Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1907

r GEBR RIJKEN é DE LANGE W T ROTTERDAM H VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaga ifn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef 11099 Uaganijn Weet Nieuwland 9 naby Station Beur Tele 4087 dagelUks lo enM üaloas te hooran FMOLArMO BIBNOM M0LI5T Het groote aantal zenuwkwalen ru un fho MpliD r t t 4e Toonfeunde keBtMkenea ru ipoplmto btrMabarecrta toe tretMcn or iteedi II mtdd B 4oor dn uMiaOit wetenartaap uncewend Bent ft n Ain aieiivu ÜM ki 4 eer toe dit iljdoorlut febraiu iobIipu V4u den emTODdli D waf bumO Uapi é kud MBerM o SU av sextu m lu den mTODdlnteD weg BUMtl Uwfi é klU MM Bbriloloffiaebe ootdekklncgedutn linten die at hnnderde proehegOaMa tlHM nr dinhMlflWwndd nrbnldla ra terwUI 1J n weteoMlieppeJUke kriugts 4 boocpM BakHC UUlac w a Uwmu mm treldMd bujkt t iUd Toor de Mii MuawkwtJeti Iljéeiide MMiMbheli D w ye a Miw t w li nllfaroa ir den gtwiMii OfBolar vu Se fiDdb l Dr Bontui WriumM m U VllMhctm b berut p Ae rfndluK opiedAAA In eae tü iuii inkUJk lM r wanvrlilac van hat h r4 iial V warden 4 mrfm leaefelkKe alaSTaa 4 r da Mtf amlMaUUk ka aMWw den door d 00 derrfndluf e MBM M 4eK 4eVid MatVMTfMMvljM werdaii wêrkêtük tohJtbiiwaeMwüiatM i M iu w i i a lU maakte looreel opfau dat vaa een door des Itvlader ffMouavra wMm OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voerksnloi te ftnttint olnnea kortan tlld rrnda deSle druk rerecheneii li lt boekje t vat niet allean var ket Uek T rttH ubare yerkUrinren ontrent bet Men der nieD in wanhonire revell in vcrkwren nltwerktog B r ook vln4t men daarin weUnaebapMl bmidelinfteri nit de ineJlaehr hlad ndieaandawseni ewlja K Üd eUn xoomade a iiol tal vHii Kitav clirin ii ven booit flplutite noeovkandlfu endar welke f aieHra mo ir ia 1 df tDlyklFnUk t Panje ree Seefoneet H tÜMiriBer mM ir r lleaweed leMttkMr a ilnnlgaii eiltoM i Chirgnlen ienttitiralh Op Oena le Stetili BrsiinHiae enl ir erreed arte Dr p roreiller tl cHer f i mil al le A 4 i a li tar tk Dr teherloh kMta Sad Emi Dai iei mit ar CMe hBBr itn tetirdir etvtee tNinpietUsOe larloHiiii wear laeawBMe reti 81 He eri 334 Ceniul ven AielUcBeok aM ér la Carni Br Iriiee arr a erla éo Vr II t r rt Ibrlil n d dr li Wesnen Dr C BanBival leU Farrltre Eere Hd vee doe DoeieHOoofaF t d l eti ie Freekr li ea Ie nderen Aan ailfn wi r r Maw eatal aiMr ar aalartar aMisa4a M U af aan iat Bs aa a caiian mttttté lialdl lUdan waamn do kanteekeaMi tijn ehroMMta koordpfta aHi alee lohale kMf Di n klow and ar i ro tOfriUlMai l eid iJaa dbi d iB i oihetd SokaMeOlka omiot atfcibaieUlko laa f e ifrfcrauadaor beroerto fetroflen w ÜBm m otll Aev aan do gavolgend a te a akee ivare leegval aeMeqk albkee alltfltoti oor lewnehMe n aeala vtrUeiiiMcee eavwMfea te a akee ivare leegvai wiMeqk albkae ailinwti dor lewnehlae at voart dereiidii l e elanttaHh ivakta nni kkle vaa tkae iS nM Ct le ntiAa aador seneoabKadlCfl behandellnc nwenet xIJb mêMt toor do befeouda MMaeUa ala atkosdlnsaoa ea kaodwatarkaar wrffven rtfi mv bebl I i iinuirn all t US Baeoaeeaee eaaona vooiBL ap toed riH M a M ta ila ladoao I krlebailMi ie l et fiMM vaa SaodM te vaelaa tm ai étaa dm MlMarti a H aaavwIÜdara j ook aan obm ia Woo NfdMde M MaaknÉU ae kraafeMoookoM aai aa g Miado Hlfk aaa Jaafo erieein dia i k t koon wort on KMoMIJko naotio wlUaa vaoakaaMi vm dilanad saateradaa i b ket boven vormalde werkje ua te kehsffM hetwelk ap aaaiiaf kaetaloM m fruM vareenden wordt door ikMalcrdHM door N I IBBA dl C Hoillfowog A Kattopdaaa ra vaa AWTBn HOlIp IpMbofete Kart HaaiMaM L laob taedloinale tontooaaUUln 1iB d Dr WdMWa WhS MNM EUvaraa dlla kOiwt ran nieawe kiezeraiyaton dsze nederlaag lecbta le grooter zoa miken P Deze Tragen liggen wel voor de band Het werk der registratie vordert ongeveereen balt jaar Wordt das de aiiva rdigingvan bet registratiebesluit aitgesteld tot eindFebrnari dan lODden de nieawe kjezeraljetenniet voor Bgastan gereed zgn En aocbtdan dr Jameaon s regeering in de titting die in Mei begint een nederlaag Igdea danzou zjj een beroep op het volk knnnea doenop den grondalag van de oade zoo lorgvaldig samengeatelde kiezeralóRten die baarreeds eenmaal ter overwinning hebben gevoerd i Maar Kanstmiddeltjen van dezen aard tallen den kranke niet redden zegt Ons Land Verspreide Berichten Fkaskruk Te Caoohes was de kerk door den borgemeester gesloten omdat ze dreigde in te Itorten Toen de bargeineester zicb na met den pastoor naar de sacristie begaf om enkele voorwerpen weg te halen werd bo aangevallen door acht personen Er is een onderzoek ingesteld De bisschop beeft de aitoefening van den openbaren eeredienst te Ardin verboden omdat de bargeneester daar geweigerd heelt de pastorie aan den geestelgke te verharen Reeds drie verdachten van den aanslag op den kamercandidaat Leroy Beaalieo it n aangebonden De op de Barbar sche kast gestrande kraieer Jean Bart is verloren DuiTSCiiLiin Te MUhIbaasen is de conservatief met de bolp van het centrum tegenover den vrijzinnige gekozen De Daitsch sociale partjj zal zich tot de Bondsregeeringen wenden om te beletten dat de Dnltscbe boogescholen door vreemde hoofdzakelijk Kussische studenten overstroomd worden Do keizer beeft geweigerd de drie Brunswiiksche afgevaardigden die hem over de opvolgingsqnaestie wilden spreken te ontvangen Den Noordpoolreizlger Amundsen heeft de keiier de Kroonorde eerste klasse verleend SPiLKJi en FOHTUOAL Er is raden om aan te nemen zeggen de dokters dat koning Alfons binnenkort de gelukkige papa van een tweeling zal zijn I Er worden drie spoorwegen door de Pyreneën aangelegd ïtkUX Volgens Engelsche bladen komt Cbululang Korn I Koning van Siam begin April met groot gevolg te San Kemo om vervolgens Parijs Londen Kopenhagen Berlijn en Weonen te bezoeken RUSLAKD De chef der gendarmerie te Tiflis is door een onbekende doodgeschoten Zeven gewapende mannen te Sebastopol hebben den kassier van bet spoorwegstation overvallen de hem vergezellende mannen werden gekwetst Op het station te Berdiansk is een man gearresteerd die in een valies 32 bommen vervoerde BINNENLAND Hen meldt uit den Haag Do Tweede Kamer der Staten Oenrraal is tegen Woensdag ter vergadering opgeroepen hoofdzakelijk tot onderzoek in de afdeelingen en daarna afdoening van de Credietwet voor Oorlog en enkele spoedeischende ontwerpen van hoogst eenvoudigen aard waarmede zü nog deze week denkt gereed te komen Gisteren is aan den Hoek van Holland door Z K H prins Hendrik lersoonlp uitgereikt de genden medaille der Oranje Na sau orde aau din kapitein van het stoomloodsvaartuig Hellevoetslnis den beer J Berkhout aan den kapitein O Jansen van de Btoororeddingsboot President Van Heel en aan schipper M Sperling van de blazer Van der Tak en verder de zilveren medaille van diezelfde orde aan allen die deel uitmaakten van da bemanning der jnistgenoemde reddingsboot en aan alle loodsleerlingen ven den atbaalkotter van den Hoek en van de Hellevo tsluis die aan het reddingsnerk op Vrijdag 22 Februari deelnamen Mr H P Marcbant wijdt in de Vragen des Tijds een uitvoerig artikel aan de tittal eriil Onder aociale wetgeving wordt gemeenlijk iets anders verstaan dan de maatregelen ten behoeve onzer weermacbt schrijft bij Ën toch ia er eene wetgeving die meer algemeen die va ter pakkend ingrijpt in bet maatschappelijk leven dan de harde wet waardoor de landszonen zonder onderscheid van beweging van den hniseluken haard van werkplaats en studeerkamer worden weggeroepen om soldaat te worden P Na de beweging voor verkorting van diensttijd historisch te hebben geschetst komt de schröver tot de crisis van htt oogenblik en besluit ziJn artiki i als volgt Dit staat vast wanneor ten slotte dit Kabinet aan den drang der Koningin om op de aanvrage tot onislag terug te komen geen weerstand zal kunnen bieden offert het zich op om bet land te redden uit de impasse waarin de onberaden stemming der Eerste Kamer ons beeft gebracht In welks positie zal dan het Kabinet verkeeren P Do vraag na in de Eerste Kamer gesteld waartoe kiest gi joist dit terrein voor nw hervorming f zon bjj elke gelegenheid worden herhaald Dat bet Ministerie met het wetsontwerp op het Arbeidscontract kwam is voor de Eerste Kamer blukuos bet uitgekomen verslag evenmin begrgpelijk Zil dan ook wanneer alle Ministers in de vergadering mochten verschonen worden gezegd dit votum raakt den Minister van Justitie alleen de anderen hebben zich er niets van aan te trekken f En zal daarna de Minister van Financien aan de benrt zgo en zoo vervolgens totdat ten slotte saevis tranquillis in undis van het oorspronkelijk gezelschap Marine alleen zal overbigven door Buitenlandsche Zaken getroost P Op die wgze kan geen Kabinet zich laten onttakelen Er is éen punt op het ministerieel program omtrent welks beteckenis niemand kun twgfelen de grondwetsherziening Mocht het Kabinet besluiten met energie de aanvaarde taak voort te zetten dan zon met de grondwetsherziening spoed moeten worden gemaakt Stuit ook dit plan af op den onwil eener conservatieve meerderheid dan is aan het Ministerie De Meester de weg gewezen Tegen de lenze van de urgentie der kiesrechtberziening is na een Kamerontbinding geen antithese bestand Gemeng de Berichten De voogdijraad in Den Haag bad ontzetting uit de voogdy verzocht van een moeder die haar dochter s avonds op straat bloemen liet verkoopen De Rechtbank wees het verzoek af maar bet Oerechtshot heeft deze beschikking vernietigende de moeder van de voogdij ontzet Hot overwoog dat het op last der moeder gedurende langoren tjjd des avonds op do openbare straat door bedoelde dochter te koop aanbieden van bloemen waarvan de moeder voordeel trok is gebleken door de verhoorea welke voor het Hof zijn gebonden van min gunstige uitingen en gedragingen bü de dochter te zijn vergezeld gegaan welke uitkomst de moeder had kunnen en moeten voorzien en waardoor de gezegde last van de moeder als verwaarloozing barer verplichtingen als voogdes moet beschouwd worden De voogdij erd door het Hof opgedragen aan de stichting Liefdegesticht de Goede Herder te Velp bjj Arnhem De firma van Heek Co te Enschede die bij monde van den heer Bernard v id Heek aan eene commissie nit de arbeiders van de fabrieken Nieuw Engeland en Kleine Weverij de toezegging deed de haar door genoemde oommissie medegedeelde klachten over slechte garens slecht licht wachten op boomen enz te zullen onderzoeken heeft daaraan volgens de Ned reeds voldaan en de geuite grieven blgkbaar grootendeels gegrond bevonden daar door verscbillende verbeteringen aan de wenschen der arbeiders is tegemoet gekomen V gearresteerd als verdacht van denmoord op den veldwachter Maas te Mill heeftgisteren tegenover de justitie eene volledigebekentenis afgelegd s Hert Ct De Transvaler een weekblad dat te Johannesburg verschijnt schrgft over de kTostie van een diamantsliji erij in Znid Afrika In den laatsten tyd hoort men bier veel spreken van een diamantsigperij voor ZuidAfrika Bijna geen Parlementscandidaal laat dit onderwerp in zi n publieke toespraken onaangeroerd Niet alleen hoort men leden van de nationale partij en van bet volk deie industrie noemen doch ook de progressieven Allen verklaren zich ervoor en bet kan met reden verwacht worden dat de industrie hier zal worden tot stand gebracht In Holland legt men dan ook een tamelgke mate vaa ongerustheid aan den dag want de Amsterdamscbe diamantsiyperij is een bloeiende zaak en door een dergeiyke industrie in Znid Alrika te aoliappeo ion mtu die van Amsterdam een gevoeligen slag om nu geensterker woord te gebmikeo kunnen toebrengen Wg hebben de rgke diamantmgnen De Beers de Premier Jagersfontein en andera Vrgstaatsche mgnen en alle indicatiesvan de aanwezigheid van rgke raynan tePrietka en elders Komt het tasscheo deverschillende diamantmaatschappgen tot eenverstandhouding ten opzichte van een eigendiamantslgperii dan is er dadelijk kapitaalvoor de onderneming beschikbaar en fiat exeootio Dat er bier een diamantslgperg komt kanzoo goed als met zekerheid worden aangenomen Deze induitrie zon hier werk aanduizenden handen knnnen geven en zg zonvoor Z Afrika oen winstgevende onderneming zgn Er staan geen groote moeilgkheden in den weg en de tyd schignt aangebroken dat men zich bg de vraag van uitbreiding onzer Z Afrikaansche indnstriënernstig wil bepalen Gesteld dat de diamantslgperg bier eens is gevestigd dan zal Zaid Afrika beter dan een ander land kunnen wedg veren met de Nederlandsche industrie Thans voert ZaidAfrika de ruwe grondstoffen nit Dan zal er een uitvoer van t verwerkte artikel zgn en door protektieve maatregelen zonden we onze eigen industrie vergeleken bg die van Nederland in een voor de markt veel gun stiger betrekking kunnen plaatsen Door nitvoerbelasting op ruwe grondstoffen zoo te regelen dat het beter betaalt geslepen diamant ait te voeren zoo men een ZoidAfrikaansche diamantslgpory een goeden stoot voorait kannen helpen De tgd is nog niet daar om in bizonderheden te treden doch is niet ver af Wg hebben zeker het heft in de hand en we zuilen de schoone kans niet ongebruikt laten liggen hoe bet ons ook spgten zon onze Nederlandsche vrienden een gedachten slag toe te brengen Maar zou er geen middelweg kunnen gevonden worden P Zouden in de Amsterdamsche industrie betrokken diamantbewerkers niet bytgds knnnen zorgen dat ze een aandeel krggen in de eventaeele Z Afrikaansche onderneming P Zonden ze niet voor hier gevestigde rechten kunnen porgen voordat er hier misschien wetgeving wordt ingevoerd die later de kans zal afsngden P Uit Hiilegom meldt men De verschillende organisaties van bloemistwerklieden neutrale katholieke christelgke hebben zicb tot de troonsvereeniging gewend met verzoek om verhooging van het normaalloon van 62 i cent per week en inkorting van den arbeidstyd met 6 nnr Hel loon bedraagt thans f 8 87 de werkdag duurt van s morgens 5 tot s avonds 7 uur De Patroonsvereeniging heeft op bet verzoek afwyzend beschikt Zg heeft toezegging gedaan dat het volgend jaar haar aandacht geschonken zal worden aan de voorstellen van een commiBsi P bestaande uit arbeiders en patroons met een onpartydig voorzitter Uit Heerenvoen meldt men Ouder groote deelneming zgn gisteren de slachtoffers van het tramongelak by Beesterzwaag begraven Vele kransen dekten de baren De directeur der N T M de heer Hameliok voerde aan de groeve het eerst bet woord na hem de condncteur v d Tempel nit Leeuwarden sfrak namens de Vereeniging van tram en spoorwegpersoneel Een broeder van een der overledenen bedankte De Pargsche makelaar in diamanten Schiff die te Ni za bestolen werd voor één millioun aan diamanten gepakt in een lederen handtaseh looft voor de ontdekking van zgn bezit vgftigduizend frans nit Betreffende den te Hengelo gepleegden doodslag komen thanj nu de dader gevat is enkele bgionderheden aan het licht die indien ze waar zgn voor Echterhof gnnstig zyn Echterhof beweert door de beide personen te t Balkt en Zwierink s avonds bg het naar buiten gaan oit do herberg te zgn achtervolgd en tegen den grond geslagen Vast staat dat E erg gesard en geplaagd is E stond hier èn by zyn patroons de bh Gebr Overboek èn by zyn baas byzonder goed aangeschreven was werkzaam gewillig en verdiende zelfs nog een cent per nar meer dan zgn medearbeiders by welke laatsten hg ook zeer gezien was Voorzoover bekend is E nog nooit met de politie in aanraking geweest Hy heeft tot zyn 23e jaar in Duitscbland zyn militaire plichten volbracht doch kon toen nog geen Aoswandernngsschein bekomen zoodat by ia zeker opzicht deserteur is De algemeene indruk dien men van de zaak krijgt is dat laffe vuile kroegpraatjes voor een groot deel de oorzaak zj n van de ellende van veracheiden personen Zw Ct GiateriBlddag itoni huduiwriiigeiid een jongedame te snikken op de Stadhosderakade le Amaterdam Dadeljik verdrong zich een groote menigte om t meisje en verdiepte zicb in allerlei gissingen Op herbaaldelgk verzoek vin een oude dame deelde zg mede wat de reden van haar verdriet was Op een advertentie was ie naar Amsterdam gekomen en had aan t station een dame ontmoet die haar aanbood baar naar bot adres van de advertentie te geleiden Gretig had ze dit aanbod aanvaard daar ze den weg niet wist en dos biy was iemand te vinden die hem haar kou wyzen Per tram reden ze toen tot bet Ryksmasenm en wandelden vervolgens eenige straten door Op een boek verzocht haar geleidster die zelfs zoo vriendeiyk was haar paraplu en handtaschje waarin f 16 de bewnste advertentie en het spoorkaartje te dragen haar even te wachten daar ze n boodschap moest doen t Meisje wachtte en wachtte wachtte eenuur twee nar maar wie er teragkwamde vriendelgke dame niet Geen wonder das dat t meisje zoo n vac driet had Onze correspondent te Viissingen seint Gisterenmorgen is de stoomboot Walcheren van den provincialen stoombootdienst in de Wester Schelde by het binnenkomen van de haven van Ter Neuzen op den Westhavendam geloopen Bovendien zit de stoomboot Westerschelde van denzelfden dienst sedert Zaterdag op de zandplaat naby Ëllewoutsdyk De opliggende booten worden nn in dienst gesteld doch de vaart ondervindt natnnrlgk vertraging Ten gevolge van den dikken mist is het SS NieuwAmsterdam der HollandAme rikalgn dat Zaterdagmiddag met een bevolking van roim 2000 personen aan boord moest vertrekken eerrt Zondagmiddag 1 nar naar zee kunnen gaan Het SS Satendam dat Zaterdagochtend 10 uur te Boulogne s M was arriveerde eerst Zondagavond te Rotterdam daar het wegens den dikken mist op de Noordzee voor anker is gebleven Met behulp vau de zeesleepboot Zwarte Zee van L Smit en Co is Zondagnamiddag den Nieuwen Waterweg binnengebracht een Franseba kruiser komende van St Halo om gesloopt te worden te Hendrik IdoAm bacht Uit Boekarest wordt ran de Indépendance Beige geseind dat Vrgdagmorgen in da vroegte een afdeeling Rnssiscbe infanterie verrast is op het oogenblik dat zy trachtte naby Ungeni de Roemeensche grens over te trekken De Russische soldaten werden ontwapend en in hechtenis genomen Hen gelooft dat de Russische regeering de uitlevering dezer deserteurs zal vragen De Californiers zuilen den gehaten Japanners nn het laugs directen mislukt op indirecte manier den voet trachten dwars te zetten In de Kamer en volgens den berichtgever van de Times te New York bestaat er niet de minste twyfel of ook de senaat zal deze niet aannemen is n l op 28 een wet aangenomen biykbaar nitsluitend tegen de Japanners gericht en bepaleade dat een vreemdeling die geen burger der Unie wordt niet langer dan vgf jaar in Californië zal mogen wonen Is bg na affloop van genoemden tsrmyn geen burger dan zal de attorney van bet district overgaan tot den verkoop van zgue landeryen of hulzen Ook wordt bepaald dat een met een vreemdeling gesloten huurcontract over onroerend goed niet langer geldig zal zgn dan één jaar Wel wordt de naam der Japanners in de wet niet genoemd maar de sprekers die ze verdedigden gaven toe dat ze tegen dezen was gericht De ceatrale regearing kan tegen dit besluit niet opkomen omdat bet niet met de grondwet strgdt Bovendien vigeert een dergeiyke wet reeds langen tyd in verMhillende andere staten Gisterenmorgen omstreeks vier uur zgn zeven goederenwagons op emplacemen i het station Deo Haag der H IJ M in beweging gekomen en tusschen Den Haag en Ryswgk zyn zg in botsing gekomen mat den uit richting Delft komenden goederentrein 3314 waarvan de machinist door den mist de aankomende goederenwagons niet spoedig genoeg bad knnnen zien Vyf wagons van den goederentrein zyn ontspoord terwyi da materieele schade nog al belangrgk moet zgn Tot gisterennamiddag half vier toen alles weer in orde was reden de treinen op enkel spoor wat nogal vertraging verooriaakte Persoonlgke ongelukken zyn er niet gebenrd Hen meldt ait Delft Zondagmorgen te hall drie heeft op dan Baagwag naby Dalit een arnitig onferal plaats gahad Da automobiel van den heer V d L uit Rotterdam waarin ook dames en kinderen die uit de richting Rotterdam kwam botste met een andere auto komende nit tegenovergestelde richting en waarin twee boeren gezeten waren van wien een de chauifenr De schok was zoo ontzettend hevig dat de auto s totaal vernield en de inzittenden over den weg geslingerd werden de passagiers van wie er enkele bewusteloos waren werden liefderjjk opgenomen in Villa Johanna en daar door de inmiddels ontboden doctoren Van Hees en Van Krimpen nit Delft voor zooveel noodig verbonden Ernstig verwond was alleen de chauffeur wiens borstbeen ingedrnkt was Hen vermoedt dat de botsing ontstond doordien de bestnnrders het uitzicht over den weg benomen werd door den losgelaten stoom van de stoomtram die juist passeerde Twee leden van den kantonnalen raad van Bazel zgn betrapt op het smokkelen vac saccharine De eene beambte van de algemeene consnmptievereeniging verborg in kolenwagens van i vereeniging die geregeld over de grenzen gingen saccharine die zgn maat dan op Duitscb grondgebied heimelijk in ontvangst nam De Duitscbe douane beambten kwamen er ten slotte achter en een der smokkelaars is in den Klzas in hechtenis genomen De smokkelaars bebbin op aandrang van hun geestverwanten in den kantonnalen raad als lid van dat college ontslag genomen Men schryft uit IJmuiden aan de Tel De heer K D alhier kwartiermeester bg de gemeentelgke brandweer kreeg bg den jongsten grooten brand in de voorraadschuren van de firma wed S L Groen een ton baring op zgn hand Na veel geloop en geschryi aan de Rgksverzekeringsbank gewerd bem Vrgdag de beslissing dat hem genees en heelkundige behandeling werd vergoed benevens 70 pCt van zgn dagloon gedurende de ongeschiktheid tot werken Daarmede is dus uitgemaakt dat de dienst aun de brandweer verzekeringsplichtig is voor de gemeente PosierUeu en Telegraphic Benoemd 1 Maart tot commies der postergen en telegrafie 4e klasse de adspirant commies der postergen en telegrafie J Cornells Smid de surnnmerair der postergen en telegrafie J Christiaan Smid de adspirantcommies der postergen en telegrafie S G de Tempo de surnumerairs der posteryen en telegrafie F Smit en H Kemp de adspirantcommies der posteryen en telegrafie A M Farmet de surnnmerairs der posteryen en telegrafie L K Arkema A H Verhaal en D G Hartgerink de adspirant commiezen der postergen en telegrafie B Kieviet J A van Ham en A U Dgkstra de surnumerair der posteryen en telegrafie J Hiemstra de adspirant commies der posteryen en telegrafie B Ranke en de snrnnmerair der postergen en telegrafie L O J van Welsam tot brievengaarder te Sprnndel A H Konings 1 April tot directeur van het postkantoor te Fredriksoord de klerk der postergen en telegrafie le klasse M Dalmeger te Bolsward Verplaatst 19 Febr de klerk der pósteryen en telegrafie 2e kinsse J Rubenkamp van Amsterdam telegraafkantoor naar Seheveningen bytelegraafkantoor Haven 1 Haart de commies dor posteryen 2e klasse G O KInit van Deventer naar 8 Gravenhage Inspectie de sarnnmerair der postergen en telegrafie J Fransen van Emmen naar Rotterdam postkantoor de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse H J W Leenders van Maassluis naar Rotterdam telegraafkantoor 16 Maart de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse W Beyers van Helmond naar Asten 25 Haart de commies der posteryen en telegrafie 4e klasse F I H Sassen van Amsterdam postkantoor naar s Hertogenbosch telegraafkantoor 1 April de buitengewoon geêmployeerde by de Bgkstelegraaf C E van Dgkman van Amsterdam naar s Gravenhage de klerk der postergen en telegrafie le kl J Kluiver van Hattem naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse D J Holsteyn van Leiden telegraafkantoor naar Hattem 1 Hei de commies der postergen en telegrafie 4e klasse T van Houwelingen van het postkantoor naar het telegraafkantoor te s Hertogenbosch 16 Mei de commies der postergen en telegrafie 4e klasse J Oomkens van het postkantoor naar het telegraafkantoor te Zwolle de verplaatsing van de commiezen titulair der postergen en telegrafie U W A van Buytenburg van Arnhem telegraafkantoor naar Sneek en H U Lambers van Sneek naar Amsterdam bgposteo telegraafkantoor Tulpplein zal ingaan 1 Hei in plaats van 1 Maart Eervol ontslagen op verzoek 1 April de brievengaarder te Oostwold Weaterkwartier H Kooi de brievengaarUt ta MoBtteort P B Wolton Stadsnieuws GOUDA 5 Maart 1907 LIJST van bg de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingekomen gilten in zake de Scheepsramp Hoek van Holland Kantoorpersoneel S 6 f 17 60 P I M f 6 van een verjaarpartytje f 4 Totaal met vorige lysten f 426 85 Van den heer W T te Moordrecht zgn 5 schapen en 6 lammeren welke in het land waren door een of meer honden afgemaakt Voor de Prgsvraag uitgeschreven door de redaetie en uitgevers van De Amsterdammer Weekblad voor Nederland voor tene illastratie uit Rostand s Toooeelstuk Cyrano de Bergerac zgn 62 ontwerpen ingekomen die in handen zgn gesteidwan de Jury bestaande nit de Heeren Jozef Israels Willem Maris Johan Braakensiek en W J Steeoboft 30 Maart a s is de laatste dag van inzending voor de prgsvraag voor een Nederlandsch Lied in den Volkstoon gezet en 30 April a s de laatste dag voor ontvangst van de ontwerpen voor de prgsvraag van een VVoonhnis beide laatste prgsvragen zyn eveneens uitgeschreven door De Amsterdammer Weekblad voor Nederland BEUES VAK ROTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR Staatdetninqen PoBTüOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 69 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RcsLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 VziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 OLUHBiA Qeconsoiid rde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 i Hyp iheek Banktn Aandb idem ir m 4 9 Pandb Rotterd Hypl 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypü 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtacbe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 aodb le Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederi Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandh Hollandsche Hypb 4 99 Premieleeninqen bkLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divurten Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Schéepvaart MaaUchappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank tePmsterdam 4 100 Spoorwegleeningeti Italh Oblig ZuidItaliaanscheSpw lHy A 367 Omvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN C o8tumes tallleor eo Regeomantels VERSCHEIDENHEID Als gevolg der verwarping van de Oorlogsbegrooting door de Eerste Kamer is na door den nog fangeerenden minister Si aal een wetsontwerp ingediend tot voorloopige vaststelling van het VUIe Hoofdatnk tot bet verkrygen van de beschikking over de gelden noodig voor de eerste zes maanden van bet dienstjaar Tot grondslag is genomen de ontwerpbegrooting 1907 zooals zy door de Tweede Kamer werd aangenomen met wyziging alleen van die posten welke ten gevolge van de voorgenomen wegzending van bet blgvend gedeelte anders waren dan de overeenkomstige van de begrooting 1906 By de toelichting i eea dut gevoegd wneldendo de sommen die reeds door een begin van uitvoering van den door de Eerste Kamer afgekenrJen maatregel vermoeoelgk t Q bespaard soldyen enz infanteTLoo = l rie f 3252 artillerie 1 OflBd aanschaffing van vee f 40 031 enÏ Jir i vergoedingen ingevolgedo HiliUewet f 10 000 a Samen was er alzoo door t naar huis zen m n noodige mlilelens in die twee maanden al n 185 000 bespaard Maar de Eerste Kamer I Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 Mtsrt 1907 Vette o sen en koeien goede aanvoer prUien waren voor iste k r l jS jde kwal 11 de wal aj cents per halt kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien oed aangevoerd Vette kalveren redel aanvoer iste kwal ia ade kW a jde kw a4 cent per half kilo Stieren goeden aanvoer istekwal 11 ade kwal a Jde kwal 34 cent per hall kilo del m vet vee en melkvee stug doch prijshoudend vette kalveren du ar stieren laeer in prijs Burgen Ij k8 Stsnd GEBOREN 27 Febr Mannas Mattbeus ouders S G Kielliger en M de Knegt Antonie Arnoldns Cornelis ouders H Ha verkamp un E C van Ascb 28 Arie ouders C A Palsgraaf en H Bos 3 Haart Wilhelmus Cornelis ouders W C Swaaiok en M E van der Veer 4 Lambertns Johannes ouders L J Zglemau en G Dortland 5 Maria Anthonia ouders C J Kromme en C J M Bosch ONDERTROUWD 1 Maart C H van Brniuesse eo E J van den Berg J van Leeuwen en J van Omrae OVERLEDEN 26 Febr S M de Jong 2 j 28 A de Jong 56 j O G denOudsten 22 j J O A Dgkman 6 m C W Range 3 w D van Reedo 83 j 1 Maart J Slegb wed van deWerken 71 j D Sibbes 2 ra N Hofstede wed van dor Wal 72 j 2 G P M Sonnon 77 j 11 m 2 B deJong 3 j Aüvig fË Tii V De Heer en Mevrouw ROTTEVEELTiusTRA geven kennis van de geboorte van hun Dochter VERHUREN DE PHONOLA iland verder al e i ITtrMlit ila do iouMd kniOBSiauB iaedlotDi tr aïa lodlMbo Juxü wat é I SOFIA JOHANNA Hodjokerto 6 Haart 1907 N O Indië Voor de vele bewgzan van deelneming ondervonden by bet overiyden van onzegeliefde Echlgenoote Moeder en Behnwdmoeder Uerraaw ANNA WILHELMINADE JONG gob ScBOTSiiAii betuigen wgonzen harteiyken dank Gouda G J DE JONG G Ji I NELLY D DE JONÖDen Haag de Joso Dr C H DE JONG G J SCHOTSMAN DE JONG Utrecht j L F S SCHOTSMAN DB JüNG HttimsK Gouda Maart 1907 EEMIIIIFOTVANTBES ea wardt rerioebt op t 9EIIK l letten DIT a T Maouuh vak M lUVENSWAAY ZONEN QOBINOHSH Deze THB8EN worden afgelef rd in verzegelde pakjes van vi r IwM I MD halt en e i Ned oiu met rermeldiixg van Nommer ei Prga voorzien van qp taauc Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoe ini van geëerde orders aanber ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz lenw onoveriroflen 1 prof Dr Liebers welbokend I ISIOW KIACBT ILIZII Alleen edit met rabrieluiaerk tot r oor tdu rende rsdiCAle rn lekere genezing Tan allo Eell de meest hardnekkige nenuu ttlehteiif ooral ontstaan door I afdwalmgen op jeugdigen leefl J J ot i e ifenezing van elke cwakte Bloc lücht Benauwdheid Hoofdpfin Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte Bpysrertenng Onrermogen 1 Tnipotenz Potlutione enz UitI roerige prospectussen Irnjnrcr 1 ewh 11 1 fl i fl SV dubbele flosrh I fl f v STEMHEN INRUILEN therapte en do daanaede Mlfa daarin wetanaebapiwlljb er lOntra UDepÖt M tth v d VsKte ZtUbomm lO pdii M Cléban k Co Rotterdam F Hsppel s firsTenhage IfalmiDftni de Jong J Osn BotterUn W Iff fc Co Gouili D bH slle droi istea