Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1907

Donderdag 38 Februari 1907 45s e Jaargfans o 10S70 ftOlBSCHE COIRMT JMeuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Teleloi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks inet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Herrenhnis Oosthaven H 88 Zes Kanten groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas on Wattrlaidlng Te bevragen B 89 Ter Drnkkerg van A BBIAKMAN ZOON kan een aankomend Setter gsplaatst worden Aanmelding Lange Tiendeveg D 60 Via if 1 lu 1907 koit DE JOiXG s Reclame CACAO ppT 1 kilo bus f 2 40 kilo bus t 30 f kllo bns 0 70 ro kilo bus 0 32 M M V LOON DUBBELE BÜÜET B 18 Telln m M M rninut vooriien van Is alke ityi van de eerste fabrieken tegoii concnrreerende prgzen AanleggM van Gas WaKr Spreek Blur en Eleelrisolie geleidingea Vis Tan goed licht houdt wende lich naar het OouddOh VerUchtlng MagaMtjn DB AVONDISITER daar alles door bekwame Ittert verricht wordt NIenw onovertroKen UI A I Frof Dr Liebers welbekend Vm UIVV KBACHÏ ILIXU lil II I fIJUL tot voortdurende radicale en I tekere genezing van alle zeH de meest hardnekkige xenuw tiekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyJ ou ijenezing van elke zwakte Bloe j ftaeht Benauwdheid Uoofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpjn Isleohte pgivertering Onvermogen I Impotent Pollntione enz Dit jvoerige prospeotneeen jlrgjr lewh I 11 8 dubbele ewb I n C I Ontmil Oepót Mattk d Vegte Zaltbamra lUpSl i M OlAan ii Oo Botterdim F Happel a Gravcnbage Hatmmani de Jong J Cen Rotterlara W IC fc Oo nouda rn bil alle droinateu Onnavolgbaar shn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In l ee r geteUMerae For$retten $ retutureBogaertt Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen GeïII Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel B BOOAKBI Jb Co Agent voor GOUDA Hft bnto ueUiMykatt tn c malüMlykatt rovtimMdtl voor Hmw tB Toonl damta n Xlndwicbotnwerki IfdtApprMuvTanO M Hlltar C f v Itflli BevtlHStr 14 Men littt £ otd öoy op naam en f briekan rk Vtrkryilair kjr Iimtm VhikaHm ht MhtMwwt HlMtwuB twyM Mi aMt t a rtil 0 MlbV V ScNmwm ArahM Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bj wlen modellen te bezichtigen zgn WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druiventursthoningr Eitract wordt aanbevolen tegen BorstaandueniDgen Kinkhoest Zware Verkoudheid Siijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz M ELIANTUK is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuiUchland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Trantvaal em HtlLIANTBB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIAXTHE in flacons I 0 40 f 0 70 en f 1 MELlAyTHS in doezen tabletten f 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H JM VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrflgbaar bfl Firma WOLVP éb Oo Westhaven 19S Qouda GRKNUKL Qovtda E B VAN MILD Veerstal B 126 ffouio A BOÜMAN jWoordi ccA PINKSB Nieumrkerka d JJêel A N a ZE88EN Schoonhoven B v WIJK Oudeioaicr A 8CHEBK Haaitrecht P W v EDE Oudeurater K ïas dbe HEIJDEN te Beeuumk P v o SPEK MoereapelU O v D STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN Waddm M n P A uk GROOT A d JONOB Ouddwoter J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentchop WAAIISCHUWIjVC Laat U niet misleiden door ieiy Sfroop Het klooster SanctiiPaulo AbdIJ bestaat niet dim Sironp van geenerlei waarde legen bloedarmoede en zenuwzi akle Hebt gö een bleoke kleur f Last van hoofdpijn Last van misselijkheid en dnizeligheid Hebt giJ saizingen ïn het hoofd en in ds ooren Pijn in don rug en lendepvjn geen kracht zijt göjjedurif moede en is U alios te veel f Hebt gU last dat gij niet kunt inslapen i ZiJt gij prikkelbaar en zenuwachtig En wilt gij daarvan spoedig en afdoende genezen Wilt gü weer spoedig vroolijk levenslustig en gezond wezen Gebruik dan de Sanguinoseü De Sanguinose is hot beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zennwzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bevonden De echte Sangninose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inhond 12 fl f 15 Prije per flacon f 1 60 6 fl i 8 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 V VAN DAM Co Den Haag J GËBÏTIÏÏJKËN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORCiELS PIANlNO S Hoofdmagatijn Gedempte Binnenrotle 184 lelef ÜSOO Ze MagaxiJH Weet NUuteland 9 nabij Station Beurt Telef 4657 INRUILEN STëHHËN VERHUREN REPAREEREN dageiyki In oiie Salou te kc ir DE PHONOLA PSOKOLAPIil MlSm tHONOllST QebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao l a ♦ ♦ DanmaHge door de nieu si uitvindingen op machinaal gebied TerbCtoNe fkbrleitie la oMriDitHid gobrolk van fijrn en fijasto growlstolïon garandeeret 1 rbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao e aanfceveieBswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordend aan i o inhonii dm reap Etiketten Sc nrma behaalde 7 Brercts als HoneTeriiBcler 44 Eero J lplom s gomden enz MedBlllri een kewij vaa uitmuntand a bbrikaat Beeds 1874 aehrecf de Aec i mi naüenal da Fhria Hom TOM d o noM mu IlofcUle r lère dame en ooii Mta oB tt Totra soeUsBt abrloatlon da Ohaoolat bonbons variéa eto eto tWIwarck bbrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfisenrs Baaketbakken na tmGeaetMlTertegenwoordiger toot liederbud jBliiu HattomOodt Amatradam Kalveretraat 103 i DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACT13CHE DE MEES T VOLLEDIQE MOPiBLAWEl zjjn beslist die der Firma THE LADIES JOÜJltX4L met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DÜEaSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAIi OF CBILDHESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge i knipte patronen VBAAOT t w BoekhandeUiar fProe nummem § Alle met liimtel Boll BIJvoegiiel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag T B Verkrijgbaar in flosschen SO ets 7 V et en I t iS bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda biJ 0 LÜGEH Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 Ferwerda TiemanJ Qrootste détailwUnUandelarea la Nederland 0 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per fiesch per anker van 46 il 3 2 Chateau Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac Niersteiner Rüdesheimer 0 80 0 99 0 72 1 35 0 99 0 72 1 08 Oude Roorte Portwijn 1 08 per flesch Eilra oude Roede Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Eitra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior l i4 Vermouth di Torino Dou Bellabdi per Liter 1 17 Frijnen netto contant DEPOT TE GOODA F J J BOON VAN OSTADE Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaEerman Zoon Gouda Druk van A BRINKMAN Zi Rlelnhaodel Id sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 12 lO der Drankwet ter openbare kennis Dat bij hen is ingekomen het na olgende verzoek om verlot voor den verkoop van alcoholhondenden drank anderen dan sterken drank van A van Tijn in de danszaal van het perceel aan den Groeneweg wijk L No 152 Binnen 2 weken nadat deze bekendmaking 13 geschied kan ieder te en het verleeoen van het verlof schrittelijke bezwaren inbrengen Gouda den 27 Februari 1907 Burgemeester en VVethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteiilandscb Uverzlchl Reuter seint uit Berlijn 26 Febr In den Ryksdag verklaarde Bebel bij de voortgezette beraadslaging over de begrooting Vroeger hebben bnrgerliike partijen dikwijls verkiezingsbondgenootschappen gesloten tegen de sociaai demokraten Èen wederlijdsoho ondersteuning van de partijen tegen welke Von Billow s Sylvesterbriel gericht was was niet meer dan natuurlijk We zullen ome verliezen biJ de eerstvolgende verkiezingen inhalen Gelach Wat stemmenaantaal betreft overtreffen het Centrum en sociaal democraten het geheele Hottentotten bloc met een inilloen Levendige vroolijkheid Voortgaande verklaarde Bebel dat het Pruisische kabinet met Von Bülow aan hot hoofd de verpersoonlijking is van allen stilstand op het gebied der cultuur Levendige vroolijkheid De bewering in de troonrede dat alle oorspronkelyke wetten in t belang van de arbeiders tot stand ziJ gekomen tegen de oppositie van den kant der sociaaldemocrnten is onwaar Bebel vervolgt Onze buitenlandsche politiek is ook van nationaal liberale zijde onlangs scherp gegispt de Vlootvereeniging wei kt vooreen vloot gelijkstaande met die van Engeland en het snelle tempo van onze koloniale politiek wordt ook door de conservatieven bestreden Prins Bülow zeide verder Ik wil beginnen met beslist en zoo ondubbelzinnig mogelgk to verklaren dat er voor verkiezingadoeleVnden tijdens de kiesbeweging uit ambtelijke fondsen geen roode duit is uitgegeven Hoort hoort De heer Bebel kenschetste heden de sociaal democratie als een hervormende eer niet omverwerpende partg eenige jaren FEVtLLETcfx IN DUB BELE B ANDEN 31 Zij waren hoofdzakelijk gekomen om te zien hoe de historie zon afloopen ZiJ gevoelden zich weinig op hun gemak in die feestelijk versierde zalen waarin degeen ter wiens eere dit feest gegeven werd nog niet verschenen was In het ontvangstsalon zat Genevieve aan de zijde van haar moeder en beantwoordde de vleiende complimentjes der gasten met een bescheiden glimlachje Een uitdrukking van ongerustheid omfloerste haar bekoorlijk gelaat Zg werd dien avond door allen benijd Zon zS niet huwen met het eenig kind van VernierMareuil f Was haar niet een onmetelijk fortuin weggelegd En toch was zij io een droeve stemming Christiaan was den gehèelen dag nog niet ternggekeek De familie wist het en allen beefden ondanks de pogingen die zg deden om te glimlachen Het was bun alsof een unlnk dreigde m inmiddels trachtten do moeders van Inwbare dochten haar atgnnit te Terbelen geleden op den partijdag te Dresden noemde hjj zich een doodsvijand vah de burgerlijke mlatschappij die volgens hem verwoesten vernietigd moest worden Bebel heeft getracht de nederlaag van ziJn leger te bemantelen de nederlaag van de sociaal democratie is een welverdiende straf voor vroegere pocberiien En tevens een straf voor den kleinzieligen dogmatischen geestesdwang het snuffelen naar afwijkende opvattingen in de sociaal democratie waardoor een geestelijke onderdrukking wordt voorbereid zooals de wereld ze zelfs tijdens de middeleenwen niet heeft gekend Bebel wordt door zijne partijgenoten vergeleken met Cromwell en Caesar Gelach Julius Caesar Angust Bebel Groote vroolijkheid Een demokrntische party met een autokratisch hoofd is een contrndictio in adjecto Zeer goed De nederlaag der socialisten was verder een straf voor de buitengewone onbeschoftheden der socinlistische pers deze die uit haat geboren is moest natnurlgk komen tot bet gebruik van straattaal Do nederlaag was een straf voor don meedoogenloos gevoerden klassenstrgd en de daaruit voortvloeiende buitensporigtieden De regeering zal ook verder haren plichv doen en met vaste hand de openbare orde en de vrijheid beschermen Levendige toejuichingen en onrust De nederlaag was ook oen straf voor de socialistische politiek van negatie en vitturgen Die neiging tot negatieve kritiek nam toe sinds het revisionisme door Bebel werd vernietigd Ik geloof niet aan een herleving van het revisionisme of aan een bekeering van Bebel tot dit stelsel Een neger bluft i en neger een panter behondt zgn bont vel de heer Bebel blgft Bebel Alleen de Duilsche socialisten stellen de internationale idealen boven de nationale hnn alleen ontbreekt het gevoel voor nationale eischen De bewering van de VorwSrts dat wg ons in Znid West Afrika slechts handhaven om van daar nit de Engelsche bezittingen in ZniJ Afrika te veroveren is vuige laster Zulke leugens hebben er toe geleid dat men in het buitenstand hier en daar de uitslag der verkiezingen beschouwde als een bedreiging voor den vrede terwijl toch in werkelijkheid daardoor de gegronde hoop op behoud van den vrede en de goede betrekkingen met alle mogendheden versterkt wordt Bttlow eindigde ziJn rede aldus De nederlaag weerlegt de leer dat volgens een natuurwet de sociaal democratie moet groeien Maar de burgerij moet wakker blijven het socialistische gevaar is niet voor altijd Ik geloof dat na zwaren strijd onder een stortvloed van medelijden t Is toch jammer voor dat juffertje Harnoy I De benarde positie waarin haar vader verkeert kon haar alleen er toe overgehaald hebben om de vrouw te worden van dien dronken dwaas Maar hg heeft den drank afgezworen 1 Wie kan voor do toekomst instaan P Maar haar aanstaande schoonvader is zoo rgk en dat maakt veel goed I Men schat zgn vermogen op veertigmillioen Alleen het merk Royal Carte brengt een jaarlgksche winst op van anderhalfmillioen Maar daar tegenover staat dat het begin van zgn industriële loopbaan allerinfaainst moet zjjn geweest Hg is meermalen veroordeeld wegens vervalsching Men zegt zelfs dat hy met moeite aan de gevangenisis ontkomen Als men bg de griffie eens goed naar hem zou willen informeeren dan kwam er wat fraais voor den dag Ik zoner feestelgk voor bedanken myn dochteraan isgn zoon tot vrouw te geven De Harnoy s denken er anders over die offeren hun eenig kind op aao hunhebzucht Zg ziet er niet kwaad uit die kleine n Beetje dom Andera zou zij ook geen ja gezegd htbboii Telefoon Klo ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd antwoordelgkheid van den priester voor het onderhoud der kerk Het ia niet twijfelachtig zegt graaf de Mnn wie voor deze breuk verantwoordelijk is de dag zal komen dat wjj terug zullen zien op de sociaal democratische beweging als een horstellende op een booze ziekte als een ontwakende op een versohrikkalgken droom Levendige toejoichingen Do beraadslaging wordt heden voortgezet De breuk van nu schrgft de Lanessan in de Siècle is niet voorluopig maar voor ggod daar kan men verzekerd van zjjn Wan het ziiu noch voor de regeering noch voor de republikeinsche partij mogelgk zgn verder te gaan op den weg van toegeven zonder het rechtmatig verwjjt te ondergaan dat zij zich zouden krommen onder de plak van de Roumsche kerk Wg hob jen de onnitpQttelgke vrijgevigheid van Clemencean en Briand goedgekeurd omdat wg dia in overeenstemming achten met de republikeinsche beginselen maar er zgn grenzen die wg han nooit zullen aanraden te overschrijden In de Gaulois van Maandag is graaf do Mnn aan bet woord Graaf de Mon begrijpt dat er van rechts een verklaring moet worden gegeven van de houding der rechterzgde i Immers de rechterzijde van de Kamer heeft verleden Dinsdag een bljjk van vertrouwen in minister Briand gegeven en nu minister Briand handelt naar de toen gosprokka woorden en do aartsbisschop onoverküBtaiyke bezwaren heeft tegen de voorstellen van de rogeering Integendeel zg deelt de bezwaren van den aartsbisschop De Mnn geeft de voorstelling dat de rechterzijde er min of meer ingeloopen is De regeering en eigenlgk Clemencean heeft haar bedot Briand sleepte zgn hoorders mede hg schiep een atmosfeer van vrede in de Kamer Maar ongemerkt bad Briand in zijn rede laten glijden dat het voorstel van den aartsbisschop onaannemelgk was zoo terloops zonder er bij te blgven staan Niemand begreep waarom Het blgkt nu dat de rege ring de geestelgken verantwoordelgk wil stellen voor het onderhond der kerken De financieele verantwoordelgkheid van een dorpspastoor En Clemencean schrijft de Mun Clemencean wachtte ziohwel verleden Dinsdag in de handen te klappen bg de zinsnede over de onaannemeIgkheid van het voorstel van don aartsbisschop Dan zou hij zjjn spel verraden hebben Thans is de rechterzijde ontnuchterd en heeft zg het spel doorzien De voorwaarde die de regeering stelde was onmogelijk onaannemelijk Dat was vooruit te voorzien Zelfs de Aurore erkent dat het vooruit te voorzien was geweest dat de bisschoppen en de Paus niet zouden berusten in de ver De Westminister Gazette heeft Ansteo Chamberlain aardig te pakken Deze was Zaterdag in zgn vaders plaals de gast van een end gilde to Birmingham en sprak in zgn toost van de aanvallen die het Hoogerhuis tegenwoordig te verduren heeft De menschen die zooveel op het Hoogerhuis te zeggen hebben meende hg kennen onze geschiedenis slecht Het heeft in den strgd om de vrgheid een belangrijk aandeel gehad en krachtig bijgedragen tot bevestiging van s lands instellingen en verwezenlijking van hervormingen In zijns vaders plaats sprekende had Austen het Hoogerhuis liever moeten laten rosten vindt de W O want ziehier wat Joseph Chamberlain in 1884 gezegd heeft In de laatste eeuw heeft het Hoogerhuis nooit een titel aan de volksvrgheden toegevoegd noch iets gedaan om het gemeene best te bevorderen Wel heeft het in dien tgd elk misbruik beschermd en elk voorrecht gesteund Ik ben het Hoogerhuis niet bitter gezind maar als afgescheidene heb ik een rekening ermee te vereffenen en ik beloof n ik zal dat niet vergeten Ik draag roem op een afkomst waarop ik even trotsch ben als eenig baron op den titel dien hjj dankt aan den glimlach van een koning of de gonst van een minnares eens koning Want ik stam af van een der tweeduizend predikanten die in de tgd der Stuarts liever hun huis en werk en voordeel prijsgaven dan het van staatswege opgestelde geloof aan te nemen dat men hnn trachtte op te dringen Al ware t alleen daarom doel ik in uw hoop on uw streven en ook ik voel de beleedigingen de schade en het onrecht die gg zdolang an die bevoorrechte vergadering hebt geleden Maar de beker is nagenoeg vol Het loopt met dit brutale kwaad welhaast op een eind Het Hoogerhuis heeft Ierland van ons ver Yervreemd het heeft de afgescheidenen on derdrukt en nu zijn zij tegen de uitbreiding van bet kiesrecht Ons volk heeft te lang onder de lords gezeten Ik hoop dat gij nu tot hen zeggen znit dat als zg zich niet voor den wensch van het volk willen buiben zg voorgoed ket gezag zullen derven dat zij zoo lang misbruikt hebban Deze herinnering uit Chamberlain s radicalen tijd komt wel van pas Het gesprek werd afgebroken daar de meesteres des huizes het salon binnentrad Zy naderde het groepje waarbg Templier stond en riep hem tot zich Wat ia er vroeg hg Myn man en ik zgn vreeselgk ongerust Het is elf nar en Christiaan is nog niet thuis Wilt ge dat ik naar zgn kamer zalgaan om daar eens te informeeren Ge zendt mg zeer verplichten Wg kunnen de gasten niet verlaten Maar spreek er met niemand over Templier steldj Emmeline gerust en verdween ongemerkt door een zgdeur die in een gang uitkwam aan wier einde een kleine trap naar een antichambre voerde waar een kamerdienaar zat te wachten doch toen hg den baron ontwaarde eerbiedig opstond Is mgnheer Christiaan nog niet thuis EdmondP vroeg Templier Neen mynheer de baron Waar zon hg zyn f Edmond wendde verlegen het hoofd af Mgnheer Christiaan is van morgen om hall twaalf met mgnheer Clamiron uitgereden in een automobiel Toen hg voor het diner nog niet was thuis gekomen beval mevrouw mg naar het restaurant te gaan informeeren en daar I Welnu P Ga voort Daar vernam Ik dat mejaflroaw Dharitl hem om vier uur heeft gehaald Etiennettc En die heeft beloofd ons met rust te zuilen laten Zy is er trouwensduur genoeg voor betaald Ik ga oogenblikkelgk naar haar Hij had geen tgd zyn zin te voleindigen Een zware stap weerklonk een deor werd opengeworpen en hy op wien men beneden wachtte trad met wankelende schreden het vertrek binnen zyn pels hing liem los over de schouders daaronder kwamen zyn gekreukelde jas en het open vest met de loshangende das te voorschyn alsof hg geheel gekleed had geslapen De hoed stond hem achter op het hoofd zoodat de blanwe plekken op het trots alles scboone gelaat duidelijk zichtbaar waren evenals de wazige blikken die hg om zich heen wierp Hy smeed zgn hoed op een stoel liet zgn pels op den grond gigden en zeide daarop op spottenden toon Zoo Templier jg hier Edmond sigaren en rhnm Ik heb dorst I De baron greep hem by den arm zoodat de ongelukkige wankelde Christiaan weet je dan werkelgk niet meer wat je doet P Na al de beloften dieje gedaan hebtP Ben je dan vergeten datfllt feest is in buis jon ter eer en de salons beneden vol zgn met gasten P Wordt vervolgd