Goudsche Courant, maandag 25 februari 1907

179 peers die nooit de zitting hadden bijgewoond 400 die minder dan tienmaal en 486 die minder dan twiniig maal de zittingen bijwoonden van het llnia dit telde toen 591 luden en hield b3 vergaderingen Lord Newton stelde beperking voor van het erfeiyke element maar het is niet waarschjjnliik dat hu het voorstel van Stead overnam om liet recht van zitting te ontnemen aan de peers die gedurende eep zittingsjoar minder dan tienmaal de vergaderingen van hel Huis bijwoonden Het is nog niet bekend op welke wgze lord Newton het erlelgke element wil beperken Maar wol dat hü om de hnmenstelliug van het Huis op zeker peil te houden de benoeming van 1000 Peere voor het leven wenscht en nog andere wgzigingen in zgn ontwerp opnam Men verwacht seint Kenter dat de regeering by de tweede lezing vau dit ontwerp een belangrijke verklaring zal afleggen Wanneer de tekst van lord Newton a ontwerp bekend is znllen wg nog wel gelegenheid hebben er op terng te komen Minister Birrel zeide dezer dagen in een redevoering op de National Liberal Clnb Ik ben nooit een groot bewonderaar van de Anglikaansche bisschoppen geweest Ik kan mo geen enkele groote zaak herinneren die zii viiorgestaan hebben mg heagt geen enki lf overwinning die zg behaald nauweIgks een woord dat zg geeproken hul bon in de zaak der menschheid Dat was een streng vonnis komende van een welwillend maar ook degelgk en iuvloedrgk man als Birrel De aartsbisschop van Canterbury hoold van de Anglikaansche kerk in Engeland heelt het dan ook noodig gevonden het te wraken In een briel aan Birrel wgst hg de beschnldiging terng Als een voorbeeld noemt hg een aantal wetsontwerpen op ten bate van den minderen man en de zwoegers der maatschappg waar hg zeil in het Hoogerhnis voor gesproken heelt en een aantal andere maatsc appelgke hervormingen Meermalen sprak hg daarhg nit naam zijner mede bisschoppen Vi len hnnner kannen zegt hg op een dergelijk verleden wjjzen Daaiom acht hg Birrel s uitspraak onrechtvaardig De Daily News die zeker geen groot bewonderaar van de bisschoppen ia mengt zich in den strgd en valt grimmig uit De bisschoppen waren altgd t laatst om zich aan de zaak van den vooruitgang en der menschelgkheid over te geven Hun geschiedenis is een opeenvolging van eerlooze nederlagen Zg verzetten zich tegen godsdienstvrgheid in alle vormen verzetten zich tegen alle meuschlievende bewegingen als de alschalflng van do doodstral voor lichte vergrijpen zjj wezen de eischen der arbeiders al waren tegen volksonderwys altijd waren zy des Duivels advokaat voor den oorlog De verdediging van den aartsbisschop vindt de Daily News wanhopig zwak Birrel sprak van een groote zaak Dr Davidson de aartsbisschop doet een beroep op een troep kleine zaakjes waarin het geen werkelijk moreeleu strgd gold Heelt bg lich verzet tegen de uitlevering van het vergunningsrecht aan de brouwers f Heelt hg zich tegen den Boeren oorlog verzet P Heelt hg het gebruik van de Chineezeii veroordeeld r Hg noemde het een betreurenswaardige noodzakelijkheid Enz Qevolg gevende aan hun bedreiging hebben de 79 opgesloten Rutheensche studenten te Lemberg gisteren den kost dien hen door de cipiers gebracht werd geweigerd Zij weigerden zells water aan te nemen Intusschen hebben da slachtollers van de Pool sche willekeur toch bereikt dat het gerucht van hun schandolgke behandeling tot Weenen is doorgedrongen en de minister van justitie j de hoeren van de recbterlgke macht in 1 Qalicie heelt uitgenoodigd om wat voort te I maken met de instructie I Nadat de beschermende mogendheden het 1 door de Nationale vergadeiing uitgewerkte 1 ontwerp voor een nieuwe grondwet hebben goedgekeurd heelt de Hooge commissaris tegen eergisteren de Nationale vergadering bgeengeroepon om haar van die goedkeuring 1 in kennis te stellen en den eed op de grondwet 1 al te leggen De tegenwoordige regeering 1 in Turkge treedt nu terstond al en zal tot 1 na de verkiezing van een nieuwe Kamer door een overgangsministerie worden vi r vangen omdat de nieuwe regeering moet I voortkomen uit de te verwachten Kamer1 meerderheid De nieuwe Kamer komt 14 Juli 1 bgeen De verkiezingen hebben in Mei plaats I I I Het Nowoje Wremja biyit maar jammeren 1 over de zegepraal der oppositie Het tracht zichzell en zyn lezers een hart onder den riem te steken door nil te rekenen dat er ieigeniyk niet 13 Octobristen maar 26 gekozen zg n £ n dan verklaart het met 9 droelheid te moeten constateeren dat de BuEsische goedmoedigheid bg de verkiejingen niet bid t licht ia gekamen eo niet in de Doeroa vertegenwoordigd zal li n De Rjetsj zegt dat de eerste indink vanden uitslag der verkiezingen als een donderslag op hen heelt moeten werken die al het mogeiyke en onmogelijke deden om de overwinning te verhinderen Nu zullen wel weer die schommelingen als tgdei s de eerste Doema beginnen dat de regeering een ministerie uit de kadettenpartg wou roepen den anderen dag de Doema ontbinden Ook nu spreekt men al weer van Stolypin aaltreden dan van oen staatsgreep ol eenmilitaire pogrom die op 27 Februari zouzgn bepaald Ken bericht nit Sydney meldt dat gisteren de opening der zitting van bet Australische Bondsparlement plaats had De troonredi gehouden door don gouverneur der Commonwealth Lord Nortbcote maakt melding van do betrekkingen tot het moederland vooral in verband met de koloniale en scheep vaartconlerenties te Londen In de troonrede worden aangekondigd wetsontwerpen tot regeling van de flnancieele betrekkingen der vetschillende staten tot de Commonwealth en tot regeling van het bestuur over de Papoeas Aan het Bondsparleraent zullen ter onderzoek worden voorgelegd de rapporten van de tariel commissie voorts zullen aan het paHement worden voorgelegd maatregelen tot ontwikkeling der ng verheid en tot bevordering van de handelsbetrekkingeu tusschen do verschillende doelen Van het rgk tot regeling der landsverdediging en eindelgk een immigratie wet De laatste zal wel weer tot moeilgkheden aanleiding geven daar de Australiërs de komst van Japansche landverhuizers in bun land willen belemmeren wat Engeland wegens de bondgeuootschnppelgko betrekkingen tot het Land der Bgzende Zon zeer onaangenaam zon vinden en daarom poogt te voorkomen De Bond zal voorts het noordeiyk territorium van Zuid Australië krggen en daarentegen de financieele verplichtingen van ZuidAustralië overnemen Ook de aanleg en nitbrdding van het spoorwegnet in Australië zullen aan den Boud worden opgedragen under controle van het Bondsparlement De zitting van het Huis van Alge vaardigden werd na de lezing der troonrede verdaagd Verspreide Berichten Frabkbijk Gisteren zgn weer door de Paryache politie invallen gedaan in diie speelholen De twee vrouwelgke koetsiers te Parys die van de week het eerst zyn gatm r den hebben al navolgsters gekregen gisteren hebben er 7 tegelgk examen algelegd in sturen en mennen en drie harer zgn toegelaten DuiTacRum Nu de autoriteiten in de Poolsche provinciën leerlingen van gymnasia naar huis sturen wier broertjes op de lagere school aan de schoolstaking meedoen hebben de Poolsche gymnasiasti n besloten een beweging op touw te zetten om de staking ook tot de inrichtingen van hooger onderwgsnit te breiden De leden van het hooldbestunr der Poolsche vereeniging 8traz hebben 30 mark boete gekregen wegens overtreding van de wet op de vereenigingen De vereeniging wordt door dat oordeel beschouwd als te streven naar een doel dat vijandig is aan het belang van den staat De koninklgke commissie ingestold om te onderzoeken in hoeverre de overbrenging van tubercnlose inloctie op rekening moet worden gesteld van melk is tot de conclusie gekomen dat de molk beslist overdraageter is van de besmetting vooral bg kinderen Italië Biasolati en zestien andere Italiaansche algevaardigden van de uiterste linkerzgde hebben in de Kamer een voorstel ingediend van dezen inhoud De Kamer noodigt de regeering uit aan do lagere school haar leeken karakter te verzekeren met wering van alle godsdienstig ondorwgs onverschilli onder welken vorm RuSLikND Te Sebastopel werd een bom geworpen naar een adjunct commissaris van folitio die gevaarlgk werd gewond eenige voorbggangers werden gekwest De dader kon ontkomen Te Bakoe werden tgdens een botsing tusschen anaichisten en politie meer dan 500 schoten gelost £ en agent werd gedood en een andere gekwetst B Anarchisten werden gedood en talrgke Toorbggangers gekwetst Vele aanhoudingen hadden plaats De sociaal democraten te Moskon zgn gebeten op de kadetten die hun twee zetels ontlutseld zoudan hebben zg dreigen den kadetten hun gedrag in de Doema wel te lallen inpeperen AmBiKi De commissie van bnilenlandsche zaken uit den Senaat heelt zich ten gunste van een overeenkomst met San Domingo waardoor het recht om de staatsinkomalen dier republiek te innen aan de Vereenigde Staten wordt overgedragen uitgeaproken President Roosevelt onderteekende de wet op de landverhuizing waarby Aziatische arbeiders van het grondgebied der Vereenigde Staten worden geweerd Qouda is nooit teleni jteld De regelmatige wgzi waarop lokale gevallen gelgk het vullende in onze kolommen verscbgnen maakt indruk op ons Ër is nanwelgks een stiaat in do stad ol een gemeente in de gehtule provincie die met vertegenwoordigd is Met vertrouwen zjen wg uit naar het Qoudsche bewga en we zgn nooit teleurgesteld Het is een prachtige aanmoediging voor ons De Heer B Z Begl wonende IJssellaan 768 te Gouda deelt ons mede Nu ik volkomen genezen ben door het gebruik van Uw Foster s Bugpgn Nieren Pillen van een ingekankerde nierzioktc waaraan ik ruim zes jaren geleden heb i cht ik het myn plicht tegenover mgn medemonachen U mg n genezing te melden Voor deze ziekte ben ik in West Indiö door de medische commissie opgegeven on werd ik algekeurd Al die jaren werd ik gekweld door een hevige pgn in den rug en in de lendenen en steken in de zg onophoudelgk bekwam ik duizelingen De urine was meestal troebel en met veel bezinksel mgn slaap en eetlust lieten veel te wenachen over en ik vreesde dat mgn ziekte ongeneesigk was daar alles wat ik hieraan gedaan had op niets was nitgeloopen Ik was big toen ik hoorde dat er toch iets bestond dat mg kon helpen en liet op aanraden van een mgner kennissen een doosje Uwer pillen komen Reeds bg de eerste doos waa ik oneindig veel beter en nadat ik twee doosjes geledigd had was ik in drie weken geheel genezen waarvoor ik U zeer dankbaar ben Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt De pgn die gelgkt op een dolksteek in den rug sprnit voort nit de nieren en duidt aan dat ze erg aangetast zgn Het urinezuur heelt zich in de nieren zeil gekristalliseerd en de bgtende on sngdende onellenheden der kristallen veroorzaken hevige pgnen De bestandoelen waaruit Foster s Rugpgn Nieren Pillen samengesteld zgn lossen spoedig het urinezuur op en helpen de nieren in de alvoering uit het lichaam van dit vergil welke alvoering plaats grgpt bg het urineeien Verzeker U dat men ü de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geelt dezeilde die de Heer Begl gehad heelt Zg zyn te Gouda verkrggbaar bg de Heeren Wolll Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel F 1 75 voor éénol F 10 voor zes doozen Gemengde Berichten Scheepsramp aan den Hoelc van Holland De correspondent der N R Ct meldt van Vrgdagavond 10 uur en geelt in dat blad nadere bgzonderheden voor het allesoverheerachende lelt de redding die wg hier iu zgn geheel laten volgen En om u daarvan bericht te doen vertel ik u het onderhoud na dat ik onmiddellgk na aankomat had met den stoeren kapitein van de Btoomloodsboot Hellevoetsluis den onverschrokken J Berkhout die met Jansen van de reddingboot samen het werk der helden heelt geleid Ik was uit zee binnengekomen vertelde mg deze schipper in zyn hut terwgl de dankbaarheid om het dappere doen van zgn jongens hem uit de oogen glom omdat ik een signaal van het loodswezen bad gekregen Toen ik in de Berghaven aanlag kwam daar niemand minder dan Prins Hendrik aan boord en aanstonds op de brug ataan waar hg niet alging al zetten de sneenwvlagen ook nog zoo lel op en al was het buiten ook nog zoo bruin een onverschrokkenheid voor een vorst die daar niet aan gewend is waarvoor wg allen den grootsten eerbied hebben Dapper bleel hg tot het einde toe staan en goed in orde want Z K H rookte nog smakeiyk zgn sigau De bedoeling was dat de Prins bg ons de stoomreddingboot zon volgen die gelgktgdig uitging om ee nieuwe poging te wagen En zoo gebeurt het Jansen had nu een jol achter zich be nand met v er matrozen van het loodswezen En waarachtig die jongens hebben er het begin mee gemaakt al was de zee eek nog zoo moeilgk en spaarden de kwade bnit n hen allerminst Die jol kreeg verbinding met het Noorder hoold waar het wrak zit Werd tegen de pier gesmeten zoodat wg dachten dat zg te pletter loa alaao Maar in plaata daarrao gal Klaas Ree zichzelf een gooi en joempte op de steenen waar de branding overheen liep Hall loopende hall zwemmende tot den hals in da golven en het water is koud scharrelde hg voort naar den kop Ieder oogenblik vreesden wg hem te zien wegslaan Maar hg bereikte een paal kroop erop en hleel er wel een hall uur op zitten Met een Ign zat hg aan de reddingboot vast Inmiddels volgden zyn drie kameraden uit de jol zgn d npper voorbeeld joempten ook op de keien waaraverheen de branding raasde De reddingboot was intusschen voor anker gegaan Toen grepen de vier jongens elkander vast om steun te hebben tegen het geweld van de zee en zwemmende loopende gingen zg al verder naar buiten tot zg allen het loold bereikten op oen 50 meter van waar het wrak zat En het geschreeuw en gewuil van de schipbreukelingen misschien ook wel de prins die hen gadesloeg maakten de jongens zoo dapper als leeuwen Nu wilde het geluk dat er van de Berlin nog een tros alhing in zee opgewaaid door den atorm naar hen toe Telkens werden de jongens door de sneenwvlagen en de bruiskoppen aan onze oogen onttrokken En toen ik zag zei de kapitein van de loodsboot hoe die vier arme jongens daar tobden met de zee dacht ik Ze moeten en ze zullen hulp hebben En ik vroeg aan de mannetjes aan boord Kom jongelui wie wil er f Meteen kreeg ik er veel te veel En daar zaten er alweer vier anderen van mgn loodsboot in do tweede jol de leerlingen C de Gorter Harm van der Menlen L Braam en J de Geua Hun hulp is het geWk geweest Want op dezeilde wga kwamen zjj aan de Noorderpier sprongen op de overspoelde keien ploeterden arm in arm door de branding naar de keien tot er daar acht jongens by samen waren aan het hoold vaak tot de halzen het koude bad Ja vervolgde een van de jongens die er bg was geweest simpelweg want schipper de zee ging zoo bulderend te keer Maar we pakten den tros van de Berlin en bonden er een nieuw eind aan lot we het op een paal van de pier vast konden zetten En zoo konden zg komen Het wrak lag 5 meter boven ons nit de tros in de schuinte naar de pier zal een 20 meter lang zgn geweest Op bet wrak was een steward die begreep ona En hg maakte het zijn verkleumde gezellen dnidelgk Toen eerst kwamen er twee stokers naar voren zg bonden zich een Ign om het middel en lieten zich gigden dan kwam de steward zeil dan twee vrouwen en de anderen tot tien in het tal allemaal met de handen glgdende langs het eind Wg met ona achten arm in arm kwamem zoo ver mogelgk in de branding rooruit grepen de stumpers bg armen en beenen om ben vast te vatten want ze waren zoo slap door al die ellende Een enkele sloeg te water kwam weer op en we grepen hem Twee aan twee zwemmende brachten we ze stuk voor stuk eerst naar een droogte op de pier Die arme bliksems van vrouwen alle lut was er uit Over onze ruggen sjorden we haar Ja zei de kapitein en toen op een moment kwam er weer een stuk water dat de jongens met vrouwen en al omsmeet Wy zgn voor geen klein gerucbtje vervaard maar we stonden te trillen aan boord om de kerels De jongen die mee had gered vervolgde Dio vrouwen hebben we eerst op een baken gelicht en door een Botterdamsche jol die ik nog niet ken kregen we toen waarachtig weer verbinding met de reddingboot Zoo haalden we van daar een dikkere Ign naar de baken an daaraan trokken ze hun stuk voor stuk naar de schuit van Jansen Je hield je hart vast Ze waren van al die kon zoo doorwaternat onbeschut onder het sloependek van het wrak tot in hun merg uitgeput Toen we kwamen lagen ze als lam over de verschansing maar nog wuilden de stakkers terwgl ze al niet meer op hun beenen konden staan En vierkant hadden ze zich laten zakken Toch kregen we er zoo tion op de reddingboot Twee vrouwen eronder en een kind zal ik maar zeggen want het scheen met die plakkende kleeren en druipende haren nog wel een heel jong deerntje Maar waarachtig drie dames bleven er achter en een meiske behalve de Igken die er van gebrek al gestorven lagen En dat was niet om aan te kgken want die stampers durlden niet waren veranlt Toch warempel toen ze allemaal op de reddingboot zgn zien we een van die dames den laatsten moed samenvatten en in Godsnaam ook aan de Ign gaan hangen Maar ol ha ir bewustzgn haar ontzonk ze kon niet naar beneden komen en bleel zitten op het berghout Dat was niet langer om aan te zien Want het duurde zoo miaschien wel een uur Wg er weer heen weer op de pier haar toegeschreeuwd om toch te volgen en Ineens liet ze handen los en sloeg neer Kaar nog grepen we haar en voerden haar zwemmende mee Nooit zei de kapitein al zgn we nu ook niet van was maar nooit zal ik het irehnil vergeten van de drie rampzalige rouwen die niet durlden en die we dns achter moesten laten in de branding op dat ontredderde wrak Ja de tranen rolden me git de oogen Ik kreeg het zéó te kwaad dat ik God dankte toen we uit dat gejammer mochten gaan De jongelui hadden hun leven gewaagd niets was ar en meer aan te doen aan de innige stumpers En de vloed kwam weer op t was er zoo schrikkelgk bruin Een van de jongens de Ree do eerste die t waagde was de kluts al een beetje kwgt Maar die doorwalornatte verkleumde schipbreukelingen door het gzige sneeuwwater gehaald waren op die kleine reddingboot zonder eenig geriel in de onatuimige buien immers niet best En de Prins gelastte dat ze by ons aan boord moesten worden gehaald om ze te warmen en goed te doen Dus de jollen gingen weer uil en brachten ze hier op de loodsboot Och schipper zei de redder ontroerd en hoe slap ze ook waren ze wisten niet hoe ze ons onder het zwemmen hun dankbaarheid moesten bt tuigen die zielen Die laatste vrouw aaide ona met haar verkleumde handen in t gezicht en kon nieta meer uitbrengen dac tak taktak I Krampachtig knepen de anderen onze handen Wat een heerlgkbeid vervolgde glimmend van welbehagen de kapitein toen we ze daar allemaal in hun natte plunje aan boord hadden en ze dadelgk in de warme logies kondon stojipen de druipende plunje uit doen onder dikke dekens gloeiende kruiken De hulp van Prins Hendrik daarbg die t alles aangezien had is niet om na te vertellen zoo harteiyk geweest voor die menschen Handig hielp hg mee om hen de gskoude bullen uit te trekken en in het droge te steken van de bemanning ging hg kleeren en handschoenen halen om ze hnn aan te trekken en zeil voerde hy hnn thee en brood en sprak met 7e als een doodgewoon mensch zoo hartelgk Prins Hendrik heelt het hart gestolen van ieder die hem bezig zag in dat eenvoudige innige doen om t den bibberenden stakkers maar behageiyk te maken En n had zgn gezicht eena moeten zien Daar straalde de genegenheid nit en net zoo sprak hg ook met ze Ja want niet waar die arme bliksems hadden in die 36 uren dwars in de sneeuwstormen en het barkonde weer geen andere beschutting voor de overspoelende branding gehad dan dat armzalige van beide kanten open sloependek dag en nacht door met den verdrinkingsdood voor oogen Tech vielen ze mg mee zooals ze nog waren al konden de meesten niet meer staan Ze namen het eten graag hadden in al dien tgd ook niets te eten ol te drinken gehad een enkele won zells roeken En de cognac gleed erini t Was zulk vervaarlgk slecht weer Uwe Hoogheid moet naar beneden gaan zal eene ziekte ojjoopen zei telkens bezorgd s Prinsen adjudant Maar dan glimlachte Prins Hendrik even en schudde manhaltig van neen tot hg eindelgk kon helpen om de schipbreukelingen warm te wrgven De burgemeester en de loodscommissarii de heer Tan Heuvelen waren ook aan boord Wat waren die handen en voeten van de geredden toch ellendig wit Een mooi moment was het toen de Prins zeil heelemaal onder de sneeuw de acht matrozen van het loodawezen die de redding hadden verricht liet aantreden om ze rondweg te bedanken en hun ieder de band toe te stekt n Tegen my zei Zgne Hoogheid Kapitein die 22ate Februari zal mg lang hengen Maar aan dat huilen van die achtergeblevenen moet ik niet terugdenken ontzettend was het meneer En nu moet n van boord want we gaan weer naar zee Meteen mnar weer kapitein met dien torm f Wat zon dat Van gisterennacht twaall uur heb ik er in gezeten En de redders Verdrogen zich en gaan mee Dat zgn de helden van ons waterland en je weet niet wat je die jonge kerels zou aan willen doen Goede reis kapitein I Van alle kanten waren nit den wal de verrekijkers op het wrak en de redders gericht geweest Honderden stonden geschaard langs de keien en het strand en dat meeleven die emotie op de bleeke gezichten is niet te beschrijven Opgedrongen stond de menigte uit te zien de Voeten in de sneeuw de IJven onbeschut in de doordringende sneeuwbuien die daar aan zee koud maakten tot in het merg I Maar niemand dacht aan ichnilen Enkel jammerklachten gingen er langs de rjen als er weer zoo n barre bui op kwam zetten om het onvolprezen heldenwerk van de dappere jongens in de branding opnieuw te remmen Langzaam aan viel de avond Loodgrgs l leei de lacht witte ohoimkoppen kwamen aanjachten en in de verte zag men de brekers huizenhoog ojtspringen over het wrak Maar de mannen achter de kgkers hielden den moed erin en hnn berichten gingen als loopvuren rond Een man op de pier nog ééc nog één en dan de geredden Zg wilden wel juichen de verkleumde toeschouwers aan zee Toen kwamen de sleepbooten die er om gelegen hadden eindeiyk terug en rapporteerden onduidelgk slecht te verstaan De Wodam Hoek van Holland IP Katwgk Door de handen voor de monden riepap de menschen ze aan om tgding Tot bet eindelgk klonk ell gered Die sensatie was ontroerend En nu kwam de stoomreddingboot binnen waarvan de bemanning dag aan dag bet leven koen had gewaagd al lukte het haar niet Spontaan klonk er ook voor kapitein Jansen en zgn dapperen een hoera van den wal En eindeiyk eindelgk een rookpluim telkens weer weg in de sneeuwjacht tot er een schrgnend gele zon even door do wolkbanken aan de kim brak zoo ontstellend dramatisch En men zag de toplichten van de Helvoetsluis opdoemen en later de vlag in de top Nader en nader kwam dat slanke schip De menschen verdrongen elkaar Het was een paniek Ze zagen den kapitein op de brug zgn ge zicht onverstoord glunder onderde berenmuts En dan achter hem den Prins En de ka pitein wenkte met de vingers dat er ell waren Brancards waren aangedragen Automobielen stonden gereed om de schipbreukelingen vliegend naar het hotel Amerika te vervoeren De dokters de pleegzusters op denstyger En de Hellevoetsluis meerde Maar de menigte juicht niet Op zoo menig stoeren zeemaosk ip zag ik de tranen En ieder was stil van eerbiedige ontroering De vuurtoren op de pier flappert alweer zgn licht door de buien Het is hallzes reeds grauwe schemer in die doordringende sneeuwjacht Dikke sneeuw beneemt het gezicht Daor op dat wrak in de branding leven nog drie vrouwen Eo nu stuk voor stuk worden de geredde schipbreukelingen uit de logies gedragen het trapje op eindelgk weer aan den vasten wal Maer in de brancards worden ze neergelegd zoo zwak als ze zgn en in dekens gerold in plechtig staptempo door de menigte heengevoord door de armen vaa de stoere dragers Zoodra de anto s tol zgn snorren ze naar het hotel Dat is voor het publiek gesloten als hospitaal ingericht De verpleegsters gaan er heen Die zaligheid om die verkleumde uitgeputte lyven in de bedden te laten zakken en onder de warme dekens te stoppen 1 De Prins komt van boord Dan meteen breekt door de ontroering de geestdrilr Ën nooit heb ik Prins Hendrik zoo warm door het volk toe hoeren juichen Glimlachend dankt Z K H vriendelgk voor deze ovatie verbleekt even stapt gauw in zgn automobiel en rgdt terug naar het Paleis om Hare Majesteit de Koningin de prachtige tgding te brengen als ooggetuige op de brug in buien en branding De geredden in het behageiyk logies onder de goede verpleging maken het allen bevredigend wel De meesten begonnen met zich aan bouillon te goed te doen De eerste vraag van een jongen kerel was geweest om een sigaar De namen van da drie geredde dames zgn Buitel uit Berlgn G bler nit Dresden en Schödter allen van het Duitsche operagezelschap Daartoe bohooren ook de dames Theile uit Dresden en mevrouw Wennberg uit Beriyn met haar zestienjarige dienstbode die nog op het wrak achtergebleven zgn De heer Wennberg is reeds onder de Igken herkend en de geredde lersche kapitein heelt verteld dat hg toen hg over boord sloeg Mevrouw Wennberg in de cabin had zien zitten met het Igk van haar kind op den schoot Verder zgn gered de heeren Jabouiet Verschere de Franschman Frodessin uit Iden Dróme en Emile Yung allen passagiere benevens de heeren Carter Farthing een 10 jarige dekjongen de matroos Fisher de stoker Pond en Legeralt allen van de bemanning Een telegram van hedenmorgen 11 nur meldt De op het wrak achtergebleven dames Tbeile nit Dresden en mevronw Wennberg uit Berlgn met haar zestienjarige dienstbode zgn heden nacbt eveneens gered zoodat er nn niemand meer op het wrak aanwezig is Naar het Hbl verneemt behoort tot de slachtollers de heer Wouter Visser Luitzoon landbouwer te Schermer iemand van ruim 40 jarigen leeltgd HjJ had zgn enig kind een dochter naar Engeland gebracht waar zg ter voltooiing harer opvoeding eenigen tijd zou verblgven Bg de vertegenwoordigers der Great Eastern Railway de firma Hndig en Pleten te Rotterdam lijo telegrammen van deelne ming ontvangen van H M de KoninginMoeder en minister Krans Reuter seint heden uit Londen De burgemeester uit Harwich heelt een inschrgying geopend tot ondersteuning van hen die door de schipbreuk van de Berlin zwaar getrollen zyn De Great Eastern spoorwegmaatschappg toekende voor 500 pd st Naar men uit goode bron verneemt zoo meldt het Haagsche Oorrespondentiebnreau is de regeering bereid tegen 1 Juni a s de algevaardigden ter Tweede Vredesconlerentie te s Grav nhage te ontvangen Te 2 uur gister namiddag werd aan het bestelgoederenbureau van de Staatsspoor aan het Maasstalion te Rotterdam een kistje knalkurken aangebracht Bg het omkantelen in de loods ontstond er een ontplolflng met het gevolg dat er een groot gat iu den grond geslagen werd alle ruiten in den om trek en in de woning van den chel werden verbrgzeid en in de loods aanmerkelgke schade werd aangericht üit de Lemmer van Donderdag Door den vliegenden storm uit het Zuidwesten rondloopend tot aoordwest bereikte het zeewater hier den hoogen stand van ruim 22 d M 4 A P waardoor al de buitendijks gelegen landen ondergeloopen zgn De geweldige gsmassa welke ter breedte van meer don twee uren gaans zich tot ver voorbij den Mirdumerhoek langs de kust alhier uitstrekte is door storm en vloed naar het oostelgk deel der Zuiderzee gedreven zoodat gistermiddag de toegang tot de haven vrg wai De h ivenvuren sedert verscheidene weken gebluscht werden dezen avond weder ontstoken Gaat de wind niet te spoedig krimpen dan hoopt men eindelgk ook hier van het ijs verlost te zgi Iemand nit Vorden die te Zntphen even gebruik maakte van een urinoir aan de Berkelkade zette zoolang een handvaliesje met ongeveer 1260 op het klinkerpad neer toen hij het wilde opnemen was het verdwenen Hg d d nalunrigk aangilte by de politie en deze vond hel valiesje bg een schipper die met zgn schip in den IJsel lag Door den storm was t in het water gewaaid de Berkel uitgedreven en zoo in den IJssel gekomen De schipper die het zag dryven en oppikte kreeg een goede belooning De nieuwbenoemde burgemeester van Vaals waa laatstelgk districts kommandani tevens inspecteur der Rgksveldwacht te s Hertogenbosch 7egt de Limb Koer die dan verder scbrijlt De heer Quadecker een krachtig 60 jarig man is te Maastricht kapitein der marechaussee geweest jaren geleden Daarna werd hg kommandant der 4e divisie en als luit kolonel bg dat wapen gepensionneerd waarna zyn benoeming tot inspecteur der Ryksveldwacht volgde In deze benoeming mogen we zeker wel enn krachtig ingrgpen van de Begeering zien om den persoon en ook wegens den ongewonen spoed waarmede deze benoeming plaats heelt Er bigkt alleszins uil dat in den Haag de oogen op bel Nederlansche Monte Carlo met belangstelling zyn gevestigd De berichten van stormen in Duitschland België en Frankrgk houden aan De Roer bij Essen en de Moezel bg Trier zgn uit haar oevers getreden Ook op de Belgische kust woeden stormen maar van ernstige rampen heelt men gelukkig nog niet vernomen De viaschersboot van Nienwpoort was geheel binnen en de haven ligt vol schepen Te Ostende zijn ook verscheidene visscberssoh epen binnengekomen sommige met avery Te Duinkerken liep een visschersscbip binnen woarvan de schipper door een stortzee overboord geslagen was zonder dat er aan gedacht kon worden hem te redden Ook op het eiland Sicilië hebben vreoselyke stormen gewoid De spoorweg tusschen Palermo en Messina staat voor het grootste gedeelte onder water De Bell overstroomt een oppervlakte van 300 M2 De toren van Monterago is ingestort De bevolking verkeert overal in groeten nood en daar ook de MiddeHandsche Zee zeer onstuimig is gaat het zeer moeielgk hulp van elders te verleenen Door de Italiaansche regeering is aan de Amerikaansche aanhouding en uitlevering verzocht van een Italiaan Olindo Riccomi genaamd die te San Francisco woont erin handelszaken een groot vermogen heelt verdiend Ia 1871 maakte Riccomi deel nil van een rooverbende in zgn vaderland die een karabinier en een soldaat vermoordde De bende werd gearresteerd maar Riccomi wist over de grenzen te komen en men zocht hem tevergeels Ten slotte werd hy door de rechtbank te Florence bjj verstek veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid Bg gelegenheid van de aardbeving te San Francisco toen allen die bloedverwanten daar hadden by de regeering navraag omtrent hen deden ontdekte de Italiaansche ccnsul te San Francisco het bestaan van Riccomi op wien men in zgn vaderland nog zulk een oude rekening had Hel zal evenwel de vraag zyn ol de Amerikaansche regeering de uitlevering van den millionnair ond roover toestaat Stadsnieuws GOUDA 23 Februari 1907 Bevorderd tot arts te Utrecht de heeren J L C Overbosch en F A v Reemst Naar wg vernemen zal de onlangs alhier opgerichte Vereenigini Tot Nut en Genoegen voor Elk ongeveer hall Maart een uitvoering geven en zal dan o a optreden de bekende Bariton van de Ned Opera de heer Antoon Bovendeest De contributie van genoemde Vereeniging is gering zoodat zeer zeker velen zich zullen opgeven voor hel lidmaatschap Eerstdaags zullen Igsten aangeboden worden en waar deze vereeniging zich voorstelt voor weinig geld iedereen iets goeds te doen hooren kan bet niet anders ol weldra zal zg eene flinke vereeniging genoemd kunnen worden daar het bestuur in handen is van mannen die reeds getoond hebben goed voor hnn taak berekend te zyn Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen nuttige handwerken de dames A W Dgksman alhier en L A Taddegon te Boskoop Aangenomen het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Zaandam westzgde door ds H E Knappert te Haastrecht Per Telegraaf De Prins is na 2 uur weder ia zee gestoken tot berging van op het wrak aanwezige Igken Hedenavond zeven nur zal den Prins aan bet paleis een warme ovatie worden gebracht Ontvangen DE NOOVEAÜTÉ S IN ZWilKTeSTOFFEV Burgert l ke Stand OVERLEDEN 21 Febr P C van Vliet 42 j G J van Tilburg 32 j ONDERTROUWD 22 Febr A Vorkaaik en D Hoeven J Vermei te Alphen en A van der Weyden ADVEIlTEi TIE k iets te vorderen hebben vnn ol Uit verschuldigd zyn aan de nalatenschap van Mejullrouw 8 ZONDAAL weduwe van den Heer A M VAN UER KINT gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden 3 Februari j l worden verzocht daarvan v66r 1 Maart a s opgane te doen ten Kantore van den Notaris N F CAMBIEB VAN NOOTEN te Gouda Houtmansplantsoen Ter Drukkerg van A BRINKMAN ZOON kan een aankomend Zottor geplaatst worden Annmelding Lange Tieodeweg D 60 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn olieverf getcMMerAf Por treilen RelntareHogaerlt zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echie te ontvangen Geïll Prysconrant met een aantal ongevraagde getnlgschrillen gratU op aanvraag Boxtel H BOOAURI J6 Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn 1