Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1907

Pandb Nationale Bypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Fmsterdam 1 100 Spoorwtffteeninffen IiALn Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Oatvangen DE NOÜVEAÜTÉ S IN ZW4RTeST0FFËl patriotten onmiddellük in njtlieid t doen stellen en aan de Finsche rechten te onttrekken De atgevaardigde van Odessa heeft een door doizenden geteekend verzoek ontvangen in de Doema een interpellatie te houden over het optreden van den Bond der echtRnssieche mannen En die bond is de bijzondere beschermeling van de regeering Üaar een regeerinp die niet in staat blQkt het optreden van de moordenaars in haar eigen partg te beletten die toelaat dat op deze w ze tegen volksvertegenwoordigers wordt opgetreden en die geen maatregelen weet te nemen om haar gonvernenrs tot de orde te roepen wanneer deze de hooligans vrg spel laten znik een regeering moet zich niet verwonderen als zjj geen vertrouwen ontmoet Bet proces Herzenstein en het optreden van den Bond in verschillende plaatsen is een krachtig propaganda middel voor de oppositie En zoolang de regeering niet openijk toont niets te maken te willen hebben met de moordenaars van Herzenstein die de hooligans in Odessa kan zü niet rekenen op samenwerking van de zijde det gematigde oppositie zelfs De Pruisische minister van handel Delbrttcb heeft in den breede in het Huis van Afgevaardigden geantwoord op de tot hem over de oorzaak van de vreeseljjke ramp in de mijn Reden te 8t Johann gerichte vragen Hij betoogde dat een arbeider belast met het onderzoek van de mijngangen vóór den aanvang van t werk om te zien of alles veilig is en er geen mijngas in verontrustende boeveelheid aanwezig is zijn plicht rerznimd heeft door twee uur te laat af te dalen zoodat alle voorzorgsmaatregelen niet gebaat hebben Hy bracht hulde aan de werklieden en de beambten voor het met heldenmoed gevoerde reddingswerk en hij oordeelde een groot bedrag aan ondersteaning er is reeds 650 000 mark bijeengebracht niet voldoeode er moeten bij wetsbesluit pensioenen verleend worden welk stelsel ook voor de toekomst kan dienen In een flscale mjjn in het Saargebied de Camphanser wordt de dienst der verkenners gereorganiseerd Elke afdeeling wordt door twee man afgecontroleerd zoodat by afwezigheid of plichtsverzuim van èén man een ramp als van 28 Januari te St Johan toch vermeden zon worden Men verwacht een algemeene invoering van deze regeling in verband met s ministers verklaringen Verspreide Berichten FUXKRUE Het Eremdenblatt bericht dat het Vaticaan moeite doet de Oostenrgksche regeering te verzoeken de bekende unneiatnnr panit te leveren Graaf KhevenbUUer zou inderdaad de noodige stappen gedaan hebben en de toezegging gekregen dat de stokken binnen korten tyd beschikbaar zanden worden gesteld Qisteren is de godsdienstoefening ia de schismatieke kerk aan de roe Légendre te Parijs eindelijk zonder stoornis verloopen Alleen werd na afloop nen koetsier ingerekend die riep Weg met den Amerikaanschen bisschop 1 Voorts werden vyf personen in de doos gestopt die weigerden voor de kerk door te loepen De voorzitter van de vereeniging van den eeredienst aan welke het gebruik der kerk is afgestaan is echter by het verlaten der kerk aangevallen en door eenige jongelui met wandelstokken op het hoofd geümmerd DnlTSOHLlllS Een Brunswyksch blad meldt dat de keizer langs zou hebben gezegd Wanneer de Biunswykers naar een regent uzirn kunnen zy prins Friedrich Karl van Hessen nemen Ehoiukd Generaal Booth van het Heilsleger is Zaterdag vertrokken voor zyn reis door Canada en Japan OosTiitauK HoitaABUx Thans zgn alle Rntheensche stadenten die in de gevangenis van Lemberg de hongerstaking begonnen waren om te protesteeren tegen het lang nitblgven van hun verhoor in vryheid gesteld maar tegen een beogen borgtocht By hnn vryiating werden zg door het pnbliek stormachtig begroet Enkelen honner hadden wat koorts maar bepaalde ziektegevallen zooals het gerucht wilde dat zich voorgedaan zonden hebben vielen niet te constaüeren Rdsukd Te Droejkowa is een Fransche ingeniear schoonzoon van den Paryschan politieprefect Lépine door een werkman met vyf schoten ernatig gekwetst Van de personen die gewond werden by den aanval op een der Warschansche postkutoren lyn er thans vyt overleden Door een der beichnidigden in de zaakHertzenstein is thans formeel de verklaring afgelegd dat de bond der ware Russische mannen drie mannen had gebnnrd om professor Hertzenstein te vermoorden In de rrovincia Kazan is tengevolge van het gebrek aan bebeorlgk voedsel scheurbuik uitgebroken Het Russische Boode Kruis heeft gedurende den oorlog met Japan 29 150 000 roebel uitgegeven Middik Ahebiei Een telegram nit Mexico meldt dat daar bericht gekomen is van het officieel verklaren van den oorlog door Honduras aan Nicaragua President Ronilla zou oprukken naar de grens van Nicaragua een gevecht wordt verwacht De Republiek Salvador zoo heet het vorder zal wel iu den strgd betrokken worden BINNENLAND Weer een gerucht van Het Volk Hst blad verneemt hg gerucht dat drie der negcm Ministers bezwaar hebben tegen aanbiyven nl de heeren Staal Staart en Veegens Het gerucht begint meer en meer te loopen dat bet haidige Ministerie besloten zon hebben met nitzondering van generaal Staal aan te blgren Naar wg uit meest betrouwbare brv n vernemen is dit gerocht minstens genomen zeer voorbarig er is veel meer reden om aan te nemen dat de criiis nog lang bigft voortduren L en V Gemengde Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland Aan de N R Ct wordt van Hoek van Holland van Maandagochtend gemeld De zee is nn vrywel bedaard en wanneer het water met de eb zich ternggetrokkeo heeft is het wrak van de Berlin te voet langs de pier te bereiken I Te één aur zal een duiker het gezonken gedeelte gaan onderzoeken Zondag is het den geheelen dag overdruk geweest aan den Hoek Behalve de 32 gewone hebben 22 extratreinen gerrden alle overvol die gemiddeld 5 i 600 menschen overbrachten De Westlandscbe stoomtram vervoerde ook een bnitengewoon g ta reizigers met tal van extratrams Om de geredden die Zondag door dsn Engelschen gezant bezocht werden tegen onbescheidenheid te beschermen waren strenge maatregelen genomen Eu dit was noodig Het Amerika hotel werd voortdurend door buitenlandsche correspondenten bestormd die de patiënten wilden uithooren tegen het nitdrukkeiyk verbod in van de medici De echtgenoote van dr Diamant die zeer te waardeeren hulp verleent by de verpleging te zamen met de zusters uit het Rett Sanatorium was niet meer in staat de onbescheidenheid der reporters fotografen en teekenaars te koeren Er moest ren soldaat en een veldwachter voor de trap worden geposteerd urn de schipbreukelingen te beschermen De toestand der verpleegden is over t algemeen bevredigend Met mevrouw Wennberg die Zaterdag zeer zorgwekkend was gaat het aanraerkeIgk beter De zwaar getroffen vrouw leed onder de wanhopende gedachte dat zg zonder verwanten was overgebleven nn haar man en haar lief dochtertje zgn omgekomen Doch haar beide zwagers kwamen haar moed inspreken Zy heeft een paar kleedingstukjes 0 a de pantoffeltjes van het arme kind op haar bed en streelt die nu en dan dlcp bewogen Mej Theile Igdt nog hevige pgnen in de voeten Een der mannen de heer H Broderson van het Dnitsche operagezelschap vertrok reeds naar Berlgn een tweede keert waarscbyniyk vanavond weer naar Engeland terug Van verschillende kanton worden bloemen en vruchten voor de lierstellenden toegezonden Alleen naaste bloedverwanten worden toegelaten Aan hen vertellen de geredden van al de ellende die zy hebben uitgestaan op het wrak hoe zy op elkaar gedrongjn de hoogste punten van het schip zochten te bereiken en zelfs op Igken gingen staan in hun wanhoop om maar boven het dreigende water te blgven Degenen die heden naar het wrak wandelden vonden nog verscheidene hutten droog In een ervan stond nog een doos met manchetten droog op tafel De schipbreukelingen konden deze verbiyven echter niet bereiken Een dergenen die meeging om de lyken te bergen van het wrak verhaalt dat hy o a vond het naakte Igk van een man vastgebonden en met verbrgzelden schedel Men vermoed dat de ongelukkige door de ellende krankzinnig ia geworden Sinds zyn weer nieuwe lyken gekomen in de rouwzaal waar ook strenge maatregelen waren genomen om alle indringers buiten te honden on waar het Zondag zeer rastig was Drie slachtoffers te Rockanje aangespoeld waren door den burgemeester zelf overgebracht twee waren nog in den van den Hoek van Holland aan komen drgven Vier van de vgf zgo herkend Een passagier vermoedelgk reiziger in yzerwaren uit Keulen een stuurman een stewardesse een stoker en een dekjongen Niet herkend zyn dus nog slechts drie slachtoffers Hedenmiddag zullen ter aarde besteld worden op de R K begraafplaats te s Qravenzande mejaftrouw Hoppe de onbekende vrouw No 19 mevrouw Bertram Westerling en mevrouw Sterudorf beide laatsten laatsten Tan de opera De katholieke inzegening heeft hedenmiddag te een nar in de roawzaal plaats Een nar s namiddags Straks zal de begrafenis plaats hebben Buiten is het dik van mist In de rouwzaal aan den Waterweg hoort men voortdurend het eentonig gillen van den misthoorn De vgf pas binnengebrachte Igken zgn afgelegd nadat huu signalementen waren opgenomen en liggen nn in hun witte Igkwade gestrekt op de baren in de rg waar de kisten staan Degenen die de begrafenis zullen meemaken vereenigen zich in de ronwzaal Het zgn de vertegenwoordigers van H M de de Koningin en den Prins de Ie luitenant jhr E K van der Wijck en van H M de Koningin Moeder jhr A S E van Tets de familieleden vertegenwoordigers van de firma Hudig en Pieters de Engelsche gezant bet gemeentebestuur vertegenwoordigers van de H S M en van de Holland Amerikalijo de Engelsche consul de predikanten Rngsch van Dngteren van Minne en van Haringen kapitein Jansen en een deputatie van het personeel van de reddingsboot kapitein Berkhout van de Hellevoetsluis met een deputatie uit het loodswezen In de rouwzaal worden nog steeds kransen en bloemen aangedragen en op de kisten neergelegd Twee nur Tasschen de kisten op de baren is een zwart omwoelde lessenaar gezet met den bgbel er op Daarachter neemt ruim halftwee ds Rngsch vao Dugteren plaats Ken kleine haag deelnemenden met de familieleden die ondersteund moeten worden en de stoere redders staan daaromheen in de zwarte zaal waar het electrisch avondlicht schgnt De burgemeester begon met allen en bgzonderlgk de vertegenwoordigers van het hof te bedanken voor ban tegenwoordigheid waarna hg het woord gaf aan den predikant die in overleg met zgn ambtgeuooten de plechtigheid vervulde Deze begon met vot te lezen Psalm negentig Voortgaande sprak c predikant van ge beurteniesen zoo schokt end en vrt eselgk dat alles er door opzg geschoven wordt Wg zouden onze smart willen uitroepen maar staren weer voor ons en berusten Wg hebben hier geleefd i isschen de dooden en hoorden het Gg mensch gg weet niet wanneer gg sterven zult Nooit te voren zagen wg het zoo in als thans Waarom die storm vroegen wg waarom die sneeuwstorm bg de redding f Wg weten het niet begröpen niet maar wg moeten gelooven God is liefde Ook aan deze plaats breng spreker het Evangelie der genadn van het eeuwige leven Oeef mg uw hart zegt de Heiland opdat giJ leven zult in eeuwigheid In het gebed smeekte de predikant om troost voor wie in rouw gedompeld zyn om troost voor ons allen want er is zooveel te dragen in al deze droefenis Laten wg hier in het aanzien des doods bg vernieuwing het besluit nemen ons over te geven aan den Heiland voor eenwig Hii bracht dank voor de Goddelgke hulp bg de redding door de mannen hier aanwezig en voor het sterken voor wie zooveel hadden te verrichten Erbarm D over die treurenden erbarm U over ons om Christus wil Amen Vervolgens ging de triestige begrafenisstoet een uur laag door den mist naar de begraafplaats De stoet reed den heuvelacbtigen sterk bochtigen weg door de idninstreek in den valen mist Een nur stapvoets rgdend zoodat de aankomst in de kom van s Gravenzande tegen vieren was Een drom hooggehosde dragers wachtte De electrische straatverlichting was ontstoken de gleeilamfites ontfloerst Haast huis aan huis Men meldt uit s Qravenbage Groot was de belangstelling hedenmiddag op de begraafplaats Ond Eik en Dainen waar het ttoftelgk overtcbot van den by de ramp met de Berlin omgekomen directeur van de Haagsche manege den heer A Kriiger werd ter aarde besteld Talrgke bloemstakken en kransen bedekten de baar Nadat de kist in de groeve was neergelaten sprak ds Gravemann de predikant bi de Duitsche Evangelische Gemeente hier ter stede naar aanleiding van de woorden van den apostel Petrus Wg verwachten een nieuwe aarde en een nieuwen hemel De heer J Hoogeveen hurdacht namens de Caronsselcinb Onderling den overledene als directeur en als mensch die zich vrienden had verworven onder hoog en laaggeplaatsten De heer Hovy burgemeester van Loosduinen sprak nog een kort troostwoord tot de familie De heer Ernest van Dyck artistiek leider van de Winter German Opera Compagny waarvan negentien leden omgekomen zgn is op zgn bniten Berlar bg Lierre ziek van de emotie Daarom verzocht hy zyn broeder den heer Ferdinant van Dyck te Amsterdam heden de begrafenis van de leden van het gezelschap in zgn naam bg te wonen De heer F van Dyck deelde ons mee dat het gezelschap eenige avonden in Londen niet meer gespeeld bad omdat er geen pnbliek meer kwam Allen waren biertoe prompt uitbetaald inbegrepen koristen en en de leden van het ballet Alleen de artisten hadden nog niet een schadeloosstelliog ontvangen voor de dagen dat zy niet hadden gezongen Het geld daarvoor was er echter want het syndicaat beschikt over garantiefoods van 250 000 fr De loods de heer Bronder die met den kapitein der Berlin van de brug werd geslagen voor het schip op de pier liep laat een weduwe met acht kinderen na De overige Rotterdamache loodsen van wie men vreesde dat zü als passagiers met de Berlin mee nit Engeland terug waren gekomen zgn allen sedert per andere gelegenheid gearriveerd De Commissaris der Koaingin in de provincie Zuid Holland heeft den burgemeesters van de standgemeenten in dit gewest uitgènoodigd in den eerstvbigenden tgd onverwgld aan de Great Eastern Kailway Company telegramadres Eastern te Hoek vanHolland bgzonderheden op te geven van in hunne gemeente aanspoelende lyken van onbekenden ter vaststelling van de identiteit Men meldt nit den Haag Gernchten dat aan de kost te Scheveoingen Igken of goederen van de verongelukte Berlin zgn aangespoeld tengevolge waarvan reeds eenige Bngelscben te Scheveningen zyn aangekomen om navraag te doen zyn geheel onjnist Door de politie wordt intnsschen op het strand voor zoover dit onder Scheveningen behoort nauwlettend toezicht gehouden of er ook iets aan komt drgveu ten einde dit dadelgk te kunnen melden te bevoegder plaatse De Haagsche Courant plaatst een oproeping waaraan wg op verzoek bet volgende ontleenen Onder onze stadgenooten die by de ramp omkwamen was er één wiens gezin in omstandigheden achterbleef die hnipnoodig maken t Zgn de wedawe en kinderf n van den heer L J Ptinselaar Vlietstraat no 20 den aan zoo velen gnnstig bekenden chefmonteur der gasmotorenzaak van den heer G Barger Prinselaar ging 17 Februari naar Manchester op reis ais passagier 2e kl voor een bestelling aan de fabriek der flrm Crossley en Co voor welke P by de agentuur alhier reeds 15 jaren werkzaim was Hg zou Donderdagmorgen weer thuis zgn Nn treurt zgn weduwe met zes kinderen om den man en vader terwyi nog een zevende verwacht wordt De 39 jarige vrouw is niet sterk lydt aan een borstkwaal die haar vaak weken achtereen te bed hondt Tot handenarbeid is zy niet in staat reeds het werken met de naaimachine grj pt haar aan waarbg zy soms bloed opgeeft Het oudste meisje is 12 het jongste kind ruim 1 jaar Prinselaar was in zyn werk algemeen zeer gezien men had hem het liefst als er iets te monteeren was Ook als haisvader was hy een uitmuntend man die zooveel by kon voor vrouw en kinderen zorgde hy leefde voor zyn gezin Steeds bracht hg als hg van een reis terugkwam iets voor de kinderen mee nn vragen de kleinen lederen dag of Vader nog niet thuij is Moge er spoedig een flinke som byeen zyn om de kinderen van dit slachtoffer der ramp voor gebrek te bewaren Dit Cnlemborg meldt men De uitsluiting by de flrma Weysenfeld en van Maanen aigarenfabtikanten alhier die 20 December van het vorig jaar begonnen is is gisteren opgeheven Heden wordt het werk hervat Na eene bespreking met de hoofdbesturen verklaarde de firma dat zy slechts 11 yan de 16 werklieden een heeft elders werk gezocht werk kon verschaffen Uen kwam overeen dat dezen door loting zonden aangewezen worden Tevens is er op 11 sigarenmakers een flinke loonsverhooging toegestaan Donderdag kon de sneltrein die s middags nit Bazel te Frankfort het station binnenreed niet bgtgds tot staan gebracht worden zoodat de locomotief een eind op het voetpad kwam Ongelukken hadden niet plaats een reiziger die vlak er bg stond kon nog tydig op zg springen maar zyn koffertje dat hy neergelegd had werd vernield Bg onderzoek bleek dat de trein met een snelheid van 58 KM in plaats n de voorgeschreven 30 was binnengereden omdat de Inchtkoker van de rem niet vol genoeg was Het duurde uren vóór de locomotief weer op de sporen was gebracht In December toen het vinnig koud was zou te Straatsburg een afdeeling soldaten een marsch maken Een die wat laat was wilde in het gelid zgn handschoenen aan trekken wat de onderofficier verbood De soldaat stak zyn hand in zyn zak maar moest op bevel haar er weer uithalen Op de schietplaats aangekomen wa de hand bevroren en werd de soldaat naar het hospitaal gezonden Wegens mishandeling had zich de onderofficier te verantwoorden en werd tot twee maanden veroordeeld In hoogcr beroep kreeg hg drie dagen omdat aangenomen werd dat hy niet wist dat de hand bevriezen zou Da tolbeambten te Munchen Gladbach hebben een smokkelhandel ontdekt die jaren lang met vee uit Nederland gedreven mset zyn Het vee ging te Waldenrath over de grens Een aantal slagers boeren en kooplieden aan den Beneden Rgn zgn in hechtenis en hunne boeken zgn in beslag genomen Om halfeen Vrgdagmiddag heeft een bende gewapende terroiisten het postkantoor in de Kruczastraat te Warschau overvallen Zg schoten den hoofdcommies dood en brachten doodeiyke wonden toe aan die soldaten die het kantoor bewaakten aan drie brievenbestellers en aan vier personen uit het publiek g namen al het contante geld en postzegels mee en verdwenen na een roede vlag ontplooid te hebben in hnurrgtnigen Het geroofde bedrag is ruim 4000 roebel Op een gemaskerd bal van de Ëstbuische kolonie te Petersburg zag men dezer dagen een gemaskerde die bet Verbond van het Russische Volk verzinnebeeldde Zgn gewaad was met moordwerktuigen behangen en met bloed bevlekt De politie nam hem in hechtenis Te Zurich is aangehouden een voortvlnch tige Bus de 19 jarige Kilechitski onder beschuldiging van deelneming aan een moord te Warschau Hg beweert dat t een politiek misdryi geldt en hy dus niet uitgeleverd kan worden De Neue Zttrcher Zeitung vaart heftig nit tegen de Zwitsersche Bondsrechtbank omdat dit lichaam onlangs drie Georgiërs die te Duchety in het gouvernement Tiflis 300 000 roebel uit de Russische staatskas hebben gestolen niet heeft uitgeleverd onder voorwending van een staatkundig vergr p Bezitters van gronden in Soderwick aldaar en te Dinxperio wonende hadden deze week een aardig bnitenkansje Door de hooge opbrengst der gemeentejacht te Soderwick werd onder hen een bedrag van circa f 1000 met de rente van 9 jaar verdeeld als vergoeding voor het loopen der jachtliefhebbers over hnn gronden Te Kuilenburg verlangde nog een veertigtal op de kiezerslgst 1907 te komen en hadden zich daartoe aangegeven voor den hoofdeiyken omslag dienst 1906 hetwelk dan vóór 1 Maart voldaan moest zyn Op de agenda der Raadsvergadering van jl Donderdagavond was dan ook o m geplaatst Vaststelling suppl kohier hoofdel omslag dienst 1206 hetwelk in geheime zitting gehandeld werd Er waren 10 leden aanwezig Eén er van kwam er tegen op om het dien avond te behandelen aangezien hg zich eerst op de hoogte wilde stellen Er werd gestemd maar de stemmen staakten zoodat dit punt tot een volgende vergadering moest verdaagd worden Den daarop volgenden dag vroegen vyf leden een spoedeischende vergadering aan die op Vrgdagavond 7 uur werd uitgeschreven Er verschenen thans slechts 6 leden zoodat de vergadering niet kon gehouden worden Tegelgkertgd werd voor Zaterdagmorgen 9Vi uur wederom een spoedeischende vergadering belegd En ook toen waren dezelfde 6 leden aanwezig die niet konden vergaderen Door deze tydeiyke stakingen van de Raadsleden zullen derhalve bovengenoemde toekomstige belastingbetalers Biet op de nieuwe kiezerslgst kunnen komen Ib i Ututwren t Katendieclit win git ternacht door de politie aangehouden twee roeiers die in den voornacht den 2n machinist van het Zweedsche stoomschip Dklend hadden aangerand tegen den grond geworpen en van zyn horloge ketting en geld tot een bedrag van 80 kronen hadden beroofd Nagenoeg al het geslolene werd nog in het bezit van de roevers gevonden Men schryft nit Vlissingen Hot Noorsche schip Timarn kapt Johnson dat de vorige week met een lading coke van hier naar Christiania vertrok is volgens ontvangen bericht in den jongsten storm gestrand De geheele bemanning is omgekomen en het schip zoowel als de lading zyn totaal verloren Men meldt uit Hengeloo Alhier is Zondagavond de fabrieksarbeider B Terbalkt na een kleine woordenwisseling door den Duitscher Eshterhof met een dolkof messteek gedood Zekere W Zweerink bekwam nog wonden aan hoofd fn pols De dader is voortvluchtig Posterlleo en Telegraphic Benoemd 1 Maart tot schrgver by den post en telegraafdienst te Amsterdam bureel Ingenieur L H van Bocbove 16 Maart tot directeur van het post en telegraatkantoor te Zandvoort B D Bnningh thans in geiyke betrekking Ie Boxtel Verplaatst 16 Febr de commiezentitulair der lostergen en telegrafie J P van der Voet van het bgpost en telegraalkantoor ZuidOost Buitensingel naar het bgpost en telegraafkantoor Parkstraat en K E Vertregt van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor ZuidOost Buitensingel te s Gravenhage de surnumerairs der postergen en telegrafie J H Briels van Middelburg postkantoor J F C Nellissen van Venrag en W Hupkes van Doesburg allen naar Rotterdam ostkantoor en H Robertsen van Delft postkantoor beiden naar Rotterdam telegraafkantoor en G C van Bnrken van hetpostkantoor naar het telegraalkantoor te Leiden de adspirantcommies der postergenen telegrafie E M Poelman van s Gravenhage postkantoor naar Rotterdam postkantoor de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse A Korteweg van Veghel naarTiel de klerk der postergen en telegrafie2e klasse E Dénis van Tiel naar Veghel 1 Maart de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse C Wissekorke van het bgpostea telegraiifkantoor Anistel naar het hoofdtelegraafkantoor te Amsterdam de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse J E GreVeling van Egsdon naar Amsterdam telegraafkantoor A van Wamel van Amsterdam telegraafkantoor naar Kerk Driel J H Waterborg van Heerlen naar Botterdam telegraafkantoor en J H Diephuis vanHardonberg naar Heerenveen onder intrekking zyner verplaatsing naar Enschede de tydeiyke klerk der posteren en telegrafieJ C J H Ex van Rotterdam telegraafkantoor naar Maassluis 11 Maart detydeiyke klerk der posteryen en telegrafie L A Grooters van Amsterdam telegraafkantoor naar Klundert 16 Maart de oom miestitulair der posteryen en telegrafie W G Tuning van Beverwyk naar Tiel 1 April de klerk der posterjen en telegrafie 2e klasse C W P Siebenhar van Amsterdam telegraafkantoor naar Scheveningen bgtelegraafkantoor Ilavcn 1 Mei de commiestitulair der postergen en telegrafie F J W van Dam van Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Avenue Concordia naar Enschede de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse B Blok van Almelo naar Aalten de verplaatsing van den commies titulair der posteryen en telegrafie J de Leeuw vanZeist naar Almelo en van den klerk derposteryen en telegrafie Ie klasse J P Schoutens van Amsterdam telegraafkantoor naar Zeist zal ingaan 20 Maart in plaatsvan 1 Maart en van de commiezentitulairB Hondelink van Aalten naar Oldenzaal A den Haan van Oldenzaal naar KoogZaandgk W D van der Menlen van Enschede naar Apeldoorn en T Venninga van Appingedam naar Dokkum en van den klerk der posteryen en telegrafie 3e klasse S Warntjes van Amsterdam telegraafkantoor naar Appingedam 1 Mei in plaats van 1 Maart Tgdeiyk belast met het beheer 1 Maart van het telegraafkantoor te Alkmaar de directeur E Wind onder eervolle ontheffing van het beheer van het posten telegraafkantoor te Winkel Eervol ontslagen op verzoek wegens lichaamsgebreken 1 Maart de commies der posteryen Ie klasse H J Hniskes te Rotterdam de commies der postergen 2e klasse L C W ten Brnmmeler te Amsterdam Overleden 10 Febr debrievengaarder te Dbbergen A J Losekoot 16 Febr de brievengaarder te Vierllngsbeek W Lakemond 82 Id het bepaalde bS 8 No 1 der Terameling 1907 is onder b tasschen kantoorknechts hg den postdienst en briavenbestellers in te voegen zaalwachters Stadsnieuws QOÜDA 26 Februari 1907 Hedei middag word ten raadhnize aanbesteed het bestraten van de Prins Hendrikstraat en verdere werken Ingeschreven werd door A P J Leusen voor f 15996 O H Peeters en J Smit en Zn 15785 Gebr Dessing 16180 J Slegt U160 P Ooms en Zn 13789 L den Hoed te Delft 18770 P Bokhoven 13732 W A Verbroggen 18082 J J Dnjra 13020 C W de Hoed 12812 J H de Wilde 12780 Door de stoombootreoderg De IJsel voorheen C G van der Garden te Gouda zal binnenkort een nieuwe stoomboot tasschen Gouda en Rotterdam in de vaart gebracht worden De boot heeft een mooi en flink promenadedek en is keurig afgewerkt Zy is gebouwd op de werf van de firma A J Otto en Zonen te Krimpen a d IJsel Zaterdagmiddag 23 Febr hield de Afdeeling Gouda e o van den B v Ned Oud een huishondelgke vergadering in het gebouw Morgenrood op de Vest De opkomst was verre van schitterend wat te wyten was aan het slechte weer en de nog slechtere wegen die slechts 2 bnitenleden waaroader éëa dame hadden durven trotseeren Na opening van de Vergadering en t lezen der notulen werden eenige mededeelingen gedaan o a dat B en W van Goada afwyzend beschikt hebben op het verzoek van eed onzer collega s tot verhooging van zyn jaarwedde uithoofde van tydeiyken dienst Besloten werd hierin niet te berusten op grond van een vonnis der Rotterdamsche Rechtbaak Mede was ingekomen een verzoek van t Nederlandsch Vakverbond tot zenden van een afgevaardigde naar een eerstdaags te hondea vergadering Besloten werd een afgevaardigde den beer S Verheus te zenden uitsluitend met het oog op t 3de punt der Agenda Bespreking van Kinderarbeid Tot mederedacteur voor de Openbare School is de heer P den Hertog verkozen Fnnt 6 der Agenda rapport A in zake Wetswyziging lokte een geanimeerd debat uit Ten slotte verklaarde zich de Vergadering o a voor het volledige subsidiëren van alle scholen door den Staat daarmede erkennende het recht van allen op staatsonderwgs Vervolgens werden alle 17 paoten van het Referendum betreffende wgziging van statuten aaagenomen en de Vergadering gesloten BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KWOENSDAG 13 FEBR StaaUhentnqen POKTuau Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 i BusuHD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Az Japan Obligatien 1899 i U l 71 CoLUHBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IVi 21V Hypothetk Banktn Aandb idem idem 1 95 Pandb Rotterd Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 8V 97 Pandb Standaard Hypb IV 100 Pandb Stedelgko Hypb 1 99 Pandb Otrecbtsohe Hypb 1 100 Pandb Westlandscbe Hypb 1 100 Pandb Zuid Holl Hypb 199 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb l i 100 Pandb Noderl Hyp 4 Pand briefbank 1 99 Paqdb Ned Scheeps Hypb 1 101 Bawgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 98 Pandb Bataafsche Hypb 1 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 1 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PremieUtninqen baLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 1 Diverttn Mg tot Eipl Laas van Meerdervoort 1902 89 Schumaart llaatêehapmen Faod HoUand GuU Stv Mjj 35 Veemarlst te Rotterdam Dinsdag 36 Februari 1907 Vette ossen en koeien goede aanvoer prljzea waren voor iste kwal 38 2de kwal 33 3de kwal 38 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren redel aanvoer rate kwal 31 ade kw 28 3de kw 24 cent per half kilo Stieren goeden aanvoer iste kwal 32 ade kwal 38 3de kwal 26 cent per halt kilo De handel was over t geheel prijshoudend VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Deventer De stoomboot Kampen kapitein Suke Weima der firma Verschure Co te Amsterdam die tengevolge van het ya in de Zuiderzee baar reis naar Zwolle heeft genomen over het Merwede kanaal wilde gisteravond hier door de schipbrog passeeren Omdat de lichten op de achipbrng onveilig stonden wierp de boot het anker uit doch dit wilde niet vasthouden Om een botsing af te wenden werd met alle kracht vooruit gestoomd doch tengevolge van Je kleine rnimte om te manoeavreeren liep de boot vlak voor het vaste gedeelte der schipbrug op de wal nadat zy daaraan r eds belangryke avery had tnegelu acht Met drie sleepbooten gelukte het eerst laat in den nacht de boot los te werken Zy had geen schade bekomen Uit Amsterdam meldt men Gisterenmorgen brak er door onbekende oorzaak een zware binnenbrand uit op de tweede verdieping van perceel Gerard Doustraat 117 De bewoners afwezig De keuken brkndde uit in de alcoof en de achterkamer 1 werd groote schade aangericht Een oogenblik sloeg de vlam met groote hevigheid door het trappenportaal naar de derde verdieping De daar wonende vrouw en haar kindje werden door een voorbgkomenden brandwacht en eenige burgers in veiligheid gesteld Burger ijke Stand GEBOREN 22 Febr Tryntje ouders J van der Velde en G van Muyen 23 Hendrikns coders J A de Jong en H Neef 21 Johannes ouders L A Wiltenburg en N Baas 26 Wilhelmus Johannes ouders J P Wegenwys en A Heerkens 26 Aleida Hendrika ouders L van Bocbove en A H Huls OVERLEDEN 22 Febr L C de Loofl 17 j 23 P Snel 2 j 10 m 21 C J Vos 33 j A van Commeneé wed J Radix 75 j J M Boom 15 m A M van Dnyn wed A van Lierop 71 j K A W Hykoop 2 m 25 K van Eyk 79 j 26 M J Snaterse 2 j ADVERTE TIKN Wild en Gevoi elle Van af heden en verder dagelgks versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GÜTXBLISO PoelitT Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Zenuw en ifaatjflijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hulp il den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wor it d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL S Boelüun Za tbommel