Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1907

INfo 10266 Zaterdag 23 Februari 190T 45s e Jaargang iMeuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TeletoinlVo S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks toet uitzondering van Zon en Feestdagen 0 De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommèrs VIJF CENTEN leletooii o M VDVERT£NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Ci iU n iedere regel meer 10 Centen GrooteH ers worden berekend naar plaatsruimti lPP Inzending van Advea tentiën tot 1 uur iles micid PriJsopga e gevraagd voor de dagelgkBche levering van 1 Mei 07 1 Nov 07 of van 1 Mei 07 1 Mei 08 geheel of gedeelteiyk vyf ongeveer ISOO ITEB ZOETEl MELK te leveren franco slatiou boot of bakkerij Kotterdam Adres onder letter U aan den Boekhandelaar P M BAZENDIJK Rotterdam Ten êpoedigate gevraagd voor Administratief teerk een Jongmensch bekend met kantoorwerkiaamlieden eo niet jonger dan zestien jaar Matig salaris en biJ gebleken geschiktheid zeer goede voor nitzichten Zich aehriftelijk aan te melden bö A DE GOEDEREN Accountant Flnweelen Singel 679 HUIS TE HUUR Ucereiibuls Ousthaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Keldui flinke Tnin Voorzien van Gas n Wattreiding Te bevragen B 89 ISTmTv loonT DUBBELE BU0BT B Ig Telfn 117 h I raimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke tijl van de eerste fabrieken tegon concarreerende pr jzen AiDle gdf van Gas Water Spreek Bii r en Electrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Oaudach VerlielUlng MagatelJn DE A¥01DJ§tTER daar alles door bekwame fitters verri lit wordt 1 I DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISOHE i DE BLEEST VOLLEDIGE MpDEBLitUEIl i ïijn beslist die der Firma H ELDON TBM LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBBSSMAKBlt met een gratis geknipt patroon I TBB BkZAAK OF CHILDBBS S FASBIONS Eindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOX Vw Boelehandelaar Proetnummer Alle met kastel Holt Bljvoeyael I Van alle in deze bladen voorkomende modelion zp GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring tr p p tega vooruitbetaling van f 0 50 verkrögbaat I b MILLY SIMONS Den Haag EENISDEFOTWTIEE Heu wordt verzacht op t WERK te letten BIT H T MaOAZUS VA M IIAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleferd in rerzegelde pakjes van o tteee m een half en een Ned om met Termelding Tan Nommer er PryB Toonden Tan nevenstaan Merk Tolgens de Wet gedepo aeerd Zich tot de uitvoe ing ran geëerde orders aanbeT ende J C BIJL tsotbeen J BBSBBAABT Li WEliELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Diuivenh or sthonin Ex ract wordr aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijnilioest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MMLIADTBB is verkrijgbaar b j alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitichla7i4 Engeland Amerika Ned Indii Oranjt Rivier Kolonie Tranevaal enz UBLIAJiTUB werd ö maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MBLIANTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MBLIAHIBS in doozen tabletten f O iO en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honlngbloem Den Haag Verkrijgbaar bü Firma WOLFF d Co Westhaveii 198 Oouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veerst al B 128 ffourfa A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieumrkerka dJJsel A N vas ZESSEN SchMnhoven B v WIJK Oudema cr A SCHBBK Haaelrechl P W T EDE Oudewater K va dbk HEI IDEN te Reeumk P v o 8PKK Moereapeüe D v d STAR Weil J HULST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN m dd nyw Mn P A m GBOIT A o JONGH Ouifewaicr J P KASTELEIN Polêbroekerdam D BIKKER te Betuchop WAAIIfitCHtlVTliVC Laat ü niet misleiden door 46 Iü S i ooj Hot klooster SanctaPaulo Abdtj bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao nffumatiKP aoot Je niui w tc i t n Irosi n p ii a liinuoi gobiod verbeterde fiibrteatle ea ttitduiteiid gcibnuk vao i yt yn h ti 5ri i btoltbn garandeerei ter erbriiiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao em anbeveienswaarilig tjbntaat nauwlcung bcantwoordond aan ien inhoud d t reep Etiketten De rma bohaalde 87 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma 8 gouden ent Medalllrs een bewya van uitmoiitend fip bbrikaiit Keeds 187i schreef de Aocademie naüonal de Paris Kous Tous ddoAmoBs on 11e4 jll d er première daiwe en oonsldérfttioD ae votrs eioeUeut abrfootlon de Ohooolat bonbons varlé eto erta StoUwftTCfc n falrikaat is verkrijgbaar bij H K Conüsoiu S Banketbakkevf ftnK vm fJeneraalrertegenwoordiger loor iedetland Jalins Hettoinlodt Amaterdam Kalverstraat 10 3 GEBR RIJKEN Ê DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boof lmayazijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef SB9 Ze Maaazijn West Nieuutland Ó nabij Station Bern Telef 4G5H VERHOREN 1 REPAREEREN rSTEMIlEN INRDILEN datelUki in oim SaloKi tt haiiru DE PHONOLA PH ONOLAnANO MON PEOMOLIST Het groote aantal zenuwkwalen Tftn BS thoofdptji Kf tot de voorafgaande keot okennn van apoplerie h raeBb roflrte toe troUeent BOS teed 11b mlddelsn door de iiiödiB he iretHuttubnp aaiiBeiveiid Kermt aan den nieawan tild kont da er ïoe dat stj door bet rebnuK niükno vao den eenvoadiftiten weg naneiijk lacga de hnid bm ph alatoKU he outdekklnK gedaan beeft dip na hoo lorde pro afneming ah thana ovei de ceheete wereld verbreid Ia en terwijl alf In watenN t a ue Uke kringen d fanDgete ttelan telUne w ki tevenH een weldaad blijkt tp eiJd voor da aan renowltwalen lijdende m DBi hhPld Ufizt gfufeawijia ultgovoü den door aen goweEPn tfOctor yan QcignrtheH i r Rouiun iVhIbsuisi ii te Vilahofpn en bemat oii dn on dervlndiDg o ign laaii tn aena O Jarlga pruktijk l u r mniiichintr nn h t hoofd ei innal p vill wor l int artn K arhlhtiMl nen 4i Ard linld nnilihit IlIJk n in hetxeiiaw i t Mcl m i f lo lil Met daec g UPrtHWiJ e w Heu werkflijk a hittereude reauiUUn varkraca n IJ m kl a mm i el ipaug dat van e n Jjoi den niUinder geat breven wsrkje UVtR Z£iNUWLIJD£N en BEROERTE Itsra vncrfcomlBB en a neïiiig atirnan korten tijd renda de Stle drnk vpr han n la Uit buikje herat niet allnan vor bat crwrw fmblink Torfttiianhate vorklaringpn omticni het we en dei menmtre Ui r le en da daarmeda Relfi 1 whhIio hkp gpvsll n vi rkrpg n nil Mktnf iintrooli vtn H men ddAiin wotenachoppalljk if Ui Vi i getuitrficltiirt u vau hoogicBplauUta cenaei inDit ë ii ond ii welta P faénièra mei it ti I neuMi i li t fai f fiio flausBteo 13 SiviaB fc i i pr ganBrenaBr aa i mw tUt t CiFrcnf i ïanJlblirat D Cita ta Stalun ar iimami med d arrond arta O P Fof ilitr m o ïi ür itktc ew v n iipt loaplt t Agaii fl h lmr 1h Dr SoftoclnB kaalt i2iirrit l Lt med ir fl iKq ht r lr atoi r d j ialvcn t icrqpeuti h fnrloMlag vcor lenuwilUa r f u 3a f Cao ul iMi Aitherterh mrd ir U Corfu Dr Bi 4t4U aircad ril da Zfr I 1 U ttX m d dr ta Waejien Dr C eontjavdl lei FfirfSrn Eui im wan den Canaül Cantr i UI n o in Frankrllk en vele anderen AiiD n l n wior KenniTKesf l inr r oT inliirt i rtuncr ta n t of it i zAgr n Anatla r ttnnArhlUheiil IlJ len waarviiD dckenteeknnmirlju onron lolts hooHpiln ml raine loltale hoot lalli Ho Biidra g niil il ilie Bii he i rj m iü i t ipi to iii l lichnmctlJliK o U uil en anbËhaflelllka ta lia d v id ralln jiii ken die 4oor b roerte getroffen w faen nDogItJden aan de ga volgen daarvtn loaala vcrlaaimlni en onvermOBBn lat eprehon ïware tongval moAifiiiJk it kkea tijfheld der gewnchl i mat voort durenda p n p ailRolitk iwakto v nvntiklng van gtheugon enx an al die reedx ond r KLU Nknndlg behnndpUng geweeat fijn maar door de bekepde mlddPUn oia onthou linttH ii en koudwaterknur wriivii li rria i ii at cnmlooi of leabaden geen geiiexing or leniging bimner kwaal gevonden hebl pn fin ten dlolltzij iie vk Kfvorlen Totir b rnert OLdaanuK reden hebben wsgani verBuhlinaeien ala ion aanfioudMil mieidg voaloa ïardooomj ta h t liasri hoofdplja nat daiieHaneld MkkannDSn e ïonker worden voor de oogeti tfrvkkanda pl n oodbi het voaraDoflt laliino la de osran bat voB ai nan krlobEiIno in en liet alapfn van handen en vosten a B al 4ei drla oataforiiu Ton aawlUd ir ala ook aan jonge mclBJef lljdands aan t eekiau4it si kraohtelooahaM mE an gsBoads zalfi aan Jongi paraone die veel met ket tioofd wfrk n en f eaatelljka reactie willoi voorkatM wordt dringend oongerodan ainh het boven varmalde werkje bmi te oliaffen bBtweik opMUlvrM koitalava lafruat var ISJX o M CXEBA A C B lll w O IIlrMht I OBKT PORTO OidspKlS UJ auMbn t M üo a loncttft hvglensiioli medloliiBl tmtoonitelUncli ds Dr WeInMABii Hh oor de R i41ich JvrU wet 4 Xllv r M l d Al b krMa ADVERTElTIÈN in alle Couranten worden aangrenomen door het AdverténUe Bareaa vao A BKIi üNAK 4 ZOON Ter Drnkkerg van A BRINKMAN i ZOON kan een aankomond Zetter geplaatst worden Aanmeldin Lange Tiendeweg D 60 Ferwerda TiemanJ St Eitèpbe MédOG La Rose Ludon Qrootste détail wynhandelaren in Nederland 0 0 0 72 135 0 99 0 72 L08 Chatean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rudesheiraer Oude Rooile Portwijn 1 I ƒ 1 08 per flesch Extra oudo Hoode Portwijn L44 Oude Witto Portw n 1 08 Eïtra oude Witto Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bkllakdi per Liter 117 Prijxen netto a contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VA OSTADE Alieuw ouovertroften Frof Dr Liebers wolbekend Allwn echt met Fabnelumerk tot voortdarende radicale pn lekere genezing van alle zeUs de meest hardnekkige xenuu ziekteflf ooral ontstaan do ir afdwalingen op jeogdigen leeft t o enezing van elke zwakte Bl je lacht Oeiiauwdheid Boofdpyn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte apüavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen lij rcr woh fl 1 1 2 11 3i dubbele iioscb n f 1 Oealr i l Oepöt Matth v d VoRte ZaUbomra Dp IL Otóban k Co Botterdam F Hftppel a Gravenhage 1 UaliQmaaB de Joeg J Ced Kotterdam W Iff t CiJ ftouila n bi alle dro sten Verkrflgbaar in flesachen SO ets 75 et en 1 l HJf biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LÜGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co AVesthaven 118 IW IId en Gevogelte Van al heden en verder dageijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Eorhoenders Heevleescb enz enz tegen de meest sterk cononrreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelflnd T GÜIT Bilff G Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Teloyhoon Intero No 2031 Gojida Druk van A BBINKUAN A Za Klelohandel Id slerkeii drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art u i der Drankwel ter openbare kennis dat by hen is ingekomen de navolgende aanvrage om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop van F Burger alhier voor het benedengedeelte van bet perceel aan de Spoorstraat Wyk Q no rSg Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schriHelijke bezwaren inbrengen Gouda den aa Februari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandsch Uverzlcbl Het Centram hoeft opgehouden de leidende party in den Duitschen Rijksdag te ziin Dat is niet alleen gebleken uit de bonding van de regeering maar ook uit de verkiezing van een voorzitter en van da beide vioepresidenton Telegraphisch bereikte ona reeds het bericht dat de conservatieve afgevaardigde graaf Udo zii Stol bergWernigerode tot president de nationaalliberale afgevaardigde dr Faasche eo de vrgzinnige afgevaardigde dr Kaempf tot vice presidenten zijn gfikozen De nitslag van de presidentsverkiezing werd door de rechterzijde en de nationaalliberalen met stormachtigen bijval door het Centrum met gesis en spottend gelach begroek Het was den heer Von WinterfeldtMenkin die als oudste lid de zitting leidde moeilijk om zich voor zijne verdere mededeelingen gehoor te verschaffen De ergernis der Centrum leden nitte zich ook in de spottende uitroepen die met altoos te juister plaatse werden vernomen toen graaf Stolberg in de toespraak bg de aanvaarding van zgn ambt zijn voorganger graaf BalleBtrem herdacht Overigers maakte de redevoering van den nieuwen president een goeden indruk voor tl de belofte Ik zal mgn post onafhankelijk onpartijdig en voor alle richtingen met reohtvaardigheid waarnemen Ik zal de waardigheid van het Hols booghonden en naar mgn beste krachten den arbeid bevorderen V Graaf Stolberg Wernigerode beeft eergisteren zijne benoeming tot voorzitter van den Rijksdag mot de volgende toespraak aanvaard FtViLLETOIV IN DUB BELE B ANDEN 27 Den strijd dien hy had aangebonden vervulde haar met eerbied en haar moreele overwinning schonk haar meer voldoening dan de zegepraal die zij het arme meisje DU vierde als de verloofde van den mil k lionairszoon Niettemin was baar naam op aller lippen Alle moeders van huwbare dochters konden dien niet uitspreken zonder tot in het diepst van haar hart met hevige gverzncht te zijn vervnld Christiaan hoe losbandig ook had altgd Toor een der mooiste partijen gegolden en ziJD verloving met mejutfronw Harnoy bid niet alleen in de handelskringen maar ook bg de aristrocatie een groote teleurstelling verwekt f Wat n geluk voor de dochter van üen gern lnneerden makelaar I werd alom gefluisterd Etiennette was bijna sympathiek geworden de oogen der wereld Zij had het be dat Vernier haar als wedowengold I ziJn zoon bad toegestaan zorgvuldig Wiwagen loodtt itj door elkeen werd be Het op zichzelf reeds moeilgke ep verantwoordelgke ambt dat u mg hebt opge dragen is in de gegeven staatkundige omstuadigheden dubbel moeielgk en dnbbcl verantwoordelijk Daarbii komt dat de beproefde werkzaamheid de hooge bogaafdheid de slagvaardigheid en de persoonlgko beminnelgklieid van miJn voorganger in dit ambt toejuichingen nog versch in ons geheugen liggen en onwillekeurig vergelijkingen uitlokken Ik weet dat een voorzitter alleen dan iets tot stand kan brengen wanneer hj door het huis wordt gesteund en daarom verzoek ik u om owen steun Mgne heeren ik zal miJn ambt onafhankelijk naar alle richtingen rechtvaardig en onpartgdig bekleeden Toejuichingen Ik zal de waardigheid van het huis handhaven nieuwe toejuichingen en zijno zaken zooveel mogelijk trachten te bevorderen En mijoe heeren indien ik overigens in dat wat ik tot stand zal brengen veel zal te kort schieten hoop ik toch dat u van mij znlt zeggen Ut desint vires tamen est laadanda voluntas Al schie ten ook de krachten te kort toch is de goede wil prijzenswaardig Mijne heeren ik betuig ons geëerde oudste lid vooizitter onzen dank voor zijne moeielgk e waarneming en verzoek n ten teeken daarvan vai uwe zetels op te staan De nieuwe voorzitter ia 67 jaar en van 1891 tot 1895 gouvernear van de provincie Oost Pruisen geweest Sedert 1895 is hjj onafgebroken lid van den Rg ksdag en in het vorige wetgevende tijdperk zooals gemeld is eerste ondervoorzitter geweest DeJ onderhandelingen te Weenen gevoerd tusschen den Hongaarschen minister president Wekerle de Oostenrgkache regeering en den minister van baitenlandscbe zaken der Monarchie baron von iohrenthal hadden niet alleen betrekking op de economische quaesties die met de sluiting van een nieuwe overeenkomst samenhangen maar betroffen ook de zoogenaamde pragmatieke aangelegenbeden in de eerste plaats de legerqnaestie Naar uit Weenen gemeld wordt liepen de besprekingen daarbg voornamelgk over de steeds noodzakelijker wordende verhooging van het recrutcn contingent waarvoor Hongarije wel toestemming wil verleenen mits daarvoor aan de Honga irsche regeering compensaties worden gegeven Minister Wekerle drong voornamelijk aan op de invoering van Hongaarsche onderscheidingsteekenen en van het Magyaarscha als commandotaal voor het Hongaarsche deel van het leger klaagd te meer daar zij bot aanbod van een Russiscben graaf die baar de opbrengst van een zilvermijn in den Oral aan de voeten had gelegd met meesterlijk gespeelde verontwaardiging had afgeslagen Zg liet zich biJ geen enkele gelegenheid van vermaak zien en werd alom bewonderd wegens de waardigheid die zjj aan den dag legde o Ware ontroostbare wednwe Clamiron liet niet na Christiaan van alles in te lichten en onwillekenrig werd de ijdelheid van den jongeman niet weinig gevleid Een vrouw als Etiennette znike gevoelens te hebben ingeboezemd dat is waarlijk niet ieders werk Dat had ik niet van haar verwacht Zij die er op pochte dat zg al haar minnaars onverbiddelijk aan den deur zette als ze haarverveelden I Dat wil zeggen als ze financieel uitgeput waren Maar niettemin bg jou spreektbet hart Je zoudt haar niet meer kennen Verbeeld je ze verzocht mg jon te vragen of je haar niet voor je hnwolgk een afscheidsbezoek zoudt willen brengen een afscheidvoor altijd I Ik denk er niet aan I Het is uit enlaat alles nu maar blgven zooals het is Wordt Vervolgd De besprekingen hierover zgn nog niet afgesloten Na de conferentie tusschen de ministers zullen de commissiën van deskundigen Weder bijeen komen om de ontwerpen voor de niewe overeenkomst te wijzigen in verband met het resultaat van die besprekingen Wekerle beloofde inmiddeli do behandeling van het Hongaarsche toltarief te zullen vertragen De eisckeu van de Hongaarsche regeering gaan das verder dan men meende en zelfs dan ie voorwaarden door de kroon in bet compromis met Wekerle en de Onafhankelijk heidipartg gesteld V Een 80 Rutheensche studenten die wegens do bekende wanordelgkheden en vernielingen in de Lembergsche hoogeschool in het La idesgericht aldaar zitteu oj gesloten en kennis hebben gegeven dat zg van heden af zouden weigeren eonig voedsel te nemen hebben Woensdag nog een tweede mededeeling gezonden dat zg niet om genade vragen en do volle verantwoordelijkheid voor hun beweerde strafbare handelingen aanvaarden Zij verlangen echter zich op vrjje voeten te kunnen verantwoorden beklagen zich over de willekeurige verlenging der preventieve hechtenis en de onwaardige bohandehug in de gevani enis daar elf tot twaalf btudenten zyu ongesloten in bedompte donkere cellen die iiKwelgks ruimte aanbieden voor vijf of zes Bezoeken van verwanten worden Sicchts in beperkte mate toegelaten Onder zulke onmogelgke toestanden kunnen zjj slechts hun protest door vrgwillige uithongering uitbrengen Woensdagmiddag waren volgens de te St Petersburg ontvangen telegrammen 226 Doemaleden gekozen nl 8 monarchisten 11 leden der rechterzgde 16 gematigden 9 Octobristen 1 lid der democratische hervormingspartij 40 cadetten 28 socialisten 14 leden der arbeiderspartij 43 leden dor liukerzgde 42 nationalisten 11 van de linksvooruitstrevende en 3 radicalen Naar aanleiding van de uitkomsten der verkiezingen zou Stolypin verklaard hebben dathet al een heele vooruitgang is de gematigde oppositie in de nieuwe Dooma veel sterker vertegenwoordigd te zien dan in de eerste Stolypin acht een vergelgk mogelgk Een nieuwe ontbinding van de Doema schgut ondoenlgk met het oog op Rusland s flnancieelen toestand De hevige aanvallen van het offlcieele orj aan van het oecumenische patriarchhaat t Koustantinopel op het Bulgaarsche exarchaat wekken te Sofia toenemende verontwaardiging De beschuldiging dat het eiarchaat een agentschap is van Bulgaarsche anarchistische comités heeft nu de maat vol gemeten De Bulgaarsche regeering zal zich tut de Porte richten met dringend verzoek een eind aan deze aan allen te maken Het is wel fraai dat ook hier weer de Mohammedaan zorgen moet dat de zachtmoedige Christenen elkaar niet in t haar vliegen De verkiezingen voor het eerste Transvaalsche parlement zjjn ondanks de bijzondere verdeeling der 69 afgevaardigden over het land uitgeloopen op een schitterende overwinning voor de Boeren Wel is de uitslag nog niet geheel bekend maar in hoofdzaak ontbreken alloen n g de plattelandsdistricten waar de part van Het Volk zeker is van de meerderheid De partg der mgnmagnaten zal het welniet veel verder brengen dan de 22 zetels die ha ar volgens de laatste berichten zg n ten deel gevallen ziJ bigft dus weer in de minderheid De overige zetels zullen verdeeld zijn over de candMaten van HetVolk de nationalisten de arbeidspartö end wilden die allen veel nader staan bg een van deze drie partgen dan bij die van do mjjneigeaaara I II II I 1 llll JL Dat generaal Smots é kozen is t Johannesburg de stad der mijnen is zejier een heel mo iie overwinning Zeer waarscbgnlgk zal de partjj der Boeren de sterkste zijn in het parlement zelfs is niet uitgesloten dat zg de mierderheid krggt Naar parlementair gebruik zon dus a in haar de voiming van een ministerie toekomen en induidaad noemt men Louis B$tlia reeds als vermoedelijk minister pre =i Jevt Hoe wij tegenover deze mogelgkbeid stai n hebben wg reeds vermeld Wj blgven in Sir Richard Solomon den meest gewenschten candidaat zien voor het eerste premierschap en betrearen het daarom zeer dat hg in Zuid Centraal Pretoria gevallen is Daar echter ook Het Volk Sir Richard gaarne als premier zou zien optreden is het niet oomogelgk dat in een der vaste Boerendistricten een zetel voor hem wordt vrijgemaakt Verspreide Berichten Fraskeuk De Fransche kruiser Jean Bart is op de Barbargsche kust gestrand t schip is vermoedelgk verloren Pe bemanning is aan land gegaan Te Pargs is overleden de bekende scheikundige Henri Moissan die ten vorigen jare den Nobilprgs voor scheikunde verwierf Hg heeft zich vooral naam gemaakt door zgn electriechen oven waarmede hü kunstmatige diamanten wist te vervaardigen Hg was 1852 geboren en professor in de leer der geneesmiddelen en vergiften DüITSOHI iïD In Ostrow zijn 18 in Gnesen 8 leerlingen van het gymnasium weggeslunid omdat hun broertjes die op de lagere school gaan aan de Poolsche schoolstaking meedoen ËjiOELASD Het adres van antwoord op de troonrede ia Woensdag eindelgk door het Lagerhuis aangenomen nadat men er zeven dagen over gebdbheld had Het aantal sterfgevallen aan menigilis in Schotland en Ierland is geklommen tot 212 Het platteland bleef er tot hedeu van verschoond Men weet werkelgk niet hoe den voortgang der ziekte te stuiten RUSLASD De H Synode heeft Petrow candidaat der kadetten voor de doema vervallen verklaard van zgn priesterrang Het zijn de generaals Kanlbars Grippenberg Rennenkamof en Bildering die Koerapatkine een uitdaa ing gezonden hebben op grond v HU beloedigtngen in zgn boek over den oorlog dat naar het heet opstiatskosteu gedrukt is Macedonië In de klingen der Macedonische immigranten te Sophia is men van pl in mei het nog op den toestand der Bulgaren in Macedonië een verzoekschrift te richten tot den Engelschcn minister president teneinde diens bfmiddüling in te roepen bg de po gingen ter verkrgging van zellbestunr voor Macedonië Men hoopt dat als het eens zoover is er een gouyerneur generaal zal worden benoemd die Europeaan en Christen is BINNENLAND Bij Kon Besl van 20 dezer is aan den minister van oorlog den generaalmajoor II P Staal laatstelijk souschef van den generalen staf op zijn verzoek een eervol ontslag vnrleend nit den militairen dienst en is aan voornoemden opper offlcier dank betuigd voor de veeQarige en belangrijke diensten door bem aan den lande bewezen