Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1907

De oeiallstea dia tot dosTer de enige party in Ouatenrtjk waren tonder naiionalen itryd en waar Ünltacbera en Tajecfaen elkaar verdroegen gaan nn 00 1 aan bet twialen Het de rndracbt ia het nit omdat deTaje ebiache arbeiden in Weenen en Slafiacben eandidaat atollen in bet district dat door het hoofd der loeialiiien dr Victor Adier den roodeo Lneger zooals men dien wel eens genoemd bei U wordt Tertegenwoordigd I e leiders der party irggen dat het niet gaat om in een diatriet waar de arbeiders voor tweederde Unitscbers ign een Tsjech toe te laten Daarenboven vreeten ty voor verraders der nationale zaak te worden nitgescbolden als ty toelaten dat in de afvaardiging van bet Duitsche Weeneo ook een Tijech komt en zun tg bedacht dat de Dnitscbers in Horavie en Boheman in dit geval de socialisten hevig tollen beatryden De Tsjechische arbeiders zyn niet voor dit argoment gezwicht Zy hebben de vriendschap opgezegd en zotlen in bet district van dr Adier eigen kandidaten stellen Drte omstandigheid bewgiit dat sinds de party de kinderjaren achter den mg heeft en lich sterk begint Ie voelen de eendracht opbondt en dat dan tooals by alle fracties het geval is om de baantjes gestreden wordt en de nationale nagver ontwaakt In Wecnen zal by de verkiezingen hootdtakeiyk gestreden worden tnsHcben de christeiyke en de andere socialen Eerstgenoemden hopen op tweederden de anderen op een derde der tetcls Allo andere partyen z jn te twak Verspreide Berichten FKAiknuK Lnitenant PrestanLavan van het 25e reg dragonders die tün ontslag had genomen wegene de nildryving der aeminaris ten van BeaOpré waaraan by met zgn eskadron deelnam ia geatraft met 30 dagen vaatingarreat omdat tgn ontslag gemotiveerd waa in bewoordingen beleedigend voor den Minister van Oorlog In verband met de jongste myorampen zal door bet comité der Franschu mgncn een bedrag van 30Ü 000 r beschikbaar wordeo gesteld voor een proefstation om alle viaagatnkken te onderioeken die in verband staan met de veiligheid in de mynen DuiTsonLAin De te Hanheim gebonden en door 400 vertegenwoordigers van Kamers van Koophandel in groote sleden en belanghebbenden by de leheepvaart handel en industrie beloeble vergadering nam met algemeeue stemmen een motie aan om te protesteeren tegen de edorlnvoering van scheepvaarttollen op natnuriyke waterwegen in t kylonder den Kyo Te Schönhaide In het Krtsgebergte tyn IH leden eener militaire vereeniging geachrapt voor het maken van propaganda voor do tocialiaten by de verkietingen ElUKLASD Onder de aangekondigde wetsontwerpej omt ook voor het verplichtend gebruik van het metrieke stelsel voor maten en gewichten de achturige arbeidsdag in de my nen oodedagspensioenen ent De socialiat Keir Uardi wilde Zaterdag te Combrtdge apreken doch de stndenten vergiftigden de taal door bommen van iwavelwaterstoigts OosTExniJK HoaaARUK Waarschyniyk om de aandacht van de onverkwikkeiyke historie af te leiden heelt mijisterpreaideut Wekerle de meening verkonillgd dat het t aovereine recht van Hongarye ia een lelfatandig toltariel in werking te doen treden de regeering ton verplicht iQn het tarief in deten vorm aan het parlement voor te leggen Maar de Ooatenryksche regeering beeft al doen weten dat talk een stap een icbendiog van den Ansgleicb tyn too RutLAID Op bet dak van het hnia waarin de ehef der geheime politie te Petersbnrg woont en dat door tal van ew ipende agenten wordt bewaakt tyn twee bommen met brandende lonten gevonden De toon van graat Tolsto wordt vervolgd op beschuldiging van hoogverraad te hebben gepleegd door bet laatste politieke vingtchrilt van tyn vader te doen drukken D goovernenr generanl der Oosttee pro vineKn heeft den labriekseigenaren op boete van 3000 roebel verboden arbeiders aan te nemen die nit hnn werk ontslagen tyn fegens d elnening aan stakingen Balkax Statki De Dsitsehe geiant te Constantindpel beeft r van tün optreden Fehim Pascha de ehelmsche chet der geheime politie ia naar Bruta verbaanen t BINNENLAND De 8t Ct bevat de Wet van den Uden Febr Staatsblad no 46 tot vasUtelling van de begrooliog van nitgaven ten behoeve van de voltooiing van het veslingstelsel dienst 1907 de Wet van den Sslen Febr Staatsblad no 40 tot verhoogiog en aanvulling van het derde hoofdstak der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907 en de Wet van den Hsten Febr Staatsblad ne 41 tot vaststelling van bet negende hoofdstok der Staatsbegrootiog voor het dienatjaar 1907 Onder teer vele biyken van belangatelling vierde Zondag mr 8 van Honten lid der Eerste Kamer in intiemen kringen zyn 7ün verjaardag In den loop van den dag kwamen hem velen gelnkweiischen en werden van verschillende zgden prachtige bloemstukken gezonden o a door bet schaakgenootschap Discendo Discimns waarvan do beer Van Honten sedert 12 jaar voorzitter is D S middags werd den zeventig jarige in het Keatauraot Royal door den heer en mevrouw Mesdag een diner aangeboden waaraan behalve de familieleden ook verschillende vrienden van mr Van Honten aanzaten onder meer jhr mr UOell voorzitter der Tweede Kamer en Jozef Israels Üe Nederlandache Spectator wgst in een vry uitvoerig artikel o a hierop dat de etrgd om bet biyvend gedeelte zooals dete zich nn voordoet ten nauwste samenhangt met de vervorming onzer partggroepeering i indelgk hebben wü dus gelukkig eens een groeten politieken slrgd die niet loopt over onderwys kerkrecht of andere vragen der beruchte antithese en evenmin over kiesrecht Hier gold het oen in democratische richting gaand voorstel Wegens dit democratisch element is het gewenscht dat de strgd over dit vraagstuk doorwerkt Alles wat bebondsgeziod is zal lich dan langzamerhand aan de eene zgde scharen terwgl de democratisch gezonden naast elkaar de andere party gaan vormen Dit kan echter niet plotseling getichieden daarvoor is in onze partglormatie te veel sleur en zgn die twee staatkundige richtingen in nagenoeg elke groep te veel dooreen gemengd Ook voor de politieke leiders der groepen ia het niet gemakkeiyk de gevolgen dezer verwording te overzien en zy tnllen das beproeven de nieuwe groopeering met de oude leoten en kleuren te beplakken Op den door tal dit niet gelukken Het ministerie De Meester moge heengaan tonder belangryke wetten tot stand te hebben gebracht tich is als reeds na tyn leven wordt algeeneden zyn werk belangryk geneest Het heeft geregeerd en belsngrgke ontwerpen voorbereid die voeren tegenstanders vonden maar zoowel bel een als het ander werkte verzoenend op den stryd under godsdienstige leuzen en bracht het verschil van inzichten terug op politiek terrein Kvenals het ministerie Van Bosse Fock een einde heelt weten te maken aan den hartstocbteiyken stryd over cultnnrstelsel en vryen arbeid in die mate dat men ternauwernood dien stryd herinnert evenzeer is het de taak geweest van het kabinetDe Meester den tallen antitbesestrgd te begraven es laat bet een leus na die voor getonde politieke ontwikkeling van Nederland van de grootste en meest vruchtdragende beteekenis kan tyn Pe wig is getet in bet verderfelgk stelsel der godsdienstig politiek partygroepeering Naar aanleiding van een opmerking van Het Gentrom dat katholieke staatslieden by de vorming van een takenkabinct wel niet van den laity tonden tgn tegt De Stanntard Natour yk niet en de antirevolotionaire nataoriyk evenmin Niet onte wagen reed vaat maar de wagen der Vryiinnigheid en op ons rost niet de minste verplichting om hnn wagen nit de modder te balen Daar tgn de heeren zélf en aansprakelgk èn mans genoeg voor Omen borgerpliiht hebben wg in 1905 èn voor de stembus èn by de Kobinetsiormatie tronw vervuld We hebbep de heeren voir de stembgt gewaarschuwd dat te met een los aaneengeschakeld allegaartje de politieke leiding niet op tich kouden nemen Ën na ie stembos hebben we ben nogmaala gewtarschnwd niet in tee te gaan met een Kabinetsboot die alechta 36 vaste roeiers aan boord had Als de heeren het opgaven en officieel verklaren kwamen dat te onmachtig waren om de firma nan te honden of te vernieuwen dan natnnriyk ton t anders komen te ataan en too er van verplichting reohti g w ipnÜM ksoiMa konea Haar dan geheel vry dan niet met de beerec aaim en dan handelde krachtens een verplichting die nit bon door hen lelferkende machteloosheid geborgen werd Laat de heeren het dus niet te spoedig opgeven Laten te toonen wat te kannen Een nieow beginsel Kabinet ol een Zaken kabinet Is ons lood om oud gter mits bet maar tg een Kabinet welks credit èn vooral welks debet straks niet voor onte rekening komt De minister van landboow nyverheid en handel heelt met ingang van 19 Februari ingetrokken zyne beschikkingen van lo 19 December 1906 afdeeling veeartsengknndige dienst voor zooveel daarbg verboden werd het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens nit naar of binnen een kring omvattende de gemeente St Ueertruld 2o 4 Jannari 1907 ifdeeling veeartsengkundige dienst waarbij tot nader verboden werd het honden van de maandelijkscbe veemarkten en de markten voor biggen alsmede van openbare verkoopingen tentoonstellingen en andere vereenigingen van herkauwende dieren en varkens in do gemeente Valkenbnrg provincie Limburg 3o 11 Januari lt 07 afdeeling veeartsenijkundige dienst waarbij lot nader verboden yverd het honden van markten openbare verkoopingen tentoonstellingen en andere vereenigingen van herkauwende dieren en varkens in de gemeenten Halsberg Schin op lienlle Oud Valkenburg Berg en Terblgt en Honthem 4o 24 Januari 1907 afdeeling veeartsenyknndige dienst waarby verboden werd a bet vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens nit naar ofbinnen een kring omvatlende de gemeente Maastricht b bet honden van markten openbare verkoopingen tectoonstellingen en anderevereenigingen van herkauwende dieren en varkens in de gemeenten Amby Meerssen Heer Si Pieter en Oud Vroenhoven Stct Gemengde Berichten Zaterdagavond is naby blokbnis 15 evtn voorby de Onde Plantage op de spoorbaan naar Oonda een goederentrein gereden op een stilstaanden kolentrein der H IJ S M over de verbindingsbaan van het station D P gekomen Twee wagens van den kolentrein ontspoorden waardoor bet verkeer een paar nnr gedeeltelgk is gestremd geweest Alleen materieele schade is er veroorzaakt Men schrgft ons uit Hilversum De hier heerscbende werkloosheid biyft voortdaren Het aantal werkloozen alggt nog zelfs met den dag Er wordt hier ter plaatse dan ook veel armoede geleden Alle filantropische vureenigingen wordeo overstelpt met aanvragen om ondersteuning Bg het bnrgerlgk armbestuur tgn de aanvragen om hulp too tairyk dat vele hehoeftigen hg de nitdeelingen met ledige handen moeten worden teraggetonden Hel tich hier gevormd hebbende comité tol steun van de werkloozen kan omdat de giften in zoo geringe mate binnenkomen ook weinig doen Men tiet met ongeduld de toegetegde voorstellen ter ondersteuning van de kommer en gebrek Igdenden van B en W tegemoet Dinsdag vergadert de raad men bad algemeen gehoopt dat In deze zitting B en W met bun plannen zonden komen doch dete hoop js gdel Wat ook be vreemding mag wekken is hel feit dal een aannemer in dete gemeente een tameiyk groot werk heelt ait te voeren en daarvoor worklieAen nit andere plaatsen heelt aangesteld N Cl Men meldt oil den Haag aan de N E Cl De inslrnctie in Üs zaak van S P die Zaterdag eenige revolverschoten op den minister van jostitie mr van Kaalte loste wordt geleid door den recbter commissaria mr Feilb Omtrent den dader wordt nog vernomen dal hy in dan laatsten tgl veel misbruik van sterken drank maakte Volgens zyn beweren ton hg ook gedurende een hall jaar te Vcenhaizcn hebben doorgebracht waarheen hg ingevolge oen vonnis der Ulrecbtscbe rechtbank loa tgn opgetonden Men deelt aan het Hbid mede dat S P in 1899 te Amsterdam in de Lepelstraat een bierbois heelt gehad dal betochl werd door beruchte personen In den lomer van dat jaar waren eenigen van die loi in het bierhuis en eischteg drank tonder te betalen De bierbnishooiler venocht hen weg te gaan en toen begon bet lieve leventje nog erger P greep een geladen revolver en loste een schot op een dier lieden die toen gewond werd doch niet gevaariyk ladart d trulitu ht U Amitttlui lioh in de arbeidersbeweging te werpen eo de werkliedenvereenigingen gonstig voor zich te stemmen wal hem niet gelokte Heater seint oil St Uoritz dd gisteren dat graal Van Bylandt nil Den Haag aldaar gisteren bg een priksleewedstrgd op het ga gedood is door de grove onachtzaamheid van een werkman Deze heeft een plank op de baan laten liggen waar de beer Van Bylandl tegen aanbotste Hg werd vreeseiyk gewond maar schgnt op slag gedood te tgn De desertie van Hollandache hniaren nil Venio neemt naar nit Oladbacb gemeld wordt weder een groeten omvang aan Zondag weer verwisselden in een herberg te Lobberich vier huzaren van klee ling Tgdens de laatste vorst zoa te H I Ambacht eea jongen van ongeveer 17 jaar met een slee wat op het ys gaan rgden waarbg hy zich voortduwde met z g prikkers hinten stokken mei een gzeren pant Later liet hg zich met zgn shetjo van den dgk gigden op het gs in de aangrenzende sloot Hierbg had by de prikkers niet noodig endeze legde bg zoo lang op bet gs Toen van den dyk gli dende komt hel sleetje in aanraking met een der prikkers die met de gzeren pant naar boven opwipt en den jongen den buik openscheurt Door den geneesheer van bil dorp voorloopig verbonden werdde jongen later naar hel Ziekenhnia u Dordrecht overgebracht waar hg kort daarop overleed Hhid Aan de Zw Cl werd heden door t slakiogscomité te Ryssen geseind Een der werkwilligen gen J N heeft Zaterdagavond op een staaketer geschoten zonder haar echter te raken Tegen ben die optraden in hel tooneelBluk Christenplicht Zondagavond in Handwerkersvriendenkring te Amsterdam opgevoerd is door de politie aldaar procesverbaal opgemaakt De inbond van dit stuk bleek dezelfde te zgn als van Herman Hegermana tooneelstak Allerzielim waarvan hel auteursrecht bg de wet is verzekerd Men meldt nil Vlaardingen Hedenmiddag is in de Nieuwe Maas in de nabgheid van hot bnvenl Oold alhier lusschen de roodc tun en het noordgnil gezonken een Westl indsche schalt De schipper J Oosterlee thaisbehooreode te Maasland en tgn broer die zich zwemmende trachtten te redden werden dadelgk door eene sleepboot die in de nabgheid was opgenomen terwgl ci n kleine jongen die mede aan boord was in een kruiwagen zich drgvende hield en na tien minaten zoo rondgedreren te hebbon door diezelfde sleepboot in bewnsteloozen toestand opgepikt en te Vlaardingen aan wal gebracht werd waar het mocht gelukken spoedig de levensgeesten op te wekken De schalt ligt midden in hel vaarwater Men meldt van Urk d d 18 Febrnari De Zuidwesten wind die zich gisteren tot een storm verhief beeft het gs in de Zuiderzee hevig in beweging gezet Onophondelgk ztn onafzienbare gevelden naar en langs het eiland gevoerd En nog is het ys aan dien kant niet geheel opgernimd Aan Noord en Oostkant waar al veel gs tal ia de ysmassa na weer sterk toegenomen Er is byna geen water te zien Daar de wind gaat liggen keert met het getg al weder ga lerng Voor de haven bevindt tich thans weinig ys i in Wesleiyke richting vertoonen tich enkrle ysvelden maar het gelakte de Minister Havelaar die Zaterdag nog juist bytyds in veilige haven was naar Enkbuizen over la steken Oelegenbeid maakt den dief Zaterdagavond sloeg een man met de vuist bet raam van een goutlsmidswinkel op Ladgate hill te Londen stuk en hg greep verscheidene doozen met goitden broches ringen armbanden en andere sieraden die by op straat wierp Wat hem daartoe bewoog is nog niet gebleken Maar wat wel vastgesteld ia allerlei menschen die daar toevallig stonden ol voorbgkwamen gingen aan t graaien zoo hard ze konden Er moet voor 500 pond sterling gestolen zyn I Op den man die het raam sink geslagen had werden enkel maar drie ringen gevonden Hy was ook niet op da vlasht gegaan Maar een burger die hem aanhouden wou smeet hg tegen den grond en het zelfde lot onderging een politie agect Toen kwamen er echter gauw meer agenten die den zonderling inrekenden De civiel gezaghebber van do Toradjalanden berichtte volgens een telegram van 17 Jahnari van den gonvemeor van Celebes dat Poeangtikoe met enkale volgelingen ongeveer een week geleden tyn aangeweten verbiyfplaata Tondong tonder verguning s uadar b k sd redenen dM bmm T t laten heeft en in het Earoea geb rgt op de grens der Toradja landen ea Hamoedjoe ia gevlucht Hy heelt geen noemenswaardigen aanhang Zyn gebied Pengala is volkomen rnslig de bevolking en de voornaamste hooiden tgn op onte hand Eli en 12 Jannari overviel de civiel geiaghebber zyn ichnilplaats en ladang in bovengenoemd gebergte een volgeling is neergelegd De buit beslaat ail blanke wapens en levensmiddelen do vervolging wordt voortgetet Amsterdam krggt weer een nieowen schouwburg In de Eegaliersbreestraal Het complex holten ter grootte 500 vlerk meters grenzende aan Regnliersbreestraat Schapensleeg en Land van Belottesteeg zal worden gesloopt om op hel terrein het nieuwe kinematogralentheator te boawen Hel perceel Regnliersbreestraat No 34 thans bewoond door den beer Deterraeger vormt de entree daarachter tal zich een taal van 30 by 12 M bevinden waarboven een galery met lo es Een reeks noodaitgaogen tal gemaakt worden Het boawplan is door brandweer en boawtoeticht goedgekeurd Men hoopt in Angustas ol September te kannen openen Het gebouw tal raimte bieden voor 800 bezoeker Te Groningen werd deter dagen een millicien van de lichting 1903 die in het najaar van 1906 inspectie moest maken maar niet was verschenen in arrest gebracht In de katerne verzocht hg den kommandant der wacht een briel aan zyn familie te mogen schrgven hetgeen hem werd toegestaan Terwyi de kommandant zich had verwyderd om het licht v66r de wacht aan te steken wisi de gearresteerde te ontsnappen en is spoorloos verdwenen Eerst de jongens er oitl tel de beer Rays Vrgdagavond in den schouwburg Frascatl te Amsterdam en bet gevolg was dal bet doek takte de lichten in de zaal weer gingen branden en de politie een aantal jongelni in wal al te leestelgke stemming verwyderde Oedareade drie en een hall bedryi hadden zy telkens tamalt veroorzaakt en de spelers nil gelachen Dez i1lde jongelni kregen het in de pauie te kwaad in het kotfihuis naast den schonwbnrg waar te hel de dames van het orkest lastig maakten Hier trad de eigenaar echter oomiddeliyk krachtig op en bonden zy zich in Men meldt nil Harlingen Zondagnacht even voor 4 aren brak een uitslaande brand alt in het woonhuis van den bakker D De Jong in de Rozenstraat hoek Hulstraat alhier Ofschoon de vlammen reeds lastig boven het dak uitsloegen was de brandweer welke met twee spuiten water gal in oen nar tgds de vlammen meester ea kon zy reeds te ö i nnr inrukken De brand ontstond op den bo enEten zolder ol vliering waarop tarl geborgen was en waarlangs een schoorsteen der huiskamer loopt in welke de kachel tot 12 uur s aachts had gebraad De waarschgnigke oorzaak is een delect in dien schoorsteen Door het knetteren van het vuur werd gelukkig bytyds een dochtertje van De Jong dat op een zolderkamertje sliep gewekt toodat de be woners toowel tich als bua huisraad tooveel mogeiyk tgdig konden hergen Er Ls meer wat dan brandschade welke door vertekering is gedekt Te Rotterdam heelt sedert Vrydagmiddag de ongehuwde vrouw F D wonende Anna Mariastraat 26 2 baar woning verlaten en daarin haar vgl kinderen waarvan het oudste 12 en bet jongste 4 jaar is onverzorgd achtergelaten De ontaarde moeder heelt voor het vertrek het grootste gedeelte der meobehn alsmede bet bed te gelde gemaakt De boren hebben zich voorloopig met de verzorging der kinderen belast De gonvemenr van Celebet schrgit Kapitein Christollel heelt van 11 tol 20 Januari gepalroailleerd in Uaiwa en Pitoerisa gesneuveld 17 vyanden buitgemaakt 2 beanmont geworen 6 voorladers 20 000 beaomontpalronen bulzU kogels slaghoedira en een kist geweermakersgereedachap wy badden geen verliezen Hondsdolheid De besmetting met de vreeselgke ziekte Ve over Eindhoven nil BelgiS ons land binnendrong en die de autoriteiten in Brabant eerst roekeloos zich lieten verspreiden no ook tot de provincie Utrecht doorgedrongen Te Achttienboven is een Keval van hondsdolheid voorgekomen Bevel tot mnilkorven is nn aitgevaardigd voor Achttiechoven Westbroek Zuilen en Uaartensdyk Zoa t niat tyd zyn na aindaiyk nn biykt hoe diep de besmetting is ingevreten voor heel Nederland maar eens den moilkorvenmaatregel toe te passen 1 In de steenhoowery van H C Timmerman in de Benthnizerstraat tegenover hel Pynackerplein te Rotterdam waren gia ermorgen 8 nor de i O jarige Boudewgn ijimmerman en de 24 jaiige Bteenhonwersknecht A Apon op de binnenplaats bezig met het alschgven van een marmeren plaat In hnn nabyheid tonden tegen een houten bok een twintigtal groote m meren platen tot een getamenigk gewicht v 1 3000 k 10 000 kilo Door het breken vt dien bok vielen die platen om en kwam het gansche gewicht op die beide personen terecht Den 20jarigen Boudewgn werd de borstkas ingedrukt zoodat de dood onmiddellgk volgde Apon bekwam kwetsuren aan hoold schouders enz en werd naar het ziekenhois vervoerd waar zgn verwondingen gelukkig van dien aard bleken dat zgn opneming niet noodzakelgk was Terwyi het ongeluk op de bionenplaats voorviel bevond de vader van den ongelukkigen Boudewgn zich in de werkplaats Do begralenis van den aan boord van de OlolWyck op raadselachtige wyze overleden Rns Tsjerniak heelt Zondagochtend te Antwerpen plaats gehad van uit het lokaal de Werker werwaarta hel Igk na de schouwing was overgebracht Meer en meer twyielt men er aan ol Tsjerniak en de drie anderen die aan boord van de 01ol Wyck zyn overleden gestikt zgn door gassen oit een lading lucilers onder de groote kajnil In Zweden zeggen mannen van bet Incilersbedryi dal dal niet kan on de kisten zgn ongeschonden gebleven Bovendien de twee kokkinnen van de boot zyn ook ziek gewordep en die hebben niet bg de groote kajuit geslapen Men vermoedt dat er vergil in bet eten is gedaan De kapitein c gt dat toeti Tsjerniak aan boord kwam twee speurders hem in het oog hielden Ook werd er kort voor hel vertrek iemand aan boord ontdekt die er niet te maken had en dien men moest wegjagen Indien bet Antwerpsche parket ile zaak niet in onderzoek neemt zal bel schip naar Ootbenhnrg teragkeeren Dan neemt de Zweedsche justitie de zaak in handen Intnsschen is al naar Oothenbnrg geseind om den man op te sporen dien men op de 01ot Wyck gevonden heelt toen het schip al onderweg was en dien men met den loods aan wal heeft laten gaan Hy sprak gebroken Zweedscb en wat Ëngelscb De Antwerpsche algeviiardigde Terwagne heelt in de Kamer een interpellatie aangevraagl over deze zaak De minister zal Dinsdag antwoorden Oil Kopenhagen wordt gemeld dal ook daar de zaak veel opschndding maakt Oeorge Branded ile bekende scbrgver die zich reeds moeite gal voor de bevryding van Tsjerniak zegt dat hy van Rnssisihe revolotionnairen over Stockholm een briel heelt gekregen waarin gezegd werd Pas gued op voor Tsjerniak Russische detectives bewaken elk zgner stappen Stadsniettws GOUDA 19 Febrnari 1907 Naar wg vernemen zal op Woensdag 27 Febrnari a s des avonds Ie 8 uur ia een der bovenzalen der Sociëteit De Reunie Oosthaven alhier eene bnitengewone Vergadering van bet Departement Uonda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen worden gebonden waarin mede tegenwoordig zullen zyn o m de heeren Dr D Bos Lid van de Tweede Kamer der Staten Qeneraal en J Brninwold Riedel algemeen Secretaris Leden der NntsCommissie voor Onderwys De byeenkomst is belegd op verzoek van het Hooldbeatoar der Maatscbappy tot Nut van t Algemeen ten einde in verband met de instelling Het Jan Nieowenhngzenlonds te geraken tol gegevens welke gewenscht worden geacht om onderwgstoealanden zoo noodig te verbeteren alsmede ook op de hoogte te komen van wat tot verbetering moei worden aangewend en kan het zyn tevens vakonderwys te bevorderen Hier ter stede is opgericht de vereeniging tot Nat en Genoegen voor Elk welke vereecigii zich ten doel stelt hare leden op goedkoope wyze e laten profiteeren van nattige on genoegeliike byeenkomsten door het geven van uitvoeringen op gebied van muziek e tang en al wat verder onder het bereik der vereenigi valt Bèstnnrders tyn u bh E Martron M A V der Logt Helse en L W Luttervelt Hedeo slaagde te a Gravenbage voor het examen akte nattige handwerken MejoUrouw B C Ó Broynel alhier Ia d ion it Tergad rin ran d liberale KiaaTeraenigiog Bortarplichi te Zevaahaiien word tot bMtnuralid berkoteo de beer N Romegn en gekoyen in plaata van den beer G J Sprnyt die ontslag genomen had wegens vertrek naar elders de heer A Jalck Het besloor koos den laatstgenoemde lot aecrelaris Bg Kon besl van 18 dezer is goedgekeord dat J van der Meolen burgemeester der geneeute Nieowerkerk aaa don IJssol en M J A H Tgssen burgemeester der gemeente Wessem tgn benoemd lot secretaris hunner gemeente Rechtzaken De Rechtbank te Rotterdam deed gisteren uitspraak in do taak van K v d N contra de gemeente Rotterdam en besliste dat hel vast staat dat de gemeente in 1903 bet alvalwater van de gaslabriek heelt laten vloeien ia bel Boerengat welk water in verbinding staat met de Wgnhaven dat de gemeente echter toen niet wist dat eischer in die haven 7500 pond paling bewaarde als wanneer tg dit teker niet gedaan ton hebben Van onrechtmatige daad is das geen bewys geleverd mitsdien werd eischer tgn vordering tol schadevergoeding ontzegd met tyn veroordeeling in de kosten aan de lyde van eischer begroot op I 175 BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR StaattlMtttnqen PoETDOAi Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 69 RdSLAHO Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azix Japan Qbligatien 1899 4 74 74 CoLUïBU OecouBolideorde Buitenlandacho Schuld Hecepis L 100 IV 241 H potlu4i Bttnktn Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO i Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Ulrecbtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 andh Ie Algem Groninger Sche psHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Soheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 lOQ SpoorwegUeningeti TALii Oblig Znid Italiaanscho Spw My A 367 PrtmieUenintfen baboii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveratn My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Schttpwuirt MaaUehappijen Paod Holland Gall Stv My 35 BUITENGEWONE OBOOTE OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes JupoDS Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Witte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 19 Februari 1907 Vette oweo en koeien goede aanvoer prgien waren voor me k l 36 jde kwal 3 3de kwal 17 cenU per half kilo Magere o en melkvee en vaarkoeieo goed uogevoerd Vette kalveren goede anvoet iite kwal jo id kw tff kW a4 c per l Stieren goeden aanvoer latekwal Ji adekand 37 3de kwal 14 cent per balt kilo l e handel had voor alles een traag verloop BurgerliJkB Stand GEBOREN 15 Febr Maggiel onderf C J IJsselstyn en E J de Rena Jacoba ouders J Okkersa en C Verwoord Maria Johanna oudera J de Jong en E J de Bruin Jan oudera K van Vliet en L den Besten 17 Jacobos Marie ooders P Appel en J M Verhart Johanues ooders J van Roon en G Kastelein Johannes Jacobns ooders J P van Velten en M J W Siebers Maria Willemina oaders P van Vliet en N Vink Johanna Maria ooders 8 Nieowveld en S Bergahoell 18 Johanoea ooders J de Royter en B Kolster OVERLEDEN 15 Febr C Snatersa 9 m C W Hoogendoorn 9 m 17 B van den Broek 77 j U m A A M Westerbnit lm 18 J Hoosbeek 14 j ADVERTËL TI11 Opanlare Verkoopingen te Gouderak op VRIJDAG 1 MAART 1907 ten over ataan van de Notariaaen J FA DBB LEBDMN la Ouderkerk aan den IJasel en J KOBMAS te Haastrecht B Wïl des voormiddagt II oren in het Kolflehnii van den Heer C OOMS op het Dorp van HET WOOKUl iS geteekend A no 14 met verdere BETIMMERING TUIN BOOMGAARD ERVEN en GROND te Gonderak groot 25 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden by de betaling dar Kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v i6r den dag der veiling van 10 tot 3 aren en dea namiddags I nre aan voormeld Huis A No 14 van eenige l£eu elea e Buisraad waaronder EE l TIBHBUIIEAi Vloerkleeden Karpetten Kleedjes Kasten Talela Stoelen Klok Spiogeis Schilderyen Glasen Aardewerk ent V66r de verknoping van 11 tot 1 nre algennmmerd Ie tien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notariaaen Wild en Gevogelte Van al heden en verder dageiyki versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poolarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryten Snippen Korhoenders Reevleesch enz ent tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T OOTTBLISO oel tt Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2081 Victoria Water tiereg eldtó aanvoer Aanbevelend FirmaEorman Zoon Onnavolgbaar zyn thans door nleow gevonden toepassingen onze I Uecerf getcMUerie f ar fretten Feluture Uogaerlê zy geven kracht en diepte di6 namakers niet kannen bereiken Hen overtoige tich geen imitatie voor de eekfe te ontvangen Oeill Prtisconrant met een aantal ongevraagde getoigschrilteu gniU op aanvraag Boxtel a KOQARBI i Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kantthandel Kleiweg by wien modellen t beticUigen ttfn