Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1907

De nieuwe Dnitsclie RUkadag had glitercD de eerste ontmoeting met de regeoring De minister van financiën Von IStengel hield de gewone redevoering ter indiening der begroeting on wec6 daarbu op de gnuitige uitwerking van een ftnaneieel standpunt der afgesloten handelsverdragen De hoogere douanerechten hadden 90 millioen mark meer ojigebrncht dan in het vorige jiar De minister raamt do opbrengst van de sigarettenbclasting van du bierbolasling en de regelrechten voor vrachtbrieven op 12 11 jun van nikui belasting ci 8 4 9 Liilliucn on die op de aandeelen d i liniesbank en op banknoten op 12 millioen Mark De belasting op spoorwegkaartjos is ver beneden de raming gebleven Het deficit dut verleden jaar 240 millioen Mark bedroeg ia daardoor voor 1907 op 63 millioen teruggebracht De regeering zon eigeoiyk oen nieuwe helasUng moeten vour tellen maar do verbonden fègeeringen willen voorloopig daarvan alzien om dn verdere ontwikkeling der ingevoerde belastingen at te wichten Keeds in het vorige jaai heelt de begrootingscommissie uitdrukkelijk erkend dat de belastingen niet voldoende liin En de uitgaven stijgen zoowel voor de sociale wetten als voor de bewapening Dank zü de verleden jaar ingevoerde belastinghervormingen is echter het chronische tekort van honderd millioen verminderd zoodat de hoor Von Stengel meende daarin een grooto stap te kunnen zien tot verbetering der KgksfinanciJin De Uatsische regeering schijnt deo t iestand oog steeds niet goed in te zien Zij heeit het ho den van het congres der K U partij op 1 Februari weder verboden Dit zal thans te Helsinglors gehouden worden De K D party die nu rends meer dan 100 zetels in de nieuwe Doem i beeft wil in de Doema een sterk centrom oprichten on zoowel tegen da uiterste linkerz de als tegen de uiterste rechterzijde te kunnen optreden j zjl wil noch revolutionair noch reactionair zjjn maar pogen op loyale wjjze te werken aan wetgevende maatregelen Professor Miljoekof zeide Voor de outwikkeling vac parlementaire toestanden in Kualand kan het slechts goed zjjnr 200 de K D partij zonder naar rechts ol links te zien loor loyale en wottelgke oppositie een uitbreiding der rechten en bevoegdheden van de Doema poogt te verwerven Van de UU gekozen Doemaleden behoo ren 85 tot de monarchistische recbterzyde 12 tot de gematigde groepen en 276 tot de linkerzyde Al wil men over het algemeen in Servië van Oostenryk niet veel weten in een opzicht neemt men toch Oostenryk ten voorbeeld In het Servische parlement gaat het al niet minder rumoerig toe dan in de Oostenrykuche Kamer Zaterdag moest de zitting twee malen worden geschorst en moesten ten slotte de beraadslagingen verdaagd worden By de behandeling van het ServischFranscbe handelsverdrag bepleitte de jongradicaal Draskovitsj do sluiting van een handelsverdrag met Oostenryk Hongaryo Dit gaf den tol de regeeringspartij behoorenden afgevaardigde Petrovitsj aanleiding tot de verklaring dat de voorgaande spreker naar het Bcheen door Oostenrijk Hoogarye was omgekocgt Draskovitsj verlangde na opgewonden dat de voorzitter hem tegen zeiken laster zou beschermen anders zou by deze wel mores loeren En eer de voorzitter kon antwoorden snelden al een aantal Jongradicalen naar het voorzittersgestoelte om de daad by het woord te voegen Er ontstond zulk een rumoer dat de zitting moest worden geschorst Na de heropening trok Petrovitsj zyn woorden in maar nu ontstond weer weldra een geschil tusschen minister Protitsj en de oppo sitie Het rumoer was toen evenmin meer Ie bedwingen en voor de tweede maal werd de zilling geschorst Daar de rast ditmaal niet terug keerde werd de vergadering verdaagd Er ta groot schandaal in het Foolsche kamp Na het proces tegen do ouders die eenige jaren geleden te Wreschen met geweld de school binnendrongen den meester beleedigiien en andere wanordeiykbeden begingen en daarvoor tot langdurige gevan evaogeuisstraften veroordeeld werden is er geld byeengebracht voor de gezinnon van de kostwinners die de gevangenis in gingen Er kwam 200 000 ink byeen Een comité belastte zich mot het beheer van die som en naar de Poolscho bladen verzekeren is het g au schoon op Maar vrouw I iasecki uo heldin van het proces Igdt geb ek te Krakan terwgl andeien die z ch heelemaal niet hebhen onderscheiden groote sommen hebb p gekregen tot 20 000 mk toe I De Foolsche pers dreigt uu dat zy niet zal rosten voor het volle licht over het beheer van het geld is opgegaan Tegeiyk vraagt zy waar de 20 000 mk zyn gebleven die het vermogen van een Pooleohe welda dighoidsverocnlging nitmaaktsn DeDnitsche bladen groeien er natnuriyk een hand dik spek In Bewoners van öouda beginnen het op te merken De regelmatigheid waarmede van week tot week lokale gevallen geiyk hot vilgende in de Goudsche couranten geplaatst worden begint de aandacht hier ter stede te trekken en bet eeriyke van het bier te Qouda voorgevallene treft ons Mejuffrouw v d Tain Karnemelksloot bnj te ionda meldt ons Alvorens ik gebruik maakte van Foster s Kugpün Nieren Pillen heb ik vgf jaren gesukkeld met en hevige pön in den mg hoofdzakeljk tosBchen de schuuderbUden De pyn liet my geen oogenblik met rust en veroorzaakte my menigen blapeloozen nacht My eetlust liet veel te wenschen over en het spysverteringbtoestel was ook in de war Verschillende behandelingen die ik had ondergaan brachten mg weinig of geen baat en ik was zeer neerslachtig en melancholiek door de idee dat ik of deze wg o zon moeten verder sukkelen Het gebruik van Fotter s Rugpyn Nieren Pillen evenwel had een merkwaardige verandering in inyn gestel gebracht Ik moet eeriyk zeggen dat deze my uitstekend geholpen hebben na ten paar dagen kon ik dit reeds gevoelen en nadat ik éèn doosje geledigd had kon ik weinig of niets meer van myn verouderde ziekte bespenren Ik zal dan ook uit erkeutelgkheid gaarne andere lydors hierover nader inlichten Ik ondergeteekende verkl iar dat het bovenstaande waar is en machtig O het publiek te makeu op eike wgze die U goeddunkt Hot gevaar dat een nierziekte na zich slepen kan De nioiziektc komt zachtje aan en men kan hnar jaren onder de leden hebben zonder dat de Igder de ware ooi zaak zgner kwaal kont Misschien heeft hg hoofdpgn pgn in de leden zenuwpgn heuppijn rheumatiek een gevoel van overspanning en buitengewone prikkelbaarheid ol vermoeidheid en neerslachtigheid hartzwakte water zucht enz Verzeker U dat men U de echte Fsster s Kugpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die mejuffrouw v d Tuin gehad heeft Zg zgn te jïouda verkry baar bg de heoren Wolff en Uo Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FilAHKBlJK V ï De minister van bnitenlandsche zaken hqj3ft een feestrede gehouden waarin hy beweerde dat de republiek al 36 j ar met gver en met goed sncces streeft naar het bewaren van den wereldvrede ten eerste door het sluiten van een verbond dan door hot in vrieiidhchappelgke relatie treden met andere landen en voorts dour het leven in hoffelgke en harteiyke verstandhouding met de overige naties Daardoor liteft men vertrouwen in de voornemens der republiek gekiegenPichon besloot met te zeggen dat do politieke toestand wat liet buitenland aangaal volkomen geruststellend is DuiTscnunD Van te voren had de ministor van flnan cien verklaard dat de financieele toestand des rgks gunstig is Alle belastingen hebben in hot vorig jaar meer opgebracht dan ge raamd was met uitzondering van de belasting op de spoorkaartjes In een gemeenschappeiyke vergadering van de drie liberale fracties in den rgksdag vrgzinnige volk partg vrgzinnigo vereeniging en Zuiddnitbche volksparty is besloten een serie gomeen cha ipeluke voorstellen bg den ryksdag in te dienen waaruit de liberale geest het b sle spreken kan De directeur van koloniün Deinburg gaat hall Mei voor vier weken naar Oost Afrika Ithlie In de Kamer kwam gisteren het vrouwenkiesrecht ter sprake Maar de parlementsleden wilden er nog niet aan Het blgft een warboel op de Italiaansche spoorwegen laatst was er een waggon roek met een Igk er in nu een met dynamiet geladen Dat is gevaariyker dan een lyk I RUSLAÜD In Ijodz lubben 30 gewapenden 2 yzerfabriekon overvallen De movers ontsnapten met bolangrgku bedrage nan geld nadat zg den zoon van den fabrikant een doodeiyke wond badden toegebracht In bet gouvernement Kazan vorkoopen de landlieden ora aan den hongerdood te ontkomen hun dochtera voor harems voor 60 tot 120 Boebel Maroeko Naar men meldt zyn de Duitsche majoor TMhudi en kapitein WoUf die voor technische voorlichting naar Marokko waren gegaan bezig een kleinen troep Marokkaanaohe aoldateu op Europaeache wïjie te drillen Zlankea uit Scboonlioven LXXXIX Wel Sapperloot I Zeg Piet Versloot Wat gaan we nou beleven Wil men uw kantoor u geven Maar tontUr vuur en eotider lüht f Wel wel dat heeft zelfs s keiAers nicht Op de viool nooit houren spelen Dat is nu zonder end krakeelon Beslui en m men en weer breken Dat leert aan kenners en aan leeken Hoe in den raad verordening en wet Naar hun believen wordt op zg gezet Laat iij eens zitten zonder vuur En zonder licbt in t winternnr Moogiyk deden zg liet zoiuiep lich Want mjthéid straalt hun van t gezicht Als van de Fakkel uaarhêültzin Awui hoe kryg ik t in den zin I Maar in de kou V Och Kaatje gauw Geef warme üruik en stoven Haal pels en da s van boven I Want adders ging de raad nog dood En dan zat Schoonhoven in nood Sapperloot 1 Wel zeker Group 50 jaren heb je die verordening gehad Handhaven hoor al vloekt zg met wet en koninklgk beslait I Je kon voor Versloot ook t prikktUyitum invoeren door in de instructie te bepalen dat hy een perMnCAgewgze heluoning zal genieten zeker procent van den hoofdeiyken omslag en de veergelden dan gaat hy maar dikwgis ovor met Piet Sonsbeek en de opbrengst van gas en water een zeker procent van de zmmrt winst nlt de bedrgven me dankt dat wou wel zoo goed Al is dit strgd met t Kon Besl van 28 Aug IM wat malen mj erom En Jim vindt dat zoo oiiio van Versloot dat Jan booê wordt en in zgn boosheid dreigt om het traktement te vtrlagtn Och Jan bodaar wat en loos art 104 der Gemeentewet eens over 1 Jan Valk gaat op bezoek Gewapend met een boek Naar Piet Versloot O sapperloot Aldus spreekt Jan Zeg Piet t Kantoor bevalt my langer niet Die nare Goudsche Krant Die maakt ons erg te schand Daaraan heb k zoo het land Waar haalt Bazuin dat toch vandaan Neen Piet t mag zoo niet langer gaan 1 Links spatHet natVan t kinderbad I Rechts snort het radVan WillemienD r naaimachien 1 k Verwed myn gansch fortuin Die leelgkerd dio Jan Baznin Met Mien of roet de kindermcid j Een potje vrgt En Piet Versloot In bangen nood Zucht Sap per loot In de zitting van 30 Jan 1907 zegt Jan Talk De ontvanger is daarna in zgn eigen huis l antoor gaan honden inaur er i i nooit gevraagd aan B en W of dat naar genoegen van de heeren was of zg daar gemakkeiyk Iconden komen om over zaken te spreken n over geheime zaken Want dan is dat nooit een kantoor dat ooit door B en W zal worden goedgekeurd want aan den eenen kant is een badkamtr mitótzW ie naaiiUT Maar ik weet wol waar do schoon wringt de bezuinigingswoede speelt den raad ik wil zeggen dtn aftredtnden vethoudtrs T xiQn Zg willen de begrooting die reeds menigen vetl Ie Za enpofi en pro mtfmorM bevat sluitend maken En daarom op vnur en licht bezuinigen De raad zal zelf het voorbeeld geven door enkel in de zomem windtn te vergaderen n den volgenden wintei omen ze om beurten hij een der Uden samen 4 hebben itrooitje getrokken n de eerste beurt is a n Knglenburg Zoo heb je ook het onderhoud van pleinen en wegen 1150 grint met èén schuit moeten we het doen floe dat gi it dat zeggen ons de wandelaars van den Opweg In de krant lazen we verleden week dat een heele wagen schoenen en klompen benevens een varken in de aiyk was bigven steken En over do openbare school komen ook al klachten over den slikrommel die daar gevonden wordt Maar dat zal wel overdreeen zgn Jan Do lui van de openbare school zyn nooii tevree Heb je mo nou niet genorgd dat de kindereu allemaal weer geborgen zyn na die noodlottige uitspraak op 6 Februari jl In do Bewaarschool staat nu wel de boel op stelten en zgn do klentens van hun speelzaal beroofd maar dat is minder I Dat is juist een middel om de kinderen beneden vgl jaar naar de Christeiyke scholen te Jagen vat je I Straks met Mei ook nag de Roomsche bewaarschool geopend en dan blgft er inde gemeentebewaarschool slechts een hoopje paganisllBch broaid over snap je En bierby zien we Sytzemo ook zoo z n beet doen om jitopagMida te Akkes in da krant en op I den openbaren weg Van achoolwacdelon houdt hg niet dat is paganistisoh j maar om eens uit te stallen voor t publiek dan trekken ze de christeiyke onderwgzer met fleren moed de Haven langs Bn de dominees trekken de buurten in en vertellen van de rommel op de openbare school en vuilsprekers trekken de straten door en vertellen van geschorste onderwgzers die beweren dat Jezus een leugenaar was Myn liefje wat wil je nog meer O ja nog meer Bg het bgzonder onderwgs mogen neen moeten de coders hun kinderen komen aangeven betieden zee jaar Als zo maar voor of op 14 Jan 1908 zes jaar worden dus als ze no met 1 April jaar en 2Vs ninand zyn dan willen we ze raag hebbon Dan kunnen ze met bet grootste gemak ons lager Chrietelyk onderwgs volgen Op de openbare school zgn de kinderen en de onderwgzers daar Ie liom voor En als de wet nu maar subsidie gaf vour beneden zes jaar och dan deden we de lieve kin derijes graag oen Obristelgken luier om dan namen we ze van twee jaar af Misschien komt dat later als onze ail rchristeiykste raad de gemeentebewaarscliool opheft en ons en de Katholieke subsidie geeft ieder een 1 800 byvoorbeeld Dan is daar wel veel paganistisch geld bg nianr och dat versmaden we nu al niet meer Om op die beslissing van H M de Koningin terug te komen Jan dat is nu ruim een jaar geleden 22 Jan 1906 kwam het schryven van Dr Ruysch in en 6 Febr 190 7 viel de beslissing Je hebt je rol goed ge speeld Jan De dank van gansch Schoonhoven van heel Nederland is u toebedacht Gg hebt door den schoolstrgd de aandacht alle oogen op onze mooie plaats getrokken gg hebt aan de vrienden van het byzonder onderwgs getoond boe men een bgzoiidere school eiploiteeren kan on de belangen van I de openbare school niet ni hterstellen moit Je hebt getoond dal een untirovolationair I niet moet schromen om als raadslid den eed van trouw aan de w ten des lands at te I leggen Het is maar wg zgn hier niets gewoon I op dat gebied I Dan moet je in Limburg komen I 12 Febr 1907 Openbare school en de byzondere In een kleine Limburgsche gemeente zoo naast do bestaande openbare school een byzondere worden opgericht Nu wenschte de raad het schoolgebouw van de gemeente maar direct te verhuren voor byzondere school omdat do openbare school door de oprichting der byzondere overbodig zal worden Je ziet daar is onze schoolhistorie nog maar kinderwerk by En wat let je ot ja doet hier I hetzelfde als schoolopziener of minister niet naar je pgpen willen dansen P t Zal wel weUig zyn want in Limburg staat op de schoolmnren en in de raadszaal geschreven Eerbied voor de WeC Zeg Jan zou je dat hier ook niet laten aanbrengen P In de Christeiyke scholen is dat natuurlgk niet noodi Daar zuigen ze dat om zoo te zeggen met de moedermelk in Daar is het Woarlieid boven al Dat zien we aan Fakkel nan die zoo echt cbristeiyk oen put voor Jan Bazuin aan t graven was op 14 Dec 1906 maar er zelf is ingevallen Prosit Maar Jan dnt gaat toch raar met je school tegenwoordig Nou leven we nota bene onder de gezegende wet van Bram die je zooveel financieel voordeel brai ht En toch gaat het je school niet naar den vleezo In 1905 telde zg 127 kinderen in 1906 112 en nu in 1907 maar 99 leerlingen Hoe komt dat f Ja en dan zgn er onder die 99 nog wel acht en veertig van buiten de gemeente Zgn er in Schoonhoven slechls 51 kinderen aan wion de aare teer verkondigd wordt f Als dat zoo door gaat vriend dan zit je al gauw met twee leerkrachten Nou moei je me nooit mjer aan boord komen met eoriyko concurrentie hoori Ik merk wel wie tegenwoordig eerlijk door de wereld wil komen die legt het loodje Dat zien we aan jou school Modderen modderen moet je maart Je vriend JAN BAZUIN BINNENLAND De Avp verneemt met de meeste zekerheid dat het Ministerie op zgn aanvrage om ontslag is teruggekomen Alle leden behalve Minister Staal behouden bon por tefeuille Volgens het N v h N overweegt het Ministerie echter nog de vraag om aan t biyven maar de Ministers Staal Voegen Cohen Staart en Krans blijven tot nog toe volbarden by hou voornemen om geen deel van hot Kabinet te biyven nitmaken Hot Volk had alleen de heeren Staal Cohen Stuart on Veegens genoemd Van de geruchten in de bnitenlandsche pers znllen wy maar geen melding maken TetioliOBsn ii n bundtl berattenda de door het Departement van Landbouw KQverbeid en Handel bewerkte en door den boekhandel voorh Gebroeders Belinfante uitgegeven verslagen der Kamers van Arbeid over 1905 In dezen bondel zyn de opgaven en raededeelingen verwerkt vervat in de door 82 Kamers van Arbeid over 1905 oitgebrachte verslagen Tot 31 December 1906 werden in het geheel 104 Kamers van Arbeid opgericht biervan werden 17 opgeheven van de overbiyvende 87 hadden 85 Kamera zich vóór 1 Januari 1906 geconstitueerd va welke echter 2 eerst na 1 October 1905 De thans uitgebrachte verslagen zgn wederom op geiyke wyza bewerkt als die over 1904 Gemeogfde Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland Bedenmiddag om 3 uur wordt te sGravenzande de heer Kind begraven een der schipbreukelingen der Berlin De Duitsche gezant en zyn echtgenoote waren gisterenmiddag geroimen tyd by de geredden in het hotel Amerika Mevrouw von Schlózer bracht voor de Duitsche geredde dames b oemen versnaperingen en boeken mee terwyi de gezant aan dr Diamant een bedrag ter verdceling ter hand stelde hem dien dag door een Rotterdarasche firma overhandigd ter voorziening in de onmiddeliyk behoeften van de minvermogende geredden Door den bergingsblazer van L Smit en Co s slecpdienst is gisterenmiddag een deel van den inventaris van het achterschip der Berlin goborgen Deur do bemanning werd nog het lyk van een stoker in de machinekamer gevonden dat door de sleepboot Rotterdam naar Hoek van Holland is vervoerd Hedenochtend zullen duikers van denzelf den bergingsdienst trachten om liet gez inken voorschip van de Berlin te onderzoeken Scb Men meldt uit den Haag De loitenant kolonel Ballieox commandant der Bchuttery te Marchienne Au Pont in België heett telegrafisch aan den minister van bnitenlandsche zaken 260 francs gezonden met verzoek die som nil te keeren aan schipper Sperling als biyk zgner sympathie voor den door dezen aan den dag gelegden moed bij de redding der laatste drio schipbreukelingen van de Berlin Maandagavond omstreeks zes uur kwam een beer het postkantoor te Amsterdam binnen en ging aan een der voor het publiek bestemde tafels zitten schryven Terwyi zyn pen in razende snelheid over het papier vloog kwam een andere heer de zaal binnen zag den schryver trok als verschrikt door die ontdekking het hoofd in de deuropening terng en wenkte geheimzinnig den zaalwachter tot zich Houd dien meneer aan de tafel in t oogi sprak by kortweg Ik kom onmiddeliyk terng I Na eenige oogenblikken kwam hy met een paar agenten terug die op den schryver toe liepen en dezen beduidde dat hy met hen naar het bureau in de Molsteeg moest gaan Zonder zich te verzetten voldeed de aangesprokene aan het bevel t Bleek een krankzinnige te zyn die van Rotterdam naar het krankzinnigengesticht te Medembiik werd vervoerd en aan het CentraalStation te Amsterdam bg het overstappen in den trein naar den Helder de zorg van zgn bewakers bad weten te verschalken en er van door was gegaan De heer die hem in het postkantoor out dekt had was een familielid die daar toevallig op dat oogenblik binnentrad en de omstandigheden kennende de toedracht der zaak begrepen had De ongelukkige werd zonder verdere stoornis naar do plaats zgner bestemming overgebracht N v d D Hen meldt aan de N R Ct Op het strand van Noord Schouwen worden dezer dagen groote massa s zeevogels geworpen die zich daar zg zeer schuw zyn zeer gemakkeiyk laten vangen De vogels zgn ongeveer zoo groot als kleine eenden De vleogels zyn zwart en aan de borst en aan het onderlgf zyn de veeren wit terwyi de snavel by sommige vogels sterk gebogen is als by een roofvogel bg andere daarentegen recht en vrg lang By onderzoek van een paar gevangen vogels bleken de pooten die van flinke zwemvliezen voorzien zyn als verlamd misschien wel bevroren Het meerendeel der vogels kon dan ook de pooten met meer gebruiken en bewoog zich in het water door de vleugels uit te slaan In de martelaarskerk St Paulin te Trier is inbraak gepleegd Er zyn miskelken en twee monatranzen gestolen waarvan een een waarde van 48 000 mk had Uit Nensz bg Dosseldort wordt aan da ï Kiiln Volksztg bericht dat Zondag tgdena f de hoogmis twee vermomde mannen het nonnenklooster te Qlehn in de buurt van Neosz zyn binnengedrongen en van pensionaire een iriek meisje de sleutels van den tabernakel eischten Toen zg deze niet kregen staken zg het meisje een prop in den mond bonden haar vast sneden haar de haarvlechton af trachtten haar geweld aan Ie doen en brachtten het arme meisje een eteek in de borat toe Na afloop van de hoogmis vonden de zosters haar in deerniswaardigiin toestand De mannen hadden zonder noemenswaardige bnit de vlucht genomen Alle passagiers van de Imperatrix van den Oostenryksohen Lloyd dat door den storm op de Zuidwestpunt van Kreta nabg kaap Klaphonissi geworpen werd zgn gered Een Fransch en een Italiaansch stutionsschip hebben groote verdienste verworven by hen reddingswerk De 104 passagiers werden met moeite van het wrak gered Evenzoo de kapitein en do dokter Het aantal slachtoffers bedraagt 40 alle van de bemanning Reuter seint uit Christiania dat vnlgens bericht uit Opstryn aan het Nordijord de hotstede van Timold i oor een lawine is meegesleept Er zgn acht menschen bg omgekomen Ook is de hotstede van Holebilk te Gwanger door een lawine getrotten In het huis bevonden zich tien menschen vrouwen en kinderen Er is weinig hoop dat zg gered kunnen worden Aanvaring by mist Gisterenmiddag 5 uur arriveerde aan den Hoek van Holland het Ned stoomscbii Eemstroom an de Hollandsche Stoomboot Mg te Amsterdam De gezagvoerder rapporteerde dat hy den afgeloopeu nacht omstreeks 2 uur Ier hoogte van het Newharp Lighthouse bg dikke mist in aanvaring was geweest met een tot nog toe onbekend stoomschip De Eemstroom liep dat schip op zyde in en kreeg daaiby een grout gat in den voorspriet juist ter hoogte van den waterlgn Dank zg de walerdicUte schotten bleef zg drgven en kwam met behulp van loodsen den Nieuwen Waterweg l ianen De gezagvoerder rapporteerde verder dat hy 20 minuten ter plaatse was gebleven doch bet aangevaren schip al fluitende zyn weg hoorde vorvulgen zoodat de toestand van dat schip verrooedeiyk niet ernstig is Er zyn gister middag beeiwat bewoners van de noordwesteiykebuitenwgk telaat aan tatel gekomen Een verhuiswagen uit Gouda was de oorzaak van al dat huiselgk leed Toen we om 6 uur uit de Raadszitting kwamen stond er een reeks trams van de Prineestraat en van t Scheveningsche veer tot de fabriek van Mutters Prinseasewal en Elandplein waren geïllumineerd met roode groene blauwe en gele lichtjes een tooverachtig stadstooneeltje in bekenden reportersstyi Er bad een botsing plaats gehad tosschen een tram en den verhuiswagen die was omgekanteld zoodat de geheele zaak op de rails kwam te liggen Van de tram een ruit van de veranda ingedrukt Ten minste oen kwartier waren lynen 2 3 en 5 versperd Natuuriyk liet zich de nawerking nog lang gevoelen De verhuiswagen lag leeg natuuriyk van morgen nog naast het tramspoor op den voetweg j en om 2 uur van middag nog Wg kennen steden waar de politie zoo iets géén 24 uren dulden zou De dienstweigeraar Gorter reeds door den krggsraad te Haarlem veroordeeld tot 3 en 6 maanden militaire detentie is nu veroordeeld tot 9 maanden met ontzegging van het recht om gedurende 5 jaren als militair geSmployeerd te dienen Het hoog militair gerechtshof heett dat Tonnis geappeleerd Stadsnieuws GOUDA 27 Februari 1907 Haastkeoht 24 Febr Heden had een openbare raadsvergadering plaats ter installatie van den nieuw Jienoemden burgemeester De waarnemende burgemeester de heer D Reneman opent de vergadering en doet voorlezing van bet Kon Besluit van 6 Febr 1907 waarbj de heer G V W van Hemert tot Dingshot is benoemd tot burgemeester van Haastrecht Door een commissie uit den Raad wordt de beer Van Hemert binnengeleid en door den beer Benemen in dezer roege toegesproken M de B het zg my nog vergund U ook namens den Raad van harte geluk te wenschen met uwe benoeming Wy bieden U onze medewerking aan om de belangen der gemeenta te bevorderen Ik ipraek de hoop i uit dat U lange jareo moogt staan aan t hoofd dezer gemeente en dat U moogt besturen met vaste wil en vaste hand Zeer zeker zal bg onze onderlinge besprekingen verschil van gevoelen zich openbaren doch wg verwachten dat ü door onpariydig oordeel ons zult voorlichten Ik wil dan ook van verdere verlangens niet reppen ofschoon de vele werkzaamheden en de plichten aan Burgem en Secretaris opgelegd my van naby bekend een voo durend goede harmonie noodzakeiyk doen zyn En hiermee acht ik myn laak volbracht en ik overhandig U de teekeoen uwer waardigheid benevens den voorzittershamer die steeds moge gebruikt worden niet om in een verwarde discnssie tot de orde te roepen doch alleen tot opening en sloiting der byeenkomst Thans neemt Baron van Hemert den voorzitterszetel in en zegt ongeveer alsvolgt M H Door de gunstige beschikking van Hare Majesteit aan het hoofd dezer gemeente geplaatst is het myn innige wensch dat ik het in mg gestelde vertrouwen niet zal beschamen Daarvoor heb ik echter behoefte aan uwen steun en uwe achting Eerst dan alleen door eedrachtige samenwerking kunnen wy arbeiden aan de welvaart dergemeente Ik dank van harte voor de verrassend goede ontvangst bg mgn komst in Haastrecht Evenzeer betoig ilc mgn dank aan de Commissie die my bier heett binnengeleid Zeer gevoelig hen ik voor de woorden die de heer Reneman tot my richtte Het aanwezige belangstellende publiek dank ik wel voor zyn tegenwoordigheid en ik herhaal dat het myn ernstig streven zal zynj mede te werken tot den bloei der gemeente Haastrecht Z K A wordt daarna door den Raad benoemd tot Ambtenaar van den Burgerlgken Stand belast met de huwelgksvoltrekkingen Hierna wordt de vergadering gesloten Van de gelegenheid om Z E A hunne opwachting ta maken werd door verschillende ingezetenen gebruik gemaakt MooaDREOur 15 Febr Heden morgen had alhier de teraardebestelling plaats van den heer J de Jong IJ Jzn in leven wethouder dezer gemeente en bestuurslid van don polder Nadat de kist in de groeve was neergelaten trad do heer A C Snel oudhurge meosler naar voren en herdacht den ontslapene in korte trekken als vriend en raadslid en wees op hetgeen de overledene in hel belang der gemeente had gedaan Ook ds Drost hoewel nog kort hier ter plaatse sloot zich bg de woorden van den geachten spreker aan De heer D A de Jong zoon van den overledene dankte beide sprekers voor de harteiyke woorden gesproken en de aanwezigen voor de laatste eer zyn vader aan gedaan Een krans van de raadsleden dekte de lykbaar Rechtz aken Do rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren P J W 33 jaar vai enegezel zonder vaete woonplaats wegens dielstal van een bak met horlogekettingen enz by recidive tot 5 maanden gevangenisstraf met ingang van 20 December 1906 en H W 47 jaar metselaar en H W Jr 22 jaar sjouwer beiden te Schoonhoven we ens mishandeling bg recidive ieder tot een maand gevangenisstraf Vervolgens stond terecht de 18 jarige J A F werkman te Gouda die op een wroedaardige wyze een onder een wagen gespannen hond mei een stuk hout tegen de aohterpooten geslagen had Het giig de grenzen van kastgding te buiten Ëisch 1 5 boete snbs 3 dagen hechtenis Na de pauze werd behandeld de zaak tegen L v E 35 jaar koranmolenaar en J C Z 28 jaar koopman beiden wonende te Waddingsveen die op 9 September aldoor te zamen en in vereeniging moedwillig op een noodeloos pyniyko wyze een paard gespannen voor een wagen aanhoudend met een stok en een zweep hebben geslagen Vgl getuigen werden gehoord Volgens sommigen hadden de beide beklaagden bet paard zoowat gedurende een goed nor geslagen de een tegon en over het achterlichaam de ander tegen de voorpooten Volgons beklaagden zonden zy bet paard dat zeer onwillig was gedresseerd hebben Het O M achtte de aanklacht bewezen en eischie voor ieder f 25 boete sobs 10 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen Vervolgeus werd behandeld de zaak contra W Verwey alhier wegens overtreding van art 89 der Bouw en Woning Verordening voor de gemeente Gouda waarvoor V door den kantongerechler alhier was vrygesproken doch waartogen de Ambtenaar van het O M alhier in appel was gekomen De otflcier van Justitie bestreed het vonnis van don Kantonrechter alhier envroegdaarom vernietiging doch kon ook in deze niet anders I dan vrSspraak Tan beklaagde Tragen om reden de politie te Troeg tot verbalisceren was overgegaan nl daar nit het onderzoek ter terechtzitting bleek dat de huurder van het nieuw gebouwde pand nog aan het verhuizen was VERSCHEIDENHEID De directie der Javasclie Bosch exploitatie maatscbappy te Semaraog ontving oit Oleh leb op 14 Januari het volgend telegram De heer Bosselaar bevindt zich nog altyd te Sinabang Den 4en dezer werden in den middag eenige elkander opvolgende schokken van aardbeving gevoeld welke echter te Sinabang geen schade aanrichtten Den 5en werd te Linabang bet bericht aangebracht dat een gloedgolt die drie malen lerogkeerde de zuidknst verwoest had van de dessa Lessikan tot de dessa Lakoebang De bevolking dier kuststrook is grootendeels omgekomen Volgens de laatste berichten van 15 dezer hielden de aardbevingen nog aan echter zouder verdere schade aan te richten De Maleische handelaren te Sinabang zgn naar den vasten wal van Somatra s Westkust gevlucht Den löen is de gonvernementsstoomer Java met een voorraad rgst en geneesmiddelen en met een dokter aan boord van Oleh leh naar het tooneel van de ramp vertrokken Ook de directie der Atjesche Boschexploitatie maatschappy heeft igst en geneesmiddelen naar Simaloer gezonden Uit deze gegevens biykl dat een groot deel van de zuidkust tegenover de eilandjes Simaloertjoet en Tapak door de gloedgolt verwoest is Tussche i de dessas Lessikan en Lakoe ang bleven nog 20 andere strandkampongs Het getal van 1500 verongelukten zal doe stellig niet te hoog zyn De vloedgoll van Tapanoeli De controleur rapporteerde dat nederzettingen aan de westkust van Nlas min of meer schade hadden j er waren enkele doeden Atol Poolau Boenga is voor drio vierden weggevaagd de vloedgolf moet 7 tot 16 meter hoog zyn geweest circa honderd dooden lagen tusschen de boomstammen in de lagune begraven was onmogeiyk Zuidwestdeel gespaard By Atoeloe op de Noordwestkust van Nias is de vloedgoll tot op een paal van den voet der heuvels geweest talryke Igken zgn opgeruimd totaal circa 200 doeden schade ruim vgttig dnizend gulden Nias geen schade BEÏÏES VAiTeOTTEEDAM 59 59V 96 74 L K H KWOENSDAG 13 FEBR Staateleemntien PoBTuoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2600 3 RtjSLAKD Iwang Dombr Obligatien 4 Azm Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Rocepis IV 24 L 100 4 4 3 Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9 101 97 4 100 4 99 4 100 Pandb Rotterd Hypb Pandb Botterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Norlhw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ncd Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN AUVKllTH TIK l Het tMiU en dtlylut tn c h mKkkcljrkitc po tamlddcl voor Hmfu 1 Tooral damt tn I□ndancbMnwMh ó Appretuur Ttn C M llflll f 1 Ga ii SrJ Birlln Beath Str 14 M n Icttt t M ÖiiX op naam en fabrlekunerk H Ymm Mwui BM tky W S wMi Ar feM ZWIKTE STOFFËV