Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1907

Bestrijding ran Bloedarmoede Bleekzuoht Kalarla Rinoenkoom Algemeene Zwakte voortdurende BoofdpUn en Oebrek aan eetlnit De Echte EINADEUPFELS van Dr DE VRU I dragen buiten op de roode doos den naam NASNING Ken lette daarop Zij ujn overal rerknjgbaarif 0 75 Ook rechtltreeki en franco van de fabriek tegen inzending van postwiaul a f 0 75 Cbemisohe Fabriek van Dr H NANNINO den Haag Vraagt evenl Dr lL KlSlIIUIG s EIWITS TAll i f 1 £ t per llterflesch per llterflescli 0 70 GtebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Daiinatigft dioor o nieuwste lutrindingen op maohinoAl gebied rarMthto lUMcatfo iB ttHAillum briuk vao m ü fïjnste groiMlHtofien garAndoerei iet rlmiiker ran StoUwerck s Chocolade en Cacao een aaBktve enBwaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan 1 lifcmiil te lap Etikettea Bc ma beliaalde S7 Brerets als Hoflererkiieler 44 Eero Dlploma 8 gouden ene HedalIIct eesi bewQi vao uitmustend fgn bbiikiut lieedg 1874 schreef de A ewd iin ie natianal de Fkris ITousTona d oemoiu na daUIe Veit ynailèie danwen iii i aali H ia H i n i o Totr exaellacte tebrtoatton de Chooolat bonbooa vaiiea ata te e Ikbrikaat ie verbyghaar bij H H Guniisems BaaketbakfcsM saa asa Oeaeraalvertegenwoordiger voar Sednvhyrf Julng Hattenalodt irdam Kalvorstraat 103 Ceoensperzekeritig tHaatscbappii e v ti d t DerdrceM OM ricM tn W73 maa l app ll i Kapitaal velteckcnd 1 2 000 000 j Oerzilierd Bcdrafl ruim eo mlDlota Rteenw rulB if milllaxii AIVMTMTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleutle Bureaii vao A BUtnikMAN ZUON der rgkagroDdwet znllen stemmen die invoering ran scheepTaarttollen mogeiyii moet maken Indien dit zoo is ion de rereisclite meerderlieid Tan drie vierden er niet voor te vinden z iD EsOILiHD De kleine modellen van dei Kanaaltannel i n eenige dagen lang in Caxton Hall geëxposeerd geweest De bezoekers mochten er tegeiyk han meening over zeggen 3212 verklaarden er zich voor 812 tegen en 609 hadden geen opinie De twee oudste zonen van den troonopvolger gaan op een schip een reis om de wereld maken De barmaids hebben in Hjde Park een betooging gebonden om te protesteeren tegen het voornemen van minister Gladstone vrouwen als arbeidskrachten nit schenklokalen te weren De betoogsters hebben tot de takvereenigingen de vraag gericht zich haar lot aan te trekken Bdslud Te Yalta wierp iemand een bom naar bet r jtaig vao kolonel Koempadze de kolonel werd slechts licht ekweist maarzljn koetsier en zi n adjudant ernstig De dader maakte zichzelf van kant Azn Er gaan 15 leerlingen van Chineesche militaire scholen het militairisme in Frankrijk bestndeeren In Japan worden proeven genomen met torpedo s die langs draadloozen weg tot ontplolflivg Worden gebracht Japan trekt steeds meer troepen nit Hantsjoerjja terug waar slechts 1 000 man aehterbiyveii ter bewaking van den spoorweg BOÏPTB In Port Said heeft zich een geval van pest voorgedaan De Engelsehe handelskamer te Alaxandrië heeft lord Cromer verzocht den Eogelscheo minister van bnitenl zaken te verzekeren dat de eisch der Egyptische algemeeoe vergadering tot invoering van een Egyptisch parlement dat de beschikking zal hebben over Egfpte s financiën door de Kamer ten zeerste betreurd wordt Venehrikkeltjke naohtel ke tolterlbgen De ondervinding vao een inwoner van Cothen Jenkeode beoauwende dolmaVeode aambeieo Hoeveel alapelooze oachteo hebbeo z j U niet veroorzaakt I Welk eeo doodsangst gedurende den dag I Tevergeefs hebt gy een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en toch bestaat er een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een uwer langenooten zegt De heer W van Rynsoeder wonende te Cothen lo Utrecht deelt ons mede Ik heb teeda veel aangewend om te worden genezen van een osaangenaam iets waaraan ik gedurende dertig jaren geleden heb nl droge lltweudiga aambeien Ik heb hierdoor heel wat moeten doorstaan zoowel door de jenking als door de pgn en wat ik hier ook voor gedaan had niets hielp De goede berichten omtrent Foster s Zalf gaven miJ aanleiding hiervan een doosje te laten komen en ik kan U niet zeggen ot ik meer verwonderd dan wel meer gelukkig was toeo ik na tien dagen de zalf geregeld te hebben gebruikt volkomen van mijn ongelukkige Iwaal genezen was Waar ik kan zal ik gaarne dit uitstekend geneesmiddel bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verzeker U dat men V de echte Fsster s Zalf geeft dezelfde die de heer van Rynsoeder gehad heeft Ze is te Oouda verkrygbaar by de hoeren Wolft en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontTiogst van postwissel i l 1 76 voor één of i 10 voor zes doozen BINNENLAND 8T ATEN G ENER A AL BERSTB KAMBII Vergadering vao Dinsdag 12 Maart Hededeeling wordt gedaan vao de laat teiyk door de I v do Ksmer aangeoomen wetsontwerpen im Ingekomen is hM pMlcht van bet overoveriydeu van den heer Bultman in leven lid dezer Kamer De Voorzitter brengt hulde aan de nagedachtenis van den ontslapene in wien de Eerste Kamer een barer oudste leden verliest daar de heer Bultman sedert 1888 lid dezer Kamer was Van zijne belangstelling vooral voor lyne naaste omgeving gat de hoer Bultman aldue de voorzitter nog biyk in ds vergadering van 1 Deoimber I By de erkenning zyner verdiensten waarvan ook buiten de Kamer blgk werd gegeven werden ook in deze Kamer zgn grondige adviezen vooral op landbouwgebied zeer gewaardeerd zoodat die zeer znllen worden gemist Besloten werd het bericht van het overlyden met een brief van rouwbeklag te beantwoorden De Voorzitter herinnert daaraan aan don misdadigen aanslag welke is geschied op het leven van den minister van justitie Het dankbare vreugde zal de Kamer evenals de voorzitter vervuld zjjo aldus spreker dat de minister geen letsel heeft bekomen en de aanslag niet heeft mogen gelukken Zich aansluitende bg de hulde door de Tweede Kamer der Staten jjeneraal gebracht aan de moedige redden fde jongste ramp aan den Hoek van H PRnd bracht ook de voorzitter hulde aaiden moed de plichtsbetrachting en zelfopotlering van de mannen die daar getoond hebben dat Dutch courage eene beteekenis heeft waarop men ook in andere landen trotsch mag zgn Hulde bracht de voorzitter ook aanZ K H den Prins der Nederlanden die door tgne tegenwoordigheid de redders beett bezield en getoond heeft naast onze geëerbiedigde Koningin tegemoet te willen komen aan de nooden van ons volk Toejuichingen Besloten is de laatstelgk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen in de afdeeliogen te onderzoeken Wanneer de omstandigheden dit veroorloven zal de Kamer Donderdag 11 ure eene openbare vergadering bonden ter behandeling van de ontwerpen welke alsdan gereed zgn L e V meldt o m Het verloop van de crisis is tot heden aldus Toen bet Kabinet De Meester verklaard had niet bereid te zgn om op zgn verzoek om ontslag terug te komen tenzy vooral gebleken was dat de recbterzgde weigerde het bewind in handen te nemen heelt de heer Heemskerk zich met de voorbereidende maatregelen belast Het antwoord is geweest dat de recbterzgde niet bereid zon zgn tenzg vooraf gebleken was dat de linkerzigde weigerde het bewind in handen te nemen ot te houden Onder een Kabinet nit de linkerzijde werd ook verstaan een zaken Kabinet buiten de christelijke coalitie Daarop zgn pogingen oodernomen die nu nog hangende zgn om het terrein voor een zaken Kabinet te verkennen Ot onder de rechterzijde ook de artg van den heer De Sarornin Iiohmait et wolden vetiUan w ten wy JÓet f f Uit vertronwbare bron vernemen wi dat ook de heer mr Th Heemskerk van zgoe pogingen om een nieuw ministerie saam te stellen heett moeten afzien Gemeng de Berichten Eergisterenavond te ongeveer 9 30 uur werd de heer P Eaaymakers bewoner eener villa op den Ryksstraatweg te Stratum by Eindhoven terwyi hg zich met zgn echtgenoote in de nabgheid zgner woning bevond door eenige personen aangeva len en ernstig met messen toegetakeld Er werden hem 0 a eenige ernstige verwondingen aan het gelaat toegebracht In eeo ander gedeelte der gemeente Eindhoven werd dienzeltden nacht te ongeveer 12 30 aar een verwoed gevecht tnsschen eenige nitgaande personen geleverd ook hier werd van de messen gebruik gemaakt Het is in deze streken op Zondagen eo feestdageo des avonds werkelgk niet vau gevaar ontbloot laat op den weg te zgn Bg de minste aanleiding wordt men met het mes bedreigd en dit alles ondanks een rHks en gemeente politiemacht van ongeveer 17 mao Men meldt De twee nog oiet herkende lijken waarvan gisteren sprake was zgn thans berkend als die van den tweeden machinist der Berlin Kendall en van den loods Bronder Deze laatste is heden te Rockanje begraven De naam Carlisle gisterOB medegedeeld moet luiden Ellis Qisterenmorgen heeft men weder op het wrak van de Berlin gewerkt en is er één schot gelost Slanken uit Selioonhoren XCI Het feit dat nu eens daadwerkeiyk eeo begio wordt gemaakt om wat te doen voor het arme schoolkind dat zonder voldoeode voediog en kleeding op de schoolbanken gezeten niets of weinig van het onderwys geniet het eenige dat hem moet wapenea in den stryd om het bestaan geeft mg aanleiding om eens een en ander ovar dit onderwerp te sohryven over de zorg van bet Uod In het algemeen all oaatiehappaiyk belang als eisch van ons volksbestaan Laten wy zien hoe het staat met de kinderenstertte beueden het jaar De statistiek over 1905 geeft hierover de volgende cgters Op 100 geb irenen Aant geb lom ffi inni iar Uit de cyiers van de sterfte naar den leettgd spreken groote verschillen tnsschen da provinciën onderling die voornamelijk uitkomen bg de levenloos aangegeven en bg de sterfte van kinderen beoeden bet jaar Deze cgters bonden in de meeste gevallen nauw verband met bet relatief aantal geborenen in 1901 05 in 1901 05 stierven levenl ben 1 j op 1000 inw Noordbrabant 4 76 18 33 34 4 Gelderland 4 51 12 77 30 6 Zuidbolland 3 74 13 36 33 1 Noordholland 3 85 12 22 27 7 Zeeland 3 95 14 50 301 Utrecht 3 89 15 08 31 Friesland 3 81 9 20 27 4 Overgssel 4 66 13 Ö7 31 4 Groningen 3 54 10 95 30 Urentbe 4 60 10 70 34 Limbnrg 411 17 26 32 8 Het Rgk 4 08 13 84 30 8 Stellen wij hiertegen over de algemeene sterfte Per 1000 zielen van elk geslacht stierven gemiddeld in mannen vrouwen 1860 69 25 40 24 22 1870 79 25 28 23 57 1880 89 22 19 20 39 1890 99 19 36 17 87 1900 04 17 26 15 88 1905 15 89 14 75 Wg zien dus dat de kindersterfte een schrikbarend cgfer geeft dat tot nadenken stemt Dat sommige landen door het nadenken over dit maatschappelgk euvel tot handelen zgn aangezet moge bigken uit het volgende Om de kindersterfte tegen te gaan heett de gemeenteraad van Freiburg in Baden besloten dat alle moeders die hun kinderen zoogen twee weken lang 10 mk ondersteuning kunnen trekken onverschillig ot zg al lan niet armengeld krijgen De uitkeeringen zullen niet als armengeld beschouwd en daarom ook niet in bet gemeentelgke orgaan openbaar gemaakt worden Te Glasgow gaat men ter bestrgdiog van de groote iiindersterlte het middel navolgen dat elders in Engeland zoo goed gewerkt i heeft Arme gezinnen znllen een pond sterling krggen voor elk kind dat bet jaar baalt Een commissie van dames zal tevens rond gaan om de moedors te onderrichten hoe de kinderen behoorlgk gevoed zullen worden Het geld voor de premies is er al En dat deze trearige toestand oiet aan de Engelsehe regeering is ontsnapt maar dat zg wel degelgk dit kwaad wil bestrgden bengztin de volgende woorden van den Engelschen premier De Engelsehe eerste minister a minister Burns hebben een deputatie ontvangen die hen kwamen spreken om maatregelen te beramen tegen de groote kindersterfte in het ryk Campbell Bannerman erkende dat hg zich schaamde voor zgn land zoo groot die sterfte is In het laatste jaar zgn er in Engeland en Wales 120000 kinderen beneden het jaar ovurleden Dat wgst op ontaardin van het rai Er moet voor worden gezorgd dat de kinderen gezond ter wereld komen dat moeders behoorlgke voeding en lucht goed drinkwater goede behuizing met gemakken en vrgen tgd hebben alle voorwaarden in één woord om gezond te zgn Eu vervolgens dat er van de geboorte af aan goed voor bet kind gezorgd en het goed gevoed wordt De regeering heett de handen vol maar hiervoor moet zg nog voorziening tretfen Burns zei nog dat de minister van binneul zaken het vraagstuk van de levensverzekering op kinderen gesloten nagaat Hy zelf onderzoekt de proefneming te Hnddersfield genomen een magistraat daar beett gelgk men weet een pond sterling uitgeloofd voor elk kind in één jaar geboren dat zijn eersten verjaardag baalde inmiddels bracht een commissie van dames de moeders op de hoogte van wat de verzorging van het kind noodig heeft Burns voegde er den raad by dat de vrouwen ea mannen van den werkenden stand wilden zij gezonde kinderen hebben zoo min mogelgk geld moeten uitgeven de vrouwen aan drank en de mannen aan spelen en wedden Mogen de mannen wel drinkaa f Eerder vermoeden wy dat t verslag van deze woorden van Burns onjuist ii weergegeven Ten slotte deelde Burns iwde dat hy een wet ontwerpt waarby geaMnteraden bevoegdheid krygen geld uÜ U geven om aan moeders gesteriUe ttti melk te verstrekken Wtlk ontzettend kwaad de drank bier M U bescbrgft ons ds Engelschman Sims eo kwaad dat veel tot de kindersterfte bydraagt kan wel dadelgk iets gedaan worden En dan gaat Sims vertelle wat hy bedoelt Het drinken neemt by vrouwen achrikbamd loe In vele wykeo van Londen treit meo io de kroegen meer rronwsn dan mannenen zy blijven er langer en drinken er meer Volgens ambtelgke opj aven is van 1875 tot 1904 de sterfte wegens alcoholisme op de millioen gestegen bg mannen met 61 5 pet en bg vrouwen met 184 pel De meeate vrouwen die drinken zgn oiet de jooge osgetrouwde maar de getrouwde en in t algemeen die van middelbaren leef tyd In sommige buurten vindt men de herbergen door vrouwen reeds flink bezocht in den voormiddag goed bezet in den namiddag en gevuld s avonds En vele van die vrouwen nemen hun zuigelingen mee Eo daarin steekt bet kwaad Die biyven zoo langen tjjd in de heete bedorven rook atmosfeer van de kroegen En dan ioeens weer in de kou Of kindereo van zes zeven jaar moeten buiten zoolang het kleine broertje ot znsje vastbonden terwgl moeder binnen is Sims heeft ook herhnaldelgk gezien dat de moedera de zuigelingen mee laten proeven Kinderen van vier jaar of daaromtrent worden dikwgis ook mee naar binnen genomen en krggen ook te drinken Sims heeft een stomdronken kind van drie jaar gezien Het meest drioken de vrouwen jenever Wat Sims dadelgk verboden zou willen hebben dat is dat kinderen de herberg betreden De wet moet de moeders althans dwingen de kinderen thuis te laten Dat zou volgens hem de sterfte al verminderen want het verblgf in die drankholen eo de scherpe temperatuurwisselingen waaraan de zuigelingen blootgesteld worden moeten verderfelgk zgn Nog een oorzaak van kindersterfte ten gevolge van de dronkenschap Elk jaar sterven er in Londen tnsschen de vyt eo zeshonderd kleine kinderen die In bed worden doodgedrukt ot stikken En in den nacht van Zaterdag op Zondag wannrer er t meest gedronken wordt sterven er zoo tweemaal zooveel als de andere dagen der week Over de toeneming van ziekten laat de geleerde Reidelberscbe prote§ ior zich aldus nit Prof Czerny ziet de voornaamste redeo van de zwakte van het tegenwoordige geslacht io de verminderde gesohikiheid eo neiging van onze vrouwen om hare kinderen zelven te voeden Dit verklaart het geringere weerstandsvermogen en den grooteren aanleg voor allerlei ziekten vooral van het darmkanaal Het gebruik van melkmengsels die zetmeel bevatten stelt aan het darmkanaal van het kind veel grootere ischen dan de natnnrlgke moedermelk De zwakheid van het darmkanaal die het kiiid in het eerste levensjaar opdoet verbetert er In het latere leveo slechts zeldeo op eb zoo doeode ootstaan wandelende lever wandelende nier en wandelende milt verzakking en verslapping van de bnikorganen Het ergste is dat deze eigenschappen op de nakomelingschap erfelgk overgaan Men kan ook volgens prof Czerny do toenemende zenuwachtigheid uit die verslapping van inwendige organen verklaren en ook de foeneming van blindedarmontsteking kan bare oorzaak hebben in de verplaatsing van den darm tengevolge van het toedienen van onnatnuriyk voedsel in het eerste levensjaar Nadat alzoo door de samenwerking van de vele en velerlei directe en indirecte factoren van ons maatschappelgk economisch leven het getal der eenjarig kinderen tot der geborenen worden weggemaaid gaan we al de ellende en jammer der duizenden arbeiderskinderen stil voorbg tot den leerplichtigen leettgd is aangebroken Welk een verwoestenden invloed de levensomstandigheden op de kleinen heett uitgeoetend moge da volgende statistiek bewgzen Van 1899 1905 zgn in Zwitserland 397 568 kinderen hg bun komst op de scholen geneeskundig onderzocht Daarbg bleken 44 652 ot 11 2 pet met gebreken behept te zyn waarvan 221 imbecil 1314 in hooge mate zwakbootdig en 4817 in geringere mate zwakhootdlg Zedeiyk verwaarloosd waren 264 de overigen hadden licbamrliike gebreken daaronder 18 325 stoornissen van het gezichtsorgaao 5336 stoornissen van het gehoor en 5440 met belemmMng in het spreken Over het algemeen nam het voorkomen van gebreken at en wel van 15 pcL in 1899 tot 9 pet in 1905 Wanneer zal Nederland eens zoo n statistiek met zyn heilzame gevolgen van het medisch schooltoezicht kannen pnbliceeren P Al even erbarmeliik is het gesteld met de gezondheid eo kindersterfte der kleinen in de fabriekslanden io Ceotra gesteld In Dusseldorp ia het met de gezondheid van de kindereo op de volksscholeo slecht gesteld De dokter vao een school heett ala uitkomst vao zyn onderzoek mede moeten deeleo dat oog geen tien ten honderd van de kindereo volkomen gezond waren Het gemeentebestuur is nu van plan voor de kindereo die lichameiyk achterlgk ziin boschscholen naar het voorbeeld van de Inrichting kg Charlotteobnrg op te richten De Cbarlottenbnrgscbe school geeft volgens baar laatste verslag prachtige nitkonuteo Da enderwijzen roemen bovendien den op voedknndigeo iovloed dien de joogeoa eo meisjes vao die school op elkander oefenen De kindersterfte was in 1905 bg de kinderen beneden het jaar berekend op 100 geboorten in Frankrijk 13 5 in Zwitserland 13 2 in Nederland 13 5 in België 14 4 io Lnzemberg 16 2 in Italië 17 2 in Pruisen 19 4 io Doitsehland 20 4 in Saksen 24 7 en in Beyeren 26 Vooral in Engeland wilde de re eering bg znlke schrynende toestanden niet langer wachten en voerde in hare schoolwet kindervoeding in Op het einde der vorige Parlementszitting lichtte bet Hoogerhnis uil het wetsontwerp dat de plaatselijke overheid machtigde vour Bchoolvoeding te zorgen de bepaling dat de wet behalve voor Engeland en Wales ook voor Schotland zou gelden Om niet bet gebeele wetsontwerp io gevaar te brengen berustte bet Lagerhuis in de wijziging Gisteren nam het echter op voorstel vao twee arbeidersafgevaardigden met 227 tegen 52 stemmen in tweede lezing een wetsontwerp aan waarbg de wet op Schotland van toepassing werd verklaard Een verzoek om ook Ierland in de wet op te nemen wees de regeering af omdat het onderwys daar oiet nit plaatselgke belastingen wordt onderhouden In onze leerplichtwet is het beginsel van kindervoeding facultatief ingevoerd en overgelaten aan de gemeentebesturen Na een ondervinding van zes jaren heeft onlangs de beer Borgesins zich hierover bitter beklaagd Ook onze raad behoort tot die categorie die dit beginsel tot een doode letter m iakt Hun Christelgk beginsel komt daarmede in Btrgd Maar ach het zal wel gaan als met zooveel andere cbristelgke eischen die Toor den drang van omstandigheden zgn gezwicht Ten bewyze Tegen Straatverlichting In een oud nummer van een bekend blad van 28 Maart 1819 zoo vertelt de Oordr Ct worden de volgende bedenkingen tegen straatverlichting geuit Zg druischt in tegen de goddelijke ordening in de natunr Volgens deze ordening ia de nacht bestemd voor de duisternis diealleen door het maanlicht getemperd wordt Wy menschen mogen niet in het wereldplan ingrgpen en den nacht in den dag veranderen Zg legt een belasting op aan ben die niet op verlichting gesteld zijn omdat zy ergeen voordeel van hebben en er zelfs nadeel van kunnen ondervinden 3 Zg is in stryd met de hygiëne want de verbrandingsprodncten werken nadeelig op zwakke meosoheo en zoo wordt de grond golegd voor vele ziekten wien bet s nachts op straat gemakkelijk en gezellig wordt gemaakt woordeer zg zich hoest ot verkoudheid op den hals halen 4 Zg is verwerpelijk op phtlosoflscb zedekundige gronden omdat het kunstlicht den afkeer voor de duisternis verjaagt die toch menigeen van bet kwade afhoudt Drinkers dorvsa daardoor laoger in de kroeg blgven en jonge paren worden er door aaueenge koppeld o zy maakt de paarden schichtig en de dieven stoutmoedig zy eiscbt groote sommen die de maatscbappelgken rjjkdom verminderen Zg doet schade aan bet nationaal gevoel dat vooral verhoogd wordt door illuminatie hy gewichtige teesten deze illuminaties nu maken veel minder indruk als er eiken avond verlichtiog is Daarom geoiot de plattelander veel meer van een illuminatie dande stedeliog En thans zitteo Valk en Schreoder io ooze zoo vermaarde Gascommissie I Ik zie ze biooeo eokele jaren ook nog lid van onze Gemeenteiyke instelling KINDERVOEDING JAN BAZUIN In een volgend nnmmer een en ander over Kinderarbeid arbeidsduur enz eo zyo gevolgen voor de moraliteit van ons volk Stadsnieuws GOUDA 13 Maart 1907 LIJST van by de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingekomen giften io zake de Scheepsramp Hoek vao Hollaod Vm N N f 2 50 A H f 2 50 Totaal met vorige opgaaf f 609 35 In de gister te Utrecht gehouden openbare terechtzitting had de uitspraak plaats In de volgende zaak Hooger beroep van J H K te Gouda tegen de nitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht houdende bevestiging der beslissing van de Byksverzekeringsbank waarbg aan eischer is toegekend met ingang van 4 Augustus 1906 eene reote vao 1 0 28 per werkdag ter zake vao eeo ongeval waardoor zyn 3e 4e en 6e vingec4er linkerhand Ün ti eiaagd en de 2e vinger dier hand is verwood De Centrale Baad bevestigde de uitspraak OoBiwiTiE 11 Maart De avondteekenschool van liet Depart Ondewater der Maats happg Tot nut van t Algemeen is voor dit seizoen geëindigd Niettegenstaande elk begin moeilgk is gaf toch de afloop den korten tyd in aanmerking genomen reden tot tevredenheid Het belang van dit hoogst nuttige onderwgs eischte wel dat het bestuur over wat ruimere middelen koo beschikken en daarom is bet zeer te wenschen dat de subsidies verhoogd worden HiAfTHïOHT 11 Miiart Do koopman D O kocht heden te Rotterdam van de bouwman S uit Langerak een party varkens ter waarde van ruim f 700 en gat te kennen dat de koop geschiedde voor Van Dyk te Utrecht De varkens moesten per spoor verzonden worden Even voor de afrekening verliet de kooper voor een oogenblik den verkooper eo gaf deo voerman die de varkens naar t station vervoeren zou den last de varkens per veewagen waarop zy zich bevoodeo te vervoeren naar Haastrecht en af te leveren te zgnen huize Verder vergat de kooper de afrekening De verkooper het lange wachten moede en argwaan krggende toog op onderzoek nit met het gevolg dat bet in zgn belang noiidig bleek naar Haastrecht te reizen en de hulp der politie in te roepen De burgemeester begaf zich met den veldwachter naar het huis van den koopman O waar de varkens in beslag werden genomen terwgl de koopmao werd meegenomen naar bet gemeentehuis om zich over zjn eenigszins vreemde haudelsmanieren te verantwoorden Over dit verbo ir kan voorioopig niets worden meegedeeld de varkens worden aan djn beer S teruggegeven en de koopman O in vrgheid gesteld zeer waarschgnlgk wel met de boodschap Onthon jo dag tMQEZONDEN Geachte Stadgenooteo De U bekeodo Commissie vao de Vereenigiog Tot Aail des Volks deelt U mede dat de taak om in den voor vele hangen wintertgd arme kinderen te voeden weder is atgeloopen Zaterdag 9 Maart hadden wg voor de laatste maal ons lokaal gevuld met ongeveer 125 arme kinderen die eiken avond waren welgedaan Enkele belangstellenden die ons een bezoek brachten achten het een gelukkig werk die arme kleinen zoo vrooiyk te zien smullen niet te vergeten die dames die hen verrasten met een Sinaasappel Wg gevoelen ons gedrongen onze geachte stadgenooten bartelgk dank toe te roepen voor de vele en milde gaven ons toevertrouwd want natuurlgk er wordt veel geld en zorg vereischt om eiken avond de tafel ruim te voorzien voor zoo velen be eerige kleinen Ook achten wg ons verplicht zoo als altgd inzage van ontvangst en uitgaaf te verleenen voor eeo ieder die dit weaMkk bmM de Commissie venntweordtng zal hebben gedaan van borengenoemde Vereeniging die hiervan zal vermelden in dit blad Vooral ook onzen dank aan de geachte redactie van dit blad voor de vriendelgke opname van wat wy bekend wenschten te maken Wy eindigen met den wensch dat God alle onze stadgenooteo zegenen en niet vragen naar waardigheid oudat het waar is allen hebben alles verbeurd en God moet met ons handelen naar de hemelsche genadewet volgens Jes 55 Komt kookt en eet zonder prgs of wg komen ten slotte allen vao gebrek om Nameos de Commissie H A TOEN Secr Rechtzaken Io deo avond van 18 December omstreeks half tien was zekere O van Ërkel op den Hoofdweg in deo Alezanderpolder mishandeld door den 19jarigen J P v d B melkryder te Nienwerkerk a d IJsel Ondanks bekl s ontkentenis achtte het O M de aanklacht bewezen Beklaagd staat bekend als een echte woesteling reeds 4 maal werd bjj veroordeeld den laatsten keer tot 6 maanden gevangenisstraf Vandaar dat thaos geéischt werd 6 maaodeo gevaogenisstrat D Brouwer iowooer oit Beoschop had op den eersten December met eeo drietal meisjes nit Lopik waaronder zgn verloolde een uitstapje naar Utrecht gemaakt s Avonds ontmoette hy te Lopik oog io gezelschap van de meisjes zynde A v B 22 jaar arbeider J J v d E 19 jaar timmerman beiden te Jaarsveld en D J v E 26 jaar arbeider te Lopik die hem met hun drieën hadden aangevallen geschopt en geslagen Voor ieder werd oodaoks bun ontkentenis 2 maanden gevangenisstraf geeiscbt BEUBS VAN EOTTEEDAM 59 59V 96 74 L K H K WOENSDAG 13 FEBR StaaUUenttmen PoETooiL Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3a Serie fr 2600 3 RuSLiKD Iwang Dombr Obligalien 41 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 I 74 CaLDuu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis IV 241 L 100 4 4 3V 90 101 97 4V lOOV 4 99 4 100 Bypotkuk Bmkm Aandb idem idem Pandb Eotterd Hypb Paodb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb ütrechtsche Hypb Pandb Westlandscbe Hypb 4 lOO i Pandb ZuidHoll Hypb 499 aodb Ie Algem Groninger ScheepsHyph 4 100 Pandb Nederl Hyp k Paod briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbrietbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PremieUeninqen babOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverun My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 Wt Schtepvaart MaaUchappijen Pand Holland Gnif Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 1l 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorvjegUeningetu Italië Oblig Znid Italiaansche Spw IMy A 367 Ontvangen DE NODVEAUTÉ S IN Cost unes tailleur eo RegeDmantels ADVERTE TIR Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit Oirs Gi NOESEH brengen ter keooisse van HH Leden ingevolge Art 30 van bet Reglement dat by gelegenheid van de 6e ot laatste Abonne mentsvoorstelling op DONDERDAG den 14 MAART 1907 de 80CIEXBIT van deê avond ZES UUB at gesloten ual Un QoDSA 13 Maart 1907 Nameos het Bestuur PRINS VAN DOESBÜRGH Secretaris M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 14 Telto 117 k I ruimst voorzien van GASORNAlBNTfiN in elke etyi van de eerste fabrieken tegen coDcorreerende pryzeo Unle gtr ni Gu Waler Spreekt Blur eu Ëleetrlsche geleidlogea Wie van goed licht houdt wende licb naar het Ooudêch Vertlohttng Mnga yn DE AVONDSTER daar alles door bekwame fitten verricht wordt WII4 en Gevogelte Van at beden en verder dageiyks versch verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederlaod Aanbevelend T O VTTECISG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon loterc No 2031