Goudsche Courant, maandag 18 februari 1907

J Zóó liggen lan elke hervorming atruiktlblokken bij menigte in den weg en slechts zeer zeer langzaam komt men tot verbetering elke hervorming moet onder tallooze moeilijkheden worden volbracht Maar An ding is gelukkig Wel ziet het volk den weg naar betere toestanden niet altijd met volle duidelijkheid soms raken de kiezers op een dwaalweg door het rumoer dat gemaakt wordt maar de partijen die Of eigen belang uil zyn geueeit krijgen na enigen tijd onverbiddelijk den bons Daarvoor hebben de kiezers naar het schijnt een zesde zintuig Egoïsme wreekt zirh immer Hervormingen mogen dus met moeilijkheden gepaard gaan zij komen er toch Elke zegepraal der reactie is een Ph rrhusurerwinning Niettegenstaande alle moeilijkheden is er steeds vooruitgang Hiie snel uf hoe langzaam die zal Ijn hangt ten slotte van het volk zelf af Elk volk heeft du Regeering die het verdient Huitenlaodscb Ovcrzicbi In het Prolsischc Hola vau Afgevaardigden badden de nationaal liberalen dio tegenwuor dig met bet voorstellen van hervormingsgezinde maatregelen erg in de weer zyn gisteren een vooritel ingediend strekkende om voor de loopende litting een commissie in te stellen die zich In bet bijzonder zon bezighonden met voorstellen tot verbetering van de bezoldiging van staatsambtenaren Baron v Rbeinbaben de minister van flnancÜD sprak tegen dit voorstel Hij wal bang dat die commissie nog meer dan do tegenwoordige begrootingscommissie met verioekschrilten van ambtenaren overstelpt ion worden en dat de geest onder de ambtenaren die hem toch al met zorg vervulde er niet o l vooruit zou gaan De minister waarschuwde ook dat het eind van het lied en verhooging van de iokomstenboinsting ion i n De orerscholten uit de spoorwegen zullen misschien in de toekomst niet meer 00 stijgen als In vroegere jaren Indien de regeering tot algemeene verbetering van beioldigingen wilde overgaan en ook de onvermijdelijke lotaverbetering voor onderwjjieri en geeitelijken wilde ondernemen loa er 100 nlllloen mk noodig z jn en de Inkomstenbelasting met 50 pet verhoogd moeten worden Twee vrljiinnige sprekers gingen met het Toorstel van de nationaal liberalen nee maar de minister kreeg met de verwerping ervan ten slotte zt n ilu V Men herinnert zich dat een ambtelijk onderiook naar de verkiezing van den unionist Williamson te Worcester omkoopertj op groote schaal aan het licht bracht Het bleek een oud gebruik in die stad om voor geld en goede dingen zijnitem te verknopen Daarvan hadden de unionisten ditmaal ruim gebruik gemaakt De verkiezing van Willionson werd nietig verklaard en gisteren stelde In het Lagerhuis Acland Hood de uniouiitiscbe ond minister voor te Worcester eau nieuwe verkiesing te verklaren Zy acht Worcester genoegzaam gestraft door de vermindering van het aantal kleiers wier stemrecht verbeurd is verklaard Een paar liberale sprekers gaven bun teleurstelling over de houding der regeering te kennen Zij verheugden zich echter over de verklaring van minister Asqnith dat de regeering zich geeu party stelt en niet van haar volgelingen verwacht dat sy voor het voorstel zouden stemmen B j stemming bleken er 190 voor en 192 tegen zoodat bet voorstel met twee stemmen meerderheid verworpen was Worcester biyft dus voorlooplg zonder vertegenwoordiger lu het Lagerhuis De Fransehe Senaat beeft gisteren de beraadslaging begonnen over dr kortelings door de Kamer aangenomen wetsontwerp over afsobatflng van de verplichte aangifte voor alle openbare bycenkomsten met inbegrip van die voor den eredienst Briand lichtte het wetsontwerp toe zonder iets nieuws te zeggen De clericale senator de Lamarzelle loo bende de bewering van Briand dat de kerk door eigen schuld de kerkeiyke goe4 ran verbeurd had maar seide dat hy in dit verschil niet verder wilde treden wegens de onderhandelingen die tusschen den aartsbtsiebop van Parjjs en de regeering hangende typ De Senaat nam vervolgens het eerste gedeelte van het 1ste artikel dat de verplichte aangifte afschaft aan maar toen ov r h t t d gededte dat openbare vergaderingen op elk uur toestaat verschil van meening ontstond stelde de uiterste linkerzijde voor tegen den zin van de commissie terug te zenden De Senaat nam bet voorstel met 166 tegen 12H stemmm aan en verdaagd de beraadslaging lot Dinsdag De terugzending van het wetsontwerp is ook een tegenslag voor Briand die op dit oogenblik waarop de onderhandelingen met de bisschoppen over de voorwaarden van het gebruik der kerken gaande zyn dubbel gevoelig is De splitsing in de repnbliek inscbe meerderheid brengt tevens den ip é n laatsten tyd toegenomen wrevel tegen het kabinet weer aan den dag In politieke kringen be t men nog altyd den indruk dat sedert den laatsten uitval van Clemenceau tegen Briand ook in bet kabinet zeU twee richtingen tegen elkaar staan Het scbgnt dat de kans op overeenstemming tusschen d Krsnsche regeering en de bisschoppen weer een eetje groolef geworden is De Echo de Paris kan ten minste verzekeren dat de onderhandelingen tusschen den prefect dor Suine en den coadjutor van kardinaal Hichard geleid hebben tot een overeenkomil di nog slechl de goedkeuring der regeering behoeft Minister Briand bewaard het meest strikle Btilzwógen over deze quaestiu Maar de heer Do Selves is deze week eeoige malen door den minister van onderwys in audiëntie ontiangen De Echo weet verder mede te deeleo dat de bunrconiractan door den regooringsvertegenwuordigcr en do gecsteIgkheid opgema ikt bgnn gulglclnidend zgn en dat er nog slechts een klifin verschil in de redactie bestaat De nieuw benoemde pastoor zal in een door den bisschop gezegeld stuk kennis geven aan den borge meester dkt hg het contract door zgn voorganger opgemaakt zal overnemen De burgemeester zal geen recht hebben die overneming van het contract door den nieuwen pastoor te weigeren Zoodoende is een formnie gevonden wa tdoor zoowel do korkelgke hiërarchie als het wereldiyke gezag worden geëerbiedigd De prefect der Seine wacht nu do goedkeor g vac minister Briand af om deze overeenkomst te teekeneii do kardinaal Kicliard zal het dan ook doen Men verwacht dat de zaak nog dezii week in orde zal komen De l elit Parisiun zegt dat zoo de Kerk ook Ihaos do overeenkomst verwerpt Briand geen poging meer zal doen om tot overeenstemming te komen Maar do Echo de Paris verneemt uit Rome dat hel Vatieaan de jongste verklaringen van Briand goed hooft opgenomen en de overeenkomst tusschen kardinaal Uichard en den prelect der Seine zal goedkeuren De verklaring door den staatssecretaris voor Ierland Augustine Birrel in het Ls erbuis afgelegd dat zoowel de eerste minister als hy zelf voor Home Ilule zgn heeft in de unionistische kringen een storm van verontwaardiging doen op gaan Uon herinnert er aan dat hg de verkiezingscampagne toen een unionist over Uonie rule plannen der liberalen begon hy door den liberalen candidaat ward in de rede gevallen met den uitroep Home Knie is dood I Daaruit wordt de bewering getrokken dat de verkiezingen onder valsche voorspiegelingen hebben plaats gehad Hen verwyt de ministers Ualdane Fowler Asquith en sir Edward Grey dat zy die tol dusver tegenstanders van Home linie voor Ierland waren thans meedoen aan dit verraad De Daily Telegraph wil over do Devola lionbill niet spreken wyi deze toch de inleiding vormt lot Home Kule En daar geen der unionisten dien maatregel wrnscbl willen zg ook de thans ingediende wet niet Daarmede acht het blad de quaosllo afgedaan Het merkwaardigste is dat de inhoud dier Devolution bill nog niet eens bekend is Eén ding staat vast dat in dit jaar niet de eisch zal gestold worden in Dublin een lerseh Parlement te vestigen Maar zeker is het ook na het misbaar door de Unionisten gemaakt over een ontwerp dat zy nog niet kennen dat het Hoogerhttia de wet zal verwerpen En dat is alles wat de regeering wil Let is haar plan klaarblgkeiyk to fill the cup de maat der tekortkomingen van het Hungerhuis vol te meten voordat zg een beslissenden stap tegen dit Huis onderneemt Een teer ernstig bericht ernstig rs r de ontwikkeling der toestanden in Rusland wordt uit Petersburg gemeld Reeds weken geleden had het Hoskoasche K D blad Now eenige artikelen gewyd i a de werkzaamheden eener geheime reactionaire organisatie die den naam draagt Centraalbnrean der gecombineerde Doema bad doorgezet by de regeering later de opneming van Sjipof graaf Heyden prins Lwof en anderen in het ministerie verhinderd en ten slotte tot de instelling der veldkrygsraden de aanleiding had gegeven Toen het blad Now deze mededei liugen publiceerde werden dia toegeschreven aan overdrgving van de lyde der K D leiders of aan grootspraak van den beer Sybiu Maar sedert zgn de geheime rapporten van dat centraal bureau door een onbescheidenheid aan verschillende bladen toegezonden en uu biykt het doideiyk dat alles wat in het afgeloopen jaar gebeurd is op reactionair gebied werkelgk op aandringen van de gecombineerde Adelsverecnigingen is gedaan Een eenvoudige Questie Zgn de woorden van een inwoner van tiouda voor U niet meer overtuigend dan de onzekere taal van lieden die elders wonen f De lieer W Snaterse wonendeTuinstraat i09 te Goada meldt ons Sedert driejaren leed ik aan een hevige pgn in den rug in in do lendenen ik bad veel duizelingen fn moest soms op straat oppassen om niet neer te vallen Uok bad ik veel last van boofdpgn en mgn eetlust werd met den dag minder mgn slaap was zeer onrustig en schonk mg geen verkwikking het scheen wel alsof ik s morgens hg het cp staan nog meei afgemat was dan den avond te voren bg bet naar bed gaan Do urine bezorgde mg veel last en pgn zg kwam zeer ongeregeld en was immer erg donker van kleur met veel witachtig bezinksel Bg hot minste wal ik deed was ik zwaar vermoeid en steeds erg kortademig ik ben mgn vriend die my Foster s Rugpg n Nieren Pillen aancaadde dankbaar en ik muet U cerlgk verklaren dat deze mg zeer veel baat gegeven hebben Nadat ik ze een dng of acht had gebruikt was mgn toestand veel heler en na verloop van drie weken kende ik mg zelf niet meer Sedert jaren heb ik mg niet zoo wel gevoeld als tbiins om ecbter zeker te zgn van oen algeheele genezing zal ik nog een poosje mei Uw pillen doorgaan en ik zal ze met vertrouwen aan nierlgders aanbevelen Vi ondergeleekende verklaar dal hel bovenstaande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verwaarloos nooit een pgn in den mg Het is het spit zegt gg en gaat van zelf weg zooals het gekomen is maar dat ia niet zoo want al schyul het weg te gaan het komt veel ernstiger terng Deze pijn in den rug is gewoon niersiekte en de natuur waarschuwt U op deze wyze dat Uw nieren han plicht niet doen en niet op de gewone wgze de onzuiverheden afvoeren van het bloed dat ze flilreeren moeten Het bovenstaande is een overtuigend bewgs daarvan Verzeker U dat men U de echte Foster s Kugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die de lieer Snaterse gehad heelt Zg zgn to tiouda verkrggbaar bg de Heeren Wulfl Uo Westhaven 198 Toezending gescliiedt franco na ontvangst van postwissel i f 1 75 voor èén of f 10 voor 2 S doezen Verspreide Berichten Fn 5KRlJK De aalmoezeniers bg de vloot zyn afgeschaft Naar aanleiding van den moord onder gruwelgke oraslandighed n vnn een kind heeft algevaardigde Chevoix lid van de justitieolo commissie die onlangs besloot voor te stollen de doodstraf af te schaften in overleg met verschillende zgner medeleden aan den minister van justitie medegedeeld dat hy het wenscheiyk acht de doodstraf te biyven toepas sen in gevallen waar buitengewone wreedheid en barbaarschheid aan den dag zyn gelegd Di iT OBLAICD In een afdeeling tweede klas van een trein die gisteren uit Wiesbaden te Frankfort aankwam is een in een krant gewikkelde bom gevonden Het onderzoek wees uit dat hot zoo maar geen sardineblikje was maar een heuschelgke bum en uiterst gevaarlgk Men is nu zeer nieuwsgierig om te weten wie dat ding verloren heeft EiiasLAicn De meningitis heeft thans ook h lar intrede gedaan in Londen In Qlasgow bedroeg het aantal sterfgevallen tot heden 96 in Belfast 39 in Edinburgh 4 in Leith 3 in Invemoaa 3 en in Paialy 2 Ocneraal Booth de bejaarde loider van het Heilsleger gaal naar Canada Japan en China In Peking is op zgn last een groot stuk grond gekocht voor oprichting van een gebouw voor bel leger Van Peking denkt men de leer van het leger over geheel China te verbreiden Bzmlzx Stitsi Tegenover de gestrafte studenten treedt de regeering thans met meer zachtmoedigheid op De bg wyn van ttral In bet leger lu gelgfde soldaten lyn weder ran den dienat ontheven De Rocmeensche Kamer heeft aangenomen een wgziging der kieswet waardoor een grootere kiesvrglieid zal worden verkregen HlBOKKO Raisoeli tracht nieuwe stammen tegeu bet Maghzen op te zetten de mehalla vau Ben Onebbas zal den veldtocht naar te Tanger beweerd wordt hervatten De kald Bon Mansoor oud khaliel van Raisoeli is voor het Spaansche consulaat door een jan en inboorling vermoord Gemeng de Berichten Men meldt uit Rheden aan de N Arnh Ct Op de steenfabriek do Muggenwaard alhier van de flrma Arntz en van de Loo was de 45 jarige arbeider W Mennink Woensdsgmiddag bezig met bet graven van grond toen plotseling een groote massa bevroren aarde naar boneden stortte en M er onder bedolven werd Dadelgk werd alles in bel werk gesteld om den ongelukkige uit zgn hacbeiyke positie te verlossen vrg spoedig was de aarde verdwenen doch de man verkeerde toch reeds in bewusleloozeu toestand Naar zyn woning vervoerd werd onmiddellgk een geneesheer geroepen diu con tateerde dat de beide beenen van af hel lichaam geheel verlamd waren en de oogelnkkige waarachgnigk voor allgd het gebruik ervan zal moeten missen De man heeft een behoeftig gezin met 3 kinderen Kunst op straat Hel is bedoeld als een protest zegt de man die t initiatief nam Met dat al Igkt het machtig veel op een goed verzoiineii reclame Trouwens menig protest is niet veel meer dan reclame In elk gev il bet denkbeeld verdient buide om zgn originaliteit Do heer Kaïel Verbroggen schilder illustrator en decorateur leerling der feekenschool voor Kunstambachten en van de Rgksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam vindt moeite om van zgn kunst ie leven Zoo zgn er meer Maar hy wenscht zich niet Igdelgk aan het artist n noodlot Ie onderwerpen en protesteert door in de hoofdstad zeven zgner kunitproducten oen olieverlscbilderg twee aquarellen en vier teekeningen op een wagen langa s heeren straten ten toon te stellen geprgsd en wel en voorzien van de stereotype nitverkoopmededeeliog Alles moet weg Cevens laat de beer Verbru gen by zgn expositiestrooibiljetten verspreiden waarin hg zich aan het publiek voorstelt en om de guntit en de recommandatie verzoekt Nog eens het denkbeeld is hoogst oorspronkeiyk Maar laat ons hopen dal het niet al to veel navolging vindt De heer Verbroggen beweert dat hg een leger lotgenooten achter zich heeft Wg gelooven t graag Maar volgen d e allen zgn voorbeeld dan zal op duur de inhoud der molorbordeu veranderd moeten worden en luiden Verboden voor rgwielen motorrgtuigen on rgdende tentoonstellingen Hbid Er scbgnt reeds sedert 26 lanuarl een geval van hefSenvlies ruggemergonlsteking te Londen te zgn Het is een kind van zos jaar dat in strenge afzondering in het St Thomas gasthuis wordt gepleegd Men hoort nog van geen ander geval Ook is de ziekte lo Dublin verschenen Uisteren stierf er de tweede zieke aan en twee lagen er nog in het gasthuis Te Belfast waren er gisteren 75 gevallen geweest waarvan 41 met doodelgken afloop Te Ölasgow is de ziekte nog het hevigst Daar stierven er gisteren vyl aan de ziekte en kwamen er zeven nieuwe gevallen by iu het geheel waren er toen 75 gevallen in behaudelin De Italiannsche en Zwitsersche bladen houden zich druk beiig met den plotseling millioenair geworden werkman Gustav Lehmann te Romont in het Zwitsersche kanton Freibur winner van het millioen lire in de Milaansche tenloonstellingsloterg De prgs scbgnt in goede handen te zgn gevallen Lehmanu moet altgd een bedaard vigtig werkman zgn geweest Hij i 35 of 30 jaar flink van postuur gespierd nog ongetrouwd Als baas van een afdeeling eener groote idro electrische werkplaats verdiende hy goed geld van zgn weekloon steunde hy evenwel geregeld behoeftige familieleden Die zullen het na wel wat breeder krygen Lehraaun ia met zgn chef een ingenieur die hem zeer geprezen heeft en een kaneraaA naar Milaan gegaan om den pr ja lelt halen Hu heeft 20 000 francs gegeven voor do armen van Milaan en 1000 francs roar de twee weesjongens die de loten trokken De Amaterdamacbe politie heeil zonder inval of andere maatregelen van geweld een speelhuia dat gelegen was iu de Pieter Jacobstraat een nauw straatje tasaehen den O Z Voorburgwal en da N i suehtd iyk gemaakt Er werd door kwartjesvinders met dobbelsteenen gedobbeld Tegen den houder dezer onderneming it proces verbaal opgemaakt Aan den ingang van het perceel waarschuwt een agent het pnbliek om niet binnen te gaan zoodat bet zaakje sterk aan het verloopen is Het Hbl meldt Het gerucht loopt dat op de Nassaukade naby den Overtoom te Amsterdam door een onbekende op een voorbgrgdende anto vgf revolverschoten gelost werden en men wist ons heden zelfs te vertellen dat ie scholen waariyk met los kruit gelost waren door een agent die daardoor de anto tot stilstand had willen brengen wy hebben ter bevoegder plaatse omtrent dit geval inlichtingen ontvangen die niet tot bevestiging van dit gerucht leiden De zaak is op het politiebureau Leidsche plein in onderzoek en uit dat onderzoek is tot nog toe niets anders gebleken dan dat inderdaad gisterenmiddag vyf revolverschoten gelost zgn door een persoon legen wien door de politie verbaal is opgemaakt wegens het afschieten van een vuurwapen op den openbaren weg Een reden voor deze strafbare daad is door den overtreder der Wapenwet niet opgegeven en uit het onderzoek ia aan de politie ook niets naders hieromtrent gebleken Er bevond zich inderdaad op bet oogenllik dal geschoten werd een anto in de nabgheid doch deze heeft niet gestopt en het nummer is hg de politie niet bekend De bestuurder van de auto heeft zich ook niet uit eigen beweging aangemeld en uit niets bigkt dat juist op die auto geschoten is Intnsschen duurt het onderzoek in deze zaak voort Door de vereeniging voor Noord Neder lands muziek geschiedeuis zyn als prysvragen uitgeschreven een biografie van den Uroningschen organist Jacob Wilhelm Lustig overleden in 1796 en een Nederlandsche vakwoordeniyst van den orgelbouw De voorwaarden met toelichling zgn op franco aanvraag kosteloos verkrggbaar bg den Secretaris J W Enschedé Heerengrachl 68 Amsterdam Te Edam werd gisteravond groote ont steltenis verwekt door het gerucht dat eenige kinderen op een ysschols in zee waren gegaan en dal bet aan een banner het leven bad gekost Acbt kinderen hadden gespeeld op het ys dat aan de zeekust lag Toen zg weder wilden terugkeeren kwamen zy op een plek waar het ys zeer broos was Een meisje van elf jaar zakte er door en verdronk De anderen wisten zichzelf te redden Door den directeur der posteryen en tele grafie is een circulaire verzonden aan de inspectenrs directeuren en beboerdera bg de posteryen waarin wordt bevolen nauwkeuriger toe te zien op de juiste uitbetaling der bedragen van postwissels Iu deze circulaire wordt medegedeeld dat het aantal postwisselvervalschingen ia den laatsten tyd tgd zeer toeneemt dat vooral de onderdeelen der postwieselbedragen berhaaldeiyk worden vervalscht De commissaris van politie te Qent heeft vrouwen tusschen 40 en 50 jaar in dienst genomen hy de geheime politie Zg hebben rapporten nit te brengen en zullen nooit als getuigen worden gedagvaard Een slimme handige vronw zal volgens den eommi isaris veel eerder dan een politieman de plekken opsporen waar landloopers en misdadigers elkaar ontmoetten Een polilievroow b v ala sinaasappelventster vernomd k8n in plaatsen doordringen waar een agent in politiek geen toegang zou krggen Op den Catberynesingel naby de NicBeetsftraat te Utrecht verwekte gisterenavond de 20 jarige E v d E wonende aan den Jutfaaschen weg een volksoploop doordat hg een meisje lastig viel en een student die hem op het onbelameiyke hiervan wees op een pak slaag trakteoronde evenals een officier van gezondheid in uniform Door de brugwachters is by hierop aangegrepen en naar de politiepost aan de Tolateegbrug overgebracht alwaar aan het licht kwam dat de man niet heel best by het hoofd was Aanvankeiyk wilde hg zyn naam niet opgeven en ten slotte verklaarde bg Jezus van Nazareth te zyn Men slaagde er echter in naam en adres uit te visschen en daarop is by na eenigszins gekalmeerd te jin met zgn moeder vertrokken Het gabëorde had een groeten volksopMop ten gevolge U D Men kan nog niet vaatatellen hoer alacbtotfera er gevallen zyn bg de scheepsramp van de Larcbmont De kapitein Tta 1 E atoek7 die iiitg Tar n ia om nog zooveel mogeiyk halp te verloeaen heeft t in den omtrek van hel gezonken schip groote gsblokkeu zien drgven waarop een dertigtal I Igken waren vastgevroren Óp den bodem I van het schip werden 12 Igken gevonden waarvan de meeste van vrouwen Deze Igken waren eveneens bevroren In t geheel zyn er 48 Igken aan de kust aangespoeld Men schat het aantal verongelukten op 150 De toestand van de 19 geredden is zeer ernstig Omtrent de arrestatie van een drietal anarchisten te Beriyu waaronder ook oen Nederlander wordt nog hel volgende medegedeeld Een politiebeambte merkte onder de hem bekende Bariynsche anarchisten herhaaldeIgk ook een vreemdeling op en nam waar dat deze man zgn verbiyf hield bg een geestverwant in het Scheur envierlel Hg hield deze lieden in hel oog en toen zg op zekeren morgen hun woning verlieten zag hy dal beiden een bandkoffer droegen De beambte hield beide mannen aan vooral ook omdat hy wel eens wilde weten wat de vreemdeling eigeniyk in zgn schild voerde De koffers bleken echter leeg te zgn daarentegen bezaten de anarchisten elk een boekje dat de aandacht van den beambte trok Op hel zwart wit roode omslag prgkte de Pruisische adelaar iu een opschrift Soldaten brevier Naast deu adelaar stond met God voor Koning en Vaderland en daaronder een uittreksel uit een rede door den keizer in 1892 lot do recrnten geltoud n Geheel onderaan las men Uitgave van hot koninkigke ministerie van oorlog Berlgn 1907 De omslag was echter volkomen in strgd mi t den inhoud Hot soldaton brevier bevatte nl de meest krasse opruiingen in verschillende hoofdstnkkeo als over den oorlog hel lol der soldaten soldatenleed den eed enz Op de vraag boe zg aan deze boekjes waren gekomen antwoordden de anarchisten dat zg deze in Zwitserland hadden gekocht De Nederlander en de Bolg worden naar hel politiebureau gel acht Later vond men in een duiventil van de woning in het Scheu nenviertel 15 000 oiemplaren van bet boekje Uil een verder ondirzoek bleek dat hot geschrift in Nederlan vas gedrnkt uit door de Beriynsche anarcb en naar het heetfo voor vorkiezingsdoeleiuden ingezamelde gelden Uit Nederland brachten een lamme en een blinde de boekjes over de grens naar Doisburg vanwaar iij langs verschillende wegen naar Berlgn werden gebracht Stadsnieuws GOUDA 16 Februari 1907 LIBRIJE Ingekomen Het VIIo dl van Blok Geschiedenis van hel Nederland sche volk 1795 1839 Het Ie dl van de brieven van Erasmus door P 8 Allen la Oxford een geschenk van den scbryver die het Oondsche handschrift raadpleegde voor zgn werk WiDDinxvEB t 14 Febr In een der loka len van de openbare school aan de Brug alhier hield heden de vereeniging De Werkman haar 24ste jaariyksche algomeene vergadering Deze vereeniging telt thans 275 leden Uit bet verslag van den penningmeester biykt dat in bet afgel open jaar is ontvangen f 1649 50 torwyi Is uitgegeven een bedrag van f 2066 34 weshalve er een bedrag van f 416 84 meer is uitgegeven dan ont vangen In kas was een som van 3502 01 zoodat er nu nog aanwezig is f 3085 H BaaiMwocDE 14 Febr Ds A W C Hage piedikant te Nieuw Vosmeer heeft voor de toezegging van beroep naar dezegemeente bedankt Capille a d IJssel Gisteren had alhier een droevig ongeluk plaats Vier kinderen der Ie Openbare Lagere Schooi gingen by het verlaten der klasse nog weer op het gs zy zakten er door met hel droevig gevolg dat allen verdronken Wel was spoedig geufeskundige hulp aanwezig maar de aangewende pogingen om do levensgeesten weer op te wekken badden geen resultaten Zoo zyn door het ys alhier weer twee huisgezinnen dat van S en van Z iu rouw gedompeld VER64DERIN6VANDEN6eHEENTEIl44D VRIJDAG 15 FEBRUARI 1907 Vervolg Aan de orde De benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwys Benoemd wordt Mevr 0 M va i REEDT DORTLAND VAX Vees met 10 stemmen 3 atemraen waren uitgebracht op Mevr van i i Torren en 3 biljettan in blanco Aan de orde De benoeming van een onderwyzer aan de School v g I o No 3 Benoemd wordt de heer H A C AKENTSEN met 16 stemmen Aan de orde De suppletoirs begrooting voor 1906 van o bel Israëlitisch Armbestuur de Bank van Leening c het Bestedelingenbuis Worden zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde De ontwerpverordening lol wgziging der Algemeen Politieverordening Do heer van Itersou M de Voorzilter B en W hebbon bel jvenschelgk geacht dit nieuwe artikel den raad aan to bieden als oen wensch van de gezondheids coinmi ssie en wel met hel oog op gevaar voor besmetting d ior typhus bacillen ik moet hier doen opmerken dat er in geen jaren in Gouda een typhasepidemie is voorgekomen Ik herinner mg wel dat er vroeger in de Tuinatraat oen geval is voorgekomen maur dat kwam voort uil hel hebben van kippenhokken die niet eveuBiin t U het huis gezuiverd worden Wel hebban zich in den omtrek typhns epideraiën voorgedaan en zou dus eigenigk verboden moeten worden dat bet polderwalor gebruikt werd maar dat is iels dal nu eenmaal niet kan Do Voorzilter Ik moet den heer van Ilerson doen opmerken dal dit voorstel niet uilgaal van B en W maar van d i Comroissis voor do Stut irurdeningon waar dr van Itersou ook bg behoort en dit is behandeld in oen vergadoiing waarin do heer van Ilerson niet tegenwoordig was Het doel van dil voorstel Ls om Ie voorko men dal groenten die rauw gobrnilit worden niet in looien zullen gowasschen worden De beer Dark r Ik geloof dat het zeer moeilijk is daarop controle uil te oefenen daar de politie op die terreinen niet mag komen ik kan mg niet voorstellen dat wg hierbg iets zullen winnen De lieer van Kgk Ik ben hot eens mol de beide voiige s irokora ik zou nog hijel wal anderü IvUnnon aanvoeren nl die taWL sian on in zgn tuin een put kunnen doeir grnien en die vol halen mot water en dan daarin zgn groenten wasichnii Dan is dat uit den a ud d r zaak nog veel blechter wy hebben hier een groentenmarkl en die menschen zullen die groenten in hut Singel water wasschpu en uu komt de politie en die maakt proces verbaal op maar achnpl hy oen emmer water uit die gracht en hg wascbt daarin de groenten dan kan men hem niets doen Ik geloof voeleur dat hot beier was wanneer de gezondheids cummissie de menschen aanraadde geen gewnaschen groenten te koopen De boer Jongenburger M de Voorzitter bg de vaststelling van de politie verordening heeft niet voorgezelen dat de Goudscho industrie bf nadeeld zou worden en toch is dit geschied Art 66 dier verordening is zeer zeker in hel nadeel van de industrie Do heer van E gk beeft dit reeds ondervonden on om dil nn te vourkomeo stel ik voor aan B en W de volgende motie De raad dor Jomtenlo Gouda overwegende dat tegen den heer J L van Egk eene vervolging is ingesteld op grond van overtreding van ari 66 der Algemeene Politieverordening der gemeente iuoda waarvan een veroordeclond vonnis bel gevolg is geweest overwegende dat bg eene opvatting van dit artikel zooals uil hel opgemaakt proces verbaal iu het vonnis blgkt l et artikel vooi den handel en de ngverheld eene belemmering oplevert voor de ongestoorde uitoefening van de bedryven overwegende dat eene dergelgke belemmering nimmer in de bedoeling van den raad hecli gelegen by de vaststelling van dezo bepaling en mitsdien wyziging van dit artikel noodzakeiyk ia noodigt de commissie voor de atrafverordeulngen uit zoodanige voorstellen tot wgziging van de verordening bovenbedoeld te doen dat bedoeld belemmering wordt opgeheven Erkennende de nauwgezetheid en de welwillendheid van het dag bestuur hoop ik dat de raad eenparig deze motie zal goedkeuren De Voorzitter Ik zou den heer Jongenburger in overweging willen geven daarin Ie spreken van de Commissie voordeStrafverordeningen in plaats I van B on W en stel voor do motie in de volgende vergadering te behandelen De beer Jongenburger M do Voorzitter ik dacht dal deze motie nog heden wel kon behandeld worden daar wy locb aan de politieverordening bezig zyn Besloten wordt do motie nog heden te behandelen en wel na punt 12 der agenda De heer van Egk Wanneer de groentenboeren de groenten niet meer mogen wasscheo dan kunnen zy ze besproeien en dat is nel zoo erg maar dat staat niet in de verordening De Voorzilter Ik geloof dat als er maatregelen genomen worden er aliyd ontduikingen zullen plaats hebben De heer Bokhoven Om tegemoet te komen aan hetgeen de heer van Eyk daar leide zon men kunnen leien Het ia verboden in water uit de openbare wateren binueu da bebouwde kom groenten of andere levouaittiddelen te wasschen of Ie besproeiea en doe daartoe bet voorstel Dil niet voldoende ondersteund wordende kan het niet iu bobandeling komen De heer Knnllal Ik moet den heer Bokhoven er op wgzen dat dan ook niet water uit de waterleiding mag gebruikt warden De heer Bokhoven Do gemeenio heeft over de IJssel niets te zeggen De Voorzitter Ik moet den heer Bokhoven doen opmerken dat de grens der gemeente loop over hot midden van do IJssel De heer van Egk Ik geloof dat het beste is dat wg dil voorstel afstamraeu Hel voorstel wordt iu stemming gebracht Voor stemmen de h h Herman vau dor Ree Dessing Noderhorst en van Galen Tegen stemmen do h b van Egk Vergeer van der Torren Jongonbuiger vau Itersou Donker Vingerling Bokhoven de Jong Knuttel on van do Volde Het is dus verworpen met II togen 5 stommen Wordt vervolgd Per Telegraafa Hwlenmtddag moordaaimlaa geItleetld op minitier van Hanlte AnnnUi j miHiukt ttitder geurreêteerd Hedenmiddag is op den minister van lustilie mr Vnn Hnalte nabg zgn huis eon revolverschot gelost mei vermoedt door een krankzinnige De minister bleef ongedeerd BUITENGEWONE GROOTE OPRUI MINQ ALLE nog voorradige Mantel Costumes Blouson Jujies lujions lapunstoflcn en Katoenen benevens een groote partg Wlite Goederen Hfiffji a orden tot SPOTPR K OPOEIiUIMD La atste Berichten De Koningin heeft gisteravond den voorzilter van de Korito Kamer baron Sehiminelpenniock van der Oyo andermaal ter conferentie ontvangen Hot ilaagsche l orrospondontiobure au vornoemt dnt bosprokingeu van II M met staatslieden over de minislerirele crisis althans in de oerstvolgende dagen niet verder zullen gehouden worden In welingelichte staatkundige kringen wordt met grond botwgfeld of de adviezen der tot dus ver door de Kroon over de crisis geraadpleegde autoriteiten zich bewogen hebben in de richting van ontbinding der Tweede Kamer Burgerlijke stand GEBORKN 13 Febr Jacob Bastiaan Pieter ouder 1 Blok en W C Bieedveld 16 Fnbr Elisabelli Jacoba üudors J van Dgk en M A van der Vlist OVKRLEDEN 13 Febr W K Pieffers 1 m C A J de Knoop 4 j 11 m M C Bikker 3 j J Brussé 63 j 14 Febr G J Kahnoyor 18 ra P C Tuinman 82 1 J H van Ham 58 j ONDERTROUWD 15 Febr W van der Klis te s Gravenhage en 11 J do Jong A van Leeuwen en K Schriek H van der Wal te Reeuwyk en N Sterk C M J Pistoor te Zwammerdain en C Verdouw J Verhoek on M van Delft AÏÏviilffcSTnoN l¥lld eii Gevogelte Van af heden on verder dagoiyks verech verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poulardcn Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korboender lieevltioscb enz enz legen de meosi sterk concurroerenda pryzon Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T UVTIBLlJtO PoeVtet Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboan Interc No 2081