Goudsche Courant, zaterdag 16 maart 1907

SAN6DIN0SB Bloedarmoede en Zenuwzwakle Ik was eene echte ZenuteHjderee De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men my de Sanguino e gegeven heeft Z heeft mij geholpen Na het gebruik van eenige flacons ben ik geheel beter Mej J TEÜMPK Cuypstraat 66 Den Haag Oy die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proef met de S H UINOSE wanneer gg geen baat vindt by Uwe tegenwoordige behandeling Meer dan vierhonderd geneesheeren in binnen en buitenland raden de Sanguinose aan als versterkend tonifleerend middel by zwakte en algemeene verslappingstoestanden Sanguinose kost f 1 50 per fl zes fl 1 8 twaalf 11 f 15 Wacht U voor namaak Te Gouda bU WOLFF Co Westbaven 198 Hoest gii Seliiuik VUQENEONia VIJÖENHONIÖ kost per flesch eeiv Gulden en ie het eenigste middel dat terstond helpt I te verwachten verllaring tsd den minister president Stolypin kort is en een liberalen geest ademt Zg spreekt haar leedwezen er overi uit dat de regeering het land moet bestijren op grond van artikel 87 der staats grondwet en geelt niting aan da hoop dat de nitzonderingstoestand in het geheeli rjjk Sfoedig zal kannen worden opgeheven Tan aanzien van het landvraagstok wordt in de verklaring erkend dat een grondige hervorming op di gebied noodig is welk evenwel niet mag gelijk staan met een gewelddadige vernietiging van het particuliere grond bezit Het is noodig de belastingen die vooral op de onderste klassen der bevolking teer drnkt te wijzigen en door invoering eeneit progressieve inkomstenbelasting gelijkmatiger te verdeelen Ten slotte wordt in de verklaring melding gemaakt van voorstellen over de arbeiders vraagstukken die door de legeering worden voorbereid Del redevoering van generaal Botha eerste miniiter van Transvaal heeft overal een uitstekenden indruk gemaakt en wordt zelfs in mtjnkringen als een waarborg bescbonwd dKt spoedig het vertrouwen der financiers in dcT Transvaaliche zaken zal hersteld zgn Zoo 1de regearing eenstemmig is over het program dat minister Botha aangaf zegt de Times dan zal zij aanspraak kunnen maken op a Ier steun Lord St Aldwijn die in de Kaapkolonie vertoeft zeide in een toespraak te East Loudon dat hiJ zich geen redevoering herinaeien kon waarover hij met meer lot kon sprelten dan die van minister Botha Ed Abe Railey een der leden van de Wati evende Vergadering van Transvaal verklaarde aan een vertegenwoordiger van Bent Br dat hj besloten was zitting tavernen in de Transvaalsche Vertegenwoordiging niet als oppositie man gekomen om kritiek te oefenen maar met den geest van verzoening die Sit Botha s redevoering ademde In een vergadering van de Jobann isburgBche Kamer van Koophandel werd Dinsdag een motie aangenomen waarin goedkeuring Tan den gedachtengang en de plannen van Botha werd uitgesproken Indien hij er in slaagt zeide de president der Kamer die planien uit te voeren kan de Transvaalsche maatschappij hopen op een terugkeer van den vroeiceren welvaart Verspreide Berichten FmiKBUK Em portier van den boulevard Tour Maulourg te Parijs is aan pestpokken overleden waarschijnlijk heeft zijn vrouw de besmtttlng meegebracht uit het militaire hospitaal te Oaincamp waar zij haar zoon bad eiocht DniTScaLiHD Op het hoogland van het eiland Helgoland lal een sterke Zeevesting worden aangelegd Wy hebben gemeld dat een ijverige veldirachter te Nixdorif proces verbaal had opgemaakt wegens het onbevoegd dragen vani nnilorm tegen eenige menschen die in de bnitenlucht de geschiedenis van den kapitein van Köpenick moesten spelen die dan door de kinematograaf opgenomen zou wordsn Voor de rechtbank zijn zjj echter vrijg isprokeu Ale slachtoffers vsn de pokkenepidemie te Hetz zoo wordt gemeld waren menschen Ha niet gevaccineerd waren BELaiK De uitslag van bet referendum over de wenscheljjkheid van invoering van den 8uri gen iverkdag in de mjjneo onder de mijnwerkers in het bekken van Charleroi is dat uitgebracht zijn 25 978 stemmen op enkele na waren alle er voor Balkaü Stativ Er worden tnsschen Servië en Turkije op t oo enbllk allerlei beleefdheden gewisseld die in te Wnenen èn te Sofia met eenig wantrouwen en eenigen najjver worden aangezien De sultan heeft nu zelfs koning Peter uitgenoodigd tot een bezoek in de aanslaande vente welke nitnoodiging gereedelijU is aangenomen De gezanten te Constantinopel hebben dringend aangedrongen op beantwoording hunner nota van het vorige jaar waarin zö openstelling van de vaart door de Dardanellen gedurende den nacht vroegen ZutD AFRUA Er blijken in Zuid Atrida overvloed van kaffers voor de mijnen beschikbaar te zijn loodat de nieuwe Transvaalsche regeering mindi r moeiltikheden hebben zal dan gedacht werd als ze over een maand of drie aan de t rugzending der Chineeien moet gaan denkin BINNENLAND STATEN GENEUAAL K K H S T E K A M E II Vergadering van Donderdag 14 Maart Voorzitter J E N baron Scbimmelpenninck van der Oye Credietwet Oorlog Aan de orde is het wetsontwerp tot voorloopige vaststelling van het VlIIste Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907 Zooder debat cl stemming aangenomeo Vredesconlerentie Aan de orde is het ontwerp tot voorbehoud der bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de toetreding van mogendheden die op de Internationale Vredesconfereotie van 1899 niet vertegenwoordigd zyn geweest tot het op 29 Juli 1899 te s Gravenhage gesloten verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen Zonder debat of stemming aangenomen De vergadering wordt verdaagd tot nadere biieenroeping Het N V d D deelt mede van particuliere wel onderrichte zi de gehoord te hebben dat een poging door mr Gort van der Linden beproefd tot vorming van een gemengd Kabinet eergisteren is afgesprongen Dit sluit intnsschen de mogelijkheid niet uit dat daarpa een eenigszins gewijzigde combinatie tot stand gekomen en thans aan de goedkeuring van de Koningin onderworpen is Slbl No 54 bevat een Kon besl van 20 Februari waarbij met ingang van een nader door den minister van waterstaat te bepalen datum doch niet later dan op 24 dezer zoolang de voorraad strekt nevens de gewone postzegels van èi en 2Vs cent verkrijgbaar worden gesteld bijzondere postzegels van die waarden waarop behalve het waardecijfer het portret van den admiraal Micbiel Adriaensz de Ruyter en eene afbeelding van eene oorlogsvloot in actie voorkomen Zjj z n alleen in het biiinenlandschverkeer voor frankeering geldig tot en met 31 Mei daaraanvolgendii te middernacht Op deze bijzondere zegels zijn dezelfde bepalingen van toepassing welke gelden voor de gewone postzegels Gemeng de Berichten Dinsdagavond laat in den avond omstreeks halltwaalf aur werd de Oeverstraat te Arnhem in opschadding gebracht Vier hoeren van de vlakte onder den invloed van alcohol konden het met elkander niet eens worden Een hunner zekere R moest het ontgelden Van de gelegenheid dat de Oeverstraat is opgebroken werd gebruik gemaakt door zjjn tegenstanders de gebrs S en zekeren S Met veldkeien werd li s hocfd gebombardeerd en daar kon de stakkerd die anders voor geen klein gerncktje vervaard is niet tegen dat was em te bar Spoedig bloedde hg dan ook uit eenige hoofdwonden en zonk in elkaar Zjjn belagers namen hierop de vlucht en lieten hem liggen De gewaarschuwde en spoedig ter plaatse zijnde politie vond R langs de straat liggen bracht hem in de apotheek van den heer H alwaar bereidwillig geholpen werd doch B bloedde zoo hevig dat de brancard mo st worden opgehaald en zgn wonden hij had er vier in het Stedelgk Ziekenhuis verbonden moesten worden Derwaarts werd by dan ook getransporteerd en ter verpleging opgenomen De daders ziJn bekend en er wordt een onderzoek tegen ben ingesteld N Arnh Ct Men schrijft uit Enschedé Eergisterenmiddag liet H De V zich in Enschedé den weg wgzen door den metselaar H H dien hg aan het spoor aantrof Deze leidde hem op een zyweg van de Doorningerstraat viel hem toen onverwachts aan en ontroofde hem zgn geld De politie welke door De V van deze aanranding terstond in kennis was gesteld had spoedig den dader in handen die dan ook door De V werd herkend Het grootste gedeelte van het ontroofde geld werd nog op hem bevonden De dader is in verzekerde bewaring gesteld Chretienni en Louisette zgn uit NedIndiJS waar zg naar zg mededeelen een in alle opzichten geslaagde tournee hebben gemaakt teruggekeerd en reeds te Genua ontscheept In het Engelsche Lagerhuis heeft flarvey de werkliedenafgevaardigde een boekje open dun Tin den dienittyd vu het penoneel van eenige spoorwegen In Jnli waren er volgene ambteiyke opgaaf 58 000 beambten die meer dan 13 uren daags wekten 21 000 meer dan 14 uren 8000 meer dan 15 uren en 1600 meer dan 18 uren En sedert is het erger geworden Harvey wist gevallen waarin beambten 17 18 25 30 en 31 uren achtereen dienst hadden gedaan Een man was er die dertien dagen aaneen gemiddeld 13 uur per dag gewerkt had een andere die twaalf dagen achtereen gemiddeld 15 uren in touw was geweest Minister Lloyd George zeide dat in de laatste jaren de toestand aa t de spoorwegen aanmerkelgk beter was geworden maar hg erkende dat de werkuren in vele gevallen veel te lang waren De voornaamste schuldigen zei hg zgn de Oreat Central en Midland en de sporen in Lancashire en Yorkshire Sommige statistieken zgn verbazend Zoo was er een stoker die op een dag 14 uur werkte en den volgenden dag zonder te rusten 20 oren De maatschappijen verontschuldigen bet met te zeggen dat zy het roo buitengewoon drnk hebben en niet genoeg personeel kunnen vinden Men herinnert zich het door ons aan L en V ontleende bericht over de Uitgeester lotelingen in verbanp met meningitis Daaromtrent meldt thans het N v d D Verleden week schreef het gemeentebestuur van Uitgeest aan den dirigeerenden officier van gezondheid te Haarlem op daartoe gedaan verzoek dat te Marken Binnen gem Uitgeest het gevaar voor bebmetting door hersenvliesrnggemerg ontsteking geweken was dat de buizen voor zoover noodig ontsmet waren en dat de goederen waarmede de Igders in aanraking waren geweest verbrand waren Toch blijkt nu dat de nieuw opgekomen lotelingen van Uitgeest die eergisteren halltien te Haarlem aankwamen terstond van anderen werden afgezonderd en gedurende tien dagen in observatie blgven Hoe vreemd deze maatregel is blgkt vooral wanneer men bedenkt dat Uitgeest een uur gaans van Marken Binnen verwgderd ligt en dat tnsschen beide plaatsen geen verkeer bestaat De lotelingen van Knollendam Krommenie en Assendelft zgn van dezen maatregel vrggesteld en toch ligt Knollendam slecht een kwartier verwgderd van Marken Binnen en werd het Igk van een der Igders indertyd door Krommenie vervoerd om te Assendelft begraven te worden Een der lotelingen voor Uitgeest was rechtstreeks uit Duitschland naar Haarlem gereisd en was in geen weken te Uitgeest geweest Toch is de maatregel ook op hem toegepast Men meldt uit Veendam Vannacht is in de Kerklaan geheel gebrand het dubbel woonhuis toebehoorende aan mej M van wie een vrg groot bedrag aan effecten mede verloren gegaan is Huis en inboedel waren verzekerd Omtrent het gevecht by Kaloepini op 10 December schryft men aan de Javabode uit Makassar Daar er by den kommandant van Adjatapparang en Masenrempoeloe betrouwbare berichten waren binnengekomen dat zich in het henvelterrein ten oosten van Enrekang nabg Kaloepini nog vgandelgke benden zouden ophonden gaf majoor Schtltt aan luitenant Bajetto den last die benden met een detachement te verdryven Nadat luitenant Bajetto van een hoog punt ten noorden van Ranga een overzicht van het terrein bad gekregen bepaalde hg dat een groep van het 6e bataljon te Ranga zon biyven en de Kaloepinivallei in het westen en zuiden door 3 groepen van het 6e bataljon afgesloten zou worden Aan de vier marechaussee brigades onder bevel van Initenant van Ardenne werd de opdracht versterkt zoo gedekt mogelgk naar het oosten der vallei te marcheeren en de daarin aanwgzige vganden onschadelyk te daken of in westeiyke en zuidelgke richting te dryven Bg den opmarsch der vier groepen van het 6e bataljon werden eenige schoten uit de voorgelegen hoogten ontvangen zonder ons eenig verlies te berokkenen Na eenige salves verdwenen die schutters Bg den opmarsch der marechaussees werden eenige kleine vurende benden van de hoogten verdreven Hierby werd een Timoreesche marechaussee door een lanssteek licht gewond Het bergachtige en dichtbegroeide terrein maakte gezichtsverband tusschen de groepen van het 6e bataljon en de mare chausseebrigades onmogeiyk Toen luitenant Bajetto die zich bg een der afsluitende groepen bevond om 10 uur v m een aanhoudend hevig gillen en schieten uit de richting van het oostelgk op een bergrug gelegen gedeelte der kampoog Kaloepini hoorde en daardoor den indruk kreeg dat daar een verzamelpunt van den Tijud wu hetwelk weUlobt door do marechaussees reeds werd aangetast rukte hg met drie der afsluitende groepen daarheen Tot ongeveer 20 M van de westigde der in Kiloepini ontdekte versterking onder s vgands vuur opgerukt bleek dat deze stelling reeds krachting uit het zuiden door marechaussees van sergeant Willems was aangevallen Zg werd nu van het zuidwesten aangetast waarby brigades v n de sergeanten Willems en Verhallen het eerst binnengedrongen De brigade Willems was op last van initenant van Ardenne in westeiyke richting opgerukt en kreeg in open terrein komend dadelgk zwaar vuur van een hoogen bargrug Onmiddeliyk attakeerde sergeant Willems met de helft zyner brigade en verdreef iep vyand die zich achter den wal zgner hooger gelegen versterking terugtrok Daar bet vgandelg k vuur aanhield besloot deze onderofficier den aanval door te zetten na eerst door signalen de aandacht der andoren afdeelingen op s vyands stellingen gevoftigd te hebben Nu ook den wal vermeesterd te hebben en nadat een groot deel der munitie verschoten was deed Willems den aanval op de eigenigke versterking doorzetten Gedurende dat stormen werden hij en een Araboineesche marechaussee doodeljjk gewond In de versterking werden nog 10 vganden gedood 6 geweren veel munitie en blanke wapenen werden b iitgemaakt Door de andere brig ides werden bg den opmarsch vele in hun richting terugtrekkende vyanden gedood In en om de versterking leed de vjand een verlies vnn 69 dooden zgn sterkte zou 160 man hebben bedragen TOON EBXj Huzarenkoorts snccesstuk van 160 Theaters in Duitschland en Oostenrgk werd als laatste Abonnementsvoorstelling in Ons Genoegen opgevoerd Het heet biyspel in 4 bedryven echter nadert het in vorm en inhoud meer een klucht Dat het stuk in Duitschland veel sncces heeft gehad is ons begrypelgk het behoort daar bg de militaire toestaoden beter thuis Wy hebben hier evenwel meer dan eens dergelgke stukken gehad die ons meer bevielen om er maar eens één op te noemen Dnrand en Durend dat stellig geestiger is en waarby ook onbedaariyk en van harte gelachen werd In Hnzarenkoorts is niets wat op een draad voor den inhoud wgst Het is een keten van kwinkslagen en soms rake zetten die wel inslaan en de stemming er tot het einde toe inhouden Toch is t laatste der 4 bedrgven het minste en t slot is er at voor men het nog zelfs vermoeden kan Of Hnzarenkoorts niet amusant was F Wel ja en dat is vooral te danken aan het uitmuntend spel der artisten der Nederlandscbe Tooneelvereeniging die niets onbeproefd hebben gelaten om bun talenten van alle zgden te kunnen bewonderen AVegens ongesteldheid van Mevrouw Post werd de rol van Clara door Mevrouw Ternooy Apel en de rol van Sophie door Mevrouw N van Nienwland vervuld Eerlgk gezegd men kon van deze ver andering niets merken het stuk liep even goed vlug van stapel Ken woord van lof voor de prachtige costnmes der dames en hoeren is meer dag verdiend I Niet minder moeten wg hulde brengen aan de goed verzorgde inrichting van het Tooneel er was blgkbaar moeite noch kosten gespaard om alles goed tot zyn recht te laten komen en dat moeten we ten hoogste waardeeren I Een bespreking der artisten ieder afconderlgk is inderdaad overbodig want allen hebben gedaan wat ze konden om het succes te verhoogen I Er is dan ook hartelijk gelachen en gejuicht De heeren van Warmelo als BrSckman en Ternooy Apèl als Nippes hebben ons byzondor vermaakt door hun koddige grime en leuke zetten i Aan t einde werd aan Mevrouw van der Horst T d Lugt Melsert een prachtige corbeille de fleurs aangeboden stellig als bewys van dankbaarheid voor alles wat zo in de 4 voorstellipgen dezer Vereeniging heeft gepraesteerd I Een woord van erkentelgkheid rest ons nog aan t bestuur der Sociëteit dat ons in de gelegenheid stelde ook van de artistieke voorstellingen van dit gezelschap te genieten I Stadsnie aws ÖOÜDA 15 Maart 1907 Tot de Rgkbnormaallessen alhier yn toegelaten Voor de 2e kl J Hogeadoorn van Gouda Voor de Ie kl 0 Dykihoorn A Schuling A H B Lapoutro J F A Knster Louise Begeer Tryntje W de Jong Batje de Koning Marie J T d Paaaw allen van Gouda P Baas van Stolwdk en M Morkns van Pspakop Afgeweten 1 Maar men ons mededeelt znllen de veilingen aan de groentenmarkt de volgende week weer plaats hebben s morgens en wel Dinsdag Donderdag en Zaterdag te zes uree De Commissaris van Politie te Deventer brengt ter kennis dat hg zeer ontraadt onderhandelingen aan te knoopen met het zoogenaamde Eerste Nederlandsche Controle Bureau Piëtaa ook wel genoemd wordende Geldersch Plaatsing en Intormaliebnreau voor vrouwelgk en mannelgk personeel gevestigd ten huize vap den fabrieksarbeider A J Weber Syzenbaanplein 2 te Deventer Een ernstig ongeval heeft in Schuacht te Lekkerkerk plaatsgehad De landbouwer C Van der Laan zou met een wagen geladen met lynkoeken van zyn stoep afrgden nam daartoe het paard bg den kop doch legde geen remketting aan Halverwege kon hy den boel niet meer hondon en nu ging het in vollen gang naar beneden met het treurig gevolg dat Van der Laan met zyn band tnsschen den boom van den wagen en de denrsiyi beklemd raakte Met geweld heeft men hem uit zgn benarde positie moeten verlossen De hand is geheel stuk ScBooiraovïs Op Woensdagavond trad op in het Nutsgebouw als spreker op een der Volksbgeenkomsten de beer Westbroek uit Stulwgk De stampvolle zaal was zeker voor den bekenden declamator een vleiend bewga hoe zgn kunst op prys werd gesteld Van acht uur tot over elven wist de spreker door afwisselenden ernst en luim zgn publiek te boeien te doen lachen en weenen Gedurende de pauze werden 40 Rembrandtplaten onder de aanwezigen verloot wat voor menig gezin een aangename verrassing bracht ËÖÖDË KIIUIS Bulpvr Comilé Mdding Gouda 1906 1907 Aan leden en belangstollenden geeft het bestuur van het Hnlpvr Comité van het Nederl Roode Kruis afdeeling Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende over het vier on derligste dienstjaar De belangstelling van vele leden mocht weder worden ondervonden waardoor met de bedeeling aan zieke hulpbehoevende stadgenooten kon worden voortgegaan Het bestuur tracht telken jare het getal leden dat door vertrek naar elders of door overlijden Is verminderd aangevuld te mogen zien en mocht ook dit jaar daarin slagen aanbeveling door leden wordt door het bestuur zeer gewaardeert De blgvende belangstelling van vele leden ook die der leden buiten de stad is zeer weldadig en blgft hoogst welkom Met weigemeenden dank wordt gaarpe melding gemaakt van de volgende giften welke mochten ontvangen wjjrden als naar gewoonte met opgave van tyd plaats en bedrag In April 1906 uit Gouda 2 linnen lakens 10 Mei 1906 inhoud der 10 geplaatstebosjes alhier f 12 20 26 Oct 1906 uit Gouda de zoo belangrgke gift k f 200 11 Dec 1906 van belangstellende dames alhier 12 soepiysteo In Januari 1907 door Ds ten Bosch van N N f 1 13 Februari 1907 uit Gouda eene gift k t 1 mei een deken en een gebruikt jongenspak Gaarne brengt het bestuur openlgk aan leden en belangstellenden den weigemeenden dank Uwe gewaardeerde gaven en contrlbutiën hebben weldadigen steun gegeven om te knnnen voortgaan met do gewone bedeeling mede den dank aan h h uitgevers der Gondsche Conranten voor de welwillende opname van het verslag Op aanvrage van H H Geneeskundigen werden 165 zieken voorzien van versterkende middelen Aan hen werd uitgereikt 28 Kilo vleesch 5075 Liter melk 618 Eieren Door de vier bestuurderessen werden in gebruik gegeven waar noodig ziekestoelen ringknssens enz De rekening is nageiien en goedgekeurd door den heer J J Montgn Notaris en mevronw Jongenburger van Walsem 9 Maart 1906 werd aan bet bestuur van het HoofdCoaité het gewone bedrag door de penningmeesteresae overgemaakt 12 Maart 1906 werd het verslag aan hetHbofdComité en de ledeo buiten de stad Tenonden In Mei 1906 is den ontvangen staat voor het jaarverslag ingevuld aan het HoofdComité overgemaakt Oeregeld ontvingen wö de gewone berichten en verslagen welke met belangstelling door hel bestuur werden gelezen Met vertrouwen en aanbeveling meeuen w OU T nltg oTti tut Tier en dertigite dienstjaar te kunnen eindigen onder aanbeveling van elke gift hetzg in geld oud linnen stoelen of gebruikt beddengoed Beleefdeiyk in herinnering brengende de zoo laag mogelgk gestelde contributie jaarIgks minstens f 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J tes BOSCH ScHOtiEBS Presidente Mej N J SCHELLING Penuingmeesteresse Mej C SaLTZER Secretaresse Mej J M SaLTZER Bestuurslid Mej E C DE BACKER Mej A M VERGEER Mej P W ïAS AMEROM FOSa EB IJBT r Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Maart niet zgn kunnen worden nitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven A Blanken Arnhem R Rarabonnet Gonda J Borst Rotterdam N va Riel Haag J G van Geer Leiden S Romegn Wormerveer Briefkaarten A Oppinga Amsterdam E Smith id Schagen Gouda A Verboom Rotterdam Briefkaart Buitenland Ch Hach Bnichstr 18 f NoTi Aan de afzenders wordt aanbevolen hnn naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarheid aan hen knnnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQUIN BEÏÏES VAK ROTTERDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBB StaaUUentnijin PoRTUoAL Oblig 36 Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59V RnsLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 i Aziis Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLUKBiA Geconsolideerde Bni tenlandsche Schnid Recepis L 100 1 24i u Hj pot ieekSanktn Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 a Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid HoU Hypb 499 andb Ie Algem Groninger SoheepsHypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb i i 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Premieléeningen bKLem Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diverien My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Schetpvaart Maatsehappijen Pand HoUand Gnlf 8tv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 Spoorwegteeningen TALIE Oblig Zuid Italiaansche SpwlMg A 367 Ontvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Goslumes tailleur es RegeDmantels VERSCHEIDENHEID De Scilly eilanden ten Westen nog van Engelands znidwesteiyken uitlooper een vooruitgeschoven post van Europa in den Atlantischen Oceaan die de westerstor men nit de eerste hand krygen maar ook nog besproeid worden door een zwaai van den lauwen gelfstroom de Scilly eilanden staan vol onder de bloemen Gisteren zyn er op de Londenache bloemenmarkt zooveel narcissen vandaan gekomen als men zich niet herinnert er ooit op een dag ontvangen te hebhen Te Penzance dicht by Engelands uiterst zuidwesten waren ze geland en een exiratrein van 25 wagens bracht ze naar de hoofdstad Het waren twaalfduizend kisten met narcissen van allerlei soort Dej Londenscbe markt werd er haast mee overstelpt Een aandenken aan de ramp aangeboden aan Prins Hendrik De heeren Cohen en Minnigh terra cottafabrikanten te Amsterdam hadden tot Z K H Prins Hendrik het verzoek gericht hem een aandenken aan de ramp van de Berlin te mogen aanbieden Daarop is naar het Hbl meldt een gnnstii antwoord ontvangen en zoo zal in de volgende maand den Prins worden aangeboden een hulde aan Z K H en de overige redders een beeldgroep ontworpen door den heer W B IJzendraat te Hnarlem Op het voetstuk zgn reliefs aangebracht waarop personen die bg de redding op den voorgrond traden worden voorgesteld Predikbeurt bl de Hemonstrantsobe Oereformeerde Oemeente alhier Zondag 17 Maart s morgens 10 uur Ds A KAREL HORST Lochem AÜVKilTi Tli Zenuw en Maatflijders vordt Dit orertait ing ala een werkeljjke halp io den nood het boek aanberplen Na ontraiigab van adrea per briefkaartivorit d t boekje franco per post toegezonden door BOLKFOEL S Hookhan Za tbommol ta Ik leed aan de maag en was altyd zwak maar na het gebruik van nwe Sanguinose voel ik my reeds veel beter en sterker zoodat ik myn werk nu weer grootendeels kan verrichten Mej P COENBLISSE Wilhelminadorp Nov 1906 Bg herhaald gevoel van onervermoeidheid en keortsaehUglietd heeft bet gebruik uwer Sanguinose my menig malen goed gedaan Mevrouw RAHDSEN Arnhem Ondergeteekende verklaart volkomen genezen te zgn vhnduUelingen door het gebruik van zes flacons Sanguinose Mej M BUNSCHOTEN Den Haag Bysw straat 101 Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen aUe een rgiiiie sorleering roorhet AaonemeD in het Noord Bra olsch Schoen ep Laarzeomagazljo KLEIWEG E 36 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatién en aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkryghaar by PEETERS Jz Ltl op tttehtt ên kmltlrtmi Victoria Water Cieregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon luiver plantaardig licht verteerbaar snel wel kend middel tegen Ruim zeventien jaren was ik bg een doctor aan huis werkzaam al die jaren leed ik aan ontzettende hoofdpijnen door bloedarmoede en zwakke zenuwen Myn docter gaf mg allerlei soorten van staal maar niets hielp my Thans kan ik n verklaren dat ik door de SANQUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die my jaren lang als een llgderes gekend hebben Mej E J BRIËDÉ Van Brueghelstraat Den Haag