Goudsche Courant, maandag 18 februari 1907

Dinsdag 10 Februari 1007 No 10362 45s e Jaarfi ang ftouDscHE mum IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloi n Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelüks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 86 franco per io8t 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN TelefMi X Si ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gr H te lettere wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openljare Verkoopingen Ie Cioiiderak op VHUDAG 1 MAART l 07 leo o er tun van d NoUrmen J VAU DBH tKBOmt te Oaderkerk aan den IJisel en J KOBMAU Ie Haaalrecbt BK WEI dea Too midda Il oren in het Kofflehuia an den Heer 0 OOMM up het üorii van HET WOÜMIIIS geteekend A no 14 met verdere BKTIIIMEIUNG Tt iN BOOMUAAKD EBVKN en KON te Uonderak groot 26 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op 28 Uaart 1907 Te beiicbtigen de laatate drie werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot Buren en dei namiddaga 1 ure aan voormeld Hnla A No U van ee ige UeubeUn en Emsraad waaronder KBW NTIBH BUIIEAU Vloerkleeden Karpetten KIcedjea Katten Talela Sloelen Klok Spiegel Schilderijen Ulaaen Aardewerk eni V66r de verkooping van 11 tot 1 nre algennmmerd te lien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notarisicn Faillissement HEUZOQENRATH Op UoHderOag Hl februari 1907 dea middags IH uur wordt door deurwaarder B KHVIJNK t i ttoUerdam ter na te melden plaata wegena iailllaaement publiek vuetatoota en om contant geld vgriiiteht de in de fabriek te Uotlerdnm aan den ZwaanhaU no ml a d Kotte hoek Moester Willemttraal Aanwezige Inventaris eeaer Cheinische WasscherU en Ververij beataande alt Stoomketel met Machine en bijbehoorend Drijfwerk Stoumocntrifuge met lioveiidrijfwerk Chcniischc Centrifuge Centrifujjp voor stoom en liaiidkraoht roodkopureii Apretecrmachine Waschmachine Distillateur met Koelapparaat geribile Stoomliuizen houten Verfkuip met atoomiciiiing koperen Verfkuip 2 StrijkkaclieU met IJzers Stryk Detacheer en StooiupUnken stel Stoompoi ffen Uokkonrek macliiue Spanrameii Drougbukken Spoelkuipen en Tobben diverse Waschen Paktafels Exportmanden 2 llcstclwagens enz enz foort het annwmige Haiiloor Illeulillalr w b Mali Cjlinderbureau met Htoel Hrhrgftafela CopiR rpera Brandkast Kachel enz Te tien ff oenxlag HO Februari 1907 van 10 4 uur en Oonéerdag v66r den aanvang der veiling Inlichtingen by genielden Deérwaarder Telefoon HII70 Voor 42 centen per jaar kan ieder ieh een wekeiyksche uitkeering van Tien Gulden ventktren loolang hy aan en beemetteiyke aiekte leidende ia Inlichtingen en tarieven worden gratis T ratrekt door den Hoofdagent der Maatacbappy J VAK QUE Qottda Gouda Druk vu A BBINKUAN Zi Koningin Wilhelminakweekschool TE ROTTERDA M CliristeUjke opleiding 70or Onderwijzers en Onderwijzeressen OPEIING I April 1907 Tuiméer êtrmal lOt iO AANUIFTE van leerlinfren 14 tot 17 jaar voor 1 Maart 1907 by den Directeor R VAN OROENËNBKRaH aOravenweg 31 uf Heer K BRANTS Crooiw Singel 20 M LIIHKHAN Toinderatraat 107 r e$aHu0 eaeamte eosr olie klauen In éen l p eau mnart Het ooderwys omvat behalve de vakken van Oewoon Lager Onderwys dat in B ranacb Üoitacb Ëogelscb WLikande Alg en Bgb Oeachiedenia en Oeloofaleer Voor de toelating wordt geen kennia van talen vereiacht Aan de KON EHMASCHOOL Leerachool zgo D r reM iMf0 klaasen Schoolgeld voor de kweekschool f M per jaar voor de voorbereidende klassen f tt4 per jaar I rospectosaen worden op aanvrage gaarne verstrekt Het Bestuur R VAN GHOENKNBERGH Da D A VAN HASKLEN Voori Directeur L VAN SANDDK Secr I I Wij hebben besloten een gedeelte der gelden die wij andere jaren voor reclame doeleitMlen uitgaven gedurende tiet jaar 1Q07 bettchikbaar te iitellen aan preroicf voor de regelmatige verbruilcera oiuer SOI U Marganne 15000 G U L D E i VffilDEELD IN premie van 5000 g ulden premies van 1000 g ulden premies van 500 gulden 6 premies van 250 gulden 50 premies van 100 gulden ALSMEDE tOOOO BOEKKil in Praohtband bestaande uit de besle boeiende doch geen aanstoot gevende romans en leesboeken voor jongens en meisjes uit de werken der meest bekende schrijvers stillen GRATIS beschikbaar getteh worden Uitvoerige inlichtmgen lijn in elk pakje SOI O ingesloten en worden op aanvrage gaarne verstrekt door Anl Jurgens Maigarlnefabrirken Uss en door alle Winkellerit GEBR RIJKEN t DE LANGE Wtf ROTTERDA M Bl VLEUGELS ORGELS PIANINO S Telef 4HS7 Hoofdmaganiin Gedempte Utunenrotle 184 Telef 11599 He Uaganijn Went Nieuuflnnd 9 nab i Slalton Beur VfiRHUREN INRUILEN STfillEN DE PHONOLA REPAREERBN dagelUki la oase S I h kaurai nmimm hisnoh fnamisT WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior OruivenLorsthoning Extract wordt aanbsTOlen tegen Borataandoenmgen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeït Borstpün Keelpijn Heeschheid enz MBLléSTUB ia verkrijgbaar by alle voorname Apothekers in Drogiaten in groote en kleine ateden dorpen en gehuchten in Ntdtland tVtmkr t DiaUcUand Eagflmti Amtrita yid Indil Ormit JUmtr KoUmit TraMoaai iu UBLIANTltB werd 9 maal met Qanden 3 maal met Eere MadaillM bekroond HKLIAHTBB in flacons f 0 40 I 0 10 en t t HBLIANTBB in dooaan tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H J VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Bontngbtoem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLFF Jt Oo Weathaven 198 Gomla ÜRKNUEL Oouda K H VAN MILU Veerttal B 12C ffouia A BOUUAN MoorJrtcht I lNKSE Nituwêrktka d UmI A N v k ZESSBN S mmlu m B v WIJK Oudtmittr k SCHEER Haaitrtrht P W v KDB Oodt Ur K vta Daa HEUDKN te Rmuiük P v o 8PKK Moircap4lU U v D STAR Wed 1 HOLST H KOLKMAN AKI VAN DKR HKIJDKN Waiidingmn P A u OROOT A o JONUH OiutaMfae J P KA8TBLUN PoMrotktrdam 1 BIKKKR te Btnthap WAAHSCBUVriJVCl Uat U niet misleide door Slnwp Het klooiter SanOaPmUo AbdU baitaat niat duë Siroop van goenerlei ivaanl Nuts Uepartement GOUDA YOOPRAGHT AYOVD VJl d a WelEd Ztergeieerdeii Heer Dr H BLINK OP Donderdag 21 Februari l K 7 des avonds ten H ure de aoeteteU UeBèunie Ootthiven Onderworp Aardbevingen en Vulkanen Opgehelderd door Llohtbeelden Entree voor niet Leden f 1 Voor Leerl Üymn en H B 8 f 0 50 Bovendien liJn voor de Tribune een aéèrbeperkt aantal kaarten k 10 Cta verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huiie van den Heer T CREBAS Wjjdstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 20 Februari 1907 van s middaga 13 tot Mamiddaga 4 ure j De Secretaria C J M RBOON GEID A S pCt Hypotheek 4 pet Ook zonder burg direct beachikbnnr Brieven franco W 4S Keizersgracht Amsterdam Op de roode doos waarin de Bekle Kinadroppels van Dr DK VRIJ verkocht worden faal uleU auiterê dan Al het andere is nèmaak M M V L00i DUBBELE BUURT B 13 Tellii 117 Ia i ruimst voorxien van GASORNAIENTBN in elke Hill van da eerste fabrieken tagn Runcorreerendu priizen iaiilf ii ff Vim lin s Walrr Spreek Uil ren Klecirlscbe geleiiliiigen Wie van goed licht houdt wende aick naar het Ooitdieh VerlleMIng MaganIJi UK A¥OilOI TKR daar alles door bekwame Sttera verriclit wordt Victoria Water icre feldc aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Varkrjjgbaar in fleaschen 50 ets 75 et en f t S bü H H Apothekers en Drogisten tet op het merk AUKBBl F AD BICHTER i Co Rotterdam Te OooDA bg C LUtJEB Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 HUIS TE HUUR Beerenhuls Oostlaveo B 88 Zes Kamera groots Keuken drooge Kelder flinke Tula Vooriien van öai M WaterItMiag Ta baTragen B 89 itu tlenlandscft UverzIcM De conservatieve Keichsbote schrjjft in een hoofdartikel over de partiiverhoudingen in den nieuwen Rgksdag Wg wenschen een vriendschappelijk vreedlaam samenleven en samenwerken van katholieken en protestanten wat wij echter Bteeda hardnekkig en rechtuit hebbeu beatreden en luUen bigven bestrjjden ia het ultramontani me dat geen vreedzaam samenleven tusachen proteatanten en katholieken gedoogt dat overal scheidsmuren optrekt Het ultramontaniame dat de belangen van de roomscbe hiërarchie over il tot in de koloniën toe op den voorgrond plaats en voor hetwelk alle middelen ook de hulp van de revolutionnire sociaal democratie goed tijn dat in vraagbtnkken van de machtvan het rgk altijd halfhartig aarzelend zijne toestemming geeft als hrt ten minste toestemt omdat het geen vreugde in het rgk schept en als een vreemd lichaam in bet rgk staat het ultramontaniame dat het oude riJk met de hulp van de particularisten vernietigd heeft mag het nieuwe rijk niet met de hulp van aan het rgk vgandigo partgen vernietigen Daartegen en tegen het beleid dat ermee samenhangt richt zich onze strgd niet tegen het katholicisme en het katholieke volk Wg gaan graag met het centrum evenals met andere partijen samen in alle vraagstukken die op het welzgn van het rijk betrekking hebben en de verkiezingabeweging heeft getoond dat ook de beste en verlichtate katholieke kringen met dat oltramontanisme geen vrede hebben Het is een vijand die bestreden moet worden Het wetje Briand tot afschalng der gedwongen aangifte van vergaderingen dat ten doel heeft de vrgheid der openbare godsdienstoefeningen te bevestigen is in den Franseben Senaat plotseling op tegenstand gestuit En nog wel op een tegenstand die met de laak niets te maken heeft Want het beginsel van het wetje wordt door den Senaat volkomen juist geacht Ëèn bepaling ondervindt bezwaar en wel die waarin vergunning wordt gegeven om ook in den nacht zonder voorafgaande aangifte bijeen te komen De bedoeling van die bepaling is de nachtmissen bijvoorbeeld in den Kerstnacht mogelijk te maken Maar de Senaat ziet in de algemeenheid der bepaling een gev iar Men vreest dat onder de bescherming dier bepaling overal de poiitie reglementen betreffende het aiuitingsuur van koffiehuizen FEViLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 88 Hamoy wilde er geen gras over laten groeien en begaf zich onmiddellgk op weg naar den dokter dien hg in zyn stndeerkamer aantrof in gezelschap van een jongmensch dien hem de onde geneesheer voorstelde ala zgn neef doctor Jean Anga tne Harcoy deelde onmiddellgk de reden van zgn komst mede en overhandigde den enden arts het schrgven van Vernier Augagne J eek het in en reeds by de eerste regels liet hy een eigenaardig klappen met de tong hoeren dat bu hem steeds een teeken waa van de hoogste verbazing Hg zag zgn ieef en oogenblik aan alsof het hem speet dezen te moeten verlaten en zeide na oven te nebben nagedacht Jean ik heb een patiënt te bezoeken Zon je my hier willen wachten P En n hebt er zeker niets tegen my te ver ozellen mgnheer Hamoy dan kunnen wy op itraat samen praten Nauweiyks hadden zy het huis verlaten of Harnoy dia gejaagd waa en rennwachtlg loot da kaut om oiu t i tpoodint dit en uitspanningslokalen zullen worden overtreden Op dien grond zond de Senaat het ontwerp terug naar de commissie hoewel Briand op dadelijke afdoening aandrong Dit besluit van den Senaat heeft aanleiding gegeven tot alleriondcrlingsle commentaren in do pers Men zag er een poging in van de Comhisten om het kabinet ten ml te brengen of een intrige van Clemeaceau tegen Briand of nog snooder plannen Zoo erg is de laak niet in den Senaat hebben vele burgemeesters zitting en die wenscheu een regeling waardoor aan de politieverordeningen in hun gemeente de hand kan worden gehouden Maar de geruchten de gissingen en de toon waarop de pets de zaak bespreekt bewgzen dat de toestand hoogst gespannen is Oeeo dag gaat voorbjj zonder een aanwgzing dat in het ministerie niet meer de eenstemmigheid heerscht die voor de goede afdoening van zaken noodig is Nadat Clemencean op de tribune der kamer de r devoering van Briand feitelijk tegensprak eii diens standpunt bestretd ia er ateeda gevaar voor een criaia Om aan die spanning een einde te maken heeft de radicaal socialistische groep oen interpellatir over dn kerkelijke politiek van het kabinet ingediend lie in de volgende week zal worden belii deld Clemeneeao zal daarbij zelf het noord voeren en de Kamer verzoeken door een votum van vertrouwen de politie van het kabinet te bevestigen of het laten aankomen op den val van het ministerie Clemencean ia zoo gewoon geraakt miniateries te doen vallen dat hy die kunst zelfs op zijn eigen kabinet in toepaaaing wil brengen I De voorstanders van vrouwenkiesrecht in Engeland hebben in de laatate dagen weer herhaaldelijk van zich doen aprekon Wegens de ongeregeldheden die zg veroorzaakten en het verzet tegen d politie die de dames echter op ongehoord rowe wijze behandeld heeft zijn weder eenige suïfragettea tot boete of gevangenisstraf veroordeeld Maar door haar luidruchtig spreken hebben zjj naar Mrs Fawcett zeide in een korten tijd meer propaganda gemaakt voor de invoering van vrouwenkiesrecht in Engeland dan de stille werkstert in 10 jaren vermochten te doen In het Lagerhnia werd de minister Qladstone geïnterpelleerd over het ruwe optreden der politie hy antwoordde dat by niet esprek achter den mg te hebben vroeg den dokter op den man af Hoe denkt u over Christiaao Vtrniar dokter r Hm I antwoordde Augagne verlegen n Beste jongen n allercharmantste jongen En myn neef vindt n dien ook niet een flinken kerel F Anderhalf jaar in Tonkin geweest waar hg proeven heeft genomen met bet nieuwe serum tegen de pest I Wordt een licht in de wetenschap vooral in de bacteriologie I Maar Harnoy scheen byster onverschillig omtrent den jongeo medicus en kwam weer op zyn onderwerp terug Ja de jonge Vernier is n sympathiek jongmensch Maar zyn gewondheid P Ooed natuurlgk nietwaar dokter P Hy scheen het antwoord vooruit te willen loopen en vervolgde terwyi de dokter even nadacht U kunt vryuit apreken n zyt van den ambtseed ontheven De gezondheid van Vernier is uitstekend nietwaar P Van goed was hy al tot uitstekend gekomen zyn gezondheid ia inderdaad niet Biecht verklaarde de arta Hy moet telfa een verduiveld aterke constructie hebben omhet leventje te kunnen uithouden dat hy lindi nig Jarm Itidt wiat wat tr buiten het Huis was gebeurd Dat moet u weten riep een der conservatieven Onder een uitbaiating van vroolgkheid in het Huis repliceerde Oiadatone dat anderen van meening waren dat de minister van binnanlandache zaken de besprekingen in het Hals volgen moest Hg deelde echter mede dat de politie opdracht had te zorgen dat de toegang tot liet Huis niet versperd werd door betoogers Kair Hardie meende ook dat te ruw was opgetreden en sjTak de hoop uit dat daartegen in de toekomst maatregelen zonden worden genomen Zoo ging het debat nog eonigen tgd voort en toen kwam het toeval het noodlot hoe zal men het nosmen I de suffragettes te hulp Door 102 afgevaardigden zgn private bills ingediend wetsontwerpen uit partictller initiatief voortgekomen Over de volgorde van behandeling raoebt worden geloot En het eerste ontwerp dat nit de bas kwam was dat van deo afgevaardigde Dickinson om do vrouwen het kiesrecht te verleenen Dit ontwerp was in overleg met de regeeriugs whips ini ediend Dickinson zegt dat in het Hnia 420 voorstanders van zyn ontwerp zgn Het ia maar de vraag wolke houding de regeering zal aannemen wanneer deze lei Pickioa i dou Itet Lagerhnia mocht worden goedgekeartt Uit de rede van den procnrenr gonoraal betreffende de verkiezing te Worcester zy nog aangehaald dat er van de 80 X kiezers die de stad beeft 500 hun stem veil boden Van die 600 hebben er nu 100 hun stemrecht verloren Maar de liberaal Hemmerde die hg het onderzoek als procureur dienst heeft gedaan beweerde dat er wel meer dan 600 waren De procorenr generaal liet ook uitkomen dat de omkooperg alleen aan nnionistischen kant gebeurde De uuionlaten zyn er zoo boos over dat Worcester voorloopig onvertegenwoordigd biytt dat de oud minister Aciand Hood in een toespraak bulten bel Parlement het een ongeloofiyk vuile streek noemde van de liberalen die dat bewerkt hebben Birrell heeft zich opnieuw een goed vriend van Ierland betoond door vaat te beloven dat er ipoedig maatregelen louden worden genomen om voor de uitgezette lerache pachters het zyn er nog eenige daizenden beratei op hun plaats te verkrygen Harold Cox verlangde dat er op de aanstaande koloniale byeenkomat gesproken zou worden over verbooging van de bijdrage der De jeugil moet uitrazen dokter I Maar hg hem raast ze als n krankzinnige Ik won dat hg wat matiger was I Iedereen kan toch niet uitsluitend water drinken Dan zou het er met onzen wynbonw fraai uitzien I Dat ia my totaal onverschillig waarde heer Ik ben geen wgnboawer maar genees heer en ala zoodanig moet ik met alle kracht den alcohol beatryden Mooi zoo nu zgn we er I riep Harnoy uit Maar ik ben geen van beiden docheen vader die voor allea een goed echtgenoot wenacht voor zyn dochter Ia Cbristiaan s toestand van dien aard dat hg niet aan trouwen mocht denken P Dat zeg ik niet Maar wel dat hy een leven heeft geleid hetwelk hem met z o zesentwintig jaar zoo geblaseerd beeft gemaakt all een man van vgftig Hebt n my nog iets itndera te vragen ga dan gerustuw gang 1 Harnoy besefte dat in dit oogenblik de toekomst zyner dochter werd beslist Hy had te kiezen tnsschen het geluk aan den eenen en het vermogen aan den anderen kant Het kwam er slechts op aan hoe hg zyn vraag inkleedde daar hg wel zag dat de dokter alleen zon antwoorden niet spreken uit eigen beweging Zonder twgfel had by lyo docbtor tIgodiKk liti matr hot wu koloniën aan de kosten voor de verdediging van het ryk Balfour en na hem Winston Churchill voor de regeering sprekende vonden het wel gewenicbt dat de koloniën meer bydroegen maar niet dat het een gedwongen bgdrage werd V Het ongeluk hy het optreden der karahiniers tegen weerspannige inwoners van Kirmo wanrbg oen man ia doodgeschoten schynt te wgten aai zonuwachtigheid van den hevelvoerende luitenant Verschillende blUen wenscheu a mans arrestatie Een onderzoek is aan den gang Een aoortgelgk feit als te Firmo is te Lumgro nabg Cosania voorgekomen Daar wilde het volk de belasting registers verbranden de karabiniers schoten hier echter in de lucht wat al genoeg bleek tot herstel der orde Te Briatico by Catanzaro hoeft de bevoi iing het ontvangerskantoor vernield en allea verbrand Overal in Caiabrië gist het zoo n beetje en de Kwestie van het zuiden vergt van de Italiaansche Kamer weer ernstige aandacht In de Italiaaoache Kamer heeft de minister van huitenlandsche zaken Tittoni eenige mededeelingen gedaan over de onderhandelingen mot Kaaland betreffende het heffen van diflerentieele rechten De Italiaansche regeering wees er de Russlaeberegeering op dat het volgens de bepalingen van bet nog steeds bestaande handelsverdrag van 1863 niet wettig ia dat Roaland van nit Italië ingevoerde goederen een differentieel recht lieft De Italiaansche gezant die op last zyner regeering hierover met den Kassischen minister van huitenlandsche zaken sprak ontmoette niet de gewensehte tegemoetkoming Ook andere Europeeactae mogendheden hebben zich bezwaard en slietlen op dezelfde moeilgkheden Rusland biyft Perzië behandelen op een voet van bevoorrechting en behandelt de Europeesche staten niet volgens de geilotso overeenkomsten Op grond hiervan heeft Italië een offlcieel en krachtig protest richt aan ds regeering te Petersburg DoUiussiache regeering van haar zyde deed vaoratellen tot herziening van het handelsverdrag met Italië waarover de minister Tittoniy wegena den stand der zaak thans geen unededoelingen kan doen zoo n goede party I Ondanks zichzelf bepaalde by zich tot iicn eenvoudige vraag iedere nadere aanduiding vermgdende Kunt u bevestigen dat op dit oogenblik zyn gezondheidstoestand bevredigend i De oude dokter werd inwendig boos door dit om de kaars heen draaien Vier weken geleden heeft by zyn been gebriken en dat heb ik hem in orde gemaalit Hy hoest niet zyn spysvertering is goed zgn lever eveneens en voor den militairen dienst is hy goedgekeurd Nog wat van u orders p Neen dank u wel I Tot nw dienst I Ik ben hier juint voor het huis van myn patiënt Adieu mgnheer Adien dokter I De verantwoordelijkheid die hg op zich had geladen woog zwaar by dien cuusciën tiensen geleerde Hg bad het recht gehad alles to zeggen en had de hoofdzaak verzwegen Qeneviëve zon aan de zgde van dien door den alcohol ontzenuwden jongen man een onzekere toekomst te gcmoet gaan Maar als het haar inderdaad gelakte hem te redden P Als hy de huisdokter die den Jongeo had zien geboren worden en vreesde dat het meisje haar geluk zou moeten inboeten eena t peialmlstiich wasP Wordt Vervolgd