Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1907

Hoek Heerenstraat ROTTERDAM Donderdag T Maart 1007 Vo 10276 45s e Jaargang sCEBBs R brtoets En Gros En Detail fiOüLSCHE COIMNT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Magazynen Sneek Zwolle Apeldoorn Kampen Goedkoopst Speciaalhuis in Heeren en Kinder Kleeding voor alle standen Enorme Sorteering voor Zwarte Colbert en Jaquette Costuums ranaf f 7 tot f 36 Door vroegflijdigfe afsluitingpen roet de fabrikanten kunnen wij nieltegpenstaande de g roote stijgringf der gfrondstoflèn onze bekende lagpe prijzen handhaven Bijzonder vestigden wij de aandacht op onze Slamqualiteiten IVo 2446 ZWART KANGARËN COSTIUN 2318 CBEVIOT 2429 TWILL Telera X M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelelMB H S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per iwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN mm im No 1918 ZWART SATIJNCOSTUIM f6 2214 mUÉ RAMGARFACOSTCIJM lO oo 2453 ÜRAPÉCOSTIÜM O so IS 14 00 exa xacieerclere prinaa q uia lit©itexa Vergrelijkt onze qualiteiten prijzen en afwerkingf Ook na langden tijd te zijn g edragpen behoudt Berwoels Kleedlug haar oorspronkelijken pasvorm II iiiii lUi w Hl ri atisi fcimwiiiai UaeAppntirarnae 1 MOwftCa I Of HUIS B hbttakaaKll VtMryiSHrkr Hwrf Wli lhr ilfctM l rt HlM I W i Ktmnftnn n wt r Gouda Dnk vaa A BRINKMAN Z Openbare Verkooping TE GOUDA op HAANOAQ 18 MAART 1907 dei voormiddiga t tit oreo in de Soeietail VREDE BEST aan de Harkt ten orerstaao van den te Haaatrecht gereitigden Notaris J KOEMAN No 1 Een WINEEL ENWOOMIS met TUIN en raim PAKHUIS daarachter aan de Lange Oroenendaal wyk I no 100 te Uonda Kadatter Sectie B no 953 groot 1 Are 73 Centiaren Het pand waarin aedert vele jaren met gnnstig gevolg eene zaak in Boter Kaas Spek en Eieren wordt nitgeoelend is in eigen gebruik en bevat beneden Winkel drie Kamera en Keaken en boven drie Kamers en Droogiolder het Pakhuis dat uitgang heelt naar Achter de Viscbmarkt is verhuurd Toor f 1 50 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderhouden onlangs ieuw gebauwd Woonhuis met Erf en Qrond aan de IJssellaan te Giouda w jk R no 710 Kadaster Sectie A co 4043 groot 1 Are 64 Centiaren Verhuurd b j de week voor 1 2 26 En No 8 Een goed onderhouden van Oaa en Waterleiding en vele gemakken vooriien KOFFIEHUIS met Vergunning ERVEN en ORÜND aan de Nieuwe Haven te Gouda wyk N no 19 Kadaater Sectie B no 524 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning is wordt aedert vele jaren met gunstig gevolg die laak uitgeoelend Boven verhuurd voor I 1 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v6ör den dag der veiling van 11 tot2nren n op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingengeett Notaria KOEMAN voornoemd HUIS TE HUUR Hefrenhuis Oostbaven K 88 Zes Kamera groote Keoken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas on Wattrtaiding T kevragen B 89 WERELD SUCCKS Dp Wereldberoemde Superior Druiventor sthonino Ei racf wordt aanbevolen tegen Borstaandocningen Kinkhoest Zware VerkoudFieid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz HBLIAHTHB is verkrijgbaar b j alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen eu geliocblen in Ntderland Frankrijk DuiUclUand Engilani Amtr ka Ned Indi4 Oranjt Rwier Kahrne Trannaaï ent MBI IANTHB werd maal met Gouden 3 maal mot Ecre Medaille bekroond MKLIANTHE in flacons f 0 40 t 0 70 en I UMLIANTHB in doezen tabletten I 0 40 en 1 O HO Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag V rkrÜBbaar bn Firma WOLfFJb Co Westhaven 198 Oouda GBENUEL Gouda K H VAN MILD VeersUl B 126 ffouda A BOÜMAN üoorUrecht P1NK8E Mmworhria dlJul A N va ZESSEN Schoonhoven 1 t WIJK Oudey nirr A SCÜEEli Haaitreeht P W f EDE hidêuaUr K yiH dbh HEI IDBN te Reeuunjk P t i 8PKK MoereapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DEK HEIJDEN Waddinyw P A u OKOOT A d JONUH Ourf u a er J P KASTELEIN Polibroekerdam D BIKKER t Benuhop WAAHSCBIIWIWC Laat U niet misleiden door 4 2 y iroop Hut klooster SanetaPaulo AbdiJ bestaat niet du Slrm i van yeenerlel waarde Gebr Stoll erck a Chocolade en Cacao ne niaög ooov Je ni u wt mu inilingi n op inv hinwl gebied verbeterde flibrlcatie uitahitteod pbruik van S t t m fijnste grondstoffen garandeorei je rbrmker van Stollwerck s Chocolade 6n Cacao een aaakeveieBSvraardig hbnkaat iwiwkpung beantwoordeiMh aao im tahout ét reap Etiketten JX rnia brtiaalde i7 Brerets dl Hoflereraneler 44 Eere Olploms 8 gouden eni Hedaltlri essi hewD na uitmantend ja bbiilu t K ll 1874 Khreef d Accwleinie national IdaFaria Koua ve M owsou um kUI r rraslèn dauae w eooildanttoB o Totr WIO UW1U tabrUikttoD U Ohoaolitt bonboui vaiM to to MlOwtrek bbrikaat is verkr Kbaar bij U H Cunflanira Baoketbakkasc soa me Oweiaalrenagenwaordiger Toor SederlaBd Jdiiu Hattenlodt Amaterdam Kalvemtnuit lOS j SSS l Patent H Stollen maiiiimi litlinrglilti himuu Krfolt M SfHUnO n Palmt H SltUmi t am M Mui n nr me ri li lm n yaelmMmmifm H t i UmUftfimeHÊmeneHle eelUÊrfin H SUUm avmaMIMt lektet f a m luiSiii ira k flêf Htktt ll n i il n l mitl U Êi0 M i l sI M sii mit fu fm l mt tim mé pemf Ver Koninklijke Fabriek DE mkim KAAKÜliABBlIK GOUDA TE GOUDA De DIRECTIE maakt bekend dat in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders gebonden te Gouda den 28en Februari 1 907 de onderstaande obligatièn der 5 i eldleeiimg groot 5OÜ OO0 galden zijn uitgeloot i o s 11 iO 109 232 26 3 282 388 394 422 471 welke vanaf 1 Mei a s k pari betaalbaar zi n te baron kantore te Goada en bji de Heeren R MEES i ZONEN te Rotteidam Gouda 1 Maart 1907 Koord lirabanlsch Scboeoeo Laarzeamagazljo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg PRIMA KWALITEIT OVËKSGDOË ie $ terke Sehoollunen en Opruiming van rcslaRten Aanbevelend C SMITS Alle repAjratien en aangemeten werk M M V LOOl DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Ia t roimst voorzien van GASORNAlBNTfiN in elke styi van de eerste labrieken teg u coucorreerende prijzen Atolejger no Gas Waler Spreek Bii r ea ElMtriscke geleidingen Wie van goed licht houdt wende lich naar het I Qoudech VeHielUing MagoMitn DE AVOÜDSTER daar alles door bekwame fitten varriclit wordt ¥ Kleinhandel In slerken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS yao Gouda brengen ingevolge art 12 lO der Dranknret ter openbare kennis Dat bij ben is ingekomen het navolgende verzoek om verlol voor den verkoop van alcohol houdenden drank anderen dan sterken drank van L G Bol voor hel perceel aan de Westhaven wijk B No 177 Binaen j weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schntteUjke bezwaren inbrengen Gouda den 6 Maart 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscb Overziclil De Duitsche Rgksdag ia gisteren het tooneel geweest van een krassen aanval door den chef der Rijkskanselarij geheimraad Von Loebell tegen de heeren Spahn en Erzberger van het Centrum De heer Von Loebell wiens houding in den laatsten tgd herhaaldelgk in Centrumspers werd ter sprake gebracht vroeg het woord om de beweringen vao die pers te weerleggen Hg begon met een verhaal van den Bayrischen Courier over aan onderhand met den heer Spahn van A tot Z onwaar te verklaren en ging toen tot de verschillende verklaringen van den heer Erzberger over Breedvoerig zette de chel der kanselarij den toestand uiteen op de ontkennende uitroepen van den heer Ërzberger telkens antwoordend door het aanvoeren van nieuwe bewijsstukken En toen Ërzberger bleel ontkennen dat de voorstelling die Von Loebell van de zaak gal de juiste was las de chef der kauselarg een beëdigde verklaring van Ërzberger voor die zich volkomen dekte met de mededeelingen die LeebeU aanvankelijk bad gegeven De verklaringen van den chef der kauselarg veroorzaakte groote ontroering in het Huis en werden ten slotte van verschillende zijden stormachtig toegejnicht Hoezeer zelfs in het Centrum over al deze geschillen ontstemming bestaat kon blijken uit belgeen de afgevaardigde baron Von HartUog zeide Het Centrum staat buiten het feit dat een paar afgevaardigden zich bet lot van ambtenaren aantrokken Daarom hebben wg nog geen nevenregeering uitgeoefend I Wat gaan mij Wistuba en Pöplan aan t Von Uertling die een der oudste leden F£ViLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 37 Daar de dokter niet tol hen kwam begaven zy zich tot hem steeds lafenis en versnaperingen medebrengend voor de pattSnleD ot een middel tot verbetering van de firicbting Allengs het Christiaan eenigszins gekrenkt door Jean s stijfhoofdigheid haar alleen naar St Rémy gaan Zg haalde hem dan na haar bezoek van de fabriek af om den dag verder in het bosch van Fontaiaebleau door te brengen Zoo ging hnn leven kalm voorbij ChrisUaan wüdde zich aan de ontginning van de hoeve met behulp van een jongen landMihoudkandige te zamen brachten zg de iNWBte vindingen op het gebied van den ndbouw maar vooral op de toepassing van jlw alcohol op de industrie in praktp De Beetwortelen die op de akkers werden behuwd leverde een alcoholsoort op die Vernier gedeeltelijk voor zijn branderijen aanwendde maar de econoom bad aardappana gepoot waardoor hy een goedkoop r Vbtilu verkreeg die gebruikt werd voor mototu Ut rinehiUMd muUaei wur van het Hals is betreurde de ontbinding die hg niet uoodig oordeelde en die de Centrumpartg weder in de oppositie heeft gedreven Hg verklaarde ten slotte dat het Centrum zgn btaatknade tal voortzetten in de overtuiging dat bet daarby slechts op eigen kracht steunen kan Heden is het voor Rusland de groote dag waarop de nieuwe Doema bgeenkonao zal Van al de praal en de nister waarmede verleden jaar de Doema9ing geopend werd zal thans niet veel te bespeuren zijn De vicepresident van den Hgksraad Uoloebef zal een korte toespraak houden de gekozen Doemaleden zullen beéedigd worden en daarna bun bureau kiezen En waarschgnlijk zal het daarbij blg ven voorloopig Als candidaat voor het presidentschap wordt genoemd de K D afgevaardigde Qolovioe oud president van de Zemstvo van Moskon de werkliedenpartg heeft een barer I iden Berezine candidaat gesteld voor het V ice presidentschap Maar dit alles is nog zeer vaag Want de Doema is het onbekende zegt de correspondent van den Hatin te Petersburg Het een ge wat Urn zeggen kan is dat bet nieuwe Parlemen anmerkelgk anders is samengesteld dan be orige Wanneer de uiterste rechterzijde er in slaagt samenwerking te verkrggen met de Octobristen de progressisten en de monarchisten dan kan er een rechterzijde ontstaan van ongeveer 130 leden Aan de uiterste linkerzijde ontwaren wd een aantal groepen en partijen waarvan de programma s onbekend zgu maar die zich wel tot een socialistische groep zullen vereenigen En daartusscheu staan de K D de Con stitutioneeldemocraten die een paar honderd leden hebben Hun houding is beslissend voor de toekomst Zullen zg zich weder aansluiten bg de revolutionairen van de uiterste linkerzijde P Of zullen zg trouw aan hnn program een linker centrum vormen vrjj van elke overeenkomst en hun onafhankelijkheid bewaren f Daarop kan de toekomst alleen antwoord geven Reuter seint uit Petersburg dd ö Maart De opening der Rgksdoema werd voorafgegaan door een Te Deum door den metropolitaan Antonius met de beide bisschoppen Platon en Eulogius die leden der Doema zjjn gecelebreerd Daarna hield de metropolitaan een toespraak waarin bij den volksvertegenwoordigers op het hart drukte bun door de ngverheid langs meer billijken weg aan drijfkrachten kon komen Christiaan die aan al deze proefnemingen een werkzaam aandeel nam bood zgn vrouw de verschijnselen van een volkomen genezing aan Maar toch geheel gerost was zy niet al wilde zij het tegenover niemand laten biyken Dit was het gevolg van een gesprek dat zg met den jongen dokter had gevoerd tydens een barer bezoeken aan het sanatorim Angagne had haar een jongmensch getoond nitcrlgk een toonbeeld van lichaamskracht en gezondheid Zie eens dien man mevrouw zeide Jean tol haar Een halfjaar geleden kwamhy hier aan uitgeput doodziek en nn is er te Saint Remy niet Mn zoo flink en sterk als hy Volkomen genezen dus dokter P Voer het oogenblik althans Waarom dit voorbehond Zoolang hy in de inrichting blgft staik voor hem in De voorschriften van hel huis zoo streng en doeltreffend beschermen hem legen onvoorzichtigheid Maar is hy eenmaal van hier üw genezingen zyn dus slechts tydeiyk f Myn patMntao hebben zelf bon lol in handel Hebbeo ly de itdelgke kracht zich U hMda Togr oitipattliigw daa lyn xï verschil van inzicht te vergeten en te werken voor het heil van bet Igdende vaderland hen vermanend tot vrede en eeosge lindheid Een groep afgevaardigden geeft hel verlangen te kennen naar het volkslied dat daarop door het koor wordt aangeheven en onder hoerageroep wordt herhaald De godsdienstoefening werd bggewoond door Jen miniiterprssideot Stolypio met alle ministers Da eigenigke zitting der Doema werd te 1 UUT geopend door den vice precidsnt van den Rpksraad aoloebef Toen deze bel keizeriyk besluit voorlas waarbg de bijeenroeping der Doema bevolun werd stonden alle leden der rechterzijde ongeveer 100 man sterk van hun zetels op en riepen zij herhaaldelijk Leve de Keizer De overige leden echter bleven zitten eu hoorden de voorlezing met diep stilzwijgen aan Nadat de voorlezing geSindigd was werd door de leden der rechterzijde nogmaalsjsen toejuiching op den Keizer aangeheven waarbij ook alle ministers van bun zetels opstondea Daarna legden de afgav iardlgden den eed af Da sociaal democraten namen aan de openingsplechtigheid geen deel Zg kwamen eerst in de littingzaal toen de be diging begon Tuf president vau de Doema werd met 331 stemmen gekozen de K D afgevaardigde Golowine Komjakof kreeg 91 Koesmin Karawajet B Stacfaowitsj 2 stemmen op Tselenko was 1 stem uitgebracht In de Zweedsche Tweede Kamer hebben een paar leden de regeeriog harde dingen gezegd over de behandeling van de zaak Olof Wijk Vooral den minister van builenlasdscbe zaken viel men hard omdat hij toegelaten heeft dat de consul te Antwerpen en de gezant te Brussel het onderzoek naar den dood der vier reizigern niet beter geleid hebben Zou de regeering alsnog met de zaak ernst maken f De minister van baitenlandsche zaken zeide in z ji antwoord dat het mogelijke gedaan zou woMep om de zaak op te helderen en dat zjj die hun plicht niet gedaan hebben daarvan de gevolgen zullen ondervinden Maandag is Chamberlain te Valescuro bij 81 Raphael aan de zuidkust van Frankrijk aangekomen Het plan ia dat h j daar tot herstel van gezondheid een zes weken zal blijven Zijn reis door Engeland is geheim zinnig in haar werk gegaan In den soel gered Wanneer deze Jongeman in de paatscbappy terugkeert en op zyn weg een vronw ontmoet dan is hy verloren Kuischheid of de dood een andere keuze heeft hy niet öenevieve bleef in diep nadenken verzonken Uitspattingen f Behoort de dronkenschap ook niet daartoe P zy deelde baar vrees niet aan Jean Angagne mede uit angst dat deze ze nog zoude versterken zy maakte dien dag aan baar bezoek een spoediger einde dan gewoooiyk en sindsdien koesterde zg een gevoel van ongeru3theid die by de minste gelegenheid haar het hart deed stilstaan van angst voor de toekomst De automobiel door Christiaan s vaardige hand bestuurd snelde puffend en by end langs den straatWig naar St Remy en weldra bad het gezelschap het sanntorium bereikt De enge dokter verscheen on bet perron en hie p hel eerst Emmeline uitstijgen maar zonder dat zyn blikken zich van Öenevieve s schoon gelaat konden afwenden Ik heb uw oom gisteren gesjproken zeide Vernier tot den geneesheer Hg werkt als een ong beginner En hos staat het met uw proe nemingen P Tarwlfl beide bet geielichaf dat dan lom trein uit Birmingham was onder een aangenomen naam een eoapi open gehouden de trein hield builen de slad even stil om het gezelschap op te nemen Te Londen bleef Chamberlain een paar dagen en even heimelijk ging de reis verder baar Dover Calais en verder Blijkbaar wilde men zoo min mogelijk aan het publiek laten zien hoe slecht t met hem geiteld bil tl Te Londen en te Dover up de boot herkende men hem niet zoo vere rd Is hg Moeielijk liep hg stennende op de arm van een der zgueO en op en stok Aan boord bleef b j aldoor op bed liggen Het is niet meer stil te houden zegt een Ëngelseh blad dat ziju gtzoudhetd gebroken is In het Lembergsche schuttershof heeft Zondag een door verscheiden honderden personen professoren gemeenteraadsleden studenten en vele dames bezochte protestvergadering wegens de vrglating der Roetheensche studenten plaats gehad Na heftige redevoeringen tegen da Roetbonen de centrale regeeriug het Oberlaudes gericht en de Weensche pers werd een motie aangenomen waarin nadruk wordt gelegd op het Poolsche karakter der Lembergsche hodgeschool verzet wordt aangeteekend tegen de kennelijk teudentleuse berichten der Weensche pers geklaagd wordt over het Invloed oefenen op da Poolsche rechtspleging door de Landsmaoo minister Dziedoszicki als onwettig en schadelgk voor da nationale belangen Nadat de vergaderden aldus faun chauvinisme hadden gelucht trokken zjj versterkt door de toestroomende manigto op straat door de stad onder het zingen van Poolsche liederen en achter een bord aan met het opschrift Leve Polen I Voor de hoogeichool maakten zij balk om een toespraak van professor Qlombinslil aan te booren voor het Oberlaudes gericht werden vervolgens kreten van verontwaardiging legenden president geuit EIndelgk ging men bg hal Mickiewicz monument n i nog een toespraak van een Poolschen student en het zingen van een Poolscb nationaal lied nileen Honderd en een professoren der Lembergsche hoogeschool hebben voorts eenverklaring openbaar gemaakt waarin zij nadrukkelijk opkomen tegen het tweeslachtig maken der universiteit Het Poolsche volk heeft zich dit middelpunt van wetenschappelgke nasporingen door zijn eigen kracht beschaving en wetenschappelijken arbeid geschapen Voor de behoeften op onderwijsgebied van het Roetheeusche volk heeft het keizerlijk besluit van 4 Juli 1871 de instelling van Roelheensche leerstoelen en het gebruik van merrijken tuin was ingewandeld op eenigen alstand volgden antwoordde Jean Ik ben op den goeden weg dank zgde toestellen die u my hebt verschaft Ikben nu bezig een rapport op te stellen voor de Academie voor geneeskunde waarin de Toordeelen van de metbode diejn nw sanatorinm is ontdekt doidelgk worden aangetoond U zult de uitgaven voor het laboratorinm niet beklagen IJ bebt dns goede resultaten verkregen P Du beste res nltaten die men zich wenscben kan I riep Jean uit terwyi een glans van trotsche vreugde zgn gelaat verhelderde Het seram tegen den kanker is gevonden De proefnemingen die ik hier deed en de toepassingen die myo oom in zyn kliniek te Pargs volbracht laten geen twgfel over Welk een zegen voor de lydeide menschbeid I Eu wanneer wy eenmaal met de tering ook zoo ver zyn Ook die ziekte hoopt ge langs dezenweg la kunnen bestryden P Roux en Behrend hebben wel de dipbleritis overwonnen Tersin de pest Chantemesse den typhus I Waarom zouden dun onze pogingen niet met goeden uitslag bekroond werden P Is de tering eenmaal aan banden gelegd dao heeft het leven eengroote overvrinoiug op den dood behaald Woi rarrolcO