Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1907

Vrijdag 23 Februari 1907 IVo 10365 45ste Jaargang mmmmmm fioiDSCHE mum Dlieuws en AdvertentieMad voor Gouda en Omstreken Telefoon l St V Ü V E K T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van A lvertentiën tot 1 uur des midd Teletot n No 9 De üitl ave dezer Courant geschiedt dagelijks met liitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Xón tpoedigtte gerratgd votr A4tni nittratie vierh een Jon mensch bekend piet kantoorwerknaemheden en niet jonger dan zestien jaar Matig salaris en btj gebleken geschiktheid zeer goede voor itzicbteo Zich êfi hfrifMyk aan te melden bg A DE GOEDEREN AccoontaDt f Inweelen Singel 67 Ter Drnkkorg van A BRINKMAN ZOON aankomend Zetter geplaatst orden Aanmelding Lange Tiendeweg D 60 Nuts Departement GOUDA YOORDRAGHT AVOND VAN den WelEd Zeergeleerdea Heer Dr H DLINK OP Donderdag 21 Februari 1907 des avonds ten 8 nre n d Soeietett DeBéunie Oo$ihiven Onderwerp Aardbevingen en Vulkanen Opgehelderd door UobtbeeldeD Entree voor niet Leden l 1 Voor Leerl tiymn en H B S l 0 60 Bovendien zp voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten k 10 Cts verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CREBAS Wijdstraat alhier en vrel nitslvitend op Woensdag 20 Februari 1907 van s middags 12 tot s namiddags i are De Secretaris C J M KROON HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven K 88 Zes Eimers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas n Waterleiding Te bevragen B 89 Ferwerda TiemaiiJ Grootste ddtail wilnbsudelaren in Nederlund 0 60 0 72 St Ëbtèplie Medoc La Rose Ludon Chateau Mfjleret 0 80 per Sesch per anker van 4B fl S8 0 80 0 99 0 72 I 1 35 0 99 0 72 OhUeau Malleret Petit Bourgogne Qraves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niarsteiner RUdesheimer Oude Roode Portwijnl I ƒ l OS per aesch I Extra oude Roode Portw jn ii Oude Witte Portwijn 1 0 tra oude Witta Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 11 Vermouth di Torino Dom Bbli abdi per Liter 1 17 PrlJiienS etto k contant DEPOT TE GODDA F J J MHl ViM OSIAM iBoboond Tantoon tój g 7 Ao 18M WcnldbuoMbd Sobaen Appntanr latavin a U nik jm dt bute mida lMi voor lut lonatr moeiU kaniig poat ran ftUo af rt an S akl tird lehofnvatk TarfcrygbMur y wlnkoIJuii in Mhoonwuk HIkowtiva I roK ryeD om IIaii lam i Goada Druk van A BRINKMAN A Zx GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofiltnayaiiijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef iS9B He Uafia IJn West NUuuilattd 9 nabij Station Beur $ Telef 46Br VERHDRBN INRUILEN STEHHEH DE PHONtU REFAREEREN da el ks In onit Salem te keorei FBONOLAFIAl IIMON FSONOLIST 8AiliGLII 0SE leden Moedarinoede en zenu zwable Hebt g j een bleeke kleur r Last van hooldpjjn Last van mf iel kbeld enduiteligheid F Hebt gij suizingen in het hootd en l de oor n F Pjjhi in den rugen lendepön geen kracht zjjt gij geduriR moed In is ü illos veel f Hebtgij last dat gij niet kont inslapep Zgt gij prikk ltjaar en zennnlKhtig FEn wiJt gij daarvan spoedig en afdoende genetlta f I i i Wilt gg weer spoedig vroOlijk levenslnstig enfgezond wezeii FË Gebruik dan de Sanguirfose De Sanguinose is het beste snelst werkende ja eeni afdoend middel tege l bloedarmoede en zennwzwakte Door meelr dan vierhonderd geseesheeren ié4 proejd bevonden j 1 De echte Sanguinose wordt verkocht iB kroote groene flacons pan ruim 300i I gram inhoud f i M iM Prijs per flacon 1 i 50 6 fl fï 8 12 fl t 15 Weest gewaarschuwd tegen nauaak Te Gouda bU WO FF Co Westhaven 198 X VAIf DAfli Co Den Haag aematogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Moedarmoede RleekDUCht XtenumHwmkte Hoofdptfneu SlapelootkeM Onmaehlen Veratageriug en fermtnéering der Uchaamileraeliteu aematogeen in Poedervorin heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOöEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat D spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eeiilge labrlkanien H v SGHAIK Go Deo Haag Verkrngbaar bü Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL K H VAN MILD er tal Gouda A BOUMAN Moordmht P1NK8E Nimwtrkerk ad IJneUk H VAN ZBS8EN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudemater A SCHBEH Haattrecht K VAN DEB HEUDEN Reeuaijk P v d SPEK Moereapelk D v d STAR Wed J HOLaT M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingiwen P A oaGBOOT A ua JONGH hdewater J P KASTELEIN FtUbroekerdam D BIKKER Biuchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloniterSonflto Paulo Abdij bestaat niet Siroop aan geener lei waarde ff 3 QTdi Cch £ OWMNga t Dordrecht OMtrMW in W7S niMtaeliapptliik Kapitaal ivoH ck iia t 2 000 000 j garsekcMI Bedrag rutn M nlltlaaii RaMm ruiia Ui milliacn WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONIMKM ttB FABHIBKBIf Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W li ttitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JBer t D fioma Pariji 1900 Segen Gouden UedaiUet i NoAril Almntsch Schoen m LaatzeBittapzyo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVËRSGHOËNËt Sterke Soboollurzen eiii Opruiming van DDslaRten Aanbevelend M i C ITS Alle reparatiSn en aai meten werk OnËavoïl aar en toepassingen Uerde JN r rti Zg geven ers nietknnneii geen imitatie u aantal ongeop aanvraag BI Jb Co i n thans door nieuw gei onze fa mtleverf gen treilen FeiiUure Bi kracht en diepte die na i bereiken Men overtnige II voor de eeAte te outvaAï Geill Prijscourant mo vraagde getuigschriften Boxtel a BOGi Atent voor GOUDA Firma A Ql Kun Uiandel Kleiweg b betiilijtigen tgn i lijn beslisl die dtiyFirÉia minstens i r o grjltn geknipte troffin enijeen jgeRWurda plaat ILL EmrnKMH let een gr iB g f P roon THB BAZAAK OjF CBULUBEtlS FASHIOSS Kindermodes met Vele gijati geknipte patronen VBAAOT Vul Boekhandelaar Proefnummers Alle met kastel Holl Bljooegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zijn GEKNIPTE PATRONEN met tioll verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrjgbaar bn MILLY SIMONS Dan Haag Verkrj gbaar in flessohen SO ets 7S et en t t ll bij H H Apothekers en Drogistou Let op het merk ASKBBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt en bï WOLFF Co Westhaven 118 raiSBEFDTTAlITm Heu w rdt ver iclit op t XEttK e letten DIT aiT Maouum va M UAVËNSWAAY ZONEN aOBINOHBM Deze THËEKN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt fioM tn een half en een Ned om met vermelding van Nommer es iPrgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtvoerinff van geëerde orders aanbevjende 1 C BIllXi WWbMS J £SJSBBM t F Li I iNftlcrtlINGBS WELKE GtVAAR SCIÏAOË OF HINDER KUNNLN VEROOHZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van güudJ Gene art 8 der HJl DKRWEXj j Uoeo t ï weten Dat ïij vergunning hebben verleend aan de ilrma L P Huogendtjk en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eener ballenkokerij m het perceel achter wijk Ifi no ag aan den Kleiweg kadaatraal bekend sücjtie C ng 2644 liDA den 21 FebrM iri 1907 y burgcnieebter en Wethouders vcifornoemi a L martkns I ÏDe Secretai l uUuilland$cli Uverzicht nter seint uit iBerl b dd 20 Febr 4 Ie liEijksdagi koos grïal Udo za Stolberg WtBillgerode Ëoservatiel met 214 van da 383 nitiebraclfW I stemmen IW president Graaf r Stolberg itani de benoeming onder dankbe l taig nan Op Spahn van het centrara waren iel Bteramön op Paasoyj nalionaal liberaal 4 op Baron v Hertmig van het centrum eon stem nitgebraclit ïot eerbten vicepresident werd gekozen de heer Paasclje wttiqoaal liberaal met 309 van de 382 uitgebriicbte stemmen 167 blanco en 6 stemmen op verschillende peróonen Met 205 van de 379 stemmen word de beer Kampl van de VrsJmnige Volksparty tot tweeden vice president gekozen Van de overige stemmen werden 166 ongeldig verklaard terwi l de andere op vorbobillende personen waren nitgebracbt Reuter seint nit Johannesburg dd 20 Febr Generaal Smats is gekozen Uit Pretoria seint men De mijnmagnaat Sir Percy Fitzpatrick progressief is gekozen voor Zuid CentraalPretoria zjn tegeocandidaat was Sir Eichard Solomon gewezen procureur generaal leider der nationalisten die zich met de Boeren hadden verbonden Dit Johannesburg seint men 20 Febr 10 uur 40 min a èvonds Tot op bet oogeublik zijn 7 progressieven 4 nationalisten 3 candldaten van Het Volk en een onafhankelijke gekozen Beater seint nit Johannesburg d d 19 FEVILLETOJM IN DUBBELE BANDEN Etienuette bleef eenige oogenblikken in diep gepeins verzonken waarvan Mandnit gebruik maakte om haar glaasje port nit te drinken vervolgens twee sigaretten uit een kunstig bewerkte vaas te namen ei één van aan te steken en de andere haar vriendin te overhandigen Deze volgde het voorbeeld van haar bezoekster en ziiide toen op bijna onverschilligen toon Wees zoo goed Straatsteen te verzoeken zoo spoedig mogelgk bij mg te komen Wil jet Natuurlijk Neem mü niet kwaiyk dat ik je zoo spoedig verlaat maar het was mg uitsluitend te doen om je van het gewichtige nieuws in kennis te stellen En mgn port op te drinken nietwaar P lachte Etiennette Misschien ook wel n beetje Bonjonrl En vergeet je wraak nieti Laat dat maar aan mjj over Febr Generaal Botha was de voornaamste spreker in de openiacht büeenkomst van nationalisten en van da Het Volk parlg Er waren 8000 personen tegenwoordig Bothu besprak d n wensch der Boeren om met de bevolking van Johannesburg in vriendschap te leven en verklaarde dat do voorspoed van het land van de samenwerking tussclien Fngelsche en Nederlaiidsche elemenlou alhankelük is Ook te Pretoria en elders over jiat geheele land zyn groote bijeeiikombten gijhuuden De achfur in het Franscha kabinet is dichtgepleislilrd Briand s verzoeningsgezinde politiek voörtsproitend nit het verlangen de langbeloofde Isopiale hervormingen niat nog langer uit te stellen heeft in den ministerraad de overwinning behaald En hol bewgs ward Dinsdag in de Kamer gelovord Büand beantwoordde nit naam van zgn ambtganoo ten do interpellatie over lie rogperingspuhtiek En bi deed dat onder toejuiching dar Kamer en onder goedkeurende interruptie van den minister president Het bleek nit Briand s betoog dat de onderhandelingen tusschen don piafoct der Seine en den kardinaal aartsbisschop van Parijs an de huur van de NOtro Dame worden voortgezet Briand verwacht dat een overeenstemming zal worden verkregen die ïour het geheele land lot voo baald zal dienen En verder Hy veriocbt da meerderheid openhartig te verklaren of zg onder dia omstandigheden vertrouwen kan stellen in het kabinet De meerderheid toonde dat vertrouwen door de motie tot goedkeuring dar afgelegde verklaring zonder eouiga toevoeging met 384 tegen 83 stemmen aan ta nemen Zeventien Russische steden die eigen vertegenwoordigers in da Doema hebben bobben 1362 kiezers aangewezen nl 181 monarchisten 132 gematigden 1049 van links hierbij 617 cadetten het aantal gekozen nationalisten bedraagt 78 In 11 steden is een blok gevormd door sociaal democraten en sociaalrevolutionairen In Astrakan Wilna Woronesj Jekaterinoalat Rostola d Don Kief en Samara hebben zich de cadetten bg het blok aangesloten in Kief waar de rechterpartijen de zegepraal behaalden traden Tengevolge van dit onderhoud tusschen Etiennette en madame Manduit liet zich Clamiron bijgenaamd Straatsteen die sinds Cbristiaan B bckeering geen voet bg hem had gezet op een goeden morgen by zgn vriend aandienen Hg vond Christiaan in de rookkamer bezig eenige monogrammen nit te zoeken dia waren samengesteld nit de dooreengeslingerde letters H en V Zonder van Clamiron s langdurige afwezigheid te reppen begon Christiaan hem te raadplegen over de modellen alsof hg bem pas den vorigen dag gesproken bad Clamiron daarentegen na vluchtig zgn meening te hebben ten beste gegeven gaf zgn levendige verbazing te kennen over wat hg noemde de nienwe geboorte Jongen jongen wat ben jg een Brave Hendrik geworden I Mgn compliment 1 Jegeeft een voorbeeld aan alle jongelui Mijnouwe heer stort tranen van bewonderingen verveelt mg door mij onophondelgk jegedrag voor te bonden ter navolging Eb hoe bevalt het je P Ben je er niet ziek van V Integendeel Ik heb mij nog nooit zoo opgewekt gevoeld Het is waar je ziet er patent nit Ikga nog steeds op den enden weg Voort Haar ik mis je verschrikkelijk I Een kame rtsi zooaU jg ar en waart vervang je niet n ook bovendien de Polen en Joden van alle richttiigon toe Te Kasan schrgven da constitnlioneele democraten hun nederlaag toe aan de omstandigheid dat de sociaal democraten zich afzonderden Volgens do tot dusver ontvangen telegramraon zgn 33 Doema atgevaardigden gekozen Onder deze bavindan zich drie monarchisten twee Octrobristen tien cadetten drie vertegenwoordigers dor Mbeiderspartij één sociaal democraat drie ladan dar uiterste liukerpartg zei en parlgloozen met neigingen nnjar links biinevens vier Poolsche en LillAuscha nationalisten Ouder da gekozenen bevinden zich prins Piiul Dolgoroekol luider dar Moskousche cadetlenpartg Kroesjarnn nit Ki sjinef een zeer gejien lid der moniirchistenpartg en het vroegere Doaraa lid Dulsjankof uit Koersk Prins Lwof bekend door zgn werk voor de noodlijdende gouverncmenti n en oad lid voor Koersk ia niet herkozen In het gonvornement St Petersburg liaeft tot dusver do arbeiderspartg den Joodschen cadet Tinne gekozen In Kasap is Kapoestin leider der Oclobristen aldaar en professor in da hygiene gekozen In Klef da inon ircbistischo roctor magnificns Platon Maandag heeft het Eugalscbe Lagerhuis beraadslaagd ovar aen amendement vait nnloniitische zgde op hat adres van antwoord voorgesteld en uitdrukking gevende aan de griel dat de sociale wetgeving door de regeering dringand noodig genoemd uitgesteld wordt om revolutionaire vergaderingen aan Ie brengen in bet gezag van bet Parlement over het Vereenigde Koninkrgk en in de betrekkingen tusschen de twee Huizen van het Parlement De ministers verklairden aanstonds dat er aan die bezorgdheid van de unionisten voor sociale wetgeving een luchtje was het amendement was zeiden zg niet oprecht gemeend Maar bot gaf toch aanleiding tot ejn beraadsloging waarin eenige belangwekkende dingen voorkwamen Vooreerst de verklaring van minister Asqnith over Ierland Men weet dat hg met Grey en Haldane tot de tegenstanders van Home Rule voor Ierland behoort Maar hg IS geen tegenstander zoo min allióht als de twee anderen van een binnen het Vereenigde Koninkrgk zelfstandig Ierland in t algemeen maar hg wil Ierland alleen niet aanstonds zelfstandig maken Terwijl hjj hot zwggen bewaarde over den vorm dien bat voorstel van deze regeering zal aannamen wilde hij wel zeggen dat hg zon aftreden als dat voorstel bepalingen bleek ta bavalten die I licht Wat ik zeggen il ik heb mg een nieuwe tuf tuf gekocht Ik ben ar mede hier gekomcn Wil je da kar eens zien Heel graag Zat dan je pet op en trek ja oliejasaan dan gaan wg oen toertje maken Onmogelgk Mgn vader wacht mij opziJn kantoor in da me de Cbateaudun Dan breng ik je er hoen Dankjo Mgn rgtuig komt dadelijk voor Als ik had geweten dat je ml zoo wontronwt dan zon ik jo niet lastig gevallen zi n met mgn bezoek Maar het doet mg integendeel groot genoegen Zoo Nu een mensoh kan zich vergissen Tot ziens dan Dienzalfden avond na het diner dealde Christiaan mede dat zgn vriend hem bezocht had maar dat bg zoo voorgeven bg een volgende visite niet thuis te ziJn Vernier jnicble dit voornemen toe maar Genevieve was van een andere meening Ge moet toonen sterk genoeg te zgnen hun invloed niet te vreezen Althans wanneer ge zeker zgt van uzelf Indien gijbeducht zi t voor bun tegenwoordigheid welken waarborg heb ik dan dat ge niettot uw vioegere gewoonten vervalt Stelnzelf op de proef en hervat in zekere mate natnurlijk uw omgang met Clamiron onvereanigbaar zijn met wat hij voor en tijdens dan verkiezingsstrijd had gezegd nl dat de liberalen kwamen zij aan de regeering goen llome Unie zonden voorstellen Op dat aftreden is in t voorbg gaan weinig kans zeide Birrall de minister van Ierland later in het debat Aaquilh herinnerde echter aan wat hg vroeger gezegd heett nl dat het wenschelgk was bet Parlement te ontlasten van veel werk waardoor bet zgn taak niet behoorlijk af kan Daarom kon men Ierland de zorg voor een aantal zaken die alleen dat land zelf betreffen opdragen Dat zou ook goed wezen voor het lersche volk dat te weinig stem had in de leiding van zgn eigen belangen Voorts had hg gezegd dat de liberalen niet meer als onder Qladslone met een Home Rulc ontwerp kant eq klaar moesten aankomen maar dat men Home Rule wel bereiken kan langs anderen neg langzamerhand en stap voor stap Zoo dacht Geen wonder dat de Ieren over deze verklaring van iemand die voor een tegenstander van Homo Rule doorgaat zeer voldaan waren Betreffende het Hoogerhnis zg met een enkel woord melding gemaakt van een redevoering van Ballonr die t vooral voor Engeland dat geen geschreven grondwet heeft van belang noemde dat het twee kamers van volksvertegenwoordiging heeft opdat er een ram zij tegen haastige wetgeving Do scbgn oorlog tusschen Oostenrijk en Hongarga over do toltarief quaestie ia voorloopig godindigd met een schijn vrede Wokerle s bezoek aan Weenen hoeft geleid tot aen compromis tusschen de Hongaarscho en de Oostenrgksche regaeringen waardoor voor eenigen t jd ten minste een wapenstilstand verkregen is De regeeringen willen de onderhandelingen over do Overeenkomst bespoedigen en voor Paschen ten einde brengen tevens zal dan de behandeling van het toltarief in de Hongaarsche commissie worden vertraagd zoodat de beslissing over de beide quaesties ongeveer tegolgkertgd zal wordon genomen Door dezen nieuwen stap wordt aan de quaestie zelf niets veranderd Tusschen Oostenrijk an Hongarijo bestaat een Overeenkomst waarin bepaald wordt dat de grenzen van beide staten voor eikaars producten open zullen staan Het Hongaarsche nationale tarief kan dus nooit van kracht ziJn voor Oostonrgk maar is alleen een der nitini en waardoor Hongarge zgn onafhankelijkheid als nationale staat wil toonen Voor Vertemoussa en de anderen Dat zailn toetssteen van uwe bakearing Christiaan glimlachte Ik vrees minder do verveling dan wel de verzoeking Het stuit mü tegen du borst de gesprekken te moeten aanbooren waaraan ik goddank ontwend ban Ik zal u raad opvolgen Genoviève maar geloof mg dat ik bet bobchouw als de onaangenaamste taak die ik ooit volbracht heb Wal Christiaan 1 riep oom Mareuil nit wie had ooit gezegd dat je den omgang met jo onafscheidelgkan eens als een onaangename taak zoudt beschouwen Genevieve heeft wonderen gedaan Hiero er was da geheele familie het eens Genevieve was reeds t troetelkind van baar aanstaanden scboonvadar Hg had zgn vrou v opgedragen zich te belasten met het nitzi i en mevrouw Varniar had zich van die opdracht gekwetea met haar gewonen goeden smaak Genevieve voelde echter zeer weinig voor weelde en opschik zg vond alles veel te mooi en had slechts een vluchligen blik ovar voor do ragfijne linnens en kostbare kanten dia haar werden vcorgelegd Geheel haar aandacht wgdda zg aan Christiaan Wordt Vervolgd