Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1907

tegen bloedarmoede en zenuwzwakle Hebt gy een hleeke kleur f Last van hoofdpynP Laat van mlsselgkheld en dniieligheid P Hebt gy suizingen in het hoofd en in de ooren f Pyn in l nK en lendepyn geen kracht zyt gy gednrig moede en is ü alles te veel 1 Hebt gy last dat gy niet kunt inslapen Zyt gy prikkelbaar en zenuwachtig P En wilt gy daarvan spoedig en afdoende genezen P Wilt gy weer spoedig vroolgk levenslustig en gezond wezen f Gebruik dan de Sanguinose De Sanguinose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakt Doof meer dan vierhonderd geneeshee a be proefd bevonden De echte Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inhoud PrJ per flacon i 1 50 6 fl f 8 12 fl l 16 Wesst gewaarschuwd tegen namaak Te Goada bü WOLFF Co Westhaven 198 VAN DAM Co Den Haag geworden Geen wonder want zügebrniken zells geen water Het is de vraag ol de gisting onder de Bntheensche bevolking niet te machtig zal worden door de berichten die nit de gevangenis komen KüSIABD Van de 624 algeviardigden zijn er thans 369 gekozen De verbonding der partyen verandert niet De oppositie telt 228 de regeeringsparljjon 92 zetels De 49 anderen hehooren tot nationale partyen AziE Er is ook door de vergadering een commissie ingesteld om te onderzoeken in hoeverre de Belg Nans zich als minister van posteröen en douanen aan oneerlyke pract ken heeft schuldig gemaakt AUEBIKl Oe troepen van Nicaragua hebben zonder slag of stoot bezit genomen van El Triunso in Honduras en na een hardnekkig gevecht dat zes uur duurde San Bernardo bezet Drie leiders der revolutionaire party van Honduras die zich bg de viiandelgke troepen hebben aangesloten hebhen in het grensgebied een voorloopige regeering ingesteld BINNENLAND Men meldt nit s Gravenhage TDBSchen halfzeven en zeven uur hadden eenige ingezetenen hun medeburgers een paar uur te voren rendcz vons gegeven op het Buitenhof om een hulde te brengen aan I rins Hendrik der Nederlanden dio door storm en gevaar heen het troostwoord was gaan spreken tot de ongelukkige schipbreukelingen en vooral de redders was gaan aanmoedigen bg hnn edel werk Wie zou straks het sein geven tot het vertrek f Men wachtte er niet op Telkens was het vol slenterde men wat rond keek men elkander aan en dan werd het plotseling weer leeger Dat kwam eenvoudig daardoor dat men niet andera wetende ten minste dat kéne wist lulmlde moest worden gebr cht aan prins HendKk en dat deze op hei ooideinde woonde Die menschcnklnwens die zich herhaaldeiyk f op het Buitenhof formeerden en het rnimje plein dan verlieten begaven zich langs alle mogeiyke wegen naar het Paleis Dittt stroomde de menigte tegen zeven uor dan ook van alle kanten samen Aan het verzoek liefst een lampion mee te brengen was slechts door weinigen voldaan Velen zullen hebben gemeend dat zelfs dat eenvoudige vrengdebetoon in deze omstandigheden beter achterwege bleef en buitendien werden de verkoopers van lampions op het Buitenhof telkens tot doorloopen aangemaand door de politie hetgeen sommigen opvatten als een verbod lampions op te steken Verscheidene personen zagen we dan ook met opgevonwen lampions in de hand welke spoedig in een binnenzak verdwenen De weinige dragers van aangestoken lampions waren juist tairyk genoeg om één flinke rg te vormen lungs de breedte van het paleis De donkere menigte uit duizenden mannen en vrouwen bestaande was daar achter en kwam door het tactvol terugwgken van de politie ordelgk en als één man tot vlak onder het balkon Jnist om zeven unr begonnen twee drie personen uit het publiek te zingen Wien Neerlandsch het woord bloed werd door honderden aderen vloeit door dnilenden meegezongen en toen het lied was geëindigd was prins Hendrik we noemen hem ditmaal in de eerste plaats en de Koningin op het balkon verwelkomd door het bekende gejoieh dat al zoo vaak van deze plaats tot dat balkon omhoog steeg vergezeld van het zwaaien van hoeden eri zakdoeken De Prins ontblootte het hoofd de Koningin wuifde ejr weer juichte men totdat de Prins even een handbeweging maakte die onmiddeliyk werd begrepen het werd zoo volkomen stil dat de laatste rgen van de groote volksmenigte woord voor woord konden verstaan toen Z K H zeide Ik waardeer ten hoogste uwe goede bedoelingen en ik dank n allen harteiyk Lnide bravo s en hoera s b letten den vorsteiyken spreker voort te gaan maar de stilte I roependen kregen weldra hun zin en toen kon men het slot hoeren maar ik stel n voor een flink hoera te wyden aan de mannen die de redding hebben volbracht Die dappere mannen leven zjl Hoera r Het spreekt van zelf dat men daarmee instemde luider en luider word het juichen als het ware aangevoerd en geleid door den zoo pas gehuldigde die nn zelf met breed gebaar den admiraalssteek in de hoogte zwaaide Nog eens een Wilhelmns en een Wien Mttrludich bloed en toen trok het ko ninkiyk echtpaar zich terng en verspreidde de menigte zich stil en binnen enkele minuten De ovatie die geen oogenblik het karakter van een feesteiykheid aannam w larvoor gevreesd was geen oogenblik haar groeten ernst en eenvood verloor wns geëindigd Gemeng de Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland Zooals wy Zaterdagochtend reeds per bulletin bekend gemaakt hebben zijn door de bergingsblaier van ï d Tak ook de laatste levenden van de Berlin afgehaald nl mevr Wennberg en haar dienstbode Mina Kipler en mej Theile Omtrent deze redding meldt de correspondent der N R Ct nog Vannacht vroeg de jonge Sperling aan de bemanning van de sleepboot Wodan of iem nd in zgn vlet mee wilde naar het wrak Toen verklaarde de heer van der Weyden uit Vlaardingen zich bereid Samen bereikten zy de pier Sperling klom het eerst langs het touw van i i teren aan boord van der Weyden volgde Sperling bracht twee nog levende schipbreukelingen omlaag van der We jden een De sleepboot Wodan bracht de ongelukkigen naar de Berghaven waar zy in ontvangst genomen en naar het hotel America getransj orte6rd werden Volgens rapport van schipper Sperling zoo meldt de Scbecpv lagen er in de rookkam jr van da Berlin nog 10 a 12 lyken van personen die blykbaar van ontbering waren omgekomen Met laag water zal getracht worden deze heden van boord te halen Om kwart voor twaalven kwam heden wederom Z K H Prins Hendrik in het Hotel America om de geredden te bezoeken Dezen zyn allen naar omstandigheden tamelyk wel Ieder heeft een roerend verhaal van dankbaarheid voor zyn redding en de gisteren geredden pryzon ook den Prins voor zyn hulp Mevrouw Wennberg betreurt bet verlies van man en kind Over het optreden der zeelieden by de redding spreken de geredden aandoenlijk dankbaar en aangrypend is hun verbaal van bon hunkeren naar do redding die zy zoo vaak dichtby zagen en dan weer zagen afdeinzen De Prins heeft wederom heden de doeden in de loods der Holland Amerika lyn bezocht Z K H was daarby vergezeld door dr den Kouter den inspecteur van den gezondheidsdienst £ r zijn thans in het geheel 40 lyken aangebracht De namen zgn nog vastgesteld van No 37 Munroe iiS L H Lamat E W Wilding Georg Easter Omtrent het lyk van den gezagvoerder bestaat twijfel Het lyk van den heer van der Menlen wordt overgebracht naar Leeuwarden Uit Nieuw Heivoet schreef men gisteren Aan het strand onder deze gemeente alhier is hedenmiddag aangespoeld het lyk van een der passagiers van de Berlin Uit de by hem gevonden papieren en eene inscriptie in zyn horloge bleek de drenkeling te zyn W M Reeves zyn adres 2 Tokenhouse Buildings E C Londen Voor de redders Op initiatief van enkele leden der V reeniging voor den Effectenhandel alhier heeft heden ter effectenbeurze alhier een lyst gecirculeerd waarop ten behoeve van de moedige redders van de schipbreukelingen van de Berlin voor circa f 1600 geteekend is Dit bedrag wordt hedenmiddag door enltele leden van genoemde vereeniging aan den burgemeester van s Gravenzande ter hand gesteld om te verdeelen onder hen die daarvoor het meest in aanmerking komen Men meldt nit den Haag Z K H Prins Hendrik reed hedenochtend reeds vroeg nit waaruit blykt dat de Prins geen nadeelige gevolgen heeft ondervonden van de gisteren den Hoek van Holland op het water doorgebrachte uren Men meldt nit den Haag In telegraflsche opdracht van de keizerin van Duitschland is de Duitsche gezant by ons Hot de heer Von Schloezer hedenmiddag om twaalf uur per automobiel naar den Hoek van Holland gegaan om aan de betrekkingen van de by de ramp met de Berlin omgekomen Dnitschers H M s innige deelneming te betuigen Tevens zal de gezant de geredde Doilsche onderdanen nit naam der keizerin bezoeken Do gezant werd vergezeld door ign echtgenoote De redding van de 14 schipbreukelingen die de ramp van den Hoek van Holland nog ongeveer 36 uren overleefd hadden en allen naar wy hopen geheel znlbn hersteilen heeft een hcngigk einde gemaakt aan de spanning waarin Hen verkeerden die uitzagen naar berichten omtrent den ontzettenden toestand waarin die ongelukkigen verkeerden En in die spanning verkeerden tientallen van millioenen want de telegraphische draden hadden over heel de aarde de tyding verspreid daar is op de Hollandsche kust een schip gestrand en tot dusver zyn de pogingen verydeld om wie daarin nog in leven zyn te redden Eere daarom aan onze wakkere zeelieden van den Hoek die met zooveel zelfopoffering met eigen levensgevaar niet hebben versaagd maar volgehouden tot de laatste der overlevenden van het wrak gehaald was Het moet voor Prins Hendrik hoogst indrukwekkend zyn geweest die flinke Hollandsche mannen van nahy aan het werk te zien en tevens eon groote voldrening dat hp zelf de behulpzame hand heeft kunnen bieden voor de verpleging der geredden De Prins heeft dan ook door zijn komst naar den Hoek het medemaken van de herhaalde tochten naar het wrak en de hulp by de behandeling der geredden een uitnemend voorbeeld gegeven van hooge plichtsopvatting Het Nederlandsche votk is hem daar dankbaar voor Men schrgft In d wachtkamer van het GerechtsgeboDW te Kotterdam Wiiren Zaterdagmiddag niet minder dan 62 zeelieden behoorende lot de bemanningen vau 15 stoomschepen aanwezig tot het doen van scheepsverklaring Daaronder waren kapitein D Iones van het stoomschip LIauislien laatst komende van Kmlendjo en kapitein W Kutten van het stoomschip Dunster laatst komende van Odessa die my mededeelden hunne vrouwen by de ramp van het stoomschip Berlin te hebben verloren Beiden hadden de reis gemaakt om hunne echtgenoeten by binnenkomst aldaar te begroeten Dat beide kapiteins zeer onder den indruk waren laat zich hegrypen Zoo ik de zeelieden hoorde spreken hadden allen zware stormen doorstaan en de eene meer de andere minder schade beloopen Het ergste was dit het eval met het Engelscho stoomschip Jornba kapitein Ü S Davies dat van 2 Februari tot binnenkomst aldaar voortdurend zwaar weer had gehad Zoo beliep het schip veel schade aan dek werd door een breker de deur van de kajuit stuk geslagen waarby de kajuit en de hutten overstroomd werden Op het achterdek braken houten uit het dek weiden de stuurboords kleine buot en stunrboords reddingsboot stuk geslagen verder brak zoowel de stunrboords als de bakboordsstuurreep en werden daarby verschillende manschappen gekwetst terwyl later nog een boot werd stuk geslagen De Berger boot Théièse kreeg Vrydagmiddag by het binnenvaren te Roermond een lek Waarschynlyk is op een liggend anker gestooten dat wegens den hoogen waterstand onzichtbaar was Thans ligt de boot zoo ver mogulyk op den kant gesleept op grond N Koer Te Doeznm geraakte het dienstknechtje van den landbouwer W Spoelman onder eengevelden boom en wel zoodanig ddt dio boom een voet in den grond was weggedrukt nog op hét hoofd vau den jongen lag die onmiddellyk tengevolge van schedelbreuk dood op de plaats bleef P Gron Ct Vrydagnamiddag vermaakten zich te Maastricht eenige knaapjes met glyden op de Vibchmarkt De 8 jarige H S had daarby het ongeluk te vallen en kwam met zyn hoofd zoo he ig tegen een urinoir terecht dat hy weldra den geest gaf De dood was veroorzaakt door het breken van het nekbeen L K Men schrytt uit Enschedé dato 22 dezer De klerk der Posteryen en Telegraphic aldaar V werd Vrydagavond gevankelgk naar Almelo overgebracht als verdacht van diefstal Reeds eenigen tyd werden nit de trommels der ambtenaren zekere sommen vermist maar men kon onmogelyk den dief ontdekken Daarom werd de zaak zooveel mogelyk geheim gehouden totdat Vrydagochtend de man zoo goed als op heeterdaad betrapt werd toen hy van een collega die dienst had aan de afeeeling Pakketten twee rgksdaalders wegnam V heeft reeds een volledige bekentenis afgelegd Door een straatventer te Rotterdam werd gedurende 1906 niet minder dan 1 143 aan boeten betaald allen opgeloopen wegens bet zonder vergnsning van B en W innemen van de openbare straat Te Amersfoort werd gisternacht een bewoonster aan de Krniskamp die ziek te bed lag door het blaffen van haar hondje gewekt Ontwakend zag ze dat de geheele bovenverdieping in lichter laaie stond Nagenoeg ongekleed holde zy de straal op Do spniten wisten de beide aangrenzende onbewoonde huizen to bewaren Het bewoonde huis brandde geheel uit Verzekering dekt de schade De sneeuw op de daken voorkwam verdere uitbreiding in het groote blok dat nogal afgelegen buiten do stad staat Oorzaak onbekend Door onbekende oorzaak is brand uitgebroken by den landbouwer G d v B aan den Spieringweg te Haarlemmermeer Het woonhuis is gespaard De tas henevens een berg zyn vernield In do tas is verbrand gedorschte haver in den stal twee koeien en twee gaarden vyf koeien kregen brandwonden zoodat de dieren afgemaakt moesten worden Alles was verzekerd De boerdery van den heer S A te Koehool aan den Zeedyk onder Oosterbierum is tengevolge van het inslaan van den bliksem afgebrand Uit Seibierum wordt nader bericht dat een boerdery s nachts door het hemelvuur werd getroffen De brandspuit van Tzummarnm die zeer spoedig was aangebracht kon niet beletten dat het geheele gebouw uitbrandde In de vlammen werden mede verteerd 4 koeien 4 hokkelingen een kalt en landbonwgereedschapijen Nog tydig werd gezorgd voor de berging van 8 paarden 5 koeien en het grootste gedeelte van de meubelen benevens een partglje lynzaad Men meldt aan de Tel In de werkinrichtingen te Veenhuizen Is een geval van hersenvlies ruggemergontsteking geconstateerd Voorzorgsmaatregelen tegen uitbreiding der zoo gevreesde ziekte zyn genomen Men meldt uit Ryssen Omtrent het onderhoud gisteren tnsschen de firma en hel Stakingscomité gehouden zyn ons door do firma nog do volgende mededeelingen gedaan Het Stakingscotnité had bezoek aangevraagd wat gaarne werd toegestaan Aan t Comité werd medegedeeld dat de flrma niet van zienswyzo was veranderd en niets had voor te stellen Had het Comité op machtiging van de vergadering der arbeiders eenig voorstel te doen don zou dat bereidwillig in overweging worden genomen Daar het Comité geen voorstellen deed had de conferentie geen resultaat Het Stakingscomité zal heden op do vergadering de zaak ter s irake brengen indien dan bepaalde voorstellen door de vergadering worden gedaan zullen die schriftelyk aan de patroons worden medegeeld In New Haven in den Amerikaanschen slaat Conneiticat huwde de 20 jarige student Edwin Norton de zoon van een millionair in stilte met het schoonste meisje der stad Birney geheeten De papa van het jongemensch had niet veel met het huwelyk zyns zoons op waarom hy hem naar Europa z ind onderwyl hy de gangen van zyn schoondochter door geheime agenten liet nasnuffelen Het bleek dat bet juffertje niet geheel troosteloos was over het vertrek van haar echtgenoot ten minste binnen het tydsverloop van één jaar vonden 27 jongelieden genade in haar schoone oogen De jonge Norton heeft thans een aanvraag tot echtscheiding ingediend Zyn 27 medeminnaars zyn als getuigen gedagvaard Nahy Skarfisko in Russisch Polen is een passagierstrein op een rangeerenden goederentrein geloopen Er werden vier reizigers en drie spoorbeambten gedood en tien personen zwaar gewond Uit de gevangenis te Finalborgo by Savona zgn Dinsdag vijr onderscheidonlyk tot lusschen de 15 en 30 jaar veroordeelde moordenaars losgebroken en in de bergen gevlucht Infanterie en carabinieri zetten ze na Nicaragua en Honduras Langen tyd is reeds de verhouding tusschen deze beide MiddenAmerikaansche republieken gespannen Nicaragua is nu de vyandelgkheden begonnen en de regeering maakt de volgende verklaring openbaar Daar Honduras het Verdrag van Corinto geschonden en zich schuldig gemaakt beeft aan een reeks provocaties hebben de vyandelgkheden een aanvang genomen De overwinnende troepen rukken naar Tegucicalpa de hoofdstad van Honduras op Naar aanleiding van d ramp van de Berlin herinnert het N v d D de groote scheepsrampen van dien aard uit de laatste tien jaren In 1905 yergiog de Baina Begente een Spaanscbe kruiser waarbg 401 mensehen omkwamen in hetzelfde jaar lonk de Elbe op de Noordzee 352 slachtoffers De Salier zonk in 1896 aan de kust van Spanje 280 slaohtoflers de Koeang Ping een Tapanscbe boot sprong in dat jaar uiteen 500 slachtoffers In 1898 verging de Bourgogne 565 slachtoffers in 1903 de llnsnlaire 200 slachtoffers in 1904 de Generaal Slocum op de Mississippi 10 0 slachtoffers in 1905de Hilda 128 slachtoflers en de Sirio op 5 Augustus 1906 200 slachtotiers De fdeeling Haarlem van de Nederl Natuurhistorische Vereeniging heeft besloten op 27 Mei een tentoonstelling van voorjaars planten te houden ter gelegenheid van den 200n geboortedag van den planlkundige en natuuronderzoeker Linaeus Aan hot station te Hiidelherg is door de vereeniging van oiithondeiid spoorwegpersoneel een kantine geopend Daarna is het gebruik van koffie melk en limonade toedat van bier zeer afgenomen Hiermee taat in verband dat straffen wegens dronkenschap niet meer voorkomen ep evenmin twisten onder de arbeiders onderling Drie neefjes van Malang waren by een familie op Kedong Doro Soerabaja te logeeren vertelt het Soerab Hhl Het lieve drietal waarvan do oudste 9 jaar was bleef op den avond dat oom en teute Bouwmeester s eerste voorstelling bywoonden alleen thnis en die byzondere omstandigheid schgnt de bengels geïnspireerd te hebben om hun verwanten den laatsten avond van hun verhigf te Soerabaja een prettige thuiskomst te bezorgen Toen oom m tante om ruim één uur nit den wagen stapten en het hek wilden binnen gaan strnikelden beiden over een touw dat de jeugd even boven enkelhoogte tusschen de pilaren had gespannen Oom lag in de modder tante op het grind Oom vloekte tante zuchtte De voorgalery binnenkomende waar het mnurlampje uitgedraaid was liep oom vegen een do dospaard aan dat aan de deurkruk was vastgebonden De man schrikte geweldig en werd er stil van tanie gilde en riep Toeloeng 1 Oom kreeg de deur open en trapte by het binnenstappen van de binnengalery op een eend die luid kwakend onder zyn voer uitschoof Tegeiykertyd ontwaakte een heel koor van kippen en gabzen dat de galery bevolkte Wy zullen kort zyn en de verrassingen van bet echtpaar in volgorde opnoemen een kikvorsch aan de kamerdeur gebonden een tokeh in het echtelyk bed die gelukkig tydig ontdekt werd cognac in de waterkaraf lym in ooms sloffen en een trofee van tantes corsetten aan de lamp In de achtergalery een paar geiten en in het paviljoen de ronkende knapen met de deur behooriyk op slot Hoe oom ook brulde en tegen de deur trapte unisono snorkte het trio lustig door Toen oom ophield hoorde hy giechelen Morgen vroeg zal ik wel afrekenen dacht hg en ging naar bed Maar toei bg om kwart over zes opstond om de voorgenomen afrekening te honden was t nest leeg de lieve neefjes badden dén vorigen avond boterhammen gesmeerd hun bagage gepakt en waren voor dag en dauw naar station getogen om de met reden verwachte kastyding voor hun euveldaden te ontgaan Om de lyst hunner zonden te voltooien hadden zg op de talel in de voorgalerg van het paviljoen een papier geplakt met do hartelgke afscheidswoorden Dag beate oom dag lieve tante wy danken u wel voor het pleizier dat wy gehad hebben vooral gisteravond Uw liefhebbende Frans Nico en Georg Toen voelden oom en tante zich zeer behaagigk een overisicht van dr H Epkemn MeTwecht van het komen en gaan der trekvogels in 1906 ontleenen wg het volgende over den ooievaar Hy werd alhier gezien op 15 Februari te Zevenbergen op 6 Maart te Ameide op 11 Maart te Rotterdam op 13 Maart te Heemsteden op 16 Maart te Geldermalsen op 18 Maart te floogkarspel op 18 Maart te Hollum op 20 Maart te Hoevelaken op 20 Maart te de Bilt op 26 Maart te Nieuwerkerk op 26 Maart te Loenersloot op 3 April te Berlikum op 6 April te Overchie op 8 April en te Soest op 8 April Deze data loopen sterk uiteen Nog meer valt dit op wanneer men de data voor oenleUde plaats vergelgkt zoo kwam te Rotterdam op het nest aan den Melkkop We8tzeedyk de eerste ooievaar op 13 Maart de tweede op 25 Maart en op het nest in de Parklaan de eerste op 26 Maart de tweede op 8 April Op bet nest te Nieuwerkerk kwam de eerste ook op 26 Maart en de tweede ook op 8 April terwyl op het landgoed Spaarnberg by Santpoort bet man netje reeds op 10 Maart het wgfje pas twee weken later gezien werd De ooievaar vertrok nit Ameide 12 Aug uit Hoogkarspel 25 Augnstns nit Berlikum 25 Augustus nit Nieuwerkerk 26 Angnstus nit Haarlem 28 Augustus uit Bloemendaal 2 September Dezen datums stemmen vrgwel overeen doch het weder gaf toen nog geen reden tot vertrek 25 Augustus trok een ondiepe depressie met groote snelheid ten ooofden van Nederland voorbg hevige regens gingen hiermede gep iard doch 27 Augustus keerde het weder om zoodat de maand zeer fraai eindigde Het gstgdperk voor den handel In het koelpakhuis van t Vrieseveem te Amsterdam is een proef genomen met het bewaren van inlandsch fruit Zy geschiedt op s Ryks kosten onder leiding van den heer Löhnis inspecteur van den landbouw hygestaan door den heer E Snellen Rykstuinbouwleeraar te Maastricht Half October werden 450 KG appelen in bet koelpakhuis gebracht Present van Engeland Belleflenr Sterappel Court Pendu en Qoudreinet Zy werden op een temperatuur gehouden van 34o Fahr dus een weinig boven het vriespunt dezelfde temperatuur als die van het versche vleesch dat er bewaard wordt In de fruitkamer moet oen bepaalde vochtigheidstoestand heerschen omdat by droogte de appelen rimpel g worden Zooals do vruchten er Vrydog by een bezoek van de leden der My v Tuinbouw er aan gebracht er uitzagen was de proef uitstekend geslaagd De vruchten zijn sedert zy in het koelpakhuis kwamen onveranderd gebleven Het fruit is afkomstig uit Maastricht Alten Tiel Mill Middelburg en enkele andere plaatsen in Zeeland Het licht in de bedoeling de appelen achtereenvolgens op 1 Maart 1 April 1 Mei en 15 Mei gedeellelyk aan de eigenaars terng Ie enden opdat men daar zal kunnen zien uoe ze zich hebben gehouden Een andei gedeelde blyft nog langer staan en al vermoedelijk worden opgezonden naar de tentoonstelling te Manheim waar bewaard fruit wordt gevraagd Zooals de zaak zich laat aanzien kan er voor de toekomst heel wat van het bewaren van fruit worden verwacht Maar de groote vraag is hoe hoog komen de bewaarkosten en vooral hoe lang kunnen de vruchten het nog uithouden als zy uit de koeliorichting zyn gehaald Als inderdaad blykt dat ons fruit langer aan de markt kan blyven in den winter en in het voorjaar zullen in den oogsttyd ook hoogere pryzon worden bedongen By een bakker te Mannheim werd een onderlooze jongen van 13 jaar door zyn voogd in de leer gedaan en de opdracht werd er bg gegeven hem in niets te ontzien Van s avonds 10 tot s morgens 5 uur was hy in de bakkery werkzaam en moest dan tot 7 uur brood rondbrengen Van 8tot 12 unr ging hy naar school van 12 tot 2 unr werd de bakkerg opgeruimd en na de middagschool ging bij om 6 uur naar bed De onderwyzer liet hem op school maar slapen en verzocht den anderen kinderen hem niet te wekken Toen hy by het baden echter bemerkte dat de jongen vol litteekens zat waarschuwde hy de politie De bakker werd wegens verzachtende omstandigheden tot 4 mrandeu veroordeeld en kwam in hooger beroep er met een boete van f 90 en 14 dagen al Stadsnieuws GOUDA 25 Febrnari 1907 Vrydagavond wjerd door de ntdeeling Schoonhoven van de Nationale ChristenGeheelonthouders Vereeniging op d bovenzaal der School voor Nationaal Christelyk Volksonderwys haar jaarfeest gevierd Na een feestrede van ds A Wartena uit Gouda werden door de leden verschillende zang en muzieknummer alsmede voordrachten gehouden welke alle zonder onderscheid op byzonder correcte wyze werden weergegeven vooral de voordracht Het Beleg van Leiden viel byzonder in den smaak van het tairyk opgekomen publiek Eenige marmergroepen welke welwillend dnor den heer M H Van flenne uit s Hage waren georganiseerd mochten zoomede meerdere voordrachten welke bereidwillig door den heer J Ter Wiel uit Rotterdam werden vertolkt eveneens veel byval oogsten INQEZONDEN Gouda 21 ïebrnari 1907 Mijnheer de Redacteur I Qns zelven bewast zgnde dat dit sehrgven meer behoort onder de rubriek advertentifin zoo vertrouwen wg op uwe welwillende medewerking om teneinde verdere onkosten te sparen dit als ingezonden te willen plaatsen in uw geacht blad Wg ondergeleekenden het bestuur der kindervoeding van de vereeniging Jeruël hebben het plan opgevat om een zanguitvoering te geven afgewisseld door sprekers op Donderdag 28 Februari des avonds 8 uur in de welbekende zaal Oranje en Nederland op de Turfmarkt waarvoor wg den toegang zoo laag mogelgk gesteld hebhen 10 cent de persoon We hopen op de liefdadigheid der stadgenooteu en dat de zaal flink bezet zal zgn aangezien het getal der kinderen voortdurend grooter wordt en het ons zon spgten om er mede nit te moeten scheiden terwijl de winter zich nog zoo laat gelden Kaartjes zyn te verkrygen hy de heeren Jongeneel boekhandel Oosthaven Lugthart sigarenmagazyn Tiendeweg en ook s avonds aan de zaal Het bestuur T GEUKES Kuiporstraat J DE GRDIJL Tninstraat L 265 P V D KEMP Raam O 31 Gouda 25 Februari 1907 Oeaehte lieer Redacteur 1 Beleefd verzoeken wy U een plaatsje voor het volgende In de Raadsvergadering van 15 Febr 1 1 beweerde de Heer van der Ree dat in Delft een proef was genomen met het geven van een klasse aan een hoofd der school en dat die proef binnen t jaar iriblukt was t Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken van den B v N O heeft naar aanleiding van deze bewering inlichtingen ingewonnen by den secretaris der Afdeeling Delft van den B v N 0 In de afdeelingsvergadering Zaterdagmiddag hier gehouden werd het antwoord uit Deitt voorgelezen Uit dit antwoord bleek dat in Delft nooit een proef is genomen als bedoeld werd door den Heer van der Ree We hebben dus hier blykbaar met een vergissing te doen Mogelyk is het dat door het raadslid v d E een andere plaats werd bedoeld ü dankond mynheer de Redacteur het Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken v d B v N O BEURS VAÏf ROTTERDAM L K H KWOENSDAG 13 FEBR Staattleenxnqen PoBTUQAL Oblig 3e Serie tr 060 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AzM Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Hjifiotheek BanktnAandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hyph 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hyph 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen vanDeelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Premieleeningen bkLaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten Mg tot Ëipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sch epvaart MaatKhappijen Pand Holland Gnlt Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorwegleeningni Italib Oblig ZoidItaliaanscheSpw lMg A 367 Oiilvaugeii DE NOÜVEAUTÉ S IN ZWARTE STOFFEl Veemarkt te Rotterdam Maandag 25 Februari igo Vette os3ca en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 ade kwal 33 3de kwal a8 cents per half kilo Vette kalveren redel aanvoer iste kwal 30 2de kw 37 3de kw 24 cent per half ktlo Veite varkens goeden aanvoer iste kwal 33i ade kw 23 3de kw ao cents per half kilo Schapen weinig aangevoerd Handel in vet vee en vette varkens redelijk Vette kalveren en schapen duur AÜVKIVTEi TIi N M M V LOOlN DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 b i ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN in elke ttgl van de eerste fabrieken tegou concorreerende pryzen Aaiilegger van Gas Water Spritek Biur en Electriscbe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Oondtck Verllohtlng Magaxljn DK tVOWDlSTKR daar alles door bekwame ütters verricht wordt