Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1907

de betrekkingen tueschen Oostenrijk en Hongarije moeten andere regelingen worden gctrollen De goheele tarielquaeatie is dientengevolge een Hongaarscho poging om Oostenryk tot nieuwe concessies te dwingen on slechts door de ongezonde betrekkingen tnaschen beide staten is het ino jelijk dat Oostenrijk zich daarover bezorgd maakt Maar bezorgd maakt zicli de r geering in Weenen Dat blijkt uit den wenach om het Hongaarsche nationale tarief niet vastgesteld te zien vóórdat do nieuwo Overeenkomst is aangenomen En Wokerlu heelt aan diens wensch voorloopig toegegeven Hij hondt echter de Hongaarsche toltariefcommissie achter de hand om Oo stenryk tot toegevendheid bij de onderhandelingen over de Overeenkomst te dwingen De ondste Zwitser de ond onderwijzer Columban Rnssi te Andermalt is eergisteren lUl jaar geworden Rassi was als jongen een klein zwak ventje hij kon goed leereu en werd daarom voor schoolmeester opgeleid Aan het begrip opleiding hechte men hier niet een groote jh teekenis het was nog in t begin van de Torige eeuw ïoen Rnssi 13 jaar was werd hiJ orgtnist te Russi is nog gezond en monter Hj staat altijd heel vroeg op en gaat dan naar de kerk s morgens 7 nur wandelt hg weer naar huis ea maakt dan graag een praatje Hij is ongetrouwd gebleven en leeft heel eenvoudig Hij drinkt nooit kolfle maar eiken morgen bij zgn ontbijt wat brood met een stuk gedroogd vleesch een glas wijn V erspreide Berichten Fkaskkuk De Oostenryksche gezant zon volgens de Libre Parole na de verwijdering uit Let land van Montaguini den pauselijken vertegenwoordiger de belangen van het Vaticaan in Frankryk hebben behartigd de bjj Montagnini in beslag genomen papieren zouden aan hem overgegeven zijn laag zoover zij bo trekking hadden op den tijipdat de pauselijke nnntius nog erkend werd in Frankrijk dus vóór 1901 en op verzoek fan eenige mogendheden voornamelijk ItaUë Spanje Belgié en Duitscbland zouden fie stukken nu aan de verschillende kaasela ijen worden teruggezonden DulTSCni LSD Vandaag wordt een voorzitter van den rijksdag gekozen Men n emt den conservatieven graaf Udo Stolberg terwijl men voor het ondervoorzitterschap het oog gevestigd heelt op een centrumman D Duitsche volkspartij de vrijzinnige volkspartij en de vrijzinnige vereeniging willen zich in den igksdag aaneensluiten De Magdenbnrger Zeitung had beweerd dat Stubel de vroegere directeur der koloniale aldeeling een uitdaging gezonden had aan Dernburg omdat deze in den rijksdag zijn beheer gegispt zou hobben Hot Berliner spreekt het bericht tegen StUbel ligt trouwens te Dresden ziek EHOELASD Morgen zal in het parlementsgebouw een model van den tunnel onder het Kanaal te zien ziJn Vandaag honden de afgevaardigden in het Lagerhuis een particuliere bespreking over het plan RUSLAID De Russische regeering zon op het punt staan een verdrag te sluiten met Engeland en Japan Het gerucht heeft vermoedelijk zijn ontstaan te danken aan het feit dat de onderhandelingen roet Rusland en Japan een leer bevredigend verloop hebben BINNENLAND Het volgende komt voorinde Midd Ct Generaal Smeding heeft school gemaakt zoo schrijft men ons Zag deze er niet tegen op aan de korpscommandanten ziJn bezwaren mede te deelen omtrent de bevelen gegeven door den Minister van Oorlog en uit te bazninen dat deze bezwaren de aanleiding waren van zgn ontslagaanvrage iets dergelijks is dezer dagen voorgekomen bg de infanterie Hier is het de generaalinspec tesr generaal Campbell die zich niet beeft I ontzien in een circulaire aan het leger zijn oordeel over een door den Minister genomen maatregel ten beste te geven Men oordeele Door de vermindering van het blgveud gedeelte waren enkele wijzigingen in de opleiding van het militiekader bij de infanterie noodzakelijk geworden De generaal inspecteur zond nu in het einde van Januari een circulaire over die opleiding de wereld in geen geheime maar een gewone die alle officieren onder de oogen kunnen krijgen en lezen Aan het slot van die circulaire heet hot Wijders breng ik te uwer kennis dat met mgn voorstellen voor de kameropleiding der militie door mg aaa den Minisier van Oorlog o a werd medegedeeld dat met do goedkeuring dior voorstellen mgns inziens de kaderopleiding dor militie daarmede nog niet afdoende geregeld is in den zin dat men kader verkrijgt dat in alle opzichten de taak waarvoor het geroepen kan worden zal kunnen vervullen maar dat met do ing ten dienste staande middelen tgd enz is getracht een oplossing te vinden en dat met bezorgdheid liet resultaat der kaderopleiding door mg woidt tegemoet gezien Daarop volgt De Minister van Oorlog geeft mij evenwel te kennen dat Zgne Excellentie met vertrouwen den uitslag van de door mij ontworpen wijzc van opleiding te gemoet ziet Dat de generaal den Minister van Oorlog zijn bezorgdheid mededeelt is t oed zelfs zgn plicht rais schien maar dat hij die bezorgdheid aan het leger meldt daarmee gaat hij buiten zijn beekje Daar moeten enkele korpscommandauten en verder zij die met de opleiding van het kader belast zgn een soort wenk in zien Het zon ons niet verwonderen als dat uit de resultaten van do kaderopleiding zal blgken Zon Minister Staal van deze circulaire afweten P De reactionnuiren in het leger hebben niets onbeproefd gelaten om dezen Minister den voet dwars te zetten de reactionnairen buiten het leger in de Kamer hebben het hunne er toe bijgedragen door in don beginne generaal Smeding in bescherming te nemen om den geest van Ijjdelgk verzet die uit dergelijke circulaires spreekt aan te wakkeren De gevolgen van het kwaad hiermede gesticht kunnen niet uitblijven Onverantwoordelijk geschröfOnder dit opschrift lezen we in de N R Ct De Globe and Commercial Advertiser een der oudste Newyorksche bladen plaatst in haar nr van Maandag i Februari 11 oen telegram uit Den Haag dat weer eens op pijnlijke wij e aan het licht brengt hoe onnoozol en lichtvaardig gruole huitenlandsche bladen zich dikwijls tonnen in het opnemen van tastbaar verzonnen berichten uit en over ons land Hot telegram f uit Den Haag dat wij hiel op bet oog hebben bevat niet meer of minder dan de uitvoerig toegelichte bewering dat de voorgestelde grondwetsherziening voor zoover zij betrekking heeft op de nadere regeling der troonopvolging slechts het middel is om den weg te effenen voor een mogelijk besluit van H M afstmd te doen van den troon om de opvolging mogelijk te maken van een prins of prinses van HoUandschen bloede of Hollandsche afkomst De Haagsche berichtgever van het Amerikaansche blad doet zgn zacbtstgenomen merkwaardige mededeeling vergezeld gaan van allerlei toelichtende beschouwingen en vermoedens welke even bespottelijk als onjuist ziJn Het telegram wordt verlucht met een portret van H M waarboven de woorden May give up her throne boven het telegram zelf leest men in groote vette letters May abdicate to save her country Wg meeneA dan ook dergelijk laakbaar en onverantwoordelijk geschrijf niet zonder een ernstig woord van protest to mogen laten voorbijgaan Men meldt uit Don Haag H M de Koningin heeft gisteren zooala eenige dagen to voren reeds was aangekondigd de conferentiën over de Kobinetscrisis hervat en des namiddags het lid der Tweede Kamer mr Th Heemskerk in een onderhoud ontvangen Gemengde Berichten De Hugenholtztrein De Opr Hrl Ct merkt op De directie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij blijft op haar stuk staan ten aanzien van den veelbesproken trein 38 Op het eerste ontwerp der zomerdienstregeling aanvangeDde 1 Mei 1907 staat deze internationale trein aangegeven als niet stoppende te Haarlem Men herinnert zich dat een verzoek van den heer Hugenholtz indertijd tengevolge heeft gehad dat de trein te Haarlem stopte alleen tot het uitlaten van reizigers De directie heeft een vorig jaar ook gepoogd deze bepaling te doen vervallen maar toen is dit niet geschied Uit MUlheim aan de Roer wordt bericht dat de politie daar twee Noderlanders en een vronw in hechtenis heeft genomen Van MuUieim on Slyrum uit ondernam het 3 tal rooftochten door heel Zuid Duitschland Er zijn tot dusver reeds voor eenige duizenden marken aan gonden en zilveren voorwerpen gevonden die zg gestolen hadden Een der monnen moet uit een gevangenis in Nederland zgn gevlucht De Pr Groninger Ct meldt In de zaak van het echtpaar D verdacht van het uitgeven en vervaardigen van valsch geld komt een weinig schot Do vrouw moot naar wg hoeren hekend hebben kwartjes en guldens Ie hebben uitgegeven die ziJ van haar m in had gekregen en waarvan zij wist dat zij valscb waren Ook de aanwijzingen dat men hier de hand gelegd heeft op de makers van valsch geld nemen toe Het echtpaar is Dinsdag aan do justitie overgeleverd ïoen gisterennacht omstreeks 2 uren een agent van politic de Boven Nieuwstraat te Kampen passeerde ontr kte deze dat iemand in nachtgewaad uit he tovenraam hing van perceel No 8 Het w de 23 jarije sigarenmaker F J Rohde die in zie elgken toestand waarschijnlijk onbewust het raam had geopend Op de aanroeping door don agent kreeg deze geen antwoord maar even daarna viel de man naar beneden en werd nog door den agent ojigevangen doch raakte daarbg met het hoofd op de straatateenen Geneeskundige hulp was spoedig gehaald waarop de man naar het ziekenhuis werd vervoerd waar hg een uur daarna reeds is overleden Rohde was nog niet lang gehuwd en eenzeer oppassend werkman K C Men meldt nit Leiden Gisterennacht ruim half twaalf ontstond door onbekende oorzaak brand in een der hooizolders van don stalhouder A J Zwaan aan het Noordeinde alhier De groote hoeveelheden hooi hier en in een belendenden zolder opgestapeld leverden ruimen voorraad voor de vlammen terwijl do zuidwesten storm deze nog dreigde aan te wakkeren De brand liet zich dan ook zeer ernstig aanzien doch het is gelukkig nog al meegevallen zoodat men de vlammen tegen halfdrio in den morgen onder de knie had en geen aangrenzende perceelen waren aangetast Toen rukte de groote stoomspuit in terwgl de andore spuiten nog water gaven om de nit het smeulende hooi telkens opflikkerende vlammen te onderdrnkken Men is thans bezig het hooi te verwijderen en de waterleiding bewijst daarbij nog goede diensten want herhaaldelijk blijkt nog dat het vuur verraderlijk smeult De gebouwen en de voorraad hooi zgn verzekerd Aan het hoofdstation te Hamburg werd Maandagavond in een uit Kiel gekomen sneltrein een bewustelooze man gevonden Hij werd naar hot ziekenhuis gebracht waar hij Dinsdag verklaard heeft dat hg gereisd is met hun beiden in een coupé met een man van 36 jaar Deze heeft zgn reisgenoot een 23 jarigen technicus blijkbaar op do oen of andere wijze bedwelmd en hem zijn geld 220 mark en een brieventasch met papieren ontstolen Van den dader geen spoor In de slaapkamer van eon familie te Ncnnkirchen in Oostenrijk ia op een nacht een met kruit gevulde ijzeren bus geslingerd Een brandende lont zat er aan Den bewoners uit hun slaap opgeschiikt is het gelukt de lont te blusschen Wat den bomworper tot zg n daad had gebracht schijnt niet bekend te zyn Men meldt uit Enschedé Door de justitie te Almelo werd Dinsdag eon onderzoek ingesteld in de electrische drukkerij De Samenwerking te Enschedé Dit onderzoek moet in verband staan met de uitgave van bet anti militairistiscb jaarboekje voor 190G dat aldaar gedrukt word en blijkbaar artikelen moet bevatten waarvan de inhoud in de oogen der justitie strafbaar is De samensteller van dit boekje die ook tevens de verantwooi ding droeg nl zekere Hildebrand moet reeds overleden zijn Er werd echter niets in beslag genomen Nu de politieke crisis nog altijd voortduurt meenon heel wat politieke profeten de teekenen des tgds te kunnen ontraadMies I Hoe soms zulke Toorspellingen in de wereld komen daarvan waren wg toevallig Dinsdagmiddag getuige Do heer Talma vergezeld door een tweetal vrienden wandelde langs bet Viet Heinplein Degenen die den aanvoerdeiJivan rechts van aangezicht kenden namen hem op van het hoofd tot de voeten Niets bijzonders aan hem te zien ja toch Wg krijgen steiljg een cabinet d affaires zei eensklaps een voorbijganger Hoe weet je dat t vroeg een ander Wel Talma heeft een hoogen hoed op die is zeker ontboden geweest an allerliöchster Stelle Zoo werd dus zelfs da hoo e hoed des hoeren Talma geschikt geoordeeld om er luchtkasteelen op te bouwen N Cl Van uit den Achterhoek schrijft men aan Het Vad Terwijl in Holland de varkensprijzen hoog blijven zgn deze in Pruisen zoo dalende dat de Nederlandsche vleeschhandelaren in Pruisen wemns den hoogen accijns hun varkens in Pruisen gaan opkoopen in plaats van deze uit Holland te ontvangen Door de groote vraa j voor Engeland worden in den Gelderschen Achterhoek nog goede prijzen betaald te meer waar men nu ook varkens naar Frankrijk gaat verzonden Een der lezors van do Rsb volkomen geloofwaardig man meldt hot navolgende Een onzer bedienden vroeg ons Dinsdag een vrijen middag om een feestje b i te wonen hetgeen wij toestonden Toen wg gisterenmorgen vroegen welk feest hij gevierd had gaf hü ten antwoord mijn ouders waren vijfentwintig jaar getrouwd Daar wg wisten dat zgn moeder sinds een half jaar gestor en was vroegen wg hoe dit mogelijk was waarop hg antwoordde ja meneer daar heb uwé wel gelijk in maar vader vond bet jammer om dit feest niet te vieren Als Ben Akiba de rabbi uit Uriel Acosta nog leefde dan zon hij toch verwonderd hebben opgekeken en voor éénmaal niet glimlachend gezegd hebben Sohon dagewesen Te New York ia groot opzien gewekt door de inhechtenisneming van mevrouw Leopold Wallau de vrouw van een joodach millionair Zg wordt beschuldigd hare oude moeder die aan kanker leed door toedioning van vergif uit haar ondragelijk lijden geholpen te hebben Te New Port is op last von de Zweedsche regeering een machinist zekere Kling nangehouden die formeoi verdacht wordt kleine balletjes met stikgas in de kajuit van Tajerniak te hebben geworpen Rieds den vorigen nacht zon hg pogingen hebben gedaan doch toen was de dosis te zwak In een brief dien Elie Tsjerniak zond aan tweo Zweedsche bladen drukt hij als zijne overtuiging uit dat zijn broeder uit den weg werd geruimd op last van bet Russische gouvernement en bescbnldigt den Zweedschen consul te Antwerpen door nalatigheid het ontdekken der waarheid bemoeilijkt te hebben zoo niet onmogelijk te hebben gemaakt De drie andere slachtoffers zgn gisterenmiddag op kosten van de agenten der Olof Wyk in stilte begraven Ongeveer een maand geleden kwam nit Singapore de tijding dat het stoomschip Royniersz van de Kon Faketvaartmaatschappij in de haven aldaar geheel was uitgebrand De Straits Budget geeft thans eenige biJ7onderheden omtrent de ramp Even na middernacht werd de brand ontdekt die onmiddellijk een groeten omvang aannam Aan blusschen viel eenvoudig niet te denken Aangezien buskruit aan boord was werden nog tijdig de in de nabpeid liggende schepen in veiligheid gebracht Twee explosies volgden Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats wel is de schade zeer groot en heeft ook de bemanning al hetgeen zjj bezat in het vnnr verloren De Reyniersz was nog een nieuw schip Men schrgft de oorzaak van den brand tot aan een defect van de dynamo Do oorzaak van het verschrikkelijke spoorwegongelnk te New York waarbij 22 personen gedood en zeven en vijftig ernstig gewond werden is de buitengewone snelheid waarmee gereden werd zoodat zelfs de meeste passagiers die dagelijks de reis maken beangst waren De machinist verklaart zelf dat hij in een bocht ongeveer zeventig Eng mgl 112 km per nur maakte voor welke snelheid het materiaal veel te licht is De vier laatste wagens ontspoorden met 160 reizigers meest vrouwen De omgekomenen waren bgna niet te herkennen door de vreeselijke verminkingen De politie vatte een aantal ellendelingen die de slachtoffers plunderden onder den schijn hulp te rerleenen Uit Keulen wordt gemeld dat de wolven ia den Sifel groote schade aanrichten onder de herten en reeën Bg troepen komen de wolven uit de Ardennen op Duilsch gebied f Enkele door den honger gedreven wagen zich zelfs in de dorpen In het dorpje Nidrum is een groote hond die aan den Icetting lag door een wolf verscheurd Een wolf die een woning trichtte binnen te sluipen werd door een houtvester doodgeschoten Arasterdam 19 Februari 1907 Als nieuw ingekomen wözingan van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Indnstriebank 70 pCt Nederlandsche Voorschot 105 Haarlemsche Hypb 140 l 1 l Westlandsche Hypb 200 Gayamsche Cultuur Mij 65 Landbouw Mij Getas 75 Mg Helenaveen HO Cultuur Mij Kili Telle 35 38 Cultuur Mg Kayoe Enok 20 Cultuur Mil Moeteran 20 Eerste Pref aand Oost Borneo Mij 160 180 4 pCt Oblig Mij tot eïploitatie van Graansilo s en Pakhuizen 90 Aand Nederlandsche Voerage Mg 20 Nederl Indische Gas Mjj 195 Twentsche Bontweverg 75 Industrieele Mij Trompenburg Offerte Maatschappij tot exploitatiedei Scheepsslooperij v h Fr Rijswijk 60 pCt Verschere Co a Algemeene Binnenlandsche Stoomvaart Maatschappij 30 Maatschappij tot exploitatie van het Bible Hotel 40 Oranje Nassau Levensverz 25 Algemeene Waterleiding Mj 99 Nederl Stoomvisscherg 60 Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappij f l20 3V pCt Oblig Provincie Groningen leening 1902 Offerte Gemeente Zwolle leening 1904 Gem Leeuwarden leening 1904 Opr aand Javasche Cultuur Mg f 65 Scrips Singkep Tin Maatschappij Offerte Winstaand Landbouw Mg Rongga f 25 4 pCt Oblig Nieuwe of Literaire Sociëteit 397 pCt Vereeniging ten behoeve d Arbeiderski 82 Aand Landbouw Mij Bangak 75 Cultnur Mij Pagottan 200 4 pet Oblig s Heerenloo Vereeniging tot opvoeding enverpleging van idioten en achterlgke kinderen 90 AANGEBODEN Aand Associatie Cassa 310 pCt Surinaamsche Bank 110 Arnhemsche Hypotheek voor Nederland 10 pCt gestort 100 Holland La Plata Hypo theakbank 96 Nederlandsch AmerikaanscheLand Maatschappij volgestort Bod Oblig Cultuur Mg Gogoniti 60 Aand Tarakan Petroleum Maatschappij 25 Pref aand Eerste Nederlandsch Rumeensche Steenkolen Mij 10 Eerste Pref aand Oost Borneo Mg 200 Idem Idem 190 Aand Handelsver Gorontalo 75 Pref aand Transvaalsche Handel Maatschappij 4 Aand Eoninkijke Nederl Beiersch Bierbrouwerij Maatschappij 72 4V pCt Oblig Onderlinge Phar macentische Groothandel Bod Aand Maatschappi tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor 120 Nederbetuwsche Beetwortel suikerfabriek 75 Plettery v h L J Enthoven en Co Bod Indnstr Mg Trompenburg 70 4Vt pCt Oblig Nederlandsche Mar garinefabriek te Weenen 88 Aand Rotterdamsche Droogdok MiJ 65 Gewaand Stoomvaart Maatsch Zeeland 18 Aand Weltevreden Exploitatie Mg van Bouwterreinen 140 Algemeene Mij van Levensv en Lgtrente volgestort Bod Melkinrichting de Landbouw Bod Opr aand aand Amsterdam Ser dangTabok Compagnie f 600 Amsterd Liquidatiekas Bod Holland Bank f 100 Javasche Bosch Exploitatie Mij f 40 Scrips Singkep Tin Mg Bod 4 pCt Pandbr Rönlandsche Hypb Bod 4 pCt Schttldbr Voorschotbank da Mederlasden Bod Aand Haarlemsche Stoomverffabr v h W Leur Co Bod 4 p Ct Oblig Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederl f 500 Winstaand Cultuur Mg Mogoniti Aand Industrieele M Palembang X Stadsnieuws GOUDA 21 Februari 1907 Do heer W G Flux herdacht gisteren den dag waarop hij roor 25 jaar in dienst trad bij de Stearine Kaarsenfabriek alhier De directie het kantoorpersoneel de geëmploijeerden en do werklieden vereerden hem met cadeaux terwijl hij van de beide directeuren nog een geschenk ontving De hoogte van het water in den IJssel heden morgen door den Noordwesten wind opgestuwd was ten 11 uur 2 63 M boven A P Met no 44 der Stct zijn o a verzonden de statuten van de volgende vereeniging Handelsreizigetsvereeniging Gouda te Gouda De stoomboot Eveline van de Stearine Kaarsenfabriek heeft hedenmorgen de goederenboot die vannacht om 12 aar op den grond was geloopen bg de Watertoren afgehaald MARKTBERICHTEN Gouda 2 1 Februari 1907 GRANEN Van alle artikelen was heden de markt voldoende vooriien Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 15 S 40 mindere dilo 7 50 a 7 80 Afwijkende 5 90 i ƒ 625 Polder ƒ 6 i 7 10 Nieuwe Zeeuwsche a ƒ Rogge Zeeuwsche 5 60 k ƒ 6 Polder 5 25 it ƒ 5 50 Btiitenlandsche per 70 kilo ƒ i ƒ Gerst Winter 5 25 i ƒ 5 50 Zomer a 5 10 i ƒ 5 40 Chevalier 6 i 6 75 Buitenl voergerst per 70 kilo ƒ A ƒ Haver per hectoliter ƒ 3 25 k 3 75 Per 100 kilo J 7 50 k ƒ 7 85 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 K 1I0 ƒ 6 50 k ƒ 7 Kanarie aad 7 50 k f 10 Karwijzaad per 50 Kilo k Koolzaad per 50 Kilo k ƒ Erwten Kookerwten 875 k 9 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 i 6 90 Boonen bruine Boenen 9 50 k 10 50 Witte boonen a Paarden boonen 7 10 ii 7 25 Duiven boonen ƒ 7 50 i ƒ 7 75 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 25 4 640 Kleine ronde 6 50 k ƒ 7 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel gedrukt prijzen minder Vette varkens red aanvoer handel matig 21 a 22V8 ct per halt K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 19 i 21 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig I k 1 40 per week Vette Schapen geen beteekenis Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel matig 8 i 10 Foklcalveren 9 k 16 Kaas aangevoerd 4 partijen handel zeer vlug ie kwal 31 50 k f 2de kwal 30 i 3 Noordtiollansche Boter 1538 stukken van V KG Handel redcUik Goeboter 1 40 4 1 45 Weiboter 1 25 k 1 35 BEïïaS VAK EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR SiaaUleenxnqen PoBTuoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 i RnsLiSD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aziï Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLuHBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 24Vi Hypotheek BunktnAandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO i Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 439 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewijzen van Deelger Nofthw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb HoUandsehe Hypb 4 98 PremieUeninqm BuLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diverten Mö tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Scketfivaart Maataehappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 36 BtJITENGEWONE GROOTE Ol RUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg Witte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERUIMD Per Telegraaf De Harwichboot Berlin is hedenmorgen om 5 uur op de Noorderpier aan don Hoek van Holland gestrand De redding shoot met kapitein Jansen trok er op af en gooide 2 Igneo naar bet gestrande schip maar door de lto ge zee en de hevige wind misten zjj doel de derde Ijjn bereikte het schip dat om half negen door midden brak De achtersteven zit op de pier Tot op heden zijn reeds 24 lijken aangespoeld waaronder dat van luitenant Kruger nit den Haag De lijken zijn erg gekwest In het ziekenhuis wordt een Engelsch zeekapitein verpleegd die op weg was naar Amsterdam om een schip te halen Een nader ttlegram v n 4 uur meldt De artillerie houdt het station vrg 6 doctoren zgn ter plaatse om hulp te bieden Het aantal passagiers bedraagt tusschen do 155 en 91 do bemanning bestond uit 50 koppen 5 l ostzakken zjjn aangospcvld Ouder de passagiers was bet Duitache tooneelgezelschap onder directie van Ernst van Dijk dat in Engeland een serie voorstellingen had gegeven Nog een geredde is in het hospitaal opgenomen men weet nog niet wie hot is Een koerier van het Engelsche gezantschap is onder de aangespoelden herkend evenals de kapitein van het schip Twee postzakken van het Engelsche gezantschap zgn gered In de rookknmor zgn nog 10 passagiers die hg kalm weder nog kunnen gered worden Do Maatschappij had eigen verzekering Telegram van 6 uur Achtersteven van het schip gezonken alles dus verloren Kust Scheveningen is een stoomschip gestrand De reddingsboot is doarheen vertrokken I Bnrgerlijko Stand i GEBOREN 19 Febr Gerrigje Ggsbcita Antonette ouders H G van der Wolt en A N van Dam Frederik Hendrjkus ouders F C Fortuin en A C G ïa t 20 Hendrikua ouders J Rjjnhart en H M Spee 21 Nellie ouders W L Immink en S O de Lange Willem Fredrik ouders W F Blok en E Natzijl Willem oudere W Verweij on W Klerks Wilhelmina Elizabeth Maria ouders J Janmaat en A ö M Furrer OVERLEDEN 20 Febr J van der Kleg 58 j P M Heg 6 m J J Smit 4 j 10 m ReeunrUk GEBOREN Johannus Leonardns ouders W Vermeulen en N Rietveld Prancijntje Adriana ondera J Bos en J H den Toom Maria Aartje ouders H Hart en A van Eijk tweeling Willem Jacob ouders J Verboom en C N van der Poel OVERLEDEN M A Hart 3 dagen tweeling GEHUWD K Schouten en A Kraagenbrink ADVËRTEi TIKiM Zenuw en iMaa flijders ordt uit overtuiging als een werkeipe hulp ia den nood het boek inbevolen Na ontvftügat ran adres per briefkaartworJt dii boekje franco per post toegezonden door BIiOKFOEL S Boekhan Za tbommel Opentare Verkoopingen te Ciuiiderak o VRIJDAG 1 MAART 1907 ten overstaan van de Notarissen J VAÜ DMBLMEDBN te Ouderkerk aan den IJsscl en J KOEMAN te Haostrecht $ f ES WEL des voormiddags 11 uren in het Koffiehuis van den Heer C OOMS op het Dorp van HET W00i llli S geteekcnd A no 14 met verdere BETIMMERING TUIN BOOMGAARD ERVEN en GROND te Goudernk groot 25 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden bjj de betaling der Kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot 3 uren en des namiddags 1 ure aan voormeld Huis A No 14 van eeniga Meubelen ea Huisraad waaronder KEM ANTIEK BUIIE IIJ Vioerkleeden Karpetten Kleedjes Kasten Tafels Stoelen Klok Spiegels Schilderijen Glasen Aardewerk enz V66r de verknoping van 11 tot 1 ure afgenummerd te zien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notarissen Victoria Water ierejjeltle aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Nourd Brabanlsch Schoencd LüarzcnmapzljD KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstoeg PRIMA KWALITEIT OVEtl8CnOEI E sterke Sdioollaarzen enz Opi uimin j van rcslanlen Aanbevelend C SMITS Alle rej iratiën en aangemeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn oUenert getcbllilerai Portretten tPetutureUogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecAle te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boitel H BOO Al 111 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn