Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1907

btzwoer de boeren in Oods naam niet met de joden en de stedelingen samen te gaan hnn woordbrenk zoa gi en zonde zgo daar het om de eer van het christendom gaat Diep geschokt slemden eindelijk de boeren toe Zy werden no in het volkehois gebracht en den geheclen nacht door da politie bewaakt om eiken anderen invloed bniten te sluiten Des nachts kwam de adelmaarschalk van Qrodno en dankte de boeren voor hnn bel ilte Thans hebben de kiesraannoa vanOrodno een verklaring afgelegd waarin zg mededcelen dat de verkiezing ongeldig is omdat zi bjj de stemming niet gehandefd hebben volgens hnn vrgen wil maar onder pressie vu boven V Het begint er te spannen op de spoorwegen naar Triest Tengevolge van het lüdeijk verzet der spoorwegbeambten hopen zich de koopmansgoederen zoo off aan die haven aldaar dat de Zaiderspoorwegmaalschappg en de staatsspoorweg weldra gedwongen znllen worden verdere aanneming van goederen te weigeren V Nog steeds is te Washington geen antwoord ontvangen op de tweede bemiddelingsDota aan de regeeringen van Nicaragoa en Hondaras In Amerikaanscbe regeeringskringen geloolt men echter dat het verbond tnsBchen Hoodnras en San Salvador een krachtige actor zal kunnen wezen ten gunste van een spoedigen vrede Nicaragua is wel bereid en misschien ook wel bu machte Honduras te vernietigen maar tegen Honduras en San Salvador samen zon bet misschien niet zgn opgewassen De gezant van Nicaragua tc Washington heelt Maandag een langdnrig onderbond gehad met ambtenaren van het Departement van bnitenlandsche zaken Men kwam overeen dat pogingen znllen worden gedaan om 100 spoedig mogelgk een vredesconferentie te honden te Washington waar het MiddenAmerikaansche vraagstuk zal worden geregeld De leiding dier conferentie zal worden opgedragen aan Meiico en do Vereenigde Staten Verspreide Berichten FBi KRUS In verband met een tot hem gerichte vraag gaf minister Caillani als zijn oordeel te kennen dat de Fransche schatkist de inkomsten niet zon kunnen missen die haar door bet gebruik van absinth toevloeien De minister wordt daarom van verschillende zgden hevig aangevallen Het legaat door den Franschen philantroop Osiris aan het instituut Pasteur nagelaten bedraagt zooals thans is vastgesteld 30 millioen francs DUITSOHLIIID Naar een telegram uit Rome aan het Berliner Tageblatt meldt beschouwt men in Vaticaansche kringen de houding van het centrum als een ernstige politieke fout maar troost men zich met de hoop dat de regeering vroeg of laat noodgedwongen tot haar oude liefde zal terugkeeren al zou het zgn over BUlowB Igk In fignnrlgken zin natuurlijk I Men schrijft den centrumsafgevaardigden het voornemen toe voortaan af te zien an de beleefdheidsbezoeken bij dehooge i lieden en meer wereldscke verplicliiiiigun Te Mainz heerscht hevig de infiuenze Er is haast geen bnisgezin dat van de ziekte verschoond gebleven is De dokters kannen bet werk bgna niet af want ook verscheldenen hunner zijn door de griep aangetast Alle ziekenhuizen liggen vol patiënten ESOILIND Woensdag zijn 29 suffragettes uit do gevangenis gekomen natuurlijk bebben baar znsiers baar een warme ontvangst bereid Woensdagavond is de eerste bezending landverhuizers sterk 1400 man die op kosten van het Leger des Heils naar Canada gaan vertrokken RUBLAHD Een telegram uit Kischinow meldt De tot afgevaardigde ter Doemii gekozen Kroecbewan heeft plechtig afscheid genomen van de loden van de afdeeliog Kiscbinew van den Bond van het Russische volk en daarbij gezegd Ik zal in de Doema verklaren dat het geduld van het Russische uitgeput is j het volk zal zijn vijanden verpletteren bloed zal in stroomen vloeien de geheele wereld tal iJien van bet vreeselijk volksgericht Anekika In het Canadeesche Lagerhuis werd doer Lavergue een motie vastgesteld aan de regeering verzoekende aan de Franscbe taal in Canada dezelfde rechten te verleenen die de Engelsche taal thans geniet AziE De toestand in Ferzifi wekt weer beiorgd beid De Perzische gezant heeft met den sjah geconfereerd De kinderverkoop in een provincie van Perzië Khorassan ter verkrgging van de behstingpenningen neemt g oote afmetingen aan Te Askahabad zgn 450 kinderen verkocht en te Tiflis 160 jonge meisjes De gouvernonr van Khorassan beschuldigd van medeplichtigheid met de handelaars is afgezet De Jezuftenorde heeft vergunTiing gekregen een hoogeschool te Tokio te stichten Het Nederlandach Centraal Comité tot bestrijding der Tubercnlose heeft een plaat doen vervaardigen welke een der sprekendste middelen in den trijd tegen de treurige ziekte mag geacht worden Een paar teekeningen van den heer A M Lnyt te c GIravenhage doen zien de ongezonde en de gezonde levenswijs aan den oenen kant een geleerde in een geheel gesloten vertrek aan den andere een moeder die haar kind verzorgt in frissche lucht en zonneschijn De bedoeling is de plaat waarvan een 3000 tal exemplaren gedrukt zgn indien daarvoor de noodige vergunning verkregen wordt te plaatsen in de wachtkamers der stations en verder door tusschenkomst van de correspondenten van het Comité over het land te verspreiden Een tweede uitgaat in kleiner model zal in een 25000 tal exemplaren worden gereed gemaakt om te dienen tot plaatsing in scholen en fabrieken en tot verspreiding in de gezinnen De volgende wenken worden door deze plaat gegeven Houdt uwe woning rein en zindelijk en zorgt dat de lucht die gg inademt zoo zniver mogelijk zi Laat lucht en zonlicht toe in woon en slaapvertrek Vermijdt alles wat de lichaamskrachten van n en de uwen kan verzwakken Laat uwe voeding voor het geld wat gü er voor geven kunt zoo goed mogelijk zjjn en wees dubbel zorgvuldig in het voedsel van uwe kinderen Vooral verzwak uw lichaam niet door de alcohol en leef matig en eenvoudig in alle opzichten Spuwt niet op den grond Houdt uw hand voor den mond wanneer gg hoest Wees zindelgk op uw lichaam en vooral op uwe handel Kookt uw melk Bovenal waakt voor uwe kinderen dat hen de ziekte niet bereike Zorgt vour spoedige geneeskundige behandeling wanneer gg of een der uwen ziek mocht worden Tuberculose vroegtgdig en goed in behandeling genomen is veetal geneeslijk De plaatselijke vereenigingen staan u met raad en daad ter zijdo De Sanatoria zijn reeds menigeen die er tijdig heen ging ten goede geweest Steunt die vereeniging met uw geld zoo gij kunt opdat zg tot hulp kan zgn aan allen wier geldmiddelen voor een goede behandeling niet voldoende zgn Behandeling van den zieke is een der eerste en krachtigste hulpmiddelen om de verspreiding der ziekte tegen te gaan Wordt lid van ons Centraal Comité Wat gü ontvangt voor den eene gulden die u als miniinom contributie bet lidmaatschap kost houdt I i elangstellin wakker en maakt dat gij liefde geeft ook aan anderen Ten einde de burgemeesters van grootegemeenten van werkzaamheden te ontlasten heeft de minister van oorlog in overleg metdien van binnenlandscbe zaken bepaald dat te beginnen met 1 Maait du oiidertcekening van de bewgzen van goed gedrag benoodigd voor het aangaan van vrgwillige verbintenissen enz bij de landmacht zoumedo de legalisatie van b tndteekeningen ten behoeve van den militairen dienst namens dtn burgemeester zal kunnen geschieden door eendaartoe aangewezen ambtenaar der gemeente volgens een vastgestelde formule Die gemeenten zgn Alkmaai Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Breda Delft Deventer Dordrecht Emmen Enschede Oouda sGravenhage Oroningen Haarlem den Helder s Hertogenbosch Hilversum Kampen Leeuwarden Leiden Maastricht Middelburg Ngmegen Rotterdam Schiedam Tilburg Utrecht Vlaardingan Vlissingen Zaandam Zwolle Hbid Gemengde Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland Men meldt aan de N K Ct van den Hoek van Holland Z K H de Prins kwam gistermorgen om 9 uur reeds per automobiel van den Haag bier aan Hjj begaf zich onmiddellgk naar do pier om het wrak van de Berlin te bezichtigen en voer daarheen in de blazer van Martin Sperling Sperling had gisterochtend in het achterschip gedoken en poogde ook in het in den Waterweg gezonken voorschip door te dringen Den geheelen voormiddag werd daaraan in tegenwoordigheid van den Prinsgewerkt maar zonder dat het eenig resultaat opleverde I De Prins die al dien tijd aan boord van de bergingsblazer was gebleven keerde ruim halftwaalf aan boord van het waterstaatsvaarfnig Caland naar den vasten wal terng Van halftwee tot halfdrio bezocht de Prins de geredden en onderhield zich met enkele hunner familieleden De blazer van der Tak is gisterenmiddag weer van het voorschip naar bet achterschip gegaan Een der geredde manschappen de matroos Fisher is in Engeland duor de Tribnne geïnterviewd Volgens ziJn verklaring stond hg op de brug op den nitkgk toen de ramp gebeurde en hg weet dan ook in bijzonderbeden mede te deelen wat daarvan de oorzaak was Hg verhaalt dan De Berlin passeerde terwgl het hevig woei en een zware zee liep de gasboei die voor den ingang van den Waterweg op 5 vadem diepte ligt Toen trof een zware stortzee ons aan bakboordzijdo en wierp den kop van de Berlin in de richting van de Noorderpier Dadelijk gaf de kapitein van de brug de noodige bevelen Het eerste commando naar de machinekamer gegeven was klaar hg de machine Toen kreeg de man aan het roer het bevel bakboord het roer en ik moest met de telegraaf naar de machinekamer seinen stop stuurboord volle kracht achternit de stunrboordraachine en volle kracht vooruit de bakboordmachine De kop van de Berlin begon zuidwaarts te draaien maar dadelgk daarop trof een nieuwe hevige stortzee bet schip en slingerde het op de palen Wol gaf kapitein Precious mg dadelijk bevel om naar de machinekamer te seinen volle kracht achteruit de beide machines maar het schip wilde niet vrijkomen Het had midscheeps geraakt met de bakboordzijde van de kiel rustend op de steenen en de palen van de Noorderpier Kapitein Precious gaf dadelgk aanwgzingen om de zeilen over do booten los te maken Maar op dat oogenblik sloegon de stortzeeën geheel over do dokken wü konden niet bü de booten komen en zij werden alle binnen vjjt minaten verbrijzeld Er is geen boot uitgezet De tweede stuurman snelde de brug op en vroeg wot bg doen moest Kapitein Precieus antwoordde Ga naar benedan en laat alle man passagiers en equipage reddingsboeien omdoen Dit gebeurde de passagiers werden door de bemanning geholpen bg het halen en aandoen van de boeien en iedereen deed ze om Ik ging van de brug om mede te helpen De kapitein de loods en de tweede stuurman waren op de brug toen ik daarvan afging niemand anders was meer daar In dien tijd sloegen de machines volle kracht achteruit Jim Harvey stond aan het roer Ik weet zeker dat het roer werkte toen wij strandden Ik heb den kapitein en den loods niet meer terug gezien en ook niet gezien dat de brug en bet dekhuis wegsloegen Ik zag den eerste en tweedestuurman nog ongeveer tien minuten nadat ik de brug verlaten bad juist achter do salondeur midscheeps De passagiers bevonden zich bijna allen aan liJ van het salon dekbuis Verscheidenen van hen waren bebloed Ik weet niet precies wanneer bet voorste sjedeelte van bet schip afbrak maar het was voor bet aanbreken van den dag Bgna iedereen aan boord werd weggespoeld nadat het schip was doorgebroken Ik ging met anderen aan de lijzgde van de rookkamer In dien tgd wos de Berlin aan de acbterzgde aan het zinken en het geheele dek werd achter opengescheurd Naast de rookkamer was de eenige beschutting die wiJ konden krggen en wiJ schoolden daar allen samen Do zee sloeg recht door het gangpad tusschen de koekoek boven de machinekamer en de rookkamer en toen deze laatste geen beschutting meei aanbood moesten wg naast deze koekoek gaan die bg de Berlin hoog opgetrokken was tot door bet sloependek Hier bleven wij tot men ons Vrijdagmiddag te hulp kwam Wü hebben al ons best gedaan om de vrouwen over te halen met ons mede te komen Wg zeiden dat dit haar laatste kans was doch drie vrouwen wilden niet langs het touw naar den wal gaan En wg konden elkaar niet helpen Om een voorbeeld te geven liet hg zich het eerst afglgden Toen hü langs het touw gleed woedde een sneeuwstorm dat hij geen hand voor de oogen zien kon Volgens zgn verklaring was het voor de mannen die te hulp waren gekomen volkomen onmogelgk om tegen bet tonw op te klimmen Fisher prgst hoog den moed door de vrouwen betoond Aan hun dapperheid is het voor een groot deel te danken dat de hoop hun niet verlaten heeft Er is geen oogenblik aan boord sprake geweest van een paniek Wel werd er telkens gesehreeuwd maar om te laten hooren dat er nog levenden aan boord waren D j ongelukkigen riepen elk schip aan dat voorbg voer Steeda hielden zg elkaar vastgeklemd en als zü losgelaten hadden zonden zg weggeslagen zgn Drie vrüwilligere hebben gepoogd in het schip door te dringen om wat brandewgn te halen voor de vrouwen Bullock Britton en Caster Spoedig moest men de poging opgeven Alles stond onder water Bullock keerde niet weer hg verloor zgn leven bij den terugkeer Het meest leden de geredden van den dorst Zü zaten vlak bg een zoetwatertaok die alle hutten voorzag Zü hebben bnn best godaan om die tank open te krggen die niet gemaakt is om boven dek geopend te worden maar zjj hadden geen gereedschap Een heer had een schroefsleutel maar die was te klein Toen hebben zg geprobeerd de tank in té slaan met den kant van een bank maar de bank brak en de tank bleef heel en zg konden niet bg bet water komen Eenige pepermnnlies zün als een kostbaren schat bewaard en zuinig gebruikt Men meldt nog van Hoek van Holland Kapitein Jansen van de stoomreddingboot kapitein Sperling en kapitein Berkhout van de stoomloodsboot Hellevoetsluis zgn door den Koning van Engeland uitgenoodigd naar Londen te komen en zullen Woensdag aan Z M voorgesteld worden De geredde Emil Jung is gisteren naar Verabrunn afgereisd om na een maand over dezelfde route weer naar Engeland terng te gaan Gisterochtend werd met de Harwichboot Chelmsford naar den Hoek van Holland een Igk teruggezonden als niet berkend No 59 De boot was uit bezorgdheid om met den dikken mist op het wrak van de Berlin te varen ruim 2 uur te laat binnengekomen Een korte poos geleden had in de Vakschool voor het machinesnüden van den Alg Ned Diamantbewerkersbond te Amsterdam een ongeval plaats dat ernstige gevolgen bad kunnen hebben Het Weekblad van den Bond meldt hieromtrent Een der damesleerlingen boog zich een weinig te ver naar voren zoodat de machine haar haren greep waarvan een deel werd uitgetrokken Gelnkkig dat het daarmede afliep want een paar jaar geledon werd een verstelster te Parus op dezelfde manier gegrepen en letterlgk gescalpeerd zoodat zg voor het leven verminkt is Nu zgn er op onze slgpergen maar weinig vrouwen Verstelsters zgn er niet en wg kunnen slechts op één slgpster bogen Maar er kannen best wat macbinesngdsters komen en voor die bigft altgd eenig gevaar bestaan Daartegen dient echter gewaakt te worden en wel door de betrokkenen zelf Sommige kapsels werken zeer tot het veroorzaken van onheil mede Doch waar dit niet bet geval is kan door het werk het kapsel altgd los raken Het beste voorbehoedmiddel Igkt der Redactie van het Weekblad nu te zün een mutsje van de soort als de zwemsters gebruiken waarin het geheele kapsel geborgen wordt Als men daarbg oplet en zich met al te ver naar voren buigt is alle gevaar voor ongelukken buitengesloten Men schrgft uit den Gelderschen Achterboek aan de Arnh Ct Sedert eenigen tgd wori en uit onze streek herhaalde gevallen van ergerlgke baldadigheid gemeld Nu in deze dan in gene gemeente worden de erge rlükste baldadigheden gepleegd Niet als in een stad door fopschellen door schrik aan te jagen met voetzoekers of te werpen met vuil doch veel schandeIgker en zonder ook maar eenigen humoristiscben kant Wat voor aardigheid kan er in schuilen om waterputten te bederven door ze met sigk vol te werpen of vrnohtboomen te vernielen of het waschgoed stuk te snijden zooals deze week t Aalten gebeurde En wonderlgk is het Jat de daders dezer baldadigheden in den regel onvindbaar zgn Het schgnt dat het jonge volkje na afloop van bet werk geen afleiding genoeg kan vinden In dieli deze jongelieden maar de lust was bg te brengen om door lezen hnisvlgt als anderzins zich bezig te houden Maar wie neemt daartoe het initiatief F En allereerst zou het toezicht van de plattelandsbewoners over bun kinderen verbeterd en verscherpt moeten worden Men meldt aan de N B Ct De van doodslag te Hengelo O verdachte Wilhelm Ecgterhof is eergisteravond te Eefde bg Ned Mettra door de politie en de marechaussee uit Zntphen gearresteerd en gisteren gevankelgk naar Hengelo O gebracht Men schrgft uit Monster Aan het strand ziet men een aantal doode zwemvogels liggen Deze vogels behooren hier stellig niet thuis Aan de huikzjjde en aan den onderkant der vleugels zgn zg wit doch rug en bovenkant der vlengels zgn geheel zwart Verschil merkt men op in de narela Tan de eene loort il de insrel kort en gebogen van de andere lang en spits Ook schgnt de vlucht der eerste soort kleiner dan die der laatste Naar aanleiding van de door het Handelsblad meegedeelde oorzaak van Sperling s naamverandering in Sparling nl wegens de omstandigheid dat de betrokken burgemeesterambtenaar van den burgerlgken stand in de olie was toen hem de geboorte van een Sperling werd aangegeven herinnert men ons aan het geval geruimen tgd geleden geschied dat een dokter die q q aangifte deed van de geboorte van een kind eveneens in de olie verkeerde Hg gaf een jongen aan terwgl de jonggeborene een meisje was Achttien jaar na dato kreeg zjj tot haar schrik een aanmaning zich voor de vervulling van dienstplicht aan te geven De kantontechter te s Hage heeft den bediende uit het Warenhuis die terecht stond wegens het verknopen van Emseren cascarapastilles ontslagen van rechtsvervolging De kantonrechter overwoog dat de verkool van mengsels bereid nit in de wettelijke Igst van geneesmiddelen genoemde middelen alleen d n strafbaar is wanneer zg als geneesmiddel worden verkocht wat in deze niet was ten laste gelegd Ook de theateragent J te Amsterdam is van de aanklacht dat hg een tooneeluitvoering zon hebben doen plaats hebben waarbg kinderen beneden 12 jaar medewerkten door den kantonrechter vrggesproken Doris Driessen uit Didam moest weer eens voor de rechtbank te Arnhem verschgnen nu echter niet als biklaagde maar als aanklager Op 3 Febr 1906 was Doris in gezelschap van zgn broer Bernard zgn zuster Mina en 7ekeren B Deze had een goed oogje op Mina maar broer Doris wilde daar niets van weten Gevolg een vechtpartg tusschen B en Doris waarbg deze laatste een paar japen met een mes opliep Het 0 M eischte 4 maanden Een Parijsch makelaar in diamanten de heer F S is in het postkantoor te Nice terwgl hg een telegram schreef beroofd van een handtasch waarin voor een millioen aan diamanten Hg bad de tasch tusschen zgn voeten op den grond gezet maar toen hij zgn telegram geschreven had was de tasch tóch verdwenen De Heidelbergsche professor dr Klaatsch die te Adelaide vertoeft na een belangwekkende reis te hebben gemaakt in het Noordterritorium heeft een uitnoodigiog ontvangen om aan de universiteit te Breslan een professoraat in de volkenkunde te aanvaarden Hg zon daar dan de opvolger wezen van professor Thilenius die benoemd is tot directeur van t Ethnograflsch museum te Hamburg Dr Elaatscb is de man die beweert een verrassend aapachtig karakter te bebben waargenomen bü de voeten van enkele inboorlingstammen in t Noord territoir van Anstralië Ook door een reis op Java waar dr Klafitscb getracht heeft nadere gegevens te verzamelen over den pithecanthropus heelt deze Heidelbergscqe geleerde de aandacht op zich gevestigd Deze laatste reis was echter niet büzonder rgk aan resultaten van wetenschappelgk belang De onderwerpen van studie aan welke dr Klaatsch zioh op Java had willen wgden waren o m het vergelgken van de Anstraliërs met het Maleische ras het uitvorschen of er nog sporen van een oerbevolking op lava te vinden waren en eindelgk het verzamelen van menschelijken voor anatomisch onderzoek De osteologische buit welken dr Klaatsch kon behalen was echter gering geweest ten gevolge van het ontzag der inlanders voor de doeden en de graven De echrgver van de rubriek Onder de Menschen in de N R Ct meldt het volgende over den toestand in de vleescbbereiding te Leerdam Er zün daar niet minder dan drie firma s die het vildersbedrgf uitoefenen in den slechten zin Hnn gilde tolt te zamen tien leden Tien gezinnen leven er royaal van Eiken morgen gaan ze met een hondenkar met drie honden bespannen reeds heel vroeg naar buiten en ze halen het vuil van uren uit den omtrek hierheen Meermalen worden er cadavers van onder de muren van Vianen Culemborg en Zalt Bommel in Leerdam binnengevoerd Voor zoover de berichtgever kon nagaan hebben zg bv in de maand December negen gestorven runderen drie cadavers van paarden drie van veulens ea eenige van schapen en varkens in Leerdam geïmporteerd De prgzen van gestorven paarden en runderen varieeren tusschen f 20 en f 40 De bestemming van bet vleesch kan men daaruit conclndeeren Naar hem werd meegedeeld zü lie meesten dier vilders arm begonnen en er zün u tbuu onlai dia bepiald gelortnaeerd mogen worden genoemd Een der ondsten met niets begonnen schat men nu op een vermogen van f 80 000 Amerikanen zgn ons ons ook in de kwartjes inderij vooruit Een nit Amerika teruggekeerde Fries beleefde te Newyork het volgende Toen bg in de stad wandelde liet een persoon die voor hem Uep oen pakje vallen hield zich alsof hü Lat niet ben ikte Een ander die naast den Fries liep i ipte het haastig op en verzocht hem de v udst geheim te houden dan zouden zg samen deelen Bg opening bleek dat er een biljet van 100 dollars in Zat en de opraper bood den Fries daarvan de helft aan maar deze koesterde wantrouwen en weigerde Toen hü het biljet nauwkeurig bezichtigde bleek het valsch te zgn Het doel van den opraper was dat de Fries ven hem het biljet zou overnemen en hg dan 50 echte dollars zou ontvangen Stadsnieuws GOUDA 1 Maart 1907 LIJST van bg de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingekomen giften in zake de scheepsramp Hoek van Holland De Vereeniging Vriendschap en Weldadigheid f 100 S K G f 50 Dr H IJ d S f 25 I IJ d S f 25 L P H f 10 L P H Jr f 10 J L v E f 5 Door de politie alhier is aan de oudors teruggegeven een jongmensch die avontnurlÜke plannen in t hoofd had door heimelgk de ouderlgke woning te verlaten met medeneming van zgn spaarpot en daarmede passage te bespreken op een der booten der Batavierlgn te Rotterdam Gelukkig kon de boot door de mist niet op tüd van den Hoek van Holland vertrekken zoodat de politie nog jnistbgtgds kwam om het avontuurlgke jongmensch aan te honden en aan de ongeruste ouders terug te geven Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Februari 1907 in de Rgkspostspaarbank ingelegd f 28089 31 terugbetaald f 31668 49 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14005 Gedurende de maand Februari werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 20574 poitiën von 10 cent en 838 van 15 ct te zamen 2895 J portiën Afgehaald werden 1126 portiën van 10 ct en 13 van 15 cent te zamen 1139 portion 39 mM 13 97 Kaarsen 5327 Caloriën G a s c o n t r ó 1 e 28 Februari 1907 5 uur namiddag Druk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen De Vereeniging Providentia zal op Zaterdag 9 Maart s avonds 8 uur in het Café Schaakbord Kleiweg de driemaandelüksche algemeene vergadering houden Punten van behandeling zün 1 Opening 2 Notulen 3 Verslag Ie kwartaal 33e boekjaar 4 Kasaanwgzing door den Penningmeester 5 Voorstel tot royement van het geschorste lid L C Rietveld volgens art der Statuten 6 Rondvraag Gisteren avond half zeven had de 14 jarige U uit Reeuwük eenige minuten zgn rüwiel onbeheerd gelaten voor de woning van M aan de Krngerlaan alhier welk rgwiel door een handige voorbgganger werd medegenomen althans toen U die even ten huize van M zgn boterham had genuttigd zgn rijwiel weder wilde krggen was het verdwenen en tot beden is zulks nog het geval Alweer een waarschuwing voor rgwieleigenaars zet nw karretjes niet onbeheerd aan den weg Te Schoonhoven is benoemd tot adminis tratenrboekbouder aan de gasfabriek en vaterleiding de beer J Geerling boekhondr aan bet krankzin nigengeaticht te Zuidlaren De hoofdcommissaris van politie te s Örsvenbage trengt ter a terneene kennis dat vele klachten bg hem in ingekomen over de wgze waarop de BrandverzekeringMaatschappü Prudentia gevestigd te s Qravenhago Charlotte de Bourbonstraat 6 Directenr L Castelgn hare verplichtingen ten opzichte van hare verzekerden nakomt en geeft dengenen die zich bg die MaalBchappg willen verzekeren den raad te bren bg hem inlichtingen in te winnen I OSTER ICTETSr Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Februari niet zün kannen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland Prins Apeldoorn Aan den Heer Nieuwerkerk IJs Smederg Qlashaven Rotterdam Brietkaarten A J Vengen Gorcum Van Boven Rotterdam Briefkaart Buitenland Aug Horn Jr Mulheim a d R NoTi Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directenr v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQÜIN Rechtasaken Voor het Haagsche gerechtshol verscheen nog W R 21 jaar boomkweeker te Bos koop door de rechtbank te s Gravenhage veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van 6 rhododendrons Bekl had dit feit voor den burgemeester bekend doch was daorop later teruggekomen zeggende dat hg maar voor een lolletje bekend bad Intusschen had bekl ook reeds een bekentenis afgelegd tegenover den bestolen boomkweeker aanvoerend dat hg het feit uit armoede had gepleegd Ook aan een anderen getuige had bekl gezegd de rhododendrons gestolen te hebben Thans legde bekl een volledige bekentenis af Maar bü achtte de straf te zwaar Dat bezwaar kon adv gen mr Reitsma niet deelen Hel is bekend dat de kweekergen te Boskoop over en weer zeer gemakkelgk bereikboar zün zoodat men uit do eene zeer gemakkelgk in de andere kan komen De veiligheid dor gcederen loopt daardoor gevaar ols men niet op elkanders goede trouw kan rekenen Bevestiging werd daarom gevordeid De verdediger mr Hollander te Rotterdam pleitte verlichting van straf nu bekl berouwvol bekent gelgk hü dit ook aanvankelük heelt gedaon terwöl ook bet feit niet zoo ernstig is en veel overeenkomst vertoont I met strooperü woarbg het vonnis nietjneer is dan één maand gevangenisstraf Ook achtte pleiter het onlogisch bekiaagdg den zondenbok te doen zijn voor bet door den burgemeester van Boskoop die een ongunstig rapport over bekl beeft uitgebracht aangevoerde feit dat er zooveel te Boskoop gestolen wordt Overigens legde pleiter een drietal zeer gunstige getuigschriften over van beklaagdes patroons erop wüzend dat deze bekl is de kostwinner van vrouw en kind en nog nimmer is veroordeeld VERSCHEIDENHEID Te Esch in Luxemburg werd eergisteren een Italiaansch werkman Stoky geheeten door een landgenoot mishandeld Stoky s vrouw snelde toe om haar man te helpen en stak diens tegenstander een lange haarspeld in den rug De long werd doorboord en de man was dadelgk dood In bet AcademiEchs Ziekenhuis te Leiden is dezer dagen de vermissing van een microscope geconstateerd Büna het geheele instrument dat een hoogte heeft van 35 C M is van geel koper en op enkele onderdeelen na gevernist De microscope is gebruikt doch in goeden staat en heeft f 250 gekost Zeer vermoedelgk staat het nummer 10 873 en denaam E Leitz Wetzair ingedrukt aan derechterzgde van den voet Met het instrument zgn twee oculairs ontvreemd De commissaris van politie te Leiden verzoekt nauwkeurige recherche en bg ontdekking in beslagneraing en bericht BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBB Staatsleentnqen PoETUQAL Ohlig 3e Serie Ir 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDMBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 24Vi Bjfpotheek BankinAandb idem idem 4 9SPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 8V 97 i Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelüke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotbeekbriefbank 4 Aandb HoUandsche Hypb 4 Premuleenintfen bKLOiE Loten Stad Antwerpen 1 1887 2V 02 JV Diverten Mg tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 8 35 98 100 Spoorwefflegningen Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 367 Onlwaiigeii DE NOUVEAUTÉ S IN ZWARTKSTOFFO Scheepvaart MaaliehappijenPand Holland Gnlf Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank tePmsterdam 4 Predikbeurt bij de Ramonstrantaohe Qereformeerde Oemoante albler Zondag 3 Maart morgens 10 uur Ds G BUISMAN Jr em pred Delft ADVËKTE TIEN KOSTELOOS i allll§§eineut Bü vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van den 27en Februari 1907 is G BRUIJNJÉ rgwielhnndelaar wonende te Gouda verklaard in staat van faillissoment met bonoeraing van den Edel Achtbaren Hoer Mr G T J DE JONGH tot RechterCommissaris en van ondergeteekende tot curator De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 1 Maart 1907 EEMIEM TAN THEE Hen wordt verzocht op t neitli Ie letten DIT H T MaOIZIJ VAIC M IIAVENSWAAY ZONEN QORINCBEH mi A l i Deze THEEËN worden atgelererd in verzegelde pakjes van V Ueee m em half en een Ned om met vermelding van Nommer er Prgs voorzien van nevonstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd wur j£ich tot de uitvoe lav van a a jB eerde orden aanber ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Zenuw en ilaaglijders o nit overtuiging als een werkelgke hnlp iijpli nood het boek aanbevolen Na ontvaogst van adres per briefkaartworlt d t boekje franco per poat toegezonden door BLOEFOSL S Boekhan Za tboiiimel