Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1907

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tres HONIIIHI IJKE FABHIKHKN Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk S er en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere ülploma Parij 1900 Sege Gouden Medaille Üg Patent H Stollen tmttalD imam nliikr Warnung I tiMttmm werthtotn Jtachahmunam If m lluUufiMmuiiunÊltt êchnrfen H SUUm mrmim IrKl Kkr In mUm tHanttMnmlm k 1 tmm ntêr Hekel ff MtmMêMI KmtMnfi m I 3S IVvMMni imr Zra Me mM art P m I Bestrijding van Bloedarmbede BleekEaoht Malaria Binnenkoorts Algemeeaa Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust De Echte EINADRUPPELS van Dr DE VRIJ Iragen builen op de roode doos den naam tfANNINü Hen lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaars f 0 76 Ook rechtitreeki en franco van de fabriek tegen intending van postwiMel 4 f O 75 Cbemisohe Fabriek tran Dr H NANNING den Baas Vnagt overal Dr H MAMUHIC KIWITSrAUt f l erllterfl eh p r llt rfleBChro 0 Cepenscerzeksrind lllaatscbappij 3 orclrccht SMMflga I D rdr M OMtrkM In M73 maatfcbappcliitt Kapitaal veiUckcnd i 2 0 0 0 0 j UnwOm Bedraa rMiia M arilllsM lUnm ruiia Ml nti u n arbeldersalgeraardigd of de regeering niet kon beletten dat er nit Kngeland arbeiders naar Hambarg worden gebracht om daar takers te rervangeo De eerst minister antwoordde dat hg niet wist hoe dat gebenren zooEr is geen middel arbeiders te verhinderen buitenlands werk te gaan zoeken Het Serrische Klooster Chiliandarion op den Munt Athos een der rijkste op dien heiligen berg dat door Servische monniken wordt bewoond wilde het groote landgoed Soefoelar in de baart van Polygires op het schiereiland Cbalkidice koópen Naar men zegt wilden de monniken er een nederzet ting van Serviérs vestigen Maar het Griekscbe klooster Vatopedi eveneens op den Mont Atbos wist de Serviërs voor te zgn en het zeer vrachtbare landgoed te koopen voor 9500 Tarksche gondlira s Ongeveer i 104 000 Tot eiken prgs wilden de Orieken beletten dat de Serviërs zich op Cbalkidice lestelen Verspreide Berichten Fbiskbuk N Een commissie nit de electriciteitsarbeiders te Parjjs heeft den elsch gesteld dat afge vaardigden der arbeiders toegelaten znlien Vrorden by de onderhandelingen tnsschen de meenteraadscommissip en de vertegenwoordigers van de te stichten maatschappij voor het electrisch bedrijf ten einde de belangen der arbeiders daarbjj te bepleiten De secretaris der vakvereeniging verklaarde aan een berichtgever dat ingeval van een verwerping banner eischen de arbeiders opnieuw zonden gaan staken DUITSCBI IND Het Berliner Tagehlatt ijvert voor het plan om in 1913 wa ineer Wilhelm II 25 jaar aan het bewind zal zijn een wereldtentoonstelling te honden in Berlgn Buiten Berlijn heeft gisteren een dnel op pistolen plaats gehad tnsschen een kolonel der infanterie en een apotheker De officier werd doodelijk gekwetst de ander bleef ongedeerd s Middags overleed de officier de oorzaak van het dael ligt in het dnister ExaiuicD In antwoord op eeh vraag van een lid der arbeiderspartij verklaarde de eerste minister gisteren in het Lagerhnis dat hg niet wist met welke middelen hü zon kannen verhinderen dat te Liverpool 2000 sjonwerlleden werden ingescheept voor de Hambargsche haven waar de bootwerkers weigeren nachtarbeid te verrichten Itilie Naar men weet gaat de koning in April Baar Griekenland Als steeds bij voorgenomen reizen van den Italiaanschen vorst komt na weer het bericht nit Amerika dat een individu zich daar naar Europa heeft ingescheept met het doel een aanslag te plegen op het leven van den koning Rdsl xd In ds couloirs van d doema veroorzaakte het nog al opzien dat de president Golowin teeds vergezeld wordt van een rits politieagenten Dezen hebben nu in opdracht gekregen hun taak de bewaking van Golovrin s lersoon zooveel mogelgk onopgemerkt te verrichten Een Jongetje van 10 jaar heeft te Potersburg hg t spelen in de sneeuw niet ver van het polytechnisch instituut een bom gevonden hy waarschuwde de politie die na cenig onderzoek nog tien andere helsche machines onder de sneeuw ontdekte Cbika De minister van justitie heeft de voorstellen van den onderkoning Tschoe Foe strekkend om voortaan het verkoopen van vrouwen en kinderen als slaven te verbieden aangenomen BINNENLAND Prins Hendrik en zyne moeder brachten heden per auto een bezoek aan Haarlem alwaar zg de gasten waren by den Commissaris dor Koningin mi G van Tionhoven In den ochtend werden bezichtigd de mnsea en de oudheden ten stadhaize alwaar de burgemeester aan de groothertogin een bloemruiker aanbood vervolgens de Groote Kerk en het gebouw van het KlJk archief In de kerk werden het Oud Wilhelmus Die Wacht am Rhein Hallelujah van HItndsl en Ave Maria van Baoh Goanod door den organist Ezerman aitgevoerd Waarschynlyk zal ook Teylers Haseam en de Prinseasekamer in het Koloniaal Musenm worden bezocht Gemengfde Berichten Men Hcbryft aan de Avp H t wu vfrleden week Maandag i eerat dag dat de briefjes der Staatsloterg voor de trekking die Maandag 25 Maart begint werden uitgegeven In Amsterdam was het toen zoo n stormloop naar de kantoren der col lectenrs dat de politie de orde moest bewaren om den steeds opdringenden drom van koopers vooral in den omtrek van Bokin Dam Warmoesstraat te stniten Twee dagen later was bg geen enkelen collectenr meer een briefje te bekomen En nu dacht men nog wel eens aan inkrimping van het aantal loten I Op de de Wittenkade te Amsterdam sprong een meisje in overspannen toestand te water Hare moeder sprong haar zonder aarzelen na maar de belde vrouwen bevangen duor htit konde water zouden waarschynlgk verdronken zgn indien niet twee mannen zich gekleed te water hadden begeven rn haar tgdig hadden gered D9 beide drenkelingen werden ter verpleging naar liet Binnen Gastbais gebracht N V d D i Oisterenochtend heeft op d rivier voor Dordrecht een droevig ongeluk platts gehad De 21 jarige Abraham van Dissel in diensi van de firmu Luyten aan de lüonen Lalkhaven aldaar was gisterenocbtend 7 nar met een gzeren rotiiboot geladen met bonwmaterialen naar du Groote Lindt vertrokken De lading die ongeveer 1300 kilo bedroeg terwyi het vaartnig er zeker 2500 k 3000 kon bevatten was in het midden opgestapeld en schgnt door de beweging van het water te zgn overgezet met het gevolg dat de boot begon over te hellen en water scl epte Even benoorden de eerste boei heneden de spoorwegbrug over de Gade Maas onder Zwgndrecht sloeg een golf in ié boot met het gevolg dat deze volliep en zonk De schipper van een op stroom voor a ker liggend vaartuig zag het ongeval en Snelde op het geroep van den drenkeling terstond met zyn roeiboot te hnlp om vau D die zich nog eenigen tgd boven water wist te honden te redden maar op bet oogenblik dat hg dezen bereikte verdween van Ü in de diepte en verdronk Zyn vader die hem even te voren nog bad toegewuifd toen hy uit de Kalkhayen vertrok ging terstond na het vernemen vai het gebeurde met een vlet uit om het Igk te zoeken maar vond alleen de pet van den verongelukte Deze was eerst een paar maanden geleden gehuwd en woonde aan de Hellingen No 106 aldaar Zgn Igk is vermoedelgk gisterenmUdag terhoogte van de Gnanofabriek te Zwyiidrecbt gevischt Dord Clö Toen gister middag de praktizgn J v C een man van 62 jaar wonende in de Haveniersstraat te Rotterdam in beschonken toestand door die straat bg de Warmoezierstraat liep waar jongens bezig waren den besehonkene in de maling te nemen wilde de kastelein W H van der Heyden wonende in de Warmoezierstraat 75 dit ziende den besehonkene tegen de longens in bescherming nemen ea ging daarom naar van C toe om hem mede te nemen naar een stal in de Hovenierstraat en hem daar zgn roes te laten uitslapen Deze zeker de bedoeling van van der Heyden misvattende en wellicht denkende dat deze hem te Igt wilde haalde zgn knipmes van een fgn geslepen punt voorzien alt den zak opende het en stak dit den kastelein in de borst Van der Heyden hoogst ernstig verwond zalite op de straat ineen werd door burgers opgenomen en naar huis gedragen Steeds bedenkelgker werd zgn toestand zoodat bg den glings gewaarschuwden commissaris van politie den heer L J C Ynyk die met den inspecteur den heor J Postmus in van der Heyden s café kwam door bloedverlies verzwakt nauwelgka op zyn vragen kon antwoorden Af entoe verloor hg zgn bewustzyn Uit het verhoor van verschillende getuigen bleek den heer Vnyk overigens al zeer spoedig op overtuigende wgze dat niemand anders dan de dronken zaakwaarnemer J v C den doodelgken steek heeft toegebracht Wegens zgn bedeukelgken toestand zoodra mogeiyk naar het ziekenhuis gebracht overleed W H v d Hoyden reeds een uur na zgn aankomst aldaar De zaakwaarnemer J v C door de politie gearresteerd is naar het politiebureau in de Meermansstraat gebracht en daar voorloopig opgesloten in de eerste plaats om zgn roes uit te slapen Het met bloed bevlekte mes waarmede de doodelgke steek werd toegebracht is in beslag genomen Even v6or het sluiten van de Znidafrikaansche tentoonstelling Dinsdagmiddag kwamen er vyf of zes mannen afzonderlgk binnen Terwgl enkelen hunner de aandacht van de bewakers en de politie bezig hielden greep een der mannen het glazen kastje waarin goud in baren lag stopte het onder zgn jas eu een paar dames die in de nabyheid stonden wegduwende snelde hy naar den tohtwaitgaDg Het goud heeft een waarde van 1600 pond sterling het behoorde tot bet eerste goad dat in Beetsjoeanaland gevonden werd Van den dief is geen spoor te vinden De Berlin en de Hoek BIgkens de Handelingen der Tweede Kamer is door den heer van Kol de volgende vraag aan de Begeeriog gedaan Erkent de minister van Landbouw enz de wenschelgkheid om een onderzoek te doen instellen in verband met de schipbrenk van het stoomschip Berlin op den Hoek van Holland naar de volgende punten Welke voorschriften waren aan den kapitein gegeven voor het binnenvaren in verband met den maildienst t Hoe waren de omstandigheden waaronder deze ramp geschiedde en welke waren de middelen tot redding van de schipbreukelingen toegepast Waren de aard en de hoeveelheid der aanwezige reddingsmiddelen en daarbg be hoorend personeel voldoende en zoo neen warden er dan maatregelen genomen of beraamd om daarin verbetering te brengen al of niet in overleg met de andere daarbg betrokken departementen Het antwoord is door den minister schrifteiyk gi geren Het luidt BIgkens mededeeling van de firma Hndig en Pieters te Rotterdam hebben de gezagvoerders der mailbooten van de Great Eastern Railway Company geen bgzondere instructies voor het binnenvaren bg den Hoek maar wordt het aan hun zeemanschap overgelaten de noodiga voorzichtigheid in ach te nemen De omstandigheden waaronder de ramp plaats had zgn bekend voor zoover zg ooit bekend zullen worden Het schip werd door zwaren storm en hooge zee op het Noorderboofd geworpen Of aan boord op bet kritieke oogenblik iets aan het roer of de machines heeft gehaperd is niet bekend geworden maar ook zonderdergelgke bykomende omstandigheden is de zaak zeer goed te verklaren vooral voor betrekkelgk weinig diepgaande schepen als de Harwichbooten zyn De middelen tot redding die werden toegepast waren bet uitzenden van de stoomreddingboot President van Heel en van de zeilen roeireddingboot Nederlandscha Leeuw De laatsgenoemde werd door een sleepboot uitgesleept doch het bleek haar spoedig dat zg bg do bestaande omstandigheden niets kon uitrichlen Aard hoeveelheid en personeel der aanwezige reddingsmiddelen kunnen als voldoende worden beschouwd De stoomreddingboot het eenige vaartuig dat tydens het hevigste van den storm iets zon hebben kunnen uitrichten is de eenige op het vasteland van Europa alleen in Engeland zgn er ook twee dl drie in gebruik Een groot ongeluk is het geweest dat bet ankertouw van deze boot afgesneden werd op eenig scherp voorwerp dat zich op den bodem der rivier bevond Was dit niet ge beurd of was het schip wat later doorgebroken dan zouden ongetwijfeld een aantal menschen gered zgn Het schip brak echter juist toen de reddingboot haar nieuwe anker aan boord had en weer uit ging stoomen Don volgenden dag toen de storm iets in hevigheid was afgenomen werden de nog levende schipbreukelingen gered door twee jollen van het loodswezen waarvan éih gesleept werd door de stoomreddiogboot terwgl de andere kwam van hot stoomloodsvaartnig Hellevoetsluis Dergeiyke vaartuigen zyn steeds ter plaatse aanwezig Middelen om gemeenschap met een gestrand schip te krggen zgn in ruime mato aanwezig Voor gemeenschap met den af n er twee mortieren en een vuurpyi tpestel floch deze konden in dit geval geen ii f8sf oen omdat het schip te ver van den wal nt Bovendien is er een lyngeweer op driejroet om van het hoofd af te worden gebruikt doch dit kon door de zee die over beloofd sloeg niet worden uitgebracht t cwyi in de stoomreddingsboot een geweer aanwezig is waarmede gemeenschap verkregen werd doch waarvan de Ign weer slipte toen het ankertouw stuk was Aan materiaal is dus geen station ter wereld beter uitgerust en ook het personeel is ten volle voor lyn zaak berekesd Door den minister worden geen maatregelen noodig geacht om in den aard en de hoeveelheid der aan den Hoek van Holland aanwezige reddingsmiddelen of in het daarbg behoorend personeel verbetering te brengen Overigens is bet den minister bekend dat de Staatscommissie benoemd om te onderzoeken op welke wgze een van Rgkswege uit te oefenen preventief toezicht op koopvaardgschepen en zeevisschersvaartuigen ten einde scheepsrampen zooveel doenigk te voorkomen ware in te richten in de door haar ontworpen bepalingen een voorschrift heeft opgenomen volgens hetwelk schepen boven de 200 ton bmto inhoud een middel moeten hebben om reddinglgnen te schieten ter beoordeeliog van de ambtenaren van de sabtMuaa vu di nhMpTurtlnipMtia D voorstellen der Staatscommissie worden door den minister overwogen Maandag tusschen 4 uur en half 5 is op het terrein der jamfabriek onder Prinsenhage een drama afgespeeld Sedert geruimen tgd hadden C v D en Anna G kennis aan elkaar Maaar Anna scheen tot t inlicht te zgn gekomen dat van eei huweiyk met v D niet veel kon komen omdat hg niet veel verdient en er weinig vooruitzicht bestaat dat dit veel verbeteren zal Eu dit bracht haar tot t besluit de verkeering maar af te breken Zondag gaf ze v D den bons De jongen zocht zgn troost by een borrel en dat werd noodlottig voor hem Baloorig nam hg aan de yzergieterg waar hg werkzaam was zgn ontslag en verzocht t loon te mogen ontvangen dat hg nog te vorderen had Dit enkele guldens werdhem uitbetaald en v D ging aan den borrel In den namiddag begaf hg zich ifaar de jamfabriek waar Anna werkzaam is baalde zgn mes te voorschgn en maaktevoor de fabriek heel wat kabial zwaaiendmet zgn mes daagde hg Anna buiten opdat hg ze in riemen zon snyden t werdzelfs zoo erg dat hg met het mes in de hand het terrein der fabriek betrad en razend en tierend het meisje wou gaan opzoeken dit werd hem echter belet dooreenige werklieden werd hg gegrepen hetmes hem afhandig gemaakt en hy aan de politie overgeleverd die hem een poos opgesloten hield tot hg blgkbaar gekalmeerd was I Hg begaf zich daarop naar een winifel kocht een ander mes en ging anderniiaal naar de jamfabriek waar hg aankwam in den Bcbafttgd Met uog eenige meiFjcs 4at Anna onder een Inods haar boterham k eten Hg kreeg ze weldra in I oog en gigg op baar af t Meisje ging op de vlucht V D achtervolgde haar kreeg haar in la loods tusschen eenige stapels kisten te pakken en bracht haar met zgn mes een steek in de linkerzgde toe Toen by haar eèn tweeden steek wilde toebrengen was hn p komen toeschieten en werd v D weer gjigrepen Hoewel Anna Q huilde van pgn tn vryveej bloed verloor bleek bg onderzoek datde tund niet levensnvaarlgk was Haartoestand is echter ernslig I Amsterdam 12 Maart 1907 Volg ns het weekblad van de Commissiejbank Je Amsterdam zyn in de week geein digd 12 Maart door tussehenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courant fondsen 4 pCt Amsterdamscbe Hypotheeki waarborg Maatscbappg 92 pCt i Aand Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederl 10 pCt gest 100 1 Nationale Hypotheekbank 325 Pretoria Hypotheek Maat 104 80 19 160 21 schappij 20 pCt gest Landbouw Mg Qetas Landbouw Mg Melattie Cultuur My Petjangaftn Frëanger Koffie Cultuur Mg Tjiharoes Bahajoe Billiton Mg Eerste Rubriek f 3250 Leydsche Veem 40 pCt BaumwollspinnereiOermania 120 87V inclusief hividend over 1906 180 Mg tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor 4 pCt Oblig Nederlandsche Mar garinefabriek te Weenen 5 pCt Oblig Mg voor Scheeps en Werktuigbouw Feyenoord 101 99 100 27 51V fabriek te Vlissingen 4 pU L Smit Co s Sleepdienst 5pCt Oblig Stoomvaart Maatg de Maas 3 pOt Noord Hollandsche Tramweg Maatscbappg Aand Stoomtramweg Mg Oldampt Pekela 51 Maatsctaappy Buiten Amstel tot eipl V onroerende Goederen Assurantie My tegen brand schade en het leven de 395 Nederlanden van 1845 f 385 Hollandifi Hollandsche fabriek V Melkprod en voedingsmiddel 167 170 4 pCt Oblig Gemeente Apeldoorn 100 Winstbew Amsterdam Serdang Tabak Compagnie f 624 630 Winstaand Koninklgke Paketvaart Maatscbappg f 630 48 44 f 13 99 1 pCt Bew V Deelger Nederlandsch Indische Landbouw Mg Winstaand Suikerfabriek Poerwokerto 3 pCt Pr miensch Hongaarsche Hypotheekb ink 4 pCI Oblig Nieuwe of Literaire Sociëteit 92 I 70 4pCt Oblig Vereeniging tot Chnsteiyke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland Opr aand AmMitam Padaii Com pagai Amsterdam 12 Maart 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commisaiebknk te Amsterdam vermelden wï ü de volgende fondsen GEVRAAGD Aaiid Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 100 pCt i Haarlemsehe Hypotheekband 150 Oranje Nassau Hypotheekb Offerte Residentie Hypotheekbank voor Nederland 90pCt 1 Botterdamsche Hypotheekb voor Nederland Offerte 1 My Helenaveen 105 pCt Cultuur My Kayoe Enak 21 Pre aand Cultuur Mg Maswati 115 Aand 175 150 190 28 50 131 163 97 f 620 97 pCt Oultunr Mg Pagottan Cultuur Mg PeljangaSn Nederl Indische Gas Mg Stoomvaart Mg Triton Vjj Buiten Amstel tot exploitatie van Onroerende Goederen Gondsche Waterleiding My Hollandia Holl Fabriek II van Melkproducten en Voe F dingsmiddelen 8V pCt Oblig Prov Zuid Holland Winstaand Kon Paketvaart My 4 pCt Oblig Zekerbeidstonds v d Onderlinge Levensverzek van Eigen Hulp Bod Bod Bod 285 pCt 110 109 Bod 120 AANGEBODEN Aanè Alg Mg tot beleening en aankoop van met vruchtge I bruik en period uitkeeringen belaste Waarden Finantieele Mg voor Zuid Atrika I Nederlandsch Indische Cre diet en Bankvereeniging Rente Cassa Prefj aand Oosterscbe Hypolheekb Aand Kina Maats Djajagiri Pref aand Cultuur Mg Maswatie Aand Billiton Mg Eerste Rubriek f 3300 Idem ld Tweede Idem f2700 Exploratie en Mgnbonw Mg 20 pCt Bud 60 102 130 Sumatra Serie A Mg tot eipl v d handel in Foto Artikelen v h Guy de Coral en Co Winkel Mg Eigen Hulp 6 pCt Oblig Koninkl Stoomweverg te Ngverdal Aand Maats tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor 4 pCt Oblig Nederlandsche Mar Bod Bod 102 Bod Bod 97 35 70 400 Bod Bod Bod f 640 garinefabriek te Weeaeu 4 pCt Oblig Boek Courant en Steendrukkery v h Thieme Leening 1899 Aand Electra Maatschappy voor Electrische Stations 6 pCt Oblig Scheepswerf en Werk tuigenfabriek Werf Conrad Aand Stoomvaart Mg Nederl Lloyd Stoomvaart Mg Oostzee 4 pCt Oblig Bouw Maats tot het verkrygen van Eigen Woningen Aand Bouw My van Lenneppark Maats tot exploitatie van Bouwterreinen Potgieter Nationale Levensverzekering Bank Botterdamsche Levensverzekering en Voorschotbank Algemeene Verzekering Mg Providentia Verz Sociëteit de Amstel Winstaand Koninkiyke Paketvaart Maatschappy Stadsoieuvrs GOODA 14 Maart 1907 In de gisterenavond gehouden vergadering van de Vrgzinnige Kiesvereeoiging Oeuda werd tot bestuurslid in de plaats van den heer O A van der Want die aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar was gekoten de heer H Knuttel De artillerie instructie compagnie te Schoonhoven zal onder bevel vac den kapitein J E Kriëger van 26 Augustus tot 5 September de legerplaats bg Oldenbroek betrekken De rechtbank te Utrecht heeft H v M 49 jaar wegwaehter te Woerden die als seinhuiswachter gevaar deed ontstaan voor een trein tnsschen Ondewater en Woerden op 24 November gelet op zyn gunstige antecedenten veroordeeld tot een gl dboete van f 5 Aan het gebouw vaa het prov bestuur van Zeeland werd gisteren aanbesteed Het maken van twee paar houten deuren voor de kleine sluizen van het kanaal door ZnidBeveUnd Baming f 13 000 Minste inBChryrer de heer W A Verbrnggen alhier Toot i 10 680 I MAHgTBKHICHTKa Gouda 14 Maart 1907 GRANEN Bij voldoeoden aanvoer en goede Vfftag bleven de prijzen vrijwel onveranderd Tarwe Zeeuwsche 8 35 a 8 50 mindere dito 7 60 a 7 90 Afwijkende 6 50 i 6 75 Polder 6 a 6 90 Nieuwe Zeeawsche a Rogge Zeeuwsche 5 50 a 5 75 Polder a Buitenlandsche per 70 kilo i Gerst Wmter 4 Zomer 1 i Chev her 6 4 6 75 BuitenL voergerst per 70 kilo Haver per hectoliter 4 a 4 60 Per 100 kilo 8 a5 a ƒ 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo ƒ 650 i 7 Kanariezaad 7 50 a 9 50 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad per 50 Kilo i Erwten Kookerwteo 8 50 k 9 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 635 4 6 60 Boonen bruine Boonen 9 50 4 10 50 Witte boonen 4 Paarden boonen 7 20 a 7 30 Duiven boonen 4 ƒ Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 15 4 6 30 Kleine ronde 6 60 A f 7 25 Vesmarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen zeer goed Vette varkens weinig aanvoer handel vrijwel 31 a 34 et per halt K G Biggen voor Engeland weinig aaoToer handel vrijwel 30 4 33 et per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel matig I 05 4 1 55 per week Vette Schapen geen beteekenis Lammerea geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel raatig 6 4 8 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 16 partijen bandel tlauw ie kwal 30 4 31 ade kwal 38 i 39 Noordtiollanache Boter 2297 stukken van KG Handel matig Gocboter 1 35 i 1 30 Wetboter i io 4 1 15 BEÏÏES VAK EOTTEREAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR Siaataleemnqin PoKTDOAL Oblig 3o Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RnsLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azm Japan Obligatien 1899 4 74 74 OoLUMBU Geconsolideerde Bni tenlAidsche Schuld Recepie L 100 1 24Vi HypatAtek Baniun Aandb idem idem 4 90 Pandh Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandh Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO y Pandb Zuid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PremieUminqen buLeiii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverun Hy tot Expl Laan van Meerdervoert 1902 89 Schtepvaart MaaUeliappijen Pand HoUand Gulf Stv Mg 86 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorwgUeningen Italië Oblig Znid Italiaansche Spw lMy A 367 Outvaugeii DE NOÜVEAÜTÉ S IN CostODies talileor en VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Elbnrg Als een bewgs welk een last Je scheepvaffirt van en na r deze plaats nog van het gs heeft dieue dat stoom en zeilschepen op lÉorten afstand van bet havenhoofd daarin zjjo TUtgsraakt Vineheriekiiiten die uit RegenmaBtels wJden zeilen moesten terugkeeren en op beter gelegenheid wachten Een breede gszoom ligt nog langs onze kust Het werk aan da nieuwe Homburg nadert met rassche schreden zyn voltooiing Heden zal de groote spoorbrug over het Noordzeekanaal voor het eerst worden dichtgedraaid om de noodzakelgke steunpunten te kunnen aanbrengen De baan aan de Noordzyde van de brug hoopt men uiterlgk Maandag op hoogte tehebben die aan de zuidzgde blgft deze week nog in rust Vertoonen zich dan geen nieuweverzakkingen dan zal ook aan die zgde heel spoedig de gewenschte hoogte bereikt zgn Hbl Gisterenmiddag vertrokken van Rotterdam per Batavierboot naar Londen een 60 tal Hollandsche emigranten bestemd om zich met ter woon in Canada te vestigen Met de leiding en de zorg voor dit transport heeft het hoofdkantoor van het Leger des Heils zich belast terwgl een van de offl eieren van het leger adjudant Jager de reis naar Canada met de emigranten mede maakt Deze menschen zgn bg aankomst aldaar verzekerd werk te vinden Burgert ijke Stand OEBOSËN 12 Maart Lambertus Anthoniu8 ouders L W P Kersbergen en J Kriek Elizabeth oud B Lammerts en C P Verkaik Jacobus Wilhelmus oud J Hageman en A P Nederberg 13 Johannes Cornelis oud A van Groningen en S de Jong partje Johanna oud J J van der Bruggen en T Goossens 14 Willem oud H Bennis en G Koedam OVERLEDEN 12 Maart H van der Wgngaard 73 j E Nieuwland echtge V in L Alphenaar 30 j W B de Graal 9 m 13 H M Quant 10 m GEHUWD 13 Maart J van Leeuwen en J van Omme C U Brnmessen eu E J van den Berg BeeuwUk GEBOREN Jannigje ouders G van Qqos Willigen en P van Duuren GEHUWD G van Dgk en K van der Star ADVEllTEi TIMN Zenuw en Maaglijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp la den nood het boek I3aad gr© vex AAubeTolen Na ontTBügst van adreaper briefkurtivorit d t boekje franco per post toegezonden dou BOLKPOEL S Uookhan Za tbommol Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 18 MAART 1907 des voormiddags te el uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notar s J KüEMil No 1 Een wieil ehwooiiiijis met TUIN en ruim PAKHUIS daarachter aan de Lange Qroenendaal wgk I no 100 te Gouda Kadaster Sectie B no 953 groot 1 Are 72 Centiaren Het pand waarin sedert vele jaren met gunstig gevolg eene zaak in Boter Kaas Spek on Eieren wordt uitgeoefend is in eigen gebruik en bevat beneden Winkel drie Kamers en Keuken en boven drie Kamers en Droogzolder het Pakhuis dat uitgang heeft naar Achter de Vischmarkt is verhuurd voor f 1 50 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderhouden onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Erf en Grond aan de IJssellaan te Gouda wgk B no 740 Kadaster Sectie A co 4043 groot 1 Are 54 Centiaren Verhuurd bg de week voor f 2 25 Kn No 3 Een goed onderhouden van Gasen Waterleiding en vele gemakken voorzien KOFFIEHUIS met Vergunning EEVEN en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wyk N no 19 Kadaster Sectie B no 624 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning is wordt sedert vele jaren met gunstig gevolg die zaak uitgeoefend Boven terhuurd voor f 1 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vdór den dag der veiling van 11 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Du MUI mi Ml nr iiini Fikmiiiu Der gnHue Krfolg Mn 1 iintm Ftxbmt H üiilU tminim M Mtu lu 99 Nadere inlichtingen geeft NotarisKOEMAN voornoemd