Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1907

Vrijdag 1 Maart 190T i o 10271 45s e Jaargang 0PENBAR1VERK00PIN6 60MCHE COIRAMT iX ieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon in St ADVEIITENTIEN worden gepkatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen herelf end naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Xo 8 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN 300 000 man sterk zaj wezen zullen jaarlgks niet ntinder dan acht Idagon en niet meer dan vgftiou dagen achtereen bedragen De kosten OBOESENDAAL te op MAAyOdO Do Notaris H Oonda is Toornemen 11 MAABT 1907 des vooriiiidda s II nnr in het HOlal DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar in eene UHng te veilen en verkoopen No 1 Een goed onderbonden WOONHUIS met ERF en OPEN PLAATS met SCHUURTJE aan de Westhaven te Gooda wtik B no 152 kad sectie D no 1023 groot 133 Centiaren benevens een gedeelte van sectie D no 1022 Het hnis bevat beneden Voorkamer Binnenkamer met Alkool en Achterkamer Keuken en Kelder boven groote Voorkamer met marmeren Schoorsteenmantel Binnenkamer en Achterkamer met Kamertje boren de benoden achterkamer en daarboven Zolder met Kamertje No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF on VRIJEN GANG naar het water van de Peperstraat naast het vorige perceel aan de Westhaven te Ooada wijk B no 153 kad sectie l no 1022 gedeeltelijk root ongove 1S3 Centiaren Belast met eene recognitie van 1 2 s jaars ten behoeve der gemeente Qonda Het huis bovat beneden Voorkamer met Suite Achterkamer Kenken en Kelders waarvan ëén uitkomt aan de Westhaven boven Voorkamer met Suite Achterkamer en Kamertje en daarboven Zolder met Dienstbodenkamertje No 3 Een sollede en goed doortimmerd WOONHUIS met SCHUUR ERF en TUIN aan den Fluweelensingel te Gouda wgk R no 713 tegenover het Hoatmansplantsoen kadaster sectie A no 1640 groot ÜOO Centiaren Het huis bevat 8 Kamers Keuken en Zolder terwgl beneden alle Kamers en de Bovenvoorkamer geplaloneerd zjjn Voornoemde huizen ztju allen voorzien van waterleiding die sub 2 en 3 van gas en voorts allen Van vele kasten en verdere gcrielelgkheden De percoelen in eigen gebruik te aanvaarden bö de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1907 Xe benlohttgen 3 werkdagen vófir den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verknoping van 9 11 uur mits voor al belet Vragende Nadere inlichtingen ten antore van genoemden Notaris GROËNENDAAL te Qonda HUiS TE HUUR Hcerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kolder tinke Tuin Voorzien van Gas n Wattrlelding T bevragen B 89 Qoola Drak van A BRINKMAN i Zh GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagazijn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 1 099 He MagnzIJn Went Nieuwlnnd 9 nabij Station Beurt Telef 4657 VERBUREN INRUILEN STEMMEN REFAREERËN Du rnuNÜLA dagelUka in oiie Salou tt li r a legen liloedarinocde ea zeiiuwzwakle Hebt gjj een bleeke kleur V Last van hooldpön P Last van misselpheid en duizeligheid P Hebt gg snizingen in hot hoofd en in de ooren P Pijn in don rug en lendepijn geen kracht zgt gjj gedurig moede en is U alles te veel P Hebt giJ last dat gij niet kunt inslapen P Zgt gg prikkelbaar en zenuwachtig P En wilt gij daarvan spoedig en aldoende genezen P Wilt giJ weer spoedig vrooljjk levenslustig en gezond wezen P I Gebruik dan de Saiiguinoseü De Sangninose is het beste snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren be proefd bevonden De echte Sangninose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inhoud Prgs per flacoa f 1 50 6 fl f 8 12 il f 15 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Weslhaven 198 VAN DAM Co Den Baas aemalogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Htoedarmoede UieekmucM Zeuuwuwakle Hoofdplfnen HIapelooabeta Onmachten Vermagering en Vermindering der Uchaamtkrachten aciiialogeeii iii Poedervorm 1 H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JHL JHLi worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig genuest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrlkanten 11 N v SCHAIK Co Deo Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOÜMAN Moordrtcht PINKSE Nieuwerherk ad IJssel A N VAN ZESSRN Schomilioven B v WIJK P W v EDE Oudeaater A SCHEER Baattrecht K VAN DEB HEIJDEN Rtmwijk P v d SPEK MotrcaptUe D i d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN r d HEIJDEN WaddingKun P A db GROOT A u JONGH Oudewattr J P KASTELEIN PeUbroektrdam D BIKKER BmKhop WAARSCHUWING Laat D niet misleiden door Abdij Siroop Het kloostorfioncta Paulo Abdil bestaat niet dua Siroop van geenerlei waarde ïï Patent H Stollen Warnung Dw grv Briola lts imsn Patmt H tUtm arpungui t t Meu ft ut uUttium icwrfMoMn Nachahmunifen giittm Mu tÊiifê Mm I HM tlet $ teharfen H SloUm mr m ma artel Itr m KHIm ElunhtjMiiiHH k MM ni rutti ft MttaittimKi HtrtA r m ABVERTMTIffl in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleatle Bareaa vao A BKINKMAN di ZOON TE BPR OF TE KOOF GEVRAAGD op goeden stand een HEEREIVHUIS bevattende ongeveer acht Kamers benevens Badkamer Kenken en Kelder Brieven met nauwkeurige omschrgving onder letters 8 S II Algemeen AdvertentieBnrean NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Wie mker z n o d lehU CliWl CaeM ta oDtrangon tMmoJ gntald eo na vela procfiuimiiigen In 4eE DiBdel gekomeB otidoi oaa naain dea idtviaden Dr Miohaeila 8n i tnllg 9 d beet oacianeii in het wenUb rsMrie étaJ bltsaeiu at Tan Oatm Btoll Hofc t Katlen atidw Eikel Cacao in vierkanten bussel n i ez Siktil Citou s met melk gfkoeld ees nmgecxis i o ie drank voor d ijtoct gebruik een i i theelepeli vu t pfodöT T Mr wn Irvip Ch lite Ala geneeakracfctigo it sck bij gtval a diarrhoo aiecots co ivater te gebral Toikrijgbaai by ie vucraaaEKta B 1 Ap jtbekara mi TTsóT ais a Q nqi T9rtcgen troordig r mor H teiand luRus MatisnkMI mnterdfun Kalverstrast 19S Ter Drukkerij d A BRINKMAN ZOON kan een aankomend Zetter geplaatst worden Aanmelding Lange Tiendeweg D 60 Noord Urabanlsch Schoen en Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVFJKSCIIOE E sterke Sohoollft irzen eiiz Opruimingvan reslanlen Aanbevelend C SMITS Alle rei tratien en aangemeten werk M M V LOOi DUBBELE BUDRT B 1 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAMENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken teg sn concorreerende prjjzen Aanle ger van Gas Waler Spreek Biur eo Electrisehe geieidingeo Wie van goed licht houdt wende lich naar het Ooudtoh Verlichting MagaxIJn DE AVOniDSlTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Hen wordt versocUt op t HEllK te letten UIT HET MaQISUN TAM M IIAVENSWAAY ZONEN QOBINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vtji twe tl e n half en em Ned ona met vermelding van Nommer en Prga voorzien van nevenstaani Merk volgeni de Wet gedepo neerd Zich tot d nitvooiing van gocMrde orders aanbev endo J C BUL Toorbeen J BBEEBAABT Lz iKaiCHrmOEN welke gevaar schade of HINDER KUNNEN VRUOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen t5 weten Dat ij vergunning hebben verteend aan H J Nederhorst Jr en aijoe rechtverkrijgenden tot het oprichten eener labrlelt voor houtbewerking op het perceel ann de Goudkade kadastraal bekend sectie F no 1336 J Graafland en zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een gasmotor van i P K tot het in beweging brengen van eene karn in het perceel aan den Ridder van Catsweg wijk R no 1 kadastraal bekend sectie A no 4122 GOUDA den 28 Februari 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uulteiilandscb Overzicbi Na de schermutseling van Maandag kwam gisteren het groote gevecht de worsteling corps k corps tnsschen Bülow on Behel Twee kampioenen die aan elkaar gewaagd zi n Maar ditmaal bad Bülow een voorsprong De bekoring die nog steeds uitging van het steeds toenemende aantal sociaal democraten in den Rjjksdag is verbroken Eu al betoogde Behel dat de achteruitgang slechts schjjn was dat iedere vierde man in het Ryk sociaal democraat is en dat by een eeriyke verdeeling der stemmen de sociaaldemocraten 117 mandaten moesten hebben in plaats van 43 wyl do s d party een mil lioen stemmen meer uitbracht dan het Centrum en 400 000 stemmen meer dan de geheele liberale linkerzijde en al beloofde bjj ook wy zgn tot den laatsten man besloten de nederlaag uit te wisschen hg kou toch niet verbergen dat de indruk van de verminderde partysterkte ook op hom een pgniyken indruk maakte Die kon hy zelfs niet wegnemen door de hnlde aan de nagedachtonis van Bismarck die door Bülow wel wat laat komende werd genoemd noch door zyn uitvallen tegen Billow s bestuur dat hy als do incarnatie van den stilstand op cultuur gehied schetste De geheele indruk van Bebel s redevoering was trouwens lang zoo sterk niet als van vroegere toespraken Hy leed klaarbiykeiyk onder de nederlaag al wilde hy het niet erkennen FEUtLLETOK IN DUB BELE B ANDEN 32 Wat doen al die vervelende snoeshanen hier Ik had verstandiger gedaan met heelemaal niet thuis te komen Ga mee naar het bal in de Opera Clamiron Tertemonsse en Longin zgn er ook Zg zyn beneden en wachten je komst I Ga ze dan roepen 1 Dan kannen wgbier ongestoord een paar flesschen verschalken En morgen zal heel Parys weten dat1g alleen ontbrak op het feest dat ter eerevan OU gegeven werd Wil je dan dat men e vader bespot en je bruid beleedigt P Ik wil dat men mg met rust laat I Hg haalde onverschillig de schouders op opende de deur van zgn slaapkamer liet zich op de sofa nodervallen en scheen op het punt van in te slapen Templier was hem gevolgd Hy wilde den atrjjd niet opgeven Maar Christiaan luister toch eens Al M tarys voor voornaams heeft aan te vJiMn verdringt zich in de salons om je geluk tl waniolien Je rader la wanhopig 1 De nieuwe indeeling van het Engelscho leger gelyk minister Haldane die voorstelt onderscheidt zich voornameiyk hierin van de oude dat de strydmacht van hut ryk van driedeelig tweedeelig wordt Op het oogenblik heeft men in eerste linie de geregelde troepen het staande leger dan de militie en de yeomanry ruiterü en eindeiyk de vr willigers Het plan is na militie yeomanry en vrjwilligors te vereenigen tot een strydmacht het territoriale leger waarvan de yeomanry de rnitery wordt Over bet algemeen zjn de bladen ook die van de tegenparty met deze regeling geiyk met meer voorgestelde hervormingen ingenomen Züo zegt de Times In de nieuwe terriloriile strydmacht hebben wy werkeluk iets dat op een nationaal leger lukt Maar er zyn bladen die een taai verzet voorspellen van het vulk dat hangt aan zgn oude instellingen van militie yeomanry en vrywilligers en het verdwynnn van die namen reeds met onwil zal begroeton Algemeen wel zonder uilzondering is do bewondering voot minister Haldane die kort geleden nog een leek en striktgenonen nu nog een leek in krygszaken zich het raoeiiyke onderwerp zoo meester heeft betoond en zy t geholpen door zgu militaire raadslieden tot een zoo groot opgezet plan is kannen komen Generaal majoor Turner oud inspecteur generaal van de hulptroepen zeide aan een verslaggever De heer Haldane is een buitengewoon bekwame en schrandere man Heel andors dan sommige zgner voetgangers is hy bereid naar ieders raad te In stèren maar hg weet goed de raadgevers te beoordeelen en de waarde van hun meening te schatter Hy i i hot levende bewys dat oen burger die hersens on viyt heelt zich in het militaiie bedrgf volkomen kan inwerken en er beter over oordeelen dan de meeste militairen Ziehier nog eenige ten deelo reeds gemelde bizonderheden van het legorplan Ifet staande leger zal bestaan uit vier brigaden ruiterg en zes divisies voetvolk tezamen 160 000 man die geoefend en uitgerust worden om op elk oogenblik slagvaardig te zgn Bg het uitbreken van oen groeten oorlog wordt het territoriale voor een half jaar oorlogsoefening opgeroepen Beu bizonder contingent wordt gevormd van een 80 000 man die zes maanden met de geregelde troepen oefenen en later jaarlgks veertien dagen om diensten te vertichten waarvoor geen ten volle geoefende soldaten noodig zyn Er zullen graafschapav ireonigingen ingesteld worden om bet territoriale leger te besturen onder toezicht van dan Legerraad De oefeningen van dit territoriale leger dat Ie stiefmoeder heeft mg hierheen gezonden om je te halen Mooier kan het niet mompelde Christiaan met een spottenden glimla jh De vrouw van m n vader stuurt jou om mg n standjete schoppen Neen maar die durft I Christiaan Als ik in een openhartige bui ben dan zeg ik alles wat er op staat Omdat jg de minnaar bent van m n stiefmoeder daarom heb jg nog niet bet recht mg te behandelenals een schooljongen Ik vraag jou immersniet om het huis van mgu vader te eerbiedigen Waarom ben jy dan koningsgezinder dan de koning zelf F Hg was weder opgestaan en zgn gelaat vertoonde eensklaps een droevige uitdrukking Wg zgn beiden treffende voorbeelden van de moderne opvoeding Ik ben een dronken nietsdoener niet eens in staat de millioenen van myn vader te verteren En wat ben jy f n Type die verkeert in bet hnis van den man wiens vrouw hy heeft ingepalmd Men zegt dat de echtgenoot dier dame jon in zgn zaken beeft geïnteresseerd en zoodoende je inkomen vermeerdert By jon sngdt het mes aan twee kanten Mgn ondeugd kost mg de haren van bet hoofd maar de jouwe levert je een zoet winstje op Templier wilde op Christiaan toevliegen om bin te tachtigen maar hy bedacht zich geschat op 2 866 000 van dit leger worden rond sterling terwgl le hulptroepen militie yeomanry en vrgwilligors nu 4 300 000 pond sterling kosten Men loekent voor dit leger dienst buiten het kogevergd Voor staand voor vier jaar geen ninkri wordt ervan en territoriaal leger beide biyft do dienstneminr vrgwillig De rejgeering zeide Haldane wil vin goen dien tplicht weten Reuter seint uit Petersburg dd 27 Febr De gisteravond op de Zarbkoje Selo iyn gevonden bom had een cylindriecben vorm van ingeveor 2 2 c M lang 13 c M breed en bevatte 3 pond dynamiet en 28 patronen Hare jontploffende kracht zon sterk genoeg zyn gjeweest om den geheelen trein te vernielen Gewezen beambten van den spoorweg worden voor bedrgvers dezer misdaad gi houden De trein werd op een ander spoor gezet grootvorst Nicolai Nicolajevitsj vertrok nog denzelfden avond naar ZarskojeSelo Heitter seint uit Pretoria dd 27 Febr Botha heeft een brief geschreven waarin hg j t Volk en de aanhangers van die pariySljn dank betuigt voor de eensgezindheid trouw liefde voor gerechtigheid en rechtvaardigheid door hen betoond Hy zegt verder dat een tydperk van nieuwe wetgeving en nieuw bestuur is begonnen dat vrede voorspoed en tevredenheid aao Transvaal zal brengen en hy doet een beroep op alten tot ernstige bevordering van saminwerking en concentratie voor dit doel Een telegram uit Pretoria meldt dat Botha en Edward Solomon zich tot Lord Selborne hebben gewend om ernstig te protesteeren tegen de samenstelling van het Trausvaalsobe Hoogerhuis waarvan de leden door den gouverneur benoeaid zgn en dat hg deze benoeming eèn progreslischa moorderheid kroeg terwgl uit de stemming gebleken is dat die party in het land een minderheid vormt Beide partgleiders dringen aan op herziening van het benoemingtbestuit door de Regeering te Londen DU is dus een kink in den kabel die de afkondiging van het optreden eener Transvaalsche regeering nog vertraagt Het lelt echter dat vyi jaren na het einde van den oorlog oen der aanvoerende generaals van de Boerenparty als eerste Hy weet niet wat hg zegt Morgen is hy het vergeten fluisterde hg schouderopbatend Maar wat Ie doen f Hy opende de deur van de antichambre en beval Kdmond den heer Vernier te roepon en hem te verzoeken dokter Angagne die zich onder de gasten bevond mede te brengen Weldra traden beidon de kamer binnen Templier wees Vernier zyn zoon aon die zich gedurende al dien tgd niet bewogen had en zeide dat hg weder naar beneden ging om mevrouw Vernier inede te deelen dat haar man boven was hg Christiaan Dank je wel Templier Daarop wendde de vader zich tot den dokter Zie mgn vriend De cngelnkkige is weder in den modderpoel ternggezooken Angagne schudde diep bedroefd het hoofd betastte den pols van Christiaan en vroeg daarop den bediende om n handdoek en kond water Hy bette het voorhoofd en de slapen van den jongeman die zuchtte en zibli uitrekte alsof hg eindelgk verlichting kreeg Is hier geen hnisapotheek f vroeg do dokter verder Ik heb atcall noodig De bediende giog weder naar do toilet kamer vanwaar hg weldra met een klein flescbje terugkwam Angagne liet een klein gedeelte van den inbond in een lepel water rainister optreedt verliest daardoor niets van zgn groote beteekenis Ër zgn weinig landen in de wereld die dit zullen nadoen zegt de Matin als eerste minister den genoraal aanwgzen die gisteren de troepen nederlaag op nederlaag toebracht Engeland heeft opnieuw getoond dat het de vrgheid de autonomie der koloniën niet als frase opvat maar als een ernstige waarbeid En Transvaal hoe zeer het de vryheld waardig is waarvoor het zoolang en zoo dapper gestreden heeft Zoo spreken ook de andere Fransche bladen met bewondering en ingenomenheid over de ironie dot gebeurtenissen en het groote vertrouwen van Engeland dat v t jaren na den vrede te Vereeniging een Bothaministerie aan het hoofd der Transvaalsche zaken laat optreden En de Westm Gazette die het nieuwe kabinet hartelgk welkom heet en zich de moeitykheden niet verheelt waarvoor het geplaatst is hoopt dat Engeland s vertrouwen ook ditmaal zat bigkeu niet misplaatst te zgn en dat de Boeren in Transvaal d aatonomie even juist zullen opvatten als de Fanschen en hun minister Sir Wilfrid Laurier dat deden in Canada Volgens de Temps beeft de ministerraad besloten dat de regeering nu ze nan do Kamer do redenen heeft medegedeeld waarom ze de huur voorwaarden door den aartsbisschop voorgesteld niet kan aanvaarden in het status quo zal berusten totdat do aartsbisschop nieuwe voorstelten doet Het dagblad La Croix had gewaarschuwd dat de regeering stukken openbaar zou maken uit de bescheiden ter nunciatuur in beslag genomen Het dagblad Messidor publiceert reeds iets Er waren daar brieven van Merry del Val aan Montagnini en wederzgds en de Mossidor publiceert fragmenten Van do conservatieve monarchisten verwachtte Merry del Val alleen nog getdetyke hulp en verdere steun moet komen van politici die zich als republikeinen doen kennen Zulke candidaten moeten er gesteld 1 Mgr Aroetto vond Merry te liberaal om coadjutor van det aartsbisschop te zgn De Zwitsersche horlogenyverheid begint zicti eenigszins ongerust te maken over concurrentie in Hongarye w iar men met name te St Uothard Zwitsersche werklieden tracht te krygen en zich veel moeite geeft om horlogefabrieken naar de nieuwste eischen in te richten De houden van Zwitsersche horlogemakers oplossen hield tiet hoofd van Christiaan achterover on tiet hi t hem inslikken Weldra opende do jongeman do oogcn Hg zag den dokter verbgsterd aan nis wilde hg vragen wat die hier te doen had en liot toen verder zyn blikken door de kamer weiden Toen hy zyn vader opmerkte fronste hg het voorhoofd De oude Vernier liep woedend de kamer op en neer het kostte hem moeite gehoor te geven nan den wenk van den dokter om kalm te btgven Christiaan ontging dit niet en op spottenden toon zotde hg tot zgn vader Stel n gerust papa 1 Ik ben mg niet aan prodncten van nw concurrentan te buiten gegaan t Dat is tij veel riep Vernier uit terwgl hg zich op zyn zoon wildo werpt n Ellendeling die je bent I Ach wat heb ik gedaan om zOó n schoeltje vooit te brengen 1 Wat u gedaan hebt herbaalde Christiaan die thans volkomen meester scheen te zyn van zyn gedachten Al de liefhebbers uit alle kroegen en drnnkpaleizen ter wereld ro men uw product en helpen u rgk worden Ik behoor tot hen Il bent een giftmenger welnn ook ik dri ik er van 1 Woidt vervolgd