Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1907

Een partieela staking in de haVe tsNkntes il ttitgeloopen op een algemeen nederleggen van het werk door de bootwerkers Zaterdag had een botsing plaats tusschen de stakers en de equipages van een paar schepen die het losaingswerk door de bootwerkers in den steek gelaten voortzetten De politie die de acheepsbemanningen wilde beschermen raakte toen slaags net de stakers die de agenten met steenkool bombardeerden BnrgarlUlte atai d GEBOREN 16 Maart Rudolph Wilhelm ouders T Sap en N H Diemer Elisabeth Johanna ouders N van der Zwam en S Fennet 17 Wilhelmina ouders P B Snol en M v d Heiden Johanna Maria ouders A J H van Denrsen en O van de Par 18 Pioternella Antonia ouders G C Hornes en G P van Leest Hendrik ouders D A Verbeek en N Sprefi 19 Joaephns ouders L J Boegheim en G Nienwert OVERLEDEN 17 Maart J F van Wyngaarden 6 d H Glasbeek 21 j lemeoten lie rerudoring in UacedoniS wenscbeD ei dat in botsing IcoBt met de wensclien en verlangens van groote Itringen der Balgaarsihe bevolking Met kracblige band heeft Pitkol de elementen die de ratt in Macedonië liden verstoren onderdrukt hg ontving daarvoor lol van de Eoropeesche kabinetten maar wekte baat en ontevredenheid onder de Bglgaren 1 ontslag der der stndentei De omgeving van den vorst beeit reeds lang onrnst u opwinding in bet land waarde vrees gekoesterd dat die tot gewelddaoigbeden aanleiding zonden geren In de stndentenbjjeenkomsten werd niet alleen de moird op Petkof maar tevens de noodzakelukheid besproken ook den vorst nit deo weg te i aimen De regeering besloot tot professoren en tot wegzending de laatsten begaven zich naar de boogescbijól in Belgrado en zetten daar bus samenspinning voort Ook Bnsaiicbe agenten bereiden in Balgatt6t rsvolatioi laire woelingen voor en anar nisO predeken er vorsten en ministermoord Gaarne zob de vorst voortgaan op den weg waarlargs in overeenstemming met den wenscb der iiogendbcden en in goede veratandbonding met Tarkije vreedzame ontwikkeling val bet Bnlgaarscbe overwicht in Uacedonië nogeljjk is Maar het Balgaar Bche volk niets ontziend w il een regeering die krachtig In Macedonië optreedt Pan slavistiscbe neigingen beeft en den Rnisi icben invloed boven alles stelt Het gevaai dat nit dien toestand ontstaat acht vorst F irdinand niet gering De Madril ensche behelzen ee hetwelk de Zaterdag den gevallen Ni Dieven de aanhangers van het terrejin De Daily jer dat de van oorlog bericht is aangekomni borlcht behoett gelool verdiejit bladen van gisterochtend ttlegram nit Centa volgens Itrtjdmacht van kaïd Hassani stam van Valiente heeft aan verscbeidene nren vochtens van Valiente meester Telegraph verneemt nit Tandz stim der Beui Fersen den minieter beeft dat Raisoeli b hen n en bnu gevangene is Dit nadere bevestiging voor het Reuter seiiJt nit Beriyn dd 18 Haart plaats in de Prins Eitel den keizer Hedenmorgjin bad een groote plechtigheid slotkapel ter opneming van rits in de Jobanniter orde door iin de installatie van den prins als Herrenmefster der Baljje van Brandenburg Aanwezig varen de keizerin de prinsen en de prinsesien Prins Hendrik der Nederlanden en deputaties van de Baljje van Utrecht van Ie Dnitsche Orde van de Engelsehe Verefniging der ridders van de Jo banniterorde en der Maltheser orde de Bijkskanselierj de Ministers en gezanten Da keizer i gaf den prins den ridderslag en overhandigde hem het ridderkruis Bjj de installatie al8 Herrenmeis er legde de prins knielend de gelofte at op bet door den keizer vastgehouden Orde zwaard De nieuwe Herrenmeist r gat daarna den ridderslag aan negentleni eereridders van wis de Prins der Nederlanden de eerste was Ter gelegenheid van het leest der Johan niterorde bad hedenavond in het koninklijk paleis een diner plaats waarbij de Keizer een dronk uitbracht op den nieuwen Herrenmeister prins Eitel Friedricb en daarna eerst prins Hendrik der Nederlanden en den Baiye van Utrecht dank zeide voor hunne tegenwoordigheid en met een toespeling op de rampen van den laatsten tyd er op wees dat lieldebetota tegenover medebroeders het eerste gebod voor de leden der orde is Verspreide Berichten Fbaskrijk Frankrijk is al bijzonder ongelukkig met zijn marine i u weer is er e a aanvaring geweest tusschen een torpedoboot en een torpedojager in de MiddalIagdScbe Zee waarbij aan boord van eerst bedoeld vaartuig een etoompijp sprong Een kwartiermeester n een stoker zijn door den stoom gedood een andere stoker is ernstig geblesseerd Direct na itloop van de begrafenis van de slaehtofferi van do Jena hoelt president Fallières van Tonlon nit een telegram van deelneming gezonden aan den Duitschen keizer met de rnQoramp in Lotharingen Ernstige diggan z jn te Nantes g b lird Kenige dagen geleden al z jn de kol iidrag r in staking en Vrijdag voegden lish bjj b n de dokwerkers Zaterdag ijjo stakende dok werkers in botsing gekomen aet d p Utle en gendarmes En t was een bloedig eonflirt én werkman werd gedood a dertig gewond van Wie er één later öAk nog overleed Men verwachtte over bet gabeurdo flttaren in da kamer aoo intarfalUtia DrirscEiiro De toevloed van landverhuizers te Bremen overtreft alle verwachtingen van den Morddeutscbeii Lloyd de barakken die pas geopend zun z n overvol Zaterdag waren er 10 876 landverhuizers aangekomen en dag aan dag kom n er 800 tot 1200 bij niettegenstaande den verhoogden overtochtsprtjs Dagelijks gaan volle booten weg Men telefoneerde Zaterdagmiddag aan het Hbid v Antw nil Brnsael dat men geloofdn aan den vooravond te staan van een ministerieele crisis naar aanleiding van de koloniale wet De kamer heeft het door ons meegedeelde voorstel betreffende de kennis van Viaamscb voor mijningenieurs aangenomen RUSLIKD Men verbaast zich er over dat de czaar niet eens zjjn vreugde genit heeft over bet feit dat bet dak niet toevallig is komen instorten toen de doenialeden er onder zaten 1 Er ie geprotesteerd tegen de huiszoeking bjj den sociaal democraat Qschesellina Maar Stolypin zeide dat de sociaal democratische partij niet wettelijk erkend was en dat dus geen openbare vergaderingen mochten plaats hebben Ook de kadettenpartu heeft weder nul op het request gekregen toen zjj vroegen om erkend te worden Bü het progrom te Jelisabetbgrad is een man gedood en zjjn 30 menschen verwond Vele baizen zijn geplunderd en van winkels ziin de ruiten vernield BINNENLAND Voor Gedeputeerde Staten van Zuid Holland werd nader behandeld het bezwaar van jhr H M Speelman te Wassenaar tegen de plaats waarop de Israëiieliscbe Begraafplaats aldaar is aangelegd De heer H J Versteeg bracht hierover rapport uit Het bezwaar van den heer Speelman werd toegelicht door mr W A Telders advocaat te a Sravenhage Deze deelde allereerst mede waarom de heer Speelman eerst na kwam met zijn bezwaar tegen de vergunning welke reeds in 1899 is verleend De r4den biervan was dat reclamant nooit iets van eene vergunning beeft geweten tot vooreepige dagen Op zjjn verzoeken om inliobtingeu indertijd tot het gemeentebeatuur van Wassenaar gericht kreeg bQ geen of onvoldoend antwoord Eene behoorlijke oproeping van belanghebbende had niet plaats gehad de beer Speelman was niet in de gelegenheid geweest bezwaren in te brengen Hy wist niets van den omvang welken de begraatplaats zou krggen Toen by nu ongeveer zes maanden geleden tot de ontdekking kwam dat er op bet terrein van de begraatplaats begraven was dat dus de begraafplaats was in gebruik genomen meende hy evenwel niet langer te moeten wachten met zgne bezwaren aan Qed Staten kenbaar te maken Verder betoogde gemachtigde dat de begraafplaats niet voldoet aan den eisch der wet betreffende den afstand van de bebouwde kom En op grond daarvan verzocht hg intrekking of vernietiging van de vergunning Dan kon de Nederl lar Gemeente opnieuw vragen en aan bet gemeentebestnar te Was senaar zou dan een wenk gegeven kunnen worden om behoorlijk belanghebbenden op te roepen en de zaak opnieuw met inachtneming van de ingediende bezwaren te behandelen Mr J Limburg voor de lar Gemeente optredende voerde aan dat thans door den gemachtigde van den hey Speelman werd gepleit lynrecht tegen hetgeen door de gemeente Wassenaar is medegedeeld Het gemeentebesluur van Wassenaar nam aan dat er twee bebouwde kommen waren van waarnit de begraafplaats 50 meter moest verwyderd biyven En op dien afstand was de begraafplaats ook aangelegd Reclamant beweerde nu wel niets van de vergunning te hebben geweten Maar in ieder geval had meende spr een sobrgven van het gemeentebestuur van Wassenaar van Sept 1906 den reclamant aanleiding kunnen geven om althans toen bezwaren hy Qed Staten in te brengen en had hg hiermede niet behoeven te wachten tot dat de begraafplaats was in gebruik genomen Er was wel geen termyn gesteld in de wet maar het kon toch oooil de bedoeling zgn dat aen nog ontvankeiyk is bg God Staten nadat de aanleg der begrai lplaata reeds beeft plaats gehad en deze reeda in gebraik is genomen Voorts deed mr Limburg opmerken dat er tgdens bet verleenen van de vergunning nog niets van plannen van den heer Speelman voor den aanleg van villa s was te beiMrkiB M evenmin ia 1906 toaa mat mat den aanleg der begraafplaats begon Jhr Spedman kon lich meende spr niet beklagen over schade En bovendien kan hg zich tot Qed Staten wenden met verzoek om ontheffing lan het verbod tot bouwen binnen den afstand van 50 M van de begraafplaats By lyn repliek hield mr Telders vol dat reclamant ontvankeiyk is in ziin bezwaar en voerde hy nog aan dat de begraafplaats ook thans nog niet voltooid is waartegenover mr Limburg beweerde dat de begraafplaats gereed is en dat alleen eene heg als binnenafscheiding binnen den mnur welke rondom de begraafplaats is geboawd nog niet de vereischt hoogte heeft De uitspraak van God Staten volgt later Gemengfde Berichten Men meldt nit Heerenveen Gisteren had de begrafenis plaata van bet derde alacbtoffer van het tramongelnk bg Beetaterzwaag den werkmeester Roorda Aan de groeve sprak vooreerst de beer Hamelink directeur der N T M Na hem waren er nog vier sprekers nl namens de S D A P de Ned Vereoniging van Tramen spoorwegpersoneel de noorderafdeeliog dier vereenigiog en het personeel der N T M Het Kamerlid v d Zwaag was onder de aanwezigen Een zwager van den overledene bedankte namens de familie Het gebied van het meer van Constanz is dezer dage geteisterd door heftige sneeuwstormen waardoor de scheepvaart zoowel als het spoorwegverkeer in alle richtingen groote vertraging ondervonden Over Parys barstte Donderdag plotseling een hevig onweder los dat vooral in de omgeving groote schade heeft aangericht Bosnië ligt geheel onder de sneeuw op sommige plaatsen is de sneeuwmassa saamgewaaid tot vyt meter hoogte en bet verkeer staat bgoa geheel stil Men verwacht de heropening der verkeerswegen niet voor over twee weken Door de langdurige droogte in de omgeving der meren van Boven Italië zgn boschbranden ontstaan over groote uitgestrektheden Aan het Como meer boven Varenne branden de bosschen kilometers ver wat vooral bg nacht een grootsch gezicht oplevert ten Zuiden van het Laganomeer lyken de bergen vulkanen in volle werking Ten noorden van Luino aan het Lago Maggiore woedt eveneens een felle boscbbrand die Luino bedreigt zoodat soldaten uitgezonden zgn naar de gsvaarlgkste ponten De teraardebeslelling van de slacbtoftera van het Fransche pantserschip Jena beeft Zaterdag te Toulon plaats gehad Het was een prachtige morgen met een wolkenloozen hemel en lachenden zonnescbgn De geheele stad nam aan de droeve plechtigheid deel In de straten die de stoet doorkwam was geen venster geen balkon onbezet Op de Place d Armes en de aangrenzende straten waren de straatlantarens met ronwfloers omwonden de Fransche driekleur woei uit de huizen baltstoks Van een der balkons hing een reni achtig zwart floers naar beneden getooid met een krans immortellen Terwgi de Igkkisten in de koetaen werden gedragen klonk van alle kanten de muziek der aanmarcheerende troepen De wagena waren met de Fransche vlag gedekt en droegen aan beide zgden met krip bedekte vaandels Om acht uur waa de stoet geordend Op de Place d Armes werden de zeer groote massa kransen uitgespreid Sommige er van waren zeer prachtig en kostbaar andere uiterst eenvoudig doch vaak roerend door de opschriften Een krans van viooltjes was gewgd aan de nagedachtenis van bet Meisje van Tonlon het kind dat door een granaatscberl word gedood een andere krans is gezonden door de proviandverkoopers die gewoonigk aan boord der oorlogsschepen hun handel drgven Een groote rozenrniker met violette strikken was van een moeder die baar zoon by de ramp verloor Onder de bloemstukken door vorsten ministers en stedelgke besturen gezonden valt de laurierkrans van den Duitschen keizer op De groote krans heeft een middeiign van l i M witzgden linten dragen als eenig opschrift een W ond f den keizerskroon Om halt tien versoheen de bisschop van Frejos begeleid door geesteiyken van al de gezindten uit Tonlon Alle godsdienstverachillen zgn in dit droevige oogenblik vergeten In een tent in bet midden van het plein opgericht waar de consuls en gezanten der vreemde mogendheden zich vereenigden verleende de bisschop in tegenwoordigheid der officieren en deputaties van de omliggende steden absolutie aan de gestorvenen Vooraf had de protestantsobe geesteiyke Jollet by de lykbaar van den machinist Stewa een korte toeipraak gehondeo Terwyi de bisschop de earemonièn verrichtte kwam de president der republiek op de Place d Armes aan begeleid door de ministers Des morgens had het gezelschap de gewonden bezocht en belooningen nitge deeU aan de moedigsten onder hen Hierop zette de lykstoet zich in beweging Na bet militair gelelde en de lykwagens kwamen de bloedverwanten der slachtoffers dan volgden president Fallières met zgn gevolg en onmiddeliyk na hem de vertegenwoordigers van Duitschland Engeland Rusland en Japan Op dezen volgden Clémenceau en zyn medeministers de depotaties uit hst parlement het leger van de vloot en andereafgevaardigden De door marine soldaten begeleide optocht ging langzaam door de dichte menschenmenigte die in eerbiedig stilzwggen toekeek heen naar het arsenaal Daar speelde de militaire mnziek Chopio atreurmarach waarna toespraken werden gehouden door president Failliéres ministerThomson den burgemeester Vah Tonlon admiraal Toncbard admiraal Manceron en den vertegenwoordiger der stad Tonlon Ferrero Nadat admiraal Manceron een laatsten groet had gebracht aan ds omgekomen makkers schreed de president voor de laatste maal langs de ryeu der doodkisten waarop hy met de officieele personen het arsenaal verliet Na een ontbyt in het zeeprefectttur te hebben gebruikt stelde admiraal Manceron de overlevenden der Jena aan den president voor Deze begaf zich toen naar da Jena om den omvang van de beschadiging te zien Daarop werd een bètoek gebracht aan de Sutfren en een parade gehouden voor alle aan de reede liggende schepen Na de vlootparade bezocht de president bet raadhuis van Toulon waarna hg afscheid nam in het gebouw van bet zeeprefectuur van de vreemde marine officieren Hg dankte hen voor de betoonde deelneming en verzocht hun dat zy hun rogeeringen zgn dank zouden overbrengen In een gesprek met den Duitschen marine attache viceadmiraai Siegel sprak de president ook over bet mynongeluk in Klein Roaseln Men meldt uit Ryssen aan de Zw Ct Gistermorgen zgn weer 12 arbeid st en aan het werk gegaan waarvan er 2 vroeger niet aan de fabriek werkzaam waren Het aantal werkenden is totaal 813 Aan bet Dev Obl wordt gemeld Nn de onderhandelingen t isscben de firma en de stakers opnicnw zgn mislnkt zyn de arbeiders naar ons wordt meegedeeld be sloten een coOperatietabriek op te ricbteo wanneer er voldoende medewerking van bevoegde zyde te verkrygen is Te Futtershoek is gistermorgen afgebrand bet bierhnis met woning van den heer D D De brand welke op den zolder begon schynt in den schoorsteen te zjjn ontstaan Aangezien door de richting van den wind Voor de belendende perceelen geen gevaar bestond en het niet mogelgk was het brandende perceel te redden hebben de spuiten geen water gegeven Van den inboedel is hoegenaamd niets gered D C Uit Ryssen meldt men aan het N V d D Bg het uitbreken der staking ia toen in de Tweede Kamer bet booge sterfteeyfer aldaar ter aprake kwam ala een der oorzaken door den heer Van Kol ook opgegeven het slechte drinkwater omdat de mestvaalten en beerputten langs de wageo vlak naast de waterputten ot pompen gelegen den geheelen bodem hebben vervniid In de jongst gehouden raadsvergadering vestigde de heer K irtebos de aandacht op het slechte drinkwater Op bgna alle pompen staat Niet drinkbaar water doch niemand stoort zich aan die waarschuwing welke daar al wel zes ti zeven jaren te lezen staat De heer Kortebos zon gaarne zien dat hel drinken daarvan belet werd en gezorgd voor zniver drinkwater Voorts achtte spreker het van belang te weten in hoeverre het water schadoiyk voor de gezondheid is Dn voorzitter de heer T Lodder Kz beloofde op deze wenk te zullen letten Vóór het aanvaarden van zgn betrekking was het water onderzocht door dr Mann nit Bnschede De uitkomsten van dat onderzoek zal hy nagaan en in overeenstemrainj daarmede behandelen Men meldt aan de N R Ct Terwyi de instructie te en H v E nit Afterden verdacht van brandstichting nog steeds voortduurt is er nu ook een instructie geopend tegen J v E den broeder van H V E verdacht van het leggen van versperringen op de rails der Haas en Waalache Stoomtram De gebroeders v E behooren tot den gezeten landbonweraatand in Maas en Waal Hen meldt nit Arnhem Gisternacht om twaalf uur werd een kenner van het Burgerhotel de Korenbeurs op de Korenmarkt alhier gewekt door rook die in zijn slaapkamer drong Hg ontdekte daardoor dat er brand uitgebroken was en wekte de huisgenoten die nog net het hnis konden verlaten De beide bovenverdiepingen zgn geheel nitgebrand Het belendende graanpakbnis vroeger Lntbersche kerk kon tegen het brandgevaar beveiligd worden De moord te Andgk De instructie in den bernchten moord te Andgk N H gepleegd op den kastelein B is gesloten tegen 9 Unntkennis Op een dorpje in Maas es Waal ia het gewoonte dat de boeren na de eerste H Mis te zamen komen ter be preking der plattelands politek van de week LIZondag bg t verlaten van do herberg hield een der stamgasten een kastelein een fonkelend 2Vi cntstuk voor met de vraag Zou dat kunnen f Ja zegt de man en dan boude nog over Hg ging er mee naar een zykamertje alwaar hg bet liet vallen Ue wachtenden zeiden toen tegen elkaar Nn is t mis doch de kastelein raapte het mnntstnk op legde het netjes achter slot en kwam terug met f 9 85 Kalm stapten de lui naar hnis tegen elkaar zeggende Wat zullen we hem plagen 1 Circa baltoÖ vervoegde zich bg den kastelein een jachtopziener mot de vraag Kunde me ook een briefke van f 25 wisselen f Dé zal wel gaon zegt de ander ging weer voornoemd zgkamertje binnen en kwam terug met een muntbiljet van f 10 het fonkelende 2V centstuk en twee rgkadaalders De jager raapte alles gemoedelgk byeen keerde huiswaarts en borg bet netjes weg Des middags uit moetende zou hy wal geld by zich steken waarom bet voornoemde fonkelende 2 t centatnk weer voor den dag kwam Een zgner zoons dit ziende zegt Hè va n moi ny vierduitenstnk is dét Lep jong zegt papa t is een goud tientje Haar jawel bü nauwkeuriger bezichtiging zietie dat hg ia beetgenomen Fluks er mee naar den kastelein Deze antwoordt Ik heb het van de morgen van Fietboer gebenrd O zegt de ander gemoedelgk dan zullen we er wel schadeloos afkomen No dat kwamen ze ook s Avonds werd alles weer vereffend maar dat waard en jager het dien avond moesten ontgelden tal een ieder wel begrypen Geld Van de myngasootpiofflng in de myn Klein Rossein te Fonbach wordt nog uit St Johano gemeld ttt de Vttilleminschacht waren 240 tot 246 man nedergedaald Onmiddellgk werd met het reddingswerk begonnen en heden Zaterdag middag te12 uur waren 67 doeden 12 zwaargewonden en een lichtgewonde nborgen Nog 40 man worden vermist ze Uggen waarschyniyk onder steenen en puin bedolven Zaterdagavond had men 75 Igken bovengebraibt en neergelegd in een gebonw der onderneming waar de verwanten der slachtotters werden toegelaten Bg de herkenning hadden hartroerende tooneelen plaats en tal van weduwen vielen bawnstel oos neer op het lyk van haar man Sommige lyken waren geheel verbrand en onherkenbaar De ontploffing had plaats op een diepte van 418 meter Een der ontsnapten vertelt dat hy een verblindend licht zig en toen als verdoofd neerviel Het groote moeite stond by op terwyi zgn kameraden in wilde vlucht langs en over hem heen liepen Hy volgde hen zoo goed by kon Wf verstikt door het heete stof Zoo bereikte hy een veilige gang en werd daar door de reddingsploeg gevonden Van de 12 gewonden zyn er 8 in het hospitaal overleden waardoor hel aantal doeden tot 83 is geklommen De meeste slachtoffers zyn huisvaders Stadsnieuws GOUDA 19 Maart 1907 Bg de Kamer van Koophandel en Fabrieken is nog ingekomen de volgende giften voor de Scheepsramp Hoek van Holland Van N N f 2 50 N N t 2 60 N N f2 60 Te zamen met vorige opgaat 1 616 86 De Lawn Tennisclnb Be Quick zal naar I vernemen op Zaterdag 6 April a e een wdadigheidiDitvoering geven Opgevoerd zal worden Groote Stadsincht blgspel in virr bedryven van BInmenthal en Kadelberg Het maken der isudeering van de nieuwe Gonwebrug ten dienste van de S S is opgedragen aan de Hollandsche Maatschappg tot het maken van werken in gewapend beton te s Oravenhage Het ma en der Directiekeeten met verdere werken is opgedragen aan den Aannemer H J Nederhorst Jr alhier Het de werkzaamheden is gisteren een aanvang genomen WADDiKasvxiN Alhier is door bemiddeling van de propaganda ciub te Boakoop een vereeniging van jonge liberalen opgericht Per Telegraaf Miniater Staal heden door de Provinciale Staten van Noord Holland met 46 stemmen gekozen tot lid der Eerste Kamer Generaal van Marie antirev verkreeg 18 stemmen BEÏÏRS VAN EOTTEBDAM L K H K WOENSDAG 13 FEBR Staatttténtnqen PoBTüOiL Oblig Be Serie tr 050 3 59 i Oblig 3o Serie tr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUHBu Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepia L 100 1 24 i Hypotttetk BankenAandb idem idem 4 90 Fandb Rotlerd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 97 Fandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOOV Pandb Znid HoU Hypb 499 andb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 98 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 4 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 4 PrtmUUeninqen baLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 I DiverMen Mg tot Ëipl Laan van Meerdervoort 1902 89V Scheepvaart Maaüchappijen Pand Holland Guit Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 4 Fandb G Hypotheekbank te Fmsterdam 4 100 SpoorwegUmingm Itaub Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 367 Ootvangen DE NOÜVEAUTÉ S IN Coitumes tailleur ea ü judi RegeDmantels VERSCHEIDENHEID Te Utrecht bevindt zich in bewaring de bode van Utrecht op Zeist H J die tegeIgkertgd het baantje van incasseerder vervulde en verdacht wordt van verschillende verduisteringen gezamenlgk een aanzienigk bedrag vormende Men spreekt zelfs van verscheidene duizenden gnidens De man mocht zich in een onbeperkt vertrouwen verheugen en zag zich daardoor allerlei geldeiyke aangelegenbeden toevertrouwd Hy raakte echter aan hetspeculeeren en daarby moet de verleiding hem te groot geweest zgn Langzamerhand maakte hy zich aan oneeriykheden schuldig hg verviel van kwaad tot erger totdat eindeiyk aangifte bg de justitie volgde Verschillende wiaaels zyn verdonkeremaand waardoor o a enkele bankinatellingen gedupeerd moeten zyn By U te de Bilt gevat U D ADVERTElNTIEN M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 Teltn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAIENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken tegon concurreerende pryzen Aftiilegger ut Gas Water Spreek Biur en Ëledrisohe geleidlageo Wie van goed licht houdt wende lich naar het Ooudtch VeHtehttng Haga yn DE AVOUDSITER daar alles door bekwame fitten verrioht wordt KENNISGEVINQ DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat ill voldoening aan art 31 van het Reglement van 8chieland de verkiezing van HOOFDIISCf ELANDEN en HOOFDINOELANDEN PLAATSVERV ANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1907 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als h art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Óoersohie in de uitspanning de Vergulde Koetswagen voor het 2e kiesdistrict te Bleismyk in het Gemeentehuis voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerkerk old Y él in het Gemeentehuis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het 1ste Distriet Voor den Heer A VAN VLIET HoofdimgeUnd Volgenarooatdr J M VAN DEK SCHALK Hootdingiland Plaatitenangu van aftreding In het 2de Distriet Voor den Heer H BREDGEM Hoofdmgilmd j volgens rooster 1 F BIEMOND Hooldingilani Plaatnmxmgtr van altreding In het 3de District Voor deo Heer D F VAN CAPELLEN Hoofdimtland volgens rooster E HOOGENUIJK Az Hoo dingeland Phatninangsr van aftreding In het Me District Voor den Heer P VRIJLANDT Hoofdijigiland volgens rooster J DE JONG Y Jzn Boo dm iland Plaalnmanger van af treding En voorts in het derde district voor een HocfdingeUnd plaaUtirvanger ter voorziening in de vacature ontstaan door de benoeming tol Hoofd Ingeland van den Heer J G VAN MIEEOF die in 1909 aan ds beurt van aftreding zoude zyn geweest Voor de periodieke verkiezingen zullen aitu en voor de vacature VAN HIEROP nodt stembiljetten worden verstrekt DijKORAAP EN HoooHEEiiBADEN van Schieland De Secretaris Rentmeester De w Dffkgraaf G J VAILLANT A VAN HOBOKEN Het groote aantal zenuwkwalen nn Mti fihoDfdpUn kf tot d roenffUnds kaDlMkeaas rui Apoplntf k MabwMtU ta tr tM M IOC iteodt Kllfl auddaUn door de medlirbo wotooMfaop Mui e oiid Kmt mm mr alanwon tlld koart tê oer too dot lÜ door hot robraik mtkoD too don ooavotMlnton wog ao mk Uago do hald vhniolovloet ontdekklu codMn boart dia om boodorde proonioiiitBfs Uiom ovor de gohoolOTorold rorhroldli ea tonrÜI aiTn iroUs ebapp IIJko kringoa booerto bolaiigMolllat wokt Mrou éoM woldMd blijkt te Kita voor do o n niiawkwoioD HJ ndo noDOdhtwld D h fonoooy a o io iiitgOToa n door don ceweion OfAoior vu éeiondbolt Ur Bomut Wolönnu o t nUbofia on kornot of do on derrindioc opgedutn In oono EO Jorife pntktljk iMMr waaaphliic tmn hmt IkmM i mev Amm wordendniir o rMklfct oMITob Jimmr 4 bul naiÉddolHIk b d KvaMI modeordvrlil Hot desB cobooiw m irardaB workoiyk HhlttorMido rooaltetoa t OB lU auakto looveol opwag dot van een door doa nltrlsder gooolmTM iritkjo OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE fear vaorkem oi au neitiig Dinnen korten tijd rveda ds me drnk vrrm bonen Ie Uit boikja bevat nfet tlleoa va kot groMo Mk IIpIi vprataacibore verklarlnfen omtrent het wooen dor nienwero tborople as do daanaodo mft Il wanhniiice cevnllen verkrocou Uitwerking maar ook vindt mon daorfa wotOBOAafiarilJk tr baiidelliiKea nitde mrdloehekladrtidleuuidAM geueeawu e gowUd lia ooModoan tal van cetitl echrlflen van boag epUatrte geooonkaudic n onder wolke P téakiro aod i an ds polyklinlek te Pari rae Reegenoiit 10 lUtogretier wetf dr pratllMoreet laMeaboor aa in Frankrijk en vele anderen ailfo wier aonawgeolel Mfor of ilahold IU de w ailn bloe an rat r90leprKkalOa rli ld aJaaseked ilareleeiHat l lloliaei tl keaiireit n enbeha ollik to itanri verder allo ifekon dlo door beroorto gotroffon wm doa aa aog tt dea aan do gavslgoa daarvaa laeala varlaaiMiBian onvoraiaiaolol aprikie iwan lenfval iMOiaSIk alikkaa oU fhaM er tewrtaMan mal vaoetveriwakUai vaa Obooffa t ¥ U roada ondor gooooikandjto lar door do bofcojWl laM iUai ala OBtbondingooa m kovdwatorkBBf ilnnlaen seittcht d Chartnton SaniUtKath Or Oa a U Stattm aretimann a tf ti irrood ortaBr P ForHitler genoelh er direelaur va aet hoef Haal te Age eebfliarMk Dr Sebarlai koolllaéEmi Ov M mti f leaeetheer firtataur der gatvieo therapaullioaa lerlehllai eor laoowllldo rm 8t Honurt 334 Cbmu vtr Aibhixkaoh aied ér te CorN Dr BtfiOaak arraori orta do Sir tfki it Ipchl lit ir Ie Watnen Dr C Bangevel tela TarrlOra lurt IK vaa aa CoeaoHOootr It taeté in Frankrijk en vele anderen aehlls ïaoalB vörlaaiMiBiao onvoraiooaoïol aprikia iwan lenival iMOiadlk alikk aa oU fhaM er tewrtaMan mwi nww furieae plln la£tieH ka ratio verawakUH vaa iMoofaA oaa aa aljdia roeda ondor gooooikudlgt bobandellng gewoeot sQa aaar door do Mogda MMM m aJa ooUiondioxooa m kondwatorkaw wrijven olMtriooeren Wooathxd of aoaka4os on gmoal i iMlglug knaaor kwaal govondoa hebVn on ten alotUali die oreoo itir aloavsarfcAa Mrto oadaartM rodoa bobboa wagoai voncbUnoolen ala ilgiuwkoadaot aaiaai ooloa iwrdao io la M kooN boenol o mI dalialliliaid kkerleflon i eker wordoa voor do oafOo l oadi p i MMf vMTtoofOoliloi Io do ooroo bot vee H oa trleSfllMi la aa bal iiavoa vaohoodaooovoota aaa ktdwodrla oalOMMa van BMMwIU ora Ui ook aan oa a aieMHi Hoode ooo MaoknoH oo kra MrftaobMd Ut n giiMda nlfa aaa Jobh waeaoe dlo ïol al bat boaM wartM angooatoll oroa o wütaawdahoiaoii w r dflMa nradOB ilcb kot bovoa vanMldo workjo aaa to aobaSn hotwolk op aaaTiaffa kaïtatoaa oa ftaaao n XS ADVïIRTMTIffl in alle Couranten worden aang enomen door het Advertenlie Bureau vao A BKlAlkHiN ZOON Aan ail n wier aonawgeolel Mfor of Nelndor angodaAii la f mmn KAgowMMMdiO okontoakenon zlja oiweeiiohe fcoef pl itaralnau