Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1907

Dóoderdag 14 Ataart 1007 45sie Jaargang So 10382 GOUDSCHE COIRAOT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Taleftei 31a t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte fnzending van Advertentiën tot 1 uur iles midd Teletoi n o De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Bene labriek in CHOCOLADE en 8UIKEEWERKEN te Amsterdam vraagt voor de provincie Znid Holland een solieden jjverigen AGEIIT tegen hoogo provisie Zü die reeds eene labriek in aanverwante branche vertegen woordigen genieten de voorltenr Br fr lett F P tC Alg Adv Bar NÜOH VAN DITMAK Amsterdam HUIS TE HUUR H erenliiiis Ooslbaven it S8 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei flinke Tnin Voorzien van Gas an Wattrleiding Te bevragen B 89 Ferwerda Tieman Qrootgte détall WUDbaDdelarea lu Nederland 0 60 0 72 St Ebtèphe Medoc La Bose Lndon Chateau Malleret 4 80 per flesch per anker van 45 fl 33 0 80 0 99 0 72 135 0 99 0 72 1 Ö8 m 4hv ChS tean Malleret Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Santernes t Witte Bergerac Niersteiner EUdesheimer I Oude Roode Portwijn I ƒ 1 08 per flesch 1 Eitra oude Eoode Portwijn l ü Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior l ü Vermouth di Torino Dom Bellardi per Liter 1 17 PrIJxen netto contant l DEPOT TE QODDA F J J BOON VAN OSTADE Ontvangen ALLE SOOHTKN Schoenwerk voor bet a s Seiioen alsiiieile een ruime sorleering nor bet konemeD in het Koord Brabanisch Schoenen LaarzenmagazUQ KLEIWEG E 30 I tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7 et n I l Sü I ij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBRt F AD BICHTEE Co Eotterdam Te GouDi bi C LüiJEB Apotheker Harkt en by WOLFF Co Westhaven 118 acmalogeeiiBPoedervorm i s het peiik ste helpend middel tegen illoedarmoede r HttekttueM Xeuuieaiwakfe Uoofdptfneu Htapelootheld OnmacMen lerma ferlny en fertnindering der UckaantaKraehiem aeinatogeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen H H H heeft een aangename JHBi lL worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDEEVOEM is het praeperaat wat D spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEEVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren PiiJ8 per doos met g ebruiksaanwijzing f l öO Ennige labrikaoten H v SGHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bvj Firm WOLFf Jb Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Qoada A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieumrierk ad IJttel A N VAN ZESSEN Sehoo ihoven B y WIJK P W v EDE Oudeuater A SOHEEB Haaitrecht K VAN DEK HEIJDEN Reeuwgk P t d SPEK MoermpelU D t d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN i d HEIJDEN Waddingsmen P A dbGBOOT A u JONÖH Oudemater J P KASTELEIN Petebroekerdam D BIKKEll Benachop WAAttSCHÜWlNG Laat U niet misleiden door AM1J Siroop Het kloostarSancto Paulo Abdij bestaat niet c m Siroop van geenerlei waarde r öebrS StoU werck a Chocolade en Cacao Ümimfiti doiüT üe oieu wt titt iudingen op n a luiiaitl gebied TArlNtterde fthbrie ti ai uitiluiteu J gebruik van fiy hj Üjnhte groiui l otïeii j nrandeerei ie rbriuker van StoUwerck s Chocülacle en Cacao een aanbevelenswaardig fabriliaat nauwlceurig beantwoordende aaa dm iahooit dat reap Etiketten Dt rma behaalde S7 Brerets als Hoflerernacler 44 Eere DiplomB 8 gonden enz Medstllfg eeo bewija van uitmuntend fijs fiibrikaüt Heeds 187i schreef de Accademie national da Faria NotM Toua déearnoiu una 1Ied ïll d r première dasae en ooaakMrAtlon ae Totra azoeUoata f brtoation da Obooolat bonbons varies ato ato tttUworck t fabrikaat is verknjgfaaar bij H H Ciinfiseurs Banketbakker na enz fteneraiUvertegenwoordi r voor ïlede laöd Jidim Hattenralodt Arasterdam Kalvcislraat 103 ma GEBR RIJKEN fe DE LANGE iV ROTTERDAM Wt VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmagatijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef SS99 He MagaxIJn West NieuwUind 9 nabU Station Bear Telef 4657 INRUILEN STtMHEN VERHUREN REPAREEREN DE PHONOLAda eiyki In OBW Salou ta hoorai PMIiiLAriANO SNON PMNQLIST WESSANEN LAAN Wormerveer OPGEEICHT ireS KOI II HL IJKC FABniKKEIV Voedert nw Vee met de xutvere murwe merk Sler en W Li aitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Partja 1900 Negen Gouden Medaület Fatent H Stollen MtllClVl Ml iiuii mi Warnung Der grour Krrnlg J imun I MU H SHMen amingnu hit Antau ra Mrwerihloëen iavhahniungen iaitbm ttu imtft Mv iiimrt bUI aeUtvrfen H SloUmi ariw au mrtl Ar In teUiui £ Ju iiiMii i Il Mm msr ntttt fit ttmUM mmiMn M 38 ftaiaHHaii imé EmtnUêe wtt Dtmaf ADVERTEÏfTffl in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverteutltf Burean vao BRINKMAN dt ZOON DE OOEDKOOP3TB J DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MO D ü B I 4 I E ilf zyn besÜHt dio der Firma weLUON TUE LAUIBS JODUydL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat i TUE ILL DRESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILD KEN S fASUlONS Kindermodes met vele gratis ge J knipte patronen VRAAGT ütv Boekhandelaar Proe niimmem A Alle met koatel HoU Btjeoegsel é I Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATHONEN 1 met Holl verklaring fr p p tegen vooraitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Don Haag Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bj PEUTERS Jz Lel op ettchtt e kttrkbrand Wormerveer HOLLANC K Ma Ma V LOOIN DUBBELE BUÜET B 14 ïelfn 117 h t rnirast voorzien van GASORNAfflfiNTfiN in elke stijl van de eerste fabrieken tog iu concarreerendo prijsen Aaiilegger va Gas Waler Sproek Bi r eo Eleotrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende eb naar het Goudach VerUohtina M agaxljn DE AV01DI TBR daar alles door bekwame fitters yerricht wordt wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks verach Terkrjgbaar Braadknikens Soepkippen Dolven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrözen Snippen Korhoender Eeevleesoh enz enz tegen de meest sterk concnrroerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTELlNG Voeüet Oosterstraat 18 EOTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 Gouda Drak laa A BRINKMAN A U BuiteolaDdscb Overzicbl üit Tonlon wordt dd 12 Maart gemeld De ontplofBng van een torpedo met saamgeperste Incbt deed aan boord van hot pantserschip Iena den krnitvoorraad in de lucht vliegen Men spreekt hier van 200 a 300 slachtoffers Van kwartier tot kwartier hebbeik er nog steeds ontploffingen plaats aan boord van de jlena Nu spreekt men van 400 slacht offers j stukken van granaten worden in den omtrek neergeslingerd De verslagenheid is volkomen de vlucht is algemeen Stukken van menscheiyke lichamen worden in de lucht geslingerd De Iena had 688 man bemanning Men Chat het aantal gewonden op 300 en dat der doeden eveneens De ontploffing moet geweten worden aan zelfontbranding van het kruit waarvan 25 ton aan boord was Een stuurman die ontkomen is vertelt dat de ontploffing plaats had tijdens een bijeenkomst in het verblijf der adelborsten Verscheidene gebouwen van de marinewerf begonnen vuur te vatten men vreesde ten zeerste voor de schepen op de reede met name voor het patserschip Snffren Da Iena was het mooiste pantserscbip dw vloot FariJs in het donker was gisteren het onderworp van een interpellatie in do Franache Kamer Jaurès vroeg en verkreeg gelegenheid den minister president eenige vragen te stellen over de staking der êlectriciens en Clemenceau verklaarde zich bereid die Tragen te beantwoorden HiJ deelde mede dat de staking ook voor de regeering een verrassing en geen aangename verrassing was maar dat hy hoewel het stakingsrecht erkennende toch meende afdoende maatregelen te moeten nemen Want Pargs mocht niet in hot duister worden gedompeld overgeleverd aan Apachen en revolutionnairen Waar de minister niet wenscht dat de arbeiders als slaven worden behandeld daar wil hg evenmin dat zg als tirannen optreden Clemenceau noemde de reden van de staking der électriciens niet afdoende En hg Iietreurde het dat de staking was uitgebroken v66rdat alle andere middelen om tot een vergelijk te komen tnsschen de werklieden en de directie waren beproefd Er is niet onderhandeld er ii geen poging gedaan om een regeling te treffen het werk is neergelegd zonder ienland er in te kennen Onder die omstandigheden acht Clemenceau FËViLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 43 In het diepst van zgn hart gevoelde hg zich gevleid want het was zoo klaar als de dag dat zgn voormalige minnares alleen zijnentwil naar Dammarie was gekomen Hg besefte echter maar al te goed dat zyn rust en huwelgksgeluk aan een groot gevaar stonden blootgesteld en beschouwde bet als een geluk dat zgn vroqw geen flauw vermoeden had wie eigenlijk de zoogenaamde gravin Von Steingel was Maar wie weet hoe spoedig de waarheid aan het licht kon komen en hg voorzag de moeilijkheden waar in zJjn gezin daardoor zon geraken Nevenbedoelingen koesterde hy volstrekt niet Wanneer hif de macht daartoe bad loi hy onmiddeliyk gelast hebben dat de graaf en de gravin nit het land moesten verbannen worden Maar hy kon een gevoel van tiota niet onderdrukken by de gedachte dat die vrouw door zoovelen begeerd en die op het punt stond in het huweiyk te treden met een echten edelman zich nog tlUjd om hem bekommerde Tom hH met Tamplln wandelde ide zich volkonen gerechtigd den arbeid op te dragen aan soldaten Een motie van Jaurès waarin de overtuiging werd uitgesproken dat het beroep op de soldaten om de stakende electricians te vervangen eon aanslag is op het stakingsrecht en misbruik van macht tegenover de soldaten werd verworpen met 418 tegen 90 stemmen Een motie van Sast en Drelon waarin vertrouwen in de regeering werd uitgesproken werd met 378 tegen 68 aangenomen Hoe Engeland bet ontwapeningsdenkbeeld van Sir Henry CampellBanoeman opvat kan blijken uit twee merkwaardige citaten Het eerste is uit een redevoering van Mord Tweedmonth den eersten Lord der Admiraliteit dus een minister die doordrongen moet ziJn van hetgeen bij betoogt Wi hebben geen plan onze vlootmacht te verminderen en zullen in de toekomst als in het verleden vastbonden aan den eenmaal vaatgestelden standaard Wel gelooven wij dat de last der bewapening voor ons moeilijk te dragen woi dt en verminderd moet worden Maar naar mijn meening moet de Engelscbe marine wat zij ook kosten moge voldoende zgn voor bet doel waarmede zij in bet leven is geroepen Wij zullen naar de Haagscha Conferentie gaan met dan oprechten weosch naar een vermindering der krggstoerustingen door overleg met de andere mogendheden Willen zg daarin niet toestemmen dan valt de verantwoordelijkheid op hen De anderen zullen als naar gewoonte wel antwoorden Après vous messieurs les Anglais 1 En de bekende admiraal Lord Charles Beresford zeide in een interview Ik geIcjof stellig dat al dit gepraat over ontwapening niets beduidt Het volk is thans the arbiter of peace en is ervan overtuigd dat slagschepen goedkooper zjjn dan slagen Het beschouwt de kosten ran slagschepen als eeo verzekeringspremie en zal niet weigeren die premie te blijven betalen Lord Tweedmonth de minister van marine beeft in een redevoering er nog eens den nadruk op gelegd dat de Engelscbe regee ring er voor zou zorgen dat de vloot op sterkte bleef Met dat al wou ze gaarne bezuinigen als de andere mogendheden meededen Lord Charles Beresford de bevelhebber van de Kanaalvloot beeft zich in San Francisco tegenover een verslagg ver aldus uit hy hem met n air van onverschilligheid Het is toch best mogeiyk dat zy uitlouter toeval hier is gekomen Wat zonzg nit een toenadering met mg kunnenverwachten f Misschien wil zy het je lastig maken Dat zal haar niet gelukken Hoe vondt je haar op de jacht Zg zag er prachtig uit Veel jonger en n blik als een koningin Maar matig je bewondering Vergeet niet dot Steingel ophet oogenbllk de meester en vooral denk aan je vrouw I Wel natnnriyk Voor niets ter wereld zon ik myn vrouw verdriet willen aandoen Den volgenden morgen steeg hg te paard De tnftnf vereischte de tegenwoordigheid van een chanffenr on hg wilde alleen zyn Hy reed Saint Bemy voorby en volgde den weg naar Dammerie Hy kende het kleine kasteel zeer goed daar bg er in ziJn jengd dikwgls gespeeld had met de kinderen van den toenmaligen eigenaar die een handelsvriend was van zyn vader Hy liet zgn paard dus laugl de oevers van de Seine draven totdat hy zich eensklaps hy den naam hoorde roepen Hy hiel het hoofd op en Mg voor het open reneter In een fraai gelaten Anderen spreken van ontwapening ik houd het op de slagschepen De volken beschikken tegenwoordig over den vrede werkelijk en zij zien in dat slagschepen goedkooper ijjo dan slagen Zij beschouwen de uitgaven voor slagschepen als een verzekeringspremie Het katholieke kamerlid Hellepntte wil in de nieuwe mijnwet nog laten opnemen dat de iogenieors der mijnen hun technisch examen half in het Fransch en half in het Vlaamsch afieggen De regeering is tegen dit amendement Hellepntte maar zij zal aan de Kamer een wijziging voorstellen die de Vlamingen een heel eind zal bevredigen De regeeriog zal voorstellen dat na verloop van i f jaren na afkondiging der nieuwe m nenwet geen enkel ingenienr zal worden opgenomen in den actieven dienst der mgoen die geen Vlaamsch kan lezen schrijven en spreken De ingenieurs van den centralen dienst zullen dus geen Vlaamsch behoeven te kennen Zondag had te Praag een voetbalwedstrijd plaats tasseben de Duitsche voetbalclub aldaar en d I Tsjechische club Sparta Het publiek bestond grootendeels uit Tsjechen De Dnitschers waren de Tsjechische spelers echter verreweg de baas en dit vooruitzicht op een nadomag maêkt de TajechlBche toeschouwers zoo razend dat zf een gselijk gebrul gejoel en gefluit aanhieven zg namen buitendien zulk een dreigende houding aan dat het spel moest worden afgebroken Het volk wierp den Duitschen scheidsrechter Masson zand in de oogen HiJ en de Duitsche spelers moesten onder beecberming der politie worden weggebracht van bet terrein Ondanks een verblijf van eeuwen in Europa komt bij de Slaven nog altgd de Aziatische afkomst nu en dan om den hoek kijken Over het lot van de tweede Doema zegt de Diiil7 Telegraph wiens correspondent te Petersburg nog altoos de bekende dr Dillon is Het was van den aanvang af bekend dat de levensduur van de tweede Doema nog korter zou ziju dan van de eerste Ontbinding evenals alle andere dingen gaat beter en gemakkelijker de tweede maal dan da eerste Voordat de Tsaar de eerste Doema ontbond was hjj wel veertien dagen in bezorgdheid over de gevolgen Tnsschen Peterhof en Berlgn werden voortdurend telegrammen gewisseld Toen de Tsaar eindelijk moed vatte en des keizers raad op landelgk koepeltje een lief vrouwenflguurtje dat hem toelachte Het was Mariette de Fontenoy Hy was bet met zichzelf niet eens frat hem te doen stond maar zy hielp hem nit de verlegenheid Zeg eens onbeUefde vent kun je mg geen goedenmorgen zeggen Hy reikte het meisje de hand Goeden morgen dan Mariette I Zoo dat klinkt beter Welke winddryft je hierheen f Ik ben op een wandelritje bierheen verdwaald En wat voer jg bier uit Ik lees zooals je ziet terwyi de anderen op de rivier bezig zyn met hun gewoce liefhebbery de vischvangst Dat is niets voor mg boor en het ergste is dat ik er van mee moet eten De anderen Wie zgn dit zoo al Wel Steingel en moeder Hand uit en die lieve Etienoette Hoe gaat het haar Goed en jy Uitstekend Dat zie ik je ziet er patent nit Zoo blozend en gezond ben je voorheen nooit geweest Luister eens Cbristiaan Wy zyn altyd goede vrienden geweest nietwaar Ik heb gehoord dat je een lief goed vrouwtje hebt Wil Je een raad van my aannemen f volgde gebeurde er niets Er kwagi geen opstand geen revolutie De Doema meer derheid vaardigde een manifest uit dat was alles Xn de tweede Doema is die meerderheid niet zoo groot en de Tsaar meent na de ontbinding van de eerste Doema zoo gemakkelijk is gegaan dat hg het met de tweede ook wel kan wagen Het schijnt nog maar alleen af te hangen van de bonding der sociaal democraten en vau hun bereidwilligheid lich aan te sluiten bg de meer gematigde Konstitntio neelDemocraten bjj de behandeling van voorstellen die zij beiden noodig achten Een dezer is de politieke amnestie Daarover is geheel Bnsland het feitelijk eens Uit beide Doema s en uit alle oorden van het riJk wordt de kreet om amnestie gehoord Zal de Tsaar daaraan gevolg geven f Het is een gelegenheid voor hem om wellicht de dynastie en het land van den ondergang te redden Zal hjj die gelegenheid aangrgpen Door één woord kon hg zich de cbting wellicht de genegenheid van zgn volk verzekeren Maar tot nog toe beeft hij elke gelegenheid die zich voordeed laten voorbijgaan Doet hy dit thans weer dan geeft bjj een wapen in de hand der uiterste partijen in het land en in de Doema Zg zullen dan elke samenwerking met de gematigden weigeren Een nieuwe ontbinding zal daarvan bat gevolg zün en zal weder nienwe conflicten nieuwe gewelddadigheden na zich slepen waaronder de regeering altijd meer den grond onder haar voeten weggraafl Ook de Bnssische bladen voorzien de ontbinding De zitting van Donderdag zal veel licht geven op den toestand van de wijze waarop Stolypin s regeeringsmededeeling wordt ontvangen en waarop de eisch van amnestie wordt besproken zal het afhangen zegt de Nowoje Wermija of de Doema een langen levensduur hebben zal Verspreide Berichten Fbaxxruk De minister van justitie heeft gisteren het ontwerp wet by de Kamer ingediend dat de ambtenaren in dienst van het rgk machtigt beroepsvereenigingen en syndicaten te vormen met uitzondering van justitieele en politiebeambten Stakingsrecht zullen die vereenigiogeu echter absoluut niet hebben DCITSOHLIHD De Liberale Korrespondenz verneemt dat in den Bondsraad Saksen Wurtembnrg Baden Hessen en Anhalt tegen wgziging Welnu laat je dan nooit meer Iiier in den omtrek zien Waarom niet Een nadere uitlegging moet je my besparen Bonjour en onthoud wat ik je zeg Hat is voor je eigen bestwil I Zg verliet het venster en Cbristiaan zette zgn wandelrit voort Ondanks den raad van ariette bleef hy echter in den omtrek van het park Weldra ontwaarde hg in de rivier twee bootjes in het eerste z ate jnadame Manduit en Vertemousse in hel tweede Etiennette en de graaf De Bos baalde de netten binnen terwyi de gravin deze bezigheid zoo oplettend met de oogen volgde dat zy den ruiter wiens paard langzaam langs den oever voortstapte niet opmerkte Toen by de bootjes ongeveer bonderd schreden achter zich had gelaten zette hy zgn paard in draf en verwyderde zich langs een zypad Daarmede hield Etiennette die men hem zooeven nog als zoo gevaariyk had afgeschilderd zich dus bezig jagen en risschen I En hy was zoo dwaas geweest zich allerlei mnizennissen in het hoofd te halen I Het getuigde eigenlgk van een groote gdelheid te veronderstellen dat zy nog aan hem dacht zy was hem vergeten zooals zy met zoovelen vóór hem had gehandeld Wordt vervolgd