Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1907

Goudsch Accountantskantoor Dinsdag 13 Maart 1007 l o 10 80 45s e Jaarfi ang fiouBSCHE mmmi i ieuw8 en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TELEPHOON INTERC 167 FLUWEELEN SINGEL R 652 GOUDA Belast zich met alle accountantswerkzaamlieden Rechtskundig Adviseur JJ ZWaaüBVeld Leeraar M O Boekh en Lid Ie kl der Nat Orgie van Accountants Beitrijdiog van Bloedarmoede Bleekiuobt UalarlB Binaenlioorti Algemeeoe Zwakte voortdurende aaofdpUn en Gebrek aan eetlust De Echte ZINADEUPPELS 7an Sr DE VRIJ I dragen buiten op de roode doos den naam Jï NANNING IHen lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar if 0 7S Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen iniending van postwisael li f 0 76 Chemisohe Fabriek van Dr H NANNINO den Haag Vraagt overal Dr H II ll l L lfi s KIWITSUAt 4 f 1 M per llterfl ese h per ilterfleae h f 0 7Q WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT flres HOMIIVHL IJKE FABRIEHBN Voedert uw Vee met de uivere murwe merk 8fer en fV Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma PariU 1900 Negen Gouden Metlnillee Ir A V d Spek Advocaat en Proeurenr te Rotterdam TeMMH il St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte t Iniiending van Advertentiën tot 1 uur ilesimiiUl Teletoi n So BS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per IK 8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN i daarna weMjbesloten over te gaan tot het onderzoek iU geloofsbrieven Afdeeling Kieeding naar Maat Enorme sorteering der tiAATSTE NOU VBAUTilS Coupe en alwerking alles Ie klas Uiterst lage prijzen Firma ¥ ed A PINO Markt A 58 GUUUA OPENBARirpoOPIRG De Nolaris H OROBSBNDAAL te Oonda is voornemens op UAANDAO Xt MAABT 1907 dea voormiddaits II nnr in het Hotel DE ZALM aan de Markt te Gonda in het openbaar in eene nUUng te veilen en verkoopen No 1 Ëep goed onderbonden W001 HÜIS met ERF en OPEN PLAATS met SCHUURTJE aan de Westhaven te Qoada p B no 162 kad sectie O no 1023 groot 193 Centiaren benevens een gedeelte van sectie D no 1022 Het hnis bevat beneden Voorkamer Binnenkamer met Alkoof en Achterkamer Kenken en Kelder boven groote Voorkamer met marmeren Schoorsteenmantel Binnenkamer en Achterkamer met Kamertje boven de beneden achterkamer en daarboven Zolder met Kamertje No 2 Een goed onderbonden WOONHUIS met ERF en VRIJEN GANG naar het water van de Peperstraat naast het vorige perceel aan de Westhaven te Gonda wijk 6 no 163 kad sectie D no 1022 gedeeltelijk groot ongeveer 1S3 Centiaren Belast met eene recognitie van 1 2 ajaars ten behoeve der gemeente Gonda Het hnis bevat beneden Voorkamer met Suite Achterkamer Keuken en Kelders waarvan één nitkomt aan de Westhaven boveu Voorkamer met Suite Achterkamer en Kamertje en daarboven Zolder met Dienstbodenkamertje No 3 Een soliede en goed doortimmerd WOONHUIS met SCHüUtt ERF en TUIN aan den Finweelensingel te Gouda wiJk R llo 713 tegenover het Houtmansplantsoen kadaster sectie A no 1640 groot HOO Centiaren Het hnis bevat 8 Kamers Keuken en Zolder terwül beneden alle Kamers en de Bovenvoorkamer geplaloneerd zgn Voornoemde huizen zgn allen voorzien van waterleiding die sub 2 en 3 van gas en voorts allen van vele kasten en verdere gerietelijkheden De perceelen in eigen gebruik te aanvaarden bS de betaling der kooppenningen op 1 Met 1907 Te bexlehtlgen 3 werkdagen vóór den verkoop van lQ r 12 en van i i uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur mits voor al belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaria GROENENDAAL te Gouda TE UIJVR 1 Aug a s een met Tuin 7 Kamers en Kelder Vooriien van Gas Waterleiding en verdere gemakken Adres onder letter B SWARTSENBÜRG s Advertentiebureau Gonda G L B EMTSIIISEB Markt 66 en 67 omvangen HET NIEUWSTE IN Heeren Dassen 0 GROOTE VOORRAAD Fronts Boorden en Manchetten Solide Goederen Lage Prijzen Gouda Druk van A BBINKMAI Zn j i Ome nieuwe modellen aeerenkleedtng zijn gereed Rijk assortiment Q derkleeding en Sortolkeoêtutne lotarl § MOITIJ H TE GOUDA zal op MAANDAG 18 MAART 1907 v m tl nnr in HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar publiek veilen en verkoopen Perc 1 Een Dmk Winkel en Woonhnis voorzien van gas en waterleiding met ERF en GROOTEN TDIN en GANG daarnaast aan de IJssellaan R no 761 te Gouda Verhuurd voor l 3 per week Perc 2 Een Woonhuis met Erf en ijroolen Tain naast bet vorige perceel R no 762 verhuurd voor 1 2 45 per week Perc 3 BEN DITO daarnaast R no 763 Perc i EEN DITO aan de IJssellaan R no 782 te Gonda verhuurd voor 1 2 26 per week Perc 6 EEN DITO naast het vorige perceel R uo 783 verhuurd voor l 2 25 per week Perc 6 EEN DITO daarnaast R no 784 verhuurd vqor 1 2 80 per weel Perc 7 EEN DITO daarnaast R no 785 verhuurd voor 1 2 30 per week De perceelen 2 7 zijn alle ao c vooriien van waterleiding en evenals perc 1 kortelings nieuw gebouwd Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping en s morgens vóór de veiling Nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg te Gouda Breeder bg biljetten HUIS TE HUUC Ueerenhuls Oosthaven K 88 Zes Kamerp groote Keuken drooge Keldi r flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Ta bevragen B 89 Hat b la iMHkaiWyuls m i niakkilyktts poMiiaMM voor HMtea tn vooral damn m Kliutenclionwirk UiteApprMunrvaiiC M Myil 4C K Birlll BlltlhStr W Mm lettt o 4 i ii u fabrlekaiMik Vartryibur hy H rM WInk llm 1 JiHRWirit Hlut nM Int vwm 1 a r t et br a rS m Ar kM Jtrecbtsche Machinale Tapijtreiniging Ditr Lucbtdrukking Zonder kloppen De Deugdelijkste Tapijtreiniging OPGEBICBI laSS TAFUmMS is noodig voor ZINDELIJKHEID en GEZONDHEID en voor het behoud van da Tapyten zelve Onze MACHINALE INRICHTING TINGlaat naar eene vernultlge vinding zelfs de lichtste Tapytsoorten onbeschudigd en maakt ook de zwaarste werkelijk stolvrij en zuiver Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaires met Prijscourant verkrijgbaar aan ons Kantoor bg de Utrechtsche boeren behangers en voor deze omstreken bij de volgenden Ooucki Firma B di JONG G de RAADT T RÜIJS en H J vaN SCHALEN f Aan alle Kleeden wordt eene kaart gehecht met het stempel onzer Firma en met dagteekening Vtftcla Inrichting ANTHONIEDIJK Kantoor BEMCURDE WEERD KAATSTRAAT 1 hmjmmmiïï 6e uf UatBte Abonnementa Voontelling Donderdflg 14 Maart 1907 van Amsterdam Directie A VAN DEH HORST Huzarenkoorts Blijspel in i bedrijven Aanvang 8 uur Gewone bepalingen en prijzen Victoria Water Iicregrelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Nuts Departement ÜOUDA toomM atond VAK deo fleer PR LAMBERTS Jr nit Amsterdam op MAANDAG 11 MAART 1907 des avonds ten 8 ure in de Sociëteit DE RÉUNIE Oosthaven Programma No 1 KONINGINNEDAG Dr PuzB 2 EEN WILDE VOGEL Schets door J ö H 3 NAAR DE BLOEMBOLLEN 1 Hnmoreske door Muudut 4 EEN ONGELUKKIGE Humoreske door J Y M4DBIK J 5 VARU O a Hoi k dhooh Vaqdir m Dochter s Suinu MiiSTXK Entree voor nial Leden i 1 Voor Leerl Gymn en H B 8 t MM Bovendien zijn voor de Tribune een zéir beperkt aantal kaarten k 10 Cts verkrijgbaar voor on n minvermogenden ten huize van den Heer T CREBAS Wijdstraat alhier en wel uitsluitend op Vrijdag 8 Maart 1907 van 8 middags 1 tot s namiddags 4 ore en op Maandag d a v nam van 1 3 nra D9 Secretaris C J M KROON Bulteolaodscb Uverzichi De Dnitscbe ttgksdag heelt gisteren uiispraak gedaan in het geschil tusbchen d Regeering en het Centrum het geschil at de rechtstreeksche aanleiding werd tot dti ontbinding op 19 December van bet vorlgl jaar De begrooting voor Dnitsch Zuidw4stAlrika werd op dien dag toch verworpeDibg de stemming waarin het centrum en sociaaldemocraten samengingen Na de spraak der kiezers die Von Bttlow als nationale heelt gukenccbetat werd de worpen begroeting opnieuw ingediend De directeur van koloniën Dernbi hield een eenvoudige maar zeer zaakrijke redevoering over het geval en wiet daarbij op geestige wgze Bebel in tegenspraaH te brengen met zich zelf door een citaat uit Bebel s boek Die Fran tegenover Bebel s uiting tijdens de verkiezingen te stillen ohder bet spotgelach van 4en R ksd Het Centrum stelde opnieuw voor de begroeting met 9 millioen Aark te verminderen het voorstel dat op 3 Decemhé werd aangenomen Ditmaal s man s anders Over het voorstel van bet centrum werd niet gedebatteerd niet ms hoofdelijk gestemd Bg eenvoudige stemming werd het regeeringsvoorsl aangenomen tegen stemden slechts de Polen 8et Centrum en de sociaaldemocraten Het Centrum heejt thans ervaren dat het geen regeeringepartg meer is Het stemde daarna ook nog tegen de voorstellen van de spoorwegign te verlengen van Koeboeb naar Keetmanshoop en tegen de schadeloosstelling aan larmers die door den opstand hadden geleden maar deze voorstellen werden ook aangenomen De overwinning der regeering werd volkomen door het Huis bevestigd De toestand te Fargs blijft stationnair alle boulevards liggen in half of heel duister slechts enkele schouwburgen kunnen de voorstelling doen doorgaan door evenals e directeuren van dagbladen voor eigen electriciteit te zorgen De Opera het Theatre Francais Odéon enzoovoorts hebben gesloten Olemenceau weert zich geducht hg wil de genie gebruiken voor het werk in fabrieken de stakers van hun kant trachten zegt men de gaswerkers tot meedoen over te balen Het hoofdpostkantoor beeft biJ het uitbreken der staking direct gekocht 400 kilo kaarsen en 70 kilo aardappelen die doormidden gesneden als kandelaars dienen Op het oogenblik wordt het stakingscomitë door den prefect der Seine gehoord men hoopt FtVËLLETOK IN DUB BELE BA NDEN 41 Zoo veeleischend ben ik niet De gravinnekroon lacht mil niet toe En bovendien bond ik mij op bet oogenblik nog steeds bezig met Chrlstiaan Steingel die door Marietta op de hoogte was gebracht van de redenen die Etiennette ér toe leidden zi n betuigingen met beleefde koelheid te beantwoorden ging voort haar formeel het hof te maken Hg verliet baar geen oogenblik en zond baar lederen d g de kostbaarste bloemgeschenken die in de weelderige badplaats te verkrijgen waren Hij hield steeds zgn vierspan en den mail coach te barer beschikking daar hjj steeds met de grootste minachting neerzag op de automobielen zijner nieuwe vrienden en de afschuwelijke chauffeur pakjes waarin zij lich uitdosten Toen Christiaan Etiennette voor goed den bons had gegeven waarscbnwde Mariette den Rus dat bet nu tijd was om uit den hoek te komen Maar denk er om uw voorganger was itmud die op geen pur dniiend Ironoi op een accoord Vdigens La Presse heelt de afgevaardigd der stakers aan de vergaderde electricijBDS mededeeling gedaan dat de prefect der ISeine op de voornaamste puntpn der arbeiderseiscben heeft toegegeven en dus de staUng gein reden meer beeft De ftiljiing zegt het Hwd is dus ge6indig De éraische Kamer slaaf voor de lastige vraatf of iZij de Zindags eti zaltWgzigen nu wt blijkt datlile toepapsingj daarvan zoov S moeilgkheaen oplevert DA minister Viraani weigert jiiog at eus delji llwie van Delca 4ë te ai nvaarden Ée d p dWegatiên der linkerzjfa goStanpd om tot wgziging der wk ovef te aaa i teren werd dpor den Imer Pnelh i langdurige 1redevoering de noodzakeli der wgziging niteengez hg wii d l niotl opheffen maar baj f zoO makeq de toepassing niet langer tot nioeilgkl aanleiding geeft Het is de taak vai Fa tement zeide de heer Puech on i tteu te maken waardoor de klassestrijd n rd verzacht en niet wordt hangewakkertt en het is in dien geest dat hij zich verklaarjde voor een motij van vertrouwen in de regeering op voorwaarde dat deze wgziging van de wet zal voorstellen De regeering moet zich niet richten naar een groep Ier meerderheid maar naar de geheele meerderheid Handhaving der wettelijke bepalingen van zooals zg is omdat naar de meening van den heer Dubois alleen door de volharding ec handhaving der wettelgke bepalingen aan het beginsel van Zondagsrust voor eiken werkman kan worden vastgebonden De beraadslagingen werden tot Vrijdag 15 Maart verdaagd In dien tgd hoopt men een terrein te vinden waarop de regeering en de meerderheid kunnen samengaan Want het is doidelgk dat in de Kamer een meerderheid voor de wijziging is en dat de aanneming van de metie Pnech tot een crisis moet leiden wanneer geen middel wordt gevonden die motie zg bet ook in gewgzigden vorm door de legeering te doen aanvaaiden Reuter seint uit Petersburg d d 9 Maart Bi de verkiezing van vgf onder secretarissen van de Doema behielden weer de candidaten van de linksche partijen de overband j er werden gekozen twee kadetten en drie socialisten Verder nam de Doema met alle stemmen tegen één de door de eerste Doema opgemaakte agenda weder aan en zag Ik ken dien man niet en wil hem ook niet kennen antwoordde Steingel koel Ik geloof echter niet dat hg in welk opzicht ook met mij kan wedijveren Bovendien ik weet welk een prijs men moet hechten aan bet bezit van znlk een scboone vrouw als mejuffrouw Dbariel De volgende week was de graaf verheven tot heer en meestor van Etiennette Hg gaf een verlovingspartgtje waarbij bij met bluf bonderdtachtig duizend francs won welke som hg toen de partij geëindigd was in het kokette kanten boezelaartje stortte van Etiennette Voor je kleine uitgaven 1 Fanny Bréville kreeg bjjna een flauwte van afgunst Ik zou al tevreden zjjn als Longin mij de helft gaf voor mijn groote uitgaven I Als Christiaan zich niet na zgn huwelgksleest geheel uit de wereld teruggetrokken bad zou biJ gehoord hebben van de liaison van den graal met Etiennette want geheel Parijs was er vol van Steingel had inmiddels met baar een reisje naar Lithauen gemaakt en baar daar hij geen lamilio had als slotvronw gevoerd binnen het kasteel zijner voorvaderen Etiennette die zich uitstekend aan alle omitoDdighedoi wilt usa te ptueo gedroeg Onder h t opschrift Het ericaal ministerie tnsièhk liven en doof schreit de Vlaamscfae mm ff Ond nklf lofmeele nitdcjukkelijke keuring iWJgi politieke strekking doon Kamer mun M de Smet de Naeyer nig aanj ta tteyom de plaiit te ruimen vi iemand imM vUrtrouweÉ vap de Staf jiamer befü J f f Wi iarop isi4t M om af te Jtréieu f stempiiDg iei iKaMpr naar hi 1ie eert een verrassing JR i f Ee groot idntal vriendJn wMeiijal lig n MMJ M S met en Francotte dat istj op dfnl stekn der lifwezigeln rekenen m l 1 j f Maiar zoo M mlAisterieelfe taWek fegl vinot tcu oDzm beslaat er geed red n tooit een mioiswr zin portefeuille te dtjen leggei t I en sf nooit gebeurd ijlat Kamqr voltalM w s bij t nemen van wichtige be lu n i M de Smet de Ngiejer beroept zich dks gevallend op den Senaat hopende dat de groote aandeelhouders van kolenmgnen daar zitting bebbend deze heeren in bun hooge wijsheid den Sungen arbeidsdag in bun eigen belafig zollen verwerpen En too de Senaat hem nogmaals in t ongelgli stelt zal hg een beroep doen op t kiezerskorps en misschien wel op de historie Met znlk stelsel geraken wö verre Ons overigens kan t weinig schelen wie van de heeren der rechterzijde met een ministersportefeuille gaat strijken doch wij bestadigen met leedwezen dat de kandidatenministers Helleputte Verhaegen Pirmez De Brocqneville eu Renkin na zoo behendig gescbipperd te hebben zoo flink in troebel water gevischt en achter de schermen zoo knap te hebben gekonkeld en gekonkelfoesd dat ze Zjjae Excellentie De Smet de Naeyer toch geklopt hebben gekregen in de Kamer op slot van rekening voor den Koning van Pruisen hebben gewerkt daar M de Smet aan de ministerieele bank vastzit als badde men er hem aan genageld Zooveel krachtsinspanning verdiende beter loco en al hadden zo slechts M Francotte kunnen uit den zadel lichten t zou eene voldoening zgn geweest voor hen Msar t moet pgnlgk ziJn voor die heeren de portefeuille die ze reeds meenden vast te hebben derwijze te zien ontglippen I zich zeer correct en besteedde den tgd om zich als volleerde amazone te bekwamen Toen zj naar Parijs was teruggekeerd was zij handig genoeg om de eenzaamheid van het stille slot daarginds te betreuren en de graaf te overtuigen dat het leven hetwelk zij leidde in die wereld van losbandige vermaken baar tegenstond Ach zouden zjj toch maar de intieme rustige uurtjes kunnen terugvinden niet in Lithauen waar bet najaar te koud was maar in de omstreken van Piirgs De graaf was zeer gevleid door dit voorstel dat zijn meening versterkte als zonde het hem gelukt zjjn Etiennette een ernstige liefde te hebben ingeboezemd Op eenigen afstand van Fontalnebleau kocht bij het kasteel Dammarie weinig vermoedende daardoor de nabuur te worden van den man dien bij met wilde kennen Op zekeren ochtend terwijl Vermonsse en de graal in bet park jaagden zaten de vrouw des huizes en haar vriendinnen de llkdoornsnijdster Madame Manduit en Mariette in genoegel ken kout in Etiennette s toiletkamer bijeen Wel Etiennette zeide Uauduit ik zou toch wel eeu willen weten hoe bet er vtD Nedsjib pasja de vroegere keizerlgke commlllaariB jin Sofla dl het onderzoek heeft ge eid nMr den bekenden aanslag op Jildiz de geschiedenis met Joris en sedert zich in pet onbegrensde vertrouwen van den Sultui verheugen mocht wordt sedert eenigen dagen doot een dpmmissie onder vooj zitterscbap tan den procureur generaal bij het hof van appèl Nadsjmeddin etfendi in verhoor genomen Hg staat beschuldigd over verscheiden paleis ambtenaren valsche rapporten van politieken aard te hebben opgema t J e in zeker verfiand staan met de za kFebim pasja Dia Itan des Sult n i on ergeteliiken lieveling Komt die iè er bg 4pdul Hamid schgnt bet iet te kunnen v l kroppen f at ig hem dien bandiet van zijf hartlMhen gescheurd 9 l J Oe berichten oVer de gevechten tnsscllen m troepei van Honduras en die van Niisafagua blgVen tegensirgdig en volmaakt Onbetrouwbaar De laatste tgding van het oorl ilogsterfaipl komt via Sam Salvador Daar pvdeee r ej Ubliek op de hand ii van Hondniras zullen de berichten welke Dit San SalIvador Itonjien wel een partgdig karakter dragen tep gunste xl n Honduras De tijding welke Wg hier op het oog hebbed behelst dat president Bonllla uit Choluteca heelt geseind de Nicaragnasche strijdmacht totaal te hebben verslagen bü Namaéiquo De president beweert ook nog dat het Nicaragua sche leger enorme verliezen heeft geleden zoo aan mannen als aan ammunitie Nicaragua zou bezig zgn zijn strijdmacht al te danken Verspreide Berichten Feakkkbe Wegens de bezwarende voorwaarden welke de gemeenteraad van Dardilly verbonden beeft aan het buren van de pastorie door den pastoor en met het oog op de moeielgkheid een ander geschikt verblijf te vinden heeft de bisschop van Lyon besloten die gemeente voorloopig zooder geestelgke te laten Te Villeneuve zijn de burgemeester en de pastoor over de verhuring der pastorie tot handtastelpheden gekomen de pastoor ligt thans te bed Een aantal vrouwen heeft er voorts getracht de onderwgzeres uit de school te verjagen DniTSOHLlllS In Berlijn gelooft men niet veel van het binnen in je hart uitgiet Vernier is nu je buurman welk gevoel jegens bem heeft de overhand de liefde of de haat Ik geloof dat het laatste t wint HiJ beeft zich laag genoeg tegenover mij gedragen Ja wat gij niet wilt dat u geschiedt Zeg eens oudje viel Mariette delikdoornsnijdster in de rede bang asjeblieft niet de zedepreekster uit Je bent uit den ouden tijd en begrijpt niet dat het zaligste gevoel voor een vrouw is dat der wraak Etiennette s oogen schitterden en ziJ strekte de hand uit alsol zg een prooi wilde grijpen Dien lummel stel ik ook niet aansprakelijk voor wat mg aangedaan is sprak zij maar hen die bem er toe hebben aangezet Dien vader bijvoorbeeld die met zjjn schijnheilig gezicbt de halve wereld vergiftigd door middel van zijn bittertjes zou ik met de grootste koelbloedigheid den nek knnnen omdraaien En dan die scbooomama en haar minnaar Templier Het kan bun allen volkomen onverschillig laten hoe Jü over beo denkt viel Manduit haar in de rede Je wraak kanhen toch niet bereiken I Dat weet ik nog niet Wie weet hoe poedlg de gelegenheid zich voordoet Wordt verTolgd 1