Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1907

Woensdag 13 Maart 1907 45ste Jaargang o 10281 fiOMCHE COIIRAIVT iMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken leletoon to SS ADVKRTËNTIEN worden geplaatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaataruimte Inzendinu van Advertentiën tot 1 uur lU s midd Teleloc n Mo 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTERS m g M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Ia t ruimst voordien van GASORNAfflENTEN in elke stjjl van de eerste fabrieken teg ii concnrreerende prijzen kMltggtt TUD Gas W ler Spreek Blur en Electrisohe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qoiid eh Verllchtlng iUaga Jn DE itV011D §lTER daar alles door bekwame fitters verriibt wordt DB OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAUGll zijn beslist die der Firma WELDOÜ THE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OE CHILDHEN S EASHIONS Kindermodes met vele gratis ge i knipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer AUe met kostel Holi Bljvoegeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zp GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrjgbaar bj MILLY SIMONS Den Haag Verkrj gbaar in flesschen SO ets IS ot en i t HS bil H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te öouDi bS C LütJEB Apotheker Markt en bü WOLFF 4 Co Westhaven 114 Goud D k van A BRINKMAN 4 Zï Op de Steenfabriek Mo Één te Krimpen B d IJael Firma JAN MIJNLIEPF Fopzk te Krimpen a d Lek knnnen worden GEPLAATST 2 Ovenstokers 1 Zander 1 Ingooier benevens eenige M ANN BS boren de 16 jaar voor allerlei werk Woningen beschikbaar Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 18 MAART 1907 des voormiddags te el aren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht geveetigden Notaris J KUENAN vak No 1 Een WML EN WOONHUIS met TDIN en rnim PAKHUIS daarachter aan de Lange Oroenendaal wp I no 100 te Gouda Kadaster Sectie B no 953 groot 1 Are 72 Centiaren Het pand waarin sedert vele jaren met ganstig gevolg eene zaak in Boter Kaas Spek en Eieren wordt nitgeoelend is in eigen gebruik en bevat beneden Winkel drie Kamers en Kenken en boven drie Kamers en Droogzolder bet Fakhnis dat nitgang heelt naar Achter de Vif chmarkt is verbonrd voor 1 1 50 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderhoaden onlangs oienw geboawd Woonhuis met Erf en Grond aan de IJssellaan te Oonda wijk R no 740 Kadaster Sectie A no 4013 groot 1 Are 54 Centiaren V rhnard bij de week voor 1 2 25 En No 3 Een goed onderbonden van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien t KOFFIEHUIS met Vergunning I ERVEN en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N no 19 Kadaster Sectie B no 524 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning is wordt edert vele jaren met gunstig gevolg diezaak nitgeoelend Boven verhuurd voor f 1 per week Ta aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vi6r den dag der veiling van 11 tot 2 uren £ en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlicbtingengeen Notaris KOEMAN voornoemd Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a 8 Seizoen alsDede een ruioie sorieering ToorbetAannemeg in het IVoord Brabaolscb SchoeDeo LaarzeomagazIJD i KLEIWEG E 30 l tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Zenuw en Maaglijders wordt uit overtuiging als een werkeipe hulp ia den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartworJt d t boekje franco per post toegezonden door BOLKVOKL 8 BoBkliMi Baltbommal Ontvangen Ciroole Sorleering Linoleums Vloerzeilen Tapijten Vitrages Gordijnstolffen Behangselpapieren en Tafelkleeden Speciale inrichting tot het stoffeeren van Zitmeubelen enz Firma B DE JONG Aanbevelend GOUUG 185 Teler Interc 47 acmalogeeii Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Uloedar moede iHeek ueM Xenuwmmakte Uoofdptfnen Mlapelootlietd Ouiuaehteu Wermagerlttg en Vermtnderlng der Uehaamtktaehten aemalogeen in Poedervorin smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen 1 heeft een aangename worden opgelost HAEMATOöKEN IN POEDERVOEM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige iabrlkanien 11 N v SGHAIK Go Den Haag Verfcrflgbaar bj Firm WOLFP Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD eratal Gouia A BOUMAN Moordmht PINKSE Nimwerkerk ad IJitel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Chtdemater A SCHEER Haattneht K VAN DEB HEIJDEN Remmjk P v n SPEK Moercapelk D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t o HEIJDEN WaddingtMen P A deGEOOT A UI JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Betiêchop WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het kloost r a Jc Paulo Abdij beslaat niet dua Stroop van geenerlei waarde GEBR7RUREN é DE LANGE WW ROTTERDAM WÊ VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagatifn Gedempte Binnenrotte tSé Telef 2599 INRDILEN STfcHHEN REPAREEREN VERHUREN DS PHONOLA dageiyks in oue Saloas te hoorea 2e Jaagatifn West Nieuwlnnd 9 nabij Station Beur Telef 4eS7 FHOMOLAPlAl MON PHOMIST Ceoensverzeftering niaatscbappij MSflad t Dordrccbt 0 8 riebl in IS73 maatseDapptlijtt Kapitaal nc k na t 2 000 000 j rzcktril Bcdraa ruim 60 mllllocn Reserve ruim 13 irRllseri WESSANEN 6e LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S HOMUfKLiIJKE VABRIKKBN Voedert nw Vee met de nutvere murwe merk er en fV Ei nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere Diploma Parije 1900 Negen Oouden Medaille ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleittle Barean vao A BHIi RMi ZOON ke i8GEVL g Inrichiingbn welke gevaar schade of hinder kunnen vkroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd verzoek met bijlagen van A de Weger te Gouda om vergunning tot het uitbreiden zijner door een gasmolor gedreven wordende Smederij aan de Bogen Wijk O no 148 Kadaatraal bekend in Sectie D no 1844 door bijtrekking van het perceel gelegen aan de Bogen Wijk O No 147 Kadastraal bekend Sectie D No 1845 Dat op Dinsdag den 26 Maart 1907 des namiddags ten iVa ure op het RaadhuiS gelegenheid IS om benwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 12 Maart 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEK ISGEV1 G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bi deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 9n Maart 1907 executoir IS verklaard het Kohier no 7 der belasting op bednjtseo andere inkomsten dienst 1906 7 dat voor neld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 12 Maart 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buitifolandscb Uverzicbi In de Fransche Kamer vroeg de heer Jaurès verlol om de regeering te interpelleeren over haar tasschenkonist bg de staking der electriciens De heer Clemencean verklaarde zieh voor onmiddellgke behandeling der interpellatie Hy zeide dat de staking een geheel onverwachte verrassing was door welke de veiligheid in gevaar werd gebracht Pargs mocht niet zonder licht worden overgeleverd aan de Apachen en de revolalionnairen De minister wil niet dat arbeiders FEVILLETOX H DUB BELE BA NDEN ia Mji bljjtt nog het jonge vrouwtje over de eigenlijke oorzaak van al het gebeurde Die zal ik het betaald zetten en door haar zal ik alles bereiken Hoe zal je dat aanleggen zy beeft haar man lief ziedaar haar kwetsbare plek En wat Christiaan betreft Wel als hjj mjjn deur voorbijgaat behoefik maar even aan het venster te tikken en bü schelt aan Maar hij zal je deur niet voorbijgaan Dan ga ik de zgne voorbg Ëtienuette zeide nu de mooie Mariette J6 Fontenoy terwjjl zij met welgevallen haar roae nageltjes bekeek ik geloof dat de wraakzucht je parten speelt Wil ik je eens eerlek mjjn meening zeggen f Vrouwen van ons allooi moeten fldeele goede meisjes zgn anders hebben zjj geen reden van bestaan Ons van de mancen bedienen om vooruitte komen in de wereld uitstekend I Maarwij moeten ons niet inbeelden rechten telumnen laten gelden en ben die geen behagra iM r in oni loheppen ilf miiltdlgen tot slaven gemaakt worden maar hy wenscht evenmin hen als tirannen te zien optreden De electriciens gingen in staking zonder dat daarvoor aldoende reden was Door soldaten den iioodigen arbeid op te dragen had de regeering het stakingsrecht volstrekt niet aangetast De Kamer nam daarop een motie van vettronwen in de regtering aan met 378 stemmen tegen 180 Renter seint nit Pretoria d d 11 Maart In een redevoering door Botha gehouden op een door bargers aangeboden feestmaal ter eere van het nienwe ministerie zeide hy dat de Britsi he belangen volk imen veilig zyn in de handen van het ministerie De wereld zon zien dat de ministers even bezorgd zouden zyn voor de eer van de vlag als eenig ministerie kon zyn voor de eer en de belangen van het 00de volk Bovendien voelden zy zich te meer daartoe gedron gen door de groote dankbaarheid die zg koesteren jegens den Koning de Britsche regeering en bet volk omdat deze vertrouwen in het Transvaalsche volk hebbon gesteld op een tot dusver ongeëvenaarde wgze in de geschiedenis nl door het vrywillig tcestaan van een grondwet Botha verklaarde dat de Boeren deze edelmoedigheid nooit zonden vergeten Onmiddellijk nadat een verantwonrdelgk ministerie in de Oranjerivierkoliui zal zgn ingesteld zal de regeering beginnen te werken voor een vereenigd ZaidAfrika Het ministerie zon alles in het werk stellen om den mgnbonw aan te moedigen maar zich verzetten tegen elke combinatie van machtige lichamen beoogende om in gedeelten van het land alleen heer en meester te zgn Wat het onderwas betreft zeide Botha dat tot op zekere hoogte de Nederlandsch en Engelsch sprekende kinderen in hdn eigen taal onderricht zullen ontvangen Verder deelde Botha mede dat hg de koloniale conferentie te Londen zou bijwonen Heater seint nit Sophia dd 11 Maart De president van den ministerraad de heer Petkot die heden in het stadspark met andere ministers wandelde werd plotseling aange vallen en gedood door drie revolverschoten De minister van den handel de heer Qonadiof werd aan den arm gekwetst De dader is een ontslagen bestnnrsambtenaar Hoe moeilijk het ia een goed voorstol aan de hand te doen voor de wgziging in de samenstelling van het Engelsche Hoogerhuis te beschouwen Wg leven van de liefde en hebben daardoor het recht van te haten verloren Je bent je carrière misgeloopen Mariette 1 Je bent veel te fijngevoelig voorhet beroep dat je de eer hebt uit te oefenen Ik heb my slechts éénmaal gegeven nit liefde en daar heb ik voor altijd genoeg van jy hebt je hartelietjes by dozynen en de man die jou en hun kosten moet bestrijden ligt achteraf Ik volg een anderemethode Ik hond nu eenmaal van een treurspel en daarom wee dengenen die mg tranen doen Btorteü al is het ook slechts van woede Ik beklaag je bracht de likdoornBugdster in het midden Mariette hadgelgk toen zg beweerde dat ik oud ben en uitden tgd raak Ik heb ook al heel watachter de rug Onder het Keizerrgk lietik mgn man in den steek en in 1867 hadik mgn kales met twee paarden en myu villatje zoo goed als de beste Ik heb verscheidene amants in mgn boudoir ontvangen maar heb er nooit een treurspel van gemaakt als er een mg in den brand liet Nuben ik ik beken het uit den tgd met mynvgftig jaar en geverfde haren maar ik verhoog my in het bezit van een ventje van zevenentwintig jaar dat veel van rnü houdt AUred I zeide Mariette kan blijken uit de tallooze denkbeelden die in redevoeringen en tijdschrilt arlikelen worden geopperd Een instelling die in het zoo aan tradities en vormen gehechte Engeland door de eeuwen heen zich wist staande te bonden wijzigt men niet tasschen heden en morgen In de troonrede werden middelen aangekondigd tol het beslechten van den constitationeelen strgd tassehen de beide Halzen maar wat de regeering overweegt is lot nog toe niet bekend geworden De Nation die verleden week het belangrijke artikel van Sir Henry Campbell Banneriaan over de ontwapening bevatte heeft na een artikel van den onderiDinister voor koloniën Winston Cliurchill ovi r de Hoogerhuis quaestie Deze minister wil het Hoogerhuis behouden maar stelt de volgende oplossing der moeilijkheden voor AtletD de peers die daartoe door de Kroon worden uitgenoogdigd zullen gedurende één parlementszitting parlementairen arbeid in het Hoogerhuis verrichten En naast deze voor één zitting aangewezen peers zallen de eveueens afzonderlijk daarvoor aangewezen leden van den Privy Council zitting hebben in het Hoogerhuis voor één wetgevende periode De nlinoodiging wordt opgemaakt voor beidti categorién in overleg met het Kabinet en mag aan niet minder dan 150 aan niet meer dun 250 persoonen worden gecicht Winston Charchlll meent dat bet Hoogerhuis daardoor een nationale instelling worden zal inplaatj van een party instelling zooiils het nu is Het hoofd loei dat Charchill met deze wgziging denk te bereiken is het vermijden van bet doen van een beroep op het land by elk verschil van meening tasschen de beide Huizen Komt na de invoering van de wijziging toch verschil van meening voor dan kan de regeering zoowel bet Hoogarhais als het Lagerhuis afzonderlijk ontbinden Het Lagerhuis wordt dan door algemeene verkiezingen simengesteld het Hoogerhuis door benoeming van nieuwe leden Of dit denkbeeld van Winston Chnrchill zelf is dan wel of het ia mioisterieele kringen besproken werd is ait het artikel niet af te leiden De Rassische Doema heeft haar bnrean gekozen en kan aan den arbeid gaan Door de uiterste linkerzijde was een voorstel ingeI diend om op amnestie aan te dringen De voorzitter verzocht dit aan te houden tot na het onderzoek der geloofsbrieven Waarschijnlyk zal Donderdag een bijeenkomst worden gehouden waarin Stolypin Juist Alfred bediende in den Bon Marché Ik aanbid hem als myn minnaar en als mijn zoon Als bg mg verliet zou het my het hart vaneen rgten maar niettemin zou ik er ia berusten en er zelfs nietaan denken hem bet geld terug te vragen dat ik hem geleend heb Ik zou hem toewenschen dat hg hg zgn vrouw of zgnnieuwe vriendin het geluk voad dat bgverwacht Het gesprek werd afgebroken door bondengeblaf ten teeken dat de jagers waren teruggekeerd Er werd geluid voor het ontbgt en de drie vriendinnen begaven zich naar de eetzaal XV Christiaan werd door Templier spoedig ingelicht van hetgeen hy wenschte te weten en in nog nadere bizonderheden door hetgeen zgn vrouw hem mededeelde op een avond toen zy van St Romy terugkeerde Wg zgn de eenigen niet meer vertelde zg die zich voor bet sanatorium interesseeren Dokter Augagae heeft bezoek gehad van een zgner buren die hem helangrgke giften heeft toegezegd om in de kosten van het laboratorium te voorzien Wat zal I vader daarvan zeggen f Hjl zal die concucrentie toejuichen zgn regeeringsverklariog zal voorlezen Daarna zal het amnestie voorstel van de linkerzyde wel in behandeling komen Een der leden van de uiterste linkerzijde deelde aan den correspondent van de To8s Ztg mede dat het amnestie voorstel voor namelijk ten doel had het Ijjden van het volk te verzachten Maar hjj vree de dat dit voorstel niet zou worden aangenomen en daarom wil de linkerzijde het volk den raad geven voor de amnestie te stryden Een proclamatie aan het volk in dien geest is door de leiden der uiterste liukerzijde oDtworpen Onder de partijen der rechterzijde heerscht groote ung rastheid over het besluit van de groepen vergadering der linkerzijde om de geloufubrieveu buitengewoon streng te onderzoeken en daarby een enquête te bonden over de klachten wegens ongeoorloofde pressie bg de verkiezingen Men vreest als gevolt daarvan dat een 25 tal verkiezingen der rechterzijde ongeduldig zullen worden verklaard Bg de verkiezingen van Kroesjewan en Poetisjkewitsj moeten zelfs honderden overledenen hebben meegestemdl In hofkringen verwacht men dat Stolypin bet niet lang meer zal maken en wordt het lid van den Rijksraad Alexander Kriwoschein als aanstaand minister president genoemd deze wordt voorgesteld als een gunsteling van de reactionoaire hofkringen een kleurloos maar tseer nauwgezet man meer buroaucraat dan staatsman Van hem zgn evenmin groote daden en edele opwelliugen te wachtten als van Stolypin Het Berliner Tageblatt vestigt de aandacht er op dat deagrariërs in den Duitschen Rgksdag grooteu lust schjjaen te hebben den staatssecretaris graaf PosadowskyWebner ein Bein zu stellen en ten val te brengen De tegenstellingen tassehen Ven BUlow en zga plaatsvervaoger vormden den geheimen ondergrond van de toch al niet verkwikkelgke begrootingsdebatten in den Hyksdag Want Posadowsky heeft den nieuwen koers slechts aarzelend gevolgd wellicht omdat hij inziet dat die ten slotte toch zal nitloopen op een nieuwe uitgave van de Jonker politiek dien nieaand wenscht zelfs de Keizer niet als men tenminste in ZuidDuitschland niet elk gevoel voor het Rjjk wil doen verloren gaan Dit is begrijpelgk voor wie zich Hohenloh s zwaarmoedige uiting herinnert Het Zuidduitscbe liberalisme kan tegen de Jonkers niet opj zjj zijn te talrijk te machtig en hebben bet koningschap en bet leger op hun hand Ook bet Centrom gaat met hen daar zy der stichting ten goede komt Wie is die milde buurman P Een vreemdeling die zich onlangs hier beeft gevestigd in gezelscbop van een mooie jonge vrouw die naar men beweert zyn echtgenoot niet is ofschoon zy zyn naam draagt Zóó En hoe heet die vreemdeling P Oraaf Von Steingel Christiaan beet zich op de lippen zy hebben den dokter reeds een belangrgke som achtergelaten op afrekening zooals zy zeiden ging Oenevieve voort Het komt mg voor dat zy hier relaties zoeken aan te knoopen Misschien zgn zy inderdaad getrouwd Je weet hoe gaarnede wereld aan bet kwaad geloof becht Getrouwd of niet verklaarde Christiaan laat die menschen thuis bigven en onze eenzaamheid niet verstoren Wy zgn bier niet gekomen om links en rechts vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen Dan baddenwg wel te Fargs kunnen biyven tïenevieve hield niet langer aan Maar Christiaan meer verontrust dan hy zichzelf wel wilde bekennen kon zich niet weerhouden aan Etiennette te denken Werdt vervolgd