Goudsche Courant, maandag 25 februari 1907

a IVo 1026S Dinsdag 26 Februari 1007 45s e Jaargang GOüDscHE mum JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloi n Ufo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTE J Telefoon A o ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 j regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naap plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil NOTAEIS N F CAMBIERVANI OOTEN TE GOUDA al op WOENSDAG 20 MAART 1907 v m tl nre in het H6tel DE ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verknopen Een modern zeer soiled gebouwd en naar de eischen des tps ingericht mm mmmi met Hinken TUIN te Oooda aan de Oosthaven No 83 met uitgang aan de Spieringstraat groot 7 Aren 70 Centiaren Het bnis van Sas Water en Electrisehe geleidii en voorzien bevat Smeden rnime Saite met fraai geschilderde plafonds waarachter Serre Eetkamer met parketvloer en gesloten Warande Voorts 2 groote Kamers Keaken met binnenplaats Provisiekamer 2 Kelders waarvan één met Brandklnis en verdere geriefelijkheden Boven 7 groote Slaapkamers waarvan een met ingemetselde Brandkast rairae Badkamer Voorts grootenZolder met 4 Kamers Te bezichtigen Zaterdag Maandag en Dinsdag v66r de verkooping van 9 12 en 2 4 ore en op den dag van de verkoop van 911 ure mits voorzien van een permissiebiljet af te geven door voornoemden Notaris Te aanvaarden na de betaling der kooppenningen op 18 April 1907 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Opentare Verkoopingen Ie Gouderak o VRIJDAG 1 MAART 1907 ten overstaan van de Notarissen J ¥ AN DER LBMDMS te Ouderkerk aan den IJssel en J KOSJUAN te Haastrecht EN WEL des voormiddags 11 uren in het Kotflehnis v n den Heer C OOMS op het Dorp van UET W00KHII8 geteekend A no U met verdere BETIMMERING TUIN BOOMGAARD ERVEN en GROND te Goudernk groot 25 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vó6r den dag der veiling van 10 tot 3 uren eu des namiddags nre aan voormeld Hnis A No 14 van eenige Meubelen en Huisraad waaronder Teem A NTIBHBUIIE AU Vloerkleeden Karpetten Kleedjes Kasten Tafels Stoelen Klok Spiegels Schilderijen Glasen Aardewerk enz Vóór de verkooping van 11 tot 1 nre atgenummerd te zien Nadi inlichtingen geven voornoemde Notarissen TE BDDR OF TE KOOP GEVRÜGD oil goeden stand een HËERE HUIS bevattende ongeveer acht Kamers benevens Badkamer Keuken en Kelder Brieven met nauwkeurige omschrijving onder letters 8 S U Algemeen AdvertentieBureau NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETEBS Jz Lél op êtekat m ktu hhrmi Gouda Drak van A BRINKMAN Zh WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irSS HOSII HL IJKK F kBniEHEI Voedert uw Vee met de xuieere niuriee merk S r en W l uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Par Ja 1900 Negen Goiulen MediiUlen Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzaoht Malaria Rinoenkooru Algemeeoe Zvakte voortdurende Haofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte KINADRÜPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos den naam f NAI NING Men lette daarop Z zijn overal rerkrijgbaaraf 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel f 0 75 Chemlsobe Fabriek van Dr H NANNING den Haag SA ÜGUI OSË tegen bloedarinoede en zenuwzwakle Hebt giJ een bleeke kleur Last van hoofdpijn Last van misseiykheid en dniieligheid f Hebt gj snizingen in het hoofd en in de ooren f Pgn in den rug en lendepijn geen kracht zijt gü gedurip moede en is D alles te veel t Hebt gg last dat gij niet kunt inslapen 1 Zgl gu prikkelbaar en zenuwachtig En wilt giJ daarvan spoedig en afdoende genezen Wilt giJ weer spoedig vroolijk levenslustig en gezond wezen f Gebruik dan de Sanguinosef f De Sangninose is bet beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zennwzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bevonden De echte Sangninose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inhoud Prijs per flacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bij WOLFP Si Co Westhaven 19 VAN DAM Co Den Haag GEBR RIJKENdDE LANGE IV ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIAilO S Hoo l naga Hn Gedempte Binnenrotte 1S4 Telef liS99 Se Magax Jii West Sieuwlnnd O nabij Station Beur Tele 46S7 INRDiLEN STËHHEN VERHOREN REFAREEREN DE PHONOLA dageiyki la oiM Saloai t k erM PlONaLAriANO MO FBONOLIST WERELD SUCCES De Wcrcldbeioemde Superior Druiventorsthoning Extract M4if ai wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SHjmhoest Borstpijn Keelp jn Heeschheid enz MELIANTHM is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drpgisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüeehland Engeland Anurika Ned lHdU Oranje Rivier Kolonie Transvaal ens JUELIANTHE werd maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELtANTBE in flacons f 0 40 f 0 70 en f UEtlANXHE in dooien tabletten 1 O éO en f 0 70 Eenige fabrikanten H 1 VAN SCHAIK do Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrggbaar bü Firma WOLEF ét Oo Westhaven 198 Oouda GSENUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ffoudo A BOUMAN ifoordrecAl PINK8E Nieuwerkèrka dJJeel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewainr A SCHBEE Haaetrecht P W v EDE Oudewaier K ïa D a HEIJDEN te Beemmk P v o SPKK MoereapeUe O v STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN ir tóiny w i P A ua GROOT A d JONOH Ou fct K r J P KASTELEIN Polehroekerdam D BIKKER t Bentehop VTAAIlSCHIIfVliVe Laat D niet misleiden door ftdü iroop Het klooster SanetaPaulo AbdiJ bestaat niet du Sir oop van geenerUi teaarOe ADVEETENTIM in alle Couranten worden aang nomen door het Adverteutlc BureaH vaD A BKiniKMiN dl ZOON TE UUUR 1 Aug a s een met Tnin 7 Kamers en Kelder Voorzien van Gas Waterleiding en verdere gemakken Adres onder letter B SWAETSEN BUEG s Advertentiebureau Gouda KAPITAAL BESCHIKBAAR tot elk bedrag voor leen 2e hypotheek op huiren landerijen tningrond verder op elk soiled onderpand eu tegen borgstelling Alle inlichtingen worden gegeven op franco brieven ouder motto Kapitaal aan het bureau van dit blad P EIJSOPGAVE GEVRAAGD VAN Leverinf Contant Br Fr No 1248 a h Centr Adv Bnr MAXE NUNES Amsterdam Victoria Water it regfelde aanvoer Aanbevelend Firma Herman Zoon Verkrggbaar in flesschen HO ets 7 et en f t ZS bij H H Apothekers en Drogist n Let op het merlc ANKE BI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 Koord Rrabanlsch Schoen eo Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRJMA KWALITEIT OVËRSGHÜËIVEK Sterke Scboollstrzen eiii Opruiming van restanten Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk M M V LOOi DUBBELE BOÜET 1 Telfn 117 Il k ruimst vooriieu van GASORNAlBNTfiN in alke itijl van de eerste fabrieken tegflB concurreerende prijzen A nlegger van Gas Water Spreek Biur ea Ëleelrisohe geleidlogea Wie van goed licht houdt wende lich naar het Qoudtoh rerHeMtna HtagMlJn DB A¥OIlDfilTER daar alles door bekwame Itten verrioht wordt HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B S8 Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder flinke Tnin Vooriien van öaa n Wittrleiding Ta bevragen B 89 Uultenlandscb Overzicht Reuter seint uit Triest dd 23 Febr De Imperatrii van de maatsoh Lloyd op 19 dezer van Triest naar Bombay vertrokken leed schipbreuk b j Elaphonissi ter hoogte van het eiland Kreta Er moeteii personen zijn omgekomen maar nanwkeurige berichten ontbreken nog De Imperatrii had aan boord een equipage van 120 man en ongeveer 20 passagiers Reuter seint uit Odessa dd 23 Febr Hedenmiddag werd het hoofd der politie Hosberg door een bom licht gewond Een geheim politie agent die naast het r jtnig stond werd zwaar gewond het paard werd gedood De bom werd het rijtuig achterna geworpen Het is niet gelukt den dader in hechtenis te nemen In den Senaat te Washington is een zeer merkwaardig besluit genomen Sinds enkele jaren wordt een krachtige campagne gevoerd tegen senator Smoot waarmee wordt beoogd dien senator vervallen verklaard te krijgen van zijn zetel in dat college Reed Smoot die zitting beeft voor Utah zou nl wegens ziJn mormoonsche denkbeelden en levenswijs onwaardig wezen deel nit te maken van den Senaat De betrokken senator beeft herhaaldel k en herhaaldelgk weer verzekerd dat h j ofschoon mormoon zich nooit had schuldig gemaakt aan veelwjjverg noch ooit verplichtingen had op zich genomen of beloften had afgelegd welke strijdig zgn met zijn plichten als Ameriknsnsch burger en senator De Senaat zelf beeft nu met 51 tegen 37 stemmen het besluit genomen dat Reed Smoot als lid van den Senaat wordt gehandhaafd Over het algemeen genomen is de Amerikaansche pers wel tevreden met dit besluit Verscheiden bladen w o de New York Time toonen zich zelfs uiterst voldaan Laatstgenoemd blad schrgft Niets dat gevaarlijker zon kunnen zi n voor de instandhouding der grondwettelijke rechten van de Staten is ooit voorgesteld dan de poging om den beer Smoot van zgn zetel vervallen te doen verklaren De heer Smoot toch is zonder twijfel de man op wien de keuze van het volk van Utah gevallen is De uitslag van de verkiezingen in TransTaal is zeer naar den zin van de ministerieele pers in Engeland De Daily News LLETOX IN DUBBELE BANDEN Laat dat maar voor ons over Het zal een bachanalie worden wear men nog lang over zal spreken En ik zal present ziJn om den heldbij de apotheose te bekronen Het is te hopen dat hij dan in slaat is zijn geluk te beseffen I Dien Zondagavond nam Christiaan zjjn meisje ter zijde Morgen dejenneer ik met mün vrienden deelde hij haar mede Zg wilden miJn afscheid vieren van het vrögezellenleven Ik kon niet weigeren Dat vind ik heel aardig van hen Ik hoop dat jij je zult amnseeren Is baron Templier van de partij O neen die hoort niet bjj dat troepje daarvoor is hg veel te soliedel Genevieve fronste de wenkbrauwen Ik zou tet beter gevonden hebben als hij er bij tegenwoordig was Maar ik ben overtuigd dat je goen toezicht noodig hebt Je zult de bette waanebuwing vinden in jezelf Je Ttrtroawui ui Ik niet beecbameo I noemt hem heel bevredigend en de Tribune kenschetst den afloop als de overwinning van Engelachen ea Boerea op kosmopolieliache en grooteoueels anti nationale elementen De oppositie pers is minder goed tevrftden Waar haar de schoen het meei t wringt blijkt wel duideliik nit de omstandigheid dat al deze bladen niet nalaten te herinneren aan de verklaring van generaal Botha dat hg er niet aan denkt do Cbineezen terug te zenden naar Azië Overigens verwijten deze bladen der Britsche Regeeriug dat haar houding de schuld is van de verdeeldheid onder de Britsche elementen in ZuidAfrika en dus van da overwinning der Boeren Merkwaardig is de slotzin van het Timesartikel Deze luidt WiJ stellen een zeer groot vertrouwen in de Boeren Wg hopen ernstig dat zij door loyauteit en gezond verstand aan de geheele wereld zullen toonen dat ons vertrouwen en onze edelmoedigheid niet aan onwaardigen zijn gegeven Indien de Times eens in 1895 in dezen geest had gedacht en geschreven zou zjj dan de belangen van haar eigen land om van die der Boeren maar niet te spreken niet beter hebben gediend dan door een in alle opzichten duren oorlog te maken F De verkiezingen voor de Russische Doenia zijn bijna geheel bekend Maar het kabinetStolypin aarzelt nog te erkennen dat het een groote nederlaag geleden heeft Toch zal het tot die erkenning moeten komen Want van de thans gekozen 355 Doemaleden behouren er 266 tot de oppositie dat wil zeggen dat nu reeds naar de berekening der regeering de absolute meerderheid in de Doema aan de oppositie behoort Russische berekeningen spreken reeds van een meerderheid van der stemmen dan zouden 350 van de 624 Doema leden tot de linkerzgde moeten behooren Welken weg het opgaat blijkt nit d thans eerst bekend geworden nitslag der verkiezing van 160 kiesmannen in Petersburg daar werden gekozen 150 K D 9 leden der uiterste linkerzijde en 1 Octobrist What will he do with it f vroegen wi reeds denkend aan Stolypin s houding tegenover de Doema Zal hiJ heengaan zooals Witte heenging toen de samenstelling der eerste Doema bekend was f Of zal hij aan de Doema een programma voorleggen en wanneer dit niet wordt aan genomen het ontbindingsbelnit afkondigen t sprak hij diep geroerd D herinnering aan jou zal mij tot leidsvrouw zijn Maandagochtend halfelf haalde Clamiron Christiaan in zjjn automobiel af Voor de deur van het restaurant stegen zij af en werden door den oberkellner naar het salon geleid De tafel was met bloemen versierd als voor n bruid en witte linten hingen langs de kronen en spiegels aartnsschen takjes oranjebloeseme waren geplaatst Toen het tweetal binnentrad stond het gezelschap op terwjjl Vertemoasse een fanfare blies op ziJn vuisten Ze waren met z n twaalven allen bekend als de liederlijkste doordraaiers en stevigste drinkers van Pargs Het menu was zorgvuldig samengesteld en de wijnen van de fljnste merken Christiaan had den verschillenden gerechten alle mogelgke eer bewezen maar nog niet aan zijn glas genipt Maar kerel fluisterde Clamiron hemtoe drink dan tenminste water als ge geen wijn lust Denk je bg geval dat wg je vergift hebben voorgezet Christiaan glimlachte en nam een gevnlden champagnekelk ter hand Welnu I Ik zal eefl dronk uitbrengenop Jelui aller welzjjnl HU itond op en weadd met eenipotten De Petersbnrgscho Telof raafagentnur hot Blleiease agentschap spreekt deze laatste meening beslist tegen Wtnneer do rejeering werkelijk liberale ontwerpen aan de Doema voorlegt zal met haar wel te werken zijn doch van Stolypin zgn geen liberale ontwerpen te wachten Dat hebben zgne maatregelen van de laatste zeven jnaanden bewezen Maar Russische staatslieden zijn onberekenbaar en wellicht zal Stolypin nu hü ziet dat onderdrnkkingsraaatregelen niet meer helpen het eens met liberale planiien probeereo e Kölnische Zeitong ziet in de aaneenslBiting van de drie vijjiinnige partgen in den Duilschen Rijksdag en den Landdag het begin van een nog grootere liberale gemeenschap De Vossisohe Ztg schrgft In deze vereeniging kan men ondanks de zelfstandigheid van de partijen toch een vereeniging van facties zien Het is echter om een vergelijking uit het gemeentelgke leven te gebruiken een Zweokverband een verbond tot vorming van een publiekrechtelgk lichaam met een bepaald doel geen inlijving van kleinere gemeenten biJ een grootere De zelfstandigbeid zoowel van de partiien als van de psrleÉentaire groepen blgft in beginsel onaangetast en ongerept De zaa kan verder een guhstigen loop nemen indien alle liberalen jegens elkaar den ouden regel volgen in necessariis unitas in dobiis libertas in omnibus caritas eenheid in het noodige vrgheid in het twijfelachtige in alles eerlgke verdraagzaamheid Het vrijzinnige blok telt 47 leden het is dus sterker dan de sociaal democratische groep met hare 43 leden Eiken nacht liggen sedert Zoudag verslaggevers van Romeinsche bladen op de loer om te kgken of pog het stoUelgk overschot van Leo XIII niet wordt overgebracht van St Pieter naar St Jan Er wordt nu echter verteld dat de overbresging zal plaats hebben op klaarlichten dag zonder bizondere ceremonie tasschen twee rgen soldaten door Ook zegt men dat de overbrenging tot na Paschen ia uitgesteld Maar de reporters bljjven waakzaam en bljjven gelooven dat het vervoer toch s nachts zal plaats hebben ten einde een herhaling te voorkomen van de vijandige betoogingen die hg de overbrenging van het Igk van Fins IX zjjn voorgekomen den glimlach het woord tot het gezelschap Waarde vrienden I Ik ben diep geroerd door de attentie die mjj bewezen wordt en dia mil herinner aan de dwaasheden diewiJ samen begaan hebben Dit is nu uit voor miJ althans en ik hoop dat ook ggallen even als ik HiJ kon niet verder gaan Een ware storm van jubelkreten was losgebroken Lang zal ie leven Christiaan wil een predikatie bonden Op je gezondheid Op die van je aanstaande kinderen I Zonder antwoord te geven sloeg Chris tiaan met één teug den inbond van zgn glaa naar binnen Clamiron vulde het onmiddellijk en stelde een toost in op de bruid Christiaan gaf zonder te aarzelen bescheid Een lichte blos steeg hem naar de wangen en zgn zenuwen geraakten meer en meer opgewonden En toen Clamiron zgn glas weder had nedergezet riep Genevieve bruidegom uit Ik wensch jelui allen zoo n vrouwtje teel Zonder dat zijn vrienden hem er toe behoefden aan te zetten bracht bij nogmaals den kelk aan de lippen Zgn oogen schoten vlammen en een plotselinge verwarring benevelde ziJn brein Werktuigelgk alsof hg ajo oude gewoonte volgde dronk b opnienw Hü had het gevoel alsof hjj aan een groot erut wu Uootgeateld en om die te ont Dit jaar wordt te Mari nzell in Stiermarken het 750ste jubeljaar gevierd Naar aanleiding daarvan verleent de Paus aan alle geloovigen die op een der dagen van dit jaar de bedevaartkerk van Mariazell bezoeken daar biechten de communie ontvangen en voor de eensgezindheid der chiistelgke vorsten uitroeiing der ketterijen bekeering van zondaars en voor de verbefflog der Kerk bidden een volkomen aflaat en de vergeving van al hun zonden Alle geloovigen echter die dit jaar Mariazell als bedevaartgangers bezoeken en daar in boven aangegeven zin bidden scheldt de Paus 200 dagen van de hun opgelegde of als steeds schuldige boetedoeningen kwg t Buitendien bewilligt de Paus dat al deze aflaten vergeving van zonden en verlichting der boetedoeningen ook door de kracht des gebeds aan de zielen in het vagevuur kunnen ten goede komen Verspreide Berichten Fkaskruk De influenza heerscht zoo erg in Parijs speciaal in Mont Martre dat volgons een bericht in het Journal de doodkistenmakers hun werk niet af kunnen Men wordt aan de ergste dagen van 1899 herinnerd In de atgeloopen week bedroeg het aantal sterfgevallen in Parijs 1632 tegen 1396 in de voorafgaande en een gemiddeld cjjfsr van 1031 Die verhooging it uitsluitend op rekening van de influenza te schrgven De Eclair is te weten gekomen dat de kosten van de revisie van het Dreyfus proces 34000 fiancs beloopen hebben DoiTSCRi Ain De afgevaardigde Roeren raadsheer in het gerechtshof te Keulen heeft ontslag uit den Staatsdienst verzocht Na de onverdiende aanvallen door dezen centrumsman op eenige koloniale ambtenaren gedaan waarvoor hg door Dernborg in den Bjjkbdag gevoelig is afgestraft was hiJ werkelijk als rechterlijk ambtenaar onmogelijk geworden OOBTEITRIJK HOKaABIJE Het Hongaarsche Lagerhuis heeft het wetsontwerp op de verplichte ziekte en ongevallenverzekering aangenomen De hongerstaking in de gevangenis te Lemberg van de Rutheensche studenten heeft al succes gehad een aantal is uit de preventieve hechtenis ootslageuf Maar uit solidairiteit weigeren zij de gevangenis te verlaten Enkele hongerlijders zijn al ziek komen dronk hg l Hg keek wantrouwend om zich heen maar toen lig zich omringd zag door al die glimlachende bekende ge ichlen werd hg weder gerustgesteld Hg verzocht Clamiron hem een glas water te doen brengen Straatsteen riep den oberkellner tot zich en fluisterde dien iets in het oor Eenige oogenblikkon later werd een syphon voor Christiaan neergezet Niets kwaad s vermoedende hield Christiaan zgn glas onder de kraan en verstrooid ledigde hij het in een teug Maar nauwelijks had hü den inhoud verzwolgen of met een krachtigcn vloek zette hij het op I ifel neder met zuik een woede dat het irak terwijl hij uitriep Maar dat ia brandcwgn Een daverend ajiplaus belette hem voort te gaan Als door een nevel zag bij allen op hem toetreden met een bloem in de hand terwijl Clamiron hem hot hoofd omkranste met een guirlande van oranjebloesems Doodsangst vervulde hem maar de alcohol was hera nu geheel meester Eindelijk gelukte het hem op te staan en alle gebeurtenissen van de laatste maanden vergetend niet lettende op do geloften die bjj had afgelegd riep hg uil Het is mijn laatste feest laat het erdan ook een zijn dat mij lang zal bengen I Wordt vervolgd