Goudsche Courant, dinsdag 19 februari 1907

Woensdag 20 Februari 1907 45sie Jaargang No 10263 mimm mum teiiir en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 Tele n Na De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 Iranco pe Itost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefMB la M ADVERTENTIEN wonlen gephatst van 1 5 regels a 50 CeWW iedere regel meur 10 Centen Groote rettters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos iiiidd T n tpoeMgiie Traagd roor Aiimi MUtratle werk e D Jongmensch bekend met kantoorwerkzaainheileD tn niet Jonger dan zeatien jaar Matig salaria en bg gebleken getcbiktbeid zeer goede Toor aitzicbten Zicb nehrl MIjk aan te melden bt A DE GOEDEREN Aecoantanl Klaweelen Singel C79 Ter DrokkertI fan A BRI VKMAN t ZOON kan een aankomend Zetter geplaatat worden Aanmelding Langei Tiandaweg D 60 Nu Dcpart m nt GOUDA VOORSRAGHT AVOND dei WeiËd Zeergeleerdeg lleerDr II IILINK 01 Donderdas 21 Februari liH 7 dOB avondR ten b are in de aoeMeU lie BfunW OoelHiven Onderwerp Aardbevingen en Vulkanen Opgehelderd door Llobtbeeldan Entree voor niet Leden I l Voor Leerl Uymn en H B S 1 0 50 Bovendien iljn voor de Tribnne een léér beperkt aantal kaarten i 10 Ct verki u t fr voor on en minvermogenden te AtSite van den Heer T CRKMA s WflflMraat alllier en wel nitilnitend w nadag 20 Febrnari 1907 van imiiiSf i tot a namiddags 4 ure Ti Dn Secretaria C J M KHÜON HUIS TE HUUR Ilnmiihiils Oosthaven It 88 Zea Kamera groota Kenken drooge Keldi i flinks Tain Vooralen van Uas en Wattf leiding Te bevragen B 89 Ferwerda TiemftnJ Orootite dötatl WUDhandelarea IQ Nederland 0 60 0 72 1 st Ëktèpbe Uédoc La Koae Ladon Chateau Malleret OM per aeich per anker van 45 11 W 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 08 Cb teaa Malleret Petit Bonrj ugna Qravea Blanc Haat Santernea Witte Bergerac Niersteiner RUdeabeimer Oude Iloode Porlwyn I M ier ftcKh Extra oode Roode Portwijn i Oude Witte Portwjjn 1 08 Extra onde Wltta Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Ooedé Madeira 0 90 Madeira Superior i U Vormoulb di Torino Dom Bü LiRDi per Liter 1 17 PrU n n netin A eoutnut DEPOT TS QODOA F J J BOON Ti OSTAOL Zenuv en llaatrlijdcrs vordt alk ovaatniging als een werketgke hulp la den nood het boek ica greTrex aobevolan Na ontvaog at van acmalogeen Poedervorin i het eenigsite helpend middel tegen nianlarm eé HUekameht Xemutmiemkte U rdpllutm mimpeloofkeU OumaehUn Fermagerimg eu WermtênOerlitg der Uehaamtkrachten aeniato eei in Poedervorm amaak en kan in alle drinkbare vloeiatoUen I bet praeperaat wat U spoedig geneest wordt aanbevolen door H H Doctoren i HiiHLa worden opgelost HAKMATOUKEN IN POEDEBVOR HAEMATOÜEEN IN POEDERVORM Prijs per doos met g epruiksaanwijzing f 1 50 Rcnige labrikanten II v SCHAIK Go Deo Haag Verkrogbaar b j Firma WOLI F Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal ouda A BÜUMAN Moordrirki PINKSE Nieumrkerk ad IJuil k U VAN ZEH8KN Sclu o lu e B v WIJK P W t EDE Oudeaattr A SCHEER HaaiIrellU K VAN DKli HEMDEN Huumjk P v o SPEK MoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingivem PA paQROOT A 1 1 JÜNOH OudeuiuttT P KASTELEIN PoUbroiktTdam D BIKKER BmKhop WAAltSCrlUWlNO U t U met misleiden door AbdU Siroop Het kloosler o ie a Paulo Abdij be taat met du Stroop van yeenerlel waarde GEBR RIJKEN L DE LANGE Wm ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Iloofilmaamijn Gedempte Binnenrotte 134 Telef tS99 He Magauljn W Nleuwland U nabtj Sintlon Beurs Tele 46ar REPAREEREN SThHMEN INRUILEN numm daieiyka In oeae Salou la kaurai DE PHONOLA mïumi uieiir peonolist öebrS StoU werck s Chocolade en Cacao n Doilmattg ooor U iiiei v l iiir i dingoii ip ina hinaal gebied verketohkIkbrleatle aa aitahiitand pibriuli vm fijf n fijnstu gruiKimoli g rand erei Ie erbruiler van Stollwerck s Ohoculade en Cacao eeo aaaaeraienifirsimtig fabrilttu nauwkeurig beaativoordonda aan iat iabaai dat reap Etiketten Bt nrina boliaalde 27 Brerets aIh norieTersDcler 44 £ ero ÜIploma 8 gouden eoE Medalllri eeo hewile van uitmualond flia bbnktkit Keeds 1874 schreef da Aooademie natianal da Faris Houa Toua dteamoiu nna II lle T rraaalère dMM au oaaaldanktloB oa Totra axoeUanta fabHootfon da Obooftlai lionbona variéa ato eto Mharartk e blrikaat is verkr gfaaar bij H U Ounflseara Baokatbakkeit sac aac Oeaeraalvertegenvroordiger roor ïiedertaaé Jidiu Hattenalodt Amaterdam Kalrorstraat 101 1II liiilW WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOIVINHL IJKE F BRIKHEI Voedert nw Vee met de nuivere murwe LUnsTZ au IDKIOEKZEa merk en W V aitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Mploma Parij tOOO Vegen Oouden MedatUe Cfpensperzeheritid lllaatscbappij 99 atMftifld t Dorarcebt 0M i1cbt in Wii inaatfchaptMiijM Kapitaal Mn k ii l I S eo 00O Mncktrd Bedrail ruim O iniDtn lla r miiai Ml aiinUui Bestrijding van Bloadarmoede Bleekaaolit Malaria Binnenkoons Algemeene Zwalcte voondurcnde Hoofdpijn en Oebrelc aan eetlust De Echte ZINADRÏÏPPELS van Dr DE VIUJ dragen builen op de rooile doos den naam H NANKING Hen lelta daarop Zij sijn overal vnkrijgbaariif 0 7S Ook rechutreeks en franco van de Tabnek tegen inxeoding van pottwiaael k f 0 75 OtietDisohe Fabrlelc van Dr B NANNINQ den Haag Trugt avenl Dr H VARRHCi s EIWITsritLi f IttparUtarlaaal rcr UtcrtMek Ma Ma V LOOiN DUBBELE BUÜKT B 1 Telln 117 Ia ruimst vooralen van GASORNAIBNTfiN ia alke Hjjl van de eerste fabrieki n teg u concorreerende prgzen Amleggtr ni Gas Walrr Spreek Bit r en Kiectrisebe geleldiDget Wie van goed licht boadt wende aich naar het Ooudteh rerltcMlng IUaga Jn DE itlOmSlTER DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE daar alles door bekwame flttera verridit wordt MOPEBLAWEIl aijn beslist die dei Firma WELUOiH TUJi LADIES JOVUHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat rilK ILL DHESSfÜ KBIi met een gratis geltnipt TUK BKZAAU OF HILI ness rAsaioKs Kindermodes matsjfelj gratis geknipte patronen f i rUAAOT Cw BoehhittHUlaar Proe nummerit Alle mH hontel UoU BUvoegnel JCER eXPELLEt RHCUMtTIEK Van alle in deze bladen voorkomendemodellei zun GEKNIPTE PATRONENmet Holl verklaring r p p tegenvooruitbetaling van f ü 5ü verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag 0 Verkrijgbaar iu flosschen M ets M ot en f I H f hö H H Apotliekers en Drogisli u Let op het merk ANKEat F AD RICHTER Co Botterdam Te GouDi bj C LUGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Vfestbaven 118 ESmSDEFOTTANTIEE Bon viinlt ver£ K ia op t HVMK te letten UIT HIT MaOISIJK tam M IIAVE SWAAY ZONEN QOBINCBEH Da THEEËN warden afgelererd iu verzegelde pakjes van tji UtM en een half en een Ned ons mei vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Uerk volgens da Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoe ing vairga eerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lï Victoria Water ieregfelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Knapii IN Goad Dnik vao A BI UuIteDlaDdscD Uverzichl Het is in de algeloopen week tjjdens de Torgadering der agrariërs in den bekenden circna Schumann duidelijk gebleken dat Bdlow s plan om von Fall zu Fall een liberaal conservatieve meerderheid to vormen by de conservatieven niet veel byval vindt Integendeel zg chgoen meer neiging te koesteren voor den schittereoden bond die graal Praschma in uitzicht stelde toen hy den keizer het eerekruis van de katholieke aldeeling der Maltheser orde overhandigne een bond tusschen katholieken en protestanten ter bestrudiug van liet ongeloof en de revolutie Onder die omstandigheden komt langzaam maar zeker bjj alle vrgiinnige groepen iu het Dttitsche Ryk het denkbeeld boven aan hot samensmelten der drie linksliberale partyen tot oen party die zicb vastbesloten plaatsen kan tegenover de reactie op elk gebied De groote moeiiykheid wordt daarby gevormd door de vraag welke houding tegenover de nationaal liberale party oet worden aangenomen Zelfs wanneer men niet by voorbaat het bamengaan met de nationaal liberalen verwerpt zegt Paul Michaolia in het Berl Tageblatt zal men toch zeer goed moeten onderzoeken ol door het binncnsmoklfrlrn van reactionaire contrabai de onder liberale vlag in de rgen der vrgzinnigen het ware liberalisme geen schade zon kunnen lyden Do vryzinnigen zoo zegt liy verder hebben in den nieuwen Ryksdag een mooie taak luist nn de sociaal democraten tot een kleine minderheid zgn samengesmolten moete de vrgzinnigen toonen dat de rechten van het volk bi hen in goede handen zun Zaterdagmorgen is prinses Clementine van Koburg overleden de 90 jarige doyenne van alle vorsteiyko families Prinses Clementine was een dochter van koning Lonis Philippe van Frankryk en verbond de geschiedenis van het verleden met die van bet heden Ondanks haar beogen leeftyd was zg nog buitengewoon kras zy ondernam groote reizen tusschen Oostenrjjk on Dnitschland Frankryk en Bnlgarye waar haar jongste loon Ferdinand sedert 1687 als vorst regeerde en jarenlang heeft zy met groote eerzucht en nog grootere energie alle familieverhoudingen tusschen haar en de voornaamste Enropeesche vorstengeslachten weten te gebruiken voor het verkrggen van de erkenning van vorst Ferdinand FEViLLETOBi IN DUB BELE BA NDEN 24 Als niet alleen dat meisje door haar reusachtige vermogen en de liefde van haar achtgenoot gelukkig werd maar ook den reeds verloren gewaande gelhkkig matkte door hem te redden P De brave man besloot zelfs eens met dat dappere meisje te spreken Hy dineerde denzelfden dag op de villa Vernier met zgn neef die een schoolmakker was geweest van baron Templier en dan ook naar vanzelf sprak door Emmeline en meer nog door haar echtgenoot met de grootste voorkomendheid werd ontvangen Genevieve zeer eenvoudig gekleed maar juist door dien eenvoud allerbekooriykat had reeds hy den eersten oogopslag de aandacht van Jean Augagne tot zich gevormd en tarwgl zyn oom zich met Veruier onderhield trokken tich een groepje waarvan het jonge meisje het middelpunt vormde en waaromheen Emmeline Christiaan Baymosd Templiar en Jean licb badden ge ehurd H t Mprak liwamiiatairlijkopdtitiidit Als dochter van een koning stelde ig er zeer veel prys op haar zoon een troon te verschaffen en dat zy daarin geslaagd is vormde in haar laatste levensjaren haar grootste biydschap Tydena een verblgf te Sotia werd zg ongesteld toen zy zich wat beter gevoelde wilde zy naar Hentone vertrekken Maar te Weenen aangekomen waa zy zoo ziek dat zg te Weeneu moest blgven Daar is zg Zateidag gestorven Te Mannheim is Zaterdagochtend de aan gekondigde proteetvergaduring tegen do wederinvoering van scheepvaarttoïlen op natunriyke waterwegen gehondon Er waren ongeveer 400 vertegenwoordigers van gemeentebesinren en kamers van koophandel aanwezig Lenel de voorzitter van de kamer van koophandel las verschillende brieven van instemming met hot doel van da vergadering voor 0 a van de kamers te Rotterdam en te Chemnitz Prof Laband de hoogleernar in het staatsrecht te Straatsburg velde in zgne rede een vernietigend vonnis over het geacharrel om art 51 van de rgksgrondwet ten gunste van scheepvaarttoïlen uit te leggen Men kan zeide hy alleen znike duideiyk sprekende feiten wegmoffelen als men daartoe den zedelgken moed heeft Indien de Bondsraad aan de duidelgke bepaling van de grondwet wilde tornen zou dat een grondwetsschennis zgn die bet vertrouwen in de regeering der rgks deerlgk zou schokken Prof Gothein uit Heidelberg handelde over de olsconomischo beteekenis van hot vraagstuk Hg betoogde dat de tollen afbreuk zuoden doen aan de kleinere KynscbipperB en aan de heele welvaart van ZuidDuitaoh land De voordeelen die men er aan den Benedeu Rgn bv te Keulen van verwacht zullen denkbeeldig Worden zoodra Nederland de tollen ook invoert De vergadering nam na een korte beraadslaging de voorgestelde motie van protest Men meende Zaterdag to Dublin te weten dat de whisky stokery die den fiscus bedot heeft door de whisky met een ondergrondsche pgp van de stokery naar het verimposte pakhuis te leiden aangesproken voor een boete van nagenoeg f 78 000 De stokerg Echynt gelegen in een lersche provinciestad en reeds eenige jaren heeft de fiscus getracht het bedrog te ontdekken Maar zoowel de werklieden van de stokery als de bevolking reis waarvan de jonge medicus voor eenige dagen was teruggekeerd en hg werd overstelpt met loltuigingen voof de wyze waarop hg zich in de nieuwe Franscbe kolonie had onderacbeiden Hy wees echter allen lof af Ia het niet de meest bengdenswaardigetaak vroeg hy zich dienstbaar te mogenmaken aan de Igdende meoschheid P En tekens de moeilgkate taak I verklaarde Emmeline Waarom Mevroow f Het komt er slechtsop aan ernatig te willen En te kunnen hernam mevrouw Kunnen zonder te willen zeide nuöenevKiVO op ernstigen toon terwyi zgChristiaan aankeek is een bewys van diepzedeiyk geval Christiaan wendde verlegen het hoofd af terwgl de jonge dokter die den zin dier woorden niet begreep maar wiens bescheidenheid zich tegen al die complimentjes verzette eenige ataaltjes gaf van de moeiIgkhedeo waarmede zyn collega s en hy hadden Ie kampen daar de inboorlingen met smeekeningen noch b Ireigingen over te halen waren zicb met bet serum te laten i lenteii Het onderhood werd afgebroken doordat de heer des hniiea op Genevieve toetrad en baar den arm bood Hy geleidde haar naar den oadan dokter u op eenigan afstand TU h t Urrai tehae t wtchtta Daarop wilde de speurders niet helpen Toen men ten slotte besloot naar de ondergrondsche geleiding die men vermoedde te gaan graven wilde Dit de stad niemind oen hand uilsteken Het werk is uitgevoerd door arbeiders uit Londen In Frankrgk duren de crisisgeruchlon voort Clemenceau en Briand schynen tegenover elkander Ie staan in de vraag of de onderhandelingen tusschen den prefect van Pargs en den aartsbisschop van Parys zoo zy tot een resultaat voeren de regeoring aanleiding moeten geven dat resultaat goed te keuren Of want daarop komt het eigeniyk aan of de onderhandelingen tusschen den Staat en de Kerk die do regcering eens hooghartig als onnoodig heeft afgewezen nu toch en langs oen omweg zullen worden gevoerd en daardoor de kerk als geiykberechtigde factor zal worden erkend Briand heefi gemeend biykens zgu houding van de laatste woken die onderhandelingen te moeten aanmoedigen en heeft zells den hoer De Selves horhaaldciyk hy zich ontvangen om hom over hel verloop dei onderhandelingen te spreken Clemenceau staat echter op hol standpunt dut de Slaat zonder eenige onderhandeling zjn wil voorschrglt en de Kerk in weiken vorm dan ook niet als geiykberechtlgde met den Staat erkent Hierover zyn volgens sommige berichten Zaterdag in den ministerraad harde woorden gevallen Dit wordt echter door een offlciena bericht van Havas tegen gesproken Maar in elk geval wordt heden een interpellatie gehouden die aanleiding geven kan tot een debat over do kerkelijke poliliek Daarby zullen Clemenceau on Briand gelegenheid vinden hun standpunt uiteen te zetten Tal van geruchten over wat daarby gebeuren zal doen de rondte ia de pers het beste zal zyn den uitslag af te wachten Clemenceau heeft zich door zyn zonderling autoritair optreden veel vyanden gemaakt maar zyn standpont is dat waarop de Kamer zich steeds geplaatst heeft Briand heeft als handig diplomaat steeds de Kamer aan zyn zyda weten te krygen het is echter de vraag of de linkerzyde thans niet vindt dat hQ te ver gaat f De debatten zullen ons wel doen zien aan wiens zyde de KameruTeerderheid staat De ministers Clemenceau Briand Tbomaon voegde hg zich hg de overigen terwgl het meisje beseffende dat dit oogeoblik over baar toekomst besliste Angagne ontroerd aankeek Ik ben bereid u aan te hooren dokter Zonder twyfel wilt u mg spreken oVer Christiaan Vernier Hebt u mgn vader dan nietalles omtrent hem medegedeeld f v Het betreft inderdaad het ge8prek 4atik met uw vader gehad heb Ik i eloot da ik nimmer zulk een delicaat onderwerp hebmoeten behandelen Is mgnhpcr Christiaan dan ziek fPbysiek la ly zoo gezond mogeiyk maar moreel is hy daarentegen zeer ziak Tegenover my heeft hy zich zeer openhartig uitgelaten zodder dal ik my ten volleheb kunnen rekenschap geven van zyn houding Thans begryp ik dokter dat hy my wilde voorbereiden op het voornemen vaninlichtingen aangaande zyo leveoswy e dieniet bizonder vleiend zullen zgn Dit getuigt dat hy niit behoort tot de menschen meteen verdorven moraal Inderdaad moet ik erkennen dat onderden invloed van de gevoelens die n hemhebt ingeboezemt een verbetering by hemis ingetreden d e hy schgnt te willen duurzaam makanMaar zal hg het kannen f Aan walka andangden zal hy M mottas ontweDoeD P Pichon Barthon Kuau en Viviani hielden gisterochtend oen conferentie over de quaeatie der uitoefening van don eerodienat en den politieken toestand Uit de gehouden wisseling van gedachten bloek dat er volkomen overeenstemming best lat tusschen alle leden van de regeering Na de conferentie begaf de heer Clemenceau zich naar bet Elysëo waar hy een onderhond had met den president Falliéres daarna ontving hg op het ministerie van binnenlandsche z ken dan heer Ouyot DessaigDO minister van justitie De ministers werden het volkomen eens over de godsdienstige quaestie en hechtten eenparig hun goodkenring aan den inhoud dor zeer besliste verklaringen die heden door de ministers Clemenceau en Briand in do Kamer zullen worden afgelegd iu hntwoord o p een interpellatie V Reuter seint uit Londen dd 18 Pebr De beer Percy diende een amendement in op het adres van antwoord waarin leedwezen er over wordt betuigd dat de sociale wetgeving door de regaering voor dringend verklaard zou wqraen uitgesteld met het doel om revolutiffbnaire veranderingen in do grondwet aan te brengen Hy beschuldigde do regeering de invoerlug van sociale hervormingen ten achter te stellen bQ een aanval op het Hoogerhuia en hg een maalregel die leiden zal tol lersche Homerule mot chending van de beloften tydoos de verkk zlogen door volschillende mioiatera afgelegd Minister Asqaith herinnerde aan yn belofte hy de verkiezingen dat het Ilomerule ontwerp niet iu het tegenwoordige parlement in behandeling zon komen on verklaarde dat indien het door de regeering in te dienen ontwerp zou biykan in atryd te zgn mot de een of andere ooit door hem afgelegde belofte by onmiddeliyk zou aftreden tegeiyker tyd echter verklaarde hy zich voor stappen in een richting om het lersche volk alle zniver lerache zake te doen behandelen met het doel de eenheid van het Ryk te handhaven Wat hot lloogerbuia hetrefl zeide ministar Aaquith dat do tegenwoordige toeatand een karikatuur en een bespotting van een vertegenwoordigende regeering ia Het kabinet ia vast besloten krachtige maatregelen te nemen om zoo apoedig mogelgk in dezen toestand verandering te brengen Na een zeer levendig debat word het amendement van Percy verworpen met 874 stemmen gen 111 Van é6lb oiikol slechts Maar de ergstevan Mm MeMunjiiz K ii Onwillekeurig a tnsde zy eon schrede achterwaarts en hXar gelaat drukte de walging uit die zg by h vernemen van dit oordeel ondervond Inmiddels ging de geneesheer voort en do toon waarop hg sprak getuigde van innig medelgden Jii zwakheid ledigheid en verkeerdgezelschap hebben dien ongolukkigen i engedreven in do armen der dronkenschap Hg bedrinkt zich als iemand die op elaagste trap van ontwikkeling staat en lilshy beschonken is dan deinst hy voor nietsterug Ik zag hi m in een der afschowclykste krotten vechtende met oen paarverworpelingon van de straat het vorigejaar overreed hy met zyn antomobiel eenkind zonder dat hy in staat was zgn machine te bebaMscben en nauwelgks eenkwartier verdSreed hy een oude vrouwomver Wanna hg onder den invloed isvan den alcohol ontziet hg leeftyd nochsekse hg zou zgn vader beleedigen eenvrouw slaan Den volgenden dag zou by tranen storten van oprecht berouw om liehdea avonds weder te bedrinken i Wordt Vervolgd