Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1907

So 10375 Woensdag 6 Maart 1907 45ste Jaargang mimm mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Veletet n He St De Uitgave dezer Courant geschiedt üagtelijks met uitzondering van Zon en Fe st ingen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Teleleee Ie M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a ÓO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wortlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Iragen buiten op de roode doos den naaio H MANNING Hen lelte daarop Z j lijn overal verknjgbaarif 0 7S Ook rechtitreeks en franco van de rabriek tegen inzending van postvisael a f 0 76 Obemliohe Fabriek van Dr H NANNINO den Haag Tru l fenl Or H IIAlll IlH a BIWITSrAlli t tJWperllterteick per Uterfleiclif 7c Koninklijke Fabriek JE mmSl tUtSINfAIIIIU GOUDA TE GOUDA Ue DIRECTIE maakt bekend dat in deAlgemeene Vergadering van Aaodeelhovdera gehoadeo te Ooada den 28en Febrnarl 1907 de onderataande obliKatifin der 5 geldJeening groot 500 000 golden z JD nitgeloot Aos 11 60 109 232 263 282 388 394 482 4 1 welke vanaf 1 Mei a a i pari betaalbaar lijn te baren kantore te Gouda en bg de Beeren B MEES ZONEN te RotUrdam Gouda 1 Haart 1907 HUIS TE HUUR Uerrenhiiis Oosthaven K 88 Zea Kamera groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Oaa n Wat rleiding Ta bevragen B 89 e vardt rarioekt p t lERK te letten UIT Bar Hiouui vin H IUVENSWAAY ZONEN QORINCHÜtt Ue THBEBN worden afgeleferd iij veriegelde pakjea van r IwM m em hal en em Ned om imet vermelding van Nommer er Prga voorzien van nevenitaan Merk volgeni da Wet gedapo oaerd Zich tot de nitvoe inx van ge eerde orders aanbev ende J G BUL voorneen J BREEBAART L M M V LOOi DUBBELE BUDRT B IS Tolfn 117 b I rnimat vooriiea van 6AS0RNA1ENTEN la Ikt ityi van de eerste fabrieken tegou concurreerende prtjien Aanicjfer tm Gts Wtlcr Spreek Bi r en Eleetrlscke geleidIngeB wie Tan goed licbt houdt wende lich naar bet Ooudëeh FerHeMlng MagatilJ DE AVOUDSTER daar allet door bekwame flttera verricl l wordt nileaw OBoveriroflen rrof Dr Lieberi welbekend ISVDW KIAOIT II IZI i UlUn ekl ut ritriduurk tot voortdurende radicale en lekere geneiing van alle aella de meeat hardnekkige Ménuv aiekten ooral ontataan door afdwalingen op jeugdigtnleeflBJ lotale feneiiDg van elke wakte Blee ftdeht tienauwdheid Hooldpün Migraine Hartklopping Maagpgn lechta apgavertoriag Onvermogen Impotana Pollutione ena Uitvoerige proapeotnaaen rrgapor feMh 1 1 8 B SV dubbel Ie li n Orntni I Dep l Matti d Vegte Zaltbomiu t p6ln M GMbaa k Co Sottardam r HappeL Gravenhag I Halmnam de Joa J Oia Botter 1aiii W 1 k Oo Ooada u bV alle diotutaa Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend Pi maHermaii Zoon Ooada Drak van A BRINKMAN Zs acmalogecii Poedervorm in het eenig ste helpend middel teg en Hl edarm0€4e HUekmueU genmmimitmkle Mapeloa keiél Oumaektem fermagerlug en WermtnOerlug der Uchaamtkraehtem acmatogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOUKEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met grebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige labrlkaoien H N v SCilAlK Co Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLFF Jb Cn Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD VeeraUl Uoi ii A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieumrierk ad IJtul A N VAN ZB88KN 8ckoo hoven B v WIJK P W v EDE tudeualer A SCHEER Haoitreeht K VAN DBB flEUDEN lUeuuijk P v p SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN r o HEIJDEN Waddingeveen P A dbGBOOT A ua JONQH OudnmUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEH Bentchop WAARSC IUWINU Laat U met mmleiden door Ab4iJ Siroop Het klootterdttneta Paulo Abdij beataat niet du Siroop vnn geenerlel waarde SA ÜGLIi OSE tegeo bloedarmoede en zenuwzwakle Hebt gij een bleeke kleur 1 Last van hoofdpijn F Last van misselijkheid en duizeligheid F Hebt gjj suizingen in bet hoofd en in de ooren F Pgn in dun rug en lendepvin geen kracht ijjt gji gfdurig moede en is ü alles te veel Hebt gij last dat g j niet kunt inslapen f Z jt gg prikkelbaar en zenuwachtig P En wilt gjj daarvan spoedig en afdoende genezen f Wilt gjj weer spoedig vrooljjk levenslustig en gezond wezen t Gebruik dan de Sanguinoseü De Sanguinose ia het beate snelst werkende ja eenig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenawzwakte Door meer dan vierhonderd geneesheeren beproefd bevonden De echte Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons van ruim 300 gram inbond FrSa per flacon f l BO 6 fl f 8 12 i f 15 Weest gewaarschuwd tegen namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 V VAN DAM Co Den Haag X GEBR RIJKEN L DE LANGE iV ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagam n Oedempta Binnenrotte 154 Xetef S99 Maga ljn Weet yieuteland 9 nabV Station Beurs TeUf 4007 INRUILEN STEMMEN TERBDREN REPARBEREII dagelijks In oue Salois te lieorea DE PHONOLA FBOÜOLMHO KMOH PMOLIST II 1 1 I 1 Cepensoerzekering lllaatscbappii Hg4 l DerOTMM OM rkM In W73 lltaatKiMivpcliik Kapitaal mNmIiciMI t 2 000 000 j ueraakerd Bedrag rtilia 60 winiecii RescnM ralai Ut ntllHaen Beatrijding van Bloedarmoede Bleekiaoht Halaria Binnenkoons Algameeoe Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Oebrek aan eetlnat De Ecbte EINABRUPFELS van Dr DE VRU I aOEDKOOFSTE I MEEST PBACTiaCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAIHJil zgn beslist die der Firma è THE LADIES JOOHSAL met dlinstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TUE ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon Tas BXZAAB Oi CHILD REN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rBAAOT Vw Soekhatidelaar Proefnummers Alle met kostel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modelion zun GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in flesachen SO ets TS et en f l iS bij H H Apothekers en Drogistou Let op het merk ANKERI T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda btj 0 LÜGEH Apotheker Markt en bU WOLFF Co Westhaven 118 rerwerda Tieman Qrootste détail wUnhandelaren iD Nederland O 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Rose Lndon Chateau Malleret 0 80 per flnch per anker van 45 fl f 3 Chiltean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Haut Santernes Witte Bergerac Niorsteiner Rttdesheimer 0 80 0 99 a 135 0 99 0 72 1 08 Oude Roode Portwijn 1 ƒ 1 08 per flesch Extra oude Roode Portwgn 1 41 Oude Witte Portwjn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 41 Vermouth di Torino Dom Bellabdi per Liter 1 17 Prljuen netto è contant DEPOT TE QOQDA F J J BOON VAN OSTADE Zenuw en Maaglijders wordt ait overtuiging ala een werkelijke hnip ia des nood het boek aanbevolen Na ontvangat van adiea per briefkaart w or Jt d i boekje franco per post toegeionden door BOLKPOELB Boekhan Zaltbommel fc HM a ti iMriuMTUti J maklnlrkMiroMnUMveorlliM n vooral l a w a n nn mfc ii ijlw aiiwa f la Aointaai vaa C MMar 4 a artla larthMr 14 Man liMB pW a n a I I 1 rw aww M i N m r e awiwiM aitaw Bultenlandscli Overziclii In de begrootingscommissie uit bet Pruieische Huis van Afgevaardigden is de schoolstaking in de Poolsche provincies ter sprake gekomen Dr Studt de minister van onderwjjs deelde mede dat de staking in de diocesen Ermland en Breslau gedaan en in West Pruisen snel aan het afnemen was dank lü de trouwe houding van de geesteljkheid welke buiten Posed de staking niet steunde Bg de staking heeft men godsdienstige beweegredenen voorgewend maar in werkelijkheid is bet een krachtmeetproef van de Pooltche beweging geweest naar aanleiding van de staatkundige constellatie in Rusland De Pruisische regeering vat de staking als oen inbreuk ep de Bcboolverordening en de wetten op Haar poging om met wijlen aartsbisschop v Stablewski tot een minnelijke schikking te geraken mislukte De regeering heeft van hare machtsmiddelen op behoorlijke verstandige wijze gebruik gemaakt Helaas zijo de eigenlijke schuldigen achter de schermen gebleven en hebben de misididen moeten boeten De regeeriog heeft van de uiterste middelen als afschaffing vao bet godsdienstonderwijs of sluiting van de scholen afgezien De onderwijzers hebben over het algemeen een loyale betrouwbare houding bewaard De stakende kinderen zgn niet scboolarrest gestraft maar niet gekastijd In de diocees Posen hebben 48 000 kinderen gestaakt op 23 Januari bedroeg hun aantal nog 29 125 In het regeeringsdistrict Dantzig waren op 24 Februari nog 4290 en in Marienwerder 3605 stakende kinderen De regeering hoopt de staking gaandeweg onder de knie te krggen anders zon zó scherpere maatregeleu moeten nemen Men heeft het reeds gymnasiasten seminaristen en kweekelingen uit gezinnen waar de andere kinderen staakten van school weggezonden De regeering zal niet buigen voor vreesaanjaging en zoolang de staking duurt geen tegemoetkoming toonen Van gezaghebbende katholieke zgde is de staking als volmaakt onopvoedkundig gebrandmerkt Althoff de directeur tan het departement van onderwijs sprak na den minister om Ie betoogen dat de roomsche kerk de macht had om de staking te fnuiken Een spreker van bet centrum verklaarde dat de kerk alleen wilde dat de kinderen het godsdienstonderwijs met heel hun hart opnamen Men moest verschillende gevallen naar verschillende omstandigheden beoordeelen Overigens was de staking uit een opvoedkundig oogpunt te betreuren en moest zjj met de middelen van de schooltucht be FEVILLETON IN DUB BELE BA NDEN 36 xn Op het groote voorplein van het kasteel Gourneville wachtte Christiaan s automobiel waarin plaalt was voor tien personen Het eerst verscheen mevrouw Vemier Marenil aan den arm van baron Templier gevolgd door haar stiefzoon Het was een prachtige lentedag In de verte verhief de fabriek haar hooge schoorsteenen daarachter aan gene zgde van de Seine zag men de huizen van de stad Moret Waar bigft mijn schoondochter toch fneeg mevrouw Vernier Zü staat nog in de vestibule in drukgesprek met papa antwoordde Cbristiaan Zy heeft op je vader zulk een invloedgekregen hernam Ëmmeline lachend dathij met ons geen rekening meer houdt Ja die jonge mevrouw Vernier wildeTemplier er tuasehen voegen maar Ëmmelineviel hem in de rede Dank o Du ik beo al de oude streden worden Althoff zeide nog dat de regeering van bet beginsel uit ing In de laagste klassen de moedertaal in de middelste en hoogste klassen Duitsch De Deutsche Tageszeiinng noemt het besinit van den Duilschen Bondsraad in zake de erfopvolging in Brunswijk bet doodvonnis van het Duitsche leligimiteitsbegrip dat door de Duitsche vorsten bg het oudroest is geworpen De Braunschw Neueste Nachrichten deelt mede dat er plan bestaat by de drie Brnnswiiksche Rgksdagleden om bun mandaat neder te leggen en te zorgen dat met het oog op den toestand in het hertogdom drie sociaaldemocraten als leden van den Rgksdag zullen gekozen worden Hieruit bljjkt dat het besinit van den Bondsraad in Brunswijk zeer slecht wordt opgenomen De Brunswijkers zgn vooral ontstemd omdat nu weder een roorloopig bewind wordt ingesteld Maar dat is volstrekt niet noodig Regentscbapsraad en Landdag zijn in Brunswijk souverein Zg kannen de regentschapswet wijzigen opdat niet weder een regent maar een hertog worde gekozen voor Brunswijk Zjj hebben dan de vrjjlieid aan eiken Doitscken prins de bertogswaardigheid aan te bieden Slechts het huis Cumberland is door het besluit van den Bondsraad uitgesloten Het is onbegrijpelijk wanneer Bran iwp weder tegen een regentschap opziet dat het den aangewezen weg niet volgt om eon hertog te krggen Renter seint alt Schwerin dd 4 Jlaart De Groothertog hield heden in tegenwoordighi id van het ministerie een toespraak tot de op het kasteel ontboden zes landraden van het land waarin hij mededeelde dat hg in overleg met den Groothertog van Mecklenburg Strelitz bot ministerie had opgedragen ontwerpen uit te werken teneinde de staatsregeling van het land in overeenstemming met de eiscben van den tp te wijzigen Deze ontwerpen zullen in 1908 in een buitengewone zitting van den Landraad worden behandeld Uit Neustreiitz wordt van 4 Maart gemeld De Groothertog ontbood heden den landraad bg zich en deelde dezen mede dat bij had beslaten in aansluiting aan het door den Groothertog van Mecklenburg Schwerin in uitzicht gestelde wetsontwerp bij den Landdag een ontwerp tot wgziging der mevrouw Dat weet u wel beter Mevrouw Cbristiaan Vernier dan oefent een zeer gelukkigeninvloed op haar schoonvader uit waarmedeelk lid en ieder vriend der familie hemgeluk moet wenschen Cbristiaan hoorde deze loftuiting meteen glimlach van genoegen aan maar reeds verscheen het tweetal waarover juist het gesprek Werd gevoerd Vernier geleidde zyn schoondochter aan den arm Genevieve was gekleed in een donker betge mantel waardoor haar blonde haartooi allervoordeeligst uitkwam Neem ons niet kwaigk zjide Vernier dat wg ons lieten wachten maar Genevieve legde de verbeteringen uit die aan het sanatorinm van St Rimy moeten wordenaangebracht Wy kunnen bet gebouw eensgoed opnenen als wy den weg naar Fontaioebleau uitgaan Het ia weer om dien Jean Angagoete doen sprak Cbristiaan Het is maar gelukkig dat il niet jaloersch ben Anders Zou je toch je vrouw niet verhindereneen bewonderingswaardig werk van barmhartigheid uit te oefenen viel Vernier hemin de rede Maar nu ingestapt I Cbristiaan nam den handle ter hand en voort ging bet gevaarte In de richting naar FoDtaioebleaa staatsregeling voor Mecklenburg Strelitz te doen indienen Le Marchand de Fransche diplomatieke ambtenaar die in verband met de stukken van Mgr Moutagnini genoemd is heeft tegen een medewerker van de Echo de Paris verteld in welke verhouding hij tot Montagnini gestaan had Zooals men weet gaat het S erucbt dat men onder de papieren van ontagnini stukken heeft aangetroffen waaruit blijken zou dat le Marchand zich tegenover lijn Iregeering misdragen heeft Lc Marchand zegt nu dat dit onmogelijk is Het eenige wat men van hem onder de papieren van Montagnini kan aantreffen z n een stuk of wat oilnoodigingen voor het middagmaal en ee i enkel visitekaartje Le Marchand is lang bevriend geweest met Montagnini de twee hebben veel met elkaar gepraat en mochten elkaar graag maar over de zaken van zijn beroep zegt le Marchand was Montagnini alt d zeer getloten Bovendien zou Montagnini nooit iets van mij verlangen dat niet geheel in len haak was verklaart le Marchand en ik beb bcm nooit geheimen toevertrouwt al dad lgk daarom omdat ik er geen enkel bjj my draag Te Bern is thans bericht ontvangen dat de tnltan van Marokko den door de Bondsregeering voorgedragen Zwitserschen hoofdofficier Armiu Maller een neef van den tegonwoordigen Bondspresident tot inspec teurgeneraal van de havenpolitie in Maiokko heeft benoemd Kolonel HUller en zyn adjudant kapitein Fischer denken den lOden deser te Tandzjer aan te komen Zg reizen over Madrid Volgens de Tribune heeft Tittoni Vrgdag een lang onderhoud gehad op het ministerie van buiteniandsche zaken met Sir Edwin Egerton den Engelschen gezant en markies di San Qinliano den Italiaanscben gezant te Landen Het onderwerp van i esprek schijnt geweest te zgn de betrekkingen van beide landen tot hun Oost Atrikaaoscbe kolonies met name Somaliland en beider verbonding tegenover Abessinii V De verkiezingen voor den Londenschen County Connci zyn met een zwaren stryd gepaard gegaan en hebben geleid tot een ontzettende nederlaag van de liberale partg Do Londensche County Council bestaat git 118 leden die voor drie jaren worden Gedurende het eerste half jaar van hun buweiyk hadden Christinan en zyo vrouw in volkomen afzondering te Gourneville geleefd Beiden stelden alles in het werk om de trenrige gebeurtenissen die hun hnweiyk waren voorgegaan zoo spoedig mogelgk te vergeten Hg bewees haar de meest hartelyke voorkomendheid terwyi zy met bewonderenswaardigen tact de gedragsiyn volgde die zy zich had gesteld om den noodigen invloed op haar man uit te oefenen Het eerst had zy van hem verkregen dat hy zich met de zaken der firma bezig hield dagelgka ging zy met hem naar de fabriek eu terwgl hg op het kantoor of in de werkplaataen was bezocht zy de school het ziekenkais of de wonipgen der werklieden Vernier in het bewnstzyn van het kwaad dat by door zgn brouwsel aan de menschheid berokkende streefde er naar het welzyn zynor werklieden zooveel mogeiyk te bevorderen Hy ad woningen laten bouwen met tuintjes vür en achter die by voor zeer lagen prys verhuurde Hy kocht levensbehoeften in bet groot die by zonder winst aan de bevolking over deed en op aanraden vao dokter Aogagne had hy te Salot Rimy op dao henrei tnisehso More gekozen Tot nog too hebben in dien graafschapsraad steeds de liberalen de meerderheid gehad behalve bg de verkiezingen van 1895 toen een kleine conservatieve meerderheid gekozen werd Merkwaardig genoeg was toen ook een liberaal kabinet bet ministerie Rosebery aan het bewind lu 1898 kwamen de liberalen weder in de meerderheid Maar in de jaren die sedert voorbggingen is een toenemende ontevredenheid met hun bestuur merkbaar geworden hoewel dat bestuur tal van zeer verstandige zeer pryzenswaardige hervormingen heeft ingevoerd Doch die hervormingen hebben hoewel zy tot verbetering van et gemeentelgk bestuur leidden zeer veel verbittering gewekt Een conservatieve party die zich onder den naam Muncipal Reformers vormde en die onder leiding van den hertog van Norfolk éen der grootste grondeigenaars van Londen staat heeft een verwoede campagne geopend tegen de progressisten in den County Council Het voornaamste verwgt tegen bat liberale bewind was dat het de belastingen ten nadeele van de bezittende klasse zoo hoog had opgedreven de Mnncipal Reformers spraken zelfs over verkwisting der belaslingpenniugen en van socialistische plannen der progi essisten Zy verzwegen daarby echter dat de verhooging der belastingen gedeelteiyk een gevolg was van de maatregelen der conservatieve regeering van Arthur Balfour die aan da gemeenten de financieele verantwoordeiykheid voor de kerkeiyke scholen had opgedragen Het volk der Kaapkolonie wacht al eenige weken tevergeefs op het regeeringsbesluit tot herziening van de kiezerslgsteo Do wet schryft voor dat deze lysten om de twee jaar moeten worden herzien en dal deze z g registratie uitgeschreven moet zyn voor het eind van Februari Het laatst zyn de kiezerslijsten herzien in 1905 toen de Britsche partg door tal van wel overwogen uitslnitingen zich een meerderheid in bet Kaapsche parlement wist te maken die dr Jameson aan bet bestuur riep In dat jaar werd bet regeeringsbesluit tot herziening der lysteo reeds in het begin van Januari uitgevaardigd Thans was het half Februari nog niet verschenen Wat kan de oorzaak zgn van deze vertraging zyn dr Jameson en zyn collega s soms bang voor de nieuwe kiezersiysten F vraagt Ons Land Vreezen zy een nederlaag in de a s parlementszitting en gevoelen zy dat een beroep op het volk op den grondslag en Fontaineblean een sanaturium voor oogIgdors opgericht dat oen model was van doelmatigheid Sinds eenige maanden stond de jonge dokter Jean Aogagnn aan het hoofd dier inrichting waar tevens een laboratorium te zyner beschikking stond waar hy zgn onderzoekingen naar de serumthorapio van don kanker voortzette Dikwgis bezochten Cbristiaan en Genevieve hst sanatorium de eenige gelegenheid om den dokter te ontmoeten die door een soort overdreven bescheideuheid weigerde naar Gourneville te komen zy hielden veel van don jongen geleerde maar bun wenscb hem tot huisvriend te maken stuitte af op zyn hardnekkige weigering onder voorwendsel dat zyn beroep en zun onderzoekingen hem geen tyd lieten voor bniteiyk verkeer Te vergeefs had Cbristiaan hem herinnerd dat hy vroeger toch dikwgis by zyn vader dineerde welk aandringen door Genevieve werd ondersteund De jonge vrouw had zelfs opgemerkt dat haar tusscbenkorast den geneesheer in verlegenheid bracht maar evenmin als Cbristiaan had zy eenig gevolg Wordt vervolgd