Goudsche Courant, maandag 18 maart 1907

Telephoonnet Goiida Aangfesloten onder Tel No 102 GOEDEWAAGEN ZOON P Pypen en Aardewerkfabrikanten Raam O 171 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van in elke stgl van de eerste fabrieken tegou concnrreereude prgzen Ainlejger nn Gas Water Spreek Bier en Ëlettrisohe geleldiagen Wie van goed licht houdt wende zirh naar het Goudêch rerlloMlug Magtuiifn DE AVONDSTBR daar alles door bekwame fitters verriolit wordt Verkrggbaar in flesschen SO ots tS et sn f t 3S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merle ANKER t F AD BICHTEB Co Botterdam Te Gouda bS C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 118 ik Het beitt ooMhaitalyiuta to mskkelykstt petttoddilfl voor H rta nTcxirildainMaQlQadvrMlioenirtril U de Apprttunr n C M MHf Iw C V Btrilii Baith Str 14 Mra tottt oed ÖiLv m n im en fabriekimtTk VerkryitKtr if Haerii Wlnkallin In iDhMflwwi lataHtwiei rvM ênt Qnorial DMit by W UrUmutn AmbM m hoopt tit dt iU t Tan beleg na weldra geheel zal kunnen vordcn ojjgehtvea üe Terklaring zal dan enkele punten van het regeeringsprogram aangeven en bespreken Betrellende de agrariacbe qnaeatle een der meest brandende van bet geheele program erkent de regeering dat een ingrijpende hervorming noodig is maar ig verklaart tevens dat ijj die il tot ttand brengen zonder tot gewelddadige vernietiging van bet particulier grondbezit over te gaan Verder vrrklaart de regeering dat bet noodig ia de belastingen te herzien die op de lagere volksklassen het zwaarst drukken de regeeriog is voornemen voorstellen te doen tot invoering van een progressieve inkoDslenbelasting Ten slotte deelt de regeeriog mede dat z j voorstellen in gereedheid beeft gebracht betretfende de regeling der arbeiderstaaeitie V Vorst Ferdinand vni Bnigarge is gisteren te Sola aangekomen Men verwacht dat na da begraienis van Petkol het kabinet Stancioi den Het Stamboelovitische orgaan Now Wek beschuldigt openlijk de Nationale partij der Stoilowisten door haar ophitsiog en op andere wi ze de hooldschnidigen aan den moord op Petkot te zjjn Het artikel roemt de persoonlijke onverschrokkenheid en de altruïstische gevoelens van Fetkof die doodelgk getroUen de hem verleende bnlp afwees met de woorden Bekommert a niet om mij maar om de anderen Het o denoek naar medeplichtigen van den moordenaar wordt voortgezet Onder de gevangen genomen persenen bevinden zich twee redacteuren van oppositie bladen Het blad Vetscherna Foschta meldt dat Bizof de Bnigaarsche agent in Belgrado reeds tien dagen geleden zgn zwager Pelkof gewaarschuwd had dat in Belgrado een samenzwering tegen hem was ondernomen Uit al deze berichten blijkt wel dat da moordaanslag een politieke beteekenis heeft en dat het de bedoeling geweest is den ministerpresident te treffen om een regeerisgawtjiiging in Balgarije te verkrggen V Een Ud van bet Lagerhuis drong er Woensdag bij den minister van onderwijs op aan dat op alle openbare lagere scholen les zon gegeven worden in de beginselen van de gezondheidsleer en van den strijd tegen den sterke drank De minister antwoordde dat men dat niet verplicht kon stellen zonder de onderwijzers te hebben die het op alle scholen onderwijzen kunnen Maar het onderricht dat de afgevaardigde verlangt mag gegeven worden en wordt op vele scholen gegeven V Het Oberlandsgei icht te Breslan heeft gisteren vonnis gegeven in de appèlzaak van bet hoofd der grafelijke familie von Chamarö tegen de Weensche tooneelspeelster Wnnda Blanstein echtgenoote van den ovrrleden graat Oraaf Piua von Cbamari hnwde namelijk te Weenen voor een paar jaren genoemde aetrioe en kwam in 1908 by een automobielongeluk om t leren In het testament bleek gravin Wanda tot eenige erfgename te zijn benoemd wat haar zeven millioen Mark opbracht Zooals te begrijpen is was da familie von Chamaré daar minder mee ingenomen dan de familie Blanstein Een proces werd aangespannen muar dit won de gravin De senior der Chamaré s ging in hooger beroep en nn luidde gisteren de uitspraak dat in huwelijk èn testament nietig zijn op grond dat de graat geen vrge wilsbepaling had toen htj beide handelingen verrichtte geluk eischer met medische verklaringen en op andere wijze aantoonde Er was o a een verklaring van dr Bitter Wagner von Janregg te Weenen die volkomen klopte met eene van dr Alter directeur van het krankzinnigengesticht te Lenbns De onttoornde gravin kan thans nog in cassatie gaan Zg toonde in de eersten aanleg en ook nn nit brieven aan dat haar huwelijk met den graaf maarniet zoo een inval was geweest doch dat deze reeds sedert lang rondging met hel plan aan den luister van den naam der Chamaré s dien der Blanstein s te verbinden Dat deed hü dus niet overijld Maar het ia te vreezen dat het Belohsgerieht in laatste instantie de te Breilii uilgeaproken scheiding zal bekraehUI Id de vergadering van den Duitschen Landbouwraad te Berlgn heeft prof Behtung die zoodoende de kwaadwillige geruchten in de pers hem aangaande logenstrafte gisteren voor gezond melkvee en gezonde melk gepleit Deensehe en Fransche onderzoekers zelde hy hebben zijne theorie bevestigd dat de bacillen van de parelziekte by het vee zich alleen daardoor onderscheiden van detnberkelbacillen bji den mensch dat zg venyniger zgn en veel ergere ziekten knnnen veroorzaken dan de tnberkelbacillen hg den menscb Men meent nog dikwijh dat elke tuberkelbacil dien men inademt ook in de long terechtkomt Dat is met zoo Het grootste gedeelle komt in het darmkanaal en gaat zoo weer weg Er bestaat geen verschil van meeniog over de noodzakelgkheid om kiemvrge melk te drinken Maar de zoogenaamde pasteurisatie is niet goed Pasteur zelf wilde de natuurlgke melk door een knnstmatig voortbrengsel vervangen Ook steriliseeren en koken van melk is ongeschikt om haar als voedsel voor zuigelingen te laten dienen Alle kinderartsen van beteekenis zQu het daar over eens Wy moeten dus kiemvrye melk zien te krygen die niet verwarmd behoeft te worden Het eenige middel daartoe IS zich gezonde kooien te verschaften Gezonde koeien geven ook gezoodu melk Wg zyn gelukkig genezen van de malie baetenefinvrees ook omdat wy weten dat W4ter met honderd duizenden bacteriën onscbadeiyk maar water dat arm aan bacteriën is onbruikbaar kan zgn omdat het niet meer de bestaoddeelen die voor weefsel en beenvorming noodig zgn bevat Qekookt water mag alleen in tgden van epidemie gebruikt worden om zich te behelpen Een verstandige gezondheidsleer is het om voor verschafSng van goed en zuiver water zorg te dragen Het parool moet met zgn dat is schadelijk water of schadelgke melk die door koken oneohadeiyk gemaakt dient te worden maar het parool moet luiden een mensch mag alleen zuiver water en zuivere melk gebruiken Instemming Mga doel is in de eerste plaats natnurlgk de bestryding van de tering bg den mensch Wat ik totnogtoe op het gebied van de bestryding van de veetuberculose heb bereikt beschouw ik slechts als myipalen op den weg naar het einddoel beetrgding van de tuberculose bg den mensch Toejuichingen Het beste bewys Het oude gezegde leert ons dat een profeet in zyn eigen land niet geSerd wordt doch dit is niet zoo wanneer wy ons willen overtuigen van de waarheid van de een of andere bewering Dan is het xooals in dit geval gemakkelgker naar gelang het verlangde bewys korter in onze nabyheid is Dit is dan ook de reden dat een Utrechtsche verklaring van veel waarde voor deze stad is Mejuffrouw van Nlmwegen wonendeRionwstraat 56bis A te Utrecht meldt ons De laatste zeven jaren werd ik onopboudeiyk gekweld door een nierkwaal welke my vreeseiyk deed lyden in den rug lenden en onderbuik Ik kon me van de pgn niet meer oprichten nadat ik me bukte en meermalen moest ik myn werk geheel neerleggen Ik had schemeringen voor de oogen en duizelingen waarbg ik me vasthouden moest om niet te vallen Altyd was ik lusteloos en in groote mate vermoeid De urine was erg troebel en er was een zwaar bezinksel in Hoewel ik reeds onder verschillende behandelingen geweest was kon ik geen merkbare beterschap gewaar worden en ik begon de toekomst zwart in te zien Een mgner kennissen vestigde mgn aandacht op Foster s Rugpyn Nieren Pillen en dit was mgn geluk Ik stond ten eenenmaie verstomd toen ik reeds eenige dagen na het gebruik verliahting bespeurde en toen ik een enkele doos geëindigd had waren mgn pgnen geheel verdwenen De urine was weer nornnal en ik ben thans weer opgewekt en levenslustig Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wyze die II goeddunkt De kritieke periode Dit tydperk in het leven eenor vrouw brengt immer onaangename en dikwgls gecompliceerde omstandigheden met zich mede De natuuriyke krachten verminderen en de afscheiding geschiedt niet zoo goed als voorheen daar een gedeelte der af te voeren stoffen thans in het lichaam bigft Het is dan dat Foster s Rugpgn Nieren Pillen eene byzondere genezende waarde hebben en dat zy de natnnr kehnlpzaam zyn om de doorgangen schoon te honden terwyi ty het gestel verlichten van de onreinheden welke zich daarin opgehoopt hebben Verzeker U dat men U de echte Foster s Rogpy Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw van Nimwegen gehad heeft Zg zyn te Oouda verkrygbaar by de Heeren Wolft A Co Westhaven 198 Toezending gescbiedl franco na ontvangst van postwissel k I 1 75 voor iio of f 10 voor zes doozen yerspreide Berichten FuiKRUI De pastoor van Villeneove le Mezin de do geb iorteplaats van president Fallières weigert zgn pastorie te verlaten en heeft zich er in gebarrikadeerd Ëen nieuw geval van pokken te Parys Te Duinkerken biytt het aantal stationair De Paryscbe bakkersgezellen blgven aan hun eiach van een wekeiykscheo rnstdag volgens rooster vastbonden en hebben verklaard dat zy desnoods jn staking zonden gaan DCITSOHLIHS De bekende kolonel Oaedke komt in het Berliner Tageblalt op tegen het al maar grooter maken van het leger Voortdurende uitbreiding van het aantal moei nadeelig werken op de militaire waarde Hg zegt dit nn er blgkbaar weer reusachtige militaire credieten van den Rgksdag gevraagd zullen worden In de Hambnrgsche Haven zyn in het geheel 1000 sjouwerlieden die geen nachtarbeid willen verrichten uitgesloten Alles is rustig Er komen morgen weer nieuwe zendingen Engelscbe werklieden aan Emoelihd De bezuinigingen van de gematigden die bg de verkiezingen voor den Londenscben graafschapsraad de overwinning hebben behaald doen zich al gevoelen De raad heeft bebloten geen nieuwe ambachtaschool te laten bonwen voorts wil hy detraaitarievenverboogen enz De kiesrechtvronwen zullen nn ook de broek aan gaan trekken Ten minste miss Pankhurst heeft gezegd dat wanneer er er werkeiyk sprake van was vrouwen nit het Lagerhuis te weren er niets anders zou overschieten dan zich in mannenkleeron te Bleken EüSLiKD De Petersburgscho steenkolenhandelaars raadden het stadsbestuur van Petersburg aan met het oog op de mogelgkheid van politieke verwikkelingen zich tydig voorraden Engelscbe kolen te verschaffen De leden der doema mogen niet met journalisten in gesprek treden Toch heeft de Jodenhater Kroeschewan aan een krantenman gezegd dat de partyen dor rechterzgde de kadetten in een val lokken om een ontbinding der doema te provoceeren BINNENLAND De Beriynsche correspondent van het Hbld schrytt Naar ik verneem zal Z K H Prins Hendrik der Nederlanden den 16en a s te BerIgn aankomen om den 18n de investituur van Prins Eitel Fritz als Herrenmeister der Johanniter orde bg te wonen en zelf by die gelegenheid bevorderd te worden tot Rechtsritter van die orde Z K H zal als gast van den Keizer in bet slot te Beriyn intrek nemen Het Nbl V Ned geeft bet volgend verloop van de crisis Jhr mr de Savornin Lobman sloeg H M de Koningin de vorming van een cabinet d affaires voor en de heer Tydemao stelde zich na zyn onderhoud met H M de Koningin in verbinding met onzen burgemeester den heer Van Leeuwen en met den beer Regout Mr Heemskerk moet na zyn eerste besprekingen met leden zyner party reeds spoedig tot inzicht gekomen zgn dat voor de vorming van een nieuw Kabinet hg niet de aangewezen persoon zou zyn Intnsschen is ook mr Cort van der Linden ond Minister van Justitie in het Kabi netBorgesins by H M de Koningin ontboden en met bet zoeken eener combinatie bezig geweest Men heeft reden om te veronderstellen dat hy meer kans van slagen heeft dan anderen Zonder my aansprakelyk te kunnen stellen voor de algeheele jaistbeid van myn inlichtingen kan ik wel de volgende namen opgeven als in s heeren Van dar Linden s combinatie genoemd mr Loelf mr Heemskerk mr Veegens prof Krans mr Cort van der Linden zelf natnuriyk Ook jhr van Tets van Qoodriaan wordt genoemd en met het oog op de aanstaando Vredesconferentie wordt zyn aanbiyven als Minister van Bnitenlandsche Zaken zeer gewenscht geacht er wordt my echter bygevoegd dat s heeren Van Tets tegenzin om aan het bewind te blgven nog verre van overwonnen scheen te zyn Van particuliere wel onderrichte zyde gewerd aan bet N v d D het bericht dat een poging door mr Cort van der Linden beproefd tot vorming van een gemengd Kabinet gisteren dos Woensdag is afgaaproi Dit sluit intnsschen de mogelijkheid niet uit dat daarna een eenigazins gewgzigda combinatie tot stand gekomen en thans aan de goedkeuring van de Koningin onderworpen is meldt het blad naar aanleiding van het bericht dat mr Cort van der Linden door H M is ontvangen in tegenwoordigheid van don directeur van Hr Ma Kabioet De heer A Ten Bosch NJi algemeen secretaris der Vredestentoonstelling heeft een nota verspreid waarvan het doei is belangstelling te wekken en zoo mogelgk medewerking te verkrggen tot daden die de onderlinge waardeering der volken kunnen bevorderen De journalistiek vervult in ons beslaan een zeer belangrgke rol merkt de heer Ten Bosch 0 m op het meerendei I van het pnbliek put zgn meening over allerlei onderwerpen van algemeen belang nit de dagbladen Wil de internationale waardeering stygen dan is het noodzakelgk dat de journalisten van verschillende landen elkander kennen en leeren apprecieeren Dit kan alleen geschieden door onderlinge kennismaking en onderlinge bespreking van een actueel onderwerp Het bezoek der Doitsche journalisten aan Engeland heeft het groote nut van die kennismaking aangetoond Ik zie er belang in gezaghebbende journalisten van Duitschen Franschen Engel schen en Belgischen bodem in ons land gedurende een zestal dagen te zaïnen te brengen en hun gelegenheid te geven elkander te leeren kennen Indien personen die bekend staan als practische pacifisten deze jour ialistenver gadering willen voorlichten over hun denkbeelden en gelegenheid gevan inlichtingen te ontvangen en misverstanden nit den weg te ruimen dan zuilen wy de belangen der Earopeesche volken in hoo e mate hebben gezien Alle kwade gedachten over de Vredespaleisaffaire zullen worden weggenomen en ons aanzim zal door deze daad worden verhoogd Wy kannen met onzo gasten een bezoek brengen aan de groote gemeenten hier te lande en hen de instellingen van handel en ngverheid die daardoor in aanmerking komen laten bezichtigen De kosten van een vyitigtal gelgktydige gasten zullen gedekt moeten worden door particuliere bgdragen terwyi ik mg vlei dat ook de directies der Nederlandsche bladen haar financieeleo steun niet zullen onthouden Deze nota heeft ten doel uw medewerking in te roepen voor het tot stand brengen van een dergeiyke byeenkomst Gemengde Berichten Men meldt nit Den Haag Blgkens een uit Nederlandsch Iodië ontvangen telegram is bg de vermeestering van het Allab rotscomplex in Midden Cfllebes een inlandsche militair gesneuveld en zgn zwaar gewond 2 Earopeesche en een inlandsche en licht gewond 7 inlandsche militairen allen beneden den rang van offli ier De vgand liet 280 dooden waaronder vele hoofden van het verzet en 65 geweren achter Qevangen genomen werden 72 mannen en 200 vrouwenMen meldt nit Den Haag De politie is een reeks ry wiel verduisteringen op het spoor gekomen door een dame nit deftigen stand gepleegd Bg verschillende rijwielhandelaren huurde zg ondereen valschen naam rgwielen en reed dan op het gebuurde karretje naar de Bank van Leening of naar een z g huis van verkoop met recht van wederinkoop waar de flets bleef Met het geld van da eene beleening nog in den zak werd weer naar een anderen rgwielhandelaar gewandeld waar hetzelfde spelletJB werd gespeeld De daderes door den commissaris van politie der Ie aldeeling den heer Olivier gehoord heeft bekend Men meldt nit Den Haag Het aantal inbraken den laatsten tyd in de residentie gepleegd begint onrustbarend te worden Zoo is in den vorigen nacht ingsbroken in de kantoren van de factory der Staatsspoor in de Papestraat Van geld of geldswaardige papieren hebben de inbrekers of heeft de inbreker zich niet meester knnnen maken Slechts een kistje sigaren wordt vermist Ook tot de kantoren der Zaidhollandaohe Boeken Handelsdrnkkeri in de Wagenstraat hebben inbrekers zich dien naoht toegang weten te veraehaUen daar hebben zg zich een bedrag van ongeveer f 12 toegeëigend In verband met het feit dat voor eenigen tyd werd ingebroken in de bureau s van de administratie van De Avondpost waarvan de kantoren tot voor eenige maanden inde boa D dn ZnidhoUtiidioh Boek n gandelsdnikkery gevestigd waren en wur eea bedrag van ± f 260 werd vermist gelooft men den dader of de daders te moeten zoeken onder hen die door byzondere omstandigheden met de inrichting van de loealiteiten dezer beide kantoren bekend zgn In het lersohe graafschap Antrim gingen dezer dagen vyt boerezoons op de jacht in het gebergte Zg beklommen den 500 M hoogen Collin en werden onderweg door een nevel en toen door den nacht overvallen By het zoeken naar den terugweg vielen er twee in een ravyn en werden gedood Een van de anderen wist een hoeve te bereiken maar hg verloor van nitpntting het bewnstzgn voor hy iets kon zeggen Toen hg na eenige uren bykwam vertelde hg van het ongeluk Men ging zoeken en vond van de twee achtergeblevenen er nog een dood Naar wg vernemen bestaat by het Oemeentebestnur van Amsterdam het voorne men binnen eenigen tgd voorstellen te doen tot demping van een klein gedeelte van bet Rokin nameiyk het gedeelte dat zich bevindt tnsschen het Benrspleintje en de Nadorststeeg Waar dit wellicht de zoete verwachting zou wekken dat bet een begin was van algeheele d mping van Rokin of minstens van demping dier weinig gebruikte en weinig oogiyke gracht tot aan de Langebrng zy dadeiyk ter voorkoming van teleurstelling gezegd dat zulk een radicale maatregel biykbaar ten Stadhnize niet in voorbereiding is De gedeeltelgke demping staat zyn onze inlichtingen juist in een verwgderd verband met de veelbesproken en nog altyd vage Damplannen In den schouwburg te Mannheim heeft naar gemeld wordt een indrnkwekkende plechtigheid plaats gehad ter nagedachtenis van Hilda SchOne de prima donna van de opera aldaar die bg de ramp aan den Hoek van Holland bet leven verloor Nadat het orkest de Tranermusik nit GötterdRrame rang gespeeld had hield de intendant dr Carl Hagemann een rede waarin hg Hilda Schone herdacht niet alleen als voortrettelyke kunstenares maar ook als beminnelgke en hoogstrevende vrouw Het operakoor zong daarna nog een Trauersang Er is geld byeengebracht om een levensgroot portret van de zangeres te laten schilderen dat dan in den foyer van den Schouwburg opgehangen zal worden De plateelbakkerg Haga sedert enkele jaren te Pnrmerend gevestigd zal binnenkort stop worden gezet De employe s 50 60 personen hebben aanzegging ontvangen dat de fabriek zal ophouden te werken Alleen het werk dat onderhanden is zal worden afgemaakt Men meldt nit Byssen De onderhandelingen tnsschen de firma ter Horst en de leidere der stakers zgn afgebroken Het antwoord der firma op de bemiddelingsvoorstellen van den heer van Utenhoven dat zooals gemeld in de vergadering der stakers en Btaaksters met algemeene stemmen verworpen is vond volgens het stakingscomilé om de volgende redenen geen instemming Ie De woorden in genoemd antwoord de arbeiders die wg plaatsen kannen beteekenen voor de stakers niets dan dat niet alle arbeiders in de fabriek worden ternggenomen 2e Dat de arbeiders dat werk moeten verrichten dat de firma hun opdraagt ontmoette bg de stakers groote bezwaren zy wenschen dat dit in overleg en met goedvinden der arbeiders zal geschieden 3e Verder maken de stakers groote bezwaren tegen de bedoeling van den zin Mocht ons echter na verloop van tyd biyken dat misstanden hierin voorkomen zoo zyn wy ten allen tyde bereid die onder de oogen te zien In dezen zin wordt duidelgk gezegd dat de firma alleen te oordeelen heeft in de ioonregeling vastgesteld 12 Nov 1906 misstanden voorkomen en dat die alleen door haar onder de oogen zullen worden gezien De stakera verlangen daarover zelf ook een woordje mee te sprekenTe IHnmbeek in Belgisch Brabant heeft een 32 jarig daglooner in den nacht van Dinsdag op WoensdaK zgn vader die hem om zyn slecht gedrag wilde onterven en zyne 30jarige zuster die haren vader te hulp kwam met een revolver aangevallen De man is doodelgk het meisje gevaarigk gekwetst Do kindsche moeder zag het vreeselgke schouwspel met luid gelach aan Ds zoon is in hechtenis genomen Te BeU t was gisteren een werkman bezig op het dak van een acetyloangashouder Het gas ontplofte en ds man werd 100 meter de Incht in geslingerd In zyn val kwam by nesr op het leien dak van een pakhnis u ilotg sr doorhaan Hy leaftde nog toen I kM Tonl miir Mut iposdig dun 1 Stadsnieuws GOUDA 16 Maart 1907 G a SC o n t r 11 e 16 Maart 1907 12 uur middag m M Knarsen 40 14 10 5460 CalorWn Drnk Liehtkracht Warmtegevend Vermogen BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM 4 L K H K WOENSDAG 13 FEBR StaatsUemngen PoBTDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 8e Serie fr 2500 3 69V RüStisD Iwang Dombr Obligation 4 96 AïiK Japan Obligation 1899 4 71 71 CuLUMBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schold Recepis L 100 IV 21i afpotlieit Bankm A ndb idem idem 1 9C Pundb Botterd Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 1 100 Pandb Stedelgke Hypb 1 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Kederl Hyp Pnnd briefbauk 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolhoekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 Premieleeningen biLGiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverien My tot Ëxpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maaüehappijen Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmaterdam f 1 XI Spoorwegleenmgfn Itilie Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN Costumes tailleur en RegeDDiantels BurgerlUke Stand GEBOREN 11 Maart Adrianns Wilhelmus ouders W de Orugl en G van Groninhen Cornells Willem ouders W Begeer en P Christ Yda Catharine Jacoba ouders A van Leeuwen en C Broekhuizen 15 Bregetto ouders D Kaag en A Nibbering 16 Magdalena Margaretba ouders A Rabonw en T E van t Veld ONDERTROUWD 15 Maart H van der Maas en M J Limacher J C Wynand te übbergen en W S A van Vrenminfen T G Snel en W A Pastoors OVERLEDEN t 11 Maart D van Com menee huisvr van D Hoogervorst 72 j 16 P van der Kemp 33 j H Agterhorst 80 j 16 S Boot 71 t A Hornes 66 j ADVERTEl TIEiX V Voor de hartelgke belangstelling en toewyding ondervonden tgdens da ziekte alsmede voor de vele innige bewyzen van deelneming ontvangen by het overiyden van onze geliefde Dochter en Zuster COBNELIA O DEN OUDSTEN betuigen wiJ onzen oprechten dank M DEN OUDSTEN sn FamiUe Qsnda 16 Maart 1907 f f Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsmede eeo raioe strleeriog TotrIietAaDneiiieD in het Noord Brabanlsch Schoeo en LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repAffttiën en aangemeten werk Dakroond Tankoan toIllaKBohoninftkwT tnr Lipwln Satln tu lyn da bMU middel voor het wader moelU kenrif poet r n aUe w u en lui Droawy D m Umi Mto Md op nuun d f bri knMrlL DnA iti W Svdniu Anhv DE OOEDKOOP8TE DE HEEST PRACTISCHE DE HEEST VOLLEDIGE MODEBLAUEM zyn beslist die der Firma WELDON l U £ LADIES JOURNAL T met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat Tam ILL ÜRBSSMAKBU met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR Oi CBILU REN a I ASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQI üw Boekhanaelaar P roe nummer AUe m t feoat HeU BVvoev i Van alle in deze bladen voorkomende modelion zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrygbaar by MILLY SIMONS Den Haag Probeert BLUYSSEN S Rooinboier Alélaiiges Margarine Koffie eii Tbee eo ge blijft er bij Beslist goedkoopste Kwalileilen in aanmerking g cnomem toiddèïdiOperce in prachtigo Cadeanz 143 eigen niukels M Wapen van Asten n G01ID4 WIJDSTRAAT 187 Poii fijnste ROOUbotsr thans 75 c met Cadeau