk terechlkomcn zonder de voornaamste takken van bcdrgl van dit lai d lei jnboaw en de alcohol iudiistr e Wie had het recht den werkman het gi aiii te ontzeggen van het eenige dat hem de kracht schonk zgn leven van onalgebrokon arbeid te weerstaan Vernier achtte de stemming waarin de aanstaande schoonvader van zgn zoon zich bevond juist geschikt om voorde inblazingen van den dokter ongevoelig te blgven en stelde hem een brief ter hand waarin hg Aagngno verzocht zich geheel ter beschikking van den onden man te stellen en hem op alle vragen naar waarheid te antwoorden Wordt Vervolgd