Goudsche Courant, maandag 4 maart 1907

Maandag 4 Afaart 1007 No 10873 45ste Jaargang fiouDSOiE mmrni i ieuw8 en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken komtin OnsGeDoegeD Telefeea Xo St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Teletoi n So 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per d ie maanden is 1 26 franco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN jir yW Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gemeentewerken van Gouda DIN8DA8 den 12n MAAKT 1907 des namiddags ten ore zullen BUfiOEMEEüTEE en WETHOÜDEES van GOUDA trachten aan Ie besteden Het maken van een Conciërgewoning in het gebouw van Bouw en Woningtoezicht aan de Spieringstraat InlichtingeD dagelijks ten 9 i en ten 1 nre Op het Stadseri waar bestek enteekening i 50 cent Torkrfjgbaar is Te Hoop VOËliBlt TEi bg minstens 1000 K a geldk bjj C A BBODWER Hoercapelle HUIS TE HUUR Ileerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Ke dei flinke Tuin Voorzien Tan öas en Wattf leiding Te bevragen B 89 ïer Drukkerij fan A BRINKMAN ZOON kan een aankomend Zetter geplaatst orden Aanmelding Lange Tiendoweg D 60 Verkrijgbaar In flesschen 60 ets tH et enl 1J S bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AN KEU I F AD RICHTER de Co Rotterdam T Gouda by C LUtJEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 IVoord Brabanisch Schoen en Laarzenmaeazlju KLEIWEG E jo tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVEKSCil IK E Sterke Soboollaarzen ei Opruiming van restanten Aanbevelend c s ins Alle reparatifin en aangemeten werk Wild en Gevo eile Van al heden en eerder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklnar schoongemaakt banco door geheel Nederland Aanbevelend T O t7TTlI£Z G Poelier Oosterstraat 18 BOTTEBdÜC Telaphoon latere No 2081 Scheepsramp Hoek van Holland De Earner van Koophandel en Fabrieken alMer besloot in hare gister gehouden vergadering zich beschikbaar te stellen ten einde giften in te zamelen voor hen die bij de ramp aan den Hoek van Holland alles verloren hebben en ten einde gelden bijeen te brengen ter verbetering van het reddingswezen in den meest uitgebreiden zin waaronder ook begrepen verzorging van na Ie laten weduwen en weezen van hen die hun leven wagen tot redding van schipbreukelingen Zij werd tot dit besluit gebracht door het verzoek van verschillende ingezetenen en geeft hierbij kennis dat de giften in dit blad zullen worden verantwoord en bij voorkeur worden ingewacht bij den Voorzitter en den ï ecretaris I IJSSEL DE SCHEPPER Voorzitter A VAN REEDT DORTLAND H BRAAT J W SCHOUTEN A W ROES ö PRINCE A GOEDEWAAGEN H KNUTTEL L P HOOÖENDIJK Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Secretaris 20 perceot korting De bons van de firma BLlJYSSi iN hebben een gegarandeerde waarde van lO cent Haarde firma BLUYSSEN op gemiddeld 60 cent vvinkelwaarzoo n bon toegeeft zoo geniet men bij de firma BLUYSSKIV een korting van niet minder dan 20 percent TMiOlDt WUDSTR41T1S7 Het Wapen van Asten m Cepen$perzeRerfng lt aa $ebappij a v tia l t DordrccM OMciicM In l$73 maat clMipp ll k Kavilaal ott li nd t 3 000 00 Otnckcrd Bt4rag ruim M ainie ll s rM nita Mt BlIllMm M M V L OOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTEH in elke stjil van de eerste fabrieken tegen concarreerende prgzen AiDle gef van Gas Waler Spreek Blor en Ëleelrlsche geleidiggen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudaoh Verlichting Uagatljn DG AVOMDl§lTeR daar alles door bekwame fitters verricht wordt Tan f 1 u 1907 kost DE JOi G s Ree ame CACAO per I kilo bus f 2 40 kilo bus 1 30 f kilo bus 0 70 kilo bus 0 32 DE OOBDKOOP3TE A DE MEEST FRACTiaCHEf DE MEEST VOLLEDIOE MOOEBLAÖEI zijn beslist die der Firma WELUOl THE LAUIBS JOVHtlAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL UBEHSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD HENS EASaiONa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met koetel Holl Bijvoegêel Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn ÖEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrjgbaar by MILLY SIMONS Den Haag OMavolgbaar ii n thans door nieuw gevonden toepassingen onze to alleeer getcMMerile ForIretlen fetmture Bogaert zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuiga zich geen imitatie voor de eeJkfe te ontvangen Qelll Prpcourant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratU op aanvraag Boxtel H BOQAEBI Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen t bezichtigen zjjn HU HM tMi MMluiWjruli I in kbl rkitir iMiiii UilnorHMna to Toanl duM m XfauteMeboKnrtfh ItibAppntmrTUiC N MMIwte v wlll l llk Str l4 litalM 0f lï op tt m 1 fabrlekmMrlc ky lMrMWMallmhiHlMMw rt lutari I H M r v w tw Glonda Dnik van A BRINKUAN k Zi EEIT EBMEDIE Tweeërlei grief tegen de thans bestaand organisatie van onzen Wetgevenden Arbeid is in den laatsten tijd up den voorgrond getreden de gang van de wetgevende machine is te traag het gehalte der producten van wetgeving laat te wensclicn over Beide grieven houden nauw met elkander verband De trage voortgang van het wetgevend werk vloeit voor een gïoot deel voort eenerzijds uit de toegenomen beteekenis en steeds zwellenden omvang der politieke debatten bij elk onderwerp dat aan de ord is anderzijds uit de omstandigheid dat J nze volksvertegenwoordigers in de eerste plaats om hun politieke kleur gekozen worden terwijl eerst in de tweede plaats wordt gelet op speciale kennis van de onderwerpen welke wettelijke regeling behoeven zoodat het vaak meer geluk dan wijsheid is wanneer onze volksvertegenwoordiging op een bepaald gebied van wetgeving hoogstaande deskundigen in haar midden telt Dientengevolge acht elk ïöltoertegenwoerdiger op zijn beurt zii h geroepen ook indien hij de deskundigheid hiertoe ton eenenmale mist bij ingrijpende wetsontwerpen wijzigingsvoorstellen te doen öf in overweging te geven waarvan hij de gevolgen de eigenlijke strekking den invloed op de regeling iu de praktijk slechts ten deele soms te nauwernood of volkomen verkeerd overziet En zoodoende wordt maar al te vaak de behandeling der onderwerpen noodeloos gerekt doordat het bij gemis aan voldoende kennis van de toestanden welke men wil regelen en van de portee der ingediende voorstellen dikwijls onmogelijk valt elkander van ongelijk te overtuigen of althans daarmede soms dagen gemoeid gaan Van een en ander is herhaaldelijk het gevolg dat eenig ontwerp uit den smeltkroes der debatten veel slechter te voorschijn komt dan het er inging Door hun vele beslommeringen van politieken aard in verband met de langdurige zittingsperioden der Kamer welke het gevolg zijn van den steeds grooter omvang van de politieke ttViLLETOX IN DUB BELE B ANDEN 34 Helaas 1 zou ik haar niet den grootsteu dienst bewijzen door baar leven niet aanhet mijne te ketenen f Welk een toekomstgaat zij aan mgn zijde tegemoet f Wat kanzii verwacliten wat hopen P Zii verwacht de verwezenlijking vanje beloften ziJ hoopt op je genezing Zij isbereid zicli voor je op te offeren Maakhaar de vervulling dier taak gemakkelijk breek met je verleden en je zult het geluk gegrondvest hebben van twee jonge menschenlevens Maar dan moei ik ben die mijn metgezellen waren in het vloekwaardig bestaan dat ik tot dusverre leidde nooit wederzien Ik ben zoo zwak dat ik onophoudelijk weder onder hou invloed zon geraken Welk een verdienste zon je hebboovan de overwinning als je geen strijd tevoeren badtP Het sloeg hall twee Kom Christiaan het is nu tijd om jeaan de gasten te vertoonen Vooruit I Laat DÏ Ten tfjd om mjln galaat flink disrasbië en van de beraadslagingen over wetsontwerpen van eenige beteekenis missen de meeste volksvertegenwoordiger ook veeltijds den tijd de kracht of den lust zich behoorlijk in te werken in de technische details der wetsontwerpen wat niet weinig bijdraagt tot de geschetste vertraging en mindere deugdelijkheid van den parlemeiij airen arbeid Om hierin Verbetering te brengen zijn verschillende middelen voorgeslagen Sommigen verwachtten heil van een vaag herzie u zelve alsof het hier onwil bij onze volksvertegenwoordigers gold in stede van onmacht om anders te handelen bij de thans geldende parlementaire inrichting Anderen erkennend dat hier iets veranderd moest worden meenden dat men kon volstaan met binnen de grenzen onzer grondwettelijke regeling van het parlementaire stelsel de werkwijze der Kamer te wijzigen ten einde hetzij tijd te winnen voor de debatten hetzij een sneller of deugdelijker beliandeling van ingrijpende wetsontwerpen te waarborgen Weer anderen eindelijk scherper Bde waren van oordeel dat ofschoon op het oogenblik wel niets anders bejiroefd kan worden dan door wijziging van het Reglement van Orde eenige verbetering aan te brengen de oorzaak der kwaal veel dieper ligt en slechts door wijziging der samenstelling en bevoegdheden onzer volksvertegenwoordiging valt weg te nemen Van wijziging alléén der bepalingen van het Reglement van Orde verwachtten zij weinig al juichten zij elke zoodanige wijziging toe wanneer daardoor slechts eenigszins verbetering in den toestand werd aangebracht Wat op dit gebied tot nu toe is geschied stelt de laatste groep ongetwijfeld in het gelijk De zoogenaamde vereenvoudigde werkwijze der Kamer de instelling van vragendagen de afschaffing van het adres van antwoord op de Troonrede en de discussie daarover om tijd te winnen voor het begrootingsdebat de vervroegde indiening der begrootingen het heeft met koud water te verfrisschen en een ander costoum aan te trekken dan ben ik tot uw dienst XII Ofschoon er geen nieuwe gasten werden aangediend bleven Vernier en zijn amilie nog steeds aan den ingang alsof zij daar minder blootgesteld waren aan do glurende blikken der geuoodigden De alwezigbeid van den bruidegom was het onderwerp vau aller gesprekken Het praatje ging reeds dat Christiaan met den avondtrein in gezelschap van Etiennette naar Monte Carlo was vertrokken Men had bem aan het station gezien Hij zou zelfs den persoon die bem op bet perron ontmoet had gezegd hebben Zij willen mg met geweld laten trouwen Maar ik beo den dans ontsprongen I Eén was er onder de gasten die Clamiron onder het zegel van geheimhouding in het oor fluisterde dat Christiaan vóór op reis te gaan een halt millioen uit de brandkast van zijn vader had gestolen en dat Vernier reeds stappen had gedaan om Etiennette te laten arresteeren U slaat de plank Jgeheel mis badde onvelbetelijke StraaisteSn met een effengezicht daarop geanttroord H9 heeltgaan hall milIloaD irasca geatolao maar geen ander resultaat opgeleverd dan dat er zoo mogelijk nog meer gepraat wordt dan vroegere jaren en allerminst dat er meer dat er deugdelijker werk wordt verricht Evenmin als men er langs dezen weg in slaagt tijd te winnen evenmin vreezen wij is door wijziging van het Reglement van Orde alleen een sneller en deugdelijker afdoening van moeilijke wetsontwerpen te verkrijgen In die meening worden wij versterkt wanneer wij het Voorloupig Verslag der Tweede Kamer lezen over het voorstel van de leiders der verschillende richtingen in die Kamer om met het oog vooral op de voor de deur staande bij uitstek technische moeilijkbeden biedende verzekeringsontwerpen de Kamer de bevoegdheid te geven door wijziging van het Reglement van Orde te besluiten tot benoeming van Commissies van Voorbereiding die uit meer dan vijf leden bestaan Men hoopt blijkbaar zoodoende de nyJgi Iijklieid te scheppen dat elke parleflientaire groep in die Commissie van voorbereiding vertegenwoordigd is waardoor naar men verwacht groepen die thans nu die Commissie uit niet meer dan 5 leden kan bestaan daarin geen vertegenwoordiger kunnen hebben minder geneigd zullen zijn bij de behandeling van het ontwerp hun licht over de zaak te laten schijnen en daardoor de behandeling te vertragen Reeds a priori valt intezien dat dit middel al bitter weinig baat zal geven Dat het eenigszins doeltreffend zou kunnen zijn ware te verwachten indien reeds thans viel te constateeren dat bij de behandeling van belangrijke wetsontwerpen weinig of geen discussie werd gevoerd van de zijde van de groepen die daarbij wél in de Commissie van voorbereiding of in de Contmissie van rapporteurs vertegenwoordigd waren Het tegendeel is echter meermalen gebleken zoodat er weinig aanleiding is voor de hoop dat het aangeprezen remedie tot sneller werken zal leiden Valt overigens te verwachten dat door anderbalf Ik was er bij De kassier wilde tegenstand bieden maar ik lieb dien kerel een revolver onder den nous gebonden Christiaan heelt één millioen voor zi gehouden en de rest aau mg gegeven Ik beb de bankbiljetten in miJn zak Wilt u ze zien Maar waarde heer Oeen maar I ging Clamiron voort Ikwas bem dien kleinen dienst wel verplicht Hij boeit mij indertijd geholpen toen ik mgn moeder afranselde Wat zegt u P vroeg het slaohtoljfvan Straalsteen s cynische linraor Ik zeg mijn moeder afraiiaolJo Christiaan betreft denkt u dat diezóó u bagatel Pargs beeft verlaten F Hijbier gebleven doch verteert het geld nietmet Etiennette die hem begon te vervelen maar met een leeuwentemster uit den circus Gelooft n mg uietf Vraag het hem danzelf daar ia hg Voor de blikken vol verbpteriog van fieo die er een heimelgk genoegen in vonden zijn schanddaden breed uit te m ten verscheen Christiaan kalm en glimlachend Hj liet zich de band drukken door beo die eenij e oogenblikken te voren de schandelijkste laateriogan ran ham badden renpreld en het aangegeven middel de voorbereiding en daardoor de behandeling deugdelijker zal zijn Het Voorloopig Verslag betwijfelt het op goede gronden In de eerste plaats vreesde men dat zulk een Commissie uit mandatarissen der politieke fracties samengesteld te veel invloed zou krijgen Bij instelling daarvan zal het zwaartepunt der behandeling naar die Commissie verlegd worden en zal hoofdzaak worden niet eene behandeling in t openbaar maar eene behandeling in geheime vergadering van de fracties en van de Commissie Het afdeelingsonderzoek zal van weinig belang zijn als elke fractie hare wenschen door een of meer vertegenwoordigers in de Commissie kan brengen en de afdeelingen zullen dus slecht bezocht worden Nog veel bedenkelijker is dat de openbare behandeling veel van hare beteekenis zal verliezen aangezien het in den regel niet mogelijk zal zijn tegen de door de Commissie genomen beslissingen op te komen In Gemeenteraden heeft de ondervinding geleerd dat het algemeen belang door zulk een wijze van behandeling waar raadscommissies de zaak voorbereiden en alsdan in t openbaar de zaak zonder veel beraadslaging wordt afgedaan schade kan lijden Een beroep op buitenlandsche Parlementen die honderden leden hebben en waar dus onmogelijk alle leden die iets te zeggen hebben aan de openbare beraadslagingen kunnen deelnemen gaat natuurlijk niet op Voorts zal op deze wijze de groote meerderheid der leden weinig invloed kunnen uitoefenen op de behandeling der gewichtigste zaken en de noodige opgewektheid om met ijver aan het werk der Kamer deel te nemen verliezen hetgeen op den duur nadeelig moet werken op de wijze van vervulling van de taak der Kamer Bovendien zou het rekening houden met politieke fracties ten gevolge kunnen hebben dat de verbonden fracties die in de Kamer de meerderheid vormen in de Commissie slechts een minderheid zullen tellen Maar vooral van gewicht is de met een vriendelijk lachje nam hjj de gelokwenschjn in ontvangst Toen liep hij langzaam voort alsof by iemand zocht Hjj bespeurde Oeneviève die naast haar moeder zat en naderde baar onijllddellijk Ik moet u mijn verontschaldigiogcn aanbieden ofschoon mjjn vader u zondertwijlel heeft gezegd aan welk een ongevalmijn voitraging is te wgten Maar onzewaarde dokter was dadelijk bü de hand Mag ik n mjju arm aanbieden f i iZiJ zag hem met haar donkere oogen dii ringend aan ï beleedigen daisterde z j Mcht dut Heen hij baar kon im U m afTiet oogenblik dat aller oogen op o isgevestigd zijn Mun heeft al te veel gelegenbeid gehad uwe alwezigbeid te bespreken Maar het moet tusschen ons beiden tot een verklaring komen Ik aanvaard alles wat giJ mij wiltopleggen Oearmd liepen zg door de salons met iedereen een vriendelijk woord of een handdruk wisselend Zoo moesten zij met schier gebroken hart het masker van geluk voor het aangezicht dragen totdat zg hel boudoir van mevrouw Vernier hadden bereikt waarvan de portieres geopend waren WordtJuTTolgd f