Goudsche Courant, dinsdag 19 februari 1907

Vertpreide Berichten FKtaxRUK Wmf lyo twee lemiDariea ontraimd die te Alen Dn en te 8t Hoen Het moeat In beide gevallea met behelp der militaire macht gebeuren in bet laatitt geral hadden de militairen barricade op te mimen met geweld moeiten leeraan en leeraren worden weggeileept en enkelen die erzet pleegden werden gearreiteerd ÜUIT8CIIL11D De rraag ol do mijnwormziekte de mjjo srbeidera recht geelt op een nitkeering op grond fan een ongeval i door bet gerecbtnnol te llamm in bevestigenden zin beantwoord Kiaii nsD Invloedrijke Jodenvereenigingec in Kngeland hebben do regeering van Zaid Anstelié aangeboden ÜO ÜOO Koasiiche Joden naarde Noordelijke territorien te laten verboizen Qoeenaland gaat hel echter met RCSLAXS De Correapondenco Baaae weet mee te deelea dat de biJ Witte gevonden bommen aikomatig moeten ziJn van het reactionaire verband van bet Knaaieche volk Want Witte bad in den laatalen tijd van dien kant talloote dreigbrieven ontvangen I De Kaa Belentzew die door Zwiteerland alleen word uitgeleverd op voorwaarde dat hH wegens dielatal voor den gewonen rechter zou worden gesteld ia nn wegens deelneming aan revolationaire handelingen toch voor een krijgsraad gebracht MlSOKKU Da aanatag op Ben Mansoor den ondkaid van Ralioeli heelt niet plaats gehad op lanatlcbtlng vezen maar is uitvloeisel van en persoonlijke wraak BINNENLAND Het Haagacbe correspnodontlebnreaa meldt Men verneemt dat beaprekiogen van II U met staatslieden over de miniaterieele oriiia allhana in de eerstvolgende dagen niet verder zullen gehouden worden In welingelichte stnatkondige kringen wordt met groud botwijleld dat de adviezen der tot dusver door de Kroon over de crisis geraadpleegde antoritelten zich bewogen bobben in de richting van ontbinding der Tweede Kamer Men meldt uit s Oravenbage De minister van marine de beer Stuart Is thans In zooverre hersteld dat h j het bed heelt kunnen verlaten Na het eerste verband van de armbreuk dia de miniatet by zyn val bekwam is atgenomen laat het zich aanzien dat spoedig een volledig herstel zal intreden en dat de miniater binnenkort de inrichting van het Boode Krnia waar bij verpleegd wordt zal kannen verlaten Over den aanelag op den Minister van Juatitie door ons Zaterdag per telegram vermeldt bevat het Vaderland bet volgende bericht Het was ongeveer éta cmytoen de Minister van Justitie mr E Van Baalte van het Departement kwam om hnisIVBarts te keeren In de Amaliastraat naby zyn woning kwam een manspersoon naast hem loepen Toen de Minister bemerkte dat deze persoon zich al meer en meer aan hem opdroog vroeg Z Kxc ol hy hem iets te verzoeken bad In antwoord hierop haalde de man een revolver voor den dag waarmode hy vier rhoten op den heei Van Kaalte loste Alle Tier schoten misten hun doel zoodat de Minister wonder boven wonder ongedeerd blecl Twee kogels kwamen terecht in de ramen van het huis van den Minister Twee jongens die van hot voorval gotuigen waren ijlden mar het Faleis om daar politie Ie halen Twee agenten arresteerden den man die na bet lossen der schoten op den Minister ter plaatse was biyven staan Alloen de revolver ad by op straat weggeworpen Uit een voorloopig onderzoek bleek dat do dader genaamd ia Simon Tolak die zich veel hier ter stede ophield Hy verklaarde de revolver te Amsterdam te hebben gekoeht met het doel om den Minister dien by niet kende dood te schieten omdat hy zich ge grield gevoelde door een uitspraak van het Hooggerechtshof Over de beweegredon tot zyn misdryi zon hy later wel meer vertellen Polak werd naar do politie atdeeling aan het Alexanderveld gebracht om daar in verhoor te worden genomen De Minister van Justitie trad natuuriyk zeer verschrikt en ontdaan zyn woning binnen maar herkreeg kort daarna zQu gewone UlBtt De bnrgemeester en de booldcommisiaris van politic de heer Versteeg waren eed der eersten onder de velen die den Minister geluk kwamen wenschen dat hg aan dezen aanslag ongedeerd is ontkomen De man die don aanslag pleegde is al niot jong meer ongeveer 40 jaor oud Hy verklaarde lydcnde te zyn aan infinenza en verzocht zoo spoedig nogeiyk naar bet bureau te worden vervoerd alwaar hy aangekomen froeg om een stoel Omtrent den aanslag verneemt men nader Minister Van Kaalte ontkwam aan bet matige levensgevaar doordat by terwyi de dader de beide handen aan het wapen de vier revoiverachoten loste telkena naar een andere zyde snel uitweek De Miniater was zoo welwillend ons kort na hel gebeurde even te woord te staan Z Exc was volkomen bedaard verzekerde dat de dadrr hem volstrekt onbekend was Op onze vraag oi de Miniater zich soms herinnerde dat hy den dader op een zyncr audiënties had ontmoet antwoordde Z Eic ontkennend Uit het verhoor dat hem door den commisBiiris van politie in de 4o aid den heer Wnlllers aan het Hooldcommiasariaat op het Alezanderplein werd algenomen bleek dan ook dat do dader den Miniater van Justitie persooniyk nimmer had ontmoet Hy kende hem alleen van een portret Zyn aanslag was alleen een niting van wraakzucht over onrecht dat hem zegt hy is aangedaan zyn naam is Simon Polak en hy ia muzikant van beroep Vóór ongeveer twee jaar was Polak noj onderkapelm ester van het muziekkorps to Paramaribo Hu nam ontslag uit den dienst en kreeg een gagomeot van I 190 Zoowel over den gang van zaken met zyn ontslag als over het lage gagement voelde hy zirh onrechtvaardig bejegend Hg requestreeido eerst In de West later by den Minister van Koloniën eindelgk by do Koningin maar alles tevergeels Toen liep hg te zinnen op andere middelen om richt te verkrygen by moest op oen ol andere wyze voor het Hooggerechtshol kannen verschynen onl te kunnen zeggen wat hem op het hart lag Konigen nitweg hiertoe zag hg in een aanslag t Kan me niet schelen wie zoo ongeveer liet hg zich gedurende bet verhoor dit een Minister do Koningin ja Kayper t een aanslag moest ik doen I Het was louter toeval dat de keuze juist op Minister Van Raalte was gevallen De dader loonde geenerlei spyt over het gebeurde en op de uitdrukkelgke vraijgjran den oommisaaris verzekerde by dat h txyn bedoeling was geweest zyn slachtoller wie ook te dooden Polak was uitermate kalm en de wgze waarop hy zyn relaas deed maakte geenszins den indruk als zou men hier met een onloerekenbare te maken hebben t e dader ziet er niet ongunstig uit heelt een krnllenden grgzenden baard en knevel en een reeds kalend hoold Hg droeg een demi Saison en zag er naar kleeding als een heer uit Hy Is hier niet vast gevestigd maar komt van tyd tot tgd hier zgn vak uitoelenen Ditmaal woonde hg ergens in de Jan De Baenstraat Kort na den aanslag kwam o a jbr mr J U6ell voorzitter van de Tweede Kamer den Minister gelukwenscheu met den gelukkigen afloop Gemeng de Berichten s De inktgooier Donderdagavond bg het oitgaan van bet Concertgeboaw deed zich te Amsterdam weer een geval voor van het bekladden van een lichten dames avondmantel met een vloeistol bestaande uit een mengsel van wagensmeer en inkt Deze keer was de kleur van den inkt rood De zg inktgooier cbgnt dna van variatie te houden De beroemde Spaansche stierenvechtor Macbaqnito heelt do laatste drie jaren jaarlyks nagenoeg een millioen guldè verdiond In 1903 werden er in Spojije 212 eigenlyku stierengevechten en BU novelladas gevechten met jonge stieren gehouden In de eerste werden UIVS atieren gedood met een gezaaenigke waarde van ruim 1 millioen gulden En in da novelladas werden 150U jonge stieren van kant gemaakt die te samen I 000 waard waren Aan deze corridas namen deel 33 matadoros ouder wie ééa vrouw en 849 andere toreros die met elkaar moer dan l i millioen verdienden De waarde van de paarden die in deze gevechten bon dood vonden wordt op I 410 lX 0 geschat n de overige kosten van de vcrtooningon beliepen I 880 000 In t geheel bedroegen de uitgaven 4 millioen waartegenover evenwel 6 millioen aan inkomsten atonden In t jaar 1905 werden er 3j corridas minder vermoord De gevechten hebben in 1906 maar üü mensch ol ven gekost J De apoorwegen in ItalU Zoolang het weer maar mooi en het vervoer niet ta groot is kan zg het ook met moeite de dienat gaande gehouden worden maar zoodra een storm opsteek ol veel goederen vervoerd moeten worden loopt alles apaak Van den berlst waa de dienst van en naar Milaan tengevolge van de tentoonstelling meer dan slecht en van den winter waren en pair weken kon genoeg om de geheele regeling in de war te brengen De toevoer van koljn van Genua en de kleine havens van Lignrië naar de industrieplaatsen van Lombardye en Piënoot was b slist onvoldoende de prgs van de kolen steeg van I 19 tut I 35 jwr ton en verschillende labrieken moeiten wegens gebrek aan brandstol sluiten Oo reizigers klagen over de kou in de wegens haast alle van ouderwetse model dio alleen door stoven verwarmd zgn De oorzaak van alles ligt hierin dat de staat die het bedrgl zeil ter hand genomen heelt den toestand nog niet volkomen heelt kunnen organiseeren en van do vroegere maatschappyen weinig en slecht materieel overnemen moest Voor het Oerechtsbol te Amsterdam werd gisteren gepleit in de volgende zaak Ken leeraar aan een der onderwgsinricbtingen in de Zuid Alrikaansche Republiek was ten g vol4 o van den Transvaaloorlog buiten betrekking geraakt en naar Nederland teruggekeerd alwaar bg thans verkeert in oen behuellige toestand Al zgno kindoren op één na waren in ZuidAlrika gebleven alleen 6én dochter was medegegaan naar Nederland alwaar zg huwde De behoeltige vader sprak nu zyn in Nederland gehuwde dochter en haar echtgenoote aan tot het bekomen van levensonderhoud en de Rechtbank te Utrecht verklaarde den eisch ontvankelgk n liet eischer toe de juiktheii zgner beweringen te bewyzen Tegen dit vonnis kwamen do choonzoon en de dochter bg het Gerechtshol te Amsterdam in hooger beroep en de advocaat der appellanten mr P Oroote Jr te Utrecht betoogde by pleidooi dat het Utrechtsche vonnis onjuist gewezen was waar de alimentatieplicht er een is die op alle kinderen rust PI betoogde dat van één kind nooit het geheele onderbond kan gevorderd worden waar do Wet alle plichtigon niot maar in oen lamiiie doch wel degelgk in een Recbtshand plaatst Bovendien is bet slechts dan mogeiyk den omvang van ieders verplirhting vast te stellen indien allen in bet geding zgn en de rechter allen kan booreo Appellant moest dan ook bier gebruik maken van de zgn exceptie plorium litis consortium waardoor de vader in zgne vordering togen één kind niet ontvankeiyk werd Jbr mr K J Scborer advocaat te Utrecht voerde hiertegen aan dat de band dio de onderbondsplicbtigcn bindt niet in een rechtsdoch een lamilieband dat uit de nauwe betrekkingen de verplicbtiüg voortspruit om elkander geheel alleen van hot allernoodigste te voorzien en dat de exceptie waarop de appellant zich beroept in ons Hecht niet bestaat Met beroep op jurisprudentie en recbtslitteratuur lichtten beide pleiters hunne stellingen uitvoerig toe Men meldt uit s Hertogenbosch Zaterdag in den laten namiddag zyn bier op de Dommel drie jongens waarvan de oudste ell jaar telt door het gs gezakt en verdronken twee broertjes en een vriendje Ëen beer die op het bnlpgeroep was toegesneld baalde alledrie drenkeiingeiropden wal maar olschoon geruimen tyd werd beproeld de levensgeesten op te wekken moest een dokter eindigen met den dood van alle drie te coustateeren Blgkens bet eerste ontwerp voor de zomerdienstregeling op de Ignen der Maitschappg lot Exploitatie van Staatsspoorwegen zullen weder verschillende sneltreinen worden ingelegd ter bevordering van een regelmatigen treinenloop tgdens het drukke reizigersvervoer Op het traject Amsterdam Rotterdam en den Haag Arnhem zyn naast de treinen 41 43 47 44 46 en 48 ingelegd de sneltreinen 41bis 43bi8 47bi8 44bis 46bis en 4Hbis voor alzonderiyk vervoer vau de reizigers in de richting naar en van Zntphon en Ngmegeo Ook de avondsneltrein 54 van Venlo naar Arnhem zal dan word n doorgevoerd naar Amsterdam den Haag en Rotterdam terwgl in aansluiting op dezen sneltrein van Venlo is ingelegd een sneltrein van Arnhem naar Zutpben Voor de verbindingen Rotterdam D P via Tilburg Boxtel Maastricht en den Haag Amsterdam Utrecht Boxtel Maastricht zyu op bet traject Boxtel Maastricht weder een tweetal sneltreinen ingelegd voor alzonderiyken doorvoer op dit traject van de reizigers van en naar beide richtingen Op het traject Utrecht Amsterdam zyn ingelegd een viertal sneltreinen in aansluiting uai ao vu it riobting Qroi4ng n Tuaschen Roiendaal en Bergen op Zoom zyn een tweetal treinen ingelegd en wel des morgens 7 40 v m van Kosendaal wolke alleen loopt op werkdagen en niet op schoolvacantiedagen en des middags om 4 00 n m van Bergen op Zoom PoslerUen en felpsraphlc B e n o e m d 1 Maart tot directenr van het postkantoor te Borculo P Kater thans in gelgke betrekking te Eibergen 1 Mei tot Hooldioapecteur der postergen de inspecteur der posteryen en telegrafie te Amsterdam F H de Meester tot inspecteur der posteryeo eu telegraüo te Amsterdam da directeur van bet post en telegraalkantoor te Hoorn F A de Klerck Jr Verplaatst 1 Febr de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse F K dg de Weerd van het hooldtelegraalkantoor naar het bypost en telegraalkantoor Humongstraat te Amsterdam do teleloniste A Hnlaekamp van Dellt naar s liravenbage 8 Febr de klerk der poslerjen en telegraüo 2e klasse T J ter Beest van Zwolle telegraalkantoor naar Brummen 16 Febr de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse W A Kluit van Rotterdam telegraalkantoor naar Leerdam de tgdelgke klerk der postergen en telegrafie P J Droogendgk van Amsterdam telegraalkantoor naar Uden de teleloniste S Oppenbeimer van Hengelo naar Amsterdam 1 Maart de commies der postergen en telegrafie 3e klasse C A Otten van Utrecht spoorwegpostkantoor No 3 naar Bred postkantoor de commiezen der postergen en telegrafie 4e klasse P M Verhenl van Breda postkantoor naar Utrecht postkantoor en J van Holthoon van het postkantoor naar bet apoorwegpostkantoor No 3 te Utrecht de commies titniair der posteryen en telegrafie A J Schuit van Assen naar Hoogezand de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse P Dykema van Terborg naar Assen do klerken der postergen en telegrafie 2 klasse W L Varossiean van Winterswijk naar Terborg en E J M van Buuren Kerkdriel naar Winterswgk 14 Maart de kletk der postergen en telegrafie 2e klasse P de Landmeter van KInndert naar Zaltbommel 16 Maart de commiezon titnlair dor postergen en telegrafie J O ïttn den Heuvel van s Gravonhage telegraalkantoor naar Bolsward on A Maai van Bolsward naar Amsterdam bgpust en telegraalkantoor Amatel de telefoniste H Jansen van Meppet naar Rotterdsm Tgdeiyk werkzaam gesteld 16 Febr by bat Hoofdbestuur de commies der posteryen 2e klasse D Verhaal te Breda Ingetrokken 16 Febr de tgdelgke werkzaamstelling bg het Hooldbesinnr van den commies der posteryen en telegrafie 4e klasse J van den Blink Eervol ontslagen op verzoek 1 April de brievengaurder te Nieuwebrug W H de Groot Eervol ontslagen wegens ziekte 1 Mej de Hooldinspecteur der postergen C van der Neen onder dankbetuiging voor de diensten aan den lande bewezen Stadsnieuws GOUDA 18 Föbrnari 1907 In de vergadering van bet bestuur der afdeeling Zuid Holland van den Nederlandschen Bond van Gemeento Ambtenaren werd de heer A R Veenstru gemeente secretaria te Schoonhoven als secretaris dier aldeeling benoemd ScHOosBovm Door hot Bestuur van bet Departement v in het Nut worden pogingen In het werk gesteld om te komen tot de oprichting van oen Zangvereeniging De leden zyn tegen hedenavond Maandag opgeroepen tot een bgeenkomst ViRGiDilNfiTÏNDEÏGBHEENTERAAD VRIJDAG 15 FEBRUARI 1907 Vervolg Aan de orde Uet voorstel om als proet in eene bestaande vacature aan üe Ie Burgerschool voor meisjes niet te voorzien De heer van Iterson Tot myn spgt kan ik met dit voorstel niet medegaan dit staat bg my vast dat wanneer in de vacature niat voorzien wordt deze school ackternit zal gaan wordt er niet overgegaan tot benoeming van eene phatavervangster voor Mej Wgnrox dan wordt de 7e klasse verwaarloosd Het is toch niet andera te verklaren dat geven wg den heer van Cittert een klas dan zal het toezicht op de geheele school daaronder lydea en het onderwys in de 7de klasse zal ook minder worden daar do heer van Cittert zich dikwyis daaruit zal moeten verwgderen Ouders die bet hoold wiilas iprekas inllui tooh ondtr d ichool tyden komen en het gut toch niet aan dia menschen te zeggen dat zg buiten de schoolnren moeten komen De ooderwgzer moet toch ook zgn vryen tgd hebben om te eten en te drinken on ieder wordt niet gaarne Mitoord als hy aan tatel zit De schoolarts oet ook door het hoold worden ingelicht en het is wel degeiyk nuttig en noodig dat bet hoold vry door de school kan gaan en wanneer de schoolopziener up school komt dan zal bVl hoold ook hem dienen te woord te etaan en door de school vergezellen oodat de 7de klasse dikwyls zonder onderwgs zal zijn en daarom ial ik tegen bet voorstel van B en W zgn De beer Dessing Ik apprecieer de goede bedoelingen van B en W om bezuinigingen aan te brengen en daar bier staat dat die klasse slechts 15 leerlingen telt en 5 6 uur wekelgks met eene andere klasse wordt vereenigd zon ik er voor zgn het voorstel van B en W aan te nemen te meer nog daar de Commissie voor Lager Onderwgs dit als een proel wil beschouwen De heer Vingerling Ik wil myn stom oven motiveeren bet pleidooi van den beer van Iterson is wel wat overdreven B en W zonden niet gekomen zgn met dit voorstel als die klasse meer dan 15 leerlingen bad gehad en daarom heb ik bet gewaardeerd dat zonder schade voor bet onderwys bet hoold ook een klas heelt Hier in den omtrek zgn scholen bekend waar bet hoold der school steeds een klas heelt gehad De heer van der Ree Ik wensch ook myn stem te motiveeren ei zal tegen bet voorstel van B en W stemmen Er wordt wel in het voorstel gezegd dat het een proel is maar te Dellt heelt men ook een proel genomen en die ia daar geheel mislukt Bovendien vind ik het niet lair tegenover de overige hooiden van andere scholen Gold bet een nieuw hoold dan zou ik misschien er voor kunnen zgn maar dan moesten andere bepalingen worden vastgesteld In de Commissie van Lager Ondeiwwys was de meerderheid er tegen de minderheid was r voor De beer van Iterson In een zeer talrgke vergadering van de Commissie waren er drie leden voor hot voorstel van B en W de meerderheid was er tegen Wanneer de raad van Gouda dit voorstel aanneemt dan wordt do schooljommissie gedupeerd De Voorzitter Er zyn natnnriiik wel bezwaren aan verbonden en daarom hebben B en W voorgesteld een proel te nemen De heer van der Ree zou dus mcdowerken wanneer hot een nieuw hoofd gold Do heer van Cittert heelt mg gezegd dat hg er persooniyk geen bezwaar tegen had De heer Vergeer Waar ik o hoor zeggen M de Voorzitter dat de beer van Cittert persooniyk er niet tegen is moet ik zeggen dat hy my verklaarde er groot bezwaar tegen te hebben De heer van de Velde Ten einde misschien een misverstand te voorkomen maak ik den beer Vergeer er op attent dat het hem persooniyk niet kan scheien dat hy dat onderwys moet geven De heer Vergeer De beer van Cittert heelt my verklaard dat de school er onder zon lyden De heer van Iterson Daaruit biykt dus zgn welwillendheid De Voorzitter Ik zou dat plichtsbetrachting willen noemen Het voorstel wordt in stemming gebracht Voor stemmen de bh Jongenbarger Dessing Donker Vingerling van de Velde Nederhorat en van Galen Tegen stemmen de bh van Eyk Vergeer van der Torren Herman van der Ree van Iterson Bokhoven de Jong en Knuttel Hot Tooretel van B en W is verworpen met 9 tegen 7 stemmen Aan de orde Het voontel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1906 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het alwgzend preadvies op bet verzoek van W O van Qeelen om verlaging eenor erfpacht Wordt goedgekenrd Aan de orde Het Tooratel tot onderbandsche verlenging der buur van den voormaligen Beukmolen De beer Donker Het spgt mg dat B en W geen vrgheid hebben kunnen vinden om voor te stellen dat houten gebouw op te ruimen en daar een plantsoen aan te leggen daar bet een entree ia van de gemeente De beer van der Ree Ik stem volmondig in met hetgeen de beer Donker daar heelt gezegd Ik had het voorstel willen doen om daar een plantsoen te maken maar met het oog op de finantien zal ik nn medegaan met bet voorstel van B en W De heer Dessing De tegenwoordige huurder betaalt een huur van I 150 en zal OU I 200 betalen maar ia die woning onder de huurprgs begrepen dan zal hg toch niet meer dan I 150 betalen daar die tooh wel voor 11 per week lal worden verhuurd mS ala ik nu reken dat daar is een zeil inwerkplaati en d Uom rwinkel dl beiden nog al wat mimie noodig hebben dan zon ik willen vragen kan biervoor een openbare inacbryving worden gehouden Mtnigeen zal misschien ook gaarne zulk een werkplaats willen hebben De heer Nederhorst De eerste sprekers wil ik het eerst beantwoorden ik zou daar ook een plantsoen wenschen maar de kosten hebben mg afgeschrikt en wat de vraag van den heer Dessing botrelt kan ik antwoorden dat de woning er by behoort maar dat de tegenwoordige huurder bet geheele bouw moet onderhouden zoodat de gemeente daarvan niets meer beboelt uit te geven De heer Dessing Alles hg elkander brengt het 1200 op maar zou de raad de gedachte niet kannen volgen daar een openbare verburing van te houden vroeger is het ook wel verhuurd geweest en bracht het 1150 op Do Voorzitter Vroeger is het verhuurd geweest aan de Garenspinnerg maar die hebben het toen opgezegd en by eene nieuwe verhuring was de eenige inacbryver de tegenwoordige huurder De heer de Jong Ik ga geheel metjiet voorstel van B en W mede Het voorstel wordt zooder hooldeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verkoop van een stukje grond aan F van Vliet De heer Bokhoven Gaarne ga ik mede met het voorstel van B en W De toestand zal daar zeer zeker wel verbeteren De h er van Iterson De toestand zal dur wel verbeteren maar ik zaj toch tegen btt voorstel van B en W atommen Wg hebben vroeger een voorstel aangenomen W db straten te verbreeden en wanneer wg jt nu toestaan zal die straüt niot breeder wor den Het was beter dat die rooiign nit de tegenwoordige huizen werd getrokken De heer Nederhorat Wanneer wg geen toestemming geven krygen wy daar hoeken in He voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 2 stemmen die der h b van Iterson en Donker Aan de orde Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1907 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot bet doen inrichten eener Conciërgewoning in het gobonw aan do Spieringstruat Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorsteijot wgziginii van don datnm van ingang der tydelgko benoeming van den leeraar aan het Gymnasium J E Edie Wordt goedgekeurd Aan de orde Het vooratei in zake bet gesalarieerd personeel der schatterg Wordt goedgekeurd Aan de orde De atraka voorgestelde motie van den heer Jongenbarger Wordt zonder booldelgke stemming goedgekeurd Aan de orde De reclames van de Wed de Bie Gras i van der Roer A Fgn L D Keus J F W S Middelbeek A J C van Oorschot P O Th F van Hellenberg Hubar en M Balen te en hunne aanslagen op het Ie Suppletoir Kohier de pjaalaelgke directe belasting naar bet inl len dienat 1906 De reclames van I van der Linden en D de Weger tegen aanslagen in bet schoolgeld op de Burgescholen dienst 1906 7 Worden in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat de volgende beschikkingen zgn genomen Algewezen zgn de reclames van P van der Roer L D Keus J F W S Middelbeek A J C van Oorschot en P C Tb F van Hellenberg Hubar Verminderd zyn de aanslagen van de Wed de Bie Gras van f 1200 op 1800 A Fyn van J 1600 op 1 900 en M Balen van I 1000 op I 750 De reclame vau H van der Linden tegen zyn aanslag in het schoolgeld is algewezen en die van D de Weger verminderd Alvorens de vergadering werd gesloten vroeg de heer Vergeer boe ol het was met het rapport aangaande de oprichting van een electrische centrale De beer van Galen voorzitter der gascommissie antwoordde daarop dat deze zaak in onderzoek was en dat binnen niet al te langen tgd rapport zal worden uitgebracht Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten BEURS VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR SiaaUlttnmqin PoHTDoxL Oblig Se Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RosLXHD Iwang Dombr Obli gatlen 4 96 Am Jnpu ObligatiaD 1899 4 74 74 Coin n Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepia 100 IV 24 Aandb idem idem 4 9Ci Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdoiyko Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 489 andb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand brielbank 4 9 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbaik 4 99 Aandb Hollaudscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 TtLiE Oblig Zuid Italiaansche 8pw Mg A 367 biLOii Loten stad Antwerpen 1887 2 02 1 DivtTttn My tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 A vuarf l aaf cAappt n Pand Holland Gull Stv Mg 35 BUITENGEWONE GROOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Manteh Costumes B ou scn Jupes h poD s Jnponstuffen en Katoenen benevens een groote party Wille Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD VERSCHEIDENHEID In het Fransche stadje Bayon heelt een blikslager zgn schoonzuster die tegen zyn zin was hertrouwd doodgeschoten Ver volgens joeg de man zichzail een revolverkogel door bot hoofd Wegens buitengewone belangstelling wordt de tentoonstelling van Teekeningen door Dirk Nyiand gehouden in de Kunsthandel Oldenzeel Glasbaven 20 Rotterdam verlengd tot en met 28 Februari a s Tevens zal op 5 Maart a s eene Kunstveiling worden gehouden in het lokaal Glasbaven 20 van eene belangryke collectie moderne Schildergen Aquarellen Teekeningen Antiquiteiten en Cnrioaiteiten waaronder zeldzame meubelen zilverwerken en Indische wapens De beheerster van het bykantoor van WolH s Telograalbureau te Dresden werd Dinsdagmorgen met een schotwond in het voorhoofd dood in haar bed gevonden Haar atielzoon de 27 jarige Paul Kummer die op haar kantoor werkzaam is kwam dos morgens om zes uur van een bal thuis en sprak nog met haar In hetzellde huis woonde een vriendin der overledene de 61 jarlge Thekla Karthe Toen deze om hall acht opstond en naar de slaapkamer barer vriendin ging vond zy het Igk liggen Zy ging daarop Kummer vertellen wat er gebeurd was De jonge man dekte het lyk toe en stak de revolver by zich Hy vertelde toen aan de dienstbode dat zy de kamer zyner moeder niet binnen mocht gaan en stuurde baar daarop met een briel weg Nadat hy ontbeten bad vertrok hy naar Beriyn in gezelschap van jullronw Karthe om aan de directie van bet hooldburean meedeeling te doen van het voorgevallene Ondertuaschen kwam bet dienstmeisje terug en waarschuwde de politie daar zy in het buis geen gehoor kreeg De politie brak nu de deur open en vond de vrouw dood in bed liggen Dat de jonge Kummer met de vriemlin zyner moeder vertrokken was en de revolver vermist werd moest argwaan wekken Dit begreep Kommer ook toen men hem in Beriyk opmerkzaam maakte dat hg eerat het gebeurde in Dresden had moeten aangeven in plaata naar Beriyn te gaan Hy wilde zyn verzuim gog per telegram goed make naar de Dreadenar po litie had reeds de aanhonding van Summer en jullronwl Karthe gevraagd Zy werden daarop beiden gevankeiyk naar Dresden teruggebracht Dat de vermoorde zicbzell heelt doodgeschoten is evenwel aan geen twyiel onderhevig Zg was sedert kort liak en bad herbaaldeiyk gezegd zelfmoord te zullen plegen Een der geredden van het eenige dagen geleden by Block eiland gezonken stoomschip Larcbmont bad do bemanning van dit schip beschttldigd geen enkele poging tot redding van de passagiers te hobbon aangewend maar onmiddeliyk na de aanvaring zeil de reddingssloepen te hebben bezet De kapitein Mackey heelt thans zeil verklaard dat zyn sloep oen der eerste zoo niet de eerste was die in zee slak Het had dan ook reeds van den aanvang aan bgzonder de aandacht getrokken dat 10 vau de 19 geredden tot de bemanning behoorden Een paar dagen geleden werd gemeld dat een onderwyzer te Arnhem een jongen een slag had gegeven waardoor hy bewusteloos neerviel Nu hiykt dat een der vechtende jongens bg de tusschenkomst van den onderwyzer op zyde geduwd door de gladheid viel en niet bewaateloos werd maar schreiend naar binnen ging De dokter moet de moeder streng beriapt hebben over het schandeiyk overdryven De aanklacht tegen deu onderwgzer ingediend zal worden Ingetrokken Laatste Ber ichten Blgkens iolichtingon verkregen aan de beste bron kan het Correspondentieburean het bericht volgens hetwelk ook dr Kayper behoorde tot de door H M in zake de crisis geraadpleegde staatslieden beslist tegenspreken De oud minister in bet vorige kabinet is Zaterdag niot ton Paleize geweest alwaar tot dusver geen andere personen alt parlement ol staalscoHegiën zyn ontvangen dan dio sncceaaieveiyk in de vorig week vermeld Te Arnhem ia overleden byna 72 jaar oud üo hoer J W baron v4n Pallandt van OudBeyerland opperjagermeester en grootolficior van bet Civiele Huis van H M de Koningin AÖVKilTKi TIKiN Openbare erkoopingen Ie Gioiiderak o VRIJDAG 1 MAART 1907 ten overstaan van de Notarissen V AS DJBB LBEUEN te Ouderkerk aan den IJssol en J KOJCMAA te Haastrecht za WEI des voormiddags It uren in het Kolfiohnia van den Heer C OOMS op het Dorp van HET WOOKIIIIS geteekend A no 14 met verdere BETIMMERING Ti iN BOOMGAARD ERVEN en GROND te Oouderak groot 25 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden by de betaling dor Koeppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vMr den dag der veiling van 10 tot 3 uren en des namiddags 1 ure aan voormeld Huis A No 14 van eenige Ueubelen ea Huisraad waaronder RK ANTIBIC BVHKIkV Vloerkloeden Karpetten Kleedjes Kasten Talels Stoelen Klok Spiegels Schilderyen Glasen Aardewerk enz Vdór de verknoping van 11 tol 1 ure atgenummerd te zien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaruisen Eolito Oude Jeaeiror Mghtcap P HOPPE Verkrygbaar by PE ETERS Jz Itt p êêeM m hmrhhrMui