Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1907

Zaterdag 2 Maart 1907 458te Jaargaifg So 10272 fiOUMHE COIRMT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletMn Ne 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Hommers VU F CENTEN TelcfMi Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst vair 1 5 regels a 50 Centen iedere rc el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OpenTjare Verkoopingea Ie Gouderak o VRIJDAG 1 MAART 1907 ten overataan van de Notariesen J VAU DBll LEBDES te Onderkerk aan den IJssel en J KOUMAN te Haastrecht EK WEL des voormiddaga aren in het KofSebuis van den Heer C OOMS op het Dorp van HËT WOOIMIIIS geteekend A no U met verdere BETIMMERING TUIN BOOMGAARD ERVEN en GROND te Gonderak groot 25 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen op 28 Maart 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van lOtot uren en des namiddags nre an voori4 ld Hoia A No 14 v n eenige Ueubelen en I Huisraad waaronder EBM AMTIBK BUHEAU Vloerkleeden Karpetten Kladjes Kasten Tafels Stoelen Klok Spiegeli Schilderijen Glasen Aardewerk enz Vóór de verkooping van 11 tot 1 nre afgenammerd te den Radere inlichtingen geveii voornoemde Notarissen Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON kan een aankomend Zetter geplaatst worden Aanmelding Lange Tiendeweg D 60 HUIS TE HPR HemDhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken flrooge Keldei flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in Besschen SO ets 7S et en f l iS bij H H Apothekers en Drogiston Let op het merk ASKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö C LÜGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 Vle aektM i a wu i le it CUwI OMM ta outraomn iMnnii Mil o at T i prafooiaBgaa ies bmmW g e h uil uadei aw aaio ta oitvliuhB Dr MlohMlto vtnwriiig b beau maaUoev in M wwri wlamk ttakWiMiMnt vu OabfSi BfeoOp WOK to Kd Mif tltobtt Bikel Cacao la vterinsten boanik DeM BUni Ckcao h met meflt gitott au aangename gezon diank TKr 4 ft ij adi bridk een t 2 tfisilifsla wa t pote TCor een tafi Choeolt Ala meeakncbHoe dnnk bij viil a diarrbee hoMa dM nalei t glMtlB Tarkrdgbaar bij il Toonumil B 1 ApoMMksn ia VM ICo V Ift f jit o a 4 6ai rialv rtlgniva Hdig r 9 land Julhn IMttnkMI mnterd m EalTi ttrwt IM Qoada Dnik van A BRINKMAN i Zs Scheepsramp Hoek van Holland De Zamer van Koopliandel en Fabrieken alMer besloot in hare g ister g ehouden vergadering zich beschikbaar te stellen ten einde giften in te zamelen voor hen die bij de ramp aan den Hoek van Holland alles verloren hebben en ten einde gelden bijeen te brengen ter verbetering van het reddingswezen in den meest uitgebreiden zin waaronder ook begrepen verzorging van na Ie laten weduwen en weezen van hen die hun leven wagen tot redding van schipbreukelingen Zij werd tot dit besluit gebracht door het verzoek van verschillende ingezetenen en geeft hierbij kennis dat de giften in dit blad zullen worden verantwoord en bij voorkeur worden ingewacht bij den Voorzitter en den Secretaris I IJSSEL ril SCHEPPER Voorzitter A VAN REEDT DORTLAND H BRAAT J W SCHOUTEN A W ROES G PRINCE A GOEDEWAAGEN H KNUTTEL L P HOOGENDIJK Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Secretaris WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoning Extract mÊMêMTWÊ wordt aanbevolen tegen Boretaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpyn Keelpijn Heeschhpid enz MELIANTBE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duittchland Engdand Anurika Ned IndiB Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UELIANTHE werd 0 maal met Gouden 3 maal mot Eere Medailles bekroond MMLIANTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELIANTHS in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninkluke Stoomfabriek De Honlugbloem Den Haag Verkrngbaar by Finna WOLFJT Jt Co Westhaven 198 Uuda GRENUEL Gouda K H VAN VlILU Veerstol U 126 6 ouJo A BOUMAN Moordrecht PI NK8E Nieuwerkerka d Uiel k N v ZESSEN Schoonhoven 1 v WIJK Oudew rr A SCHEER Haailreehl P W v EDE Oudeieater K van dbk HEIJDEN te lieeuumk P v d 8PKK Moercapelle O v D STAlt Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER timOKtiWaddingmeen P A u GROOT A D JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUhroekerdam ü BIKKER te Bemchop WWHHCUVWimG Laat V niet misleiden door i6 iy p Het klooster SanctaPaulo AbilIJ bestaat niet dim Siroop van geenerlel wi arde GEBR RÏJfeEN fe DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELSPIANINO S Hoofdmaga iJn Gedempte Binnenrotte tö4 Telef XS99 2e Mam Vn Weet Nteuwland 9 nabij Station Beur Tele 4657 INRDILEN TERBDREN REPAREEREN STtMMEH DE ruUNOLA daielUka In oaae Salou t kaerM fHOKOLAPIANO MIBNON PEONIILIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir ft HOIIIIVKL IJKE rABHIKHEW Voedert uw Vee met de uuivere murwe merk r en W Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Parijs 1900 Degen Gouden Medaület Bestrijding van Bloedarmoede Bleekiuoht malaria RinDcnkoorts Algemeeae Zwakte rooitdurende Hoofdpijn cd Qebrek aan eetlust De Echte EINADRUPPELS van Dr DE VRU I draacD buiten op de roede doos den naam H NANNINü Hen lette daarop Zij lijn overal verkrijgbaar f 0 76 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen ioiending van postwissel a f 0 15 Cbemische Fabriek van Dr H NANNINQ den Haag Vraagt overal Dr H RAHHUGi EIWITSrAALJl f l p rllterSewli per aUterfleMli 0 7 Noord BraI an scb SchoeDeo LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVKRSGHOKXn Sterke Sehoollatnen enz Opruiming van reslanten Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk rerwerda Tieman Grootste dëtail wUDbandelaren in Nederland 0 60 0 72 St Ehtèphe Medoc La Bose Ludon Chateau Malleret 0 80 per flesch per anker van 45 8 3a 0 80 0 99 0 72 136 0 99 0 72 1 08 Chatean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Sauternes Witte Bergerac Niersteiner RUdesheimer Oude Roode Portwijn 1 08 per flesch Extra oude Roode Portwjn 1 44 Onde Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry O 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellaedi per Liter 1 17 Prtjxen netto h contant DEPOT TE GODDA F J J BOON VAN OSTADE Wormerveer HOLUANdf M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 1 Telfn 117 ia t ruimst voorüen van GASORNAHBNTElf in elke stijl van de eerste fabrieken tegou concurreerende prijzen Aanle gef van Gas Waler Spreek Binr CD Ëlectrisehe geleidlogen Wie van goed lioht houdt wende zich naar het Goudteli Verlichting MagaxljH DE AVOUDfilTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt 1 m kk l Fkatt mHialJilil voor Hatwa I rooral daiBM m KladanehoMMrtfk laacAppiMuarvaiiC lUltarfcea rila S tk4lr l4 Minlc tc 4 Wül op naam en fatirlekametk ky NHrMWMriMntaMfeMa flrt alaa M i4 utwmt m iMirul4 MOr av4MMH anfewi KEl IStiEVlNG Do BÜKGEMEESTEB van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 27 Febru iri 1907 executoir is verklaard Het Kohier No 6 der Bedröfsbelasticg dienst 1906 7 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van zes weken binnen welke de reclames bebooren te worden ingediend Gouda den 1 Maart 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS OPKOMST V ZEEMILICIENS DER LICHTING 1905 De BURGEMEESTER van Gonda roept den aan den voet dezes vermelden Zeemili cienVerlofganger der lichting 1905 op om zich op den dag achter zijnen naam vermeld des middags ten 12 uur te melden aan boord van den bodem mede achter zijnen naam vermeld gekleed in Uniform en voorzien van do Kooigoerteren bj vertrek met groot verlof medegenomen en van zijn Zajb boekje en Verlofpas ten einde gedurende Vilf Weken in werkeli ken dienst te worden Gonda den 1 Maart 1907 De Burgemeester voornoemd H L MARTENS CORNELIS JOHANNES VOS op 10 April 1907 aan boord van Hr Ms Marine te Willemsoord BuiteDlitodscb Uverzicbl Sedert de jongste rede van Btllow verkeert het centrum niet meer in twijfel dat hy het taiellaken tusschen hem en de ultramontanen heeft doorgesneden Men vertelt in den Rijksdag dat het centrum nu ook den maatschappeljjken omgang met den rijkikanselier en de overige bewindslieden zal afbreken De partij taoH besloten hebben dat hare leden geen kaartjes meer bij den rjjkskanselier zullen afgeven en geen parlementaire avondpartijen meer zullen bgwonen De wrok van de partg neemt dus gelijk bg de sociaal FEVILLETOXè m DUB BELE BA NDEN 33 Ellendeling riep de vader opnieuw uit tervgl hem de tranen in de oogen stondeii Heb ik je niet opgevoed met het voorbeeld Tan matigheid Maar ik was u tot levende reclame I Dokter Angagne nam Vernier bg den arm en voerde hem naar den uitersten hoek van bet vertrek Geef hem geen antwoord op dit oogenblik is hg niet toerekenbaar Ga naar uw gasten en zoek maar naar een of anderToorwendsel om het te laat komen van uw zoon te verontschuldigen Binnen een uuris hy beneden daar sta ik voor in Zuchtend verliet de vader het vertrek Augagne zette zich weder bg zyn patient neder en dacht na over het onderhond tusschen dien zwakken zinneiyken zoon met zgn werkzamen geestkrachtigen vader Christiaan sliep en allengs werden zgn trekl en kalmer als blgk dat zgn zenuwen iKIi herstelden Eindelgk slaakte hg een lUcht D penduls doeg één wu na middamacht democraten en bij de Polen het karakter aan van een persoonlijken wrok tegen Bttlow Het centrum is rechtuit oppositie partij geworden De Germania het katholieke hoofdorgaan ziet in de rede van Bttlow een volledige breuk met hare partij het begin van een nieuw tijdperk een bevrijdende gebeurtenis en verzekert dat het centrum kalm en vol vertrouwen blijft Met de conservatief liberale meerderheid zal BUlow toch niet kunnen regeeren het zal een compromis beleid worden dat niemand bevredigt Vernietiging van het centrum schgnt Billow s oogmerk De Germania besluit W j vernemen van zeer geloofwaardige zgde dat aan den Rijn reeds lijsten rondgaan om de vermeende nationale katholieken te verzamelen en tot een partij tegen het centrum te vereenigen Daarom de oogen open en bet kruit droog I Wil prins Btilow den strijd tegen het centrnm niet alleen in den Rijksdag maar ook bij het katholieke volk voortzetten dan zal hg het katholieke volk even strijdvaardig maar ook even vol vertrouwen op de overwinning vinden als bg de laatste verkiezing De Krenz Zeitnng bet conservatieve orgaan welks hart nog het sterkst naar het reactionaire centrum trekt neemt er aanstoot aan dat BUlow gezegd heeft dat hg met elke partij mee wil gaan die de groote beginselen volgt zonder welke het Duitsche volk het niet kan stellen WiJ hopen en wenschen zegt de KreuzZeitung dat in de partgen tusschen v Heydebrand en Payer een modus Vivendi tot stand zal komen Maar van een vermenging van conservatieven en liberalen geest zal de wereld en met haar prins BUlow wel voor altijd moeten afzien Sedert October 1900 heeft de rijkskanselier een tamelijk conservatieve staatkunde gevolgd nu wil hy niet liberaal regeeren maar toch aan liberale wenschen voer zoover ziJ niet op oeconomisch maar op geestelgk gebied liggen tegemoetkoming Wg zijn er benieuwd naar hoe hij dat met tegenwoordige meerderheid die veel conservatiever is dan die van den vorigen Rijksdag zal klaarspelen Reuter seint uit Berign dd 28 Febr De Bondsraad vergaderde heden onder voorzitterschap van den rgkskanselier Van BUlow ter behandeling van de qnaestie der troonopvolging in Brunswijk Als rapporteur trad op de Saksische gevolmachtigde graal Vitzthnm von Eckslitdt De Bondsraad besliste met algqmeene stemmen Brnnswük onthield zich van stemming dat door het schrijven van den hertog van Cumberland en die metalen klank scheen hem geheel te wekken Hg opende de oogen en zgn blik was helder Met bedaarde stem alsof hg het verschrikkelgke tooneel waarin hg het hart zgns vaders vane n gereten had geheel vergeten was zeide hg Wel daar is die ijoede dokter I Heb ik dan uw hulp noodig gehad waarde beer Augagne Ik heb zeker weer den een of anderen dwazen streek begaan en toen bent n gekomen om De dokter gaf hem een wenk om niet te spreken Hy schonk hem nogmaals een lepel in van het geneesmiddel Daarop zeide hg Neem dit in daarna kunnen wg een uurtje praten Zoo gewillig als een kind ledigde Christiaan den lepel Toen scheen hy zich het gebeurde flauw te herinneren Was myn vader niet zooeven hier on heb ik hem niet zeer oneerbiedig De dokter viel hem in de rede Laten wy daar maar niet verder over spreken Je vader kent de oorzaak van je afdwaling maar vreemden zouden er anders over oordeelen Op dit oogenblik is hethuis vol gasten er wordt feest gevierd ter eere van je op handen zgnde huwelgk Menwacht je sinds twee uur en reeds doen allerlei verhalen de ronde Je dient te verhoeden dat morgen de nieawiUaden met waar leed asB den Keizer van 2 October 1906 en aan k Branswgksche ministerie van 15 Dec 1906 een bepaalde wijziging van den poli tiakao en rechtstoestand welke ten grond slw ligt aan het besluit van den Bondsraad van 2 Juli 1885 niet is verkregen tenter seint uit Londen dd 28 Febr lp antwoord op hem gestelde vragen over d samenstelling van het Hoogerhuis van de Transvaalsche wetgevende macht waartegen h t Volk en de Transva ilsche nationalisten waren opgekomen vegklaarde de heer Charchill dut Lord Elgin er zeer mede ingetomen was dat de benoemden gelijkmatig vertegenwoordigen de groepen van versohillenlte politieke opvattingen en dat Lord Selborne geseind had dat het zijn vaste ourtniging is dat de Tweede Kamer haar taak naar behooren en onpartgdig zal vervutten Er kan thans geen sprake zijn van hetllening der benoemingen de regeering nenst de volle verantwoordelijkheid voor de benoeming op zich motie waarbij effectief van het ide leger op 190 000 man wordt bepaald lis door de regeering in de begrooting voorgesteld werd aangenomen na eone ilaging waarin over het algemeen werd geoordeeld over het door Haldane voorgestelde leg rplan Binnenkort komt het voorstel van Lord Newton tot hervorming van het Hoogerhuis in tweede lezing hi dit Huis in behandeling Men verwacht dat de regeering dan een belangrijke verklaring zal afleggen Afgaande op wat verscheiden ministers in het Lagerhuis gezegd hebben kan men veilig aannemen dat die verklaring hierop zal neerkomen De regeering wenscht vooralsnog aan de samenstelling van het Hoogerhuis niet te raken zij wil zich bepalen tot een verandering in de betrekkingen tusschen de twee Huizen Dat beteekent dit zg het Hoogerhuis zyn volstrekt recht van veto wil ontnemen b v door te bepalen dat wanneer een wetsontwerp voor de tweede maal door het Lagerhuis is aangenomen met een algemeene verkiezing er tusschen in het ook zonder de goedkeuring van het Hoogerhuis wet wordt Van nnionistische zgde maakt men stemming voor het plan van Newton die trouwens zelf unionist is De Times heeft er dadelijk wat voor gevoeld en nu pleit Lord Cnrzon er voor Het denkbeeld van Newton is om het a intal lords die krachtens geboorterecht iu het Hoogerhuis zitten te beperken nl vermaak in bedekte termen verhalen van de icbande die j j je familie maar vooral je bekoorlgke bruid hebt aangedaan Christiaan zag zgn uden vriend vol vertwgfeling aan Ach dokter ik ben immers onverbeterlgk I Ik heb alle neigingen gehad om een braaf man te worden een nuttig lid van de maatschappg en u behoef ik niet te zeggen tot welk een verdierlgking ik ben afgedwaald Wat is er ain mg ontbroken om zoo te worden als de meesten die gelukkig leven in den kring hunner familie f Misschien als jg je moeder bad mogen behouden sprak dokter Angagne op ernstigen toon Ach neen 1 Als zg in leve ware gebleven zou er een slachtoffer te meer zyn geweest Ik zou haar leven hebben verwoest als dat van mgn vader en van die arme Gcaeviève die gedroomd beeft mgn reddende engel te worden Werd ik teruggehouden door devrees haar te doen Igden Wat moet zg op dit oogenblik van mg denken I Hoe kan ik haar onder de oogen komen f Bfl deeerste gelegenheid beb ik reeds myn beloften vergeten O ellendeling die ik ben I De tranen vloeiden hem langs de wangen Kom wind je niet zoo op zeide de dokter Overdryf niet Men heeft je meegesleept I door niet alle paiia van Groot Brittanid of van het Vereeai e Koninkryk recht Tan zitting te geven gelijk nn het geval is maar evenals reeds met de Schotsche en lersche pairs geschiedt ze een aantal uit hun midden tot hun vertegenwoordigers in het Hoogerhuis te laten kiezen Hierbg zou dan de evenredige vertegenwoordiging toegepast worden opdat er ook liberale pairs een kans kregen Verder wil Newton uit allerlei kringen van mannen van verdienste Cnrzon zou er de groote vakvereenigingen bg willen hebben pairs voor hun leven benoemd willen zien De Anglikaansche bisschoppen zouden ook niet allen zitting meer hebben daarentegen ook vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen Conservatieven in de politiek zien oitdao aard het Hoogerhuis liever hervormd dan zyn veto recht bepeikt De liberalen willen beide en de beperking van het veto recht eerst want het zou een hervorming moeten cgn die buitengewoon ver gaat en moeilijk te verkrggen is aal er kans zyn op een liberale meerderheid iu het Hoogerhuis De Russische Doema zal op 5 Maart byeenkomen de Tsaar zal de nieuwe zitting niet zelf openen hy blijft liever op Peterhoü Hg heelt den vice president van den Rijksraad opgedragen de zUtlu der Doema t openen De candidaat der kadetten te Petersburg Petrof is op last van de Heilige Orthodoxe Synode opgesloten in het Tschoremenezkiklooster waar hg eeu langdurige korkeiyke boete moet doen Zyn verkiezing is echter verzekerd de vraag is dan of de kerkeiyke overheid hem in staat zal stelleu zgn mandaat te vervullen F Onder welken ongehoorden druk in sommige plattelands gemeenten de verkiezingen hebben plaats gehad wordt uit Grodno gemeld De 33 kiesmannen werden door den Russischen bisschop tot een godsdienstoefening in de hniskapel genoodigd waar de bisschop cc I toespraak hield over de verkiezing Zg werden toen overgebracht jaar de woning van den bisschop waar grootgrondbezitters aanwezig waren die eveneens de boeren poogden te overtuigen in welken geest zy moeten stemmen Toen dit nog niet hielp verhaalde de bisschop dat hy verleden jaar by den Tsaar was geweest die hem sprak over de trouw der bevolking van het gouvernement In het gesprek werd Je gelgkstelliog van de Joden met andere burgers genoemd waarbg de Tsaar een afwerende beweging maakte De bisschop knielde ten slotte neder en Noen ik ben uit eigen beweging de misdaad te gemoet gegaan Er ligt een geheimzinnige aantrekkingskracht in de dronkenschap Toen ik naar het déjenner ging was ik kalm ten volle bewust van hetgeen ik deed en tóch was er een inwendige stem die my toefluisterde Er zal gedronken worden en jij zult mee drinken Je zult willen tegenstand bieden naar je zult niet kunnen En dan zal je blgven drinken altgd ondanks jezelf ondanks alles I Het is beter een einde te maken aan dien strgd Ik zal een voorwerp van alscbow worden voor al degenen die ik liefheb Ik kom mgzelf zoo verachtelgk voor dat ik besloten heb er een eind aan te maken Een kogel en alles is nit I Ongelukkige I n Ongelukkige die zgn ongeluk niet langer wil doen voortduren En er een einde aan wil maken dooreen lafheid I Wees man denk na I Je bentniet alleen verantwoording schuldig aan jezelf Je bent verlooft met een jong meisje dat de taak heeft aanvaard je te ondersteunen en te redden uit den modderpoel waarin jg je totnntoe hebt rondgeweoteld Zon je jegens haar het sehandelgkst verraad durven plegen f Wordt verToIgd