Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1907

y ondar da loli gekropan Na kil aitiwavilon van de kamer werd de denr gealotan Ongeveer aan uur latei werd hal kind vermist Na een poosje toeken vond men het in de gezwavelde kamer waar het bewustelooa Hit WMkUad van hit Becht icbryft Knebtisa intorioeutoir vonnis van 2i Apll 1906 werd tir terechtiitting van de toondmmenls Rechtbank Ie s Oravenbage nn 1 Haart 1907 een getuigenverhoor getotden in by dii geieci Md de contra oquete bepaald op U Februari 1908 By liza drie data ia alle commentaar overbo ff Uit R iMn lehrllft amv Maandagavond is de werkwillige N de vader van den jongen dia onlanga met een pistool op ilraat school door vier personen met alMain geworpin in imatig aan het hoofd gikweUl loodat neeakundige hulp word ingiroipin Hy moest ondersteund worden toen by van dea dokter naar hnia taraggiog Dl gikwititi griep nn pirsoon van dl viir vait naar deze wist zich wiir 01 H rukkin Di politie doit ondenoik Hit aantal wirkwUUgin bedraagt thaoi oal Tl PlaoM in Sakwn wai un toriagaektig ï Mkhoeit gestorven en da getondMidapoUU kwam da woning nittwarilen Ma vtarjarlg meiiji waanehyniyk bang giwordan voor di biambtin in witti jaiain M laadar at iiaand bat gimirkt bad tao alMoean karakter hebben loodat Tan ern ernstig r mflict uern prak zal ajjo Maar de r Keerinil lal een rastbiiiloteD oppaailie tegenover licb bevinden be Petarab Herold hoopt op de oaderinK van betere tUden maar tiet da komende gfbfDrteoiflfteii met zorg te emoet daar de verbetering van Koaland oog in een verre loekomit ligt De BJetaj Ala een volwaaaen beproefd man komt de Doema heden bjjeen Zün nap ia niet zuo veerkrachtig U verleden jaar naar vaal en matig Hg moet itjn kracht leeren kennen en welen te gebrnikeo Hy weet dat b j lich elecbla op tirbzell kan verlaten Miiar bet bewnsttjju moet doordringen tot ieder dat wü thaot een echte voika Doema voor ona hebben Op haar nut dt hoop van Bnalaod Tan bet tot atand komen van een contract naaehen da geeitelüken en de bnrgerlgke overheid ia da vrijheid van den eeredienat niet alhankelljk De eeredienat ia vrjj ende katholieke kerken blijven ter heachikking van prieater en geloovigen Zoo zal het ijjn totdat een welomachreven overeeokomit den priaater vaa lonter verblblhonder zal verMUan tot rechthebbende in de kerk Haar foolaof ala de onderhandelingen om daartoe ta geraken geen voortgang hebben en deae toeitand van onzekerheid kan eindelooa Toorlduren doen zich allerlei vragen voor ver dan aard van het verbl jthoaderachap der prieatara Hoe moet men zich dat toor tellen llen ormnleert den tegenwoordigen toaatand rechtaknodig door t spreken van Mn aervitnnt van eeredienat dal mat op de kerken De kerken behooren aan de bar rijjka gameanta maar de gemeente moet et aervitnnt van eeredieoti eerbiedigen De prieater Boat in staat sijn i jn geeiteijjk ambt tonder belemmering nit Ie oefenen Toen dan ook h j de regaering werd gevraagd of de geeatelijke recht heeft op den ilentel van de kerk la hel antwoord van Briand geween dat het geheel in dan geeat is van de wel dal de priester een slentel van do kark heeft en dat de bargeoeester verpllciit If haa aan alaitel ta latan Naa ku mei dat wattal jk aarvitial van radienat met de eerbiediging van de onbalamnierda bevoegdheid des priesters ijjn kardariyk tubt uil te oefenen een heel eind küiatB tol hel vestigen van een behoorlijk 1 ilalial Da bnrgemee iter van Meinn geen elericaal maar een socialist heeft telfs aan den prieater de lorg voor de goede orde In da kerk toevertronwd en hem loegostaan lalden Ie innen in de kerk onder verplichting van de storting van een kwart der pbrengat in de kas van den openbaren weidadifbeldadleDat Deia bnrgemeeater heeft mUi onder eoniraol aan regeling voor het ondarhoid gevonden ongeveer xooals de Utaahoppan die in bat contract verlangen p ta nemen Da pastoor wordt belast met ket oodarhoid en de gemeente krijgt dt koatan van variakerlng an hertlel voor haar rekening Mat wederijjdaehe welwillendheid kan men kaast altijd wei tol een bevredigende tchik king komen Maar toolang er geen ooniract il bljjlt allaa in de Incbi hangen Is de prteatar wtigarachtig de kerk te onderbonden das aal da gemeente tich teker niet op de l tlln van dan hnrgemeesler knnnen beroapan om voor dan rechter da varplichtiog lot ondarhoDd ta bewljien Hal II niat allean Betnach die in Heaitdor rich variat tegen de ontwapeningsplaanan vu Sir Hanrjr CampbailBanner man de haela Franaeha pers ilnlt lieh daarbij aan De Badical tegti WiJ willen vredeaTrienden iijn alt Sir Henry maar eeral alstlla anderen de wapenen hebben neergehgd Zeker iemand m iet het woord uitspreken ala de taak aai worden opgelost W jwillen er dns over praten Haar w j vreenn dal da gesprekken nog jaren lang iniver academisch tillen iHn Hoe wil men tol ontwapenli g komen ala iedereen lot wien men ar over spreekt hoffelijk buigend tegt Nanl De Aarore Hoe knnnen wij yAa in Algeciraa een scherpe en opgewonden politiek aan den gang hebben gnzien atiien van de mogelgkheid op ongelukkige onvoorilrne gebearlvnisiien gewaprnd te yn f Hel gevaar van bot8i ig bHsteat noK steeds Zal Doilechland er steeds op hl ducht ign in de nog altoos geopende Uarokkaansche quaes tie geen nienwe crisen te doen ontslaan P Bn dan de donkere plekken in OostAait P Waarlijk de Engelscbe voorstellen kunnen den wereldvrede meer nadeel dan voordeel toebrengen I Uel kan ook gebeuren dat enkele mogendheden weigeren op hel voorstel in Ie gaan of na een nileenietting van haar standpunt kikimwag voortgaan iloh U wapenen Dat ton wantrouwen wekken en de openb meeninu nog nerveuaer nog achrikMhliger makaa Bal denUiaeld van Sir Henry vindt dua 1 1 r l kt il B It U B o lo I Frankrgk Da Daltaeba pera tiet ar toch nlots van komen en behandelt het daarom tamelijk algemeen als een heraenackim Vrijdagavond is de oplaag van het Weensche Volksblatt in beiilag genomen Ue reden daarvan was dal het blad onder het opachrifl Versterkingen m het Zuiden belangrgke mededeelingen deed die bljkbaar uit zeer goede bron kwamen Het noemde een llonlal sfrategische wegen die op du Ilaliaanscbe grens worden aangelegd en verschillende verbindingswegen tot wier aanleg besloten is Het Volksblatt vertelde verder dat in een groot aantal garnizoenen bel aantal genietroepen veel grooter ia dan in het Uillialr jaarboek opgegeven Ëiodelgk gaf het een aantal punten in Tyrol Karioibit en den omtrek van ioritz op waar nieuwe forten in aanbouw gn benevens werken die op de kust van Dalmatii onderhanden zgu Uogelijk dat de Itaiiaansche groote staf dit alles wel waal maar zolke openbaarmakingen zullen de Itaiiaansche peis de handen sterken wier vrees en grieven de Oaslenrjjkscha bladen alt jd ala verbeelding kanaehetaen De Kalroosehe ccrreaprondenl van de Times tracht de heteekenis van de besluiten door da Algemeene Vergadering een van de twee Kamera der Egyptischa volksvertegsn oordiging genomen te verzwakken Men weet dat die Vergadering o a volledige groodwettaltjke regeering heeft ga isehl de Kamers hebhen niet veel neer dan raadgevende stem en ook herstel van bet Arabisch als de eenige taal waarin op de staatsschool het ooderwgs gegeven tal worden Terwgl de regeering zich onthield van eenige poging om op de besluiten van de leden der Vergadering invloed te oefeoen zegt de correspondent overwon de krachtige invloed sjeich All Joesaef hoofdredacteur van da Motyyad dia Moestafa Kamel in de Ï unat van het bof heeft verdrongen en van brabim pasja Ne ib den onder minister van binnenlaodsehe taken de oogeneigdheid van vele gematigde leden om voor besluiten te stemmen waar zg hel niet mee eens waren Het ia geen overdrgving te teggen dal de leden der Vergadering gestemd hebben op het bevel van de nationalistische kranten die naar z j gelooven gesteund worden door den chedive een omstandigheid die gepaard a in het b jna volalagen gebrek aan kritiek op de beainilen nilgebracht feinig goeds voorspelt voor de ontwikkeUug van eltbeatuur in Egypte Deta correspondent bijikl meermalen de denkbeelden vau Lord Cromer den eigenlijke bestuurder van Egypte goed weer te geven Daarom heeft lyn verklaring van de beteekeuis van de beainilen der Algemeene Vergadering waarde Uit den iaatstea aangahaalden tin blgkl dan dat Engeland niet van plan ia Egypte vooreerst de zelfstandigheid Ie geven die de vertt genwoordigera van hel volk er verlangen Verspreide Berichten Fbaikbux Koning Eduard is naar Biarritt vertrokken Even voor tgn vertrek is een der automobielen die lot tgn beschikking stoiidoo verbrand Naar verluidt tal hg bg agn aanstaanden tocht door de Middellaudselui Zee een ontmoeting hebben met den koning van Itaiid Weer een sterfgeval en een nieuw tiektegeval aan pokki n te Dniukeiken Een do ir hel ministerie van bnilenlandsche taken ingestelde commissie tal de diploms tiekt geschriften nil den t jd van den oorlog met Daiischland vertameien an uitgeran DulTSOBLAni B j de vesting artiilerle te Keulen t jn twee manschappen door meningitis aangetast een groot aantal verdachte gevallen t n afgetonderd De keiier betil in hel Oosten groote aardewerkfabrieken Nu gaat het verhaal dat de keiaer bil feesten aan het hof steeds de gasten weet aan Ie klampen die hem een bestelling knnnen doen Lukl het hem dan n lieert hü in der haaat de orders op t n manchetten I ExaiuxD De prins van Waiea ia benoemd lot admiraal der vloot Het parlementslid Conan Doyle me r bekend als de antenr van Sherlock Holmes la ernstig tiek De kelierinwednnre van Bnsland wordt in Eni eland verwacht Het heet dal Braiilii een alagachip type Dreadnought tal doen bouwen bjj Tickert Sou Maxim U Birraw Naar verluidt is de aanvoerder van da kamporganisatie van hel beruchte verbond van bet Russische volk Kraskowski die als getuige gedagvaard was in het proces Harlenstein in Finland naar het buitenband gevlucht Arant In een vergadering van voorname Egyptenaren is aangedrongen op de invoering van het parlementaiie stelsel in hel Nylland De Engelscbe pers is er heeiemaal van ontdaan Achter ds beweging moet de Khedive zitten zegt tg AmaiKA Te Savannah is gestorven Oronhyatekba een Indiaan van de Uohawkstsm die op kosten van koning Ëdnard te Oxford was opgevoed en de opperste hoofdopziener van de independent Order of I oresters was BINNEN LAND TATEN G ENER AAL r m K IC u m u m n b m Vergadering van Woensdig 6 Maart Oeopend 1 uur 40 Voonitter jhr mr J BSel InaUllatie van Jhr van CITTER8 Na eedsaflegging neemt de heer jhr van Cittera gekozen lid voor hel district Ede zitting De Voorzitter wenschl den heer van Gillers geluk Credietwet Op voorstel van den voonitter wordt bealoten na afloop van de vergadering van heden in de afdeeiingen te oodertoeken de Credietwet voor het departement van oorlog Ramp aan den Hoek van Holland en Aansing op den Minister van Justitie De Voonitter spreekt de volgende rede uit door de leden staande aangeboord MUne Heereu Alvorens thans onze werkzaamheden vooil te zetten veroorloof ik mg enkele woorden tol n te richten die naar ik hoop en bescheidenlijk vertronw hu u weerklank zuilen vinden Sinds ons uitgaan op 12 Februari ji hebben in ons land diep te betreoren gebeurtenissen plaats gehad welke in wgden kring een smartelijken en hlljvenden Indruk hebben verwekt en aciitergelaten Ik denk daarbij ii de allereerste plaats aan de scheepsramp in de onmiddellijke nabjjheld onzer kust in hel gezicht der haven van bestemming welke heinde en verre ontzetting heeft teweeggebracht en waar tooneeien van jammer en ellende tijn voorgevallen die by ons volk in al zyn geledingen maar ook verre builen onze landpalen een ieders mensehelijk gevoel tot in zijn diepsten grond hebben aangetast en geiehokl Het weemoed herdenken wy die velen voor wie daarby zoo plotseling en in zoo bangen stervensnood de laatste ure is gekomen en innig mededoogen vervult ons hart jegens hnnne in twaren rouw gedompelde belrekkingen die door het verlies van echlgenoolen ouders of kinderen werden getroffen in hetgeen hnn het dierbaarst was op dete aarde Toch willen kunnen en behooren wg er ons ook niet van te onthouden om onaerlyds uiting te geven aan onze levendige dankbaarheid dat althans nog een vgttiental van nit hel aangezicht des doods via verlost en vestigt onze blik tich met aHndoening op hen die in een onafgebroken manmoedigen en schier hopeloozen strgd met de ontketende elementen eigen leven hebben op bet spel gezet om dat van andere mensehen bun volkomen onbekend la redden en te behouden Hun ty ook onte hulde een en dank gebral hl en Ie sneller klopt daarby ons hart ala wy indachtig lyo hoe de vorst dia geroepen werd om hel lief en hel leed enter vorstin Ie doelen daadwerkelgk beeft geloond ook Ie knnnen en Ie willen doelen in den kommer en rampapoed van anderen en een voorbeeld van verheven plichtsbetrachting heeft gegeven dat hem nauwer nog dan te voren aan ons volk heeft verbonden Nog een andere oorzaak lot ontroering deed tich echter aan ons voor Heenden wy lot dusverre dat in ons goede en in vele opzichten too getagend vaderland de miniaters der Kroon waren gevrgwaard tegen daden van geweld wegens of naar aanleiding van hnnne ambtelgke belrekking wg werden in dia verwachting teleurgesteld door dan misdadigen aanslag gepleegd op Zyne Eteellentie den minister van jnslilie Vervult dit oni eenerzgds met bezorgdheid en vleien wy ons neg altyd dal in date eer aan betrekkeiyke ontoerekonbaarheid dan wel aan een welbewnsten aanslag valt te denken andertyds ontbreekt ook hier de iichttyde niet na die aanslag mialukla n het leven van Zgne Excellentie voor ttjn getin behouden bleef Waar ik Zyne BxmUmU uil om uUir Da m onH hutilfk galikwimehM dsaraada uibiad gMf ft voorla nog uitdrukking aan oma hoop dat hg nog lange jaren in da gelaganhaid moga blgven om ia welkaa werkkring dan ook zyn veeizgdiga gavaa tan natu van land en volk aan te wenden Regeling van Werktaamkeden Op voorstel van den voonitter wordt balloten op den dag dat de Credietwet voor Oorlog wordt behandeld ook in behandeling Ie nemen het wetsontwerp tot voorbehoud der bevoegdheid tot hel sluiten van overeenkomsten krachtens de internationale couferentie van 1899 op behandeling waarvan de minister van bnilenlandsche zaken heeft aangedrongen het voorstel van den voorzitter betreffende de aamenstelling en uitgave van een kort verslag der Handelingen van de Tweede Kamer en het voorstel van den heer Borgeaios ca in take de wgtiging van hel Beglement van Orde InterpelMie da Klerk De heer de Klerk vraagt verlof naar aa leiding van de Tirachrikkeiyke scheeMramp aan den Hoek Van Holland den imnlater van landbouw verheid en handel op oen nader ta bepalen dag eenige vragen ta mogen stellen aangaande bet reddingswenn daar ter plaalae Het verlof wordt varlernd De interpallatia tal gehouden worden op nader Ie bepalen dag De voonitter legl dal de vraag wanneer d I Credietwet van Oorlog aan de orde tal komen afhangt van den loop van het afdeeliogsondertoeh Hy hoopt echter Ie kunnen bevorderen dat de openbare behandeling aan ataacden Vrydag zal kunnen plaats bibbaa Niets Duer aan de orde zgnde wordt di vergadering gbiloten Men meldt nit den Haag Na afloop van de vergadering der Tweede Kamer heeft de partggroep der liberalen staande onder leiding van mr Qoaman Borgesins gisteren een eluhbyeenkomat gebonden I De correspondent Ie Kotaradja van da Tel seint Luitenant Haan is naby Beurenoan in PidiS door een Atjeher vermoord Bedoeld is waarschgnigk de le luilenant der genie L W F J Manu geboteo lo 1880 voegt de Bed daarhg By beschikking van den Minister ran Oorlog ia de Ie luitenant U Henkea van het wapen der infanterie thans op noo octiviteil mat ingang van 16 Haart 1907jiader in actieven dienet geplaatst en wel bS bat 6e regiment infanterie By Kon Besl is benoemd tot riddar in de orde van Oranje Nassau de matrooa by hel leedwezen K Ree en is de goidan aeremedaille diar orde verleend aan dan loodsschipper der Ie klaise J Berkhout den teeloods J W H Liehregs de loodikweekelingen der 2e kl H van derMeulaa en C de Qorter de matrozen hg het loodiwazen T van Duyn P Jansen J B Schoonbeek I Huig E P Braam H J Sandera J J de Qens J Steehouwer Am an M A Begoort en den matrooi kok by hit loodswezen K C de Brauwer Bg Kon Bell is benoemd tol riddar ii de orde van Oranje Naaiau H Sperling schipper in dienst van de Beriingamaatschappy is toegekend de eers medailii verhouden aan de orde van Oranje Naaaau in goud aan C Sparling in zilver aan LS erling j en O Hoerkerk matroten nedi in dienst lan voornoemde maatachappy IB aan C Koffeman J Woudeslein an j vaaWaardenberg matreten van da siaapboft Wodan in goud aan den zeeman H vaa Hastrigt ia benoemd tot riddar in de ord van Oranje Nanan by bevordering 8 Jansen schipper van de stoomreddingbopt President van Heel en ia toegakand 4 eere medaille verbonden aan da orda tpOranje Nanall bil bevordering G itéfé chipper van m itttomreddingboot Pmliraiit van Heel en U toegekend da M aadain verbonden aan da orde van Oranje Naatai in tilvar aan F Seeklea A Boon P da Zeeuw en P Hooganraad matreten J van Hastrigt eersle maohinial C van dir UareD tweede machiniat J Boel stoker en B F Blokland hnipstoker van voormelde reddingboot St C t Gcmenifde Berichten Te Landsmeer had deter dagen op dl Algemeene Begraafplaats eau ongeval plaall By het delven van een nieuw graldoordaa adsistenldoodgraver B van de Kamp wakaa plotseling toen hel graf byna girMd waa twee kisten van het naburige graf ait ea kwamen op Van de Kamp teresbt en op tgn voeten en eeo wist by mat da haodaa lagen ti houdeq gMdat itjn laven apoadig in gevaar verklHi Op tyn hnlpgaroop kwamen ToorbliKangan toegeachotin ofda BMt Tiroondi kiaibtis do kiitM at kakM 0K licht an nar voondchtigwbt Tan da Kamp tick leivi na tien miaiUa uit tijn benarde en gevaarigke pomlia II bevrgdan Hel arme meisje dal had een vol nnr in de onder de sofa lag tbans era tig ziek is twaveldamp gelegen Zeer ontdaaa en mat den achnk kwam ky vry a Morgana had man hem oog ichartaoad toifaroepon Wie een kuil graaft Toor oao ander valt er telt in Purm Ct In de haven van Urk kwamen Zondag twee Harker bottera binnen na bgna een week lang te hebben rondgedoold in den mist welke onverpoosd over de Znideriee gehangen heett Het was hnn gelukt in eikaars nabyheid te hiyven tg hadden vermoedeiyk niet ver van de Friesehe kust geankerd De mist belette hun te tien dal dryfgs naderde onvoortiens waren de vaartuigen er door ingealoleu er waa Ie weinig wind om het gs te oatzeilenr en bovendien waren de zeUen met een gekorst bedekt en kon men ze aanvankelijk niet ophgscben Toen begon de zwerftocht met hel door stroom en t heheerschte gsveid tot dit eindeigk uiteen brokkelde Oelukkig kwamen daarop de botten binnen den geluidskriug van de Urker miatbel ST In de Eifel twerven veel wolven rond Een inwoner van Elsenborn is even buiten de gimiente door twee wolven aangevallen Hy vluchtte in een boom en de wolven gingen er onder titten Op tyn hulpgeroep kwamen er drie aoldaten aansnellen die hem bevrgdden By Daum viel een wolf een wagenpaard aan an len aantal boeren moest hem verdrg ven in de Ardenoen doen de wolven met t troepjee de ronde zich tot aan de boerdergen wagend By da geweldige dynamiet ontplofSng ta Uomealiad in de nabgheid van New York welke werd waari enomen in een kring van dertig kilometer werden dertig mensohen gedeald terwyi het aantal gewonden teer groot is Te Homestead werd een gat in den grond geslagen van 200 voel lengte en 60 voet breedte aan machinerieën ward voor 125 000 dollars vernield Het dynamiet moest dtinen voor de vernieling van ein tunnel onder de Hudson rivier van dm Fennsyivaniëspoorweg en was te Homestead 26 kilometer van New Vork opgeslagen Zelfs op 175 kil afstand nam men den schok waar De chef der werkzaamheden is aangehouden doch onder borgstelling weervrygeUten Huizen z n ingestort plitoods naar beneden gevallen huisraad om en dooreeogeworpen waarbg vele gewond werden In nachtgewaad en avondloilel liepen de menachen de straten in en overal luidden de alarmaehellen Jenaraal Chéron da onderstaattaecretaris van het Franaehe departement van oorlog de rechterhand van generaal Picqaart moet te Pargs een gevaarlgken en hrutalen dubbelganger hebben Oebruik of jnisler ergeriyk miabroik makend van tyn ulier lyke galgkiBla ia van tyn bekendheid met generaal Chiron s gewoonte om af en toe da ronde te doen by nacht en ontgd in de kazernes heeft hg de dubbelganger niet de generaal s avonds om elf uur een betoek getracht aap de katecpa du ChUean d Ean waar alles in rust was En doende wat dea generaala was hield dè onbekende een ipapectli over de bedden de dekens de Klieren der soldaten dia eerbiedig door aorkten of deden alsof te sliepen terwyi dl bezoeker vriendeiyke Ifatferlgke woorden S Dan volgenden morgen miste de een tgn horloge de andar tyn portemonnaie ent Uil Vaals wordt aan de L K o a gemeld Of de ciuba het Casino en de Derbyclnb de croupiers der ereeniging hebben verbiytsvergnnning tot Hei de uildryving barer Belgische croupiers door telegrafische ontbieding van Amsterdamsche plaatsvervangers tullen beantwoorden is nog niet besloten In allen geval honden beide laatstgenoemde clubs t optreden van burgemeester Qnadecker TOor een overtreding der beataande nationale vardragau Men heett telegrafisch by het ministerie van buitenlandsche zaken te Brussel tusacbenkomst verzocht tegen de aitietting alt Nidiriand Hen meldt uit Amsterdam Dezer dagen vervoegde tich een net gekleed jonghiinieh by len antiquair op het Damrak voorgevend een Eugelachman te tyn In Vloeiend Engelsch informeerde hy naar vineUllende dingen doch vond schynbaar nieta naar ijn gading Na tyn vertrek ichter mhite da antiquair Mn antiek zilveren bus van niet byzonder groote waarde waarnai niemand aadan dan hel jongmensch tich uit de Toataa kon hebben gemaakt By een ondanoek der politie bleek de bns by een antiquair op het Bokin Ie tyn aangeboden door lekeren B het jongmenaeb dat by dea eeratan antiquair de ttalage bad oorgi mu eld Hel jongmiBMh wird in buurt T aiagehoudiB Qilterm ia te s Oravenbage een byeenkomtti gehouden van de heeren mr J ront hnrgemeesler van s Oraventande W H voh Leachen inspecteur van hel loodsweteo de laden der Amsterdarosche commissie des hoeren S P van Eeghen 8 Hepner H C Vellman en C F Overhoff en den heer A Plate van hier waarbg overeenstemming werd verkregen over de wgze der verdeeling der ingekomen gelJen De vyt laaUtgenoemde bearen handhaafden ook voor hel vervolg alsnog hnnne bereidverklaring om giften tot leniging der nooden van behoeftige betrekkingen vun hen die bg den ramp omkwamen in ontvangst te nemen en noodigeu tevens allen die nog gelden daarvoor onder hnnne berusting mochten hebhen of verkrygen deze aan hen toe te zenden dan wel hiervan opgaaf te doen opdat by de uitdeelicg hiermede rekening gehouden kan worden Stadsnieaws OOUDA 7 Haart 1907 Aan de raadaleden ia hel volgende ingekomen stuk toegetonden Qonda 5 Haart 1907 By Uwe besluitin van 21 September jl no 20 en 1 Januari jl no 11 werd Mej J Beynvaan lydeiyk laatatelgk lol 31 Haart a 1 belast met de waarneming van de lessen in de natunriyka historie op het Oymni ium alhier Ier vervanging van den Heer A L van Uvan aan wien door ons Collega krachtena Art 21 van hel Beglement voor hel inintaiun Qemeenteblad 1889 no 31 op itln verioek wegena ziekte verlof waa verleind Hit virwyting naar hit in Dicimbir il door hem overgelegde attest van Dr W A Boekelman deelt de Heer van Uvan thana mede dal tyn toestand aedert tyn vorig adros aanmerielgk is verbeterd maar dat tfn hanlel aleebta langzaam vordert zoodat ir gun uitzicht beataat dat het met einde Haart a a reeds volkomen tal weten waarom hy licb andermaal tot Uwe vergadiring wendt met het vertoek dat bet hem rarlMadi virlof alsnog wordi virlingd tot dn door Dr Bookilman opgigirin termgn l i tot na Juli i k wy tyn gaarne bereid krachtens het hovanaangehaalde Reglement aan zyn verzoek Il voldoen doch zjjn tevens van meening dat da kosten die de Oemeenie voor de waarneming van yne leaaen na 31 Haart a s aan Hej Beynvaan zoude moeten voldoen in din lenen of anderen irm door den lieer Tan Uven blhoorin ti rorden gerestitueerd Wanneer wy nagaan dat de Heer van Uven gidurinde nagenoeg hit geheele jaar 1906 op het Oymnasinm gen lea heett kannen geven en met het euidl van het loopende kwartaal in dit jaar ivnima werkzaam tal gewMat zyn tonder bet daarvoor bipaaldi lalarii van t 100 par wikiiykaeh leaunr per Jaar ti derven du aehton wy hdtbiliyk dat by virdiri virlinging van zyn verlof de koitn dir waamiming In tynra luU komn Wy bobbin mitidiw 4i nr U voor M talln u Hnr A L Tia OfMi Loaraar aan kil ayranaalam alhier als bnehikking op zyn adres te doen weten dal het hem verleende verlof lol het einde van den loopindin cursus zal worden verlengd onder arde dat zgn tractement van 1 April tot 31 Augustus a s tal worden uitbetaald aan Hej J Ragnvaan die in dat geval gedurende dien lyd met de waarneming van da lataan in da natuurlgke historie op het Oymuuium belaat tal blgven Do Vsreeniging Floralia tal eene byeenkomst honden op Vrydag 8 Haart a s 8 avoodi 8 uur in het Café Vrede Best bovenzaal en daarin behandelen een voorstel van het bestuur lot ontbinding van bovengenoemde Vereeniging De Staatscourant no 56 beval de statuten vaa dl Vereeniging tol oprichting en inatandhouding van frye scholen op Oereformurdi grondslag alhier Het nieuwe slation te Zoetermaer Zegwaar is thans loover gereed dat het waar schyniyk met den tcmerdienst 1 April in gebruik genomen wordt misschien telfs vroeger Lastig ia het dat de opgang aan den overweg over den Molenweg komt waardoor men een heel eind moet omloopen en vroeger dan gewooniyk van huis zal moeten gaan In allen gevalle behoeft men dan toch niet van bel eind weg dal van den Holenwig naat hel station voert en dat bg slecht weer onbegaanbaar is gebrtfik te maken IMQBZONDEW Gouda 7 Maart 07 U tJmr it BtdötUurl Wilt u zoo goed zyn hel volgende in uw geacht blad op te nemen F Eerst gisteren avond kwam my uw blad van Dinsdag 5 Haart in handen Daarin las ik hel verslag van de uitvoering der Oymnastieken Scbermvereeniging Oonda Hierin was wellicht door verkeerd verstaan van dsn verslaggever een tont ingeslopen Wel beh ik gezegd dat wg een paar goede leden verloren hebben mur niet dat het ledental was achteruit gegaan sedert het bedanken van den heer v Duuren Immers toen deie bedankte telde de vereeniging un werkende leden en thana by de uitvoering ddn UI Ucinii larwyi wederom twee zich hebben laten voorhangen Wat verder de leiding van den heer W A Huiler betreft kan ik n verzekeren dat die naar het oordeel der leden en het bestuur zoowel als naar het oordeel van den baar J D Doaw voorzitter van hel gewest Zuid Holland van hel Ned Oymn Verbond uitllekend is Meenende biermede den verkeerden indruk die uw venlag van onze vereeniging had kunnen geven te hebhen uitgewiscfat en UEd dankende voer da verleende plaatsruimte leikin Ik UEd Dw Dienaar H J BITTEE Voonitter der Oymn en Scbermvereeniging Oouda Onze venlaggever deelt ons mede dal hy de oeleningen slechts een 7 i 8 tal leden hebben medegewerkt zoodat zeer goed te veronderstellen was dat het ledantal gedaald nu Oeheel ter goeder trouw heeft onze verslaggever dus tyn venlag neergeschreven Op de leiding van den heer Muller is naar inie miming volstrekt geen smet geworpen Dk BiDAOTia KABKTBBBIOHTKIi Ooada 7 MsaX 907 GRANEN BU goeden aanvoer beitond er ved vraag De prtjxen van tarwe on haver xijn heiger Tarwe Zeeuwiche g sj 4 8 so mindere dito 7 60 k 7 90 Afwijkende 6 10 é f 6 50 Polder t l 6 80 Nieuwe Zeeavscüe a Rogge Zeeuwiche ƒ 5 50 k 5 75 Polder i BuitenUndsche per 70 kilo A Gerst Winter i Zomer i k Chevalier 6 i 6 75 BuitenL voergerst per 70 kilo k f Haver per hectoliter 3 75 ii4 5 Per 100 kilo 8 a 8 15 Henneptaod BoilcnlandKhe per 50 Kilo 6 50 4 7 lC n ricia d 7 50 k 9 50 Kjirwijsaad per 50 Kilo a Koolsasd per 50 Kilo i ƒ Erwten Kookerwlen 8 50 a 9 50 Bailenlandiche voercrwten per 80 Kilo i Boonen bruuie Boonen 9 50 a 10 50 Witte boonen Paarden boonen 7 ij a 7 J0 Duiven boonen 7 50 7 75 Mais P 100 Kilo Bonte Amarikaansche 6 10 k 6 jo Kleine ronde 6 60 a 7 10 VssH kRKT Melkvee goede aanvoer handel en prijien vrijwel Vette varkens goede aanvoer handel vlug al a 34 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug so i tt ct per bmir K G Magaia Biggen goidi aanvoer handel vlug i iS k 1 60 per weik Vttte Schapen geen beteckenis l ammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel 7 a 9 50 Fokkalveien 8 t 17 Kaas augevoerd 8 partijen handel vlug 10 kwal 3 1 33 de kwal 30 JI Noordhollansche ƒ Boter 1949 stukken van Kt Handel afloopend Uoeboier 1 15 ijo Weiboter i io i i so BEÏÏBS VM EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR taotsfMiitnvm PouTvau Oblig 3e Serie fr OM 3 59V Oblig 3i Serie fr 2500 3 59 RnsuKD Iwang Dombr Obli t tien 4 961 At Japan Ohligatien 1899 i 74 74 CoLinnu Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Recipia IV 24 L 100 4 4 4 Aandb idem idem 4 99 101 97 100 99 100 100 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke l ph Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand hriefbank 4 991 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Jt Bewyzen van Deeiger Northw Pac Hyp Bank 98 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotboekhriethank 4 Aandb Hollandsche Hypb 4 PrtiMtUtninqtn bsLOii Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 Diverttn Mg tot Expl Laan van HeerdervoorI 1902 89 SchuftaOTi HtuiiKhapfijm Pand Holland Gulf Stv Hy B5 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Pmsterdam 4 i X SpoorwtgUtningtn iTALia Oblig Zoid Italiaansohe Spw IHtf A 367 Ontvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Goiluoies Ullleur a Jjivifi j Regeomantels Bargsrlljke Stand ORBOREN 5 Haart Aaltje ondera J J van der Lik en W Ruitervele Johannn ouders A Priniinberg en D Koppendriuier 6 Adrianns Anthonie ouders A A van Leeuwen en G van den Broek Elisa tb Helena Haria ouden C H Wildenburg en H Rullen Willem ouders N Nieuwvsld ra C S van der Laar OEtlUWD 6 Haart A Verkaaik an D Hoeven OVERLEDEN 6 Haart O van den Berg 13 j C J van Schalk 18 j 10 m C A van Leeuwen hulsvr van H van Baarhei 77 j J D Hortenaius 3 m 6 J T Horiensius 2 j Baaawtlli OEBOBEN Jacoba ouden P Verwey en O van Es Haria Cornelia onders N Blonk en O Halte OVERLEDEN C J Savry echtgenr n F H B Brack 65 j E Scboonderwoerd wed J Boere 81 j ADVEIITKNTIKX V Heden overleed Hejnftrouw BILINA UIIA aimiKTBA KOllAKli na voorzien Ie tyn van de laattt H H Sacramenten in den mdirdom van byna 81 jarin Gouda 6 Haart 1907