Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1907

en trarears hebben du besloten dat vakgenootdn die naar St Qothard gaan later nooit meer in een Zwitsersche labriek of werkplaats zallen worden gedold Ook van den kant der patroons zal iets gedaan worden om het overloopen van werklieden naar HonKsarsche fabrieken tegen te gaan Met 99 tegen 1 stem heeft Maandag de Skoepsjtina het handelsverdrag met Frankrijk guedgckenrd Het merkwaardige tydens de tweedaagsche debatten was dat de jongradicalen die zich zoo tegen het handelsjerdrag met Oostenrök Hon ariie hebben geweerd nu de onafwysbaro noodzakelijkheid van een handelsverdrag ook met de nabnrige monarchie in t licbt stelden Fatsjoe de minister van financiën antwoordde terstond Hg wees er op dat de Servische regeering vaak genoeg verklaard bad zolk een handelsverdrag te willen maar men moest niet gaan beweren dat Servië zonder zalk een verdrag niet kon bestaan Verspreide Berichten Fbaiikbuk Men beweert dat Briand yoornc n ns is een voorstel te doen tot instelling van een centrale kas om de gemeenten ter bnip te komen in het onderbond der kerken Als bet waar is verwacht Briand ook niet dat er nog wat van een overeenkomst met de kerk terechtkomt De senaat heeft gisteren het ontwerp tot afschaffing van de verplichte aangifte van vergadering of kerkelijke bgeeokomtten aangenomen Op een torpedoboot in di MiddellanMbhe Zee de Kabyl e heeft een ontploffing plaats gehad waarbg een aantal werkmenscben van bet arsenaal te Toalon gekwetst zgn DCITSCIILAID Een professor van het priesterseminarie te Posen is wegens aanzetting tot de Poolsche scboolstaking tot 150 mark boete veroordeeld EltaiLlHD Aan boord van een torpedovernielor in de Oriokscho wateren beeft een ketelontploffing plaats gehad waardoor drie stokers on twee andere mannen z jn gekwetst De Britiche marine schepelingen zallen voortaan i eoetend worden in het jin jitsn ITILIE De vorstin van Montenegro heeft haar Intrek genoman in het paleis van baar schoonzoon den Itiaanschen koning waar z j geopereerd zal worden aan de nieren Twee drnkbezochte vergaderingen van indnstrieelen in bet Sesiadal en de provincie Novara hebben besloten met U Maart hnn abrieken stop te zetten als protest tegen de toenemende wanorde op de spoorwegen Door dezen maatregel worden 70 000 arbeiders getroffen MlOEDONIK Aan bet Yenidsche meer heeft een bloedig gevecht plaatj gehad tasseben Bulgaren en Orieken De eersten verloren 32 man de Orieken bifna evenveel AVEBIKI De senaat te Washington heeft t verdrag met Domingo betreffende de inning van belastingen door de regeering der Vereenigde Staten goedi ekenrd San Marcos is door de troepen van Nicaragua bezet het werd verdedigd door den minister van oorlog Honduras generaal Ordoneze Er zal wel ganw een eind aan den oorlog komen want de Vereenigde Staten en Mexico hebben al met tnsschenkomst gedreigd indien E j er niet gaaw een schotje voor staken BINNENLAND De aanbieding van de Bathorde aan den Prins der Nederlanden zal te s Qravenbage geschieden door Prins Alexander van Teek daartoe in bijzondere zending door Koning Edaard derwaarts gedelegeerd Men meldt uit den Haag Op de ofticieele dankbetuiging van wege de Britsohe regeering voor hetgeen door onzen reddingsdienst verricht ia voor de Bchipbrenkelingen der Berlin en inzonderheid ook voor het door den Prins Hendtik der Nederlanden in het reddingswerk genomen aandeel is naar w j vernemen door de Nedorlandsche regeering meterkentaltjkbeid geantwoord Naar wg vernemen is thans bij den Raad ran State in onderzoek een credietwet ter voorziening in de uitgaven voor het dep van oorlog in verband met de verwerping van Hoofdstuk VIII der Staïtsbegrooting dooi d Eorite Kamer Gemeng de Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland In het Engelscb Lagerhuis Reuter seint heden uit Londen Een gestelde vraag beantwoordende heeft minister CampbellBannerman in het Lagerhuis gezegd dat de naam zekerlgk zou worden gebracht op de Igst van degenf n wier diensten met betrekking tot de schipbreuk van de Berlin de regeering voornemens is to beloonen Al degenen die aan bet reddingiiwerk hebben deelgenomen zullen worden beloond Toejuichingen Reuter seint ons beden uit Harwich De begrafenis van verscheident der met de Beilin omgekomen schepelingen werd door een overgroote menigte bggewoond Onder de ontvangen kransen was er één van de Hoek van Holland voor de lijkkist van den matroos Easter en een van vrienden te Antwerpen voor de kist van den eersten hofmeester Moor Tevens is er in de kerk te Harwich een Igkdienst gebonden die door den voorzitter en de directeuren van de Oreat Eastern Spoorwegmaats happii en de plaatselgke overheidspersonen werd bggewoond Onze correspondent te Maassluis meldt ons Bg de bnrgemeester dezer gemetente is als strandgoed aangebracht de krop met sluiting van een zwaren linnenzak die er klaarblijkelijk is afgesneden Van den zak met inhoud is tot heden nog geen spoor ontdekt Op een koperen plaat welke zich naast de sluiting bevindt is gegraveerd Kings Messenger Foreign Office Londen Dit stuk is vermoedelijk van den zak waarmede de koerier op reis was en welke de bescheiden van het Eogelsche gouvernement bevatte N Ct Over het stranden van de Berlin deelt een ooggetuige nog het volgende mede Toen de Berlin in bet zicht kwam koersde zg recht uit zee op de haven aan een riibtiqg die bg het stormweer van dien nacht bepaald prachtig was te noemen De boot liep als loodrecht op den havenmond aan Maar een oogenblik later was die strakke l jn verbroken en was een sterke schommeling van de boot waar te nemen Do stoomer deed zonderling veranderde telkenmale van koers slingerde zwaar als werd hg bg iedere zee uit zgn richting gestuurd Blijkbaar luisterde het schip niet naar het roer in die momenten Plotseling zat de Berlin op de pier met den kop naar het zuidwesten het achterschip naar het noordoosten gewend Het schip moet om iu dezen stand op den dam gesmakt te zgn een beelen ommezwaai hebben gemaakt een draai eerst links en toen weer rechts Het was klaarblijkelgk onbestuurbaar en als gevolg daarvan reddeloos overgegeven aan do willekeur der torenbooge golven Zeer vermoedelijk heeft een grondzee de boot uit haar roer geworpen of en dit is niet minder waarschijnlijk is de stnurman in het stuurhuis door een golfschok van zijn roer geslagen Alleszins is het mogelgk dat dit tegelijkertijd gebeurde met de grondzee die het achterschip in de Hoogte zwiepte Maar zeker is het dat die grondzee de Berlin heeft verrast op een afstand van honderd meters van bet noorderhootd Waht ware de grondzee gekomen bijv op tweehonderd meters afstand van de Hoekpunt dan had er zee genoeg gestaan om weder slaags te komen vooral voor een dubbelBchroetsloomschip Onklaar worden van de machines is moeilgk aan te nemen De Berlin had dit was bekend uitnemende machines die voor een storm niet badden te duchten zelfs voor een storm niet als deze Ondoenlijk de haven binnen te loepen wus bet iA den bewusten nacht niet zoodat van roekeloosheid niet mag worden gesproken Even na de noodlottige stranding liep een vrachtboot van de Harwicbiyn zonder stoornis de pieren binnen terwgl een Dnitsche boot van kleine afmetingen met slechts één schroef v jf kwartier later binnenkwam De storm was toen nog geenszins wat bedaard Men heeft gezegd dat bet beter was geweest indien de Berlin buitengaats was gebleven maar andere gezagvoerders hebben met hnn binnenvallen bewezen evenmin bezwaren te hebben gehad tegen bet bionenloopen van de haven Nader werd gemeld dat het wrak van de Berlin niet met dynamiet opgeruimd wordt waardoor de vnnrtoren zou kuonen lijden maar gesloopt zal worden voor zoover het op de pier ligt Voor zoovel het onder water ligt is nog niet bekend hoe het verwijderd zal worden Het Hbl geeft een verslag van de duik pogingen b j bet wrak van de Berlin Sparling bleef circa 16 minuten onder water doch kwam onverrichteriake terng H j was langs een der mastkettiogen gezakt tot op 42 Engelsche voet diepte Met behulp van een touw gaf hg seinen naar den blazer Zoo seinde h j om een ketting die weldra tot hem afdaalde Gebruiken kon hg dien echter nog niet Daarom kwam bij naar dek terug om eenige mededeeliogen betreffende de situatie van het voorschip te doen Hij bad het ruim 9 pend bevonden en de krat gezien de b plaats aan boord voor de bagage De L tmg werd zonder zich onder w tter te fa bben vastg haakt weer opgehaald Deze eerste duiking was dos feitelijk zonder onmiddellijk succes obleven Zg werd gedaan tuaschen den maot en de noorderpier Ken tweede maal dook Sparling en daarna nog eens Hjj liet zich afzakken op eenigen afstand van den mast waartoe de blazer een zwenking in de richting van de pier maakte Deze verandering van plaats was noodig omdat volgens imparling verder op het dek meer voorwerpen waren te onderscheiden Al deze bewegingen waren van de pier af goed waar te nemen Men schrgft nader Het duiken naar het gezonken gedeelte van do Berlin beeft beden nog weinig resultaat opgeleverd De duiker vond het groote Inik zoodanig door Ijzerwerk versperd dat het niet mogelgk wa daar bin uen te komen Morgen zal hg trachten door bet voorluik in het wrak te komen Lijken heeft hg heden niet gevonden Men meldt uit Rjjssen aan de Zw Ct Gisterenen hedenmorgen zgn nog weer 6 personen aan t werk gegaan waaronder i afvalligen van Unilas bet geheele getal thans op de fabriek werkzaam bedraagt 310 Gisterenavond is een arbeidswillige N een broer van hem die onlangs met een pistool heeft geschoten die van de zangschool iu de Bouwstraat in de kerk aldaar gehouden kwam door een steenworp ernstig gekwetst boven het oog zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen In verband hiermee zgn zekere S en v d M in hechtenis gapomen om verhoord te worden Omtrent den te Hengelo gepleegden moord verneemt Het Volk nog van daar Vrij zeker kan men aannemen dat de vermoorde het slachtoffer is geworden van een vergissing De dader beeft na de ruzie Zondagmiddag met wraakplannon rondge geloopen Hg hield zich op in de buurt van bet café en wachtte daar zgn mau af Toevallig beeft het slachtoffer dien weg naar hals genomen en werd direct met een scherp voorwerp aangevallen Een steek werd hera in den bals toegebracht die hem terstond het leven kostte De dader die zich schuil houdt in de bosscben te Gele bg Hengelo is door eenige menseben gezien Het is der politie nog niet mogen gelukken hem in hechtenis te nemen wat door het vele houtgewas uiterst moeilgk is Men meldt uit Almelo Dinsdagavond werd alhier wederom een vergadering gebonden door een groot aantal werklieden van de fabriek der katoenmaatsch tppij voorheen Gebrs Scholten en Co De commissie uit de arbeiders besloot een schrijven te richten aan de directie onderteekend door zoo mogelijk alle arbeiders waarin medegedeeld wordt dat omtrent de helere grondstof en het boelestelsel een afw ichtende houding zal worden aangenomen en verder 10 pet loonsverhooging wordt gevraagd Staande de vergadering word dit schrijven door 109 personen onderteekend Op het station Ede S S ia Zaterdagavond uit het gebouwtje voor de post ontvreemd de postzak met brieven van Lunteren bestemd voor Ede öewoonigk wordt met deze gelegenheid geld verzonden ditmaal echter toevallig niet De brieven die de postzak bevatte zgn later stukgescheurd gevonden op den weg Ede Beunekom Van den dader nog geen spoor Uit Hamburg wordt aan de Köln Ztg een wonderlijk geval gemeld Hamburgsche graanfirma s hadden van de Galveston Cottonseed Meal Company 2400 ton katoenpittenmeel gekocht Het r el zou worden aangevoerd met het stooms i p Strathairly maar toen deze boot te Ham rg aankwa a ontbrak do verkochte lading Da kapiteii erkent de bandteekening op bet cognossement niet als de zgue Er liJn te Galveston inlichtingen gevraagd maar t geval is nog niet opgehelderd Er moet ergens beurog zijn gepleegd waaraan een schade van ongeveer 300 000 mark verbonden is In de laatste maanden hadden te Rotterdam herhaaldelijk diefstallen plaats door inslniping met valache alentels terwyi de dief ha in t bijzonder op spiarbankboekjes gemnnt scheen te hebben Dinsdag was dit weder het geval ten huize van mej De Groot Oranjehoomsiraat 40 te Feyenoord waar twee spaarbankboekjes bleken gestolen te zijn Onmiddellijk werden door de politie de noodige maatregelen genomen en al spoedig daarna verscheen aan het postkantoor aan de Prins Hendrikkade de 20 jarige W J V d B recidivist di de twee gestolen spaarbankboekjes in zijn bezit had waarop een bedrag van f 130 Toen bjj het formulier ten postkaatore geteekend had werd hif gearresteerd Hg was in bet bezit van een fiets en verder had hg zgn zakken vol met loabardbriefjes Enkele dagen geleden werd aan een ingezetene van Schoten zijn rgwiel ontstolen De politie gaf daarvan in andere gemeen ten kennis en reeds den volgenden dag kwami de veldwachter van Sassenheim met map ec rgwiel tegelgk o dagen De dief was namelijk nfar Sassenheim gereden en had daar het rgwiel tan iemand in burgerkleeding te koop geboden Die burger was toevallig de veldwachter De Arbeidswet is een hinderlijk ding voor de banketbakkers als t St Nicolaas is en Kerstmis en er door de drukte heelwat te verdienen valt maar zoo bar als de banketbakker die Dinsdag voorkwam maken de meesten het gelnkkig niet zegt het Hbl Deze brave man heelt een paar knechtjes van 14 en 15 jaar laten werken den 4n en den 24n December van s morgens 7 tot den daaropvolgenden middag 12 uurl Ze kwamen er wel uit in dien tgd maar d m was het om boodschappen weg te brengen Zoodra ze terugkwame i moesten ze moe of niet moe weer aan bet werk in de l akkery En veel tgd om hun boterham op te eten krjgen ze ook niet tusschen II en 3 uur althans niet de reglementaire zestig mi4lten Voor deze krasse overtredingen eischte het O M b j bet Amsterdamicbe kantongerecht 4 geldboeten vau f 40 5 van f 15 en 4 van f 5 samen dus f 255 of 155 dagen hechtenis Men schrijft uit Drenthe Voor eenige dagen werden in onderscheiden bladen tegen boog loon en vergoeding van reiskosten arbeiders voor Dnitscbland gevraagd Een 160 bebbea daaraan gevolg gegeven en ziJn naar Duilschland vertrokken maar vonden bjj aankomst dat de werkzaamheden anders waren dan t was voorgesteld en teleurgesteld gingen ze de meesten zonder reisgeld terug meerendeels te voet In Hessen is het aan alle beambten verboden geschenken van hun ondergeschikten aan te nemen Toen onlangs een schoolhoofd zgn 50jarig jubileum vierde schonk het personeel van de school hem een gouden horloge en van hoogerhand kwam dadelgk het bevel het terng te geven daar niet vooraf aan den minister gevraagd was of het gegeven mocht worden Te Saigon werden aan boord van het Dnitsche stoomschip Mathilde zes Anamietische meisjes en d ie Chineescbe vrouweb gevonden die uit bun land ontvoerd waren De bewerker der ontvoering is tot zes jaren dwangarbeid veroordeeld Voor den Arasterdamschen kantonrechter Een jong meisje komt voor gloeister geeft ze op als beroep Wat is datf vraagt de kantonrechter Ik maak gasgloeilichtkousjes verduidelijkt het meisje Ze zon een agent met sneenwhallen gegooid hebben maar daar ziet ze toch werkelijk te onschuldig voor uit zegt het Hbl Én ze vertelt dan ook dat ze met een paar vriendinnetjes aan het gooien wax en dat ze toen per ongeluk den agent geraakt heeft De ongevoelige ambtenaar van het O M vroeg een gulden Minder onschuldig was de opgeschoten jongen die in gezelschap van een paar kameraden op bet Koningsplein twee agenten bombardeorde Ze hadden t laten loopen als ze niet gemerkt hadden dat hg de anderen kwaadaal dig opstookte Niets van aan meneer zegt bekl Ik liep met m n meisje en m n meisje neemt in eens een hand met sneeuw en gooit me die in m n gezicht Toen bob ik nog zó6 gedaan en om te laten zien hoe bjj gedaan heeft grgpt bekl den agent om d taille en maakte een gebaar als wilde by zgn gezicht tegen s agenten boezem afvegen Tegen dezen beklaagde al zgnde meer verdorven dan zgn voorgangster werd twe galden geeiScht Een derde beklaagde een jongen van 19 jaar Zgn vervelt nde kantoordienst waa a geloopen Hg had een vriend over uit Pariji OD M liepoii aimen ia het Tondelpuk Hg had ean pistool in zjjn zak en ineen hoi van uitgelatenheid haalde hy dat te Toorschgn Zal ik non die lantaarn eens stnkscbietenf Doe t niet raadde de vriend Maar t schot knalde reeds en kletterend vielen de tcberven De wrekende gerechtigheid was in de buurt Ik heb de lantaren dadelgk laten maken verdedigt hg licb De ambtenaar eischt f5 voor overtreding van de Wapenwet f5 voor de straatschendery en verbeurdverklaring van het pistool I Daar was n hadji n ryke badji hadji A schryft de Preangerbode Hg rentenierde kon dat doen want zyn leven bad hy besteed aan t weldoen der menscbheid Deed dat nog tnsschcnbeiden Den inlander E byvoorbeeld die in nood zat hielp hg grootmoedig aan honderd gulden Ëen kleine rente daarvoor kon de minzame man natuuriyk niet alslaan Die rente bedroeg dertig gulden in de drie maandnn De inlander die zoo goed was geholpen betaalde Betaalde nogmaals en nogmaals En zoo betaalde hg dertig achtereenvolgende malen Dat wil dus zeggen dertigmaal f 30 of f 900 Toen dacht hg dat zgn schuld nu wel nagenoeg aangezuiverd zou wezen Maar de hadji hielp hem wel ganw uit den droom Wel nee zei de hadji en by lachte goedmoedig om den eenvondigen man die zoo slecht rekenen kon ik krgg nog altyd mgn honderd gulden De rest dat was rente En do minzame man zag zich genoodzaakt er een zaak van te maken ten einde zyn rechtmatig eigendom terug te ontvangen want de ander vond dat bet nu wel genoeg was Edoch nu liep de redder tegen de lamp Want toen zgn geval onderzocht werd kwam er zoo iets van een valsche naamteekening voor den dag Want in zyn goedmoedigheid was hg zóó ver gegaan om ook zelfs mnar even onder de schuldbekentenis E s naam neer te schryven Stadsnieuws GOUDA 28 Februari 1907 Koninkigke Fabriek De Stearine Kaarsenfabriek Gouda By het openen beden van de ingekomen Inschrgviogsbiljetten voor de Uitgifte van 18 aandeelen op naam f 2500 nominaal onzer Vennootschap bleek te zgn ingeschreven door 95 gegadigden voor een totaal van 354 aandeelen tot koersen varieerende van 130 tot 250 pCt De achttien aandeelen werden volgens de voorwaarden van inschrgving gegund aan de meostbiedenden Jtot den koers van 200 pCt Het Friesch gezelschap Wuling omme alhier gaf gisteravond wederom eene uitvoering in het café Het Schaakbord Opgevoerd werd Moat itzaF tooueelspel in vier bedrgven De tegenspoeden waarmede de vereeniging ook thans weder te kampen heeft gehad in aanmerking genomen werd het stuk dat zeer moeiiyke momenten opleverde uitstekend opgevoerd De aanwezigen amuseerden zich en leefden mee met de handeling in het tooneelstnk omschreven Een viertal dames en twee heeren brachten op verdiensteiyke wgze bet zangnnmmer In Wals ten gehoore terwyi de avond verder werd gevuld met muziek en zang Langen tyd bleef men gezellig byeen waartoe het bal natnsriyk niet weinig meewerkte Gedurende de maand Febr zyn in de Spaaren Hnipbank Gouda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 410 posten f 15328 507 bggeschreven rente 6 0 7 f 15334 57 J Terugbetaling in 118 posten 8552 09 Meer ingelegd dan terugbet f 6782 48 Aan het einde der maand Jan was ten name der Inleggers mgeschrevOD 489095 42 Zoodat bun tegoed Dito Febr kodraagt f 495877 90 In den loop der maand Febr zgn 26 nieuwe boekjes afgegeven 14 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 24 boekjes geheel afbetaald zoodat aan bet einde der maand Febr 2368 boekjes in omloop waren Met den meesten aandrang vestigen wg de aandacht op achterstaande advertentie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Ihier waarbg genoemde Kamer zich beschikbaar stelt güten in te zamelen voor de ongelukkige slacbtotlers van de ramp aan doD Hoek van Holland Gouda staat bokend dat ook voor liefdadige doelaiiidea niet t vergeefs wordt aangeklopt moge de Kamer van Koophandel en Fabrieten in staat gesteld worden een flink bedrag te kunnen inzenden Namens het plaatseiyk De Rayter Comité is een verzoek gericht tot den Gemeenteraad om een gemeentetgke Subsidie Deze zou dienen om op den 23en Maart a s aan verschillende leerlingen van de plaatseiyke inrichtingen vior Gewoon en Meer aitgebreid Lager Onderwgs plaat en boekwerken uit te reiken die betrekking hebben op het leven van Michiel de Ruyter Gisteren is door de rechtbank te Rotter dam bet Faillissement nitgesproken van GBrugnjé rywiolhandelaar Kleiweg E 43 alhier curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureor INGEZONDEN Bbroesthbim 27 Februari 1907 Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van een adres door eenige mgner arbeiders aan H J M de Koningin gericht verzoek ik ü beleefd het volgende in zgn geheel in uwe kolommen te willen opnemen waarvoor bg voorbaat mgnen dank Voor meer dan veertig jaren werden de veengronden der veendarg Erven Mr I A van Rogen gelegen onder de gemeente Ambt Hardenberg in exploitatie gebracht en werd mgn vader met de werkzaamheden belast Uit den aard der zaak was bier byna geen bevolking veel minder eene bevolking van veenarbeiders die derhalve van elders moesten worden getrokken waaruit volgt dat men op goede gronden mag aannemen dat die arbeiders nu juist niet tot de besten behoorden Allengs heelt zich hier eene bevolking gevestigd en kwom men tot een veel booger peil van beschaving Dit ging alles goed en langzamerhand verkreeg de veenderg eene bevolking waarop men geen of weinig aanmerkingen kon maken wat hnn gedrag enz betrof Over het algemeen waren de arbeiders steeds tevreden roet de behandeling der superieuren Altyd werden door myn vader en mg stipte eerIgkbeid en goede troaw ten opzichte onzer arbeiders betracht er werd gezorgd dat er ten alle tyde werk was voor de inwonende bevolking Nimmer weid er den arbeiders gevraagd tot welk kerkgenootschap of godsdienstige richting zg behoorden Voor den bouw van twee kerken een Chr Ger en een Ned Herv werd door de eigenaren der veenderg stoffelgke hulp verleend terwgl de grond voor twee scholen met woningen kosteloos aan de gemeente Ambt Hardenberg werd afgestaan Van lieverlede werd al meer en meer door woord en schrift onder onze bevolking op oneeriyke wgze gepropageerd en bet zedeiyk gezag dat door ons meer dan 40 jaren was hooggehouden ondermgnd De achting die de bevolking my toedroeg leed onder deze omstandigheden en altyd door werd er gezorgd dat er voldoende stof was om de arbeiders met minacliting ten opzichte van de Heeren van Koyen en mg persoonigk te bezielen De 2e kamerverkiezing in 1905 bracht de gemoederen bevig in berooring en werd ik genoodzaakt Ds Diemer predikant hy de Chr Ger gemeente alhier bet terrein by de strooiselfabriek te verbieden lo omdat hg met zyn propaganda storing in het werk bracht 2o om erger te voorkomen wyi bet gevaar dreigde dat de aldaar werkende ar beiders van verschillende richting elkaar in de haren zouden vliegen Overat in het veld waar arbeiders van verschillende richting samen werkten dezelfde toestand Op initiatief van Ds Diemer werden pogingen in het werk gesteld om te komen tot het stichten van eene bgzondere school doch aangezien het voor de veenderg nog noodlottiger gevolgen zon hebben wanneer reeds in bet kinderbart de kiem wordt ge legd heb ik aan de arbeiders bekend gemaakt dat ik het voor onze zaak zeer nadeelig zon vinden wanneer de toekomstige arbeiders onder leiding van dezen geesleiyken dryver worden opgevoed en reeds als kinderen geleerd hadden dat zy het volk van God zyn enz enz en derhalve eene opvoeding op de neutrale scLool verre de voorkeur verdient omdat daar de kinderen van verschillende gezindten naast elkaar plaats nemen en hun wordt ingeprent aldaar te verdragen en waardeeren zoodat wanneer op rypereo leeftyd de godsdienstbaat wordt gekweekt er nog altgd wat zal zyn overgebleven van wat ze op school leerden Dat zy die hunne kinderen wenschten te zenden naar die bgzondere school dan er voor moesten zorgen dat ze by anderen werk kregen Hoewel ik dit meermalen heb herhaald meende ik toch goed te doen in Januari II ieder persoonigk nader bekend te maken dat Blteriyk by de openlag dier bytondere achool hun werk zou zgn afgeloopen Onwaar is l irering aan het slot van het adres Ska H M de Koningin waar wordt gesproken van broodverlies kommer en gebrek of zyn beginsel ten offer brengen Naast ons zgn veendergen in volle werking terwyi eene firma juist dit jaar hare werkzaamheden gaat beginnen en hoegenaamd geen vaste bevolking heeft derhalve is er werk genoeg en kan het beginsel wel behouden bigvcn Dat de genomen maatregel niet gaat tegen de byzoiidere school als zoodanig behoeft niet nader te worden toegelicht wanneer men weet dat sedert jaren hier in de veen dery arbeiders werken wier kinderen eene bgzondere school bezoeken en ik hun d44rom nog nooit heb doen achterstaan by andere arbeiders Waar echter onder geestelgke leiding vooral van Ds Diemer do gemoedereu steeds tegen rag worden opgezet en myn zedeiyk gezag als t ware tot een bespotting wordt gemaakt en waardoor bg andersdenkende arbeiders de gemoederen niet minder in beroering komen zal ik binnenkort zonder eenige kwestie daden moeten afkeuren van ben die meenen mg te moeten beschermen waardoor ik alsdan in de grootst mogelgke moeilgkheid zal komen Ik moest derhalve weten wie myner arbeiders wel de blinde volgelingen van een dergelgkeu voorganger waren en stond hoe ongaarne ook mg geen ander middel ten dienste Doch daar ik zelfs den schyn niet op mg wil laden een ander standpunt ten opzichte mgner arbeiders te hebben ingencmen dan vroeger verklaar ik mg bereid den maatregel te zullen intrekken als Ds Diemer op beslist afdoende wgze erkent verkeerd te hebben gehandeld en belooft de onwoardige wyze van den tegen my gevoerden veldlocht niet te zallen voortzetten 1 V D SAN DEN P S Andere bladen worden verzocht dit stuk over Ie nemen Rechtzaken Do Rechtbank te ArnhetD veroordeelde den gewezen korperaul U van bet 8e reg infanttrie die ofschoon hy wegens lichaamf febreken ait den dienst ontslagen was in anifurm een Initenant te Velp beleedigde tot f 25 boete sobs 20 d bechtonis H was ontslagen raet een gratificatie van I 40 doch was daarmede niet tevreden aIi ktberiohten Oouda 28 Februari 1907 GRANEN Bij voldoenden aaovoeir kwam er in de prijken weinig veranderinjf Tarwe Zeeuwsche i5 a 8 40 mindere dito 7 50 a 7 8a Afwijkende 5 90 i 625 Polder 6 i 7 10 Nieuwe ceuwsche a Kogge iieeuwsche 5 50 i 6 Polder n Buitenlandsche per 70 kilo i Gerst Winter i Zomer 4 a Chevalier 6 t f 6 75 Buitenl voergerst per 70 kilo Haver per hKtoliter ƒ 3 50 i 4 Per 100 kilo 7 75 i ƒ 8 25 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 4 7 iCanariezaad 7 50 i 9 50 Karwijzaad per 50 Kiio i K ooUaad per 50 Kilo ft Erwten Kookerwten 8 50 i 9 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo i Boonen bruine Boonen 9 50 4 ƒ 10 50 Witte boonen a Paarden boonen 7 15 ü 7 30 Duiven boonen 7 50 i 7 75 Mais per 100 Kilo Bonte Amonkaanache 6 25 i 6 40 Kleine ronde 6 50 it 7 Veemarkt Melkvee handel en prijzen iets beter als vorige week Vette varkens red aanvoer handel vrijwel al a 23 ct per halt K Ci Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 19 4 21 ct per half K ü Magere Biggen goede aanvoer handel matig I i 1 40 per week Vette Schapen geen beteekenis Lararaereo geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 i y 10 Fokkatverca 8 i 16 Kaas aangevoerd 5 partijen handel vlug ie kwal 33 i ade kwal 30 50 i 32 Noo d oIIa 8che Boter 1971 stukken van Vj Kü Handel uiatig Goeboter r 25 i i 30 Weibofer i io i i iS BËÜËS VAÏTËOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR Staattleenxnqen PoBTüOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 KosLUD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azi Japan Obligatien 1899 i 74 74 CoLOHBu Uoconsolideerde Buitenlandsche Schuld Kecepis L 100 l t 241 BgpotAeti Bantin Aandb idem idem 4 dCf Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedeiyke Hypb 4 M Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bowgzen van Deolger Northw I ac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 AIk Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Aandb Hollandscbe Hypb 4 99 PremteieeniiKffn bn aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diverten My tot Eipl Laan van M erdervoort 1902 89 Scheepvaart Maateehappijen Pand Holland Gulf Stv Mg S5 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 lOO Spoorweg leenitiff en iTiMB Oblig Zuid Italiaanache Spw IMg A 367 Outvangeii VERSCHEIDENHEID Verzakking aan do Hembrng Van den nieuwen spoordgk nabg het zuidelgk landhoofd van de nieuwe Hembrng is Dinsdag een gedeelte van pim l M plotseling eenige meiers weggezakt Op dat gedeelte bevond zich op dat oogenblik een zandtrein De zandwagens werden uit de rails gelicht en gleden de helling af Een wonder mag het worden genoemd dat bier geen ongelukken gebeurd zgn Aangezien dit gedjelte van den dgk nogenoeg op hoogte was gebracht is deze verzakking voor den aannemer een geweldige tegenslag Nog immer vreest men voor nieuwe verzakkingen t Zal duo ook te bezien staan of met 1 Juli a s de nieuwe dgk aan bet verkeer kan worden aangesloten Burgerlijke Staud GEHUWD 27 Febr A van Leeuwen en K Schriek W van der Klis en H J do Jong J Verhoek en M van Delft B van der Wal en N Sterk C M J Pistoor en C Voordouw OVERLEDEN 26 Febr D Donk huisvr van J B Boot 58 j A Veraieulen wed P van Loon 84 j 27 J P Hofstede 3 j Reeunrijk GEBOREN Willem ouders W Schooien en M van Dgk Frederik ouders A Stonthart en J H van Dissel OVERLEDEN P van Hoorn echtg van J Hogenelst 65 j GEHUWD J Schouten en J Hooksel Heden overleed lot onze diepe droefheid zacht en kalm in den oaderdom van raim 22 jaren onze geliefde oadfite Dochter en Za ster CORNELIA 6 DEN OUDSTEN M DEN OUDSTEN J P DEN OUDSTEN DE JOKO SOPHIE DEN OUDSTEN ANNIE DEN OUDSTEN Gouda 2H Februari 1907 WU6 en Gevogelte Van af heden en vorder dagelgks verach verkrggbaar Braadkoikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzeij Snippen Korboenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrroeronde prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T ÓDIIELiya PoeViet Oosterstraat 18 ROTTERDAM Tslephoon Int rc No 2081