Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1907

mee Kn al deze heeren hebben mallnc aan het r k en londen het liever heden opKeren dan moriten De Jonkers zien in Posadowsky den man die het met het R jk en met de sociale politiek ernstig meent den man die hen niet eens het genoegen wil doen wel over arbeiders bescherming te praten maar in de praktijk alles te laten zooals het is Dit bleek nit de nog al scherpe gedachtenwisseling tnsschen den afgevaardigde Oamp en Posadowsky waarbij de laatste verklaarde dat hij niet voornemens was zich als staatssecretaris tegen de sociale politiek te laten gebrniken Het debat dat Vrjjdag in het Lagerhuis gevoerd werd kenmerkte zich door een zeer ernstige toon Dicinson hield bjj tweede lezing van zgn wetsvoorstel een rede waarin hfj verklaarde dat men In het vervolg nog meef over het onderwerp zon hoeren maar by vond het gewenscht dat deze Begeering vóór haar heengaan aan zon geven dat vrouwenrechten in de toekomst gelegenheid zonden hebben zich te manilesteeren Sir Henry Campbell Baanerman de minister premier zeide dat de Begeering zooals dat behoorde de beslissing aan het Huis overliet Wat hemzelf betreft zeide de pre mier dat hy een voorstander was van het vrouwenkiesrecht niet alleen als abstract recht niet alleen omdat een belastingbetalende vrouw die de wet gehoorzaamt recht van meespreken heeft maar ook omdat in de laatste jaren de vronw meer en meer als kostwinster optreedt en beroepen uitoefent Bovendien alzoo de premier is de vrouw in vele belaogryke vragen viCn den dag meer geïnteresseerd dan de man en meer geschikt een goede en gezonde richting aan te geven Zoo bv opvoeding en voeding van kinderen kindersterfte armekinderenverzorging matigheid slniting van herbergen hnishond en hygiëneqnaesties Maar de premier liet bliiken dat bg niet al te veel van dit wetsontwerp verwachtte Het zon slechts enkele welgestelde dames stemrecht geven maar sloot de breede schare van werkende vrouwen nit Als een manifestatie van het recht van kiezen van de vronw in het algemeen zou de premier voor het ontwerp stemmen voldoende achtte hg het niet De minister van buitenlandsche zaken Haja ji heeft in bet Huis van Afgevaardigden een zeer verzoenend gebonden antwoord gegeven op een interpellatie betreffende de behandeling der Japanners in de Vereenigde Staten De interpellant bad het voorgesteld alsof de Japanners in de Vereenigde Staten blootstaan aan een vernederende bejegening Hajasji nu meende dat het strikt noodzakelgk was de Japansche Amerikaansche qnaestie met kalmte en in vredelievenden geest na te gaan Indien men zich daarentegen liet opwinden zou dat de moeilgkheden nog doen toenemen en schade toebrengen aan de rriendschappeiyke betrekkingen welke tnsschen de beide volken bestaan Zondag hebben de verkiezingen plaats gehad voor de helft van de leden der provinciale vertegenwoordiging Als deel van het kiescollege voor den Senaat heeft de provinciale vertegenwoordiging ook algemeen politiek belang Er schjnt geen twijfel mogeIgk of de conservatieven zullen het glansrgk winnen De regeericgsparty heeft bg verkiezingen zooveel voor Dit Barcelona en Madrid komen berichten van straatgevechten Te Barcelona is zelfs iemand met een stok doodgeslagen Dat er te Barcelona dezer digen weer een gevaariyke bom gevonden is behoeft eigeniyk geen vermelding Verspreide Berichten Fbauxbijk In de quaestie van de doorvoering der Zondagswet heeft minister Viviani zich bereid verklaard een motie te aanvaarden waarin de regeering de keuze wordt gelaten van den datum voor het aanbrengen van wgzigingen in die Wet Naar aanleiding van de berichten van Engelsche en Amerikaansche bladen over een Fransch Engelach Bussisch Japansch verdrag verklaart de Petit Parisien dat Fijankryk geen deel neemt aan de onderhandelingen over een verdrag tusschen Engeland en Rusland en Bnsland en Japan Het EijssischJapanECh verdrag zal een seer wijde strekking hebben door de bepaling dat tuischec beide mogendheden zich voordoende geschillen aan een scheidsgereebt znllen warden onderworpen Het Engelscb Bussisch verdrag betreft voornamelijk de afbakening vag den handelspoHtleken invloed van beide staten ia Perzié DiiJTSOBun pt kolier keelt niet all Frniiiieha priaun uitgesloten voor de kanza van regent over Brnnswgk maar alleen zijn eigen zonen Op een nader te bepalen dag zal de rijkskanselier in den rgksdag een interpellatie over scheepvaarttollen beantwoorden De Poolsche fractie zal met den steun van het centrum interpelleeren over de verwijdering van Poolsche leerlingen vnn inrichtingen van hooger onderwgs omdat hun ouders tot voorstanders van de schoolstaking behooren Nadat hy zes ipaanden van de 18 bad uitgezeten heeft de keizer den Poolachen journalist Wierzbinaki die de Pruisische politiek in de Poolsche provincies had gehekeld begenadigd ËNOILAND De tunnel onder het Kanaal zal eerst na Paseben in bet parlement ter sprake komen In de Nation publiceert Winston Chnrchill een artikel over de Hoagerhnisquaestie Hy stelt voor dat de koning slechts drie lords zal oproepen tot bgwoning der vergaderingen wie getn oproeping heeft wordt niet erk BdJ welke de regeering hem zal voorstellen zoodoende kan ook bet Hoogerhuis een afspiegeling van den volkswil geven BINNENLAND De minister van marine heeft de jongste vergadering van den ministerraaj na zgn langdurige afwezigheid bggewoond Heden hoopt de heer Stuart zyn ambtsbezigheden op het departement te hervatten Naar aanleiding van het bericht hetwelk Zaterdagavond in de couranten is opgenomen over een centraal comité dat zich voor het huldeblijk aan Prins Hendrik had samengesteld is een schryven aan dit comité gezonden van den volgenden inhoud Hyne beeren I Zgne Koninkigke Hoogheid de Prins der Nederlanden in de dagbladen gelezen hebbende dat zich een centraal comité gevormd beeft met het doel Hoogstdenzelve een baldeblgk aan te bieden heeft opgedragen nwer commissie mede te doelen dat Zyne Koninkigke Hoogheid ten hoogste dr bedoeling nwer commissie waardeert en zeer dankbaar i voor de wyze waarop het Nederlandsche volk zgn pogingen om tot de redding der ongelukkige slachtoffers van de ramp aan Den Hoek van Holland mede e werken op prgs stelt maar aangezien Zjne Koninkigke Hoogheid beslist verraeeuf yne daad niet anders te kannen beschouwen dan het vervullen van zgn plicht als NederliiAder heeft Zgne Koninkiyke Hoogheid tot hoogstderzelfs groot leedwezen het vaste besluit moeten nemen zoodanig hnldebiyk niet te aanvaarden Voldoende aan de bevelen van Zgne Koninkigke Hoogheid heb ik de eer bet centraal comité voornoemd hoogatdeszelfs groote erkentelgkheid en diepgevoelden dank over te brengen voor al hetgeen door dit comité in deze reeds is verricht Dit schryven was door s Prinsen secretaris onderteekend VERGADERING ViNDBNGBNEBKTEaAAD VBIJDAG 8 MAABT 1907 Vervolg Aan de orde Het afwyzend preadvies op bet verzoek van F J de Jong tot herziening van het hem verleende pensioen De heer Vergeer M de Voorzitter ik kan niet medegaan met het preadvies van B en W Ik heb deze zaak onderzocht en moet zeggen dat Swanenburg die maar 26 dienstjaren heeft f 240 pensioen heeft gekregen en de Jong die 36 jareii dienst had slechts f 234 het verschil hierin is dat Swanenburg 16 cent per uur en de Jong maar 16 c verdiende Toen de verhooging aan de etads werklieden werd gegeven is die verhooging wel aan Swanenburg gegeven en niet aan de Jong niettegenstaande bet hem beloofd was en daarom stel ik voor het pensioen te verhoogen tot f 260 en hem een bedrag van f 62 te geven wegens te min ontvangen loon De Voorzitter Ik moet hier opkomen tegen het gezegde van den heer Vergeer dat aan de Jong minder zou zyn uitbetaald dan hem toekwam De heer Vergeer Ik heb juist zoo even gezegd dat hem verhooging is beloofd en dat hö die niet heeft gekregen ik vraag niet veel ik wil hem een pensioen geven van f 260 plus de f 62 De Voorzitter De heer Vergeer spreekt dat hem de verhooging was beloofd kan de heer Vergeer het bewys leveren De heer Vergeer Ja de man zelf De Voorzitter Dat is geen bewös De heer Herman Door n M de Voorzitter is zoo pertinent gezegd dat hem geen verhooging was toegezegd dat ik niet anders dan kan medegaas met het preadvies van B n W Da heer Jongenburger Het komt hier niet te pas den naam van den gemeentebouwmeester te noemen De heer Vergeer De heer Koole heeft het hem toegezegd De heer Vingerling Het is zeer onvoorzichtig hier een oordeel uit te spreken wanneer men maar een der partyen heeft gehoord Het voorstel van B en W om afwgzend op het verzoek van F de Jong te beschikken wordt in stemming gebracht Dit wordt aangenomen met 14 tegen 1 stem die van den heer Vergeer Aan de orde Het voorstel tot vaststelling der jaarwedden van en der pensioensgrondjiagen voor het nitslnitend aan het Qymnasinm verbonden personeel Wordt goedgekeurd Aan de orde De ontwerp verordening op de electrischo geleidingen en toestellen in kermistenten Wordt goedgekeurd Aan de orde Het afwgzend preadvies op het verzoek der Vereeniging Nieuw Leven om gebruik te mogen maken van schoollokalen ten behoeve van een cursus in het Nederlandsch De heer van der Ree Ik kan niet medegaan met hetgeen B en W hier schrijven wanneer wy geen lokaal disponibel hadden dan was dat iets anders maar wanneer wy van de Avondschool een lokaal afstaan dan is de vereeniging bereid aan den Concierge een kleine vergoeding te geven Het voorstel van B en W wordt in stemming gebracht en aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Herman envan der Ree s Aan de orde J Het voorstel om toestemming te verleenen tot het honden eener tentoonstelling in lokalen van de Ambachtsavondschool De heer Jongenbnrger Ik zon dit verzoek wel willen toestaan maar met uitzondering van den Zondag er wordt hier nog te weinig gedaan voor Zondagsrust De lieer Nederhorst De heer Jongenburger spreekt hier uver Zondagsrnst maar er zgn vele menschen die niet anders dan op Zondag daarvan gebruik kannen maken De heet Jongenburger Ik ben bet niet eens met den heer Nederhorst men kan evengoed in de week daar heen gaan D heer van Egk Ik zie geen bezwaar er in om de tentoonstelling op Zondag te honden daar deze toch niet ontheiligd zal worden De heer Jongenburger Ik heb niet gesproken van ontheiliging maar van Zondagsrust trouwens ik vind bet niet goed dat de kerkdeuren geopend worden en tevens een tentoonstelling gehouden wordt Het voorstel van den heer Jongenburger wordt in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 5 stemmen die der hh Jongenburger de Jong Dessing Vingerling en van Qalen Het voorstel van B en W wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het verleenen van ontheffing of teruggaaf van eenige aanslagen in de plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 Wordt goedgekeurd Aun de orde Het voorstel tot het doen opheffen van het verband ten behoeve der gemeente op eene ten name van den oud gemeente ontvanger N Cos staande inschryving op een der Orootboeken Wordt goedgekeurd Aan de orde De verzoeken van verschillende aangeslagenen om ontheffing van schoolgeld op de Burgerscholen Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om aan het de RuyterComité een subsidie te verleenen van f 160 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het ontwerp plan van nilhr idiiig der gemeente De heer Vingerling Met het oog op het vergevorderd uur zou ik willen voorstellen dit pnnt aan te houden tot de volgende vergadering De heer Knuttel Ik stel voor het nog heden te behandelen De heer Nederhorst De wyzigingen die B en W hebben aangegeven worden door de Commissie van Fabricage aanbevolen De beer Jongenburger By de ingekomen adressen staat niet in het adres van den heer Dessing dat hg niet tegen de tweede toegangsweg was De Voorzitter B en W hebben den indruk gekregen nit het adres van den heer Dessing dat hy niet voor een tweede toegangsweg caar de Krugerlaan was De beer Vingerling In het uitbreidingsplan zyn te veel détails aangebracht en in verband met de ingekomen bezwaren is bg de kwestie van schadeloosstelling het voornaamste Voor nog niet uitgemaakt is dat by een bonwverbod dlreote icbadelooiatelUng zal worden gegeven wanneef directe schade wordt geleden kan ik myn stem niet aan het uitbreidingsplan geven en stel daarom een motie in dien zin voor De Voorzitter De motie van den heer Vingerling kan zeer onschuldig zön waarom deze zeer goed kan worden uitgesteld daar ze vreemd aan de orde van den dag is Ik zou die motie nog wol eens in overweging willen nemen De heer Vingerling Wanneer wg dit nitbreidingsplan aannemen dan kan bet wel voorkomen dat by brand een bouwverbod wordt uitgevaardigd De Voorzitter Ik betwist dat dit by brand voor gebouwde buizen kan geschieden wy hebben nu alleen maar vast te stellen het uitbreidingsplan De raad heeft altgd het recht een bonwverbod af te keuAn De heer Vingerling Wanneer ikj tiigt dat er een brand was en er werd ea verbod uitgevaardigd dat die huizen nielmeer zoo mochten worden gebouwd daq ly da eigenaars schade zonder dat zy er i aan kunnen doen Wanneer wg dit nitbre lingsplan vaststellen dan doen wy nog niets maar daar kunnen andere gevolge van komen De heer Knuttel Zoo juist wetf door den beer Vingerling voorgesteld dit lltbreidingsplan nn niet te behandelen if dankB en W voor dat uitgewerkte pl n die naar aanleiding van de Tele ingekomin i ezwaren daarin wg zigiog hebben gëiracht maar ik stel voor uit dit plan weg tïllaten de verhreeding van daj stegen en praten binnen de stadsgrachten en dat Waarii niet op te nemen t O De Voorzitter Ik zAï den heer finger j ling in ernstige overneni ng geven zgil motie nu nog niet te behandelen wy zullet toèUbelangryke schadevergoedingen moeten betalen T 1 T De heer Vingerlingfl an zal ik mg daarbg nederleggen t lf I De Voorzitter l e motie vaö den heerVingerling zal in de vblgende vergadering worden behandeld Da heer Vingerling De spoorweghoven znllen wy toch zeker ni t krggen daar dit enorme kosten zal i berokken en de Maatschappg tot Ëipiolitatte fin spoorwegen terreinen te kort ko nt wanneer de nieuwe SonWebrng is gemaAkt zal de maatschappg aan da öonwe een nieuw rangeerterrein maken ik stel voor die spoorwegh ven met sinis weg te laten eil die hoek van dat huis aan de IJssellaan ook niet te laten vervallen De heer van der Torren Hoe is de opinie van B en W over deze motie betreffende de spoorhoveo De heer Nederhorst Ik kan als myn ineening zeggen dat de sluis daar niet gemist kan w orden daar die in verband met het geheele nitbreidingsplan is ontworpen Do heer Vingerling Dan kan ik wel medegaan om die sluis te behouden Daarna komt in stemming om de binnen stad niet in het uitbreidingsplan op te nemen Dit wordt aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh van der Torren en van de Velde In stemming wordt gebracht het voorstel van den heer Vingerling om do spoorweghaven te laten vervallen Dit wordt verworpen Daarna wordt gestemd om de voorgevel van een hnis aan de Karnemelksloot hoek IJssellaan niet in het plan op te nemen Dit wordt met algemeene stemmen goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten PoslerUen en Telegraphic Benoemd 1 Maart tot bnreelambtenaar der posteröen en telegrafie te Zwolle bureel Inspecteur W H Noteboom on te utrecht bureel Ingenieur J A Abrahams 16 Maart tot directeur van het post en telegraafkantoor te Krabbendyke de commmles titnlair der posteryen en telegrafie A Koops te Gorinchem Verplaats 1 Maart de surnumerair der postergen en telegrafie A Koopmans van Zaltboramel naar Rotterdam postkantoor de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse C J van Teyiingen van Heemstede naar Ommen de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse J Scheltinha naar Montfoort en A van Oerven naar Heemstede beiden van Amsterdam telegraafkantoor J J de Buisonjé naar Tholen en D van der Does naar Heerlen beiden van Rotterdam telegraafkantoor en K J van Wfnöckhuiae van Tholen naar Rotterdam telegraafkantoor do telefoniste G Kan van Zutphen naar Amsterdam 16 Maart de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse G H Hibbeler van Amsterdam telegraafkantoor naar Gennep 18 Maart do klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse A J Schobben van Maastricht telegraafkantoor naar Heerlen 21 Maart de klerk der postartjen en telegrafie 2e klasse S Winsemius van Amsterdam telegraafkantoor naar Harderwük 1 April de commies der telegrafie la Umi i 3 ras Baa van Amataidtn atai Nanzen da klerken der posterijen en telegrafie Ie klasse H H Pnts van Heerlen naar Roermond en P van de Polder van Hoek van Holland naar Beverwyk de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse G J Meyer van Ommen naar Hoek van Holland Eervol ontslag op Verzoekwehens lichaamsgebreken 1 Maart de klerk de postergen en telegrafie Ie klasse fl S Itz te Zutphen telegraafkantoor Eervol ontslagen op verzoek 1 April de brievengaarder te Midsland L Mngskens Gemengde Berichten Men meldt va4 den Hoek van Holland Er zgn hier twee Igken aangebracht van Brielle welke h kend zyn als Jackson John Gostling en Han Carlisle beide leden dar bepifnning van dh Berlin Verder is er nog een lyk aang spoeld te Oostvoorne vermoedeiyk ieman d van de bemanning Eiu f tiyk is ook een lyk te Rockanje aanges io old rormoedeiyk dat van den loods De t wee IJkute lyken zgn nog niet aangebracht naar Wegens het weder woldt er heden od het Wra vau p P rlin niet gewerkt De leden van Lloyd jwrzekeriilgskaite Londen hebban voor lde rodders vaj schipbreukelingen der Berlin i genoeg 1 aan de heeren Jan HndK el Zoqn te tardain gezonden j i In de FrieschJWoudenIkif am eén echti y den predikaijt om hem te vragen oJ y J voor hen een brifcf wilde biantwoorden dien zy onttange h balden van dib verloofde van hnn neef ft i j Met dien brief yn wd al dadeiyk wat van streek geraakt m et weten er I staat boven tieve flom ia tante in spé an wg wonen ïn e w udeh Hoe tmei8kal by komt mag Joost etffl maar wg di W op t onderiyke spul wo fep en ook mgi A ouders hebben nóóit geweien dat wg in spS 1 wonen Had zy nog geschreven Liev oom en tante yn e Hinneleane dat was be grgpeiyk geweest omdat de lahn zoo genoemdtf wordt naar t groot aantal kippen dat de lui d r houden maar in spé f De heele week hebben we er over gepiiaktizeerd en daarom ook komen we hier Ba regeering der Vereenigde Staten heeft besloten alle vnurschepen met een toestel voor onderzeesche mistseinen te voorzien Amerikaansche blade vertellen van aen plan dat John Arbuckle de uitvinder van de drgvende hotellen voor den warmen zomertgd aan president Roosevelt heeft voorgelegd en dat ten doel heeft schipbnukelingen te redden van een schip dat in nood verkeert en te ver van de kast ligt om van daar geholpen te worden Voor hot plan zyn twee booten noodig een sleepboot en een laagliggend schip dat mat allerlei reddingstoestellen is uitgerust Deze twee schepen bewerken eerst de zee in de nabybeid van hat noodiydende schip met olie en dan tracht het reddingsvaartuig van dichtbg met een lyn oj oen gzeren brug de schipbreukelingen aan boord te krygen Als bet reddingsvaartnig met een toestel voor dradelooze telegrafie wordt voorzien kan een schip in nood reeds van verre om hulp seinen gingen ten nadeele van da inleggers achtergelaten tot een bedrag van ruim f 200O Thans wordt gemeld wat eiganigk van zeil sprak dat t door het ryk zal Worden aangezuiverd Stadsnieaws GODDA 12 Maart 1907 Gisteravond trad voor bet Dep Gouda van bet Nnt op de heer P H Lamberts Jr nit Amsterdam voor getrouwe Kutsbezoekera zooals wy zgn geen otüiekende Daarmee bedoelen wy zeer zeker Vat wg den heer Lambert gaarne hoeren Jig toch weet by uitstek If het publiek zoo menigen hartelgken lach te ontlokken maar ook weet hg het te treffen en diep te doen meevoelen wanneer het onderwerp van meer ernstigen aard is Voor gisterenavond betond het programma nit 5 nummfsrs il Voor de pauze Koninginnedag van Dr gzel en Een Wilde Vogel schets door J O H terwyi na de panze vooral het humoristische aan de beurt kwam nl Naar de bloembollen Humoreske door argadant Eon ongelukkige Humoreske door J van Maurik Jr en Varia Een wilde Vogel is de geschiedenis van een jongen van eenvoudige on ders die als jongen een groote bengel de schrik van de straat was door zgn grappen i n aardigheden later werd weggestuuitd uil het orkest waar hg dooi zgne mnzikalen aanleg een plaats had verkregen toen ging studeeren in Dnitschland om zich te bekwamen in den zang om welhaast eèn der grootste meisterzangers te worden wiens roem verbredd werd heinde Iver Zyne eebvoudige ipoqwr bleef eqnzaaé htM na dan dood van n ader 4rotsch op haren mon wiens i m ook to ign vaderstiid doordrong Jl feh verliepen waalrin de jtaoedeit soms niets an hem hoorde en heDT dimmer zag zy Wef heijji in liefde gedenken Ëif als dan eindaj k thaar zoon zal Optredhfl in gn geboortes hd en zgn moeder weerzin zal o dan smaafkt zy het grootste geluk datjzg zich denken kant Deze geheele schetsiwerd door dén beer Lamberts keurig vertalit we voeldeb de blgdschap over het weeitien we voelden de eer dia het moedertje werd aangedaan door allen Om haar zqon boa zyn tocht met naakt zou worden Jiest dat hy slechts l ad nl dat op een IVeer de bloembollen Naar de bloembollen deed ons hartelgk lachen Het was dan o vermakeiyk te hooren hoe die preciese bajir die zoo nauwkeurig wisl uit te rekenel vronw en kinderen gl telkens ondervinden een kleinigheid vergetej Zondag met heeriyk als het ware bestormd worden door dnizenden ja tienduizenden En dat vergeten kwam hen duur te staan Na veel getob gedrang vermoeienis kwamen zy eindelgk in Den Haag terug hongerig moe en veel geld kwyt Bovendien had het nog een gevolg de verlooving van zgn dochter met iemand die by niet kon uitstaan In Een ongelukkige wist de beer Lamberts zoo uitstekend den ongelukkigen gaper voor te stellen dat zeer aanstekaiyk werkte en we verscheidene dames en heeren uit het publiek zoo eens terslniks zagen meegapen tot vrooiykheid van allen De heer Lamberts gal in Varia nog eenige aardige schetsjes in Geldersch dialect die eveneens in den smaak vielen We danken den beer Lamberts voor den zoo echt gezelligen avond dien hy ons verschalt heelt wg voegen den wensch hieraan toe dat wjj hem een volgend seizoen nog eens mogen hooren FlesBcheatrekkers door de pers verjaagd I Heden slaagden te s Gravenbage voor bet examen akte nuttige handwerken de dames G Nieuwkoop en N van Leeuwen beiden alhier Heden middag werd ten raadhuize aanbesteed het maken van een bovenwoning boven het lokaal van het bouw an woningtoezicht Ingeschreven wer door J Overkamp voor I 1872 H Hoogendoorn 1396 da Groot 1410 B Mullaart 1426 G M Peeter 1490 J de Jong 1498 Sanders 1616 C W den Hoed 1620 A Grendel en Co 1693 Firma Groenendaal 1619 J M Endenburg 1646 Naar wy vernemen is de zwendelfirma Einte Bakker Company Wnrdemann Co en P C Hamer Co verjaagd uit het souterrain Keizersgracht 214 te Amsterdam Met pak en zak zgn ze Zaterdag algetrokken terwgl Einte Bakker den sleutel by den in het huis wonendan eigenaar heeft ingeleverd Dat beeft de publiciteit ten bate van dan handel tenminste uitgewerkt Intusschen biyve men op zgn hoede want Wnrdemann Co is nog steeds in het bezit van aan postboi waarin de flesschentrekkers da correspondentie kunnen opvangen Tel Bg Kon beal is aan mr G W F Wentholt op zyn daartoe gedaan verzoek met ingang van 1 April eervol ontslag verleend als ambtenaar van het openbaar ministerie bg de kantongerachtan in het arrondissement Rotterdam voor de kaatons no 1 2 en 3 Gouda en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam Door da leden van het Groene Kruis ta Niauwarkark a d IJsel is een commissie atornl wtlke lioh balast naait de holp Op drn Soestdykerstraatweg onder het dorp De Bilt heelt gisterenmorgen te ongeveer 10 uur een automobieiongeluk plaats gehad dat leer ernstige gevolgen had kunnen hebban In fiinke vaart werd namelgk tegen een boom opgereden tengevolge van slipping Da chauffeur en de inzittende dame maakten beiden aen saltomortala door de lucht doch kwamen er zooder eenig letsel van beteekenis af De auto had het er intusschen minder goed afgebracht Het voorste gedeelte was vernield en t heela vehikel lag onderstboven loodat het voor vardar gebruik ongeschikt was U D De sedert eenlgen tgd voortvinchtige briavengaardar van Hontryk en Polanen H hMit o a tekort op d iptarbattklnlag middelen van die vereeniging ook varslerRenua middelen aan onvermogenden ta verstrekken waar dit noodig biykl Als leden dier commissie werden gekozen de heeren A v d Berg A Doorhein en J Lie Wit BEÏÏES VAN ROTTEEDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBB StaaUUentngen POBTBOii Oblig 3e Serie fr 060 3 Oblig 3 Serie fr 2500 3 BOSLiin Iwang Dombr Obligatien 4 Azia Japan Obligation 1899 4 CoLUMBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becapis IV 101 4 100 4 4 3 100 gfpotluiliBattlcn BattlcnAandb idem idem Pandh Botierd Hypb Paudb Botterd Hypb Pandh Standaard Hypb Pandb Stedelgke IJypb Paudb Utrechtsche Hypb xuui Panclh i Westlandsche Hypb 4 lOOV PiinilbJ Zuid Holl Hypb 499 apdUi Ie Algém Groninger Sch epSHypb 4 100 Panttb Nederl Hyp Pand brtefbank 4 99 Pandb Ned Schbeps Hypb 4 101 Belvtizen vauiDeeige Northw ac Hyp Bank I 96 Pajdb Batiafsche Hypb 4 100 Ali Hyiaiibr Eerste Ned iypothelkbriefbank 4 o 99 atidb Hollandsche Hypb 4 I PrtmieUe inqen W i jj Divenen My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 n 8iï Loten Stad Antwerpen 887 2 02 89 Scheepvaart itaattchappijen 86 Pand Holland Gulf Stv Mg ftindb National Hypb 3 98 Aindb G Hypotheekbank te 100 Pmsterdam 4 367 omvaogen DE NOÜVEAUTÉ S IN Costomes tallleor eo RegeDoiaatels 3p $rwegliening ii iTiLia Oblig Zuid Italiaanscbe Spw lMg A Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ia Murt 1007 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 ide kwal 3a 3de kw l 7 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 31 ide kw 8 3de kw 14 cent per half kilo Stieren goeden aanvoer iste kwal 31 ade kwal a7 3de kwaL aa cent per halt kilo Handel voor alles soorten in iste kwaliteit prijshoudeod minderen soorten traag BnrgeriUke Stand GEBOREN 9 Maart Antonia Maria ouders T van Velsen en C W van den Berg Franciscus ouders C van den Nienwendyk en A de Korte Leonardu Hubertus Joseph ouders F Hulst eo H M Bmikman 10 Willem Oysbertus Josef ouders A C van der Geest en M T P van der Drilt Adriana ouders W Bmyniks en S de Jong Petronella Josephina ouders M Xastelein en J vin Asten Wilhelmina ouders C de Jong en J S Bynhout Theodora Klazina Maria ouders C dit Knegt en J van Wyngaarden Simon Petri s ouders J J van Leeuwen en A C Verjjeer 11 Jacoba Pieternella ouders J J van Wyngaarden en C Reinders Alida Catharina Tosephina ouders P Verbg en C Veenendaal Cornelia Wilhelmina ouders C de Korte en C W van der Hoeve 12 Elizabeth ouders N van Vegten en en A Bak OVERLEDEN 10 Maart B Poorlie echtgenoot van L M Bood 76 j II A J H Hortensius 7 m ADVERTENTIES SociETEiTjNSGfiPEGSH 6e ol laatste Abonnemanta Voorstalling Donderdag 14 Maart 1907 NEDEBLANDSGOETOONEELVEREeflllGING van Amsterdam Directie A VAN DER HORST Huzarenkoorts Biyspel in i bedrgven Aanvang 8 uur Iff Gewone bepalingen en pryzen Openbare Verkooping TE GOUDA op JIAANDAG 18 MAART 1907 des voormiddags te elf uren iU de Sociëteit VRE E BEST aan de Markt ten overstaan ran den te Baastrecbt geVestigden r IVotarls J KOEMAN N i 1 Ean WINEEl EUWDONflüip met TUIN en ruim PAKHDIS daarao tbr aan de Lange Groenendaal wyk I ilo 100 te Gouda Kadaster Sectie B no 963 groot 1 Are 72 Centiaren Het pand waarin sedert vele jaren met gunstig gevolg eene zaak In Boter Kaas Spek en Eieren wordt uitgeoefend is in eigen gebruik en bevat beneden Winkel dria Kamers en Keuken en boven drie Kamera en Droogzolder het Pakhuis dat uitgang heeft naar Achter de Vischmarkt is verhuurd voor f 1 60 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderbonden onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Erf ea Qrond aan de IJssellaan te Gouda wgk R no 740 Kadaster Sectie A i o 4043 groot 1 Are 64 Centiaren Verhuurd by de week voor f 2 26 En No 3 Een goed onderhouden van Gasen Waterleiding en vele gemakken voorzien EOfFIEHVIS met Vergunning ERVEN en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wyk N no 19 Kadaster Sectie B no 624 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning is wordt sedert vale jaren met gunstig gevolg die zaak uitgeoefend Boven verhuurd voor f 1 per week Ta aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vdér den dag der veiling van i 1 lot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd legw enovartroBea rrof Dr Liebers welbekend I ISIDW KBAOBT ILIZSI Ullnn kt mit Fabriekiiurk tot voortdurende radicale in lekera genezing van alle zeilde meest hardnekkige menuv Blekten vooral ontstaan do ji afdwalingen op jengdigi n leefH I genezing van elke zwakte BIi Itueht Benauwdheid Hooldpyn Migraine Hartklopping Maagpyo slechte spyirertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uif voerige prospectnasen I eMh a 1 1 i a 8 dubbele Son h I I Onim I r p8t Matth v d yeitt Zaltbomiu II p6lT M Ctóban k Co Botterdam 1 Happel a Gravenhage I ilalmoaiu de Jong J Cin Botter a o W l k Cj Oouda a bü tUe diogiiten