Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1907

Dinsdag 5 Maart 1007 45ste Jaargang No 10374 I ieuw8 en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelefM e M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 Tegel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telet 1 n No St De Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN OPEllBARBfBRKOOPniG De Notaris H OBOBVBSDAAL te Ooada ia vooroemeDa op MAAHDAQ 11 MAABT 1907 dea TOoriaiddaKa 11 nar in het Hotel DE ZALM aan de Markt te Ooada in het openbaar tn eene fUting te veilen en verkoopen No 1 Een goed onderhoaden WOOI HUIS met ERF en OPEN PLAATS met SCHUURTJE aan de Westhaven te tloada yk B no 152 kad sectie D no 1023 groot 1113 Centiaren benevens een edeelte van sectie D no 1022 Het hnis bevat beneden Voorkamer Binnenkamer met Alkoof en Achterkamer Keaken en Kelder boven groote Voorkamer met marmeren Schoorsteenmantel Binnenkamer en Achterkamer met Kamertje boven de beneden achterkamer en daarboven Zolder met Kamertje No 2 Een goed onderbonden WOONHUIS met ERF en VRIJEN SANGI naar het water Tan de Peperstraat naast het vorige perceel aan de Westhaven te Oonda wjjk B no 153 kad sectie D no 1022 gedeeltelijk Kroot ongeveer 183 Centiaren Belast met eene recognitie van 1 2 s jaars ten behoeve der gemeente Qonda Het huis bevat beneden Voorkamer met Snlte Achterkamer Kenken en Kelders Vaarvan één uitkomt aan de Westhaven boven Voorkamer met Suite Achterkamer tn Kamertje en daarboven Zolder met Dienstbodenkamertje No 3 Ben soliede en goed doortimmerd WOONHUIS met SCHUUR ERF en TUIN aan den Fluweelensingel te Uouda wgk R no 713 tegenover het Hontmansplantsoen kadaster sectie A no 1640 groot ÜOO Centiaren Het huis bevat 8 Kamers Kenken en Zolder terwijl beneden alle Kamers en de Bovenvoorkamer geplatoneerd zijn Voornoemde hnizen zijn allen voorzien van waterleiding die sub 2 en 3 van gaa en voorts allen van vele kasten en verdere geiletelijkheden De perceelen 4 eigen gebruik te aanvaarden bü de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1907 Te beniohttgen 3 werkdagen v66r den verkoop van 10 12 en van 2 4 nur on op den dag der verkoopiog van 9 11 uur mits voor al belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GBOENKNDAAL te Gouda Verkrijgbaar in flesschen JO ets 7S et en 1 t HS bil H H Apothekers en Drogiston Let op het merk ASKBBI F AD RICHTER i Co Rotterdam Te OouDi bg C LUUIEB Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 118 HUIS TE HUUR Hcerenbuls Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Oas n Water iding Ta bevragen B 89 Scheepsramp Hoek van Holland De Kamer van Koophandel en Fakieken alMer besloot in hare gister g ehouden verg adering zich bescbikbanr te stellen ten einde giften in te zamelen voor hen die bij de ramp aan den Hoek van Holland alles verloren hebbeii en ten einde gelden bijeen te brengen ter verbetering van het reddingswezen in den meest uitg ebreiden zin waaronder ook begrepen verzorging van na te laten weduwen en weezen van hen die hun leven wagen tot redding van schipbreukelingen Zij werd tot dit besluit gebracht door het verzoek van verschillende ingezetenen en geeft hierbij kennis dat de giften in dit blad zullen worden verantwoord en bij voorkeur worden ingewacht bij den Voorzitter en den Secretaris I IJSSEL DE SCHEPPER Voorzitter A VAN REEDT DORTL ND H BRAAT J W SCHOUTEN A W ROES G PRINCE A GOEDEWAAGEN H KNUTTEL L P HOOGENDIJK Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF SOLO iHAKfiAiii i Li EST UIT Secretaris ftf Bieden wij do regelmatige verbruikers van SOLO Margarine in 1907 gratis aan Uitvoerige iiilicblingen z jn lu ieder pakje SOLO infjeslolen of worden op aanvrage gratis ver trekt door 15000 GULDEN en 90000 BOEKEN in Praehtband bestaande uit de beste boeiende doch geen aanstoot gevende Romans en Jongens en Meisjesboeken van de meest bekende schrgvers Ant Jurgens MarAarlnelabrickeii Oss en door alle Winkeliers WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Kxtract MêlTi wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIAHTHB is verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüechland Engeland Amerika Ned lndii Oranje Rivier Kolonie Tranevaal ens UBHANTBB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MMLIANTHB in flacons f 0 40 l 0 70 en l 1 UBtlANXUB in dooien tabletten 1 0 40 en 1 1170 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIR o Koninklijke Stoomfabriek üe Bontngbtoem Den Haag VerkrflgbMir bij Firma WOLFB Jt Co Westhaven 198 Gouda GRENDEL Gouda E B VaN mild VeersUl B 126 Gouda A BOÜMAN A oo ireM PINKSK Xieumrktria dlJiel A N v ZESSEN Schoon men B v WUK 0 fcw i r A SCHKEK Haatirtcht P W v EÜK OudmaUr h vm dbb IKHDEN te lUmwijk P v D 8PKK MoereapeVe O v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AttN VAN DER HEIJDEN ir irfrf no iw i R A u GttOOT A d JONÜU OM tan r J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER te Betuehop VrAAItSCHVfVI WCI Laat D niet misleiden door IMO Siroop Het klooster SanetaPaulo Abdii bestaat niet due Siroop van geenerlel waarde ATTOTiraES in aÜelöïSaïto worden aangenomen door het Adverleutlo Bureaa vao A BKIiVklHA ZOON Molarls MOlTIjrn TE GOITDA zal op MAANDAG 18 MAART 1907 v m il nar in HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar publiek veilen en verkoopen Perc I Eeo flink Wi ikel en WiwDliais voorzien van gas en waterleiding roet ERF en GHOOTEN TUIN aan de IJssellaan H no 701 te Gouda Verhuurd voor i 3 per week Perc 2 Een Woonbuis mei Erf en groolen Tnin naast het vorige perceel R no 762 verhuurd voor t 2 45 per week Perc 3 EEN DITO daarnaast R no 763 Perc 4 EEN DITO aan de IJssellaan R no 782 te Gouda verhuurd voor 12 26 per week Perc 5 EEN DITO naa t het vorige per cjel R uo 783 verhuurd voor I 2 25 per week Perc 6 EEN DITO daarnaast R no 784 verhuurd voor i 2 35 per week Perc 7 EEN DITO diarnaast R no 785 verhuurd voor 1 2 35 per week De perceelen 2 7 zyn alle ook voorzien van waterleiding etf evenals perc 1 kortetings nieuw gebouwd Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping on s mergers vóór de veiling Nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan don Kleiweg te Gouda Breeder bü biljetten NOTARIS F CAMBIKaVA OüTEN TE GOU DA zal op WOENSDAG 20 MAART 1907 v m f I ure in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopon Een modern zeer solied gebouwd en naar de eischen des tgds ingericht mm HEESIHUIS met flinken TUIN te Gouda aan de OostLaven No S3 met uitgang aan de Spieringstraat groot 7 Aren 7U Centiaren Hol hnis van Ga Water en Electrischo geleidingen voorzien be at Beneden ruim Suito met Ir iai geschilderdo pla ond waarachter Serre Tuinkamer met fraaie Loui XV Sclioorsteon betimmering parketvloer en gosloien Warande Voorts 2 groote Kamers Kenken mot binnonplaats Provisiekamer 2 Kelders waarvan één met Brnndkluis en verdere geriufelijkheden Boven 7 groote Slaapkamers rnimo Badkamer Voort i grooten Zolder met 4 Kamers Te boziehligen Zaterdag Maandag en Dinsdag vóór de verkooping van 9 12 en 2 4 ure en op den dag van du verkoop van 911 ure inits voorzien van oon permissiebiljet af te geven door voornoemden Notaris Te aanvaarden na de bnaling der kooppenningen op 18 April 1907 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Op de roode doos waarin de EcMIe Kioadruppels van Dr DE VRIJ verkocht worden ttaat nlela aniter dan Al het andere is nétmaak Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Goud Dnik van A BRINKMAN iZx Uuitenlandsch Uverzichl D nationaal liberale partij in Duitschland beeft Donderdag baar 40 jarig bestaan herdacht Op 17 November 1866 hadden een aantal leden der Kortschrillspartei zich afgescheiden en een afzonderlijke verklaring gepubliceerd over hunne positie tegenover de Indemnit tsvorlage waarin zil mededeelden een nieuwe fractie der liberale partg te willen vormen Hunne leiders waren Ven Hennig Twesten en VonUnruh tot de leden behoorden o a Lesker Michaelis Reichenheim Teehowj en Hammacher Do nieuwe fractie verklaarde vriendschappelijke betrekkingen te zullen onderhouden met de andere liberale groepen Het program dat in de vergadering van 28 Pebr 1867 werd opgesteld en op 12 Jnci word gepubliceerd droeg de onderteekening van Bennigsen Braun Lasker Von Bnnsen Forckenbeck en Rickert Het verklaarde den naam nationaal liberaal aldus De partg wenscht den Dnitschen staat en de DnitEche vriiheid gelijktgdig en met dezelfde middelen te verkrijgen Het program vroeg Terder invoering van het algemeene gelgke directe en geheime kiesrecht verantwoordelijkheid van ihinisters en tmbtenaren hervorming van bet Pruisische Heerenhuis uitbreiding von de jnry rechtspraak Haar hoogtepunt bereikte de nationaal liberale party m 1874 toen zij 152 afgevaardigden in den Rgksdag telde Maar de ijver voor het program in 1867 opgesteld was wel wat bekoeld en de vriendschappelijke betrekkingen tot andere vrijzinnige partijen lieten wel wat te wensehen over Toen kwam de ti d van verval In 1890 was de partij in den Rijksdag tot 42 leden verminderd De aanslag op Leroj Beaulieu is Vrgdag het onderwerp geweest van een interpellatie in de Fransche Kamer door den heer Beanregard Clemencean antwoordde dat een ieder dezen misdadigen aanslag evenzeer betreurt Er zou een onderzoek worden ingesteld en de prefect zon daarbij op de hoogte van zijn taak biyken te züb Een voorstel van Beauregard om de interpellatie in de volgende zitting voort te mogen zetten werd afgestemd In de zitting welke de Belgische Kamer Donderdag hield beriep de heer De Smet de Naeyer in een debat met socialisten zich FEVËLLETOK IN DUB BELE BA NDEN 35 Zonder van de genoodigden te zyn gescheiden konden zg daar vry van gedachten wisselen Genevieve zette zich voor den haard neder zg scheen te wachten tot Christiaan met het ernstige onderbond dat over beider toekomst moest beslissen zou aanvangen Wat heeft men van mg gezegd Genevieve f begon hy Van wat word ik besehnldigd f Men heeft mg niets gezegd en niemandheeft u beschuldigd dan gyzelf Uw afwezigheid was immers beteekenisvol genoeg Gg hebt gebroken met alles wat ge m beloofd hebt En op welk oogenblik I Jo je hebt gelgk riep hg in vervoering uit terwyi hg onwillekeurig den vertrouwelgken toon van de laatste dagen weder hervatte Ik ben gchnidiger dan men zichkan denken Je bent reeds toegevend door my alleen te willen aanhooren Ik verdienhet niet Deze volledige bekentenii scheen hur te Tubuts Uau truU J du te reront op een uitlating van Edmond Picard een bekend socialistisch Senaatslid De socialist Hubin riep toen Picard is een charUtin Vandevelde protesteerde tegen deze interruptie van zün partijgenoot Over dit incident schrijft thans de VI Gazet Dit incidentje nietig in schön zou wel kunnen de genster zgn die t vnur aan de poeierton steekt in het socialistisch kamp Het is een geheim voor niemand dat de kleine garnaal in de werkliedenpartg zeer misnoegd is over de houding de taal en de behandeling van zekere intellectueelen namelijk Vandervelde Destrée enz Ook is het te voorzien dat het incidentPicard op het aanstaande partgcongres van Paschen zal uitgevochten worden luaschen MM Vandervelde ei Hubin en t is allesbehalve zeker dat M Vandervelde er de zegepraal zal behalen Wat daarvan de gevolgen zullen zyo vooral zoo het c ngres een blaam uitspreekt aan het adres van Vandr olde kin niemand voorzien Senator Picard onjervraafd over den indruk dien bet incident op hem maakte nam de zaak weinig ernstig op Ik ben waaracb ig de Belgische staatsburger ried M Picard uit die t geweldigst en Inidst oversnoefd wordt in den lande Daaraan ben ik stilaan gewoon geraakt en t komt waariyk op een lieftalligheid die mg wordt toegesmakt niet aan Dit of complimenten zgn voor mg koekoek één zang Wat wilt ge f t Is kwestie van gewoonte Als een koffertje den poot oplicht tegen de Congreskolom protesteert ze immers ook niet sic En M Picard dit gezegd hebbend ging zgns weegs t airken fluitend Waar kan men beter zgn Dan bö zgn beste vrienden Het Engolsche weekblad The Nation bevat een artikel van Sir Henry CampbellBannerman den Engelschen minister president over de Haagsche conferentie en de voorstellen tot beperking der oorlogstoerustingen Hg wgst daarin op het feit dot reeds op de eerste conferentie besprekingen daarover werden gevoerd wgl het eigenlgke doel van die conferentie het denkbeeld tot vermindering der oorlogslasten en tot beperking der bewapening was Toen was geen overeenstemming te verkrijgen Maar sedert zyn de oorlogslasten nog meer toegenomen Engeland dat leger en vloot reeds heeft scbuldigen I Aanvaard je dan de volle verantwoordeiykheid voor den misslag ditn je hebt begaan f Waartoe anderen te beschuldigen om mg te verlichten Ik heb je bedrogen je beleedigd Laat my aan myn lot over ik verdien niet beter Ondanks al mgn beloften ben ik weder in myn vroegere ondeugden vervallen En wat jou niet gelukte daarinzal een andere zeker niet slagen Hy was op zyn knieën gezonken en met het hoofd leunende op de armen van den fauteuil stortte hg heete tranen Zij werd door deze smart diep bewogen en besefte dat zg het leven van dien ongelukkige in haar macht had dat haar wil en liefdevolle leiding ondanks alles nog in staat waren hem te ontrukken aan den invloed van het kwade Een diep medeiyden maakte zich van haar meester als met een ziek kind dat niet toerekenbaar mag worden geacht voor zyn handelingen Ik weet zeer goed dat men je naar die party welke zulk een slecht einde heeft genomen heeft heengelokt Misschien heb ik er wel gedeelteiyk schnld aan doordat ikje niet heb afgeraden de uitnoodiging aante nemen Je vrienden hebben zich laaggedragen I Hji weigerde echter den weg ter verentiOlinlcUglog in te ilsu dien lü hem aanwees ingekrompen is bereid op dien weg nog verder te gaan wanneer blijkt dat andere landen hetzelfde willen doen Uit de pas bg het Parlement ingediende marinehegrooting bigkt d iii theid van hetgeen Sir Henry mededeelde De uitgaven voor de marine bedragen 550 000 pond sterling minder dan verleden jaai en daar de 997 091 pond sterling voor het aanbouwen van schepen ditmaal niet op een bnitengewonf maar op de gewone begrooting gebracht zyn bedraagt de bezuiniging op de gehoele begrooting foiteiyk 1 427 091 pond sterling Voor het bouwen van schepen worden 8 100000 pond sterling uitgetrokken of 1 136 000 pst minder dau verleden jaar hiervan zgn 7 340 618 pst bestemd loor reeds in aanbouw zgnde schepen en 759 382 pst voor nieuwe schepen Het plan is om drie nieuwe pantaerschepen van het Dreadnought type op stapel te zetten mocht echtrr op de Haagsche Conferentie eenstemmigheid worden verkregen over de vermindering der bewapening dan zuilen slechts twee schepen van dat type worden gebouwd De begrooting wyst vcrdir een vermindering van het personeel met duizend man aan De voornaamste bezuinigingen zgn 592 100 pst op herstel en onderhoud van schepen 687 300 pst op geschut en ammunitie 81 000 pst op de manoeuvres Dearentegen wordt da vloot uitgebreid met een snelvarende niet gepantserde kruiser vyf torpedojagers 12 torpedobooten en 12 onderzeesche booten Het Italiaansche Parlement heeft dezer dagen een ernstig debat gevoerd over de toekenning van kiesrecht aan de vrouwen een aantal petities by het Parlement ingezonden gaven aanleiding tot een bespreking over de vraag of die petities aan den minister van binnenlandsche zaken zouden worden toegezonden wat een eervolle begrafenis beteekent dan wel of zg aan de commissie voor de algemeene kiesrecbthervorming zooden worden toegezonden wat ook een begrafenis maar een minder eervolle beduidt Vervuld met ridderlgke gevoelens als cavalieri zyn hebbeu de Italiaansche kamerleden tot het eerste besloten Maar vooraf ging een debat Enkele verdedigers van de toekenning der politieke rechten aan de vrouw voerden het woord Zy werden beantwoord door den ministerpresident Giolitti die meende dat de groote meerderheid der Italiaansche vrouwen nog niet de geestelgke ontwikkeling hadden Neen niemand heeft mg gedwongen Ik was vrg om te doen wat ik wilde Ikwas een lafaard Wanneer het gif eenmaaliu mg woedt dan word ik eensklaps een wild beest geiyk Wend je van my af Genevieve 1 Ik heb je te lief om je ongelukkig te maken en dat zou je worden ondanks myzelf Nog eens laat my aan mgn lotover zy vatte hem by de hand en dwong hem het hoofd op te heffen Zie my aan Christiaan I Zgn je oogen dan zoo troebel dat ik er de waarheid nietin kan ontdekken f Het schyut my toe dat je de onwaardigheid van je gedrag ten volle beseft Maar schuilt in het diepst van je hart ook niet de wensch om het gebeurde ongedaan te maken f Of houdt je een deel van je gedachten voor my verborgen en wil je alleen daarom rag de vriiheid ternggeven om je eigen vryheid te herkrggen f Nu scheen zyn droefheid tot het toppunt te zyn gestegen Ja jou de vryheid terug te geven dat is du plicht die ik myzelf onvoorwaardelgk opleg Maar de myne hernemen t Helaas wat zou ik er mede uitvoeren P Als ik je vergiffenis mocht kunnen verwerven dan zon ik vragen om in je schaduw te mogen voortleven als een beklagenswaardig medelydenwekkend wezen dat men aan ijju lyde bereikt om haar zonder gevaar en zonder een sprong in I duister te wagen het tweesnydend wapen van het kiesrecht in handen te geven Giolitti sprak met lof over de goleerdc vrouwen die door haar petitie in het Parleuunt lot een belangryko gr t htenwisseling aanleiding hadden gegeven en er in geslaagd waren den meest bekwamen afgevaardigde der iinkerzgde Mirabello en den bezitter van het teederste hart en de meest verleideiyke redenaarstalenten aan de rechterzyde Luzzatti in broederiyke overeenstemming te doen optreden voor de verdediging van haar verzoek mahr hy meende dat men de toestanden in Italië niet uit het oog moet verliezen waar in vele streden de vrouwen nog teer ver zgn vin 1 idealen door de mannen van geest en hart ih alle partyen gekoesterd In de politieke Wetgeving kan men niet sprongsgewgze vooruitgaan maar moet stap voor stap worden overwogen Hg zon by wgze van proef aan enkele vrouwen gemeenteiyk kiesrecht willen toestaan De regeering zoo besloot Giolitti is bereid de vrouweuquaostie ernstig te onderzoeken Maar de wetgeving moet rekening houden met de bestaande toestanden en mag geen sprong in het duister doen De kantonnale raad van Bazel heeft na breed debat aan een consortium bestaande uit firma s te Bazel ZUrich en Wintertbnr concessie verleend voor het aanleggen van havenwerken ten behoeve van de Rgnscheepvaart Het debat liep in hoofdzaak over de vraag of men het havenbedrgf moest overlaten aan een particuliere maatschappy of dat bet beter was dat het kanton dadeiyk de zaak ter hand nam Het sociaaldemocratische lid der kantonnale regeering de heer Wullschleger rekening houdende met de mooiiykheid van bet vraagstuk brak een lans voor bet particuliere bedryf de havenmaatschappy zon meende hg ter bevordering van het scheepvaartverkeer veel kannen doen wat do staat niet doen kan Het conservatieve ministerie Maura heeft vrgwel den eenigen liberalen maatregel ongedaan gemaakt die in de anderhalf jaar van het liberale bewind was tot stand gekomen Het betreft bet burgerlgk huwelgk Een beschikking van 27 Augustus 1906 bepaalde dat personen die geen verklaring omtrent hun geloof aflegden bevoegd waren een burgerlgk huweiyk aan te gaan Dit lokte heftig verzet uit van de bisschoppen duldt Wat zou er van my worden zouder jou I En toch als jg je leven aan bet mgne bindt dan loop je gevaar ten gronde te gaan Een hemelsche glimlach teekeude zich op baar schoon gelaat En wanneer ik het waag om jou to redden t Hef op t hoofd met ons beiden zyn wö sterk Wees weder de Christiaan van gisteren die ztide mg lief te hebben I Ja ja ik heb je lief en die liefde zal myn leidsvrouw zyn op betere wegen Laat mg niet ontsnappen aan je wakend oog dan kan mg de verzoeking niet modesleureu I Hy was opgestaan on de hoop op een gelukkiger toekomst verlevendigde zyn gelaat Zg begaven zich weder naar de feestzaal vanwaar het gelald van muziek en dans tot hen doordrong Wg zullen vertrekken sprak zi ophet oogenblik dat zg de portiere van het boudoir vaneen schoof In de kalmte en de eenzaamheid znllen wg de genezing zoeken voor je zwakheid Wy zullen by en voorelkander leven Het verleden is voorby wg zullen er niet meer aan denken en ons alleen bezig houden met de toekomst op ka viel Hg antwoordde niet maar drukte een kus haar hand waarop tegeiykertyd een traan Wordt vervolgd