Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1907

Maapda 11 Afaart 1907 i o 10270 45sle Jaargang ftOUDSCHE COÜMOT iMeutvS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TaMw Ra M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitïondering van Zon en Feestdagen De priji per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Talelaaa U Mt ADVERTENTIEN worden gepkatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi l L HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND Dijkürufei Hoogkeemradei ta Hijilasd brengen bd deie ter openbare kennis Io dat de Hitten dar Hemyerechtlg U ingelanden van bet HoogheemraadKhap roor het jaar 1907 looala die door de Vereenigde Vergadering t jn vailgesuld van Maandag U Maart 1907 a voor eeii ieder ter lezing lallen liggen ale volgt de Itinten van at dt lutitn duIncUn Ier Secretarie van R nland op eiken werkdag van dei morgeni 10 tot dee middagi i nren alwaar ly teveni tegen betaling van 10 Cente voor elke lijsl verkrijgbaar lyo die van het Ur U dutricl aan de Cruijuuu die van hel mtnU dulrUt aan de n fea dia van bat uimdê diMritt aan de Lugh die van tUc dn ntnjt dutnctm Ier fJemeeote Heeretarie van de booidplaata van dat dittrict en van de daartoe beboorende onderkietdutriclen 2o dal door oj vanwege het Hoogbeemraadacbap deze kennisgeving op 9 Maart 1907 lal worden aangeplakt Oykgraal en Hoogheemraden van Uynland KOBËRT DK VBIE8 Uykgraal P A PUNACKER HORDIJK Secretarie Nuts Departement OU DA 700fiDBAÖËÏi70NI V lt deoHeerP H UHBEKTSJr nil Amalerdam op MAANDAG 11 MAART 1907 déi avonds ten 8 ore ia da Sooieleil DË RÉUNIE Ooslhaven Programma No 1 KONINGINNEDAG Dr Puz l 9 KBN WILDE TOOBL SohaU door J U H a NAAR DE BLOEMBOLLEN I Hnmoreske door MiauioAiiT 4 EEN ONGELUKKIGE Hnmoreske door 3 v MiURiK Ja 5 VARIA O a Hoi k dhoom VluniR IK DodUTKH a Hlimiii Mkistih Entree voor niel Leden 1 Voor Leerl Oymn en H B f 0 6U Bovendien i n voor de Tribone een léir beperkt aantal kaarten i 10 Cts verkrygbaar voor on en minvermogendra ten halte van den Heer T CREBAS Wydstraat alhier en wel nitsloltend op Vrijdag 8 Maart 1907 van s middags 1 tol s namiddags 4 ure en op Maandag d a v nam vao 1 3 nre De Secretaris HUIS TE HUUR Heerenbuls Oostbaveo II 88 Zes Kamers groole Kenken drooge Kelder flink Taln vooniea van Gav n W ttr laidlng T bavngaa B 89 C J M KROON aeniatogeeii Poedervorm i het feniffste helpend middel teg en mieekmmekt Kemummitmkle Hmmféplluen mimpel keUt Onmaeklem VerwMtertmg e r rmiuéerin0 der Uekammukraekte aematogeen in Poedervorm I m H beeft een aangename snaak en kan in ille drinkbare vloeistoffen HmJHHb worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is hel praeperaal wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Priji per doog met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige fabrikanten il S v SCIIAIK Go Den Haag Verkrngbaar b Firma WOtWF S Co Westhareo 198 GRENDEL K B VAN MILD Vevstal tiouda A BOUMAN Moordncht P1NK8B Nuuxierkerk ad IJutL A N VAN 15B88KN Schoonhoen B v WUK P W v BDK Hédemter A SCHEER Sa Inchl K VA N DEB HgIJOBN Rmwi k P v d SPEK Motraip lU ü i o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN d HEIJDEN WaddtngnZn P A dsOBOOT A UB JONOH OudmaUr J P KASTELKIN PtUkrotterdam D BIKKER Bmteh WAAltóCilüWI VG Laat U niat miileiden door Abdij Stroop Het kloniterAanefa Paula AtuliJ betiaat Diet duê Strooit van gtenerlet waarde FROfiEERT H L U Y S S E i s Rooniboter Mélanges Margapine Kaas Koffie en Thee eo ge bljjft er by Beslist goedkoopste kvFaliteilen in aanmerking genomen V v W VI I Gemiddeld 20 percent korting I iii prachtige Cadeauz 143 eigen winkels Het Wapen van Asten TK CÜUDA WIJDSTIUAT 1S7 GEBR RIJREN é DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaga Hn Gedempte Binnenrotte 184 Tele 9S99 e MagaaVn Weet IfteuMand 9 nab ütatton Beur Telef 49a7 INRUIUH STENHN DE PHONOLA VERHDREN iagelIJki li ue Saloia la haeraa PHOKOLAPIANO BCTQN PHONOIiIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM HOMIMKLMKE r BRHHBI Voedert nw Vee mei de euivere murtee merk aier en W L oilBintende door hoog eiwit en vetgebalta en grootate voedingawaarda Bere Diploma Par fe J900 Segm fhttdit Medam € erraag4 bliksYkürs tewerkere van ptaatVeer Br fr lelt O A r Alg Adv Bar NUQH VAK DITMAR A msterdam M M V LOOi DUBBELE BÜÜBT B II Telln 117 Is 1 rnimst voorzien van GASORNAIEVTIf in elke stjl van de eerste fabrieken teg m cottcarreerende prgsen A le ef tti Cm WiUtr Spreek Mor ei Electriseke geleMiigei Wie van goed licht boadt wende tick naar hal Ooudeeh FeHtelttlng MagaeliH DE AVONDSTER daar alles door bekwame fltlers verrioM wordt nitvfadars Oir MlnttMlki Bikel Cacao Bviarkairt bo L Heaa Sifai Ckaso met mft pteri t 1 aeaa aaagsnaoa gsKoiHa diaiik Hnjkidi gabnik een t 2 theeK i t foem voor een kcp ChocalMs Ah I kractitigs drank by gml n f wrrboe aiecMs mal water la pbt lm Tarkr gbaai by de voamaasMl B 1 1 flanor aalvrttpsiwooKfigar rost Badira Issid inRut dbnlM Qntsrdam Kalvcstnat im DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRAOTiSOHB DB 1HEB8T VOLLE DIOB f MOPBBLAWKil lijn beslist die dor Firma WELUOm TUB LADIBS JOVUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DBEaSMAKBa met een gratis geknipt patroon THB BAZAAH OF CHILD BBS S FAsaiosa 9 Kindermodes met vele gratis ge k knipte patronen t VRAAUT üte Boekhandelaat Proe nummer Alle met koetel HoU BIJvoegeel Van alle in deie bladen voorkomende modellen ign GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p legen voorollbelaling vao f 0 50 verkrijgbaar bS MILLY SIMONS Den Haag EElIII SE70T7MTnEE ra wordt reriecht op t lEKK Ie lettaa UIT aiT Maguuh via M lUVENSWAAY ZONEN OORUICHUl Dese THBBKN worden af t verd in renegelde pa eavaaey IWM m Mn Aof en MH Nti om met vermelding vaa Nommei en IPrös vooiaieii van nevenstaani iMeik volgaia da Wel gadapo Fneerd Zich tot de aitvoeiuig vaa gaterde orden aaobev ande J C BUL Toortiewi J BBBIBBAAHT la Stada Dnk ras A BKINKMAN Z Butteolaodscli Uverziclii Banter seint nil Berlgn dd 8 Maart De eerste lerir jn van 8 900 000 Mark voor den aanleg van den spoorweg Kabnb Keetmanshoop werd tonder debat door den Ryksdag goedgekeurd en het wetsontwerp tot bel verstrekken van ieeoingen aan de farmera in het koloniaal gebied die duor den opstand geleden hebben in tweede lezing aangenomen Den omvang en de gevolgen van de staking der electriciens te Parus kan op dit cogenblik oog onmogelijk geschatwordcn Eenwandeling uver de bonlevards heeft vooral haar grappige ijidea In de cafés speelt het pobliek kaart of eindigt te dineeren bg het licht van kaarsen of Xelb van lampions Vuor de donkere chcnwbargeo staan gebeel beslaiteloos dames en hoeren in gala Voor zoover men weet is niet ién scbouwbarg in staat een vooritelling te doen plaats hebben Van de dagbladen die na les nnr verschgnen is slechts de ilDlransigeant aitgekomen Men verneemt dal slechts de Figaro leker kan xün van morgen nil te komen omdat hg op eigen krachten drjjft Ook de oodergrondiche apoorweg bltfft kwpen lf a WMt hae de Eagelsehe wel die eisehl dal vreemde waren in hel rgk ingevoerd dat awrk van de plaats van herkomst moeten dngaa niet hel gevolg heeft gehad In plaats van de keepers te bewegen de echte Bngelsche waren te koopen leerde bet hun dat de waren die tg lang als Engelsehe gekocht en deagdelgk bevonden hadden uit andere landen afkomstig waren en tg die dns evengoed en goedkooper rechtstreeks nil die landen konden krggen De Engelsehe wet werd dns een groote reclame voor bnilenlandscbe waren niet t minst voor die Tan Doitschland Engelands grooten mededinger in de handel Het merk made in öerman is Engeland daar te staan gekomen Maar na hebben Engelsehe kooplieden een nieuwe grief Donderdag heeft een afvaardiging nil de Vereenigde Kamers van Koophandel haar minister Lloyd George voorgelegd Er worden al op groote schaal bnitenlandsche waren in Engeland ingevoerd daar afgemaakt en gestempeld als Engelsehe hbrikaten Zoo worden er bailenlandsche horlogeen rdwieldeelen in Engeland in elkaar S eiel eo als Engelscb maaksel verkocht nilenlandsclte vloerkleeden worden al Kidderminslens bailenlandsche messen al FtVlLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 40 Eensklaps teide Chriitiaao tonder eenige Toorbereiding Wal drommels komt Etiennette hieria deo amtrek toch wel uitvoeren t Niet veel goeds dat is zeker Wist jü niet dat zy hier was f Neen Het is teer goed mogeljjk datsj hlar maar bij toeval ia voor eeo paardigag Etiennette doet niets bij toeval Kenj den heer die in baar getelacbap was f ETenmin ais jg Ik boud hem voor een Bot t o Diittcher Hoe I tij hg ia o Wat tag tjl ar chic uit vondl je niet Templier r Zag je hoe lü over de sloot proog t Wie tou haar dat geleerd hebben f Wal kan jon dat alles ichelen t hristiaao f Ja bent toch niet vao plan hoopik ja aal lal juffertje bezig t honden f Daar 4 ok ik niet aan WcIm laat kaar du met rut I Baara t aial ii lekar haar nieiwe miooaar Zü I ia na i aa hal Mr tu Joa b Mlianain Sbeffield werk verkocht En zoo voorts Maar bebl gg vroeg de minister dan geen vereeniging tot bescherming van uw bsdrgf t O ja antwoordde de woordvoerder van de Kamer te Coventry maar ze til vol menseben die zelf knoeien Hg wilde dat de regeering ingreep Daar had de minister wel ooren naar Een andere grief is dal ia hel bnitenland zelf de valscbe Engelsehe merkeu worden aangebracht Men wilde dat in zulke gevallen de Engelsehe consols een vervolging instelden De minister beloofde er zgn ambt genooi vao buitenlaadsche zaken over Ie spreken Maar welke bekentenis van trouwens niet onbekende zaken men weet b v dat heel wal zoogenaamd Engelsehe rgwielen ais ze spreken konden bet roet sterk HolIsndschen tongval zonden doen dat Engelsehe fabrikanten en kooplieden zelf vreemde waren als Engelsehe aan den man brengen I De waarnemer in bet Bosnische Meteorologische institunt op den Bj lasnicaberg 6000 voel boven de zee heeft bet in den nacht van de ramp met de Berlin ook bar te kwaad gehad met den storm Een orkaan met een snelheid van rnim 1600 K M in bet unr woei de drievoudige vensters van da instrnraeotkamer in Onmiddellijk begon zich het vertrek met sneenw te vullen Na een vergeefscbe poging om de kap Jtte ramen met meubels en ander gerei te barricadeeren trachtte de waarnemer te ontkomen naar een ander gedeelte van bet gebouw maar kon er door den geweldigen wioddruk de daar niet open krijgen De man waa bepaald doodgevroren in de sneeuw alt niet zgn vronw die buiten was een byi had genomen en een gat in de deur gehakt waardoor h j ontkwam Hier volgen nog eenige bizonderbeden over den nieuwen Doema voorzitter Znoala wg reeds telden behoort Feodor Alexandrowitsj Ooiowid tot een oud adelgk geslacht uit Mobkon Hg is geboren in 1867 bezocht bet Nikolaj lyceum en heeft een grooten naam verworven als knap jnrist Steeds was hg een warm belangstellende in de instelling der dorpsgemeenten hg was een kundig en rechtschapen scheidsrechter in hun o iderlinge geschillen en een der gezaghebbendste zemstwo leden te Moskou Nog meer op den voorgrond kwam Golowin in Mei 1901 toen Piehwe weigerde de benoeming van Sjipot welbekend lol voorlitler der Hoskonsche zemstwo goed te keu verstoken en behoeft immers niet als een treurende weduwe tusschen vier muren te zitten Natuarlijk niet Maar ik zon toch wel eeu willen weten wie die cavalier eigenlijkis Er kanoen miaschien vao die tijdemoeilijkheden ontstaan waartegen ik m jmoet wapenen O bedoel je dat Welnu ik moet toch morgen even naar Parijs misschien kan ik hier of daar eenige inlichtingen inwinnen Ik tal miJn best doen Dank je wel Christiadn acheej voldaan en ging tot een ander onderwerp over Niettemin dacht hij onophoudelijk aan Etiennette Hii had Genevieve zielslief maar in hel halfjaar dal hij getrouwd wat had hü opgemerkt dal aan deze gevoelens do vurige hartatocht geheel vreemd was Het was een leedere toewijding vol dankbaarReid die bjj voor tjjn vronw koesterde by wist dat hy tich op haar kon verlaten erkende haar verstandeiyk overwicht en tag tot baar op alt tol een vertrouwd raadsman Eed weinig minder verstand zou bem waarscbgnlgk meer behaagd hebben Zy was meer vronw van overleg dan van gevoel dU had teugevolge dat ijl maai ia Tloed had op ajjn hoofd dan op tyo hart Waasaar h f kat ilehMU durfde bakanaao ren en Golowin benoemd werd Deze betrekking bleef hg bekleeden tot zgn verkiezing tot afgevaardigde toen hg baar geheel uil vrgei wil neerlegde hoewel hg het onafgebroken met de reactionaire overheden te MoskoQ aan den stok gehad had Ofschoon eerst veertig jaar ond il Golowin loeh reads geheel kaal hd heeft een gladgeedberen gezicht en draagt alleen een rossige borstelige Snor een likjo van Ea isl erreioHI van den Berlgnschen hollriseur Hd is T n middelbare grootte zeer levi ndig en l jkl op eeu afstand gezien veel meer op een modelgekleed Franseh officier dan op een geboren Slaaf G owio behoort tot den rechtervleugel der toustitotioneele democraten Het Italiaansche kabinet Glelilti seb jnl onder den invloed van een noodlot te zgn een jeltalura zouden de Italianen teggen door eeu boos oog mal occhio geworpen De munster van financiSn Massimini werd in de Kamerzitting door een verlamming getroffen en moest uil de vergaderzaal wardeo gedragen en dadatgk daarna komt het beriebt dat da miniaiar van jastUie Gsllo aan een beroerte gestorren is Afgesien v n het meoschelgk gevoel van deelneming voor hel lot van twee zfjner bekwaamste mede wegers is Giolitti nog meer te beklagen oaAt h j naat pogen hen U vervangen waarvan allicht een gebeele wijziging van zgn kabinet bet gevolg wezen zal Want bet ia niet gemakkelgk in een homogeen kabinet plotseling twee nieuwe elementen te moeten opnemen die met de overige ministers dadelijk OJ alle punten dezelfde meeniogen hebben Men verwacht dan ook dat het verlies der beide ministers bel altreden van andere leden van bel kabinet na zich sleepen zal Maar ook overigens is het overlijden van minister Gallo een der bekwaamste en meest gewaardeerde onder de jongere ttfavaardigden in bet Italiaansche parlement die reeds op betrekkelgk jeugdigen leeftijd deel der regeeiing nitraaakte eeu groot ver lies Vroeger was Gallo in hel kabinet di Rudini van 14 December 1897 tot Mei 1898 minister van onderwijs geweest Het geschil tusschen Zanardelli en ViscontiVenosta over de beperking der persvrijheid noodzaakte di Rndini zgn kabinet in reactionaireo zin te wgiigen Zanardelli en Gallo traden af In het kabinet 8aracco kreeg Gallo weder de portefeaille van onderwijs van 2i Juni 1900 tol hel begin van 1901 Voor de derde maal minister geworden io het kabinot Giolitti werd bem het departe dan zou Christiaan tot de overtuiging komen dat h j zich eigeniyk met altgd geheel op zgn gemak geveelde tegenover die vrouw welke in ieder opzicht hooger stond dan hy In ieder geval had hy bg baar nimmer die vlagen van passie die by elkeu man echtgenoot of minnaar oouitwisebbare herinneringen achterlaten Met Etiennette daarentegen Hg wilde niet terugdenken aan de uren uit bet verleden die hg had doorgebracht in gezelschap van zgn vurige minnares Dat was voorby veroordeeld en mocht oimmei weder herboren worden Zelfs de herinnering was een bron van ellende Hy vermande tich en inderdaad gelukte hel hem het spook vao lyn dwaze misdadige jeugd uit zyn gedachten te verjagen XIV Toen Etiennette door Christiaan was In den brand gelaten zooala het Clamlron niet zonder leedvermaak uitdrukte was liaar eerate gedachte bel opzoeken naar een geacbikten opvolger Dit gelukte baar tameiyk spoedig Immers eeo vrouw ala zy is veratandig genoeg om in alle omatandigbeden minatens twee candidalen io petto te hebben Tydeot CbrlaUaao a verUyt bil de tamlUa Huso jiad ly a t aan huaaar nadara ment van jaslitie opgedragen Gallo had een grooten naam als redenaar en jurist hg was bovendien professor in de aesthelica aao de nniversiteil Ie Rome en was goed bekend als auteur en joarnalist De toestand van minister Massimini ia nog altoos teer ernstig Io verband met verschillende meeningen over de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Japan is hel volgende bericht uit Washington van belang Het Departement of State heeft maatregelen genomen waardoor de eskaders uit den Stillen Oceaan van de Philippijnen en uit da Chineesche Zee vereanigd zullen warden tot Mn vloot met Honoloeloe als verdedigingspunl Uitdrukkelijk wordt er op geweten dat die concentratie der strijdmacht niet in verband staat met de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Japan en met den invloed daarop door de gebeurteoissen in Californië geoefend Maar toch is hel dnidelgk dat de regéeriug te Washiugloo de noodzakelijkheid inziet io den Stillen Oceaan een vloot bjjean te brengen die sterk genoeg is om de Philippijnen en Hawaï te verdedigen en de staten der Unie aan de Stille Zeek ist gilegnn te beschermen De laatae verklaring was niet eens noodig om te doen uitkomen dat deze maatregel op tick i U niets verontroateods beatt Het ia een natuurlijke en noodiakelijke maatregel De Philippijnen en de geheele Amerikaansehe kast zgn tooltng het Panama Kanaal niet voltooid is volkomen open voor een coup de main En voordat du Amerikaanscbe schepen den weg door het Snez Kanaal hebben afgelegd die nog korter is dan die om Kaap Hoorn en van den Atlanli chen Oceaan in den Stillen Oceaan zyn aam rkomon kunnen de Japanners bQvoor beeld de I hillppgnen reeds genomen en San Francisco gebombardeerd hebben Verspreide Berichten FBiaKRUK Versehillende ParHsche bladen publieeeren de volgende medeeling Alleen keizer Wilhelm heeft geantwoord op het protest van den pans tegen het in beslag nemen van bet archief van de nunciatnur te Parijs maar hel antwoord van den keizer wat niet bemoedigend voor Plus X Uit Rome wordt aan de Eclair geseind Het wordt bevestigd dat het Frankrgk is dat de nilslniting van den Heiligen Stoel k onismaking aangeknoopt Deze gelukkige was graaf Steiogel von Nerh usrn ern KnsKisih edelman van Dnitsche afkomst nil Lilhauwen Door tasscbenkomst van Vertemousse die te Tronville vriendschap met hem had aangeknoopt was by voorgesteld aan Marlette de Fontenojr en deze had den graaf geïntroduceerd iu de vrooiyke Paryscbe kringen die den zomer aan hel strand doorbrachten Van het eerste oogenbllk af bad Steingel zyn kens gevestigd op Etiennette en Marlette die voor het oogenblik niet ter beschikking was daar zg een tameiyk ernstige en winstgevende liaison had met burggraaf de Béthis had haar vriendin den wensch van den interessanten vreemdeling overgebracht De kleine Marlette putte tich uil in loftuitingen over haar Rnsaisehen vriend Vyfenderlig jaar lieve Etiennette en tooala jezelf hebt kunnen zien van een zeer goed uileriyk Hy bezit onmetelgke landgoederen en brooweryen in de omstreken van Memel en is letteriyk verzot op je Ik wed dal by zelf zoo ver zal gaan dat hg je lot zyn wederhelft verheft ala je bet tenaintte verttaudig weel aan te leggen Wordt vervolgd