Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1907

Bcbap heelt veel van een rerkiezingsmanitest Toor Fitzpatricl s district in Pretoria Ten slotte pleit hy er tegen dat candidaten die by de verkiezing vallen in den wetgevenden Raad worden benoemd hetgeen ook al togen Solomon gericht scbynt Vorst Ferdinand van Bnlgarge die te Woenen is waar zyn moeder prinses Clemenlins van Oobnrg overleed bracht een bezoek aan keizsr Branz Josef Dit bezoek doarde bgna twee nron Ën tegelgkertgd had de Bnlgaarsche minister van boitenlandscho zaken dr Stau Ciol een onderhond met den minister der Monarchie baron on Aehrenthal De Wiener Korrespondeni deelt mede dat zoowel de vorst in zyn onderhond met den keizer als dr Stanciot in zyn gesprek met baron Von Aehrenthal de onalhankeiykheidsverklaring van BulgarQe ter sprake hebben gebracht Dr Stanciof die voor deze zaak reeds te Fetersborg en te Beriyn werkzaam was zal zich van Weenen naar Eonstantinopel begeven Dat vorst Ferdinand gaarne aan de sazoreine rechten van den Sultan een einde gemaakt zag is bekend maar de moeiiykheden tegen de vervnlling van dien wensch zyn groot bona onoverkomeiyk Tegeiyk poogt Bnigarye de mogendheden te winnen voor een opfossing den Exarchaatsqnaestie in Balgaarschen zin Weigert de Saltan den nieawen Exarch te Konutantinopel te erkennen dan verliezen de vele in Turkye wonende Balgaren hnn nationaal middelpunt en dat wil de Bnlgaarsche regeering vóór alltf voorkomen Voor de oplossing der Exarchaats qnaestie scbynt vooralsnog meer neiging by de mogendheden te bestaan dan voor de onafhankeiykheidsvorklaring van het vorstendom Zal t ouda helpen Deze openhartige verklaring door een inwoner van het nabyzönde Vinkeveen gegeven zal velen mannen en vrouwen hulp en zegen verschaffen Zy is vol bemoediging en hoop Mejuffrouw E Onssoren wonende Qroenlandsche Kudo öem Vinkeveen deelt ons mede Ka ik volkomen genezen ben van een verouderde njerziekte door het gebruik Uwer Foster i Rugpyn Nieren Pillen kan ik niet nalaten U hiervan bericht te sturen met mgn harteiyke dankbetuiging Meer dan tien jaren ben ik het slachtoffer geweest van deze ziekte en ophoudeiyk beklaagde ik my over een moeilqke pyniyke waterloozing de urino kwam steeds met een branderig gevoel was steeds troebel en wanneer zg eenigen tgd gestaan had bevond zich daar veel bezinksel in Voortdurend had ik last 4at het geheele benedengedeelte van mgn lichaam opzwol en ook mgn handen en vingers waren dik opgezet zoodat ik zelfs geen vingerhoed aan mgn vinger kon doen Alle behandelingen die ik hiervoor heb ondergaan waren op niets uitgedraaid en gedurende den laatsten tgd was myn ziekte erger geworden De pgn in den rug waa opuitstaanbaar ik had veel last van duizelingen gevoelde my steeds vermoeid sliep zeer weinig en was totaal lusteloos Al het goede wat van Foster s Bagpgn Nieren Pillen verteld werd deed g besluiten hiermede een proef te nemen en na het geregeld gebrnik van twee doozen was myn gestel oneindig veel beter en de pyn in myn rug en lendenen was totaal verdwenen Het water kwam veel gemakkeiyker en ik gevoelde mg flinker en opgernimdar inéén woord ik ben een geheel ander mensch geworden waar ik kan zal ik de goede werking Uwer pillen bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en macbtig U het publiek te maken op elke wgzo die Q goeddunkt Zwelling der enkels der voeten en der boenen en blazen onder de oogen Waterzucht Deze gevaariyke kwaal dient te worden toegeschreven aan het overvloedig water afkomstig nit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weefsel der huid en dat eigenlgk bad moeten worden uitgedreven door de flltreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare meuschen werd ons medegedeeld dat dergeiyke gevallen volkomen genezen werden door Foster s Bngpgn Nieren Pillen Verzeker U dat men ü de échte Foster s Bngpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Onssoren gehad heeft Zy zgnte Gouda verkrygbaar bg de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisseHF 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Fbakkeuk Ondanks gevolgde tegenspraak boudt de Soir vol dat een hooge ambtenaar van het ministerie van bnitenlandsche zaken is weggezonden omdat hy belangryke stukken aan E t TatiMU fflMgedNii bedt Aartsbisschop Vilatt e de man van dk Fransch nationale Katholieke kerk in de rne Légondre te Pargs zal een proces wegons laster beginnen legen alle bladen die beweerd hebben dat hy geen echto bisschop is Bg twee tuss h ntydsche senaatsverkiezingen zgn Zondag do medestanders der regeering de radicalen verslagen door liberalen Men meent diarin uitvloeisel van de ontevredenheid met de nieuwe inkomstenbelasting te zien DuiTSOHLAlIB Te Posen zgn een Poolsche klerk en een Poolsche knaap weg ens mishandeling van eon Daitschen jongen dien zg ten slotte zgn portemonnaie afnamen veroordeeld tot 3 maanden en 6 weken gevangenisstraf Een redacteur vin een Poolsch blad kreeg wo ens opruiing tot do schoolstaking in zes gevallen 1000 maik boete Ekoeland Het standbeeld van den stadhouder Koning Willem III dat de Duitsche keizer aan het Ëngelsche volk ten geschenke heeft aangeboden zal volgens een beschikking van koning Ednard geplaatst worden voor het zuiderfront van het Kensington paleis te Londen Koning Ednard zal in Maart op reis naar Biarritz twee of drie dagen officieel te Pargs vertoeven Rusland Een broeder van graaf Witte de vroegere minister president is op zyn villa in de omstrelcen vaa Warschau vermoord Twee zgner secretarissen werden door de daders revolntionnairen in een regenput verdronken De krggsraad te Riga heeft vonnis geveld in de zaak van de muiterg te Toekkoem die 1 Januari begon Zeventien beklaagden werden ter dood veroordeeld een tot 8 jaar gevanj enisstraf 45 tot dwangarbeid van verschillenden dunr 12 werden vrggesproken BiLKAI SlATEir Vorst Ferdinand van Bulgarge ij twee uur lang met den keizer van Oostenrgk in gesprek geweest wel wat lang voor een gewone visitie Van rouwbeklag met den dood van s vorsten moeder Natuurlgk wordt het verhaal van s vorsten pogingen om onafhankeiyk van Turkge te worden nu weer eens onderstreept Slanken uit Schoonli07en LXXXVIII Nu wg Vernomen hebben dat de nieowe regeling van den Hoofdelgken Omslag door B on W by den raad is ingediend en in handen gesteld van de Financieele Commissie willen wg onze meenicg thans kenbaar maken maken onftrent de eischen die o i aan een goede billgke regeling gesteld mogen worden Vooraf ga echter een korte beschouwing van de geschiedenis van ons belastingstelsel in deze Qemeente In 1861 werd betaald bg een bevolking van 2800 inwoners 15 opcenten op geb eigendommen f 530 10 ongeb 30 26 persoSeel 1455 Verteringbel naar vorm ink 1260 Belasting op vleescb 525 gedisteleerd 3435 likeuren 390 brood en gemaal 4375 wyn 1135 turf 785 steenkolen 1225 Totaal f 16145 Deze belasting laat zich splitsen in een diruie belasting en een verbruihbelatting Do verbruikBbelatUng drukte op alle ingezetenen en bedroeg van de f 15145 niet minder dan f 9870 of ruim 65 pCt van de totale opbrengst De armste drommel moest toen in die verbruiksbelasting betalen naast den meest gegoede per hoofd bgna f 3 50 Een gezin van ouders en 5 kinderen betaalde aan indirecte belasting in de linishonding dor gemeente f 24 50 Laten wg voor mjn en vUetch en likeureK die wol niet veel op de tafel der armen zullen geprQkt hebben f 0 50 por hoofd aftrekkon dan rest nog een respectabele bgdrage van f 21 In 1863 werd de gemeentelgke belasting op gn afgeschaft nismede de verttringibtlasting n ar het v nnoed4tijk inkomin vervangen door e n Hoofdelijkm Vmtlag tot een bedrag van f 2660 In 1866 was de H O t 3040 Opbrengst eigendommen 40 pCt 1465 personeel 30 pCt 2000 Verbruihbe uting 6863 De directe belastingen waardoor de meergegoedeo getroffen worden stonden dus nog lager dan de verteringsbelasting die d arme ingezetenen in maag en beurs zwaar trof In 1867 werden de verbruiksbelastingen afgeschaft uitgenomen op bet gemaal dat nog opbracht f 5420 op 3500 zielen Een gezin van 7 personen moest dus nog aan belaaUng op brood betalen 1 10 80 Tarief wet TM Bram O In 1872 werd de belasting op t gemaal weder verminderd tot f 3350 om in 1877 geheel te vordwyuen Als equivalent werd de Hoofdeiyko omslag opgevoerd tot f 8500 over 445 aanslagen op de 3814 zielen terwgl de opc nten op het personeel 65 bedroegen Dankbaar kan de minder bevoordoolde zgn voor de afschaffing van deze drukkende beInstingon op de eerste levensbehoeften waaruit èn Rgk èn Oemeente patten En na zal de lezer zeker wel verwachten de Christeiyke partyen destyds uit volle borst hebben gestemd vóór de afschaffing dezer belastingen Wij motten Jtem deerhjk teUuritelUn In 1863 stomdo Groen van Prinsloren met de geheele rechterzgde tegen de af schaffing van den vleeeehaeeijne en de brandstoffen In 1855 stfsmde Elout van Soeterwoude met de meeste aanhangers tegen afachaf ij ng van den broodaecijne In 1863 stemdo Groen en zgn partfi legen afschaffing van den accgns op brand ttoffen In 1865 stemden de antirevolutionairen tegen de afschaffing der plaataelijke ac cg nsen Ge ziet het lezer ia de eerste plaats hebben de Christelgke partgen da afschaffing dezer drukkende belastingen twintig jaren vertraagd on in de tweede plaats hebbon zg do Rijkiinkonutinbelatting van 1872 de Efektenbelmting van 81 en de Inkomatenbelaiting van 84 vergdeld Zoo staan de Christelijke partgen steeds ter bescherming van de rgke beurzen gereed om elke drukkende belasting voor bet volk te bestendigen Denk aan do negen mitUoen die het ministerie Kuyper met zgn Tariefwet uit onze zakken zuu gehaald hebben Denk aan de houding der Eerste Kamer tegen bet aanhangise Arbeidscontract Denk aan den val van bet Ministerie door de reactionaire daad der Eerste Kamer En zulrjó 33ii met a 8 Jnni verkiozingen er ïiiddellgk lo8 kannen medewerken door mannen van ie richting te kiezen voor de Provinciale Staten P De keus is niet mueilgk voor iemand d e niet door partgbelangen verblind is ƒ En thans dienen wij nog te wgzen op het verschgnsel dat bg stgging van den H O gezocht wordt in de breedte Men tracht zooveel mogeiyk personen in die belasting te betrekken door den aanslag zoo laag mogeiyk te stellen door zooveel mogelijk klassen te scheppen en door bet befflngsprocont te verhoogen Tot dit laatste gaat men niet gaarne over Dat zal men wel gemerkt hebben aan de discnsies verleden jaar Toen waren we eerst lekk r gemaakt met een heffing van 2 5 pCt doch bg slot van rekening bleef het 3 pCt Toch zit hierin een roote onbillijkheid voor den middenstand den kleinen burger en ambachtsman De fabrikanten en renteniers die hnn inkomen bg duizenden berekenen kunnen daarvan een grooter procent missen dan de eerstgenoemden Het is dus biuyt dat bet procent voor de kleine inkomers zoo laag mogeiyk zg om met de hoogere klassen te stygen Men noemt int progreeeie Dit beginsel beeft de wetgever in 1900 mogelijk gemaakt bg de belastingheffing der Gemeentebesturen toe te passen Bg een flinke progressie zon het dan ook niet noodig zgn om de onbelaslbaren aftrek hooger te stellen dan f 400 wgl het heffingsprocent bg i pCt kan beginnen En dat de meergegoeden zonden mopperen ja dat doet ieder die meer belaatioK betalen moet Maar laten zg dan bedenken dat zy al zooveel jaren bevoordeeld zgn ten koste van den middenstand en neringdoenden En laat het volgende bericht hun troost zgn ENKHÜIZEN 8 Januari De gemeenteraadscommissie voor het ontwerpen van een plan tot progressieve beffing van den hoofdelgken omslag is met haar arbeid gereed zy stelt voor bot maximum der progressie te stellen op 7i pCt van het belastbaar inkomen Thans wordt 6 k pCt van alle inkomens geheven Nog een leelgk euvel kleeft onze gemeentelgke belasting aan dat tot uitvloeisel heeft tal van reclames wrok en ontduiking Hier hooft de raad de schuld doordat ó door de vingers gezien wbrdt óf met twee moten gemeten óf niet concientieus genoeg gehandeld wordt bg het bepalen van d n aanslag Enkele treurige staaltjes mogen ter illustratie volgen Het sprekendste voorbeeld levert hiervoor de onderwgzorsstand Do onderwgzers bg Christeiyk Volksonderwgs krggen eigen pensioen en wed pensioen vergoed terwgl het hoofd bovendien heeft vrgdom van Gemeente en Rgksbelasting Toch zyn deze aangeslagen alsof dat alles van f 600 550 betaald werd En de vrge woning van den heer Sytsema wordt zeker voor nul aangezien Hiertegenover staat dat de openbare onderwüzers tot dm laatsten cent moeten betalen waarbg de 7 pCt pensioenbydragen nut in aanmerking gebracbt is Terwgl Faflé 5 pCt van zgn pensioonstortiag van het tiestuur geniet en minstens f 150 in de huur zgner woning terwyi zgn salaris minstens f 1100 is en hy aan de B N L 1 ISO verdient U btj tocb maar aangeslagen tusschen f 1300 f 1300 Mejuffr Sweors is aangeslagen tegen f 550 f 600 Verdient zg met handwerken niets f Mejuffr Ooma is heelemaal niet aangeslagen terwyi de heer Oudegeest als forens f 26 60 kan neertellen En voor do waardigheid van den raad èn in t belang der ingezetenen moet hiermede gebroken wortlen en bet stelsel van eigen aangifte ingevoerd worden als bi de Rgksbelaslingen Nog oen beginsel missen we in ons belastingstelsel der gemeente aftrekjioor kinderen beneden de zestien jaar Hierdoor worden vooral de groote gezinnen onbillgk getroffen Zij moeten roods biidragon in de huishouding der gemeente door schoolgeld dat voor sommige groote gezinnen aardig wat beloopt terwgl de kinderloozo of hij wions kroost de zestien te boven is van dien druk ontslagen is De grondslagen waarnaar onze Hoofdelijke Omslag dient geregeld te worden zija o i de volgende Onbelastbaar inkomen f 400 Invoering van Eigen aangifte Invoering van Progressie Invoering van Kinderaftrek Komt burgers van Schoonhoven maakt u mede op om gezamelgk hy den raad onzer gemeente te vragen era den H O op deze billgke grondslagen te willen regelen Wendt u per adres tot den raad en laat alle belastingbetalers op dat adres de haodteekeoing En laat de vrgzinnige kiesvoreeniging in dezen eens het initiatief nemen Zy heeft toch ook op baar program staan i iio i n van Gttneenlepohtiek Welnu dit is eendankbaar werk voor u Laat eens wat meer van u hooren Of slaapt gij den slaap des rechtvaardigen terwgl er om u heen zooveel onrechtvaardigheden en schunnigheden worden uitgehaald f O wat zult gy weer bedrogen uitkomen by de verkiezing Waarom niet bg don raad aangedrongen op publicatie van de nieuwe ontwerp verordening Moet alles weor in het donker gebeuren en als het te laat is aan het mopperen gaan als met de verordening op de Waterleiding P In andere plaatsen wor4 ie voorname zaken aan de burgeiff bekenlk gemaakt Dan kunnen open aarfmerkingerfi tijdig gehoord worden wat niet anders kaJi zyn dan in t belang der zaak en der bnj erg Ook zal de waardigheid van onzen raad er stellig niet onder lilden JAN BAZUIN bini en£and Het nationaal Bomité voor de DaRuyterhcrdenking heeft t t de verschillende kerkgenootschappen in o s land het verzoek gericht de nationale bemenking van den 300en goboortedig van M At d Ruyter niet onopgemerkt te doen voorbygaanirrdo kerken Het heeft zich gewend tot de Regeequg om hnlp eu medewerking teneinde 23 MaaïTa s te doon zgn een algemnene vacantiodag voor de schooljeagd en mocht de voldoening smaken op dit reqaest de beschikking te ontvangen dat Z E de Minister van Binnenlandsche Zaken in dien geest de commissarissen der Koningin had aangeschreven Bovendien riep het comité hulp in van de verschillende onderwgsvereenigingen ten einde ook in de gemeente waar zich onver hoopt geen comités mochten vormen voor de feestelgke herdenking van De Ruyter s geboortedag 23 Maart te maken tot een feestdag voor de Nederlandscbe scbooljengd Onder de plannen welker verwezeniyking als blgvend hnldebetoon aan de naged achteni8 van den groeten zeeman en vaderlander het Nationaal Comité hoogst gewenschttoeschgnt behoort het stichten van een Nationaal Maritiem historisch Mnsenm te Amsterdam een mnsenm waarin aanscbouweiyk wordt weergegeven de ontwikkeling van onze oorlogsen koopvaardgmarine en van de overige bedrgven Ier zee Voor de verwezeniyking van dit plan konnende rekenen op de medewerking van B en W van de Hoofdstad ook voor zooveel betreft bet tegen matigen buarprgs beschikbaar stellen van een voor dat doel geschikt en aan de gemeente to ebehoorend gebouw heeft het Nationaal Comité zich gewend tot de Regeering Hot wilde tocb toescltgnen dat ook al zoude het mogelgk blgken uit do nationale bgdragon de voor de oprichtiag van zoodanige instelling noodigo gelden af te zonderen wat intnsscben hoogst twgfelachtig is een Museum als hier bedoeld juist zgn groote waarde en hooge beteekenis zon ontleenen aan het feit dat het ontstond door een Regeeringsdaad en krachtens een door de StatenGeneraal verleend krediet Voor zooveel uit opgaven van enkele locale comités een gevolgtrekking is te maken kan het toevloeien van giften voor de biyvende huldebigken alsnog niet ruim worden genoemd Het Nationaal Comité verwacht evenwel dat hierin verbetering zal komen Gemengfde Berichten Men meldt nit den Haag Na den aanslag op den minister van justitie is nog gebleken dat do dader zich eenige dagen te voren op het stadhuis alhier had vervoegd en verzocht den burgemeester te spreken ten einde bet hoofd dtr gemeente over een persoon beklag to doen Daar de werkzaamheden van baron Sweerts op dat uur geen cogenblik storing toelieten deedjbg P die zich onder z in naam had laten aandienen weten dat hg hem thans onmogelgk kon ontvangen Men meldt Do 46 jarigo arbeider W die Woensdag op de steenfabriek de Muggewaard te Rheden by het afgraven van grond door een losrakende bevroren aardmassa bedolv£n werd waardoor zgn beide beenen gekwetst werden is den vorigen nacht overleden Omtrent het verongelukken van graat van Bylandt uit Den Haag te St Moritz vinden we nader vermeld dat het ongeluk plaats had op de Chresta tobogganbaan wiar de graaf zich ging oefenen voor een wldstrgd op 2 Maart Hy moet toen hy tegen de door werklieden op de baan vergeten plank botste een snelheid hebben gehad van ongeveer 64 kilometer in t uur De heer van Bylandt bezocht al een jaar of twaalf s winters geregeld St Moritz waar hij bg de Engelsche kolonie zeer gezien was Hg was een vermaard sloedjovaarder de vorige week nog kwam hg als nommor vier aan in den wedstrgd Jom don Aschbourne beker Het is het tweede noodlottige ongeluk dat er dezen winter op de Chresta baan is gebeurd j den 19den Januari heeft de Engelsche kapitein Pennell er den dood gevonden Overigens zgn er in de 23 jaar dat de baan bestaat geen ernstige ongelukken voorgekomen Naar aanleiding van bet bericht uil Gladbach aan de Frankf Ztg dat de desertie van Hollandscho huzaren nit Venio weder een grooten ojivang aanneemt en o a Zondag in een Bsiberg te Lobberich weer vier huzaren v4v eeding zouden hebben verwisseld deelt het Venl Nwbl na ingewonnen informatie mede dat dit bericht acbromelgk overdryft Wel hebben een viertal huzaren een uitstapje gemaakt naar het naburige Lobberich doch drie hunner keerden terug zoodat er slechts één deserteerde De burgemeester van Neankhausen in Duitscbland k tot f 6 boete veroordeeld omdat hg in d§n gemeenteraad toen de verhooging van de onderwgzerswedden ter sprake kwam gezegd had dat hg tegen het hooger salarieeren van één onderwyzer was omdat die luilak toch niets deed Omtrent Polak den dader van den aanslag op den minister van Justitie deelt iemand die hem uit West Indië kende in t Haari Dbl nog mede Reeds sedert plm 8 jaar is Polak uit Suriname teruggekeerd waar hg kapelmeester van het Militair Muziekkorps was Hg bekleedde feitelgk den graad van sergeantstaf hoornblazer doch hem was vergund gekleed te gaan als adiudant onderofficier Dit neemt niet weg dat hg ais sergeantslaf hoornblazer werd gegageerii Algemeen wordt aangenomen dat Polak niet goed bg het hoofd was door zyn vreemde manier van doen Om die reden mocht hg dan ook nimmer wanneer er bal of iets dergelijks bg den Gouverneur was met zgn muziekkorps mede komen doch werd zgn functie steeds waargenomen door een inlandsch sergeant genaamd Vasseur die ook na hem kapelmeester is geworden Om één staaltje te noemen wanneer Polak door militairen zooals het dienstreglement voorscbryft op straat werd gesalueerd maakte hg ze daar over een standje In Suriname waren er dan ook velen die met genoegen zagen dat hg destgds de kolonie verliet De heer R 6 te Egmond aan Zee bad te Egmond op den Hoef een groote hoeveelheid schelpen opgestapeld Sinds lang had dit telkens herhaalde opstapelen door bewoners van Ejimond aan Zee het ongenoegen opgewekt der inwoners van den Hoef die t ook aan het bergden met zware karvrachten toeschrgven dat de weg daarheen in zeer slechten toestand verkeert Zaterdag morgen zagen de bewoners nu tot hnn verrassing en stille vrengde den weg over een lengte van 200 meters keurig bestrooid met scheli en van den voorraad van den heet G Het werk moet uitgevoerd zgn de s nachts na 12 nnr En natuuriyk weet niemand wie net gedaan heeft Een zeer ernstig ongeluk hiett Zaterdag plaats gehad in de miJn Trimiaran te Llaoelly Wales Ben aantal wagentjei dis aan elkaar verbonden langs een sterko helling liepen geraakten plotseling los en schoten met woeste kracht naar beneden De mannen die beneden in do mgn bezig waren konden zich niet spoedig genoeg bergen zoodat vgf hunner totaal verpletterd werden en 7 anderen meer of minder ernstig werden gekwetst Een vreemdsoortig advocaat De eigenigke held in het sensationoele procesThaw is niet de beklaagde maai zyn hoofdverdediger Dolphin Delmns Thaw wordt door zes advocaten verdedigd wien de Amerikaansche journalisten den bgnaam van een zilvertongigen Kulifornier gegeven hebben I Menige hopeloze z iak heeft deze bekwame Kchtskundige reeds in het voordeel van zgn client doen verkeeren Zoo verdedigde hg eenigen tyd geleden een echt euoot die den verleider zyner vrouw haJ vermoord n eindigde zgn pleidooi met de volgei i hartverscheurende woorden Welnn mgne heeren geiworenen wat zendt gg met het onmenrch doen dat voor altgd het geluk van uwen huiselgken haard op deze wijze verwoest bad P Zul ik bet n zeggen f Zal ik het u toonen P Slel u voor dat ge den gemeenen aanrander van de onschuld avf er vrouw op dit oogenbtik hier voorbg zaagt gaan hier juist tegenover u welaan als ge mannen zijt zoudt ge aldus handelen Meteen baalde hg een revolver uit zgn zak en loste zes Jesse schoten in de richting der recbterstritjlie Men verwacht algemofii dat Delraas ook in de affaire Thaw méi bet een of ander dramatisch sloteffect voor den dag zal komen Een nieuwe dieven treek Bij den heer B coiffeur in de Molenstraat te s Gravenhago kwam eergisteren een man öm de wasch te halen Denkende met een van do knechts der gewone waschinrichting te doen te hebben werd de wascb die uit den aard der zaak in verband met het schoeraolon geen kleine is medegegeven Slechts een oogenblik later kwam echter de wagen van ple waschinrichting zelf en toen bleek natuurlgk direct dat men met een brutale gauwdievenstreok to doen bad L en V Stadsnieuws GOüDA Februari 1907 Door wglen den heer G Bielen alhier overleden is aan de diaconie der Ned Herv Gemeente te Leerdam f 300 gelegateerd Op Lombok laadplaats der Staatsspoor alhier is men bezig een watertoren te bouwen waaraan verschillende mannen werkzaam zgn Een dezer zekere v d B vi rloor gisterenmiddag op den steiger door een hevigen rukwind het evenwicht en was genoodzaakt van den steiger te springen o erger te voorkomen Hg kwam terecht fc een gemetseiden put en bezeerde zich zóó danig dat hg per rgtuig naar t gasthuis moest worden vervoerd G as co n trol e 19 Februari 1907 5 uur namiddag Druk 39 m M Lichtkracbt 14 41 Kaarsen rmfgrj 52 1 C Haastrecht 18 Februari Onze nieuw benoemde burgemeester Baron van Hemert tot Dingshof die Zaterdag j l werd beëedigd bracht beden een bezoek aan Haastrecht ter kennismaking met den gemeenteraad Des namiddags werd een bezoek gebracht aan de gemeente Vlist Zaterdag a s des voormiddags te 10 uren wordt Z E A in een openbare raadsvergadering plechtig geïnstalleerd Ter eere van den nieuwen titularis wapperden heden van vele huizen de vlaggen Lekkerkerk 18 Febr De beer H A Westbroek van Stolwgk trad Donderdag 11 op in ons Nntadepartement en bereidde ons een echt gezelligen Nntsavond Zgn programma was in hoofdzaak humor humor die lachen doet en lachend tracht in scherpe lijnen karakters te typeeren waarop de gedachte nawerkt En dat hg den prikkel tot lachen weet te scherpen en door zgn kracht van zoggen het denken weet op te Wekken en versterken heeft hg als bg herbaling bewezen naar alle zgden was het te zien op het vroolgk gelaat van ons allen Geheel in zgn kracht was hg in Het diner van Manus door Justus van Madrik zoo f oedgul geschetst zoo fijn bewerkt en iloor den spreker zoo juist vertolkt Het hartelgk woo d van dank van den voorzitter was ook dat van de vergadering l Rechtzaken In den avond van den IjJon December van het vorig jaar werd de 33jarige P J W varensgezel zonder vaste woonplaats met nog een paar andere personen gezien op verdachte wgze in de nabgheid van den winkel van de weduwe Cahout Op een gegeven oogenblik was hiJ den winkel uitgekomen zich begevende in het plantsoen alwaar later werd gevonden een zinken bak inhoudende 42 nikkelen horl ge kettingen 6 fantasie dameshorloges en 2 nikkelen heerenremontoirborloges Gezien was dat hy achtervolgd wordende den bak had neergeworpen tengevolge waarvan de glazen plaat was gebroken Te dier zake stond hij gisteren voor de rechtbank te Rotterdam terecht Hy bekende Gevjrderd werd een jaar gevangenisstraf De verdediger mr K J van Erpecnm weesop de behoeftige omstandigheden waarin beklaagde destgds verkeerde Wat de op te leggen straf betreft refeieerde by zich aan s rechters oordeel Te verantwoorden hadden zich hierna H W 47 jaar metselaar en zgn 22iarige zoon H W sjouwer beiden te Schoonhoven De zoon was niet versebenen Deze bleek in den avond van 18 November J Verkerk onder den kin gestompt en A Westbroek getrapt en geslagen en met een mes over zgn linkerhand gesneden te hebben Bekl die als zeer lastii bekend staat en reeds meermalen wegens geiyke feiten was veroordeeld was tgdens bet gebeurde zooals dit meermalen voorviel dronken Zoowel vader als zoon zouden zich daarna met geweld verzet hebben tegen de politie beambten B C van Donselaor en J Vogel die beiden beklaagden hadden aangevat om hen ter zake van dronkenschap van den openbaren weg te verwgderen De vader beweerde van niets te weten Wat het verzet betreft door den zoon gepleegd dit bleek rechtens niet waarom hiervoor vryspraak werd geviaagd Oferigens werd voor ieder 3 maanden gevangenisstraf geëischt Amsterdam 11 Februari 1907 Nolgens het Weekblad van do commissiebank te Arasterdam zgn in de week geMndigd 19 Februari door tnsschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Credielbank voor Nederland 10 pCt gestort 100 pCt Surinaamsche Bank 110 Eerste Nederlandscbe Hypo theekbrielb 20 pCt gest 125 Eerste Nederl Hypotheek briefbank 10 pCt gesl 120 Haailemsohe Hypb 150 Landbouw Mg Bangak 80 Landbouw Mg Manang 130 Oblig Mgnbouw My Hermin 12 i Aand Gugana Goud Exploratie Mg Mindrineti 2c Serie 2Vi L Eerste Pref aand Oost Borneo fï Maatschappg 160 170 Rand My tot exploitatie van de Laval Stoomturbine 25 4 pCt Oblig Mg tot exploitatie van Graansilo s en Pakhuizen 90 Aand Nederl Indische Gas My 193 Mg tot exploitatie van Rhei nische Kohlensiinre Werken 25 Nederlandsch Westfialsche Spoorweg Mg 280 Societe Anonyme des Tramways de Rotterdam 163 Winstbew Amsterdam Serdang Tabak Compagnie f 600 Opr aand Javasche Cui unr Mg f 70 Winstaand Koninkl Paketvaart Maatschappy f 610 Winstaand Suikerfabriek Poerwo kerto f 41 Opr aand aand Mg tot exploitatie der Siukerlabriek Waroo f 80 4pCt Oblig R K Parochiekerk H Nicolaas ninnen de Veste 96 pCt 37 pCt Oblig R K Parochiekerk H Maria Magdelena 80 VERSCHEIDENHEID Bg het werk voor den aanleg van een spoorweg nabg Hoanoke in Virginië is bet tot een gevecht gekomen tusaolien blanken en negers De laatsten die het sterkst in lantal waren sloten na een halven dag vechtens de blanken in en begonnen toen een hak en steekpartij met schoppen houweelen enz De blanken verdedigden zich met den moed der wanhoop Toen de politie eindeijk tusschen beide trad waren er een twaalftal stryders gedood en een groot aantal gewond In den nacht van Zaterdag op Zondag had er in de Golf van Bristol een aanvaring plaats tusschen de stoomschepen Heliopolis en Orianda beide van Londen De Orianda zonk bijna oilmiddeliyk en 14 man van de 19 personen sterke bemanning vond den dood in de golven Üit Haarlem meldt men het overlijden van het Eerste Kamerlid Bultman De heer Herman Fredrik Bultman geb in 183Ü te V isterdam wgdde zich aan den ndbouw en vestigde zich als landbonwor i aaarlemmermeer waar hg o m de functiën bekleedde van hoogheemraad van Rynland AmBtelland en wethouder van Haarlemmermeer De overledene was sedert 1888 lid der Eerste Kamer voor Noord Holland voorts voorzitter van het Nederlandscbe Landbonw comité lid van verdienste van het Nederlandsch Rundveestamboek eerelid van het hoofdbestuur der Hollandsebo Maatschappy van Landbouw en eerelid dor Société royale d Horticnltnro et d Agricalture van Antwerpen De hr Bultman was ridder in de orde van den Nederl Leeuw ridder in het Legioen van Eer ridder van de Leopoldsorde van België en officier van de Mérite Agricole BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBB StaataUeningen PoETUOAi Oblig 36 Serie fr 060 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 EesLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schold Recepis L 100 1 24Vi liypot ieek Banken Aandb idem idem 4 95 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 977 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 9 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorwegleeningen TALIE Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Premieleeningen Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Seheepvaart Maatêchappijen Pand Holland Gnif Stv Mg 35 BinTE tSewoNE groote OPRUI MING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote party Witte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERaiMD AÖVERTEINTIEIV M M V LOOi U BBELE BUURT B 18 Telfn 117 I l roimst voorzien van GASORNAMBNTfiN in elke itgl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prgzen Aanlegger vao Gas Waler Spreek Blur en Electrische geleidingen Wie van goed licht boudt wende zich naar het QomUeh Verllchting lUagaxIJn e AVONDISTGR daar alles door bekwame fitten verriubt wordt 1