Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1907

BETOS VAK EOTTEEDAII L K H K WOENSDAG 13 FEBB Staatitétmtunn PoaiuoiL Oblig 3e Serie Ir 060 3 Oblig Se Serie Ir 2600 3 RtiSLiRD Iwang Dombr Obligation 4 Azio Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüiiBu Geconsolideerde Baitenlandsche Schuld Recppis L 100 Iv W HypothttkBankm Aandb idem idem 4 L 9 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rolterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb 69 69 96 74 mina ia b jnt gebMl rtnriald Da ontrek Tan een andere plaata In de Baiiilicata nl Uatera ii ook zwaar geteiaterd Ue gemeenten liano Bernalda Ferrandina Uorgoglione HJKlionico Hontalbaoo ëanmaDro Korte en Tricarleo aijn iwaar getroUeo in Stigliano z jn twaaK bniian InKealort eo vele onbewoonbaar wegena het dreigende gevaar In Piaticci zijn eit buizen ingeatort 7ij op laat der poliiie ontraimd Te Lagonegro ziJn fjjf peraonen omg ikomen in ineenetortende holleo te Caalronnovo Sant Andrea riel een boarderjl nachta in elkaar en begroel de boerin Poace en baar beide dochten waarran r een omkwam In Torti zjjn vier Ijjken att rernielde bnizen te vooracbyn gehaald Oevaar loopen de dorpen Cal ere Caitel araceno Francarille 8al Binni Hoccanova 8an Hartioo d Agri en in do omgeving van Psteaza de gemeenten Canceilara Tito Tolve en Trivlhno Dit zal wel voldoende zgn om den omvang der reed geboorde rampen en der nog dreigende gevaren eenigazini te kannen begrijpen Het ergate if dat er geen krachten genoeg aanwetig zjn om te redden eo te belpcn Heer dan 150 000 mannen de eterkate en jongste ttjn uit dit arme gebied naar Amerika getrokken Achtergebleven zgn vrouwen kiaderen en grjjiaarda Ue ter hulp gezonden karabinier en oldaten kunnen weinig doen bjj zulke loeitinden De aardverachnivlngen hebben niet plotaellsg plaata maar langzaam en aanhoudend li lava De Porte heeft gisteren aan den Doitsclien gezant als doyen van het diplomatieke corps en nota toegezonden over de douanekantoren die voor den handel van groot belang ik De nota zet alteen dat de onderhandeiingen thans tot een besluit hebben geleld en dat een Irade van den tjultan de door de ministers getreden regeling beeft goedgekeurd Die regeliOK bepaalt De Porte verplicht zich tot bet nieuwaanbouwen of de uitbreiding van douanekantoren in Konstantinopel en in negen havensteden waarin tevens bnipmiddelen voor de uitlading zullen worden aangebracht Het personeel der douane zal met 245 nieuwe ambtenaren worden uitgebreid De dienst van bat dragerspersoneel te tojrma en Konstantihopel tal worden gere nuiseerd Bovendien zal een gaheele reorganisatie plaats hebben van den douane dienst De Porto wtjst de groote mogendheden op het belang der bovenstaande veibeteringen zy twytelt niet of de mogendheden zullen het gewicht van de oUkn door do Porte gebracht inzien en de verbeteringen in het belaag van den handel weten te waardoeren Aan het slot der nota verzoekt do Porte den gezanten thans ook de toestemming der regeeringen te verzoeken voor de verhooging der douanerechten opdat deze la den kortst mogeltjken jd in werking kunnen treden Verspreide Berichten FHAaXRUK De mtjnwerkera nil bel departement Pas deCalaia hebben besloten naar aanleiding van den jaardag van de ramp te Courrières Zondag a s op de kerkhoven te Sailaumines Noyelle en Billy groote rouwbetoogingen te honden De rageering beeft maatregelen genomen om rustverstoringen te voorkomen Niet minder dan 1 4CO 0OO getllnstreerde briefkaarten werden in 1906 aan de Fransche f iost toevertrouwd met een foutief of onvoledig adres zoodat ze niet konden worden bezorgd Een Fransche juffrouw die naar Amerika is gegaan en daar fortuin gemaakt met het geven van Fransche lessen aan millionnaira zoontjes heeft 100000 francs nagelaten voor het Instituut de France om daarvan om de drie jaar een prijs te laten uitkieren aan de onderwijzers geen geestelijke die zich door den grootsten ledeiykan invloed op haar leerlingen zal hebben onderscheiden DviTSCHUaD Gap Engelsch blad meldt dat Denbnrg op zijn Afrlkaanscbe reis ook de Kngelsche kohiniën met een bezoek zal vereeren om het bestitursstelsel daar te bestndeeren De keiier Is gisteren de keizerin moeder Tan Busiand op haar doorreis naar Bengelend tan bet BerlSnache station gaan begroeten De Neue Politische Korrespondeni verneemt dat volgens den wensch van den keizer geen Pruisische prins in aanmerking zal komen voor de troauopvolgidg of het regentschap in BrnnswUk EHaii iiiD Naar verluidt zijn de manschappen der Engelsche vloot toen deze te Lagos in Portugal lag schandelijk afgezet Hen vroeg in de stad 60 cent voor een ei 3 gulden voor een fond vlamch eni Naar de Trlbana nlt New York verDeemt hebben d jongéta acIiIbcliiatMfniign Amerikaansrhe marine een resultaat opgele verd dat TO pit beter ia dan dat door de Britsche marine b j de laatate proaven bereikt Itilii De bisschop van Cremona die üe sebeidiog van kerk en ataat verdedigd had ia van zjjn vroegere zieoawijze teruggekeerd Rüsi taD Aan de Frankl Ztg wordt uit 8t Petersburg geseind dat een hardnekkig geiucht een staatsgreep der monarchisten voer absoluut stellig ie wachter verklaart Hen wil de hooge staatsambtenaren die niet zuiver reactioonair zgn arresteeren en zich aldus meester naken van de macht AaaaiaA In het geschil tusschen Honduras en Nicaragua zouden Costa Rica Salvador en Quatelama bealotcn hebben Honduras bjj te staan BINNENLAND Onze particnliere correspondent te liOUden seint ons De Times huldigt in een hoofdartikel Koningin Wilhelmina vuor de toespraak door H M de Koningin tol den Prins van Teek uitgebraciii Het blad ziet hierin een begin van een vriendschappeiyker verhouding Insscben Engeland en ons land en hoopt dat do grief over wat in Zoid Afrika is gebeurd verdwijnen moge De Times herinnert dan hoe Engeland en Nederland vaker naast dan tégen elkaar streden nl tegen Spanje Lodewgk XIV en Napoleon Hel blad verklaart daT Nederland s en BolgiS onafhankelijkheid door Engeland met alle beschikbare macht moot worden gehandhaafd Vad Geraenjrde Berichten Oisterenmorgen was de vrouw van den meikslg ter H aan de Bechtboomslaot Ie Amsterdam plotseling verdwenen Hen vreesde oomiddeilgk dat haar een ongeval was overkomen daar de vrouw sedert den dood barer moeder treurende was Weldra werd II geroepen door de politieen de buren die mededeelden dat juffrouw H aan den Zwanenburgwal tn water was gesprongen Spoedig slaagden de omstanders er evenwel in de vrouw die reeds bewusteloos was te redden Zg werd naar het Bikoengasthuis vervoerd waar de levensgefslen werden opgewekt i Gisterenmiddag te 12 uren itjn aan het Centraaletation te Utrecht drie kwartjesvinders aangehouden Zy kwamen lit Amsterdam en waren aldaar reeds gesignaleerd zoodat het personeel van den trein een oogje in het zeil kon houden De ontvangst te Utrecht zal bet edele drietal niet meegevallen zyn zy werden naar het hoofdbureau van politie overgebracht en na eed verhoor te hebben ondergaan wederom losgelaten Twee politieagenten in burger werden bun echter achterna gezonden en bleven al huu fails et gestes gadeslaan Veel slachtoffers zullen zii dan ook wel niet gemaakt hebben De inktgooier die den omtrek van het Concertgebouw te Amsterdam ageermalen tot terrein lyner werkzaanlbeden koos scbynt zich verplaatst te hebben of wat erger zou zyn navolgers te hebben gevonden Allhans de Tel kreeg een schiijven van mej T P uit de Van Swindenstraat Huiderpoorlkwarlior waarin zy mededeelt de dupe van die ernstige baldadigheid te lyo geworden Hyn geheele rok schryft mej P was van boven tot onder met inkt bespoten en ondraagbaar geworden Aangifte by de politie is gevolgd By een staking onder de telefoonjntfronwen die in de Toronto Canada is nilgebroken hebben de staaksters aan het verbaasde publiek verklapt dat de telefooBdirectie een Inisterkamer er op na hield de bcambta die daarin de wacht hield moest de gesprekken der abonné s afluisteren met het bepaalde doel om te controleeren dat de verschillende tarieven die te Toronto bestaan voor particuliere telefoon en zaken telefoon niet werden ontdoken door van de eente gebrnik te maken Toor bedrtjfi doeleiaden 11 Aan bet slot van een bespreking diaalrictsgewyia van de provinciale verkieaingskansen voor deien zomer inZaid Holland borekend Ket Vaderland dat er voorzichtig begroot tan wirnt van tatali voor d llikarzfde t behalen valt waardoor dan de verhoading in de ZoidHollaadarhe Staten thans 16 rechts legen 36 links 40 rechta tegen 42 linka zoi warden Het blad koopt er de opmerking aan vaat dat veal tal afhangen niet alleen van des yver der vryzinnigen maar ook van hun beleid by hel eandideeren Het rertroawt in deze provincie op een verataodige samenwerking tusschen Liberale Diie Vryz Dem Bond en vrg liberale Commissie van Advies met het gemeenschappelgke doel de ZnidHollandsche Staten te heroveren Naar de Hidd Ct verneemt zal Prins Hendrik Zaterdag 23 dezer per extratrein te kwart over twaalf aankomen Namens de gemeente zal hem ten raadhuize eene lunch worden aangeboden s Namiddags zal de Prins deelnemen aan een diner dat in het Badhotel door bet bestuur der Zeevaartschool aan genoodigden wordt aangeboden Omstreeks kwart over achten zal de Prins weder per extratrein de terugreii naar de residentie ondernemen In Daitschland zyn Haandag drie ernstige automobielongelnkken voorgekomen In Passing by Höochen reed een auto een boekhoudster aan waardoor zy ernstig inen uitwendig gekneusd werd Een andere automobiel kwam in botsing met een boereowagen De voerman werd licht gewond doch de heer en de dame die in de auto zalen bekwamen zware verwondingen Te Beriyn werd een meisje van zes jaar gedood en een van vier jaar zwaar gekwetst Reuter seint uit Londen De byzondere middagvoorstelling in het Palace Theatre ten bate van de weduwen en weezen der met de Berlin omgekomen schepelingen heeft veel bezoekers getrokken onder wie de Nederlandsche gezant melde leden van het gezantschap Lord Claud Hamilton en de voorzitter van de Oreat Eastern Spoorwegmaalscbappy Sperling en Jansen zaten in de loge van de koninkigke familie waarop aller aandacht was gevestigd In den loop van den middag werden do r de bioscoop afbeeldingen vertoond met belrekking lot de Bchipbrenk alsmede de aankomst van Sperling en Jansen te Londen Toen de beeltenis van de twee helden op het scherm werd geworpen daverde bet geboa t van luide toejuichingen Dit werd later herhaald toen de burgemeester van Harwich ban de byzonderiyk voor deze gelegenheid docr hel Palace Tbeatre geslagen gouden medaljes aanbood By die aanbieding las de burgemeester een telegram van koningin Wilhelmina voor waarby H U een gift van £ 250 schonk en baar innige sympathie met de bedoeling van het fonds voor de nagelalen betrekkingen der schepelingen van da Berlin uitsprak Het voorgenomen feestmaal ia het Lagerbois heeft niet plaats gehad De schikkingen waren lot bet laatste oogenblik geheim gehouden Sperling en Jansen hebben gisterenavond een kort bezoek gebracht aan het Lagerhnia Van de galery voor aanzienlgke vreemdelingen luisterden zy eenige minuten naar het debat over de marinebegrooting Woensdagmorgen zgn de bewoners S caféhouder aan de Zw senslraat te Tilbarg aan een groot gevaar ontsnapt Toen eenige arbeiders bezig waren met het uitgraven van grond voor den kelder beatemd voor het in aanbouw zynde cafe de Zwarte Rnyter stortte plotseling doordal de grond te veel ondermgnd werd bel grootste gedeelte der woning der gennemde familie in Ledikanten enz stortten naar beneden Kort te voren waren de bewoners opgestaan en bevonden zich reeds in het tweedegedeelte der woning andera waren d ongelakken niet te overzien geweest Nu hebbenechter geen persooniyke ngelukken plaats gehad N Brab Men meldt In den nacht vaif 6 op 7 deier Ia over de lyo Oladbach Roermond Hamont ons laad gepasseerd een extratrein naar Calais vervoerende H U de Keizerin Weduwe van Rusland met tairyk gevolg op weg naar Engeland Deze trein bestond nit negen Pullmait doorgaugaryiuigen waaronder van groote pracht en werd vooruitgereden door eene locomotief Het is voor de eante maal dat langs dazen iotematioaaleD weg een voraleiyk trein door ont land werd varvoard J H te Ter Apel waoad naar men meende in vrede met liJn hiisvroaw en hnaoe vyf kinderen doch plolaeling kwam daarin verandering De oodsie loon aan joogeling den kindartchoeiiea ontwuaan hg U BiUUit gawNit had lioh da ft woonte igen gemaakt om savonda thiia te komea wanneer de familie reeds la bad waa Dat begon papa te verveelen en Jan ward aangemaand op tyd thuis te zgn Dat hielp niet Hem werd gedreigd dat ky er niet weer na tienen binoen kw im Hy waa er niet eo nu liet de uitvoering niet op zich wachten Hoeder had echter medelgdeo ea vertelde roder onder da noodige bewegingeA dat Jan er nit zg er ook uit En daar gingen ze moeder eo 70oo Den volgenden dag zond de vader tgn 14 jarigen tweede zoon eens uit om te viasehen waar moeder en broer waren maar Willem vond ze niet doch wilde er nog eena weer op de Iets op nit of by za niet kon vinden Vader moeat naar de schuur de dieren verzorgen en nu ginp Willem by bet kabinet en zocht ongeveer 650 gulden byeen en ging toen met de Sets naar moetje Nu waren ze geborgen en papa was nu zyn vrouw en twee zoont kwyt benevens zyn kapitaal Waar de drie zich ophouden ia onbekend Het laaUt zgn zy gezien by het station Noordooster te Stadskanaal en zijn ze gereisd naar Aasen Hen zegt dat ze biljetten genomen hebben naar het verre Weaten Amerika Te Dinxperio is Dinslagavond de zoon van den winkelier S door een onbekend persoon aangerand Hg werd by den keel gepakt en kreeg een pak slaag met bedreiging een flesch op het hoofd te krygen Da aanrander zette bet op een loopen en verontacbnldigde zich toen den verkeerde ta hebben aangepakt daar hy diens broeder wilde treffen Men meldt van den Hoek van Holland Op het wrak van de Berlin worden d werkzaamheden lol het laten springao to sloepen voortgezet Oisteren is er echter niet gescholen Men is voornemens na het bovendek en mast ta hebben opgeruimd het verdere gedeelte van het voorschip door duikers te laten onderzoeken of er nog lyken in zyn Hierna zal het geheele voorschip door dynamiet worden opgeruimd Men meldt nader van den Hoek van Bolland Gisterennamiddag is er nog een keer op het wrak van de Berli geschoten De top van den mast is afgebroken Het Weekblad van den A N D B meldt De dai bladen hebben dezer dagen een bericht overgenomen nil het Johannesbnrgscba blad De Transvaler waaruit men zoi opimakeo dat het zoo goed als zeker is dat do diamant nyverheid naar ZuidAfrika zal worden overgeplaatst Met den raeeslen nadruk zeggen wy nogmaals dat al dergeiyke berichten onzin zyn Er is van verplaatsing der indastrie hoogenaamd geen sprake De resident van Cheribon deelde 31 Januari mede dat door zware regens op 10 tot 15 Januari in het district Sindauglaoet zeven desadammen en één dessabrug wegsloegen terwyi van vyf dessa s in genoemd district 14 bouws padi aanplant en de groote weg van Cheribon naar Losari tasschsn paal 9 en 10 onder een sublaag van pl m 1 Rynlandscben voet dikte werden bedolven en van drie dessas 57 bouws padi aanplant overstroomd Tengevolge daarvan kaa de onder slib bedolven aanplant als verloren worden be Schouwd en zullen do gronden opnieuw moeten worden beplant waarvoor nog een voldoende hoeveelheid plantmateriaal beschikbaar is In het onderdistrict Kedawoeng werden de erven en wegen van zes dessas oodar water gezel doch zooder dat er eenige schade werd aangericht en in het district Qegesiklor worden van negenantwiotig dessas 3502 bouws padi aanplant en 444 bouws kweekbedden overstrooitd terwyi er eenige schade werd toegebracht ao da hoeren dianstwegen van Ardjawinkgoen ooar Soeranaoggal en naar Oeslk abmada rao Oegesiklor naar Djagapoera De dgk langs de TjiwariuKin slojg oTtr een lengte van 2Vi Rynlaodsoha voetaa w g waardoor de beerendienstweg van Qrendoel naar Kapetakan werd beschadigd De overstrooDde aanplant en kweekbedden ondervonden tot dusver geen nadeel van bet water Eveneens zyn door zware regens op 19 Januari van het blok Koebangsenggang district Loeragoeog 26 bouws nog oobêpla ite sawah hawara zoodanig afgaschreven dat er nog alaehta pl m 7 bouws beplant zullen kannen worden terwyi een over die aawabs loopende deasaweg van de deau Boangoarberes naar Tjiooate over een laofta vao pl m 120 Byalaadscha voeten wegaloag en oog niet herateld kao wordeo omdat da grond oog oiat geheal tot rut wai gakomea Beveridge eao bekend lid van deo km rikaaoscheo senaat trekt in een dagbladartikel io de Newyork Herald t reldt tegeo het weelderige au dure levao dar laoaatdtdeo e a politieke pcraonao Dtar T r i n twtt otmktB tt attmta tX U ilUooaira dia io de politiek zyc gegaanen 00 den levensstandaard te Washingtonlot in het ongelooflgke hebben opgevoerd eo de inbaligheid van de huiaheeren en deo wiokelataod die deo volksvertegeowoordigergewoooweg plooderen j Daar koonen oogetortnneerden niet tegen op Da beroamda aeoalor Hoar eerlgds een der schittereodate agureo in bet Washingtooache parleaent een man die zoo goed ala nooit ootviog die geen diners gal en bgaa nooit verscheen in uitgaande kingen die daarby uiterst eenvoudig woonde kon met zgn senators traktement van f 12 500 sjaars niet rondkomen Hg zag zyn klein vermogen geheel verdwgnen Het regime van byna Romeinsche weelde en pracht schryft Beveridge nam een aanvang met Whitney toen deze minister werü onder Cleveland De dans der millioenen werd nog aaogevuurd toen Calvin S Brice ataator werd voor Ohio en het beroemde Corcoran paleis beirok tegenover hel Witte Uais Ën sindsdien is de opgevoerde levensstandaard gehandhaafd door hel steeds aangroeiend lal multi millionairs in Senaat Huis eo Kabioet Enkele heeren besteden tegen woordig f 150 000 per jsar eo een man vertelde lelfs dat zyn huishouden alleen beataande oit mao en vrouw bom 1 187 500 per juar kosl Seoator Beveridge verwacht weinig of niets van een verbooging der salarissen verbonden aan het lidmaatschap van den Senaat of het Huis van Afgevaardigden De millionairs zouden hun collega s in bet parlement toch op deo achtergrond dringen Toch acht de schryver van het artikel bel éMngeud noodzakelgk dat eeo eind kome tan het toenemend overwicht der millioaairsfvlkavertegenwoordigers Hy weel daartoe nar één middel en wel by verkiezingen Ue candidaten te bestrydeo die op geen btiondere gaven of bekwaamheden kunnen aanspraak maken maar nilslnitend bogen p een groot fortuin E n verslaggever van de Nieuwe Limb Koerier had een onderhoud met burgemeester Quadecker waaraan het volgende is ontleend 0 kent zeker den toestand van Vaals toor en door f Ja en neen was het antwoord Toen ik ala kapitein eener gendarmerie te Maastricht vertoefde was ik natunriyk op de boogie van tgeen hier alzoo omging doch o moet in aanmerking nemen dal d clubs eerst sedert een jaar ongeveer bestaan en dat ik toen reeds in den Bosch was Voor alles ging de burgemeester voort wil ik den toestand hier grondig bestndeeren en dan zal ik volgens igd en gelegenheid die maatregelen nemen welke ik noodig acht om de zedeiyke en stoflelgke belangen der gemeente op zgn beste te bevorderen De manier waarop ik te werk gaan zal hangt geheel al van de omstandigheden Ook heb ik by myn benoeming eenige iostructiea van hoogerhand ontvangen over sommige aangelegenheden Haar zooals ik u reeds gezegd heb de eerste stelregel van mgn gedrag en tol elke myc werkzaamheden zich in den beginne zullen bepalen is den toestand grondig bestndeeren Van goed ingelichte zyde vernam ik sehryit dezelfde verslaggever dat de clubs ongeveer een 600 lal leden lellen Voor groote sommen wordt niet gegokt Winsteo vao I 600 in een avond behooren tot de leldzaamheden t Gebeurde wel eens dat een ol andere domme Joris onder t spelersgezelschap Ttrzeild geraakte en dal gal dan eenige txtraavondjes voor de geslepen beroepaapelers Haar dat een Beriynsch advokaat I 81 000 zou vergokt hebben zooals indertyd geschreven werd geloofde myn zegamto die door zyn politie de toestanden door en door kaot niet Gedurende den heeleo winter waa zooveel niet door de gezamenlijke apelen verloren zei hy nog Meoacheo die een zekeren stand verrieden kab ik onder de bezoekera niet opgemerkt Ia bet park Delaware Bnllalo begaven lieh drie kinderen eeo meisje vao 14 en 2 joDgeoa vao 10 eo 12 jaren op bet ys vao deo vyvar en zakten er door Hun moeder die io de oabyheid was snelde zonder aarzelen toe ging eveneens het ys op en trachtte hen te redden maar zy werd het ilaehtoHer van haar moederliefde en zonk mede io de diepte weg Eeo uur later haalda BOD de lykeo vao moeder eo kioderen Stadsnienws OODDA e Haart 1907 liUST van by de Kamer vao Koophaodel tn Fabriekeo iogakomen gUtea io xake de SthMMramp Hoek vao Holland Van J de J Hl J 2 60 M H eo J H F i I 6 eo H ai 10 foUal met oiigt l tto 1 499 36 Voor het examen oattige haodwarkeo ign gistereo te s Gr ivenhage o a gealaagd de dames 6 Kruisheer A C Sibbea M J V d Berg en P Laleber allen alhier Io de gisteren albier gebonden vergadering dar Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren werden de statuten definitie vastgesteld eo lot bestnursUden gekozen de b h F Middelbeek Ooada voorzitter A J Schilt flrma öebr de Vreugl Oouda secretaris W Heusdens van Kekem en Heasdens Rotterdam penoingm L W Heil L W Heil Zn Haarlem vice voorz Walter Laming J Laming Sour Rot terdam B Balelaan Corn Balelaan Bodegraven L Schwerzel Claushois Schwerzel Bodegraven J L van Egk C van Egk Gonda N Verkley Ö Klaverweide Zoon Amsterdam Na de pauze stelde de heer Uiddelbeek na zgn inleiding over de qaaestie Welke houding zal de Nederlandsche Vereeniging van Klashandelaren aannemen ten opzichte van de kaascontrolestations een motie waarby de vereeniging van meening dat hel verkoopen van vette gedeeltelgke onlroomde kaas bevatteode 40 pet vetgehalte in de droge stof en werkeiyk volvelle kaaa onder eenzelfde merk zooals het Kaascontröle Station Z Holland dat wenscht oneerlgk is en dus afkenring verdient overtoigd dat het aanbrengen van ingedrukte stempels op alle kaas bevattende een minimum percentage van 40 pet melkvet in de droge slof nadeelig is vuor de kaï sindustrie on den kaasbandel besloot zulke kaas indien voorzien van ingedrukte stempels niet te koopen of tedoen koopen noch in voorraad te houden en dus dit soort met uitzondering van dezoogenaamde Jodenkaas niet in hunnen handel o i Ie oemeji t Deze motie gal aanleiding tot eenig debat O a werd betrenrd dat de eerste daad der nieaw opgerichte vereeniging zal zyn een daad van strgd en in overweging gegeven de behandeling dezer motie tol later uit Ie stellen in de hoop dat het kaoscontrölestation alsnog aanleiding zal vinden zich naar de wenschen van den handel te schikken waartegenover werd betoogd dat de pogin gen om met het kaascontrAlestation ZnidHolland tot overeenstemming te geraken lol heden gelaaid hebben er das weinig heil te verwachten is van verder uitstel der behandeling dezer motie De motie werd ten slotte met algemeene stemmen op 2 na aangenomen Amalerdam 5 Maart 1907 Volgens het Weekblad van do Commissie bank te Amsterdam zyn in de week ge ëindigd 5 Haart door tusschenkomsl dier Bank verhandeld de navolgende Hinder Courante Fondsen Aand Nederl Trust My 10 pCt gestort 160 pCl Sorinaamsche Bank 110 Vereenigd bezit van Indische Fondsen 70 4 pCl Oblig Amslerdamsche Hypo tbtekwaarborg Mg 92 Aand Arnhemsebe Hypb v Nederl 10 pCl gestort 100 Nationale Hypb 325 Nederl Amarik Land My volgestort 104 Residentie Hypb v Nederl 10 pCl gestort 90 Landbouw My Bangak 60 Uy Helenaveen IIQ Cnltunr My Kayoe Enak 21 Billilon Mg Eerste Kobriek 1 3250 Eerste Prei and Oost Borneo MB 175 pCl Aand Leidsebe Veem 40 4è pCt Oblig My voor Uitvoeren Commissiebandel 96 Aand Nederl Indische Oas My 195 My tot expl der Suikerfabr Kalibagor 120 Nederl Fabriek van Werk tuigen en Spoorw Materieel Serie A 89 f 4 pCt Oblig Nederl Margarino labrieken to Weenen 87 6 pCt Oblig Uitg My Nederland in laillissement 2 Aand Vrachlvaart My Bothnia 68 Mg tot expl van beboawde eigendommen 72 My tot expl vao Gronden en Grondrechten in Znid Alrika 26 3 pCt Oblig Vennootschap lot eipl van onroerende Goederen 48 Aand Rolterdamscho Levensverze kering en Voorschotbank 80 Veata Maatschappy vao LereosTerzekeriDg 26 de Globe Maatschappy van verzekering op het even met ol zonder geneeskundig onderzoek tegen invaliditeit en ongelokken 10 pCt gesl 70 Verzeker My Mercorioz 10 pCt gestort 120 a Bad eo Zweraioricbtiog aao dt dt Bojttrkada 10 Opr aaod Patroleam Haataehappy Uoeai Ilir f 5 75 a Nederl Amerikaansche Stoomvaart Hy I 275 Bew V Deelger Nederl Indische Laudbouw Maatschappg 48 Opr aand Oost Java Sloomtr Hy I 50 Aand Comptoir Beige Neerlaodais de Bourse el de Banque 70 pCt Bew V Deelger Vereenigde Amerikaansche londsen Kerkhoven CS 2e serie 45 Claims V opr aand Hg tot expl van Staatsspoorwegen I 15 VIRfl4DKRIKfiV4NDKK6gMeENTIRAAD VUIJDAQ 8 MAART 1907 Voorzitter de Burgemeeater Tegenwoordig zyn de hh van de Velde Nederhorst de Jong Herman van der Torren van Egk Knuttel Vergeer van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson Dessing Jongenhurger en Viogerling Alwezig de bh Prince Donker en Dereksen met kennisgeving en Muglwyk De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dal hy Kon besluit van Februari hg lot Burgemeester dezer gemeente is herbenoemd De heer Herman M de Vooriltter als oudste raadslid meen ik hier namens de raadiieden u toe te wenschen dal u nog lang aan het hoold der gemeente zal mogen slaan daar door u zeer veel in hel belang der gemeente is gedaan De Voorzitter Ik dank de heer Herman zeer voor de tol mg gesproken vriendeiyke woorden maar wanneer er voor de gemeente belangryke werken zgn gedaan dan is dit ook geschied met medewerking van de raadsleden Applaus Door Qedep Staten zyn voorts goedgekeurd de raadsbeslniten tot onderhandsche verhoor van den kleinen volmolen tol verkoop van een stukje grond aan P van Vliet lot wy zigiog der gemeentebegrooling van 1906 eo tot vyzigiiig der gemeente begrootiog voor 1907 Door B en W is aan U van Beuzekom een pensioen van I 195 s jaars toegekend ten laste van het gemeentepensioenlonds Deze mededeelingeo worden aangenomon voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der raadscommissie belast geweest met hot onderzoek der rekening van de Bank van Leening lot goedkeuring adviseerende Ter visie 2 Verslagen over 1906 van het Burg Armbestuur van den Archivaris der gemeente Van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwy van de Commissie op de Stedelgke Muziekschool van de Commissie voor de Stads Zweminricbtin van regenten van het Holfmansgestioht en de Volksgaarkeuken Worden gesteld in handen van B en W om Ie dienen by de samenstelling van bel gemeente verslag 3 De rekening der Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1906 Ter visie 4 Een brief van B n W lol het verleeoen van ontbefflng van plaatseiyke directe belasting 6 Een brief van B en W tot opheffing van de borgtocht van den gemeente ontvanger N Cos 6 Een voordracht voor twee ooderwyzeressen aan de Ie Bnrgerschool voor Meisjes 4 6 zyn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld Een voorstel van B en W lot vaststelling van de rekening van het gemeentepensioenlonds Een adres van den heer A L vanüven verzoekende verlenging van verlolmet advies van B en W 7 en 8 zyn gedrukt rondgedeeld eo worden ter visie gelegd 9 Een voorstel van B en W lot verbouwing van de 2de Bnrgerscbool voor Jongens Ter visie 10 Een voorstel van B en W tol hel amoveeren van hel oude brandspuithuis aan de Wacbtelatraal Ter visie 11 Een adrea van bet Comité tol huldiging vao den geboortedag van H A de Rnyter verzoekende eene 8nbaidie vanf 600 B en W stellen voor een subsidie te verleenen van 160 De beer Knuttel stelde voor deze nog beden te behandelen welk voorstel wordt goedgekeurd 12 Een adres van H Klein verzoekende vergoeding voor hnishunr te mogen ontvsngeo met preadvies vaA B en W tot afwyzing adviseerende Ter visie Wordt MTvelgd 4 4 3 4 101 977 100 r i 99 Pandb Utrechtsohe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO v Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank v i I 96 Pandb Bataatsche Hlpb 4 100 Alg Hypotbbr ÏSeiOfr Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Aandb Hollandecho Hypb 4 99V Prtmitlttninqtn btLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverun Hg lot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Schtepvaart Maattehappyén Pand Holland Gull Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypothoetbank te Pmsterdam 4 100 SpoorvtgUtningin IrauK Oblig ZaidItaliaanscbeSpw IMy A 367 Oolvangeii DE NOUVËAUTÉ S IN Costunes tailleur eo ReKenmanlels v v f t r 7ad 4 èr PrediklMurt bU ds RemoDitraDtiobe Oereformeorde Oemoente albier Zondag lü Maart s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT AÜVKIiTI Mli N Voor de deelneming ondervonden by het ovel iyden van onzen geliefden Vader Behuwden Grootvader P VAN REEDT DORTLAND betuigen wy onzen harleiykeo dank va alltr naam J VAN REEDT DORTLAND GouDi 6 Maart 1907 V De Heer en Mevrouw HONTIJN MoLJtxiAB betuigen hun recht harleiyken dank voor de vele en harleiyke bewyzen van belangstelling en vriendschap ondervonden op 7 dezer PRO DEO Tweede Aankondiging By voonis van de Arrondissemenis Rechtbank te Rotterdam d d 21 Januari 1907 is het bnweiyk Insscben MARIA VAN DER HOEVEN huishoqdsler wonende te Gonda en PETRUS BOHdT werkman wonende ta Oodewaler verklaard door echUeluMing onlbottden met alle gevolgen by de wet bepaald De Proenreor van de Verzoekster Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 8 Maart 1907 BakrOund T Btooti UI 1 ingSahoMi vi k nr U f ABf vm W r Ubw Mnd Rebocu Appr ¥ÊÉfAAfiUi ¥ fltalt MUk wfa U bMta mUdaUtt mr fast mitAvt mtomiK iMmiff pMtr T n 11 it Kt n SiAUürdi fbiMnirMk Vartryghbu r Winkallurs in icbMamik HuUdiricn DrofvryM i I mf A op ouuq tn hbrlabiiMrk