Goudsche Courant, maandag 18 maart 1907

1 So 10385 Maandaff 18 Maart 1907 45ste Jaargang ftOMCHE COIMMT JSieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Teletai n No 8t De Uitgave dezer Cpurant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tdefraii aia ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot l uur des midd HUIS TE HUUR Uemnhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keoken drooge Keldfi flinke Tuin Voorzien van Gas en Wat rleiding Te bevragen B 89 Openbare Yerkèoping TE GOUDA op MAANDAG 18 MAART 1907 des voormiddags te elf nren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN ViH No 1 Een WISSEL EN WOONEUIS met TUIN en raim PAKHUIS daarachter aan de Lange Qroenendaal wgk I no 100 te Uonda Kadaster Sectie B no 953 groot 1 Are 72 Centiaren Het pand waarin sedert vele jaren met gnnstig gevolg eene zaak in Boter Kaas Spek en Eieren wordt uitgeoefend is in eigen gebruik en bevat beneden Winkel drie Kamers en Keuken en boven drie Kamers en Droogzolder bet Pakhuis dat uitgang heeft naar Achter de Vischmarkt is verhuurd voor f 1 50 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderhouden onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Erf en Qrond aan de IJssellaan te Oonda wiJk R no 740 Kadaster Sectie A co 4043 groot 1 Are 64 Centiaren Verhuurd biJ de week voor f 2 25 En No 3 Ken goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien KOFFIEHUIS met Vergunning ERVEN en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N no 19 Kadaster Sectie B no 524 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning ia wordt edert vele jaren met gunstig gevolg die laak uitgeoefend Boven Terhunrd voor f 1 per week Ta aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v 6r den dag der veiling van 11 tot 2 uren n op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN Toornoemd ÊËmmVMTHËÏ eu wardt verzocht op t HEKK te letten UIT nn Uaouus vm M lUVËNSWAAY ZONEN QOBINOHBH Deie THEBEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt IwM n wn Aa2 en em Nid ont met vermelding van Nommei er KPrjjs voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Ziofa tot de oitvoeiiDtf van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL Toorueen J BREEBAART Li Onnavolgbaar liin thans door nieuw gevonden toepassingen onze l Uecert geiehUAerAe PortretteH felutureHogaerti Zj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boxtel a BOOABBI Jb Co Agent voor GODDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen ta beiichtigen zgn Qendt Dnk vu A BRINKMAN Zn I aematogeeni Poe iervorm is het penigste helpend middel tegen Hloeaarmoede HleekmucM Xeuummuiakte Moofaptlueu miapelootkeM OnmackUu Wermagertmg en yermtniUrlHg Oer Uekaamtkraektrn aematogeen in Poedervomi heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige iabrlkaoten H N v SGHAIÜ Co Den Raag Verkrngbaar by Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nituwerierk ad IJuel k ï VAN ZESSEN Schoo tlmin B v WIJK P W EDE ihuUvattr A SCHEEB Baattreckt K VAN DEB HEIJDEN Remmjk P v d SPEK MoercapeUe D i o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN r d HEIJDEN Waddingiveen P A diGROOT A ua JONGH OudeaaUr J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKEB Bentchop WAABSCHUWINQ Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het klonstnSancta Paulo AbdU bestaat niet dut Siroop van geenerlei waarde Probeert BLUYSSEN S lloombolcr lllélaiige § Margarine HorOe en Thee en ge blijft er bij Beslist goedkoopste Kwaliteiten in aanmerking gcnomem in prachtige Cadeaux 143 eigen iiinkel § Het Wapen van Asten TG GOUDA WIJD8TR4AT 1S7 Prijs fijnste ROOUboter thans 75 c met Cadeau Gebrfb StoU werck s Chocolade en Cacao DaoiMtige dear i aieu wt uitvindingen p iaa 3tainaal gebied verM l4c iUbritatle m ntjuttend gebruik ran fijiw ao fijnste grmvlstollea garaodeerei iet erkruiker van Stoüwerck s Chocolade en Cacao ean aaabeveiesswaardig hbrikaat nauvkeurig beantwoordend au itm WmxiA dat tcap Eükotten Dt ma behaalde 87 Brerets als HoncTertucier 44 Eere DipIoma B gouden enz MedtUlrs een bewy van uitmontoid Qjs bfariïaut Keeda 1871 aebreef de Aecademie natianal daFaria Nona Toua ddeamoiu ona üadcUle d r ynmlère dwrue an eonalMratloii Oa TOtr axMllaat tabrloatlon da Ctaooolat bonbona vaiUa sta a MBwtrck a bbrikaat is verkrijgbaar bij U H CunfiseoTS Banketbakkew M m HemiaalvtiteceQwoordiger Toor 2 ederlaiHl Miu Hattenalodt Amsterdam Kalverstraat 103 ADVERTMTlElf in aUe Couraiiten worden aangenomen door Ket AdverleaUe Bureao vao i BRlNkNAN ZOON M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 la t ruimst voorzien van GASORNAfflENTEN ia elke itul van de eerste fabrieki n teg ii concarreerend prijzen Aanle ger tio Gas Water Spreek Blur CD Ëleotrische geleidlogeo Wie van goed licht hondt wende ziili naar bet Ooudêch Verllehtlng Magaxljn DE AVONDtSTCR daar alles door bekwame fitter verricht wordt Xleaw unorertrollen Irof Dr Liebors wolbekend i lIW £aACHT U 3a lAliecD echt met Febrielumnk tot voortdurende radicale tn zekere genezing van alle zeIN de meest hardnekkige xenuu Kiekten ooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leef u 1 Ca e i enezing van elke zwakte Bl ir lacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Uaagpijn slechte spBSvertering Onvermogen Impotenz Pollutions enz Uitvoerige prospectassen iLjifcr iMch a l 11 SV dubbele eifli Czu Bottsr lul 11 I Cenfn IDepSt Mstlh d Veijte Zaltbomn J p li M CUbau h Co Rotterdam r Happel s Gravenhage I lUlmmane de Jong J W Iff k Cj Gouda n bii sUe dro iateu ü SJ Verkrggbaar in flesschen SO ets IS et en 1 H5 bö H H Apothekers en Drogisten Let op Aet merk ANKER t F AD RICHTER Co Rotterdam Te öoüDA bjj C LUliER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 Wild en Gevogelte Van at heden en verder dagelgki versch verkrggbaar Braadkaikens Soepkippen Daiven Foularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleescb enz eni tegen de meest sterk concnrreerenda prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OÜIIBLlllO oiület Oosterstraat 18 BOTTEBDAU Telephoon Interc No 2031 Zuivering der politieke verhoudingen Wanneer één ding duidelijk is gebleken uit de politieke crisis van het oogenblik dan is het zeker wel dat ingrijpende hervormingen van ons staatswezen dringend noodzakelijk zijn wil niet telkens en telkens weer de wetgevende machine worden stop gezet Dat onze politiek in het doode punt ataat is zeker voor een goed deel te danken aan de antithese aan het kunstmatig coaliseeren der confessioneele partijen op vage en onderling voortdurend bestreden geloofsbegrippen Maar die antithese politiek zelf is op haar beurt wederom het gevolg vail de omstandigheden dat bij de bestaande regeling van ons kiesrecht de partijen ieder voor zich in de volksvertegenwoordiging niet in die mate tot hun recht kunnen komen als uit het totaal der stemmencijfer zou zijn op te maken Het is geen verschijnsel van ons land Heen dat bet st atkuudje l ven ineer en meer wordt beheerscht door coalities bij de stembus die uiteraard leiden tot meer of minder hechte bondgenootschappen tusschen partijen die niet of niet voldoende bij elkaar behooren die zelfs ten opzichte van hoogst belangrijke vragen van wetgeving elkanders antipoden zijn De zucht om tot eiken prijs aan het bewind te komen dwingt dan zooveel water in den wijn te doen dat de kleur totaal verloren gaat Waartoe dit leidt hoe groot bederf voor het politieke leven en voor de wetgeving daarvan het gevolg is leert juist het huidig tijdsgewricht Zonder den steun der katholieken zou de anti revolationaire partij vermoedelijk slechts een weinig beteekenende fr ctle in de kamer kunnen zijn En nu worden de katholieken die een nuchtere Realpojitiek plegen te voeren wien het er om te doen is uit allerlei tijdelijke compromissen zooveel mogelijk munt te slaan bereid gevonden hun gewaardeerde hulp te verleenen Voor YtTTÏLLÈ T ox IN DUB BELE BA NDEN 46 Derangeert n niet heeren I Ik zal inmiddels in dezen Iraaien tnin wat gaan rondwandelen Cbristiaan was daa wel verplicht wilde bij zich niet aiin een grove onbeleefdheid schuldig maken bij Etiennette te blijven In den tnin waar zij zeker waren door niemand te worden bespied kwam het tot een verklaring Je bent das tegenwoordig ingelijfd biJhet gild der vrouwen nit de groote wereld f begon Cbristiaan Je laat je gravin noemen i Nn jö dnrft dat moet ik zeggen En lal die edelman inderdaad met jetrouwen V Altjd als ik er plezier in heb I En kent bjj je f Door en door Juist daarom wil bjjmü tot ega Dan is het zeker een graaf van den konden grend Integendeel Een echte graaf verwanttan de hoogite ausaiache kringen Uaar hij iliMft D f M Dat II da oplonlng van bat I de winst voor het katholieke geestelijk onderwijs behaald was men gaarne bereid tot steun aan de voorheen fel bestreden Calvinisten En omgekeerd werd de winst waarschijnlijk slechts noode gegund aan het uit protestantsch gezichtspunt volkomen verwerpelijk roomsch onderwijs maar de hulp bij de stembus kon niet worden gemist Zoo is ons politiek leven gebracht in een toestand zóó deplorabel dat krachtig ingegrepen dient te worden wil niet de toch reeds bedenkelijke achterstand op allerlei gebied een gevaarlijken omvang gaan nemen Want wel wordt er aan de rechterzijde druk gepraat over sociale wetgeving maar dat de samenwerking van katholieken christelijk historischen en antirevolutionairen aou kunnen leiden tot waarlijk ingrijpende hervormingen mag ernstig worden betwijfeld door wie zich nuchter rekenschap geeft van de uiteenioopende inzichten dezer groepen op dit gebied Inzichten die zelfs verschillen in den boezem der partijen zelven Zoo is het hoogste dat met redelijke gronden Teiwacht kan worden een stumperige halfslachtige wetgeving Daarmede zijn wij echter niet geholpen Noodig is dat het groote en in afzienbaren tijd nooit voltooide werk van maatschappelijke hervorming breed en diep worde beschouwd opdat niet zooals het ministerieKuyper wilde aan de arbeidende klassen met de eene hand in den vorm van zwaardrukkende belastingen worde ontroofd wat door de andere hand als voorziening in vele nooden wordt gegeven Zoo ooit van machteloosheid kan worden gesproken dan zeker ten opzichte der plannen van het christelijk kabinet dat door de sociale wetten vast te koppelen aan een protectionistisch stelsel onbekwaam bleek inderdaad aan de te zwaar gedrukten in de maatschappij ontheffing van lasten te bezorgen Het ministerie De Meester het moW tot zijn eer gezegd bewoog zich ten deze langs een gansch andere langs de democratische lijn in de lijn van geleidelijke wegruiming van te groote sociale groote raadsel Maar één waarschuwing ben ik je verschuldigd Hermann Hermann f Wie is dat f Mijn graaf O dat bad ik moeten raden Hermann is zoo Jaloersch als een tjjger Wja verleden ziet hjl door de vingers maar op mgn tegenwoordige heeft hy onvoorwaardelgk beslag gelegd En bg laat ons alleen I Hü vertrouwt mjj Maak jg je dan nog illusies van eenig gevaar dat ik door jouw nabijheid loop f Ik ben zoo seriens mogeljjk tegenwoordig Dat is ook een eerste vereiscbto voor een hensche gravin En dat zal je toch heel spoedig zün I Neen hoor daar moet ik niets van hebbeo I Ik wil mija vrijheid hebenden maar van dat lieve leventje van vroeger heb ikook al genoeg Ik verheug mji in t bezitvan een aardig tortuintje en daar wil ik van proflteeren zonder mjj aan banden te leggen Ik heb lang genoeg anderen tot vermaak gediend nu zal ik dis anderen eencomedie voor mg laten opvoeren Krflg ik ook een rol f Dat is mjjn geheim I Maar laten wg beginnen met goede vrienden te worden Niet minder maar ook niet meer Wil je P Wtuom BletP All Je maanorgtmHn tegenstelling Wie de voordeden van de sociale wetgeving wil laten betalen door de arbeiders zelven gaat niet in de goede richting Onmiskenbaar is dat ook in ons land de democratische idee veld wint Maar in gelijke mate dat ter linkerzijde een opsehuiïing naar de democratie valt waar te nemen pogen de rechtsche lijders hun groepen achterwaarts te dirigeeren Dit moge tijdelijk gelukken er zijn in het rechtsche kamp teekenen dat die op den duur toch niet zal kunnen gelukken Reeds nu openbaart zich in de katholieke gelederen een jeugdigere frisschere geelt en komen jongeren naar voren die iets voelen van de groote en grootsche roeping van onzen tijd mede te arbeiden aan de wegneming der sociale euvelen waaronder de arbeidende klasse gebukt gaan En de antirevolutionaire leiders hebben rekening te houden met de mannen van Patrimonium die zich maar niet voortdurend met schoone maar ijdele frazen en zoetklinkende beloften laten paaien De hervorming van ons staatswezen behflort klaarblijkelijk ernstig ter hand te worden genomen Bij de huidige politieke constellatie ligt düdr in waarheid het zwaartepunt Er zal eerjt schot kunnen komen in de wetgeving wanneer die hervorming is tot stand gebracht De finale oplossing van het kiesrechtvraagstuk moet voorafgaan vóórdat ons parlement in staat zal zijn zich over bet doode punt heen te werken vóórdat een zoodanige groepeering der partijen zal ontstaan die goeden wetgevenden arbeid mogelijk maakt Oplossing van het kiesrechtvraagstuk Ook wijziging der samenstelling der Eerste Kamer waardoor de mogelijkheid van een bijkans onoplosbaar conflict als thans het ministerieDe Meester tot aftreden dwong wordt weggenomen waardoor de Eerste Kamer evenzeer rechtstreeks verantwoordehjk gesteld zal worden tegenover het volkf als thans de Tweede Kamer Ook invoering der evenredige vertegenwoordiging die een eind zal maken aan monsterverbonden aan coalities van groote vrouw uit den weg te blijven Dat beloof ik je De graaf hecht trouwens niets aan conversatie maar houdt zich hooldzakelgk bezig met landhuishondkoodige onderwerpen Htl bezit in zijn land nitgebreide goederen waar h geen wegmes weet Nu moet jg hem leeren hoe diehet voordeeligst te eiploiteeren Ik ben je Stil daar is hg Door dokter Angagne gevolgd voegde do Ras zich bii het tweetal Mijnheer V eroier was zoo goed mij te beloven sprak Etiennette haastig oog vótr Cbristiaan een woord kon in bet middenbrengen dat hjj je morgen in de dislilleerderij iets zal modeelen van den landbouw H j kan je menigen nuttigen wenk geven Hermann drukte Teroier de hand die zich aan dit bijjk van dankbaarheid wel goedschiks moest onderwerpen en nam afscheid vac den dokter Etiennette groette de beide jongelieden allerminzaamst en volgde den graaf in het rgtoig Cbristiaan keek haar langen tijd na Wat n stoutmoedigheid wat n brutaliteit bijna bezit die vrouw I Maar ik geloof dat het temmen van haar Bnsaischen beer al baar tyd In beslag neemt loodat voor mij al bet gevaar geweken ii poUtieke immoraliteit als waarvan de antithese coalitie het beeld vertoonde Natuurlijk zal die hervorming van ons staatswezen tijd vorderen Maar de omstandigheden leggen het als een gebiedenden plicht op thans door een zuren appel heen te bijten Ën het zal geen verloren tijd zijn wijl eerst dan en dan alleen goede vruchtdragende sociale wetgeving bereikbaar zal zyn Er zal voor de crisis de een of andere oplossing gevonden moeten worden Misschien is zij reeds gevonden wanneer deie regelen onze lezers onder de oogen komen Hoe ook die oplossing echter moge zijn vast staat en juist de crisis heeft dit glashelder aangetoond dat de voorstanders van grondwetsherziening met meer kracht nog en met grooter ijver dan voorheen een strijd zullen hebben aan te binden voor de verwezenlijking van het schoone doel zuivering der poUtieke verhoudingen ten onzent Bulteolaodsch Overzlcbt De zoldering van de vergaderzaal der Russische Doema is ingestort Qelnkkig op een oogetiblik toen de afgevaardigden nog niet in het gebouw waren loodat er waarschijnlilk geen persoonlijke oogelukken liJn voorgekomen Wel zallen dientengevolge de zittingen van het Rassischs parlement gedurende eenigen li d ergens anders moeten gehouden worden En de vergadering van heden waarin Stolypin zgn regeeringsverklaring zou voorlezen kan daardoor niet gehouden worden Wat Slolypin voornemens was namens de regeeriog te zeggen is grooténdeels reeds bekend Het K D blad Rjetsj beeft van de verklaring den inhoud reeds medegedeeld en in een bijeenkomst van de leden der oppo sitiegroepen onder leiding van prins Dol gouronki is over de verklaring en over de houding die door deze groepen zal worden aangenomen beraadslaagd Wat de verklaring betreft meldt de Rjetsj dat zg kort en in liberalen zin opgesteld zal zgn De rr geering zal haar leedwezen uitspreken dat zg genoodzaakt was bet land te besturen op grond van artikel 87 der Staatsgrondwot zonder medewerking der vertegenwoordiging eo met behulp van uitzooderiogswetten maar zü Wanneer hü wist net welke gedachten zij zich bezig hield terwijl zü aan de zgde van haar Russische beer in bot rijluig zat dan zou hy niet zoo gerust gesteld zijo geweest XVII In de bibliotheek van het kasteel Dammerie waren de beer Tharde landbouwkundig ingenieur van Saint Réray en Cbristiaan Vernier bezig den graaf eenige plannen tor ontginning zgner landgoederen voor te leggen De ingenieur maakte hem bekend met de nieuwste vindingen op het gebied van bemesting en Steiogel boorde hem met de meeste oplettendheid aan Ik zal dadelijk de noodige orders geven zeide bij dat mijn rentmeesters daarginds uw metbode In toepassing moeten brengen Een glas bier U zult wel dorst hebbengekregen van al dat praten I Hg schonk in een zilveren bokaal den inhoud van een halve flesch Münchener En n mijnheer Vernier drinkt u niet f O ja ik weet dat u niet van bier houdt Een glas champagne dan f Hy schelde en beval des biunentredenden lakei een fleach Heidsik te doen aanrukken Ik drink nooit ietsl merkte Cbristiaan aan Wordt vervolgd