Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1907

Gemengde Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland Hebben wg gisteren reeds bet een en ander medegedeeld aangaande bovenstaande ramp thans kunnen wg mededeelen dat reeds 33 Igkcn zijn nedergelegd in een loods van het station tot rouwkamer ingericht van deze 33 lijken zijn tot op heden nog maar 13 bekend Aan een correspondentie in de Nieuwe Rotterdamsche Coarant ontleeuen wij het volgende Behalve de loods de heer De Bran er die het schip den Waterweg moest bin brengen vreest men dat er nog drie ot gier Rotterdaaiscbe loodsen als passagiers ot komen zijn die door het stormweer gen j ztakt waren op de uitgaande schepel reis naar Engeland meo te maken Do burgemeester mr J Brunt van s venzande waartoe de Hoek behoort voortdurend met den secretaris den er Van Mierop ter plaatsei Laatstgenoe ambtenaar nam de signalementen van aangespoelde Ijjken op en bield aanteeke ing van de herkenden De burgemeester hoeft geldswaardei kostbaarheden op de Igl en bevondei bewaring gesteld Dr den Houter inspecteur van de V gezondheid bracht een bezdpk aan den Onder de talrijke belan 3tellen e ai teiteu was ook de Dnitsche gezanl De regeering liet zich Voortdurendgrafisch op de hoogte houden e i stelde iooveel hulp als gewenscht werd ter beschik king Pe burgemeester odt ng bericht datPrins Hendrik der Kedramden morgenochtend te 10 uur in d i3 èk van Hollandzal aankomen i Morgen zullen de l kttti in de kistenworden neergelegd Do bemanning van de dagboot der Hatr wiohlijn de Amsterdata dio te 7Vi uur hedenavond aan de Hoek l ïnnenkwam heelt van de Igken nog herkend XXXIII don heer Bullock salonsteward en verder de heeren Fells en Bulmer beiden van de equipage Zy rapporteerde i tevens dat zg bij het voorbijvaren van hlet wrak om hulp hadden hooren roepen 1 Voor het opera gezelschap dat aan boord was waren telegrafisch dertig plaatsen in den trein naar Hamburg gereserveerd De heer Bullelsen inspecteur van de H IJ S M leidde aan den Hoek persoonlijk den treioendieust en verleende waar noodig bijstand De geredde lersche kapitein tot nu toe eenig overgeblevene der passagiers die in Amsterdam een schip moest halen werd vanochtend ondergebracht in het hotel van den heer Tuin waar hij onmiddellijk te bed gelegd werd en onder medische hulp gesteld Pogingen van onbescheidenen om den zieke op ziJn kamer te bezoeken werden verijdeld Een dochter van den heer Tuin verpleegde den patiënt die haar tegen den avond nit dankbaarheid ziJn gouden ring met Chineesch inschrift aan den vinger stak ZiJn toestand is bevredigend hoewel hij koorts had en baadde in het zweet De koene schipper Jansen van de stoomreddingsboot werd alleen omstreeks zes nor even bij hem toegelaten Toen vertelde de geredde passagier dat de kapitein en de loods van de Berlin nog voor het schip ging zitten tegelijk door een stortzee van de brug waren geslagen en in zee verd enen Daamp had deze opvarende omd t lig zeH gezagvoerder is n t den eersten stuurman der mailboot tijdon hot commando overgenomen Kapitein Jansen van de reddingboot een onverschrokken zeeheld stond mg bedenavond een onderhoud toe Hij zei ongeveer het volgende Ik wacht nu weer een zee af om er opnieuw met de stoomreddingboot heen te gaan Vermoedelgk zal dat hedennacht te één uur zijn Tot nu toe is alles mislukt Misschien kan ik dan bet buitendeel van de pier bereiken en daar landen met de sloep om van daar oit te werken Maar water èn zee zijn buitengewoon hoog Vanmorgen hebben we even door het Bchiettoestel een losse verbinding gehad de Ign was er overheen geschoten eii zij hadden haar gegrepen maar een stak water gooide ons weg en wij moeaten laten slippen Daarna brak de ankertros en moesten we naar binnen om een nieuw anker te halen Toen was het schip nog in zgn geheel Ten bewgze hoe sterk het schip was diene dat na den stoot niet zooals gewoonlijk de railing gebroken is maar van onderen is het schip in elkaar gezet en eerst later ook van boven gescheurd waarna voor en achterschip van elkander braken Volgens zijn schatting waren er een 60 k 70 personen op het voorschip toen het zonk En na het laatst zag ik op het achterschip nog vier man schuil onder het sloependek Een hunner draagt aniform misschien is het een man van de equijiage misschien een der Rotterdamsche loodsen Vanmorgen naderden we het wrak tot op tien inetcr afstand en ik moest een oogenblik volle kracht achteruit draaien om het mis te komen En na heb ik wel reddingen volbracht die niet minder waren maar de plaats waar de Berlin zit is zoo slecht Wg kannen haar niet van den buitenkant genaken en aan den binnenkant is geen ruimte Doch zooals gezegd vannacht gaan we er wéér uit Weest u verzekerd dat ik geen gunstig oogenblik voorbij laat gaan We konden de kerels best beroemen maar in Jeznsnanm hielden wg ons stil Een van hen schreeuwde knapjes Het schip is van den buitenkant heelemaal opengebroken Het is net achter de machinekamer ifgebroken Toen wi kapitein Parkinson zagen dreefbij zonder gordel enkel op eeiijaar stukken hunt Een sloepboot had hij aliangecoepeD Toen die ons hem Wees haddm we hem onkal in de gaten Al uw getbp en uw moeï heeft wel weinig voldoeriïég gegeven kapitein t Is waar l ei do onvervaarde zeeman maar ik weet dat we allen On n plicht hebben gedaan m znllen big ven doen tot t uiterste doch twen die elementen ia met te vlchten f 4 i IM toestand v n lacht en zee staagnietei g jtunstig Ëép ding is zeker vSrderizS ken kan het wrak niet en ook niei af glijden t eenige is dat de zee het opbriektHi r Sadert lOi jaar heb ik er nu 336 g8 reil maan zoo n ramp is nooit voorgekomenj aan o ize kust Deze stoomreddin boot van de ZuidHollandsche Reddingmaatschappg iieeenige aan onzte kust iJi beet zg isj altp imet acht koppen be mand ni yvas er Ijiextra man voor het èchiottoesel De chinist wordt in de majchinekanrer opgeslotlgedurende den tocht omdat Mze bo ingeiicht is dat zij over den koMk n d kelien lieer boven komt 7 i Op de tijding van de Am iterdam i isboot omstreeks elf UUB weer uit den uitslag hadden wij hedeiinachl ar nog geen telefonisch bericht uit oék wat weinig bemoedigend schijnt waren behalve een zwerm binnenlandsbhe reporters teekenaars en fotografen ook verscheidene buitenlandsché journalisten naar den Hoek overgekomen onder meer correspondenten van de Times Daily Chronicle en Daily Mail Renter s agent uit Amsterdam was tevens den ganschen dag ter plaatse Onze Londensche correspondent meldt nog Het kantoor der Great Eastern spoorweg in Liverpoolstreet blijft laat in den avond geopend De directie hoopt vollediger passagierslijstvan de Berlin te kunnen samenstellen dan van die van hedenmiddag welke enkel gat de namen der passagiers eerste klas die te Londen vooraf hutten besteld hadden De Koning en de Koningin zonden aan de directie der Great Easternspoorweg hartelijke sympathietelegrammen De aandeelen der maatschappij daalden aanvankelgk gevoelig maar herstelden zich naderhand eenigszins toen bekend werd dat het verlies der Berlin voluit gedekt is door het zelfassarantiefonds der Maatschappg De hoer Deterding directeur der Asiatic Petroleum Company bevindt zich onder de merkwaardig aan den ramp ontsnapten Hg bad reeds passage genomen op de Berlin maar stelde ter efder ure vertrek uit op dringend verzoek van zgn vrouw met het oog op het noodweer Dezelfde oorzaak verhinderde vele Dnitsche operazangers gisteravond laat te vertrekken Het is evenwel aii t bevestigd dat enkel koorzangers verongelukten Integendeel onder de slachtoffers bevinden zich sommige boofdsolisten waaronder de Mannheimsche primadonna mevrouw Schoene die in Coventgarden uitblonk als Elisabeth in Tannhïuaer en Elsa in Lohengrin Ettelgke mannen der City Diamantkooplieden Engelschen en Nederlanders moeten onder de slachtoffers zijn evenals de bekende jockey Rollaston die in Nederland baron Kattendgker paarden eenige maanden lang bereed alsook de heer Reeves de secretaris eener Noordborneosche tabakmaatschappij Een diamantkoopman had ter waarde van dertigduizend pond diamanten bil zich maar deze waren verzekerd Volgens opgaaf der post gingen dertien mailzakken verloren Renter seint Onder de passagiers bevonden zich de heeren D Davidson van Rotterdam van der Menlen de heer en mevr Serabski Deze laatsten reisden naar Rotterdam tot een bezoek aan hun stervenden vader Lord Knollya seinde an den directeurgeneraal van de Great Eastern Spoorwegmaatschappij De Koning en de Koningin verzoeken miJ mede te doelen hoe pijnlgk zij getroffen zijn door het vergaan van de Berlin en het verschrikkelijke verlies aan menschenlevens datjaarvan het gevolg was Verder seint Reuter Uen veronderatelt dat Biismann en Zoon diamanthandelaars te Amsterdam en De Groot aan boord van de Berlin waren Een party diamanten begroot op verscheidene duizenden ponden sterling werd met dat stoomschip naar Holland gezondal doch was tegen verlies verzekerd bg Lloyds Ook was volgens Lloyds een passagier met name van Hoppen aan boord De Londensche correspondent van het Hbid seint nog Orelio ontkwam door een toeval Hg was van plan zich by zgn vrienden te voegen aan boord van het schip maar daar hg geen geld genoeg meer had moest hy hier iblgven totdat hg dit hit Holland van zgn vrouw had ontvangen Onder de 28 namen op de passagierslgst vihd ik er met veel die een jfollandbcben klank hebben Die van Tbemans van der Meolen Spgker de Groot en Frankenburg klonken mg nog het meest Hollandsch Bg onderzoek is ons gebleken dat de heer Spyker de bekende automobielfabrikant te Amsterdam hedenmiddag nog te Londen was Waarschgolgk heeft hg zgn plan om met de Berlin naar Nederland terug te keeren opgegeven Wellicht is bet echter de heer H W Spyker eveneens firmant van de firma Spykar en Co Op Je Igst komen ook nog voor de namen van Miss Hertz en den heer Davidson De tteerenrlthemans en van der Mealenkunhen Ifollan sme kooplieden zgn Frankenbnrg is eenjKiitscher uit Manchester OmtiSnt alle mei gedeelde namen i oet echter ijhet meeste v orbehoud worden gemaakt MenijAldt uit den Haag Giste e in den vroegen ochtend is te Scheve iliigen4 ten noorden vin de ier dimt onder den walj een groot WomsAip opjemerkt Aangezien meil meepde dat hi t scU lp in nood ve kearde wlr de reddingn pot q sr Noorden Later mell t men il Omtrent Jiét nan het Wassenaarsdbe Sli g gestrande raartuig wordt nog vernomen dat het zou zijn een Deensche kolenboot Het vaartuig dat naar den Waterweg tooest werd reeds gisteren aan den horizoaiopgemerkt Machine en roer moeten itl klaar geraakt zgn teng olge waarvan é boot aan anker is gaan liggen Door het itormweder van den afgeloopen nacht is zg ch ter iian tanker geslagen en afgedreven naar de richting van het Wassenaarsche Slag en is daar aangezien zg geen lading in had met de kop op het str ud gezet De Katwgkscbe reddingsboot ft 5 man van de equipage afgebracht De pitein wilde echter niet mede omdat de posi ie van de bi ot niet gevaarlgk is Als hel water lager gaal staan ligt de boot droog en balten gevaar Men meldt nit den Haag De persoon den Heyer die na zQne veroordeeling tot 2 jaren gevangenisstraf wegens medeplichtigheid in zake de mishandeling met doodelgken afluop op van der Kwast in de Van Oatadestraat alhier gepleegd naar bet buitenland was uitgeweken is naar een hier ter stede bg de politie ontvangen telegrafisch bericht thans in Duitschland te Bochum door den hoofdinspecteur van politie alhier den heer F Rietdgk die zich Maandag jl derwaarts begaf opgespoord Deo H die in verzekerde bewarintr is gesteld zal spoedig aan do Nederlandsche justitie worden uitgeleverd Het volgende heeft zich dezer dagen afgespeeld aan een der politieboreaux te Amsterdam Er was aangifte gedaan van een vrg aanzienlgken schoenendiefstal en aan do recherche was t gelakt een van deopkoopers op te sporen In zgn winkel werd een paar van de gestolen laarzen aangetroffen Daar leg ik beslag op I zei de rechercheur wiens vorschend oog de ontdekking gedaan had Gy kunt doen wat je wilt zei do opkoepor maar die laarzen verlaten mgn winkel niet 1 Rechercheur met die boodschap naar zgn commissaris De commissaris liet den man verzoeken hg zich te komen in de boop hem te overtuigen dat hg gestolen goed niet onder zich mocht bonden De winkelier kwam maar had van te voren de gestolen laarzen aangetrokken De leeperd had meer van die zaakjes bg de hand gehad en in dat verzoek om op het bureau te komen een middeltje vermoed om hem zgn winkel alt te krggen en in zgn afwezigheid de laarzen toch mee te nemen Dan zon hg ze non el anders loeren I Maar hetzelfde vorschende oog had de truc ontdekt Gg hebt daar laarzen aan die mg voor komen je eigendom niet te zün zei da com missaris Trek ze eens nit opdat ik mjl daarvan vergewisse En de man was zoo goed niet pi hy moest zich van het schoeisel ontdoen De laarzen moesten aan het bureaa bigven Nou maar dan biyf ik ook aan het bureau zei de winkelier want op mgn koasen ga k de straat uiet over De commissaris had de welwillendheid een ander paar schoenen van zgn huis te doenhalen Maar de man weerbarstig gewordenverkoos die niet aan te doen Hy kreeg eenigen bedenktgd en toen hg na afioop daarvan in zgn weigering bleef vdlliarden werd hem gelast het bureau teverlaten Tevergeefs I Het bevel werd herhaald Onverzettelgk bleef hy met zyn kousevoeten als Ql t nu iU was w it l y zien wilde we en wg niet maar op een gegeven oogenblik iwerd hg door acht Stevige diendershanden aangevat en in een ommezien tegen den buitenkant van bet gebqnw geplaatst met de schoenen er netjes naast Na wat mopHperens heelt hg ze maar aangetrokken Zóo vergaat t dun mensch die pp gestolen laarzen Ipopt én daar de hevelen van een politiecommissaris km lapt N V d D Dit Rhenen meMt men By dei hevigeniiagelstorm die Woensdagmorgen omstreeks hall 12 alhier woede isde nteuw gebouwde iO MetoV lange en UM bieede lood op de i enientfabriek DoMetoAr geheel iomgewaaid Vao do driemannqn die er zich in tkvoudep is de ge beider J L aan het been gewond eneeskn idige Ua p moest wordenin De heide anderen kwamen met ik vrjj f ilmelq i fldt men nlerenfiei p ehouden door een depu atié ui£5 de urUfcfders der Koetq maatschappg voorheen Jphr Scholten en Gó met de directieJheelt fcet volgende iiesnltaat opgeleverd lo Wat ds qualileit der grondstoffen betreft meentriilde directie dat deze nog dezelfde is alalverleden jaar Itoen er goede loonen door d arbeideni werden verdiend 2o Aan de grief omtrent het wachten op hoornen zal de directie tegemoet komen 3o Van de klacht over het hooge boetestelsel zal de directie nota nemen In een vergadering dar arbeiders is besloten verder pen afwachtende houdiag aan te nemen Een Japansche professor die eenige tgd geleden s nachts met een paar landgenooten uit een Berlgnsch koffiehuis kwam geraakte slaags met andere Berlgnscho nachtbrakers De professor scbgnt 7ich daarbg heel weinig proffessoraal gedragen te hebben De sebepenrechtbank heeft hem allhans Woensdag wegens opzettelgke verwonding in vereeni ing met anderen en door middel van guvaarlgke werktuigen tot 300mk of 30 dagen gevangenisstraf veroordeeld De gevaarlgke weeitnigen waren een verzwarende omstandigheid Maar waaro n kende de man ook geen dzjioe djitzoe f Te Laken nnbg Brussel is een 18 jarig meisje Marie Calewaert door haar verloofde Felix Wasmet met wien zg wilde breken met een revolver doodgeschoten De moordenaar is gearresteerd Sedert eenige dagen gaat te Veenendaalesn gerucht van ernstige onregelmatighedengepleegd ten gemeentehnize Aanleidingdaartoe heeft gegeven een geheime Raadsvergadering in het begin der vorige week Hiervan is uitgelekt dat daarin een aanklacht is behandeld van B en W tegenden gemeentesecretaris die in strgd metzgn instructie meer gemeente materieel bestelde ter drukkerg N Samson te Allen Z H dan hem door den burgemeester wasopgegeven Vi n zgn kant heelt de secretaria beschuldigingen ingebracht tegen den burgemeester in zake het ilT uitgaaf brengenvan posten onder een and re benaming danin de begrooting als zoodanig was omschreven I Woensdag toon juist d4 dienst geëindigd was in de R K Noodkerk te Ond Gastel sloeg de hevige storm eea groot gedeelte der kerk welke van hout is weg zoodat men op het oogenblik te Gastel geheel zonder kerk is Persoonlgke ongelukken hadden gelukkig niet plaats alhoewel de schade zeer groot is De weverg van de firma H Van Thiel en Co te Helmond zal binnen korten tg d ophonden te bestaan daardoor geraken zeer vele huisgezinnen komen de werklieden niet spoedig op een andere weverij terecht broodeloog De inreotaris zal in eigendom I overgaan aan de firma Tan Pnyenbroek te Goirie Woensdag gaf men de werklieden kennis van deze voor hen zoo onaangename tijding De lab ieksgïbouwen zullen ingericht worden als moerboulenlnbriek en in vereenieing worden gebracht met de reeds bestaande moerboutenlabriek der heeren Van Thiel Uit Den Haag meldt men Blgkens een uit Nederl Indie ontvangen telegram is op 19 dezer een bergbenting te Radjang in Leppa Celebes en ondorhoorig heden vermeesterd en zyn daarbg licht gewond twee Europeesche en twee inlandsche militairen beneden den rang van officier De vgand liet 8 doeden achter waaronder drie hoofden en voorts 6 geweren en 2 don derbussen I Ook te Oudenbo ch heeft de storm erger1 Igk huisgehouden Op irele plaatsen zgn 1 pracht van hoornen omgewaaid In de i boomkweekergen is verschrikkelgk veel f schade daar op dezen tgd de meeste booifmen verplant worden zoodat zg geen van I allen nog vasten wortel hebben Ook de I Hoevemsche Oudenbossohe Beemden zgn door den N W wind boast geheel ooderge I i Ij Uit Twijzelerheide meldt men aan de IliLeeaw Ct t Woensdagmorgen werd liggende tegen ijJeen hooischelf van den iMidbouwer v d L jjalhier hevig bloedende li bewusteloos gevonden de persoon van P V woonachtig onder Zwaagwesteinde De ongelukkige overl leed al spoedig Naar men ons mededeelde t had hg een wonde in de zgde boven de heup waarschgnlgk toegebracht met een mes niit ander qcherp voorwerp Algemeen wordt ÜiB ook aan moord gedacht De politie doet igverig onderzoek 1 Stadsni euws J GOUDA 22 Februari 1907 By Kon Besl van 21 dezer is benoemd I met ingang van 1 Maart tot burgemeester der gemeente alhier R L Martens De 18 jarige C de L wonenende in de Robaarsteeg alhier beeft zich door ophanging hedenmiddag van het leven beroofd Voor de examen nuttige handwerken te s Gravenhage slaagden o a de dames A C V d Haven E Kirschenbftuer E C M Vink te Schoonhoven en A W H de Koning te Stolwgk Dr H Blink trad gisteren voor de aid Gouda van de Maatschappg tot Nat ran t Algemeen op met het Onderwerp Aardbevingen en Vulkanisme In een heldere rede zette spr hieromtrent het een en ander nader uiteen aan de hand van eenige punten nl a hoe men aardbevingen van elders waarnam b waar airdbevingen voorkomen c waarom juist daar f d welke verschgnselen er vielen op te merken bg vulkanische uitbarstingen Na de paaze e Welke de oorzaak was voor vulkanische uitbarstingen Omtrent het Ie punt deelde spr mee lo dat soms een plotselinge stoot gevoeld wordt die zich naar alle zj den voortplant z g centrale aardbevingen 2o dat de aardbeving andere malen zich in de lengte voortplant lengte aardbevingen Het weiktuig dat ons nit verre streken de aardbevingen aanduidt is de zoogenaamde horizontaalslinger terwgl weer andere werk tuigen de l icbting aangeven waar ongt veer de aardbeving heeft plaats gehad Tegenwoordig worden op vele plaatsen der aarde waarnemingen verricht die alle naar het centraalbureau te Straatsburg worden geseind Omtrent het 2de punt vertelde spr eerst dat er zeer veel aardbevingen voorkomen Volgens de gegevens van het Centraalbureau kwamen er in 1903 ruim 1700 aard bevingen over het geheele aard oppervlak voor en wel meest in bepaalde streken n l Peru Equador het Oosten van Nd Amerika Japan Philippguen Ned Oost IndiS de Alpen Himalaya enz Zeer weinig komen zil voor in t Noorden van Amerika t Noorden van Azië Zd Afrika en de Oosthellt van Zd Amerika Op de kaart die Dr Blink hierbg vertoonde was Nederland ook met vrg donkere tint aangegeven Velen meenen dat hier geen aardbevingen voorkomen Toch zi n er hier gevolgd in 1262 1342 1449 en 1755 toen Lissabon verwoest werd Speker kwam nu aan bet 3e punt n l waarom juist in de daareven genoemde landen de aardbevingen voorkomen Hy gaf daarbg de verklaring dat op die plaatsen de aardkost reeds gebroken is Er zyn daar namelgk diepe zeeën naast hooge gebergten Echtet bchotlt aen aardkering niet in een vulkanische streek voor te komen Een ander gevolg van zoo n aardbeving is een z g aardbevingsgoll Spr herinnerde hierbg aan 1883 hg de verwoesting van Krakatoe Had de uitbarsting alleen reeds verschrikkeiyke gevolgen de golf vertoonde de verwoesting Het zeewater dan komt plotseling in golving en gooit alle schepen dicht by de kust tegen dien oever te pletter By de genoemde uitbarsting weid ook een ko lossaal groote en zware steen op de westkust van Java geworpen Nu werd uiteengezet wat eigenlgk een vulkaan is Het is niets anders als een kanaal van de aardkorst naar het binnenste der aarde Een berg behoeft er dus niet te zyn Van volkanen zonder berg de z g lavabaard leveren de Maaren in den Eifel een mooi voorbeeld natuuriyk zyn de meeste van dergelgke kraters langzamerhand met water gevuld en zoo meren geworden Nu werd pont 4 behandeld Voorboden van vulkanische ni barstingen zgn een zacht gerommel zachte aardschokken dan meestal plotseling een zware aardbeving soms ook weer niet zwaar gerommel waarna de nitbarsting volgt Eerst stijgt een kolom rook naar boven van onder verlicht door de gloeiende lava in den krater daarna volgt een aschregen fijne lava uiteengespat door gassen die wel Igk op hy ons in de duinen voorkomende zandwolken de asch isj ook eenigszins glimmend Soms valt er een laag van 10 15 M dikte daarna volgt de altstrooming van lava en uitwerping van z g bommen taaie lava in klompen van soms 1 M niiddelign die tot 400 M hoog worden uitgestooten Dit geheele tooneel wordt af en toe verlicht door een bliksemstraal Na de uitvloeiing hebben in de lavastroom nóg kleine erupties plaats door de aanwezige waterdamp Soms is zulk een lavastroom 10 M dik Spr herinnerde aan de uitbarsting van den Mont Felloe op Martinique en de verwoesting van t stadje St Pierre waarvan onze lezers zeker toen reeds genoeg gelezen hebben Daarna werd het gelezene verduidelijkt met lichtbeelden die nog menig puntj ophelderden Na de pauze kwam spreker tot het 5de punt Welke is do oorzaak van eene uitbarsting Als wg denken dat onze aarde zoo n vast lichaam is vergissen wg ons Op een diepte van 40 K M van bet aardoppervlak zal de door verschillende proeven bevestigde druk van de aardkorst en de daaraanwezige warmte voldoende zgn om alle gesteenten in vloeibare toestand Ie brengen Dit vloeibare deel der aarde de z g lava of magma vormt het bestanddeel voor de nitbarsling Ngg verder voortgaande heeft men berekend dat op 300 K M diepte alles gasvormig is wel in een vorm anders ils wg gas kennen maar toch gasvorn ig Deze gasmassa is nog in dezelfde toestand als de aarde in haar stertoestand En nu een zeer groot bestanddeel van deze gassen is waterdamp Dit zou dan ook de hoofdoorzaak zgn voor de uitbarstingen van vulkanen Is er nu weer een groote hoeveelheid damp zoo zal er een reeks van uitbarstingen velgenVroeger meende men dat op de maan geen aardbevingen voorkwamen echter is bewezen dat ook daar vulkanische uitbarstingen plaats hebben Spreker had gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven daar er echter niemand iets te vragen had sloot spreker zgn rede boeiend en dnidelgk en wat toon en inhoud betrof Helder en zakelgk zooals we dat van Dr Blink en zyn artikelen in Vragen van den Dag gewoon z n Rechtzaken De aanslag op den heer Van Raalte Naar Het Vadeiland verneemt heeft de Rechtbank te s Gravenhage rechtsingang met bevel tot gevangenhouding en instructie verleend tegen S Polak ter zake van poging tot doodslag op den Minister van Justitie mr Van Raalte BEÏÏRS YM EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR Staatgieemngen PoETüOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 i RostiSD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüiCBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24Vi Hjipottietk Banktn Aandb idem idem 4 9 Pandh Rotterd Hvpb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 977 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Fandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtscbe Hypb 4 100 Fandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger SqheepsHypb 4Vi 100 Pondb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypothoekbriefbank 4 99 Aandb Hollandscbe Hypb 4 99 Premieleeninqtn buLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen MiJ tot Eipl Laan vanMeerdervport 1902 89 Scheepvaart Maaltchappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorwegUeningeti iTALiBi Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 BtlITENGEWONE GROOTE OPRUIMING ALLE nog voorradige Mantels Costumes Blousen Jupes Jupons Japonstoffen en Katoenen benevens een groote partg Witte Goederen worden tot SPOTPRIJZEN OPGERGIMD J i VERSCHEIDENHEID Een telegram alt Laa Esperandas in Mexico zegt dat een hevige ontploffing heelt plaatb gebad in een myn van de Mi xican Coal and Coke Comqagny Men vreest dat een lionderdtal m nwerkers die zich oi bet oogenBlik der ontploffing in de rnün bevonden zi n gedood Reeds waren 43 lyken bovengebracht De meeste omgekomenen zjjn Japanners Per Telegraaf Fan het wrak van de Berlin heden middag acht pemonen gered Laatste Beric hten Men meldt ons De heden nacht aargewende poging om de nog op het wrak vertoevende scliipbi eukelingen te bereiken zgn mislukt Zg zgn echter ondanks koude en ontbering nog in leven Hedenmorgen zoo de stoomreddingbo t opnieuw uitgaan De bemanning der reddingboot rapporteert dat zg eerst niets zag aan boord maar op herhaald fluiten kwamnn er nog twee man Ie ïoorschgn die waarscbynljjk voor de sneeuw beschutting hadden gezocht in wat er nog van bel huisje der slnurmachine is overgebleven Een der twee is een forschgehuuwd man waarschgniyk de tweedestuurman van de Berlin Den ander meent men aan zgne gewone grgze reispet als een reiziger te herkennen Deze laatste wenkte nog flauwtjes naar de reddingboot om te naderen maar veel leven zat er blgkbaar niet meer in zeiden de mannen De baker en bode hg het loodswezen te Maassluis W Vlasblom heeft gisteren op het strand bg Maassluib naar wg vernemen een polis gevonden staande ten name van een Dnitsche gravin en verzekerde juweelen en andere waarden tot een bedrag van 19 500 mark Prins Hendrik kwam even voor tienen met een automobiel vergezeld van zgn adjudant na een tocht door bet Westland van s Gravenhage hier aan en is aon boord van et inspectievaartuig Jan Spanjaard van bet loodswezen naar het wrak vertrokken De Berlin was gebouwd in 1894 Zy was een eerste klasse scbip van 1775 tons met machines van 5000 paardekracht In den vorigen herfst waren nieuwe ketels ingezet en was bet geheele vaartuig geducht uagezian Kapitein Precious was de ondste gezagvoerder der Ign hy was 26 jaar in haar dienst waarvan 14 jaren als kapitein H M de Koningin heelt gisteren in gehoor ontvangen den tg delgke voorzitter van den Ministerraad den heer De Meester ministor van financiën Heden komt de Ministerraad wederom byeen Predikbeurt bU de Remonstrantsobe Qereformeerde Gemeente alhier Zondag 24 Februari morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT FrUsupgave gevraagd voor de dagelijksche levering van 1 Mei 07 1 Nov 07 ol van 1 Mei 07 1 Mei 08 geheel ol gedeelteiyk van ongeveer 1500 LITEH ZOETE MELK te leveren Iranco station boot ol bakkery Rotterdam Adres onder letter H aan den Boekbandelaar P M BAZENDIJK Rotterdam Op ii baro Verkoopingen te Goiiderak op VRIJDAG 1 MAART 1907 ten overstaan van de Notarissen J FAN DER LEBDEN te Ouderkerk aan den IJssel en J KOEMAN te Haastrecht EN WEL des voormidda s 11 uren in het Kofflehuis van den Heer C OOMS op het Dorp van IIBT WOOMUIS geteekend A no 14 met verdere BETIMMERING TCIN BOOMGAARD ERVEN en GRONO te Qouderak groot 25 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden hg de betaling der Kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en des namiddags 1 ure aan voormeld Huis A No 14 van eenigfa Meubelen en Huisraad waaronder EE V VIVTIEH nVIIE Vloerkleeden Karpetten Kleedjes Kasten Tafels Stoelen Klok Spiegels Schilderyen Glasen Aardewerk enz Vóór de verkooping van 11 tot 1 ure afgenummerd te zien Nadere inlichtingen geven voornoemde Notarissen Onnayolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieeerf getcMMerdi Portreilen feluturettogaerlt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Ge ill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratia op aanvraag Boxtel H HOG Al Il J Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Verkrggbaar in flesschen SO ets r t ct en f Ï S Ï by H H Apothekers en Drogisten Let Ol het merk ASKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUiiER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 118 Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn fe