Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1907

Woensdag 27 Februari 1907 45ste Jaargang No 10269 mmm mmmi JMeuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon lo tS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inaending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletom No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN worden aangenomon door het r Adverteutle Bureau van A BKIi kNAN ZOüN Ter Drukkerij Ttn A BRINKMAN ZOON kan ecD aankomend Zotter geplaatst worden Aaameldini Lange Tiendeweg D 60 DE aOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE 1 i DE MEEST VOLLEDIQE M O P K B L A II K H ziin beslist die der Firma WELDON THM LADIES JOÜHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OP CHILDBEN S FASHIOSS Kindermodes met vele gratie ge Itnipte patronen VRAAGT üw Boekhandelaar Proef nummem Alle met koêtel HoU Btjeoegnel Van alle iu deze bladen voorkomende modelloc zp GEKNIPTE PAÏKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bS MILLY SIMONS Den Haag Wild eii Gevoj eHe Van al heden en verder dagelijks veracb verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Dolven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GPTTIÜIÏG Poelier Oosterstraat 18 ROTTEBDAM Ttlephoon Interc No 2031 Noord Brabantsch Schoen en Laarzenmagazljo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVGKSGHOENE Sterke Sehoollunen eni Opruimingr van reslaRten Aanbevelend C SMITS Alle repiratito en aangemeten werk Victoria Water lieregelde aanvoer Aanbevelend FirmaEerman Zoon GEBR RIJKEN É DE LANGE Wr ROTTBRDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdm ii nzi n Gedempte Binnenrotte IS4 lelef 11S99 Xe Mminsxjit Went Steuwland 9 nabij Station Beurê Telef 46S7 VERHUREN STEMIEH INRUILEN DE PHONOLA REPAREEREN dKieiykt la ou SaloH te heurn mmmm mo phdmst aematogeen Poedervorm is het eeiiig ste helpend middel tegen nioettar moede UleekifucM XeuuK muiak$e Hoofdptfnen lapeloo hèU Onmaehten fermagering en i ermtnaerlng der Uchaamêkrachten aeiiiatogceii iii Poeclervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAÏOÜEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U s idig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëeuige labrikanien H N v SGHAIK dl Co Den Haag Verkrggbaar bü Firma WOLFF £ Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstsl Honda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuuerkerk ad IJitel k N VAN ZESSEN Schoonhoven B t WIJK P W i EDE Chdewater A SCHEER Haaetreeht K VAN DEB HBUDËN Reeumjk P v d SPEK MoercapelU D t o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN d HEIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A UI JONGH Oudettater J P KASTELEIN PtUbroekerdam D BIKKER Beneehop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door AbtHJ Siroop Het klonsterAancCa Paulo Abdij bestaat niet Iu Siroop van geenerlei waarde Qebrü Öt ollw arck s Chocolade en Cacao O lig Oaunwtige door de nieuwete uitviudingen op ma Ainaal gebied rerketerde flibri stlc uMniteiid gebruik van m en üjnste grondstoü en garandeerei iat erbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao 1 aaakaveienswaardig fabriknat nauwkeurig beantwoordende aaa im Wiotul im rap I Etiketten Dt irma behaalde 87 BreretB alg HofleTer iieier 44 Eere Dlplomas gouden enz Vedalllf I een bew je van uitmuBtend fiji bbrikaiit Keeda 1874 sctareef de Aocademie natisnal d Paris Hou vous Moamons one ÜMlft lle tf r pr nlèrc ei w e en oo siaM éKmWaa a Totre exMllsiit fftbrtoatloD d Obooolst bonboms vaiMa eto ete MIWKrck lS fiitrikut ia verkrijgbaar bij 11 H Cunfiseors Beoketbakkeir au enezaalrertegenwoordiger voor ïïederlaad Juliiu Hattemlodt Amsterdam Kalverslraat 103 WESSANEN LAAN Wormerveer OPOERICHT trM KOnill KI IJKE FABBIKKEN Voedert nw Vee met de uivere murwe merk en W Li aitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde fSSS A Patênt l4 tollen Ml urn nu attlinrilim ramuii Der trt e Brfolg tm umtn PaUM H afUm ADVMTEÏTTIffl in aUe Coufanten Bare Diploma Parijê 1000 Segen Goudm Uedaüle HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers grooto Kenken drooge Keldpi flinke Tnin Voorzien van Gas en Wat r leiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in flesschen 30 ets r T ut en 1 2S bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKERI F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi bö C LüiiEH Apotheker Markt en bjj WOLPFiü Co Westhaven 118 Ferwerda Tieman l Qrootste détail WUnhandelaren in Nederland 060 0 72 St Estèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 fl ü 0 80 0 99 0 72 135 0 Ch teau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sautcrnes Witte Bergerac Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn I I 1 08 per fleach j Extra oude Koode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 PrIJxen netto d contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE EENISBEFOTTMTHEi Hes wordt verzocht op t HËltK te letten UIT HIT MaOUIIN tav M BAVENSWAAY ZONEN OOBINCHEM Deze THEEËN worden atgele rerd in verzegelde pakjes van vi twee m een hal en een Ned om met vermelding van Nommer en PrB voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbev enda i G BIJL voorheen 3 BREEBAART Li Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEETERS Jz M t ucM tmhtnmi Goud r Druk van A BRINKMAN k Z UutteDlaodscü Uverzicht Reuter seint uit Berlijn dd 25 Febr Ba 3e eerste lezing der begrooting antwoordde de rykskanselier op het betoog van den Centrumsleider Spahn Ik heb gedurende langen tijd mSn best gedaan de medewerking van het Centrum te winnen voor de grootsche eischen van de nationale politiek Ik ga mede met iedere partij die degroote Ijjnen eerbiedigt zonder welke het Dnitsche volk zich in de wereld niet kan handhaven Maar bet Centrum heelt ziJn toonaangevende positie niet gebruikt met die mate van kalmte en zellbeheerschiug die voor de partij de noodzakelijke voorwaarde is van een biyvenden invloed Boeren trad op tegen den kolonialen directear op een door de zaak niet gerechtvaardigde wgze en in zeer onbehoorlgken vorm Als het Centrum overeenstemming had gewild en onder handhaving van het beiderzijdsche standpunt omtrent de eer en het beginsel de ontbinding van den Rijksdag had willen vermgden dan had het slechts vuor het voorstel Ablass behoeven te stemmen dat het begrootingsrecht geheel en al ohaangetast liet Het Centrum deed dit echter niet omdat het samen met de sociaaldemocratie de regeering moeilijkheden wilde bereiden en dat kan deze zich nooit laten welgevallen Bttlow verklaarde verder dat tijdens den verkiezingsstrijd werd beweerd dat het te doen was om i rondwettige instellingen en vrijheden tegen de persoonlijke regeering te verdedigen Nooit is er iets merkbaar geweest van een persoonlijke regeering Alle beweringen aangaande onwettige handelingen van de Kroon bg de ontbinding van den Rijksdag ign lichtzinnige praatjes De bewering dat de katholieke kerk in gevaar zou zijn en een nieuwe Knltnrkampl wordt voorbereid is een grove verkraohtinj van de waarheid Het samengaan van de Centrumspartg met de sociaal democratie was niet slechts een grove staatkundige lont maar ook een moreel onrecht Afgevaardigden van het Centrum hebben een verkiezingsleuze voor sociaal democraten uitgegeven Zoolang de sociaaldemocratie op haar standpunt bljjtt staan behoorden bondgenootschappen voor verkiezingen slechts mogelgk te zjjn onder burgerlijke partijen De tegenwoordige meerderheid moet hare aaneensluiting daarin zoeken dat ze positieven arbeid wil verrichten In de bescherming van den nationalen arbeid in een gelijkmatige behartiging van de belangen van alle takken van bedrijf FEVILLETOX H DUB BELE B ANDEN 30 Met onzekere hand dronk hg al de glazen die al van den aanvang van den maaltijd at voor hem hadden gestaan en die hg niet had aangeroerd nit Bravo I riepen allen dooreen Nu zullen wij de brand er in steken Leve de punch I Weldra dansten de blauwe vlammeijes in de door de rookwolken verduisterde atmosfeer Door een soort razerng aangegrepen bevochtigde Christiaan hot tafellaken met de brandende pnnch het linnen vatte vuur en ijlings snelden de kellners toe om te verhoeden dat de vlammen zich aan de draperieën tonden mededeelen CbriMiaan scheen ter prooi aan vlagen van dronkenschap zoo hevig als in de ergste dagen van zgn bandeloos verleden Vertemousse die hem tot kalmte wilde manen slingerde hij een karaf naar hot hoofd terwjjl hg aoophoadeljjk lachte es brulde Ër geboort nog eea opgeliik I fluisterde en der gasten Laten wiJ er een einde aan maken ipnk Olamiron eyniieh Ali bjj aesmaal in de bevordering van landbouw en nijverheid in m tatregelen in het belang van de arbeiders zal ik trouw blijven aan het eens ingenomen standpont Met de tegenwoordige meerderheid die tot mijne groote voldoening het volk ons gaf houd ik een vrachtbare staatkunde die weet wat ze wil voor zeer wel mogelgk Luide bijval en bandgeklapi Zaterdag was het bekend dat de onderhandelingen tnsschen den prelect der Seine en den aartsbisschop van Parijs over de voorwaarden waarop de korkgebouwen in huur zoudm worden gegeven voor de uitoefening van den eeredienst waren afgebroken Minister Briand liet door den heer De Selves aan den kardinaal aartsbisschop mededoelen dat de door dezen gestelde voorwaarden voor de regeering onaannemelijk zijn zoowel wegens de daarin gebruikte uitdrukkingen als wegens den geest der voorwaarden die de kardinaal noodig acht De voorwaarden waarover geen instemmigheid te verkrijgen was golden in de eerste plaats de zorg voor het onderhoud en het herstellen der kerkgebouwen De bisschoppen hebben eerst goedgevonden d t de geestelijken die da kerk in gebruik hadden verantwoordelijk zoudon zgn voor de onderhoudsplichten Bjj de onderhandelingen echter stelde de kardinaal den eisch dat de bprgerlijke gemeente voor bet onderhoud der gebouwen zal zorg dragen wat de regeering onaannemelijk acht Het tweede bezwaar is voor den kardinaal gelegen in de voorwaarde der regeering dat geen buitenlanders of leden eener ontbonden of niet erkende orde als pastoor mogen optreden die voorwaarde wordt door de kerkelgke autoriteiten niet voor inwilliging mogelijk geacht In het ontwerp door kardinaal Richard opgema Hkt komen deze beide voorwaarden dan ook niet voor en op dien grond meent Briand het niet te kunnen aanvaarden Zaterdag wordt er te Londen voor den grafschapsraad gestemd Nog nooit sedert deze raad bestaat is de verkiezingstrgd zoo fel geweest De gemeentelijke hervormingspartij de gematigden van vroeger zetten alles op haren en snaren om de progressieve party van het kussen te verdringen Zij tracht de kiezers te overtuigen dat de progressieven het gemeentegeld met allerlei dure en onpraktische ondernemingen verkwisten Met voorliefde wordt dan de nieuwe stoom onder de tafel ligt is hg niet gevaarlgk meer Hij hield Christiaan een glas pnnch voor Zwijgend somber met gebogen hoofd en bevende handen dronk deze thans Zjjn vrienden verschrikt door hun eigen misdaad omringden hem zonder oen woord te spreken Wat sta j lui daar f riep hij eensklaps nit Wat kiikt jelui me aan f WiJ beginnen pas Een fiesch Vernier Mareuil Vooruit kellner I Wat is dat slaap je kerel Wacht ik zal je wakker maken I Hj nam twee horden en verbrijzelde ze tegen elkaar toen brak hg de likeurglazen en den punchlepel en reeds had hg de tafel gegrepen om die met een krankzinnigen grjjns op de gasten te werpen toen bjj een zwakken zucht slaakte en op zjjn stoel terugviel met suf starende oogen en waggelend hoofd Op hetzelfde oogenblik werd de dear geopend en Etiennette in een lang zwart gewaad gehuld en een zwarte kanten fichu los over het blonde hoofd geworpen verscheen op den drempel Jg ontbrak er nog maar aan 1 zeide Longin de minst verdorven van allen op bitteren toon Zie in welk een toestandlich die ongelukkige heeft gebracht Wol nu is hij rgp voor het huwelijk I antwoordde Etiennette met een spottend gUmlaebje Wat wil jelui na met zoo d bootdienst op de Theems aangehaald die indordaad met groote verliezen werkt Maar de invoering van lien dienst heeft indertgd bg de gematigden ook instemming gevonden De progressieven verdedigen hun beleid zeggen dat zjj wei veel uitgegeven hebben maar de burgerij i o aar voor haar geld heeft gekregen dat zg o a zooveel voor de gezondheid gedaan hebben dat het sterftecijfer bnitengewoon is gedaald Zjj herianeren er aan hoe duur de particuliere ondernemingen en het vroi gere bestuur van openbare werken Londen te staan zgn gekomen en waarschuwen de ingezetenen dat achter de hervormiugspartg de geldmannen zitten die vechten om zelf de ondernemiugeo do levering van electriciteit b v te kunnen drijven die de graafschapsraad voor de stad wil behouden Eu de anderen daar weer tegen in dat de particnliere ondernemingen goedkooper werken en de belastingen niet geiyk do gemeentebedrijven vermeerderen zullen Zaterdag beeft de hervormingspartij een optocht en op het Trafalgarplein een betooging gebonden Voor de optocht beeft zg vergeefs getracht een leider van de werkeloozen over te halen met zgn mannetjes mee te doen die zonden dan moeten toonen hoe de graafschapsraad de werkeloosheid voedt De betooging liep in de war door een tegenbatdbglng De hartstochten zQu hoog gerezen Te Zurich hebben spaarders den Ras Georg Kilasjiki gevangen genomen wiens aanhouding de Russische politie in verschillende landen van Europa gevraagd had wegens deelneming aan een moord Kilasjiki heelt in zjjn verhoor meegedeeld dat bedoeld wordt de moord op Iwanof den directeur van de groote Weichselspoor Intnsschen ontkent bjj zelf Iwanof te hebhen doodgeschoten bjj zon enkel door het lot der terroristen daartoe aangewezen de aanhouding van den eigenlijken moordenaar mee verhinderd hebben Volgens zjjn verhaal wgst het lot hij een beraamden aanslag niet alleen den moordenaar maar tevens een stuk of twaalf mannen aan wier voornaamste taak is den moordenaar zooveel mogelgk te beschermen en zijn arrestatie te beletten Zij doen dit op verschillende manieren meestal echter door kunstmatig gedrang ter plaatse van den aanval waardoor de moordenaar gelegenheid krggt te ontvluchten Kilasjiki zegt den pleger van den moord op Iwanof te kennen en te weten waar deze zich ophoudt hjj weigert evenwel beslist zich daarover nader uit te laten Voor t overise beroept h j zich op het Zwitsersobe bruidegom uitvoeren f Dat mag de duivel weten 1 zei Vertemoosse Hier kan hg niet blgven Enthuis brengen kunnen wg hem ook niet Ik zal jelui helpen I antwoordde zg Til hem in mgn coupé Thuis zal ik hemwel op de been helpen Ben ik niet edelmoedig in mgn wraak f J bent n engel 1 zeide Clainiron terwgl hg Christiaan onder den éénen en Vertemousse dezen onder den anderen arm nam Longin zette de geheel versuften jongeman den hoed op het hoofd en meer gedragen dan loopeode stonpelde hg de trapaf en werd hg in Etiennette s coupé geduwd Op de kussens gezeten keek hjj even om zich heen en mompelde Mooi nn komt er oen vrouw bg Wat willen ze dat ik daarmee zal uitvoeren f Toen zeeg hy in een hoekje van het rgtnig als een vormelooze klomp ineen en sliep in met do armen om Etiennette s schouder zonder haar zelfs herkend te hebben Naar huis I beval zg den koeteier mei een triomfantelgkeo glimlach XI Dien avond baadde hot hoUl VernierMarenil is een zee van licht en een eindelooze ry aqoipage i brachten defüg gekleed asylrecht wat bjj heelt gedaan zou een politiek misdrijf zyn V De hongerstaking der Rutbeensche stadenten te Lemberg duurt voort in zgn vollen omvang De studenten tigen wie geen vervolging wordt ingesteld en z j voor wie de verlangde borgstelling is gestort zjjn op vrge voeten geplaatst welke handeling echter met geweld ten uitvoer moest worden gelegd omdat zg uit solidariteitsgevoel niet zonder hun kameraden het Landesgericht verlaten wilden Twee hunner moest men niet alleen tot do deur maar zelfs naar het ziekenhuis vervoeren wegens koorts en groote zwakte Bg 13 zyn lichte verschguselen van koorts waargenomen Tegen 28 der opgeslotenen zal een strafvervolging worden ingesteld maar tegen borgtocht kunnen zg op vrge voeten worden gesteld Uitgesloten daarvan zjjn de Russische onderdanen onder hen die biyven zitten Maar een Bus scbgnt nu eenmaal geboren om te zitten Is het niet in zjjn eigen gevangenisrgke land dan in den vreemde waar men hem wel vergilligt ook Een aantal gebeurtenissen in denjongsteo tyd iu Rusland maar voornamelgk de gruweldaden in Odessa verleden week hebben een onaangenamen indruk gewekt by de regeering Minister Stolypin heeft aan den gonverneur baron Kaulbars een telegram gezonden om hem zgn misnoegen over het gebeurde uit te spreken en hem te gelasten dringende maatregelen te nemen om aan die onlusten een einde te maken Maar het scbgnt daarbg niet te zullen bli ven Er wordt gesproken over plannen om baron Kaulbars te ontslaan als gouvernear van Odessa en er wordt overwogen of er geen aanleiding bestaat den Boud van EchtBuisische mannen te ontbinden die in geen enkel opzicht aan de verwachtingen der regeeriiig beantwoordde als politieke party niet het minste succes behaalde en slechts biykt te bestaan uit moordenaars en hooligans De bedroevende geschiedenis van den moord op den oud afgevaardigde Herzenstein toont ondanks all pogingen der regeermg om de zaak te bemantelen dat de moordenaars handelden op last van den Bond der echt Bussische mannen zg waren door Jutkewitsj Krasowski den leider van dien bond gebuurd en werden door dezen van geld en kleeren voorzien En nu de moordenaars terecht staan deelt het orgaan van den Bond mede dat aan den Tsaar een telegram gezonden is met het verzoek de ouschnldig van dien moord beschuldigde heeren en elegante in avoudloilet gedoste dames die zldi weldra in de schitterende salons verdrongen By den ingang ontving Vernier zyn gasten terwgl Ëmmeline niet ver van hom verwyderd met baron Templier stond te spreken en zg slechts een vlachtigen welkomstgroet voor de binnentredenden over had Toen echter de Nederlandsche gezant werd aangekondigd liet zy haar nonchalante houding var n om den grgzen diplomaat te gemoet te gaan waarvan de baron gebrnik maakte om zich bn een groepje jongelui te voegen bestaande nit de onatscheidelgken Vertemousse Clamiron en Longin Ik heb nu zoolang als schildwacht aao de deur gestaan begon Templier op jovialen toon W it voer jelui hier eigenigk uit C Ons vervelen I antwoordde Vertemousse Wy moesten Café méricain maar opzoeken 1 Om tien unr f Dan is het daar zoo leeg als in de kerk Maar men kan er tenminste n sigaar opsteken Wie gaat er mee F Maar wat zal Christiaan zeggen alshy ons op een avond zooals deze niet onderde gasten vindt f De jongelui wisselden onderling een blik van verstandhouding maar antwooidden niet Wordt vervolgd