Goudsche Courant, maandag 4 maart 1907

Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN Costumes tailleur en Regeninantels pmerking dat het rekenii g houden met politieke fracties oneigenaardig is omdat het iuzicht zich niet altijd regelt naar de fractie waartoe men behoort Het komt vaak voor werd betoogd dat de leden eener fractie over eenig punt van wettelijke regeling niet eenatemmig denken en dat daarentegen tusschen leden van verschillende fracties omtrent zoodanig punt eenstemmigheid bestaat In verband hiermede achtte men het bepaaldelijk niet wenschelijk het onderzoek van de verzekeringsontwerpen aan eene uit vertegenwoordigers der politieke fracties samengestelde Commissie op te dragen Nog verschillende andere practische bezwaren werden opgesomd Maar het hierboven medegedeelde is wel voldoende om reeds bg voorbaat de conclusie te wettigen dat men bij de instelling van zulke groote Commies weinig baat zal vinden Geen wonder trouwens Het feit dat men aanhanger is van een bepaalde politieke richting geeft allerminst waarborg dat men een juist inzicht zal hebben in de wijze waarop eenige zaak in concreto het best wettelijk valt te regelen Wat heeft men dus en ziedaar de hoofdzaak waarop alles neerkomt aan een Commissie die weliswaar politiek veelzijdig ontwikkeld is maar welke niet den minsten waarborg biedt voor een juiste beoordeeling van de bepalingen van eenig wetsontwerp omdat het een toeval zal wezen wanKeer zij ook technisch een voldoende rnimen blik en een veelzijdige ervaring zal bezitten Wat door dit voorstel zou worden verkregen zou dus in den regel niet meer zijn dan een op de spits drijven der politiek een opofferen van inzicht aan richting zonder eenig positief nut Want wanneer nu de leden die een inzicht hadden afwijkende van de in de Commissie bovendrijvende strooming dat inzicht bij de openbare behandeling gingen verdedigen of in amendementen belichamen dan zou de Commissie van Voorbereiding aan hare immers uitsluitend politieke samenstelling bezwaarlijk het gezag kunnen ontleenen om een deskundig oordeel uit te spreken over de denkbeelden dier andersdenkenden zoodat de behandeling van de ontwerpen zoodoende nóch korter noch degelijker zou worden En nu wenschen in het Voorloopig Verslag wel verscheidene leden dat aan de voorgestelde wijziging nog zou worden toegevoegd een voorstel tot beperking van het recht der leden tot het indienen van amendementen maar men gevoelt dat dit paardenmiddel in nog hooger mate tot willekeur en tot schade voor de deugdeUjkbeid der wetsontwerpen zou leiden Volkomen kan hun worden toegegeven dat de bestaande regeling maar al te vaak leidt tot indiening van niet genoeg overdachte rauwelijks in het debat geworpen amendementen Maar het denkbeeld om ter voorkoming daarvan als regel te eiicben dat amendementen bij de Commissie van voorbereiding moeten worden ingediend dat de voorstellers dan aan de behandeling daarvan in de vergadering der Commissie zouden mogen deelnemen en in verband daarmede dan bij de openbare beraadslaging nieuwe amendementen slechts toelaatbaar zouden zijn als deze door minstens U leden ondersteund waren of de Kamer ze bij meerderheid van stemmen toeliat dat denkbeeld is daarom ten eenenmale verwerpelijk omda de Commissie van voorbereiding in haar samenstelling niet den waarborg biedt een intrinsiek gezaghebbend oordeel te kunnen uitspreken over de amendementen aan haar oordeel onderworpen daar zulks slechts kan geschieden door der zake kundigen welke allicht in de bedoelde Commissie ontbreken of in de minderheid zyn daargelaten nog dat zwakke politieke groepen in den regel niet in staat zouden worden gesteld in den loop en naar aanleiding van de openbare beraadslagingen Dog een amendement voor te stellen Onze conclusie luidt derhalve dat het denkbeeld van de heeren Ooeman Borgosius CS hoe sympathiek ook om de goede bedoeling welke er aan ten grondslag ligt ons niet zal kunnen geven wat onze democratische ijd vereischt wetten die zich zoo volkomen mogelijk aanpassen aan de nooden en behoeften onzer maatschappij een snel en toch degelijk werkende wetgevende machine waarin niet slechts de beginselen worden vastgesteld welke tot richtsnoer der wetgeving hebben te dienen maar tevens en bovenal de practische uitvoering daarvan de beUchaming in maatregelen die van inzicht en ervaring getuigen door eene doeltreffende regeling behoorlijk gewaarborgd wordt Naar zulk een regeling te streven bij de komende Grondwetsherziening dUrop aan te sturen is plicht van allen die het wel meeneii met de belangen van ons volk Buitenlaodsch Uverzichi Reuter seint uit Pretoria dd 1 Maart Het kabinet Botha is thans als volgt gewijzigd Botha iresidert Smata koloniale secretaris waariiomeod prucurear generaat Huil ministor van financiën Devilliers van mgoen Rissik van openbare werken en landbouw Maandag zal het kabinet worden beecdigd bet parlement komt daarop onmiddellijk byoon ter verkiezing vnn een speaker en verdaagt dan de zittingen tot Mei of Juni Met de jongste beslissing van den Bondsraad die da nitslaiting van bet guheele bais van Cumberland voor de opvolging in Brunswgk handhaaft beeft het Brnu wijksche vraagstak opgehouden een vraagstok te zijn Het besluit i genomen met algeIneene stemmen op die van den Branawgkscben gevolgmacbtigde na die zich onthield Familiebetrekkingen hebbeo bjj de hondsvorsten geen gewicht in de schaal gelegd alle bondstatcn hebben zich met de opvatting van Prnisen vereenigd Kr biyit nu voor den Braiiswgkscben Landd ig niets anders over dan zon gauw mo elgk een nieuwen regent te kiezen Onesen het bolwerk van de Polen zul volgens een bericht aan de Kölo Ztg in een niet al te verre toekomst een overwegend Dnitsche stad z o geworden Rondom Bnesen is al het land door de Dnitsche kolonisatiecommissie opgekocht Er zjjn reeds honderden Dnitsche boerengezinnen aangekomen om het te bezetten en middelerwgl liebben ook Dnitsche ambachtslieden en kooplai te Qnesen vasten voet gekregen Naast den dom het doel van de Poolsche bedevaartgangers zal binnenkort een prachtige protestantsche kerk verrijzen De staat zal naar men zegt een hall millioen in de bonwkosteu bijdragen Verder rekent men op een ruime bgdrage van de kerkelijke gemeente te Unesen op geschenken van particulieren inzamelingen enz De Engelsche regeering blgkt thuis en buiteoshnis niet dezelfde meeningen te zijn toegedaan Thais strijdt zy tegen de nadeelige gevolgen viin een Hoogerhuia waarin de zeer ongelijke verdeeling der partgen niet kan worden hersteld wijl zoowel de rechtstreekscbe als de zijdelingsche controle der kielers ontbreekt Ëen constitotie waarbg zellbestanr werd toegestaan aan Transvaal werd afgekondigd maar daarin werd de benoeming van de leden van het Hoogerhuis opgedragen aan den Gouverneur Kn waar na het volk gelegenheid vindt zich uit te spreken door de verkiezingen voor het Wetgevend Lichaam daar heelt de Regeering van het Kngelsche Rgk door middel van den Qonverneur de macht tegenover dat wetgevend lichaam een Eerste Kamer te plaatalan waarvan de meerderheid besta it uit deWoepec die in het land de minderheid uitmitken Terecht hebben de gekoienivertegenwoordigers van Het Volk en van de gematigde Engelsche nationalisten tegen die samenstelling geprotesteerd en de herziening verzocht der benoemingen door Lord Selborne gedaan zy doen daarvoor een beroep op de regeerlog van het Engelsche Rijk Kn zg doen dit in ds meening dat die regeering na zelt ondervonden te hebben hoe moeiigk het U met een Eerste Kamer op te schieten wier leden hun mandaat niet van bet volk verkregen hebbeo by het scheppen van een nienwen toestand dit euvel tenminste zon pogen te voorkomen Cit het antwoord gisteren door Winston Charchill in het Lagerhuis gegeven blgkt dat die meening voorbarig was De Engelsche regeering die thais op herziening van de samenstelling van bet Hoogerhuis aandringt geelt de Tranavaalsche regeering niet liir chance maar keurt de partg benoeming goed door Lord Selborne gedaan flat oogenblik wai na gaaitig gewaMt om de wgze van samenstelling van bet Transvaalsche Hoogerhuis te veranderen Lord Elgin en zgn ambtgenooten hebben die gelegenheid verzuimd De nnionistiscbe bladen beweren in de verkiezing te Brigg waar een liberale meerderheid van 1726 in Jannari 1906 nu veranderd is in een unionistische meerderheid van 116 stemmen het bewys te zien dat het land reeds van de liberalen genoeg heelt naar tariefhervorming verlangt en aan de rechten vaii het Hoogerhuis niet getarnd wil hebben De liberale bladen trachten dat beloog te ontzenuwen en halen daarvoor nit nnionistiscbe bladen zelf berichten nit Baigg aan waaruit blgkt dat de verkiezing van den liberaal verleden jaar en van den nnionist nu voor een goed deel te verklaren is uit het leit dat zg mannen waren in de klesaldeeting welbekend en gezien en die tegenover zich een candidaat hadden die in bet district niet bekend wae Sir Berkeley Sheffield die nu gekozen is is een rgk jong edelman uit het district Hg heelt onlangs een park aan de burgerij gegeven en meer En nn hg gekozen is heelt men hoop dat hg zgn district verder zal bedenken Ook geelt hg werk aan een groot aantal kiezers Voeg daarbg dat Gaest de liberale candidaat bg de werklieden in een slecht blaadje staat omdat hg volgens hun opvatting te Cockermonth de verkiezing van den arbeider heelt belet en men begrgpt dat Brigg nog geen auliliberala strooming in den lande bete ekent Vader Gregoriiia Petrol de liberale priester is vertrokken naar het klooster dat de Heilige Synode hem beangst voor zgn groote popularitait voor drie maanden als verbigl heeft aaiigezen Hoerende dat Petrol te Peteraburg candidaat voor de Doema was achtte de Synode het haar plicht den gevaarlgken priester te verwydoren Een geweldigen imenigte bestaande nit studenten tallooze leden der geestelgkheid en bekende letterkundigen pope Petrol is een journalist van naam deed hem uitgeleide De gendarmerie had hen niet willen toelaten op de perrons zonder biljet Alles kocht daarop kaartjes naar t eerstvolgend station Toen Petrol in zgn wagen stapte riep de menigte Tot weerziens tot 20 Eebrnari 1 Deze datum staat gelgk met 5 Maart N S als wanneer de Doema wordt geopend De vooruitzichten waaronder de nieuwe Kussische Doema binnen enkele dagen bgeeukomt worden in berichten nit Rusland zeer somber geschetst De Tsaar is beslist ongeneigd weder een troonrede to houdtn en wenscht van de geheele Doema geen notitie te nomen Hg droeg aan verschillende personen op de zitting te lapenen maar allen hadden bezwaren zooals graal Pahlen minister Jermolol en de president van den Rgksraad Friscb Eindelgk werd een Oekase opgesteld waarbg aan den vice president van den Rgksraad Qoloebel werd opgedragen de zitting der Doema te openen Een adres van antwoord op de troonrede wordt niet verwacht Van amnesti vei leening in welken vorm ook wordt niet gesproken Maar in de omgeving van dm Tsaar is de macht van den Bond der Echt Russische Mannen wiens optreden overal weerzin wekt verbazend groot De Bond vormt hoewel haar invloed in bet land ongeveer niets beteekent een nevenregeering die vastbesloten is elke wetgevende macht aan de Doema te ontnemen en haar bgeenroeping te maken tot een zuivere vertooning Generaal Kanlbars die in Odessa het woeste optreden van dien Bond begunstigde heelt van het protest der vreemde consuls gebruik gemaakt om zgn positie te versterken en de nationalistische gevoelens in de holkringen te vleien Hg heelt volgens een mededeeling in de Boesskuja Snamja het orgaan van den Bond aan den Tsaar geschreven om zich te beklagen over de protesten en gevraagd of hg onder de bevelen van den Tsaar ol onder die van Engelsche en Joodsche consuls staat f Hetzellde blad publiceert dagelgks telegrammen aan den Tsaar waarin dezen wordt verzocht alleenheerscher te blgven en geen verdere concessies te doen De personen die deel genomen hebbeu aan progroma en tot dwangarbeid veroordeeld werden zgn door den Tsaar begenadigd Dat zgn voorbeelden van den invloed die op den Tsaar wordt geoefend om hem in da meeoing te brengen dat de Bond van Ecbt Russische Mannen eigeniyk de ware vertegenwoordiger van het volk is En onder die omstandigheden is het begrgpelgk ondanks de duidelgk gebleken stemming onder bet volk dat 369 leden der oppositie en 9G reactionairen naar de Doema losd dat Biat in politieke Bouiiebe knngen gavreaad ol verwacht wordt de regeering volkomen onder den invloed van dien Bond van Echt Rossischo Mannen zal handelen waardoor elke werkelgk wetgevende daad van de Doema byvoorbaat oumogelgk wordt gemaakt Men wordt verzocht dit te onderzoeken Do volgende getuigenia werd ons gegeven door een bewoner van Gouda en daar zij veel personen van hun lyden verlossen kan in deze stad zullen zg die hieromtrent meer willen weten goed doen daarnaar Ite inlormeeren Mejullronw H de Moog wonende Verlo en Kost o 501 te Gouda meldt ons Gedurende dertien jaren heb ik geleden aan een onopboodelgke fngdende pgn in den rug en leadeneo die zich soms uitstrekte tot in bet middel Het kostte mg veel moeite en pün om mg te bokken en het was mg dan ook erg hinderlijk ia mjjn huiahoudelgke bezieheden s Nachts kon ik niet rustig slan o van de pgn en s morgens stond ik meer vermoeid op dan den vorigen avond bij het naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer deze eenigen tgd bleef staan bevond zich daar veel bezinksel in Ik had ook veel te Igden van duizelingen en plotselinge zweetingen die nnmiddellgk door huiveringen gevolgd werden Ik ben bljj dat Ik in aanraking met Uw Foster s Rngpgn Nieren Pillen kwam nadat ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans nee eenigen tgd met Ow pillen doorgaan ten einde zeker te zgn van een volkomen genezing Ik acnt het mgn plicht mgn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die loden zooals ik voorheen dit kunnen zien Ik onde geteekendo verklaar dat hét bovenstaande waan is en machtig O het publiek te maken op elke wgze die ü goeddunkt Een kort woord gi richt aan vrouwen Velen onder ü schgnen voortdurend ongesteld misschien Igdt gg aan hevige pgn in don rug aan een kwaal die gelgkt op almatting aan migraine of overspanning der zenuwen Wees niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gg Igdt aan een der ziekten waaraan vrouwen Igden Een groot aantal dezer ingebeelde vrouwenziekten zgn ni ts anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal het zgn misschien Uw nieren welke in het spel zgn Verzeker U dat men U de echte Foster s Rngpön Nieren Pillen geelt dezefde die Mejullronw do Moojj gehad heelt Zij zyn te Gouda verkrggbaar bg de Heeren Weill Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel f 1 75 voor één ol I 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fraskrijk De regeering zal naar het heet discipli naire maatregelen nemen tegen de beamb ten die daar de bg Montagnini in beslag genomen stukken gecompromiteerd zgn Er ia gisteren in de kamer aangedrongen op een krachtiger optreden van de autoriteiten tegen de benden van moordenaars en dieven die de noord lgke departementen onveilig maken In 58 dagen heeft men 83 misdaden geconstateerd De regeering belooide een geheele omvorming van het politiekorps en gezumelgke maatregelen met België om het gebied in het noorden schoon te vegen Dditsciilind In den Rgksdag betoogde Körber van bet centrum gisteren dat het centrum volstrekt geen wraak had willen nemen voor de tiehaudeling die Boeren in den Rgksdag van Dernburg had ondergaan toen het de koloniale credieten verwierp Spreker wees ook het verwgt al van onvaderjandschslievendheld Uit Kopenhagen wordt gemeld dat bet Dnitsche keizerpaar een bezoek zal brengen aan het Deensche hol in Juli aanstaande Dit bezoek zou nogal lang duren omdat de keizerin nog nooit de Deensche hoofdstad gezien heelt Ook wordt gemeld dat de keizer tgdeos zyn reis naar de Noordkaap ook IJsland zal bezoeken EsaCLAKD Men verzekert dat de in de troonrede aangekondigde wet tot beperking van bet aantal drankgelegenheden ook een bepaling bevatten zal die het gebruik van meisjes in zulke inrichtingen z g barmaids die talrijker zyn dan de kellners in Engeland verbiedt Een deputatie za naar Minister Gladstone gaan om tegen zulk een bepaling te protesteeren Maar Gladstone beschouwt bet werk van vrouwen in bars als hoogst bedenkelgk voor de gezondheid de matigheid en de zedelökheid RUSLAJID Vao de nieuw gekoien doemaleden be Tonden er eb bSn 100 zegt de Corr Bnsse bg bon verkiezing in de gevangenis wegens politiek misdrgl Te Warschau zgn enkele personen iagerekend die verdacht worden van den dielstal in hel postkantoor Onder hen eenige schooljongens 17 Personen ter dood veroordeeld door den krygsraad wegens deelneming aan den opstand in Toekkoem zgn geluaileerd BiLtlK STiTE Bg de landing te Aleiandrette hebben 2500 Tnrksche soldaten die uit Yemen terugkeerden een betooging gebonden voor bet huis van den gouverneur Zjj lieten niet eer van hun dreigende houding al dan nadat hun achterstallige soldy betaald was Amesiiu Senor Patterson heelt een voorstel ingediend om alle spoorwegen in eigen beheer te nemen en daarvoor een obligatieleening git te geven van 11 milliard dollar Gemenefde Berichten Scheepsramp aan den Hoek van Holland Men meldt uit s Gravenhage In de Engelsche kerk aan de van den Boschstraat had gisteren een bgzondere dienst plaats gewgd aan do nagedachtenis van de bg de ramp aan den Hoek van Holland omgekomen en in het bgzonder voor den beer Arthur Eduard Herbert koerier van Z M den Koning van Engeland die tot de slachtoflera behoort De dienst werd bggewoond behalve door den Engelschen gezant bg ons hol sir Henry Howard diens lamilieleden en de leden der legatie door den minister van bnitenlandscbe zaken den commissaris der Koningin in Zuidholland mr Patgn enkele gezanten 0 a die van België en Roemenie lerwgl van de Koninklpe hofhouding werd opgemerkt biron Sirtema van örovestein Harer Majesteit s grootmeester Verder waren aanwezig baron Michiels von Verdnynon secretarisgeneraal bg het Hol van Arbitrage jhr RSell Ie secretaris bg dat hol Het kerkgebonwije was overigens geheel gevuld met Telangstellenden tot wie ook behoorde de heer Barger hoold van het Technisch Bureau welks monteur zooals men weet bg de ramp omkwam Ook waren eenige der hier vertoevende vreemde olfleieren aanwezig In een treilende rede van den kansel Schetste de Engelsche predikant Rev Ratlord de vreeseiyke ramp welke in gansch Europa zooveel ontzetting teweeg bracht en herdacht hg den Koninkigken koerier die in de uitoelening van zgn plicht het leven liet Aan liet slot van zyn rede herinnerde hg aan den heldenmoed van de redders die hun eigen leven in de waagschaal leggccde zoo bewonderenswaardige blgken van men8chlicvendheid aan den dag legden Voorts wees de spreker er nog op dat men nooit genoeg kan doen in ifet belang van de zeevarenden wier beroap steeds met de grootste gevaren gepaard gaat en in dit verband ook wgzenda op de yehnizen voor zeelieden deelde hg mede dat de opbrengst der collecte heden by dezeir rouwdienst geheel ten goede zou komep aan het Tehuis voor Zeelieden te Rotterdam en beval hg die inzameling aan Met een innig gebed voor de zielernst der gestorvenen eindigde de dienst en verliet men het kerkgebouw onder de orgeltonen ran Chopin s treurmarsch De Engelsche posterg maakt bekend dat de postzakken met de Berlin verzonden alle terecht zgn gekomen met uitzondering van een zak voor Leiden en twee zakken voor Amsterdam Van de aangeteekende stukken ontbreken er slechts twee uit het Westen van Engeland en bestemd voor Lelden In Engeland zorgt men goed voor de verwanten van die met de Berlin omgekomen zgn Een spoorweg vereeniging heelt aangeboden op haar school een kind van elk berooid gezin kosteloos op te voeden De vereeniging voor zeelieden die schipbreuk geleden hebben wil wekeiyksch ol maandelgkscbP 1 21 voor elke hulpbehoevende weduwe geven en 1 4 50 voor elk kind onder de veertien jaar Op verzoek van den Britschen gezant wordt ter algemeene kennis gebracht dat zgne regeering een belooning nitloolt van honderd gulden voor eiken postzak van het ministerie van bnitenlandscbe zaken Foreign Ollice te Londen alkomstig van het verongelukte stoomschip Berlin onder voorwaarde dat die tfX door de Britscbe legatie worden ontvangen voorzien van de oorspronkelgke zegels en met volledigen inhoud Eene passende belooDing zal ook worden gegeven voor elk stuk of pakket niet zak ol tasch afkomstig van bet Foreign Office öoene belooning lil worden gegeven voor bet Inleveren van D Hk oi taieb under Inbond St et 1 Men deelt de N R Ct mede De assuradeuren van Lloyd a te Londen hebben een inzameling gebonden ten behoeve van de redders van de overlevenden op t wrak van de Berlin en hebben reeda eene som van 1 4000 aan Lloyd s agenten alhier ter band gesteld Zy hebben daarbg in overweging gegeven dat een groot deel van die som ten goede zou komen bgr aan een lends voor nagelaten betrekkingen van redders bg schipbreuken Men meld t uit Ryssen Van t mooie weer hebben de stakenden Donderdag met hunne leiders gebrnik gemaakt om eene samenkomst in de open lucht te houden op den Friesebeo berg een uur van deze plaats gelegen onder de gemeente Markeloo Op deze hoogte werden de gewone toespraken gehouden Om ruim 5 uur kwam men Ryssen weer binnen in rgen van 4 over de Kaar door de Haarstraat naar t vereenigingslokaal in de Kerkstraat Naar wg vernemen zullen nog ruim 30 stakers 4 3gn er reeds weg naar Greven in Dnitschland vertrekken om daar in de katoenindustrie werkzaam te zgn de overtocht ia vry Indie i t hun bevalt volgen vroow en kinderen Men spreekt van een weekloon van 20 mark voor volslagen arbeiders Aantal werkwilligen thans 312 Men meldt nit Vlissingen De binnenkomende mailboot Koningin Vilhelmina van de Mg Zeeland is gisteren1 lorgen op de Schoo ie Waardin in de nabgbeid van de haven aau den grond gevaren Volgens een der opvarenden was het schip ongemerkt tgdeniï dikken mist omhoog gevaren e i ia er vol trekt geen schok gevoeld IJe 90 passagiers ei jost die per sleepboot ann wal werden gebracht vertrokken per lacultatieve treinen van 7 44 en 7 56 Gisterenmiddag is daaiop het schip dat geheel ongerairlgk zat zonder assistentie vlotgekomen en gisterenavond voer het weer op den gewonen tgd naar Engeland Men meldt uit Amsterdam Gisterenavond werd door een dame aan een agent van politie medegedeeld dat huur zoon zich in de badkamer bevond en op haar geroep geen antwoord gal De agent trapte daarop da deur dier kamer in en trof den jongeman in bewasteloozen teestand aan Aun een spoedig te hulp geroepen geneesheer mocht het gelukken den man die vermoedelgk door ontsnappend gas bedwelmd was geraakt weder tot bewustzgn te brengen Het Museum van Knnstnyverheid te Haarlem werd gedurende de maand Februari 4iezocht door 342 belangstellenden Uit de boekerg van het Mnseum werden 225 boek en plaatwerken verzonden naar verschillende plaatsen van hot land De School voor Kunstngverheid werd bezocht door 139 leerlingen Men meldt uit Heerenveen De machinist Reye iga werd heden ten paleize van justitie door den rechter commissaris geboord om inlichtingen te geven om rent de oorzaak van het ongeval Er moet hard gereden zgn op dit traject verkeeren de rails in slechte conditie en liggen ze ver van stevig Er liggen rails die stuk zyn juist in dat gedeelte waarin de Henzen der wielen loopen De toestand van den werkmeoster Bonda blijft ernstig de toestand van deu schilder Wesseling olachoon ook ernstig iets beter De beide overledenen zullen Maandag a s begraven worden StadsnieuMTs GOUDA 2 Maart 1907 LIJST van bg de Kamer van Kooi handei en Fabrieken ingekomen gitten in zake de ScbeepaRamp Hoek van Holland J A P M 1 7 50 J J A M 1 8 D H 1 6 J G f 1 6 P 1 10 H J N Jr 1 6 C G L 1 5 Mevr S Z 1 100 Mej ï d Does f 10 Totaal met vorige lyst 1 371 50 Hoewel wy van h t Bestuur van de Seciteit Ona Genoegen gewoon zgn dat ons op het gebied van Tooneelvoorstellingen steeds het beste gegeven wordt wat er te krygen is kunnen wg niet anders dan toejuichen dat de leden thans bg de 6e ol laatste Ahonnementsvoorstelling op Donderdag 14 Maart a s ook in de gelegenheid gesteld worden kennis te maken met Huzarenkoorts een biyspel dat in Dnitschland en Oostenrgk allerwege grooten opgang maakt en ook in Amsterdam Rotterdam on s Oravenbage en andere groote plaatsen steeds met uitbundig succes en voor overvolle zalen wordt opgevoerd zoo zelfs dat een der groote Hiagsobe bUden lebreei dat men daar n l in den Haag aan Huiarenkoorts leed Naar wg vernemen zyn er aan deze opvoering nog al buitengewone onkosten verbonden en hopen wg dat de leden ook door een overvolle zaal zullen bigk geven do pogingen van het Beatunr der Sociëteit naar waarde op prys te weten te stellen Do rolverdeeling de bezetting bestaat uit 2b personen is in handen van de dames van der Horst van der Lngt Melsert Marie Post 8 de Boer E de Boer van Ryk Tilly Lus M Kiehl E van Rgk Marie Haspels W Post BraakensiekenK Ternooy ApèlHaspels en de heeren Smit Hissink Gilhugi Alex Post Ternooy Apèl van Warmelo Branderburg van der Berg de la Mar Abas Rogs Barendse Musch Holkera van der Does en Morees Naar wy vernemen zal ondag 3 Maart in d Sociëteit Ons Genoegen door den Heer H C van Staveren een miniatuur tooneel worden geëxposeerd wat voor zeker de moeite wel waard zal zgn het te gaan bezichtigen Vlist 28 Febr In de Zaterdag jl gel Onden raadsvergadering alhier werd de nieuw benoemde burgemeester de beer G V W Baron van Hemert ols zoodanig geïnstalleerd De oudste wethouder wenschte in een korte toespraak den Burgemeester geluk met zgn benoeming en uitte den wensch dat zgn Z Edel achtbare nog vele jaren tot welzyn dor gemeente aan het hoofd zou mogen staan De Burgemeester dankte hierop voor de gesproken woorden In dezelfde vergadering werd hg eveneens benoemd tot Ambtenaar van den Bnrgeriyken Stand GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Febraari zgn de vplgende vooiwerpen aan t bureau van politie gedeponeerd 1 broche 3 sleotela 1 sleutel mot plankje en 1 heeren vest Voorts zgn te bevragen Een manchetknoop bg Swaniiik Spoorstr 23 1 huissleutel bg Lourier van Streyenstraat 74 1 glazenspuitje bg Both B v C weg 295 1 Etni inhoudende 2i cent by Jager Turlmarkt 17U 1 Zwarte handschoen bg Barendse van Stregenstraat 88 1 Damesparaplaie by Rietveld Wachtelstraat 219 1 band van een kinderwagen bg IJsselstgn aaa do P C Bolhstraat U3 1 Zilveren broche bg Baas Gouwe 81 1 grgze handschoen bg ï b Beo Groeneweg 421 1 Dameshandschoen bg A do Rek Kniperstraat 89 2 moeren van een wagen bg Oraatland Spoorstraat 1 1 Rozenkrans hg Fennet Molenwerf 31 1 Kindorschoentje by Steenwinkel Vlamingstraat 376 1 atuk gouden dames ketting bg Kgnaarts 8t Anthoninsstraat 134 1 gondeo ring met steentje bg Snel Wilhelminastraat 65 1 Rozenkrans by Groenendgk Spieringstraat 95 1 Dasspeld bjj van Elk Snoogstraat 912 1 Rozenkrans biJ de Jong B v C weg 169 1 handschoen bg V d Panw Gouwe 31 1 Zilveren oorbelletje bg van Leeuwen Hontmansgracht 250 1 bniesleutel bg de Jong Peperstraat 15 1 Bus met petroleum by Baas Gonwe 81 1 Geele Portemonaieinhondende 9 cent bg Anker Boelekade 194 1 pet by Goedewagen Gonwe 22 1 Gouden dasspeld bg Sprugt Bleekerssiagel 262 1 band van een Kinderwagen by de Korte Kraideniersstraat 208 1 Gouden damesring by den Riet Geuzenstraat 53 1 Rozenkrans hg de wed den Biet Spoorstraat 1 jongensmuta bg van Dgk P C Bothstraat 117 1 blauwe balsdoek Keizeratraat 139 1 Wandelstok Kei zerstriat 139 1 haarkam by Bosman IJssellaan 618a 1 huissleutel bg Wortman 1 Doosje met spons bg Schoonderwoerd Wilhelminastraat 19 1 Portemonnaie inhoudende 1 halve cent bg Revet O Haven 106 1 GrilleldooB bg Donker Markt 137 1 Portemonnanie houdende 7 cent by v d Heuvel Moordrecbtscheverlaat 159 1 Penhouder hy Huisman Corn Ketelstraat 539 1 Pakje inhoudende een streng en 50 centen bg Schonten Heerenstraat 654 1 Broche by Jansen Willerasteeg 151 1 Pcrtemonnaie inboadendende Dameshorloge oorbelletje en 33 centen bg van Vreumingen Westhav1 Papiertje inb 33 centen bg Koolman Bogen 1 Viscbmand bg Kind B v C weg 30 1 Korte winterjas honker bii Mimpen Kniperstraat 194 1 lietapomp by Heerkena Baam 89 1 Zilveren Broche by Leemeger IJssellaan 756 1 Leesboek bg Groenendyk Groeneweg 150 1 taalboek bj Scharloo Boomgaardstraat 58 1 zweep by Akkerman Boelekade 272 1 hocdentnig bg Henze van Huningen Bockenbergstraat 779 1 halsband bg Blom Nobelstraat 251 De Commissaria van Politie W N VAN GABDEBEN AÜVERTI iMTIEl Voor de bewyzen van deelneming bg gelegenheid van het overlgden van onze Moeder Behuwd en Grootmoeder Me de Wed H VAN CITTEBT BiKKKR betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam B P VAN CITTERT Gouda 2 Maart 1907 Koninklijke Fabriek DE mmE umiwmm mw TE GOUDA De DIRECTIE maakt bekend dat in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders gehouden te Gouda den 28en Febraari 1907 de onderstaande obligatiën der 5 geldleening groot 500 000 gulden zgn nit geloot iNo s 11 60 109 232 263 282 388 394 422 471 welke vanaf 1 Mei a s k pari betaalbaar zgn te haren kantore te Goada en bg de Heeren R MEES ZONEN te Rotterdam Gouda 1 Maart 1907 Fe HDIIR OF TE KOOF GEVRAAGD op goeden stand een llEEREi llUI8 bevattende ongeveer acht Kamers benevens Badkamer Keuken en Kelder Brieven met nauwkeurige omschryving onder letters S S H Algemeen AdvertentieBureau NIJÖH VAN DITMAB Rotterdam TE UUUR 1 Aug a s een IE3I©©rean la jLis met Tuin 7 Kamers en Kelder Voorzien van Gas Waterleiding en verdere gemakken Adres onder letter H SWABT8ENBÜRÖ s Advertentiebureau Gonda M M V L00i r DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is 1 ruimst voorzien van GASORNAMENTfiN in elke etgl van de eerste labrieken teg iii concnrreerende prgzen Aaolegger ito Gas Water Spreek Biur eo Ëiectrlsche geleidingen Wie van goed licht houdt wende ziih naar het QoiuUch VerllcMlng MafiaxIJn DE AVOHD ITER daar alles door bekwame fitters verric t wordt Hen wordt verzocht op t MERK te letteo UIT HIT MaOIZIJN vak M IUVEN8WAAY imm QORINOHSH Deze THEEËN worden algeleferd ill verzegelde pakjes van tr Uaet tn een half en een Ned one met vermelding van Nommer r Prijs voorzien van nevenataauc Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitroe ing van geeerde orders aanbev eode 1 C BIJL voorheen J BBEEBAART Lz