Goudsche Courant, maandag 25 februari 1907

Maandag 25 Februari 1907 fVo 10S67 45ste Jaargang fiOüMHE IMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Xn ADVERTENTIEN worden gepUaLst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miil l Teletoi H Ufo SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN De ODbelende schnldeiecbers in dé onder het Toorrecbt van boedelbescbrgving aanvaarde nalatenschap van den beer Andreas Johannes Degenhardt gewoond hebbende te Oonda en aldaar overleden den len Angnatua 1906 worden by deze overeenkomstig artiliel 1082 van het Bnrgerlgk Wetboek opgeroepen om te verschijnen op Maandag den ISen JuH 1901 de voormiddag ten 11 uren ten kantore vaneden notaris J J A MOSl Ijy aan den Klei weg te Gouda om door den eenigen erfgenaam aan ben zoowel als aan de bekende schuldeiscbers en legatarissen rekening en verantwoording van zün beheer te booren afleggen en bnnne schuldvorderingen en legaten te ontvangen voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn Voor den erfgenaam J J A MONTIJN Notaris HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven li 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waltreiding Te bevragen B 89 J WORMERVEER HOLLANdf Ter Drnkkerö van A BRINKMAN ZOON kan een aankomend Zetter geplaatst worden Aanmelding Lange Tiendeweg D 60 Perwerda Tiemaii Grootste détail wUnhandelaren in Nederland 0 60 0 72 St Ehtèphe Medoc La Eose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 fl 33 0 8 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Ch tean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc § Hant Saoternes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer Oude Rooile Portwijn I ƒ 1 08 per flesch j Extra oude Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn l Eïtra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 rIJ en netto d contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE BSHHDIHHHMHB Gonda Druk van A BRINKMAN Zn GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Huofdniuguiijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef liS99 Ze Magazijn West Hieuuiland 9 nabij Station Beur Telef 4657 INRUILEN VERHUREN STEHHEN REPAREEREN dareliflu la oiic Saloai te hcorei DE PHONOLA mmmm mmos tmolist legeu bloedarmoede en zenuwzi akle Hebt gij een bleeke kleur 1 Last van hoofdpijn f Last van misselijkheid en duizeligheid f Hebt gij suizingen in het hoofd en in do ooron Pj n in den rug en lendepijn geen kracht zijt gj gedurig moede en is U alles te veel V Hebt gij last dat gij niet kunt inslapen Zyt gjj prikkelbaar en zenuwachtig En wilt giJ daarvan spoedig en afdoende genezen Wilt gij weer spoedig vroolijk levenslustig en gezond wezen Gebruik dan de Sanguinoseü De Sangninose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zennwzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bevonden De echte Sangninose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inhoud PriJs per flacon f 1 50 6 fl l 8 12 fl f 15 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 V VAN DAM Co Den Haag acmalogeen Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen nioeaarmoede BleekmueM Xenuwuwatle Uoofdiit uen Hlfipelooêlteta OnmacMeu Fermagerlng en yernUndertug iter Uchaamêkrachten aematogeen in Poedervorin 1 H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen ij worden opgelost HAEMATOUEEN IN POEDERVOHM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met gfebruiksaanwijzing f 1 50 Benige tabrikanien H N v SCHAlk Co Deu Haag Verkrijgbaar bfl i Firma WÓLFI Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal liouda k BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieumrkerk ad IJéeel k H VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SOBEEB Baa trecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuaijk P v o SPEK Moercapere D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddmgm P A d QBOOt A UI JONGH Oudewaier J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BI eB Bentdop WAARSCHUWING Laat D niet misleiden door Abdij Siroop He kloosterSo leta Paulo Abdij bestaat niet duê Siroop van geenerlei waarde IMIKUIII Iruulrltl nihiui aSfc v Patent H Stollen iKitnrgiam ritnimi Warnung l r UTMati Krfolg Mn umin Patent H SMlem tminitn lul Mmu rt ntÊMtim MXrtUoêen Kachaltmwxgm Itff Mn ktufe Mtr umn gtlt tcharfen H SleUm VMM Hftl ukr In Khlm tMnMuiéliiiitm M Etter NêttI rit MtMiUWi mifUiitllÊl Hkmipmmf AÏraTENTffl in aUe Couraiiten worden aang enomen door het Advertentie Biireaii van L KKI VKNAiV ZOON oord nraban sch Schoeneo Laai enmagazlja KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVËRSCHOE E Slerke Scboolliiirzeii enz Opruiming van reslanten Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk l DE nOEDKOOPSTE i DE MEEST PEACTISCHE i i E 1 t irnift DE MEEST VOLLEDIQE MOUEUL zljn beslist die der Firma T l E LA Dl BS JOÜBXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat lae ILL DBESSMAimu met een gratis geknipt patroon THK BkZA lli OI CHILÜ KEN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Uw Boel liandelaa Proefnummer Alle met kastel HoU Bljooegsel f Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Wie tOLet 2ija wil ia Koht gwteld eo na re roGÊiei flgen in int handel gnomen osde aan naam des oitviiiden Dr Mlohaelia rervamlig Vf da beste tnaoljnea in het wenldbs iwade tabblisseuent van QebrK Btxrilwwrok t Kenlen ilacht Eikel Cacao in vtorkantOD bnssïï De £ iksl Cwa met melk gktxkl Msa aangemaiM gea Kile dnink faor d geli sch gebruik oon i a theeleptli wn r j jy jop Ohoccbrte Ut geneeskradïtigie Jr nk bi geval an diarrhoe ilecèts met utei t g u Sen Verkrijgbaar bij ie voircaacatt B 1 A K taekBra en pj i Ka i ï E55 3 t 1 8Ö c 0 90 4 aSs Oen piutlTsrtegenwooTdigcr foei Ilaiiar lulius MattenklMll iianterdam Kalverstraat lOS M M V LOOl DUBBELE BUURT B 1 ïeUn 117 ïs t ruimst voorzien van GASORNAMENTfilf in elke itijl van de eerste fabrieken teg in concurreerende pirij i Aanie gdf fao Cas Waler Spreek Blur en Electrische geleidingen Wie van goed licht hoodt wende zirh naar het Ooudteh VerUehttng MagaxIJn OE AVOJVDtSTER daar alles door bekwame fltteri verricht wordt Zenuw en Maaglijders wordt ait overtuiging als een werkeljke hulp ia den nood bet boek unberolen Na ontvaagat yan adres per briefkaart worit d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEIi S r ookhan 7a tbonimol Voor de binoenlandsche rust en orde Het Voorloopig Verslag der EersteKamer over de Oorlogsbegrootiug maaktden indruk door militaire deskundigen tezijn samengesteld Met het oog hieropverwachtte men dat bij het mondelingdebat de heer Van Lóben Sels hel militaire lid der Commissie van Rapporteurs eene doorwrochte rede zoude houden totverdediging van het technische deel vandat Voorloopig Verslag tegenover denMinister Naast hem zou de voorzitter alsoudgeneraal der genie den Minister telijf gaan en daarvoor tijdelijk den presidialen hamer overgeven Het verslag der kamerzittingen wijst het tegendeel aan Van militaire deskundigheid valt niets te bespeuren De vooraf aangekondigde militaire speech van den generaal Van Löben Sels draait uit op een onbenullig toastje wellicht het laagst bij den grond van alle gehouden redevoeringen De militaire voorzitter bleef den hamer vasthouden het ging niet om de technische vraag of het blijvend gedeelte kan gemist worden bij de bereden wapens maar of de Regeering nog wel in staat is de binnenlandsche rust en orde te handhaven als hare plannen worden verwezenlijkt De militaire technicus marcheerde af zou het te gewaagd zijn te veronderstellen dat de stellers ven het Voorloopig Verslag bij een lampje van buitenaf het militaire deel hebben geschreven de met angst en vreeze voor de rust en orde binnensland vervulde politicus dook op Het sterl st komt dit wel uit in den heer Van Houten die liever zijne hand zou verbranden dan zijn stem te geven aan eene regeling waarbij niet een naar zijn oordeel voldoend aantal manschappen voortdurend aanwezig zijn Men heeft niet behoorlijk in het oog gehouden dat de oefening van de miliciens slechts middel is om in nood goede diensten van het krijgsvolk te krijgen zeide hij tot slot van zijn eersten termijn om onder nood FEVMLLETOX IN DUB BELE BA NDEN F Wat n sttjfkop I Toeti Ze mtt de deur uitzette om jou binnen te latin fi n ik erniet toe besluiten haar nooit weder te zienen kwam ik weer hg haar als vriend ünzelfs omsin een andere hoedanigheid Nooit dat zweer ik je I Het laat mij trouwens tegenwoordigzoo kond als n visch Ik heb mg nooit deminste illude gemaakt omtrint haar trouw Zil heeft mö afleiding verschaft neer niet Met haar behoefde men zich dan ook geenminant te vervelen uu nn Amnseer jjj je f Ik amnseer mtj niet antwoordde Christiaan kalm Ik ben gelnkkig Allengs na die gesprekken waarbS Clamiron Christiaan zoo handig mogelijk wist te vleien waren de beide voormalige makkers weder vertrouwelijk geworden Straatsteen bad hem overgehaald met de nieuwe automobiel een proeftocht te maken en hem in triomf naar de Sportclub meegevotrd waar Vertemoiuss en de anderen lioh by ben voegden en het beele genlichiii dan niet te verstaan oorlog of oorlogsgevaar maar oproer of ruatverstoring Eene onjniste wetsinterpretatie van een man als mr Van Houten onbegrijpelijk gaf hem in den mond De wet onderstelt dus de aanwezigheid van eert voldoende hoeveelheid krijgsvolk waarover de burgerlijke autoriteiten kunnen beschikken In Land en Polk is reeds gewezen op vroegere uitspraken van dezen zeventigjarigen Staatsman in strijd met zijne jongste redevoeringen Maar niet een enkele uitspraak doch zijn heele defensiestelsel hierop nederkomende om oefenplicht voor dienstplicht in de plaats te stellen Toen wenschte Mr van Houten in navolging van de Roo van Alderwerelt en Reuther oefening voor de militie thans wachtdienst voor de Heil ge Ordnung in den Staat Niet alleen Mr van Houten ook Mr van Leeuwen de burgemeester van Amsterdam hamerde op dit aanbeeld handhaving der binnenlandsche rust en orde Het jaar 1903 heeft Dr Kuyper bekeerd in zake het volksleger wellicht bij Mr van Houten gewicht in de schaal gelegd maar zeker bij Mr van Leeuwen als hoofd der grootste gemeente van ons land eene angstige stemming verwekt die overdreven en onjuist is Overdreven omdat in 1903 juist gebleken is dat in ons nuchter volk niet die oproerige geest huist flie elders tot uitbarstig telkens aanleiding geeft Het is overdreven wanneer men meent dat ons volk voortdurend met de bajonet in toom moet worden gehouden natuurlijk in preventieven zin zooals Mr van Leeuwen dit bedoelde Het is evenzeer overdreven te eischen dat ter versterking der politie terstond b v te Amsterdam 500 man beschikbaar zijn met de wetenschap dat die 500 man zoo noodig terstond kunnen worden aangevuld Voldoende is het wanneer binnen enkele uren die mannen beschikbaar zijn Jaarlijks gaan de troepen te Amsterdam eenige dagen kampeeren zonder dat men in hunne afwezigheid andere troepen beschikbaar stelt Hoe in zoo n geval te handelen Hoe steeds in insteeg om den tocht naar Versailles mee te maken Des avonds had Christiaan dit aan tafel meegedeeld en de kalmte waarmee hij dit deed bad het vertrouwen biJ Genevieve versterkt Zij vreesde de toekomst niet meer Oen proeftyd van drie maanden had hjj schitterend doorstaan Hg had zich steeds van alle alcoholische dranken onthouden werkte regelmat g op het kantoor te Parjjs of aan de fabiiek en hield tich nu bezig met de restauratie van de vertrekken die zijn moeder vrot ger had bewoond en die hg nu voor zijn jonge vrouw wilde inrichten om er de wittebroodsweken door te brengen De ondertrouw was reeds afgekondigd toen Clamiron op zekeren morgen zjjn vriend toevoegde Nu is t uil nn 7ijn we je voor goedkwijt I Ie hangt al in het kastje en ons bigft niets over dan ons costnnm ala bruid jonkers aan te trekken Och kom Zou je niet denken dat daar een paar heel jonge neefjes beter voor geschikt ziJn Maar een afscheidsdineetje znl je onstoch niet weigeren P Ik denk er niet aan Hoe t Wil je ona op n droogje latenzitten nadat je zoo dikwijls met one geklonken hebt t Rotterdam waar geen garnizoen ligt te handelen Doodeenvoudig als de burgerlijke autoriteit troepen noodig heeft forclen zij opgeroepen Binnen enkele uren kan men er over beschikken En mocht men eene regeling b v te Amsterdam wenschen waardoor men evenals men vroeger over de schutterij thans over de landweer of de militie met giftot verlof zal kunnen beschikken dan ware die gemakkelijk te verkrijgen Onjuist is mr Van Houten s stemming omdaï de staking in 1903 op zijn minst genomeil evenzeer is mislukt door andere invloéjien dan door de militaire maatregelen en die militaire maatregelen eerst mogelijk waren nadat twee lichtingen buitengewoon opgeroepen waren Zélfs niettegenstaande reeds in het begin van Februari die lichtingen ter beschikking van de Regeering waren brak in April de tweede staking uit Welke preventieve wefking oefenden toen ruim 20 000 bajonetten uit Ababluut geeiie Als de regeering toen in plaats van dïe militaire macht een koel hoofdeer beschikking had gehad en niet met nog altijd te betreuren dwangwetten kwam zonder eerst de toestanden bij de spoorwegmaatschappijen te onderzoeken was de tweede staking niet uitgebroken En het thans voor de binnenlandsche rust broodnoodige blijvende gedeelte dat in 1903 niet 3000 man telde maar veel sterker was heeft de eerste staking niet belet de tweede evenmin en bleek versterkt met 2 lichtingen tegenover slecht georganiseerde stakers ternauwernood jn staat de spoorwegen zwakjes te bezetten Het blijvend gedeelte is aan het baas blijven van de Regeering m 1903 over de stakers even onschuldig als een pasgeboren kind Welnu de Eerste Kamer heeft de oorlogsbegrooting verworpen omi it naar hare meening niet voldoende voor de handhaving der binnenlandsche rust en orde werd gezorgd na het blijvend gedeelte van 6500 tot op 2200 man werd verminderd Welk een votum waardoor de allernoodzakelijkste legerhervorming weer van de baan Juist daarom Maar je wordt gierig kerel 1 Het ia niet om het geld Ik heb erniets tegen jelui een diner aan te bieden op voorwaarde dat ik niet eerder kom danbii het dessert Er werd niet verder over gesproken maar Clamiron s woorden waren toch niet zonder nitwerking gebleven Wat zon het hem eigenlijk deren dacht Christiaan als hg zjjnvrienden een afscheidsdineetje in een restaurant aaqbood P Hy ontbeet immers zoo dikwijls met hen zonder dat kg er het minste nadeelvan ondervond Clamiron maakte aan deZM besluiteloosheid een einde door hem eenige dagen later mede te deelen dat de vrienden royaler waren dan hij Ze boden hem een dejenner aan op deu dag voor dat het bnrgelijk huwelijk zon worden voltrokken Maar des avonds geeft papa een partjj Het dejenner begint om twaalf uur en om twee nnr sta je al weer op de kleine steentjes Accoord F A la bonne heure I Toen Clamiron hem verliet bleef Christiaan in diep gepeins verzonken Hü wist hoe licht hg was te overhalen Helaas hjj had maar al te goed gezien 1 wordt g eschoven waardoor het kabinet moet aftreden en eene politieke verwarring wordt geschapen grooter dan ooit Natuurlijk schermt dr Kuyper van uit Brussel met de boeman dat het onverantwoordelijk is dat een stad met ruim een half millioen inwoners minder dan 1000 man garnizoen heeft Dat is voor den vader der dwangwetten begrijpelijk ai is het ook belachelijk Het Hooge College heeft zich in zijn benepen opvatting van de taak onzer weermacht vergist en geblameerd Vergist omdat de argumenten die het aanvoerde voor die opvatting onjuist en onhoudbaar zijn het blijvend gedeelte oefent geen preventieve werking uit ten aanzien van de binnenlandsche ï 9t en orde 1903 leert het ons anders zooals we hebben gezien geblameerd omdat het onze weermacht in de eerste plaats wil geschikt doen zijn voor politiediensten en zich niet bekommert om de taak ervan handhaving van ons onafhankelijk volksbestaan Het Hooge College heeft daarmede zich zelf schade gedaan in de oogen van het volk immers l et wantrouwt ons volk en wil in de eerste plaats tot beteugeling daarvan bajonetten het stuit door jn votum het begin der allernoodzakelijkste legerhervorming en laat ons volk zitten met eene dure tegenover den vijand onvoldoende legermacht De reactie speelde hier onzen senaat uit tegenover de hervorming moge dit het Hooge College welbekomen iiuiteolaiidscb Uverziclii Dit den boezem van het Engelsche Hoogerhuis zelf is het eerste voorstel gekomen om verandering te brengen in de samenstelling van het erfelijke Huis der Peer De voorsteller is Lord Thomas Wodebonso Legh baron Newton Hjj schijnt evenals William Stead overtuigd te zijn flut Peers die hun plicht als raadgevers der Kroon en wetgevers zoo slordig opvatten als het meerendeel der leden van het Hoogerhuis dit doel niet langer met de wetgevende macht kunnen worden belast WiJ deelden onlangs de cijfers mede die Stead uit de handelingen van het Hoogerhnis van één ziltiiig sjaar had geput in het jaar 1905 06 waren er X Denzelfden avond begaf Clamiron zich naar Etiennettp Hi trof haar gekleed in avüiidtoilet en op zgn vraa deelde zg hem mede dat zjj een première in den Oymna se Bchouwbnrg ging bgwonen Maar als hü haai wat belangrijks te vertellen had wilde zg er gaarne het eerste bedrgf aan opofferen Welnu begon hg het zaakje is gezond Cbriatiaan komt HeuschP Werkelijlï Ik heb hem er op gewezen dat hij zich zou bespottelijk maken als hyzich aan het gezelschap zijner vriendenonttrok Matindag is de groote dag alleenmannen natuurlgk maar drinkers van stavasl Mooi Het kabinetje naast de eetzaal reserveer je voor mij Maar als Christiaan P Hoe is t nn P Ben je bang voor hem P Ben je Straatsteen niet meer P Hg zal nooit vermoeden dat ik achter de schermen zit maar het geval toeschrijven aan een van je excentrieke invallen Maar als het huwelijk er door afspringt Omdat Christiani het afscheidsbezoekvan zijn vrienden niet heeft afgeslagen enbg die gelegenheid wat te veel gedronkenheeft P Tenminste als hi er toe te bewegenis te drinken Wordt vervolgd A