Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1907

SANBÜINOSïHS middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Den Haag Rijsw 8traat 101 Gij die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proef met de SANGUINOSE wanneer gg geen baat vindt bjj Uwe tegenwoordige behandeling I Meer dan vierhonderd geneesheeran in binnen en buitenland raden de Sanguinose aan als versterkend tonifleerend middel bjj zwakte en algemaene verslappingstoestanden Sanguinose kost f 1 50 per fl zes fl 2 8 twaalf fl f 16 ff acht V voor namaak Te Gouda bU WOLFF k Go Wet thaven 108 Hoest gij Gelmik VIJGENHONia VIJGENHONIG kost per flesch een Gulden en is het eenigste middel ik dat terstond helpt É Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao Osumttige door üe nieuwte uitvindin n p ma n al gebied Terbtterie tkbrleatle W Sit4bitend gebruik van f rx tn fijiiite gronlstoSea gsrondeerei ie rbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eeo aaBkeve eBSwaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordend au im Uboiid d reap Etiketten Dt irma behaalde 87 Brevets als HofleTeraucier 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles eoD bewQe van nitmniil d n bbrikaMt Keedi 187é wfareef de Accademie natienal da ruis Hoog vou déMTBOB mM WateUle Vme praslira t wn o e uu ildé ra llen nia nMllut fkbilMtioo d Obooolat lionbona vaiM to to Mwerck S tOirikaat ia verkrijgbaar bij U H Conflamta BonketWikm M ac OMIIMivW tegenwoordiger voor SedetlMrf JoUoa HatteiKladt Aaietotdam Kalverstraat 103 sxü te Rotterdam Maandag ii Maart 1907 Vette osMir en koeicM goede aanvoer prijteo waren voo iste kwal 37 idc kwal 33 3de kwal 37 cents par half kilo Vette kèlveren redel aanvoer iste kwal 30 ade kw 27 3de kw 34 cent per half kilo Veste vai kena goeden aanvoer iste kwal 34 aloiten van een rierroadige overeenkomst tnascheo Engeland RuslauJ Frankrijk en Japan Bebel s zetel in den Rijksdag was Donderdag ter eere van ztjn 40 jarig jnbileim ais lid met roode rdzen versierd De Hambnrgsohe bootwerkers willen geen nachten Zondagaarbeid meer verrichten Dat dreigt nn tot een ernstig conflict aanleiding te lallen geven Als zjj Maandag het hoofd niet in den schoot hebben gelegd zal het werk gedaan worden door van elders meest uit Engeland aangevoerde arbeiders EiraiLiHD In t Lagerhais heeft minister Qrey gezegd dat bet niet waarschgnlgk was dat de Haagsche vrodesconferentie het hebben zon over verbod van onderzeesche booten Er zijn zooveel millionairs in bet afgeloopen jaar gestorven dat aan saccessierechten een bnttengewoob bedrag van 50 millioen gulden ontvangen moet zjjn Te Belfast zjjn heden 162 gevallen van meningitis voorgekomen te Qiasgow moeten er 100 gevallen zich hebben voorgedaan t Congres van Engelsche Kamers van Koophandel te Londen heeft zich uitgesproken v66r invosripg van het tiendeelig stelsel van maten en gewichten De katoennijverheid is er tegen Sfakji en Pobtuoil Het gerucht g at dat de kroonprins van Portugal zich met een prinses van Saksen zal verloven Rdsluid De verklaring welke Stolypin vandaag in de Doema zou afleggen zou volgens lommigen alleen in de opsomming van deze wetsontwerpen bestaan Pope Petrow liejft vergunning gekregen zgn straftijd in hpt klooster later uit te zitten en voorloopig aag de zittingen van de Doema deel te nemen Bi as Stitu De verhouding tusschen Bulgarije en Servië is weder zeer gespannen De regeeringsgezinde bladen van Bnlgarge slaan een heftigen toon aan tegen Servië daardoor uiting gevende aan de wederzijdsche gevoelens van wantrouwen Vrgdag heeft ds Bulgaarsche Kamer in de eerste lezing een buitengewoon oorlogscrediet van 32 millioen toegestaan BINNENLAND Men bericht alt s Oravenhage dat voor een huldeblQk aan Z K H Prins Hendrik der Nederlanden ter herinnering aan zijne tegenwoordigheid op 22 Februari 1907 bg de ramp van het s s Berlin aan den Hoek van Holland zicl heeft gevormd een centraal comité bestaande uit de heeren D J Q J baron van Ptllandt van Duinrell lid van de Provinciale Staten van Znid Holland eerevoorzitter Jules van Hasselt burgsmeester van Kamperveen Zalk en f eecaten en lid van de Provinciale Staten van Overijssel voorzitter Albert van der Horst voorzitter van den Oranjebond Wat ook vall Trouw stèat pal te Amsterdam penningmeester W A P F L van Exter gepensioneerd ritmeester mr J Brant Jzu burgemeester van s Oravenzande D baron Mackay gepensioneerd luitenant ter zee s Qravenhage secretaris Berkhout gezagvoerder van bet loodsvaartaig te Hellevoetsluis Dit comité is i tot stand gekomen door samenwerking der heeren Jules van Hasselt en Albert van d r Horst die beiden het initiatief badden genomen tot een huldeblijk in vereeniging met de overige leden van het comité Het centraal comité stelt zich voor in de verschillende provincién van Nederland en in de overzeesciie bezittingen en koloniën sub comité s te ormen door welwillende medewerking van heeren commissarissen der Koningin wat Nederland betreft Gemeng de Berichten Deze week was er te Znndert stemmingvoor een lid vaè den gemeenteraad Er is meldt het Dagbl v N Brab ontzettend gezopen Op een vloed van jenever en bier ia de candidaat binnengesast Des nachts om twee unr waren een paar herbergen nog ni t ontruimd Omtrent dien tjjd trokken drie dronken kerels door de straten schreewswnde brand I brand aldus de nachtrust verstorende BiJ de geBchste ingezetenen werd op de deuren geslagen hard gebeld enz enz BiJ dat alles was er van politie niets t hoeren of te zien f De heer F I Oatoa de zaakgelastigde van John D SocketcUer heeft een verklaring gepubliceerd waarin hjj een formeele bekentenis aflegt omtrent de grootte van Rockefeller s torlnin Het boiit van dezen rijkste man ter wereld dat blijkens de nededeeling van Oates gemeenlijk veel te boog wordt opK geTen beloopt nog l geen 760 millioen gulden Het jaarlgksche inkomen van John O B is nooit hooger dan 210 millioen gulden Hg maakt gemiddeld per jaar 6 pCt van z jn geld Niet waar is dat bU de meerdarlieid van de aandeelen In de Standard Oil trust in zijn bezit zon hebben Donderdag brandde in den vroegen morgen te Steenwjjkesmoer onder de gemeente Coevorden een arbeidershaisje af bewoond door Welink en diens vrouw twee oude luidjes De vrouw is circa 80 jaar en de de man die juist overleden was bad de ouderdom van 8i jaren bereikt De bureu waren juist bezig het Ijjk af te leggen toen de brand uitbrak Alles is verbrand Twee geiten heeft men nog tjjdig knnnen redden De phonographie wordt thans in Amerika ook toegepast bjj den parlementairen arbeid Zoowel in e Tweede Kamer als in den Senaat te Washington zt n graphofoons in gebruik tot het opteekenen van mondeling nitgebrachte verslagen President Roosevelt heeft nn hetzelfde bepaald voor het onderzoek dat de bekende Interstate Oommerca Commission het Departement van Koophandel in de Vereenigde Staten bezig te houden De verklaring der gehoorde deskundige en andere personen worden graphofonisch opgenomen en op die wjze krggt de President er kennis van drie of vier dagen vroeger dan langs den gewonen weg van stenograpgische opteekening en daaruit verkregen drukwerk Tot 28 Januari was het wedw op Sumatra nog zeer regenachtig Op de meeste ondernemingen vielen bjjna degelijke buien meestal overdag zoodat dikwgis niet kon worden gewerkt Ook de toestand der we gen bleef slecht Na den 26n kwamen er eenige warme zonnige dagen Den 4n Januari bereikte de Dsli rivier een ongekende boegen waterstand tengevolge van de zware regens in de bovenstreken De Beloemeyrivier in Serdang bandjirde van Kerstmis af tot 10 Januari en daarna weder van 23 tot 28 Januari Een groot gedeelte van den oogs is thans verscheept sommige ondernemingBn fielden de helft andere driekwart 1 Overal is men bezig met den aanleg jr n zaïdbedden Hier en daar komt daar ge meld wordt de bibit reeds goed pp Een groote maatschappij rapporteert dat drie barer bOiVen ondernemingen reeds met planten begonnen zjjn Een ander rapport meldt dat medio Februari met planten zal worden begonnen Van veeziekte wordt geen gewag gemaakt Voor de groote landbouwtentoonstelling in September hier te houden heeft de Ko ninginmoeder een gouden en twee groote zilveren medailles toegezonden en door den heer A J C Bles Nederlandsch vice consul te Manchester zjjn twee cups ter waarde van f 180 elk als prijzen voorde afdeeling Zuivel toegezegd De trein van de richting Rotterdam die van Gorichem om 9 18 in de richting Arnhem vertrekt is Vrijdagavond even voor het station Beesd gederailleerd De trein die 10 37 te Oorichem moest aankomen zag zich genoodzaakt te wachten Inmiddels werd er naar Oorichem geseind en de trein van 11 60 van richting Rotterdam ging naar Beesd alwaar de passagiers konden overstappeh en hun reis per ezpressetrein vervolgen De materieele schade is belangrijk De weg WM Z J rdagmorgen nog versperd waardoor het verkeer enorme vertraging ondervindt De oorzaak van het ongeluk ligt voorloopig in het duister Men denkt aan verkeerden wisselstand Vermoedelijk zoji omstreeks 2 unr Zaterdagmiddag de weg weer vrijgekomen z jn Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats Men schrijft nit Enschedé In verband met de opvoeringen van Hefjermans Allerzielen te Enschedé Hen gelo en Almelo door de Socialistische Tooneelvereeniging alhier zg n de in dit stuk spelende personen gedagvaard om Dinsdag 12 Maart a s voor de Rechtbank te Almelo te verschijnen De vervolging gaat nit van de Nederl fooneelvereeniging te Amsterdam Blijkens een bericht aan het Centr is als bemiddelaar bjj de staking te Rijssen door beide partjjen erkend de keer Dtenhoven arts te Rijssen Deze heeft de volgende Toorstellen aangeboden Ie Alle arbeiders worden weer aangenomen en op bun oude machines geplaatst Kunnen niet direct alle arbeiders aangenomen worden dan geschiedt zniks geleidelgk doch binnen een maand zullen allen aange nomen zgn 2e De firma Ter Horst zal nadat de loonregeling ingesteld op 12 November 1906 drie maanden heeft gegolden in overleg treden met een commissie benoemd door en uit hare arbeiders om zoo mogelgk een loonregeling of loonsverandering in te stellen ten genoege van beide partijen 3e Worden bovengenoemde voorstellen aangenomen dan zal de arbeid op nader te bepalen datum hervat worden Oeiijk men weet is in de jongste vergaderingen 8 December 1906 en 4 Februari 1907 van het Haagscbe district Eigen Hulp het besluit genomen geen bijdrage te verleenen aan de Vereeniging Eigen Hu p het hoofdbestuur Naar aanleiding van dit besluit heeft het districtsbestnnr de heeren dr O J Dozy mr L M Boliin Oonqueijae F H A Rgndere en J M Obreen toen onmiddellgk collectief zgn ontslag gevraagd Thans heeft de oppositie op de agenda van dezelfde vergadering waarin een nieuw bestuur zal worden gekozen te honden op Zaterdag 23 Maart a s des avonds te 8 nnr in de bovenzaal van Maison Concordia Alexanderplein 10 Den Haag de volgende voordtellen gebracht a opheffing van het district b biJ aanneming run a benoeming eener commissie van liquidatie en het batig slot onder de leden te verdeelen en e bij verwerping van a opneming van de kas van den penningmeester door eeg daartoe te benoemen commissie van 8 leden Zaterdagmiddag werden schipper Sperling en schi iper Jansen te Londen op het kantoor van Lloyd s gebracht Een oogenblik stond het zaken doen stil Met langdurig en krachtig gejuich werden de mannen begroet De heer Byas voorzitter van Lloyd s hield een korte toespraak waarop nit naam van Jansen en Sperling de heer Dirkzwager Jr uit Maassluis antwoordde Daarna wandelden de twee mannen op uitnoodiging van de aanwezigen de zaal rond en werden daarbg hartelijk toegejuicht Stadsnieuws GOODA 11 Maart 1907 LIJST van bg de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingekomen giften in zake de Scheepsramp Hoek van Holland Van N N f 100 en van Dr A v IJ f 6 Totaal met vorige Igsten f 604 35 Met het oog op de a s verkiezingen voor de Provinciale Staten in dit district is deser dagen een Vrijzinnig Democratische Centrale tot stand gekomen gevormd door de afdeelingen van het Algem Nederl Werkl Verbond en die van den Vrijzinnig Democratischen Bond Het bestuur bestaat nit de heeren J L Belonje voorz te Oouda J Scheer 2e voorz te Haastrecht L de Jong secr te Krimpen a d IJsel en J van Vliet pen ningm te Krimpen a d Lek De laatste stelt zich beschikbaar tot het ontvangen van bijdragen voor het verkiezingsfonds In de Zaterdagavond gebonden drieaaandelgksche algemeane vergadering der vereeniging Frovidentia die door een 60 tal leden werd bijgewoond werd hel verslag van den secretaris boekhouder goedgekeurd nit dit verslag dat uver t algemeen niet rooskleurig luidde bleek dat in het Ie kwartaal van het 33e boekjaar wa uitgegeven f 1131 87 en ontvangen f 906 20 de rekening sloot dus met een nadeelig saldo van f 225 67 welk tekort werd gedekt door een bedrag van het kapitaal te nemen dat ter spaarbank is ingeschreven Aan ziekengeld werd uitgekeerd het hooge bedrag van f 866 De kas van den penningmeester werd nagezien en in orde bevonden Het voorstel om een geschorst lid te royeeren welk voorstel moest worden behandeld volgens art 7 der statuten werd na drukke discussie verworpen De vergadering werd ook bijgewoond door den heer J J Prins van Doesbnrgh lid der donateurscommissie SoBOOKHOv Zaterdag 9 Maart vergaderde de raad dezer gemeente Ingekomen was het verslag der Oezondheidscommissie over 1906 Een adres van de heeren Mak Veenstra en Versloot in zake pensioen Een voorstel van B en W tot het bouwen van een school met 9 lokalen werd aangenomen en zal ter goedkeuring aan den Districts Schoolopziener worden opgezonden Onderhandsche verpachting djr Beerengracht voor f 126 per jaar voor den tjjd Tin IS Jaren an dia van bat Spaelterreln aan de Veerpoort voor f 41 par jaar en voor 7 jaren werd goedgekeurd Daar de woning van den stadsbode niet aan de verordening op de Woningwet vol doet wordt besloten het telefoonkaotoor by zijn woning te trekken En ten slotte diende namens B en W devoorzitter een voorstel in omtrent het vervallen van een onderwijzer met verplichtebootdakte Het voorstel luidde De heerOeiok met zes dienstmaanden ais onderwijzer met verplichte hoofdakte als zoodanigte blgven beschouwen en de heer Vinck metvijftien dienstjaren tot gewoon onderwgzermet hoofdakte te degradeeren en in verbandhiermede diens traktement met honderdgulden te verlagen Op voorstel van den heer Niekerk die z jn verontwaardiging er over uitsprak dat in deze hoogst gewichtige aangelegenheid die zoo de rechtspositie van den onderwgzer en het algemeen belang raakt niets ter visie heeft gelegen werd deze zaak aangehouden VERGADERING V4NDIiNGI HEKNTERA4D VlilJDAG 8 MAART 1907 Vervolg n de orde Het ijzend preadvies op het verzoek van A Stolwgk lot wijziging der voorwaarden waaronder hem vergunning is verleend tot verlenging van i e IJsellaan De heer van Egk Wanneer wj het voorstel van B en W zoo inzien dan is hot al zeer onscbnidig maar wanneer wij nagaan dat op die straat de petroleumwagen komt en wagens geladen met steenkolen dan begrijp ik niet waarom deze bouwer geen gebrnik van de straat mag maken Wanneer wjj de wegen overnemen en deze zQn zoo dat er niet over gereden mag worden dan is dat onze schuld daar wg de straten overnemen stuksgewgze Ik geloof dat het geen bepaling is waarop wjj recht hebben De lieer Bokhoven M de Voorzitter ik zon willen voorstellen die bouwer toe te staan dat hg die straat mag beröden met wagens die bun eigen vracht inbegrepen niet meer dan 1500 kilo wegen De heer Dessing Ik ben het nietbeelemaal eens met den heer van Egk dat die straat geheel zoo slecht zon zjjn de heer van Egk vergeet dat de bodem hier te Gouda zoo slap ia Wanneer wjj het niet toestaan dan kost het die man nog al wat en men moet niet vergeten dat die mensohen daarvan moeten leven Was ik in de vergadering van de Commissie van fabricage tegaojvfiwrdig geweest dan had ik ook er tegen gesproken De heer Vingerling De Commissie van fabricage is wel degelgk overtuigd dat het zeer kostbare voorwaarden zgn maar in de andere straten heeft men die niet opgelegd waarom nu juist iaife IJssellaan De bouw van goede arbeidoRwoningen wordt daar mede niet in de hmd gewerkt Da heer Nederporst Ik moet zeggen dat het geen nieawa bepaling is op 1 Juli 1904 hebben wij ook vergunning gegeven daar te bouwen en toen beeft die bouwer de geheelestraatjmoeten verstraten ik noem het schande dafl alle straten zoo vernield worden De heer Dessing Ik ben het niet eens met den heer Nederhorst wjj kunnen toch de kleine burgerini niet gelgk stellen met de groote bouwers Neem aan dat er een spoor gelegd is en men doet evenals in de Krugerlaan daar is een spoor en het wordt niet gebruikt De heer Jongenburger De bouwcommissie en B en W zjjn er niet op tegen dat in de straten winkels zjjn en daar komen dan ook de petroleumwageas die veel meer schade zullen doen dan dat men handkarren materialen voor die huisjes aanvoert Een heimachine mag wal over de straat want dat is geen materiaal en die zal toch zeker wel meer wegen dan een handkar met 600 steenen De heer Bokhoven Ik heb alleen dit voorstel gedaan om Slolwjjk ter wille te zjjn Ik zal later een voorstel doen om hierin beter te voorzien De heer van Ejjk Ik moet er tegen z n daar handkarren met 1500 kilo niet gebruikt kunnen worden Dat in de IJssellaan minder waardige steenen zjjn gelegd is aan oni te wyten Ik woon in de Crabethstraat en wanneer wg weten dat die straat veel geld reeds heeft gekost en hem dm nn zien dan ligt zij er even slecht biJ Wjj kunnen toch niet verbieden dat men met geen vrachten over de straten mag rjjden De heer Vingerling Daar er verschillende bezwaren zjjn opgenoemd moet ik mededealen dat wanneer hjj over de gedempte sloot moet vervoeren dit hem f 300 kost ik stel voor hem vergunning te verleenen van de straat gebrnik te maken en de voorwaarden onder in te trekken De heer Knuttel De bedoeling van den heer Stolwijk is zijn materialen met handkarren aan ta voeren De haer van der Ree Wjj benadaelen dan toeh ndara maniehaa hadao morgan oog stond aen verhuiswagen in de IJssellaan De heer Knuttel Het voorstel van denheer Bokhoven slaat alleen op het geval Stolwijk De Voorzitter De heer Knuttel heeft het juist opgevat De heer van Ejjk Ik geloof dat het wijzer is het voorstel van den heer Vingerling aan te nemen dan in te voeren dat die materialen met handkarren moeten worden aangevoerd De heer Vingerling Ik geloof dat ieder burger van Gouda het recht heeft op openbare straten te rijden er zit voor mjj een principe in en nu geloof Ik niet dat de gemeente dit recht kan tegen gaan De Voorzitter In art 19 der bouw en woningverordening is bepaald dat ieder kan bonwen volj ens voorwaarden door B en W te stellen en deze Verordening is door Ged Staten goedgekeurd De heer van der Velde Daar de heer Vingerling er een principieel bezwaar van maakt geloof ik dat het het beste zal zgn niet zoo gauw meer gedeelten van straten over te nomen maar die dan eerst over te nemen wanneer de straat geheel is afgemaakt De haer Vingerling Ik zon er voortaan niet meer voor zjjn om gedeelten van een straat over te nemen Wat voorts art 19 der bouwverordening betreft dat was mjj wel bekend maar toch geloof ik dat bet zeer nuttig is dat wjj dit debat bier hebben Het is voor mjj nog niet vast of wg wel recht hebben dit artikel te knnnen toepassen En wat voorts het overnemen van straten betreft moet ik u wgzen op de Cornells Ketelstraat nadat die straat was overgenomen zgn daar nog 45 woningen gebouwd en ik noodig n nit die straat eens te komen alen De straat ligt daar zeer goed maar met de IJssellaan is dat een heel ander geval bat water loopt alles naar de gedempte sloot en daardoor is alles daar zacht De heer van Egk M de Voorzitter ik kan niet medegaan met hetgeen u daar heeft voorgelezen wjj zouden wel knnnen bepalen dat die bouwer een vrjj kamertje zon moeten afstaan De Voorzitter Als u daar straks heb gezegd dat al wat u zegt ernstig is kan dit toch geen ernst zgn dat hjj een vrjj kamertje voor ons moet afstaan De heer van Ejjk Ik kan niet medegaan met de gestelde voorwaarden en wat baat bet als man deze niet opvolgt Ik heb miJ overtuigd dat in de Krngerlaan geen gebruik van het spoor gemaakt wordt Da heer Nederhorst Het spreekt van 4Mlf dat meo geen herstelling op aen handkar kan gaan aanvoeren Het voorstel van den heer Vingerling wordt In itemming gebracht Voor stemmen da hh Jongenburger van Etjk de Jong Vergeer Dessing en Vingerling Tegen stemmen de hh Nederhorst Herman van Iterson Knuttel Bokhoven van dar Ree v i Torren van de Velde en van Gate Het is verworpen met 9 tegen 6 stemmen Daarop wordt het voorstel van den heer Bokhoven In stemming gebracht en aange Inomes met 12 tegen 3 stemmen die dar kh Nederhorst van Egk en van de Velde Wordt mnolgd f VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Delfzijl Volgens Zaterdagavond te Emden ontvanIgen bericht moet het vnnrschip van Borkum zoodanig door de sleepboot Unterwezen 15 ijjn aangevaren dat het een lak bekwam en 4e bemanning het noodzakelijk oordeelde om loet stationnement te verlaten I Da sleepboot Peter Wessels stoomde van lEmden ter assisstentie uit doch kon wegens Ide hooge zeeëen de Ëems niet uitkomen en ikeerde dan ook gist irenmorgan zonder iets Tan het vuurschip te hebben gozien terng I Van het vuurschip was getelegrafeerd dat men totdat assistentie kwam met de zeilen ion trachten de Eems te bereiken Dit is echter hoogstwaarschgniijk niet gelukt Het iregeeringsvaarluig Friesland ging gisterenmorgen op onderzoek nit en zal zoo mogelijk asaistentie verleenen Dit Aiz la Chapelle wordt gemeld dat iemand nit die gemeente die in een club te Vaals wou gaan spelen van Vaals naar Venlo gebracht en vervolgens over de Nederlandsche grens gezet werd Den dag te oren was hem toen hy naar de club ging door een politie agent aangezegd dat hjj gevaar liep over de grenzen gezet te worden wanneer hg doorging met de speelclub te bezoeken Verscheidene spelers moeten fn Vaals al verlaten hebban I De eierenhandelaar Schelling te OudBejjerlaftd had voor het hard maken van schalen van eieren vitriool gebruikt met twavelznur bedekt men dos blijkbaar eieren wet een laagje gips en had daarbij het Mgeluk gehad de kruik te braken waarna as da vitriool in eau flesch deed en deze In de kaat latte tonder ar aen teeken tan te mak n of er zjjn vronw iets van te zeggen Gister wilde de vrouw de kinderen op bessensip trakteeren Zg grjjpt de lesch en om zektir te zgn geen verkeerde te hebben zet ze haar aan den mond en proefde met het ongelnkkig gevolg dat ze inwendig hevige brandwanden krggt Geneeskundige hulp mocht niet baten de 23 jarige vronw is aan de gevolgen overleden zjj laat diie kinderen achter Men liieldt van bet heiland Tholen Een ppeciaal woningonderzoek door de gezondheidscommissie ingesteld beeft o m aan het licht gebracht dat het vraagstnk watervoorziening dringend oplossing vraagt o a islgebleken dat te St Maartensdijk 122 woningeta waren die zich moesten behelpen met een regenten of geen watervoorziening hadden i Bovendien waren aan lal van woningen de regenbakken te klein wat bleek uil bel feit dat voor soms aanzienlijke bedragen water moest worden gekocht Sommen vaij 10 16 ja zelfs van 26 gnlden per jaar werden daaraan door velen besteed Dut niet alleen de hoeveelheid maar ok de hoedanigheid van het beschikbare water in vele gevallen te wenscban overlaat blijkt wel uit bet onderzoek te Tholen ingesteld Van tieil monsters drinkwater op verschillende pnntbn der slad genoman waren 9 in hooge mate verontreinigd met coli bacillen Dringende verbetering eiscben volgens het varslag in verschillend gemeenten sommige toestanden en zoo zon om tot verbetering te kom n inen op ruime schaal moeten overgaan tot onb woonbaarverklaring Zelfs al werden de eiachen niet te scherp gesteld zouden o a te St Maartenadgk 80 woningen daarvoor in aanmerking komen De wénsch wordt te kennen gegeven dal boDwveréenigingan in den zin van de woningwet werden opgericht pogingen daartoe faalden ot heden BEÏÏRS VAK ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 13 FEpR StaatêUenlnqtn PoBToaAL Oblig 3e Serie fr 050 T 3 69 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RoaiASD Iwang Dombr Obli gatiei 4 96 Azii Jaïan Obligation 1899 4 74V 74 CoLui Bi4 Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vu ffypothetk Banktn Aandb idem iden 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Cftrecbtache Hypb 4 100 Pandb andb ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbahk 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PtMntitteniiKfen biLOia Loten Stad Antwerpen 1887 I 2 02 1 Diteraen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Sehftpvaart Maatêehappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 36 Pandb Skitionale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterda 4 100 SptfonetgleMingen Italik Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMiJ A 367 Outvfaogeii DE NOÜVEAUTÉ S IN Gostpii lines tallleor eo Regenmaotels ade kw 33 3de kw so cents per half kilo Schapen ei Ummeren weinig aangevoerd Handel voor alles prijshoudend Afloop i i Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen VEILING 11 MAART 1907 gehouden door Notaris H GROENENDAAL Nommers 1 en 2 keeper dan haer J van Reedt Dortland voor eene som van f 8340 ADVEKTKl TII HUiS TE HUUR Oeereiihuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Keldei flinke Toin Voorzien van Gas b Wat r leidioK Te bevragen B 89 S 9 Het bntt tMhaiMrUM ta makkeljiute yotttndddcl voor Ibtna OToaral damM tn nndtnelKMOWtrii r U d Appntuw TU C M Mimr ft Ca Berlla Beith Str l4 MMilflMiciMl op naam eo fabriektiatrk VMryiktwky Haêrmw WIrtithrt b rtw nrt wNBitirti Hif iu u tv toüfMUtMtjir W t T i w uwaï i rwfc Ik leed aan de maag en was altijd zwak maar na het gebruik van uwe Sanguinose voel ik mg reeds veel beter en sterker zoodat ik mgn werk nu weer grootendaels kan verrichten Mej P CORNELISSE Wilbelminadorp Nov 1906 Bjj herhaald gevoel van oververmoeidheid en kturUarhtiaheid heeft het gebruik nwer Sanguinose mü menigmalan goed gedaan Mevrouw RAHD8EN Arnhem Ondergeteelcende verklaart volkomen genezen te zijn van dulxelingen door bet gebruik van zes flacons Sanguinose Mej M BUNSCHOTEN Victoria Water üeregelde aanvoer Aanbevaland Pirma Herman Zoob Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poulardan Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Heevlaesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerande prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTTBLISO TfinlieT Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Ruim zeventien jaren was ik bjj een doder aan huis werkzaam al die jaren leed ik aan onUettende hoofdpi nen door bloedarmoede en zwakke zenuwen Mijn doder gaf mg allerlei soorten van staal maar niets hielp mjj Thans kan ik u verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die mg jaren lang als een Ijjderes gekend hebben Mej E J BRIEDÉ Van Brueghelstraat Den Haag Ik was eene echte ZenuuUjdere De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men mjj de Sanguinone gegeven heeft Die heelt mij geholpen Na bet gebruik van eeniga flacons ben ik geheel beter Mej J TKUMPE Cuijpstraat 66 Den Haag