Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1907

Woensdag 20 Maart 1907 45ste Jaai £ ang So 10287 aouMiHE mum JSieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken T M M M M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoin Ho St De Uitgave dezer Coumnt geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per IK st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HOIS TE HUUR Heerenhuis Ooslhaven It 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Qa en Waterleiding Te bevragen B 89 rerwerda TiemanJ Qrootite détail wUnhandelaren iD Nederland 0 60 0 72 St Ebtèpke Medoc La Rose Lndon Chateau Mallcret ttM per OcKh per anker van 46 fl 3S 0 80 0 99 0 72 I 135 0 99 I 0 72 I l ChHteaQ Malleret Petit Bourgogne QraTes Blanc Bant Santernes Witte Bergerac Niersteiner Rttdesheimer Oude Roode Portwijn I I 1 08 per flesch I Extra onde Roode Portff JD l li Onde Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Palo Sherry O E Ooede Hadeira 0 90 Hadeira Superior 1 44 Vermonth dl Torino Doii BiLLAKDi per Liter 1 17 Prijium netto contant DEPOT TB OODDA F J J BOON VAN OSTADfi WORMERVEER HOULAriöT EEKIS DEPOT 7ANTEEE Heu wortlt v rxocbt op t HKKK te Utteu VIT uvr Maoiujh tak M UAVËNSWAAY ZONEN OORINCHEM Deie THEEËN worden afgele rerd in versegalde pakjes van vt we m m naXj en n td o met rermelding ran Nommer £ Prgs Toortien Tan oerenataani f Merk Tolgeni de Wet gedepo neerd Zicb tot de aitTOeing van geeerde orders aanbeT ende i G BIJL TOorbeen J BBEEBAART Li Wild eii Gevogelte Tan a heden en verder dagelijks versch Terkr$gbaar Braadknikens Soepkippen Daiven Poalarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Faianten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O l7T7££IWGf Poelier Ooaterstraat 18 BOTTEBDAH Telephoon Intorc No 2031 Qondi Druk vao A BBINKH AN i Zn KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Regalement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFD INGELANDENPLAATSVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1907 van des voormiddag ten 9 tot des namiddagsten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 26 van meerg enoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de uitspanning de Vergulde Koetswagen voor het 2e kiesdistrict te Bleiswifk in het Gemeentehuis voor het 3e kiesdistrict te Nieumerkerk aid Ysgel in het Gemeentehuis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het 1ste District Voor den Heer A VAN VLIET Hoofdingelmd volgens rooster J H VAN DER SCHALK Boofdingeland PlaaUcermmger van altreding In het 2de District Voor den Heer H BREOOEH Hoofdingeland i volgens rooster P BIEHOND Hootdingelani Plaatmenanger van aftreding In het 3de District Voor den Heer D P VAN CAPELLEN Hoo dingelcmd i volgens rooster E H008ENDIJK Az Hoofdingeland Plaatnenangir van aftreding In het ide District Voor den Heer P VRIJLANDT Hoofdingeland i volgens rooster J DE JONQ Y Jzn Hoo dingeland PUuxtmervanger van aftreding En voorts in het derde district voor een Hoofdingeland plaaUnenanger ter voorziening in de vacature ontslaan door de benoemin tot Hoofd Ingeland van den Heer J O VAN MIËROP die in 1909 aan da benrt van aftreding zonde zgn geweest Voor de periodieke verkiezingen znllen mtte en voor de vacature VAN HIEROP roode stembiljetten worden verstrekt DijKOBAAP EN HoooHEEMBADEN van Schleland De Secretaris Rentmeester De Wd Dyhgraaf G J VAILLANT A VAN HOBOKEN aemalogeeniïPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioeiarmotde BleekmucM Xenuw0ieakle Hoofdpiluen SlapelooÊlteU Oumachteu fermagerlng eu Vermindering Oer Uckaamêkrachten aematogeen in Poedervorm I beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEHATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eentge labrlkaoten H N V SCHAIK Co Den Haag Verkrjgbaar bj Firma WOLFf Co Westhaien 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouiio A BOÜMAN Moordrecht PINKSE NUumrkerk ad IJ tel h H VAN ZESSEN Schoo ihoven B v WIJK P W v EDE Oudewaler A SCHEER Haoêirecht K VAN DEB HEIJDEN Reetmijk P v o SPEK MoereapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v a HBIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A u JONGH Oudeaattr J P KASTELEIN Polabroekerdam D BIKKER Betitehop WAARSCHUWING Laat U niet mialcdden door Abdij Siroop Hét klonsterAancCa Paulo Abd j bestaat niet ilua Stroop van geenerlei waarde QebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao ij t t Dnimatige door üe nieuwHta uitvindingen op machinaal gebied T rtot rd fkbrieaUe lUtdditend gebruik van tgne au fijnste gioudatoübn garandeerei Ie erbruikei van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aaBbaveienswaardig hbrikaat nauwkeiuig beantwoordend aaa vien ialUHii ia req Etikotten Di ma behaalde 27 Brerets als HofleTeraneler 44 Eere Diploma s gouden enz Medalllri een hewija as uitraootend n i brik it lieaél 1674 achrecf da Accataaie national de Faria NoiM Toua déoantona ana Heteille l r première elaawe d eonldérkttiw a TOtr9 exoellant fobrloatton d GBiooolat bonbons vartè eto eto IMhirartk o falnkaat ia verkrijgbaar bi 11 H Cunfiseiura BanketbakkOK na aaz n DeraalvertegeDwü rdif ar roor ederland Janna Mattendodt Amsterdam Kalvoi straat lOS Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen aisnede een ruime sorleermg mr het AaonemeD in het IMoord Brabaolsch SchoeDeo LaarzeDmagazyo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk 1 QOEDKOOPSTB DE MEEST PRACT13CHE DE nESST VOLLEDIQE MOPEBLAOEm ziJn beslist 4ie der Firma WELDON THE LADIE3 JOÜBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TBE ILL DHESaUAKEB met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OP CHILD BES S FASHlOSa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Uw Boekhandelaar Proefnumtnera Alle met koêtel HoU BIJi oeg el Van alle in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbelaling van f 0 50 verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in flesschen SO ets 73 et en f 1 2S btj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUGEH Apotheker Markt en bg WOLFFACo AVesthaven 118 M M V LOOlX DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t roimst voorzien van GASORNAHBNTfiN in elke stgl van de eerste fabrieken tegop concnrreerende prgzen Aanle ger vaa Gas Waler Spr iek Blur ea Electriscke geleidingea Wie van goed litbt houdt wend zich naar het Qoud ch Verltohting UagauUn B A¥ONDSTEII daar alles door bekwame itters verriuLt wordt Zenuw en Maagiijders wordt ait overtuiging als een werkeljke hnlp ia den nood bet boek aanbevolenNa ontvangst van adres per briefkaartworJt dit boekie franco per post toegezonden door BOLKPOBIf S Boekiuui Zaltbommel Buiten laadsch Overziciit Kort PB de vreeselijke mgngasontplofflng in de kolenmijn te Reden is het Saargebied Zaterdag opnieuw door twee oagelakken in rouw gedompeld Het eene gebenrde in den laten avond van Vriidag in de mijn KleinRosseln bjj Forbach ten ZW van Soarbrttcken het andere Zaterdagochtend bij het begin van bet werk in de schiicht Mathilda van de miin Gerhardt ten NW van Searbrttoken In de mijn Klein Rosseln waren Zaterdagavond 240 mgnwerkers van de nachtploeg aan het werk toen even o er tienen in e schacht Vaillemin een geweldige ontploffing plaats bad De plaats van de ramp ligt 417 M diep in de zesde galerjj Het meerendeel van de mijnwerkers kon zich door den mond van de schacht Vnillemin redden anderen zochten door de naburige schacht 8t Wendel een heenkomen Het ngngas is waarschgnlijk ontploft nadat eerst een boeveelheid steenkoolstof vlam bad gevat Zaterdagochtend waren reeds 66 dooden boven gebracht er lagen toen nog maar een mijnbaas en drie delvers onder in de schacht onder hoepen steenkool begraven Onder de ilachtollers waren twee bazen De meeste dooden zijc jonggetrouwden slechts 14 waren ongehuwd De Igken zgn in het gasthuis neergelegd waar de familie werd toegelaten en zich vreeselgke tooneelen afspeelden Op 10 dooden na zgn allen herkend Men begon dadelijk met het opruimingswerk en dit schoot zoo gauw op dat de mijn spoedig weer vrij van gevaarlijke gassen was De reddingsploegen konden zonder luurstoltoestellen overal heen Op de plaats van de ontploffing vond men vele Igken met brandwonden bedekt en afgrijselgk verminkt daar de kracht van do ontploffing hen te en de wanden had geslingerd De meesten zgn echter omgekomen door de vergiftige gassen die na de ontploffing in de mgngangen bleven hangen Er is dadelijk een commissie van onderzoek in de mgn afgedaald Men vermoedt dat er oen stoornis in het luchtververschingatoestel is geweest maar begrgpt nog niet hoe het steenkolenstof tot ont lofflng gekomen is Van het andere ongeluk in de mijn Gerhardl wordt de volgende ambtelijke lezing gegeven Zaterdagochtend om 6 nnr ia bg het afdalen van de mgnwerkers in de schacht Mathilda een kabel gebroken en de ophaalbak in de schacht gevallen In den bak zaten 22 man die allen dood zgn De kabel was van gietstaaldraad Nog op t Februari was hg aan buig en trekproeven FEViLLETOK IN DUB BELE BA NDEN 48 Het woedende begeerte moest hg zich thans bekennen dat hg haar nu liefhad meer dan ooit Toen liep hg op haar toe met uitgestrekte armen met die uitdrukking v in hartstocht op ket gelaat die zg zoo goed kende bg allen die zij had weten hoofd en hart op hol te brengen Zü deed alsof zij zich beleedigd gevoelde en riep uit Christiaan Waar denk je aan 1 Herinner jg je onze afspraak niet meer F Christiaan Ben je krankzinnige Hjj antwoordde niet Hjj had haar bg de armen gegrepen en het einde van den zin ging verloren in de brandende kussen die hij op haar lippen dmkte In de verte door de drukkende stilte heen liet zich de stem van den graaf boeren Nog een glaasje mijnheer Tharde Bn in het lommer om het prieel zong een mtal haar spottend Ued onderworpen en deugdelijk gebleken Op de Jiienk zijn de uiteinden van het staaldraad jSitgerekt tot fgoe punten als van naalden Tie bak ligt in den poel van de mi n waar bet water 20 meter diep is Opdat de Igken bovengebracht kunnen worden zal de schacht zoo spoedig mogelijk leeg gepompt worden V Het program van de Haagsche conferentie is bekend gemaakt De Nation het Engelsche weekblad dat het eerst het artikel van Sir Henr Camp bellBannerman bevatte deelt nu mede uit goede bron vernomen te hebben dat de ont wapeningsquaestie onder alle omstandigheden ter sprake zal worden gebracht Engeland en de Vereenigde Staten znllen daartoe het initiatief nemen Het voorstel zal daarna aan een commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de voornameliik bi de zaak betrokken mogendheden warden verzonden De schrijver van het artikel ziet in dat Engeland met zijn botrekkelgk groote toerustingen slechts weinig recht heeft met een voorstel te komen om de verdere bewapening te staken hg kan slechts in de verzekering dat Éngeland s vloot een vredelievende bedoeling heeft grond vinden om het denkbeeld nogmaals te verdedigen En hü doet dat met een merkwaardig argnmentDe Nation toch zegt Door een reeks persoonlgkheden die in de wereldgeschiedenis een leidende rol spelen wordt op grond van moreele maritieme en handelsoverwegingen een wreede oorlogspolitipk tegen den zeehandel die trouwens in den oorlog te land verboden is veroordeeld Waarom verdedigt Engeland deze kaperpolitiek tegen het particulier eigendom op zee en neemt het daardoor een positie in lijnrecht in strgd met de meeningen van Duitschland en Amerika P Engeland heeft door die houding meer te verliezen dan eeuig andere mogendheid zgn zeehandel behcerscht de gehsele wereld Door het vasthouden aan het thans gevolgde stelsel brengt het zgn handelsvloot in gevaar want de handel zal als er oorlog komt zijn waren op neutrale schepen laden Wij dragen er daardoor feitelgk zelf toe bij de ongehoorde uitgaven voor de vloot te vergrooten en onze eigen moreele argniaenten voor de ontwapening te bestrijden Dit is in enkele dagen het tweede klaarblgketyk van officieele zgde geïnspireerde artikel waarin min of meer openigk het voorstel wordt gedaan als voorwaarde voor de ontwapenings denkbeelden de vrijheid van handel op zee ook gedurende den oorlog XVIII Toen omstreeks vgf uur de heer Tharde en Christiaan in de automobiel stegen om naar Saint Bemy terug te keeren was de ingenieur in zalk een staat dat hg geen keukenzout van zwavelzure soda meer kon onderscheiden Christiaan hielp hem bij het instappen en nam afscheid van den graaf en de gravin De baron rood van het drinken maar kalm en nuchteren groette minzaam terug terwgl Etiennette met een nederig bgna dankbaar glimlachje Christiaan nakeek terwgl het scheen alsof zij haar lippen tot een kus plooide Christiaan nam het stuur ter hand en zette er zulk een vaart achter dat de graaf hem nariep toch om dien armen Tharde te denken Voor de fabriek stopte hjj Tharde wien de buitenlucht wat scheen te hebben opgeknapt steeg behoedzaam nit terwijl de directeur den zoon van zjjn patroon tegemoet King Het bottelen is atgeloopen mijnheer Christiaan Wilt u eens komen kijken P Ik heb eenige monsterflescfajes in uw kantoor laten brengen 0aarae I Gaat b mee münbear Tbarda f Uet genoegen I T rw l M lirMtaat aobtai blMt bH T D toe te staan Dit voorstel verdient zeker voor handelsmogendheden overweging Het is maar de vraag of ziJ het belangrijk genoeg vinden om daarwor hun toerustingen ter zee te verminderen Over deu politieken toestand in Frankrijk gau zonderlinge geruchten het schijnt dat de ontevredenheid in de Kamer met het beatnur van Clemenceao toeneemt al worden ook telkens de moties van vertrouwen in de regeering met overweldigende meerderheid aangenomen Toch is da toestand uitermate gespannen Het ministerie poogt weliswaar zjjn program met groote energie uit te voeren Maar de Kamer wordt door te kleine belangen geleid tot tegenstand Zoo ia de Zondagswnt door Kamer eo Senaat aangenomen maar nu de regeering haar Bitvoert ontstaan allerlei ongeregeldheden en de Kamermeerderheid wil thans een aantal wgzigingen aanbrengen waardoor hst beginsel der eenmaal aangenomen wet wordt geschonden De regeering stelde den aankoop van den Westerspoorweg voor de Kamer keurde bet ontwerp goed maar de Senaat heeft bezwaren die onoverkomelijk schijnen en houdt het ontwerp op De regeeriog dient een ontwerp op de iiy oifttenbelaBtingen in de Kamer commisaiig hrtugt daarin eeo aantal wtjzigingen en de kans Is niet groot dat het zelfs in den gewgzigden en verzachten vorm door Kamer en Senaat zal worden goedgekenrd Zoo wordt het mmisterie telkens ontmoedigd en de moties van vertrouwen bewgzen niets oor de toekomst zelfs niet voor d naaste toekomst Wellicht zou Clejtadceau aCeds gevallen zjjn als niet achter de Bchenben een verbitterde strijd werd gevoerd Insschen de aanhangers van Combes eu die van Briand over de erfenis zjj willen hem iiet ten val brengen zoolang er nog geen wesstemmigheid is verkregen over de opvolging Maar toch hangt het voortbestaan van het kabiuetClemeocean aan een draadje een ruk kan het doen vallen Volgens een Eogelsch blad had Chamberlain voor hg als minister vau koloniën naar ZuidAfrika ging van het kabinet gedaan gekregen dat de koloniën vrijgesteld zouden worden van het invoerrecht op graan dat desigds geheven werd Zoo bad bjj een stelsel van voorkeurrechten binnen bet rgk verkregen Maar in zgn afwezigheid wist Ritchie de minister van financiën het besluit ongedaan te maken Toen Chamber zjj zich naar Christiaan s particulier kantoor waar op het schryfbureau een aantal flacons waren geplaatst benevens eenige proefglaasjes Christiaan nam een flesch bield haar tegen het licht schudde haar en constateerde daarop dat de inhoud volkomen helder bleef Zie hier mijnheer Tharde het nieuwste product van het huis Vernier Marenil het Ahricotine Dat zal de reis om de wereld maken evenals Royal Carte jeune en het PrnneletVernier Vorsten en bedelaars znllen er zich aan bedrinken Als de graaf nu hier was zonden wj hem zjjn beleefdheid kunnen vergelden Is hy inderdaad zoo n stevig drinker f HiJ loonde zich in dat opzicht eenechte RusHg lachte mjj uit dat ik zooweinig kon verdragen maar ik heb mgn best gedaan en zou niet opgehouden hebben als de zitting nog had voortgeduurd Maarik was wat ongerust over uwe tête itêtemet de gravin Een mooie vrouw vindt uniet f Dat is ze 1 Maar die flesschen zijn ook mooi watblief f Kijk maar eens slanke halzen breede henpon precies n vrouw Hü ontkurkte een flacon Abricotine en schonk twee procfglaasjes vol Proet maai wni mijnheer Tharde en lain thuisgekomen dat hoorde besloot hij ziJn bekende handelspolitiek aan het Engelsche volk voor te leggen V De Russische pers constateert met zeldzame eenstemmigheid dat de schuld voor het in de Doema gebeurde niet den architect Bruni treft maar het geheele bureaucratische systeem De Roes zegt Bij elke zaak die de bureaucratie aanvat t ig nu de verpleging van hongerlijden of de verbouwing van het Tanrische paleis moet die giftige paddestoel zijne vernielende werk verrichten die tot schandalen en dieverijen leidt want de werkelijke controle ontbreekt Een Lidwalcatestrofe of een ander Europeesch schandaal is noodig om deze controle in t leven te roepen De Towarisjtsj zegt Als de verbouwing van het onde staatsgebonw niet in andere handen overgaat dan Is in een soortgelijke ramp als gisteren in het Tanrische paleis onvermijdelijk Het Nowoje Wremja praat van misdadige lichtzinnigheid van het paleisbestnur De Rjetsj wQst er op welke werking de ramp op de onontwikkelde volksmenigte moest oefenen Reeds enkele uren na de ramp was in de stad de meening verspreid dat men zich op deze wijze de volksvertegenwoordigers van den hals had willen schuiven Op de hoofden der afgevaardigden was bi na de zoldering neergekomen maar de hoofden der bureaucratie zijn feitelijk getroffen door de legende dat zij plan gehad hebben volksvertegenwoordigers te verdelgen Men kan met de bureaucratie deze keer deernis hebben want als ze zich ook van de Doema wilde ontdoen dan had het op andere wijze mouten zijn maar het noodlot is hard als een onhandige schilder spaart het de kleuren niet Vorst Ferdinand van Bulgarije beeft tijdeni zijn kort verblijf in Weenen verleden week gelegenheid gehad zijne indrukken uit te spreken over den moord op minister Petkof in een onderhoud met een medewerker van de Nene Freie Presse De vorst maakte den indruk diep getroffen te zijn en bleek overtuigd dat de moord op den minister president een ernstige politieke beteekenis heeft Naar de opvatting van den vorst Ijjdt de regeering in Bulgarije onder de groote moeilijkheden van den toestand ontstaan door bet verlangen der mogendheden om op te treden tot onderdrukking van de stormachtige zeg m j hoe het nieuwe merk u bevalt Beiden ledigden hun glas i Uitstekend I zeide de ingenieur Ver duiveld dat verwarmt I Ja een zeer prachtig likeurtje Den cohol hebben wiJ zelf gestookt Dat brand niet op de tong Nog n glaasje f Met genoegen I Het zal n zeker genoegen doen beste vriend Dat goedje heeft dezelfde uitwerking als opium U zult weldra droomen dat ge de minnaar zijt van die mooie mevrouw Steingel Ons Abricotine schenkt de vervulling van alle wenechen De bedelaar waant zich een Rothschild te zgn de zwakkeling een Hercules Drink Tharde om dezeemoties te kunnen ondervinden Maar drink dan toch Christiaan schonk z n metgezel nog eens in en ledigde ook zelf zijn glas De tweede flesch volgde de eerste en onophoudelgk bracht Christiaan tot groote ontzetting van Tharde zijn glas aan de lippen Weldra werd het proefglaasje met minachting ter aarde geworpen Christiaan nam de flesch aan de lippen en tuaschen lederen teug sprak hij verschrikkelijke woorden wier beteekenis den ingenieur nog heviger angst inboezemden Wordt varTOlgl v