Goudsche Courant, dinsdag 19 maart 1907

Dinsdag 10 Maart 1007 4Skie tfaar ang Vo 10386 mmm mum Nieuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Wij hebben besloten een gedeelte der gelden die wij andere jaren voor reclame doeleinden uitgaven gedurende het jaar 1907 beschikbaar te stellen aaa ipremies voor de regelmatige verbruikers onter SOLO Margarine 15000 G U L D E i VERDEELD jN premie van 6000 g ulden premies van 1000 gulden premies van 500 gulden 6 premies van 2ö0 gulden 50 premies van 100 gulden ALSMEDE 90000 BOEüKI m Praohtband bestaande uit de beste boeiende doch geen aanstoot gevende romans en leesboeken voor jongens en meisjes uit de werken der meest bekende schrijvers sullen o E A TIS beschikbaar gesteld worden Uitvoerige inlichtingen zijn in elk pakje SOLO ingesloten en worden op aanvrage gaarne verstrekt door Ant Jurgens Margarlnerabrieken Oss en door alle Winkelierê Telefoon 3 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoto Mo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per liost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Notaris ilOiVTIJi TE GOUDA zal op MAANDAG 18 HAART 1907 r m 1 Dar iD HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar pnbUek eilen en verkoopen Perc 1 Een liok Wi kel ei Wwnbuis voorzien van ga en waterleiding met ERF en ÖROOTËN TUIN en QANQ daarnaast aan de IJssellaan R no 761 te Oonda Verhunrd Toor f 3 per week Perc 2 Em WotibDii mei Erf eo greelen Tain naast het vorige perceel R no 762 verhaard voor f 2 46 per week Perc 3 EEN DITO daarnaast R no 763 Perc 4 EEN DITO aan de IJssellaan R no 782 te Ooada verhaard voor 12 26 per week Perc 6 EEN DITO naast het vorige perceel R no 788 verhaard voor 1 2 26 per week Perc 6 EEN DITO daarnaast R no 784 verhaard voor i 2 30 per week Perc 7 EEN DITO daarnaast E no 785 verhaard voor t 2 30 per week De perceelen 2 7 zijn alle eok voorzien van waterleiding en evenals perc 1 kortelings nieaw geboawd Ta bezichtigen de 3 laatste werkdagen v66r de verkooping en s morgens v66r de veiling Nadere inllchtingeii ten Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg te Oonda Breeder hü biljetten BOELHUIS te Rceiiwijk Notaris MOSTtJN te Gouda bericht voorloopig dat h voornemens is om op WOENSDAO 24 APRIL a s aan de boawmaniwonlng no 101 in s Oraveobroek onder Reeawtjk pnbliek te verkoopen 14 Koeien Bonv en UeUcgereedseliap e s Openbua Vrijwillige Verkooping te Capelle a d IJsel De Notaris J J A UONTIJN Ie OoDda Is voornemens om op WOENSDAO 8 APRIL 1907 V m 11 aor in het Kolllehals van den heer VAN DEN AKKER a h Kralingscbe Veer in ééne zitting bjj veiling eo ilslag zonder erhooginfti jpibliek te verkoopen Perc 1 m 60KD OSIDERBOUDIilll PAÜD met Onderhals Eri en Qrond staande op den Hoogen Schielandschen Zeed k binnendijkz in Keeten te Capelle a d IJsel get A 126 bimtnder gttehikt voor vilnkelhuU Pere 2 EeQ wKeel Tuiiii niiiil en ltoi iiK atrj met daarop stunde Schaar gelegen als voren bfj hoelslagpaal 11 ter grootte ran 1602 M uUmuntend geslikt oor boumterretni Aanvaarding het hals op 1 Jnnl 1907 de grond bjj de betaling der kooppenningen op 24 April 1907 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v6ir de verkooping van 10 12 en 2 4nnr en op den dag van en v66r de velling op aanvrage by den eigenaar den heer H JONGSTE nits d t0 4i uit d hand te koop Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris UOSTIJS voornoemd aan deo Kleiweg E 21 te Qonda Al het andere is nèmaak onto Drak van A BRINKMAN Zit Op de roods dooi waarin de BeMe Kinadmppels van Dr DE VRIJ verkocht worden taal islete am4trê dan I NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA zal op WOENSDAO 3 APRIL 1907 des v66ruiiddagi ten II are in het Qebonw dor ROOMSCq KATHOLIEKE LEBSVEREENIQINO aan de Westhaven aldaar In bet openbaar verkoopen Nos 1 17 DE STOOKBLEEEESIJ geDaamdiUETSraiNGEIiDEPAARDi aan bet Jaagpad W ik Q Nos 46 en 47 te Qonda gnnstlg gelegen op den hoek van de Qoawe en de Nienwe Vaart en beslaande alt Woonhnis WaSBcherjj werkplaats en Bleekveld groot 30 Aren 70 Centiaren Te veilen in 17 perceelen waaronder 16 perceelen Boawterrein zooals die ijtn nltgemeten en afgepaald Nos 18 en 19 Een Woonhuis en ERF aan de Smalle Zjjde van de Karnemelksloot Wjjk R No 620 te Oonda met Tnin Schnnr ol Werkplaats en Bergplaatsje groot 4 Aren 68 Centlaren Te veilen In twee perceelen I No 20 Een Woonhuis waarin Tapperij en Erf aan de Wachtelstraat te Oonda Wjjk P No 187 groot 17 Centiaren No 21 Een WOONHUIS en ERF met OROND Q no 104 aan de Van Strjjenstraat te Oonda En No 22 Een WOONHUIS en ERF aan de Nienwehaven te öoada N no 171 gnot 66 Centlaren met medegebmlk van daarnaast llggenden gemeenen Oang De perceelen zjjn te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op den 2en Uei 1901 Te bezichtigen 3 werkdagen vMr den Ttrkoopdag van 9 2 en 2 4 ore en op dien dag vao 9 11 nre Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris G A B BANI2MB Marlet 66 en 67 Oulvangeu HET NIEUWSTE IN Heeren Dassen GROOTE VOORRAAD Fronts Boorden en Uanchetten Solide Goede n Lage Prül n Victoria Water Geregfelde aanvoer Aanbevelend rirmaHerman Zoon Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 18 MAART 1907 d voormiddags te elf oren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN No 1 Een WISSEL EN WOONEDIS met TUIN en rnim PAKHUIS daarachter aan de Lange Groenendaal wgk I no 100 te Gonda Kaddster Sectie B no 953 groot 1 Are 72 Centiaren Het pand waarin sedert vele jaren met gunstig gevolg eene zaak in Boter Kaas Spek en Eieren wordt uitgeoelend is in eigen gebruik en bevat beneden Winkel drie Kamers en Keuken en boven drie Kamers en Droogzolder bet Pakbnis dat mtgmg heelt naar Achter de Vischmarkt is verhuurd voor I 1 50 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 No 2 Een goed onderhouden onlangs nieuw geboawd Woonhuis met Erf en Qrond aan de IJssellaan te Gonda wgk R no 740 Kadaster Sectie A co 4043 groot 1 Are 54 Centiaren Verhuurd bij de week voor i 2 25 En No 3 Een goed onderhoaden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien EOFFIEHUIS met Vergunning ERVEN en GROND aan de Nienwe Haven te Gouda w jk N no 19 Kadaster Sectie B no 524 groot 1 Are 33 Centiaren In dit pand waarin vergunning is wordt sedert vele jaren met gunstig gevolg die zaak uitgeoefend Boven erhuurd voor f 1 per week Te aanvaarden 1 Mei 1907 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vöAr den dag der veiling van 11 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd NOTARIS N F CAMBIER VAN NOOTEN TE GOU DA zal op WOENSDAG 20 MAART 1907 v m II nre in het Hotel DE ZALM aan de Markt aldaar in bet opt nbaar verkoopon Een modern zeir soiled gebonwd en naar de eischen des tjjds ingericht BUBBEL EEEBENSniS met flinken TUIN te Gouda aan de Oosthaven No 83 niet nitgang aan de Spieringstraat groot 7 Aren 70 Centiaren Het hnis van Gas Water en Electrischo geleidingen voorzien bevat Beneden mime Suite met fraai geschilderde plafonds waarachter Serre Tuinkamer met fraaie Louis XV Schoorsteen betimmering parketvloer en gesloten Warande Voorts 2 grooté Kamers Keuken met binnenplaats Provisiekamer 2 Kelders waarvan één met Brandkluis en verdere geriefolijkheden Bmen 7 groote Slaapkamers ruime Badkamer Voorts grooten Zolder met 4 Kamers Te bezichtigen Zaterdag Maandag en Dinsdag vóór de verkooping van 9 12 on 2 4 nre en op den dag van de verkoop van 911 ure mits voorzien vao een permissiebiljet af te geven door voornoemden Notaris Te aanvaarden na de betaling der kooppenningen op 18 April 1907 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris NOTARIS N F GAIBIER TAN NOOTEN TE GOUDA zal in het openbaar verkoopen De goed beklante gunstig tegenover bet Station gelegen Stalhouderij toebehoorende aan den heer J N BOTH aldaar en wel I Op DONDERDAG 28 MAART 1907 v m 11 unr in het hotel DE ZALM aan de Markt te Gonda TWEE KOETSHUIZEN waarvan een met afzonderliike BOVENWONING voort PAAKDENSTALLINÖ TERREIN en ERF aan de Crabethstraat nos 259 en 259a te Qonda groot 4 aren 91 centiaren Te veilen in B perceelen Dagelijks te bezichtigen te aanvaarden 4 April 1907 Betsaldag der kooppenningen 22 April 1907 en II Op DINSDAG 2 APRIL 1907 v m 11 uur aan gemelde Stalhouderij den geheelen Stalhouders inventaris als 15 Paarden diverse Sijtulgen v o 7 Coupe s waarvan 1 bekleed met gele z jde 4 Landauers 3 Lijkkoetsen en meer andere verder Paardenkleedec Tuigen een Motor Rijwiel en eeu Voorspanwagen enzoovoorts De kooper der atalUn kan den inventari uit de linnd overnemen Van Zaterdag 30 Maart 1907 af dageljjki te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris en gezegde heer BOTH HUIS TE HUUR Hcerenbuis Oostbaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Zenuw en Maag iijders vordt oit overtoiging als een werkelgka halp ia den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briafkaartworJt i t boekje fnmeo per poat toegaionden door WilXPOKU B Boakhan Zaïtbommel Bulteolaodscb Overzicbl Renter seint uit Tonlon dd 16 Maart De begrafenis van de slachtoffers der ramp van do Jéna was grootsch en indrukwekkend j President Fallières woonde de plechtigheid bij en hield een toespraak ter herinneringaan hen die hun leven lieten in den dienstvan het vaderland Een dichte menigte wasop de been Reuter seint uit Mttnchen Gladbach dd16 Maart Na het verstrijken van den opzeggingstermijn legden heden 192 arbeiders van de wollabriek het werk neder De vereeniging van werkgevers in de textielindustrie die ongeveer 10 000 aibeiders in dienst heeft heeit daarop het werk opgezegd aiaar hoopt dat het geschil nog zal kannen worden bggelegd door nieuwe onderhandelingen voordat de fabrieken stop worden gezet Voor eenige dagen werd in verschillende bladen melding gemaakt van pogingen tot het aangaan van een overeenkomst tusschen Rusland Japan Engeland en B ankr k een entente i qnatre met betrekking tot do zaken in het Verre Oosten Wj hebben reeds medegedeeld dat die betichten onjuist zijn al worden er onderhandelingen gevoerd over een entente tnsschen Rusland en Engeland en tusschen Rusland en Japan Over de onderhandelingen tusschen Rusland en Engeland wordt gemeld dat die ïoornamelgk handelen over de grensregeling in Tibet Afghanistan en Indië en over het verkrijgen van eenstemmigheid hg het behandelen van de wederzgdsche belangen in PerziS Dit laatste punt wordt het moeilgkBte genoemd Want terwijl over de bedoelde grensregeling in hoofdzaak reeds eenstemmigheid verkregen is bestaan over de Perzische quaestie nog moeilükheden die verergerd worden door den onrustigen toestand in het land De Daily Mail verneemt dat de Indische regeering met den Engelschen gezant te Teheran beraadslaagt over de bescherming van do Engelsche consulaten in Perzië Troepen zullen worddn gereed gebonden doch het afzenden er van zal worden nitgesteld totdat het onvermi delgk is geworden daar door een ontgdig optreden de bevolking in Perzië zou kunnen worden geprikkeld en de regeering van Perzië in moeilgkbeden gebracht Het plan bestaat om alles voor de FEViLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 47 Kom een glas champagne zult n mgtoch niet weigeren I Deze kelken zgn myn vader geschonken door wglen Tsaar Alexander II ter herinnering aan het verdrag van Berlgn waar mgn vader Rnsland s belangen bepleitte Wel mgnheer Vernier éénglaasje Weigeren ware een onbeleefdheid Met blgkbaren tegenzin ledigde Cbristiaan zgn kelk De graaf gaf hem bescheid en daarop werd het gesprek voortgezet Zoo zaten de drie mannen twee unr bgeen terwyi Steingel nog eenige malen de glazen vulde en het vertrek doortrokken werd met een slgarendamp zoo dik dat men dien nagenoeg kon snyden De heer Tharde die bjjna aan één stuk door aan het woord was geweest begon reeds eenige bedenkeiyke taekenen te vertoonen maar de Rus die eas vrooiyke dronk had spoorde nog steeds tot drinken en ïooken aan Laat dien mgnheer Vernier maar in den iteakl zeide hy lachend tot den ingenieir tn kom bt ml lo bttrekklBg Ik ui verzending van troepen naar de Perzische havenplaatsen in gereedheid te brengen Maar voordat de regeering van EngelschIndië daartoe besluit wil zjj de ontwihkoling der gebeurtenissen in Perzië afwachten Inmiddels worden met Rusland onderhandelingen over het optreden in Perzië gevoerd Minister president Stolypin ontving eergisteren eenige Rijksdoeraa leden der soc democratische partg die zich namens de party by hem kwamen beklagen over het binnendringen der politie in de woning van een lid der Rgksdoema Stolypin zette uiteen dat het binnendringen dor politiebeambten geschied was op een verklaring van den huiseigenaar dat in zgn hnis vergaderingen gehouden werden En de stadsprefect was verplicht geweest op zulk een verklaring de politie een onderzoek te gelasten Stolypin voegde aan zyn uitlegging nog toe dat de sociaal democratische partg niet gelegaliseerd is en derhalve mag de party geen openbare vergaderingen houden Slechts particuliere bgeenkomsten zonden geduld worden De Brusselsche corr van het Hbl van Antw seinde Zaterdag aan zgn blad Ik geloof dat wg aan den vooravond staan eener ministerieele crisis Ik doel hier gesnszins op den parlementairen toestand nitgelokt door de bespreking der wet op de mgnen Maar ik kan u verzekeren dat het ministerie De Smet de Naeyer de kaap der koloniale wet niet zal omzeilen Eo indien het niet door de Kamer in minderheid zal worden gebracht op die qnaestie zal de Koning het loslaten Feitelyk hoeft de Koning het reeds losgelaten en het feit ia zoo waar dat zonder dat iemand bet zou verwacht hebben het geen haar gescheeld heeft of reeds in den loop dezer week had het ministerie zgn ontslag ingediend Ue Daily Mail verneemt uit Johannesburg dat generaal Obristiaan De Wet verklaard heeft sterk te zgn ingenomen tegen de reis van Minister Botha naar Londen Generaal De Wet vreest dat overtalrijko feestmalen Botha s aandacht zullen afleiden van de waarachtige belangen van het Transvaalsche volk en vindt dat Botha Transoranje had moeten raadplegen alvorens de uitnoodiging aan te nemen uw fortuin maken I Nog een glaasje champagne f Cbristiaan werd steeds somberder naarmate de anderen steeds vroolgker en opgewondener worden Ug vroeg zich af wat hg eigeniyk birr kwam uitvoeren Waarom ben ik toch hierheen gekomen f dacht hg Sta ik nog altgd onder den helschen invloed dier Etiennette die voor mg gelijk staat met de vleesch geworden ondeugd Tot al het kwaad dat ik totnutoe bedreven heb heeft zg my aangezet Zjj brengt mg tot verderf en ik ontvlucht haar nieti Welk en bekoring oefent zytoch op mg nit f Moest ik haar niet aan haar lot overlaten in gezelschap van dien ongelikte beer die aan den drank is verslaafd als ik voorheen r Alleen de vlucht kan my redden ik zal haar dus ontvlieden Hg stond op en naderde het open venster dat op het terras uitzag Ik Iaat u hg uw plannen ik wil een weinig de f rissche buitenlucht Inademen zeide hg Blgf nog eenige oogenblikken bg ons mgnheer Vernier 1 Ik zal n nog een likeurtje voorzetten dat op myn eigen branderyen gestookt wordt Ü moet er eens vanproeven Dank n Ik laat a Immers mynheer Thuda Voor bem ii bat baitendiui beter Do redevoering van Bülow aan het feestmaal der agrariërs te Beriyn is een merkwaardig staaltje van de staatsmansknnst des kanseliers Hy noemde zich vroeger eens met trots een agrariër en hy herhaalt tbans dat hg up zijn grafgesteente geen andere lofspraak weoscht dan de woorden H j is een agrarisch Rgkskanseiior geweest Want zegt hg de agrarische politiek da verstandige agrarische politiek heeft myn volle Instemming omdat zg ecogomisch en staatkundig de beste gebleken is Maar daarnaast wil hg ook wel wat anders zjjn dan enkel agrariër Als verantwoordeiyk en leidend staatsman wil hg verouderde toestanden door verstandige hervormingen wi zigan Hg acht het in t belang des lands ook wenschen van de burgeriyke linkerzyde te vervullen en noemde evenals in den Rgksdag de wgziglng van het strafrecht de hervorming der wetten op het recht van vereeniging en vergadering en de hervorming der beoiswet Daarvoor heelt de Regeering ook de hnlp van de rechlerzyde noodig En de kanselier kwam die inroepen met een verwyzing naar de Engelsche aristocratie die heeft ingezien hoe goed het is bgtyds concessies te doen waardoor Engeland meer dan 200 jaren lang voor evolutionaire schokken is bewaard geblevéd en waardoor in Engeland de groote meernrlield van het volk staatserhaltend gezind Uk De redevoering van BUlow was bestemd om de agfrariscbe jonkers over te halen tot zyn denkbeelden en tot instemming met de conservatiefliberale verbintenis die hg in den Rgksdag wil tot stand brengen De toekomst zal moeten leeren of hg daarin slagen zal De Pruisische agrariërs zgn van een geheel andere maaksel dan de Engelsche aristocratie De moordenaar van Petkof in Bulgarye heelt bekend dat hg met vier ondergeschikte ambtenaren en twee stndenten een komplot had beraamd om Petkof in Oenadjef te vermoorden Toen hy de daad beging waren er twee medeplichtigen bg hem maar dezen vluchtten De begrafenis van den vermoorden minister had om 2 uur Zaterdagmiddag plaats Het diplomatieke korps de ministers en de groote stal leden van het Sobranje en afvaardigingen der provinciesteden waren aanwezig Van de nationale party was geen enkel lid tegenwoordig Vorst Ferdinand kwam juist te laat uit het buitenland terug De orde werd niet verstoord dat hg biytt zitten Ik P protesteerde de ingenieur Maar ik sta vast op mgn beenen I Hy trachtte op te staan maar viel lachende weer in zyn stoel terug Die weergaascbe champagne I Ze gaat je direct in de beenen zitten maar myn hoofd is Eog flink 1 Op uw gezondheid waarde graaf Dus bemesting metpotasch Cbristiaan luisterde niet verder naar de uiteenzetting van zyn ingenienr hg liep reeds op het terras heen en weder Toen hg den achteringang Van het kasteel naderde hoorde hg zich bg den naam roepen Hy hief het hoofd op Het was Etiennette die tegen de balustrade stond aangeleund Hg bleef onbeweegigk staan aan den voet van het kleine steenen bordes dat liaar van hem scheidde Zg was gekleed in een eenvondigen kanten peignoir op een rose onderkleed j de wydo mouwen toonden den marmerblanken huid van den vollen ronden arm Is de conferentie afgeloopeuP vroeg zg Zg sproken niet meer maar drinken Ik heb er genoeg van Ja tegen den graaf kan niamand op Clamiron moest het zelfs tegen hem opgeven en dat wil toch wat zeggen 1 Volgens zgn wensch ligt Petkof naast zgn grooten leermeester en vriend Stamboelot Verspreide Berichten Fkaskruk De burgemeester van Villenenve le Mézin heeft door de gendarmerie de deur van da pastorie waarin zich de pastoor bevond die niet heen wilde gaan laten springen eo daarna alle deuren es ramen er ait laten nemen De pastoor werd nu door de koude gedwongen het huis te verlaten Bisschop Villatte van de schismatieko kerk aan de rue Legendre te Parp heeft verklaard dat hy wgl hg het oppergezag des pausen toch niet meer erkent zich niets aantrekt van de excommnnicatie De minister van oorlog heeft in verband met de in verschillende steden opgetreden pokkengevallen bevolen dat alle soldaten gevaccineerd moeten worden DnTSCBLurD De paus heeft den vroegeren president van den rgksdag in audiëntie ontvangen In het einde van Mei zal de koningin van Italië in Essen de inwgding van het ziekenhuis voor Italianen daar komen bgwonen en vervolgens een bezoek brengen aan de Itsllaanscbe tentoonstelling te Bochum In Itzehoe is een Fransche vaandrig gepakt die verdacht wordt van spionnage De keuze van een nieuwe aarlsbiiscbop van Posen zegt de Vossische Zeitnng zal niet eer plaats hebben vóór de schoolstakiog geëindigd is Er zal wel een Fuol in aanmerking komen maar in ieder geval iemand die van onverdachte Duitsche gezindheid ia Ekqelaid De kruiser Dake of Edinburgh is gisteren by Dover aan den grond geraakt nadat hy op het nippertje een aanvaring was ontkomen Twee sleepbooten brachten het schip af By Tréport is een geladen onderzeescha mgn opgevischt waarschgnlgk een van da mgnen die onlangs by Spithead weg zgn gedreven ZwiDBN De socialisten in de Tweede Kamer hebben het voorstel ingediend algemeen stemrecht voor mannen en vrouwen in te voeren Ook een andere groep diende een dergelijk voorstel in Ik heb Clamiron toch al djkwgis ondertafel gedronken I kon Cbristiaan zich niet weerhouden te antwoorden Maar hij haastte zich erby te voegen Ik beroem my er volstrekt niet op Ik betreur bet zelfs in hooge mate zy liet de balustrade los en daalde langzaam het bordes af Toen voegde zy zich by hem en liep naast hem voort Het parfum hem maar al te zeer bekend liet niet na ziJn invloed uit te oefenen en onwillekenrig geraakte hy onder den suggestieven indruk die van deze schoone zinnelijke vrouw uitging Hg begreep dat bet minder gevaariyk was naar den graaf terug te keeren en bet drinkgelach voort te zetten Niettemin bleef hg Zoo bereikten zy een klein prieel waar een bekoorlgk halfduister heerschte Zuchtend zette zg zich op een sofa neder terwgl Cbristiaan by de deur bleef staan alsof hy er niet toe kon fluiten binnen te treden Een onbehaaglgke stemming had zich van hem meester gemaakt Hy zag de vrouw aan die hy eens had bezeten maar die nu een ander toebehoorde Hg herinnerde zich den dag toen zy hem in fietscostunm bezocht en zoo bitter weende omdat by haar htd veratooten Wordt Terrolgd