Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1907

Vrijdag 15 Maart 1907 iVo 10383 45ste Jaargang fiOüMiHE mmmi DiieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telctoi n Ilo 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per iwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN terwijl hiJ ontkende medeplichtigen te hebben In den nacht van Maandag op Dinsdag zjn twee jongelui in hechtenis genomen onder de verdenking medeplichtig te ziJn aan den moord en gisteren waren de ministers die met kracht optreden en allerwege uitgebreide voorzorgsmaatregelen doen nemen met het oog op een staatsgreep ol een uitbarsting der opgewondenheid door de verkregen inlichtingen reeds tot de vaste overtniging gekomen dat er wel degelgk een politieke moordaanslag met voorbedachten rade heelt plaats gevonden op Petrol en dat er niet gesproken kan worden van een daad van persoonlijke wra ikneming tegen den minister van handel Gnenadief Waarschgnlgk zal de plaats van Fetkol in het Kabinet ingenomen worden door den expremier generaal Ratscho Petrof die in November 1906 plaats maakte voor Petkof De vertegenwoordiger van OostenrijkHongarije te Sofia beeft namens zijn regeering onmiddellijk gerichte innige deelneming betuigd met den misdadigan aanslag waarvan Petkof het slachtoffer is geworden en de gezant te Londen beeft den vorst van Bulgarije die juist in Engeland vertoeft namens zijn regeering eveneens zjjn deelneming betuigd Vglen de ex president der Fransche SepuMiék Cïsimir Férier was reeds sinds langen tgd Igdende aan een borstkwaal Na de Sacramenten te hebben ontvangen overleed hij eergisteravoud om 10 uur bjj volle bewustzijn omringd door zijn vrouw zijn dochter en een zoon met welke laatste hiJ eerst onlangs verzoend was na een langdurige twist over diens huwelijksplannen met de gescheiden tooneeispeelster Le Bargy Casimir Périer die te Pont snr Seine op iijn eigen verlangen zeer eenvoudig begraven zal worden zonder bloemen en kransen en zonder redevoeringen laat een vermogen van ongeveer honderd millioen francs na Onmiddellijk na de opening van de zitting der Kamer gisteren bracht de voorzitter Brisson op bewogen toon hulde aan He na gedachtenis van Casimir Périer wiens werk nuttig en vruchtbaar is geweest en na de mededeeling van de zjjde der regeering dat hij zich aansloot bij de holde werd de zitting ten teeken van ronw opgeheven Het bestnnr der vereenigiog van Parijsche èleotriciens of juister arbeiders bil het electriscb bedrgl verkeert nog steeds in een overmoedigen overwinningsroes Het beetunr wil tegenwoordig zjjn by en deelnemen aaaj lortier jiJ denkt zeker te kunnen doen wat e wilt omdat mjjn vader op reis is Een arme drommel heelt zeker niet het recht om e reis n nippertje te nemen bromde de portier Neen alles is voor den rijkdom I voleindigde de dienaar der wet Maar nauwelijks had deze die insinoatie nit den mond ol Christiaan had hem heel hardhandig de denr nitgeschopt zonder het minste ontzag voor zijn olficieele lunctie Na den portier nogmaals een geducht standje te hebben toegediend trad hij de labriek bi inen XVI In de schier onafzienbare werkplaatsen was alles leven en beweging In de bottelarij waarheen Christiaan zich daSelgk bef af stonden lange rjjen bruine sierlijk gevormde flacons langs de muren gereed om op de vnlmachine te worden gezet die het likeur in vijfhonderd flesschen tegelijk bracht deze dicbtknrkte verlakte er het etikette opplakte en geheel klaar in mandjes verpakt ter verzending afleverde Vervolgens werden de mandjes hij dozijnen tegelijk op trolleys gelegd waarin zü langs een draagbaar spoor naar het expeditie bureau werden rerroerd NOTARIS H F CAIBIER VAN NOOTEN TE ÜOUDA l In het openbaar verkoopen De goed beklante ganstig tegenover het Station gelegen Stalhouderij toebehoorende aan den heer J N BOTH aldaar en wel I Op DONDERDAG 28 MAART 1907 v m 11 nar in het hotel DË ZALM aan de Markt te Qonda TWE £ KOETSHUIZEN waarvan een met alzonderlSke BOVENWONING voorts PAAEDENSTALLING TERREIN en EBF aan de Crabethetraat nos 259 en 2 9a te OoBda groot 1 aren 91 centiaren Te veilen in 3 perceelen Dagelgks te bezichtigen te aanvaarden i April 1907 Betaaldag der kooppenningen 22 April 1907 en II Op DINSDAG 2 APRIL 1907 v m U nor aan gemelde Stalhoaderjj den geheelen Stalhoaden ioventaris ale 15 Paarden tivtrêe Miftuigen w o 7 Conpi e 4 Landanera 3 Lijkkoetsen en meer andere verder Paardenkleedec Tuigen enzooToorts De kooper der êtallen kan den nventari uU de hand overnemen Van Zaterdag 30 Maart 1907 al dageiyks te bezichtigen Nadere inlichtlogen geven voornoemde Notaris en gezegde heer BOTH SociETEiT ONSfiBNOEGM 6e ol laatste Abonnements Voorstelling Donderdag 14 Maart 1907 NEDERL4NDSGHBT00NEELVEREEMGIN6 van Amsterdam Directie A VAN DER HORST Huzarenkoorts Bljiepel in 4 bedrijven Aanvang 8 uur H Gewone bepalingen en prflten HUIS TE HUUR Hefrenhuis Oosthaven B 8S Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder linke Tnin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 EEMBETOTTAHTEEE Hen worilt verioclit op t HBKK te letten DIT T MlfiVZUH TIK H lUVËNSWAAY ZONE aORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van n IWM I em M en mn Ned oiu mat vermelding van Nommsr er iPrgs voorzie van nerenstaan Merk volgen de Wet gedeponeerd Zieh tot de uitvoeunif van gf eerde orden aaobev end J G BIJL voornoen J BREEBAAET Lz Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaEerman Zoon GEBR RIJKEN é DE LANGE Wm ROTTERDAM m VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdtnagatiJn Gedempte Binnenrotte 154 Iele HS99 2e migaxijn Went Kieuwlimd 9 nnb i Station Bear Telef 4067 INRUILEN STEMMEN VBRBUREN REFAREEREN dagelUks in oue Saiou te koorn DE PHONOLA FSÖNOLAFIANO IIISNON FHONOLIST luiver plantaurdig licht verteerbaar snel werkend middel teg en SAN6DIN0SE Bloedarmoede en Zenuwzwakte Ik leed aan de maag en was altijd zwak maar na het gebrnik van Dwe Sanguinose voel ik mg feeds veel beter en sterker zoodat ik mjjn werk na weer grootendeels kan ver richten Mej P C0RNELIS3E Wilhelminadorp Nov 1906 Bjj herhaald gevoel van oververmoeidheid en koortaaehttgheid heeft het gebruik nwer Sangoinose mij menigmalen goed gedaan Mevronw BAHOSEN Arnhem Rnim zeventien jaren was ik bij een doctor aan bnis werkzaam al die jaren leed ik aan ontxeitende hoofdpijnen door bloedarmoede en zwakke zeuuwen M n docter gaf mij allerlei soorten van staal maar niets hielp mg Thans kan ik n verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die mg jaren lang als een Igderes gekend hebben Mej E J BKIEDÉ Van Brneghelstraat Den Haag Ondergeteekende verklaart volkomen genezen te zgn van duiaelingen door het gebrnik van zes flacons Sanguinose t Mej M BUNSCHOTEN Den Haag Rjjaw straat 101 Ik was eene echte ZenuuiHJAerea De doctoren badden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men mij de Sanguinose gegeven beeft Die heeft mij geholpen Na het gebrnik van eenige flacons ben ik geheel beter Mej J TRUMPE Cnijpstraat 66 Den Haag Gij die dit leest doet nw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proef met de SANGUINOSE wanneer gg geen baat vindt bjj Uwe tegenwoordige behandeling I Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en buitenland raden de Sanguinose aan als versterkend tonifleerend middel bg zwakte en algemeene verslappingatoestanden Sangninoso kost f 1 50 por fl zes fl f 8 twaalf fl f 15 Wacht V voor namaak Te Gouda bU WOLFF Co Wesihaven 19S Hoest gij Gebruik VUGENHOITIQ VIJQENHONIG kost per flesch een Galden en is het eenigste middel dat terstond helpt É aenialogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen UloedarÊnoede Hteekmueht XeuMiemwakle oofdfii nen lUapelootheia OnmaehteH Vermagering en rermêHOerlHg Oer Uchaamukraehten aeniatog een in Poedervorin smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JHLJHL worden opgelost HAEMATOOÜEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prgs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige fabrikanten H N v SCBAIK Co Den Hai Verkrggbaar bg Firma MILD Veorstal Oouda A BOÜMAN Moordruht WOtFF Co Weathaven 19S GRENDEL E H VaM PIKKSK Nummrkerk ad Umi A N VAN ZESSEN Sckoo ihovm B r WIJK P W v EDE IhMlewaUr A SUBEER Baattrtcia K VAN DEB HEIJDEN Saumjk P v a SPEK Momapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingtveen P A oaGROOT A UB JONGH OxtdewiUT J P KASTELEIN PtUbrotkerdam D BIKKER Binêchop WAABSC4UWINQ Laat U niet misleiden door Abd i Siroop Het kloostwSaneta Paute Abdü bestaat niet du Stroop van geenerlei teaurde Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 18 MAART 1907 des voormiddags te elf oren in da Sociëteit VREDE BEST aan de Marlit ten Oferstann van den Ie Haastrecht gevestigden Notaris J KüËMAN No 1 Een WINEEL ENWOOMS met TUIN en rnim PAKHUIS daarachter aan de Lange Oroenendaal wi k I no 100 te Gonda KaddSter Sectie B no 953 groot 1 Are 72 Centiaren Het pand waarin sedert vele jaren met gnnstig gevolg eene zaak in Boter Kaas Spek en Eieren wordt nitgeoefend is in eigen gebrnik en bevat beneden Winkel drie Kamers en Kenken en boven drie Kamer en Droogzolder het Pakbnis dat nitgang heeft naar Achter de Vischmarkt is verbaard voor f 1 60 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderbonden onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Erf en Srond tan de IJssellaan te Qonda wgk R no 740 Kadaster Sectie A r o 1043 groot 1 Are 54 Centiaren Verhuurd bü de week voor f 2 25 En No 3 Een goed onderbonden van Gasen Waterleiding en vele gemakken voorzien KOFFIEHUIS met Verganaing ERVEN en GROND aan de Nieuwe Haven te Gonda wgk N no 19 Kadaster Sectie B no 524 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning is wordt sedert vele jaren met ganstig gevolg die zaak nitgeoefend Boven rerhnnrd voor f t per weck Te aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling van 11 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsmede eeo ruime sorleeriiig voorbeUannemeD in het IMoord Brabantsch Schoenen Laar2enniagaz n KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SiMITS Alle reiiAratiên en aangemeten werk lenw onorerlroaen Trof Dr Liobers welbekend UlOW SBACHT ILIZia AllMa e kt mit ribrUoiHit tob voortdnrende radicale en zekere genezing van allo zallü de meest hardnekkige zenuW ziekten ooral ontstaan door afdwalingen opiengdigenleeftsJ ta e i oneiing van elke zwakte Blot laebt Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Haagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotonz Polintione enz Uitvoerige prospectussen Irpfcr tesch S 1 A 1 1 S dubbele teMb n Onlmt Depai Matth d Vagle ZtUbomru U püU M CUban k Cki Sotterdug F Happel VGrarenbjge I Malnmaai de Jong i Om BattaHin VV Iff tl Co m A n bü alle drai istea Goud Druk TMl A BRINKMAJi Z KËi ISGËVli G IHRICHTINGÏN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUKNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secrelarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van J Vergeer te Gouda om vergunning tot het plaatsen van een gasmotor van 4 P K voor het drijven van een dynamo ter opwekking van electnsch licht in het perceel gelegen aan den Kattensingcl achter Wijk Q no 173 en Kadastraal bekend Sectie A no 4136 Dat op Donderdag den 28 Maart 1907 des namiddags ten iVi ure op het Raadhuis gelegenheul is om beswaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 14 Maart 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteiilündscb Uverzichu Omtrent de ontploffing aan boord van de Jena in de haven van Tonlon verneem ik het volgende Nog is de volledige omvang van de ramp niet te overzien Wat men weet is dat 369 mannen direct op het appèl verschenen waarvan er 50 gewond waren ongeveer 250 mannen worden vermist De ramingen van het aantal dooden wisselen al tnsschc n 100 en 200 Bg de eerste ontploffing zag men een geelachtige rookznil omboog stijgen men is het er dan ook over eens dat in een kruitkamer de ramp ntstaan is sommigen meenen door kortslniting anderen door eenvondige reeds meer voorgekomen desagregatie Deze kan bü het zoogrnaamd rookzwakke krnit dat de Fransche marine bezigt een product van schietkatoen en ether reeds intreden bg een warmte boven 35 centigraden De commandant van het pantserschip Patrie heelt met een kanon de vloeddenr van het bassin ingeschoten waarachter de Jena op bet droge lag het daardoor binnenBtroomende water heelt den brand gebloscbt Oe Jena liep in 1898 van stapel heelt een inbond van 13 052 ton en had 28 millloen Irancs gekost Na de rampen van de Snily de Fartadet de Lntin en de Jean Bart is dit in korte jaren het zooveelste oorlogswerktnig dat Frankrijk in nationalen ronw dompelt FEVÊLLETOX IN DUB BELE BA NDEN Hg beboelde niet meer aan haar te denkan verzwgge baar te vreezen Alles was nit voor goed niti Dien avond was hiJ voor Oenevieve nog hartelijker dan gewoonlgk Zgn vader die den volgenden dag naar Fargs moest vertrekken verzocht bem dan te willen toezicht honden op het bottelen van een nieuw merk dat hg in den handel wilde brengen en dat lichtelijk troebel werd Obristiaan beloofde dit maar vatte het voornemen op alvorens naar de fabriek te gaan even het sanatorium binnen te loopen Hg kon den innerlijken drang dokter Augagne te ondervragen aangaande Etiennette en de wijze waarop zjj zich tegenover den graaf had gedragen tijdens hun bezoek geen weerstand bieden Het is toch dwaas voegde hü lichzell toe Zoolang ik tot die vrouw in verstandhouding stond was zü mij in den grond van Ha hut totaal oiiTtrieuUig es aa kan ik In de Kamer zjjn reeds interpellaties aangekondigd V Het is een verademing en een rost dat het door maanden lange behandeling gaandeweg doodelgk vervelend geworden koloniale vraagstnk van de baan is nn de Ryksdag gisteren in derde lezing de aanvullingsbegrooting den veelgenoemden spoorweg enz heelt toegestaan Aan de aanneming ging nog een korte beraadslaging vooral Bebel weidde nog eens van moet al aan over de beginselen van de koloniale staatkunde oit Die staatknnde is zegt hg iets dat uit den tgd is De handelspolitiek is van veel meer belang voor s lands welvaart Wat wil de Duitscbe handel met de Dnitsche koloniën zeggen 61 millioen mk in 1905 tegtin 705 millioen mk met Nederland en 95 millioen met het kleine Noorwegen Ten slotte beweerde Bebel dat de regeering ook de Ovambo s in het Noorden wilde onderwerpen Dernburg ontkende dit in ziJn antwoord aan Bebel Het ligt volstrekt niet in de bedoeling en de gouvernenr heelt het zells uitdrukkelijk verboden om wrijving met de Ovambo s nit te lokken Dit gaat zelfs zoo ver dat een inval dien het opperhnpld Mechalle in de kolonie gedaan heelt nog altgd ongestraft is gebleven 0f dit zeer verstandig is wil ik daarlaten maar in elk geval heeft het bestuur bepaald dat het voorloopig niet gebeuren mag Dernburg verzweeg dat de Ovambo s gedochte krijgslieden zi n die zich van over de Portngeesche grens talrijke nienwerwetsche vuurwapens hebben verschaft Een oorlog met hen zou nog heel wat ernstiger kunnen worden dan de veldtocht togen de Herero s en de Holtentotten De zellbeheersching van het koloniale bestuur is dus alleszins begrijpelijk zon men zeggen De nadere berichten aangaande den moord van den Bnigaarschen minister president Fetkol luiden erger den de eerste toen mei meende te doen te hebben met een perBoonlöke wraakneming van een zich beleedigd gekrenkt ol benadeeld oordeelenden ondergeschikten ambtenaar Maar de staat van zaken in het vorstendom is op t oogenblik van dien aard dat zorgeloosheid de noodlottii ste gevolgen zon kunnen hebben en de bedrijver van den maar al te wel geslaagden aanslag heelt verklaard dat hg geen partijganger geen misdadiger was maftr dat bg Petkof doodgeschoten had in naam des volks om het volk te bevrijden mij de gedachte aan haar niet nit mgn hoofd zetten Wat zouden Ciaipirou en de kameraden wel van mg denken 1 Hjj moes terwijl biJ zich naar de fabriek begaf over zjjn eigen dwaasheden lachen en nam zich voor den dokter niet te bezoeken Zoodra hij binnentrad trof hiJ een toestand aan die in hooge mate zgn ontevredenheid opwekte De portier een oud soidaat gedecoreerd met de militaire medaille zat in zijn huisje in gezelschap met den gemeenteveldwachter en heiden schenen geducht den prins te hebben gesproken Zij waren wat men in den volksmond noemt moddervet en konden bg ziJn nadering slechts met de grootste moeite opstaan en eenige flesschen Prnnelet onder de tafel verbergen Christiaan die innerlgk tevreden was een gelegenheid te hebben gevonden zijn kwaad humeur op iemand lucht te geven diende den dronkaards op zeer strengen toon een berisping toe Wat voer jij hier nit vroeg bij den veldwachter In plaats van de dronkaards nit de gemeente op te sporen bedrink JiJ jezelf Allo de deur uit en ik ga dadelijk den burgemeester waarschuwen 1 Oeh mg nheer n zult toch niet wUlen dat ik mgn betrekking verUes I Iln Jif vervolgde Chriitiaan tnt des Telefmi Xs tt ADVERTENTIEN worden gepkatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iles miild de dachtenwisselingen tusschen de vertegenwoordigers der eleetricileilsmaatscbappjj in wording en de commissie nit den gemeenteraad Worden deze eischen algewezen dan wordt natuurlijk onmiddellgk opnieuw gestaakt verklaarde da secretaria der Tekvereeniglng en hü is vol hoop en verwachting daar de hoeren van I stadhuis heel meegaand zullen zgn Men bluft nu aan den kant der electricileitsarbeiders op de overeenstemming met de kameraden oit de gasbedrgven de spoorwe ibeambten enz om op t eerste oogenblik gemeen zaak ta maken en dus zon de verrassing van gisteren niet meur zjjn dan een voorstel tot de gebeurtenissen van heden Natunrlijk blgft men in handels winkeliersen njjverheidskringen ongerust en hebben de voorstanders van losmaking van de tirannie der vakvereenigingen groote medewerking Het kan zijn dat de Tribune voor het plan van een gedeeltelp ouderdomspensioen ons gisteren kortelgk over geseind inlichtingen uit de eerste band beeft gekregej en dat dus het voorstel van minister Asquith zal neerkomen op wat bet blad meedeelt Maar het geeft ziJn ontwerp slechts ais een redelijke onderstelling van wat het plan van den minister wezen zal Daarbg kan de rede die Asciuith bj de beraadslaging over het adres van antwoord gebonden beeft en wjj destijds weergegeven hebben tot richtsnoer hebben gediend De Tribune redeneert dan aldus Het aantal menschen die thuis van de armbesturen onderstand genieten kan op 600 000 gesteld worden ruim genomen zullen daarvan een 100 000 bet geheele jaar door ondersteund worden dus geheel armlastig ign schoon dan niet in deze mate dat zij in de armhuizen opgenomen moeten worden Oesteld dan dat die 400 000 een pensioen van f 1 20 in de week noodig hebben dan zouden de armbesturen de bestuurderskoaten blijven dragen en nog f 120 in de week voor het pensioen bijdragen De schatkist zon dus zorgen voor f 3 in de week en daartoe f 62 100 000 noodig hebhen En over zoo n overschot rekent men heeft de minister wel te beschikken Dit zou in elk geval slei hts een begin zijn en verdere plannen zouden van andere be ginselen uitgaan met name de pensioenen losmaken van ds armbesturen Ook zon een groot aantal menseben te platte lande onafhankelijk ook van pensioen gemaakt kannen worden wanneer hun land ter bebouwing wordt gegeven Gisteren vroeg in het Lagerbnis Clynes Christiaan nam een der flacons uit een F nog niet gesloten mandje liet er het licht in spelen en beval een der meesterknechts bet fleschje te openen Daarop nam hij een proelglaasje vulde het tot op twee derde onderzocht bet aroma en bracht het vervolgens aan zijn lippen HQ ledigde heit langzaam slurpend zooals het behoort bij een proeldronk Het sma ikt zeer goed t zeide hiJ Ja mijnheer antwoordde de directenr wij hebben ditmaal onszell overtrollen Niet één firma kan tegen ons concurreeren Hoe heet het nieuwe merk t Abricotine Het beste likenr aangenaam maagversterkend en onschadelijk Christiaan glimlachte onwillekeurig toen hij deze reclameacbtige aanprijzing vernam Bevat het dan geen alcohol f Daarzonder gaat het natuurlijk niet maar het bevat ook badiaan dat de uitwerking van den alcohol neutraliseert WiJ vargiltigen dus onze eliJuteele slechts half I merkte Christiaan ironisch op Was het soms ook Abricotine waarvande portier en de veldwachter gesncept hebben t Ik heb ze beiden stomdronken gevonden W rdt Titvolgd