Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1907

Donderdag 21 Maart 1007 IVo 10288 4öste Jaargang Wmmi COVRANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleleen M ADVERTEISTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ttletetn N St De Uitgave dezer Courant geschiedt dageligks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per iwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN i DE OOEDKOOPSTE i DE MEEST PRACTISCHE f DE MEEST VOLLEBIaE f fiMnnKni AnKiw f MtTTttv TAVENBAAT Hooa wMrr dan Haag SlatenUan 32 zoekt tegen Mti en DIENiSTBODE ale Meid alleen Hnnr 1 110 Wascbgeld 1 26 TereUehten goed kaken en lindelgk w rk n Brieren Statenlaa 32 den Haag HUIS TE HUUR Heerenhais Oostbaveo B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tain Voorzien Tan Oag en Wattrleiding Te bevragen B 89 Eobte Oude Jenorer Nightcap p HOPPE Verkrtjgbaar bfj PEETER8 Jz Ltl Cf ueM m ImrUrmi lllenw oBorertroOeB M Frof Dr Ueben welbekend B HIOV EBACBT ILIXIS IT UUm ohl mil Fibriibmnk JJ tot Toortdnrende radicale u I Bekere genezing van alle vAU de meest hardnekkige zenuv tlekten ooral ontstaan dooi afdwalingen op jeugdigen leefti J l oia e ifenezing Tan elke awajite Bloe lidoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Haagpgn slechte spgsverteriug Onvermogen Impoteni PoUutione eni O tvoerige prospeotnaaen rrijanor reuk g 1 a I 11 aubbele leM b n OentrsnlDaptt Mstth r d Vei te Zaltbomm UepOla M CMbsn k Ck aotterdam V Hsppel VGriTcnbage I lUlmmaai deJongfJ Osd Bot eHam Wrif fc Co Gouda ubüaUediotUtan Onnavolgbaar idn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In Ueverf getehlUerile foriretten FHnture Bogaert ZJ geven kracht en diepte die naaiakors niet kannen bereiken Men overtaige zich geen imitatie Toor de ecikfe te ontvangen OelU Prljsconrant met een aantal ongevraagde getnigschriHen grioU op aanvraag Boxtel fl BOOABBÜ Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen ztjn Zenuw en Maagplijders wordt lit overtuiging als een werkelgke hulp ia den nood het boek aanbevolen Na otttvangat van adres per briefkaart orJ d t boekje tranoo par post toegeaondan doo BOLKFOBL 8 Boekhan Zaltbommal Gooda Dfok van A BBINKMAN Zi GEBR RIJKEN é DE LANGE Wr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagatijn Gedempte Binnenrotte tS4 Xelef 2S9S e JUagaxijn West SUuwland 0 nabij tUatton Beurs TeUf 4657 TERBIIREN INRUILEN STEIHEH REPABEEREN dateiyki In onze Salau le keerei DE PHONOLA fHONOLAPlMO IBHON PHONOllST HERELD SUGGË8 De Wereldberoemde Superior DruivenU r8thoning Extract wordt aanbevolen tegen Borgtaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLliSTBE is verkrijgbaar b j alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duütchland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Tranivaal em HELIASTHB werd 9 maal met Oood en 3 maal met Eere Medailiea bekroond UBHASTHB in Bacons i 0 40 l 0 70 en t 1 MBLIAKTHE in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Hontngbloem Den Haag Verkrflgbaar bfl Firma WOLFP Co Westhaven 198 Oouda GRENUEL Gouda K B VAN MILD Veorstal B 26 iouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieutcerkerka dlJeel A N Va ZESdEN Sclioonhoven B v WIJK Oudeaatn A SCHEElt Haaetreeht P W v EDE Oudeuater K va dir HEMDEN te Eeeuuük P v d SPEK MoereapelU D v d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEUDEHWaddingeneen P A u GROOT A o 30S0B Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beneehop WAAnSCHVWIJWe Laat U niet misleiden door 6 l S roap Het klooster SanctaPaulo AbdtJ bestaat niet dus Siroop van geenerlet waarde GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dsumatige door de nieu te uitTindingeii p lua hinael gebied verbeterd hbrleatie B nilrinitand gebruik van rn yO Hjiiate gri i dslollBri garandeerei Je erbruiker van Stollverck s Ohocülade en Cacao een aaakeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan dsn iahond dei tesp Etiketten Dt rma boiiaaldo 27 BreretB als Hoflereraiicier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medalllri een hew a van uitmantend n bbrikaut Keeda 1874 schreef de Accademie national de FarU Kotm Toua dtoamona une n d aia d r rcinlère elaaiie an oonaldératloa o Totr exoellenta fabrlootlon de Ohooolat bonbona varlea eto eto IttPwcrck A Sibrikaat ia vi krijgba tr bij H K Cunfiseurs Banketbakker na uz fleneraalvertegenwoordi er oor Kodorland Jfidina Hattenlodt Amsterdam Kaiveisli aat 103 WESSANEN 6b LAAN Wormerveer OFOEBICHT ar S KOMIIVHMJKB rABRIKHBW Voedert nw Fee met de zuivere murwe I ITIiTZ 3Dir OE KZEI2ïT merk Ster en W Ki nitmantepde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere IHpU ma Parij 1000 Segen Oouden Medaille Patent H Stollen MllkUf IniBimt tu dim mi antinrgiiiti ramiLiu Warnung Dtr fro t BrM een urnen Potent H SlaUMi amieteri bat Aitleei te nfadMMxi werlhloeen Nadiahmutitm lefetei Met Unfe Mmt jneere elte echarfm H SMIm av m Mt HlneC ener H hMm t a w k m fier Heft f Ie mt iin h Sa U me i e U t 0 t B rrttt U e l ttt m tteefmltm m aa Mbm Bestrijding van Bloedarmoede Bleekioobt Malaria Binnenicoons Algemeene Zwakte voortdurende HoofdpUn en Qebrek aan eetlust De Echte ZINADRVPPELS 7a Dr DE VRIJ drageD buiten op de roode doos den naam H NAN WG Hen lette daarop zij ijn overal verkrijgbaar r 0 75 Ook rechtstreeki en franco van de fabriek tegen inaendiog van poatwissel i f 0 76 Cbemisohe Fabriek van Dr H NANNINO den Haag VrMit venu Dt H lllll III i EIwmrAlLi f IJM per llterlMck per ViUterfleaek Victoria Water licregfelde aanvoer Aanbevelend IFirmaEerman Zoon Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen aknede een roime sorleering mrbetkgBemtD In het Noord Brabaolsch Schoeo en LaarzeomagazllD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C 8MITS Alle reparatiën en aangemeten werk DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLL EBIQE MODEBLAIIEl ziJQ beslist die der Firma WELDOIW UHE LA DIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBESSMAKBH met een gratis geknipt patroon TB E BKZAAlt OP CHILD BEsa rASBioys Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kantel Uoll BUvoeg el Van alle in deze bladen voorkomende modellon zün GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Verkrijgbaar in Sesschen 50 ets 7S et enl LUS bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBI F AD KICHTER Co Rotterdam Te öouda bjj C LDliEE Apotheker Markt en bjj WOLFF i Co Westhaven 118 EENIS1EF0T7ANTIEE Reu werdt verioclit p t XEKK te lettn mr Hn Mieuinf vu H ilAVENSWAAY ZONEN OOBINOHSH DeM THfiJSEN worden fgelerent in Tereegelde pa es ran vijf twM 9n em m en een Ntd u met Termelding ran Nommer en Prgs Toorzien van nerenstaanr Merk Tolgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitToetiofc eerde orders aanber ïan ge Toorheen J BBEEBAABT Ls Bulteolaodscb Uverzlcbl Bü een installatie van een grootmeester van de lohannieter orde en het ridderen van hare leden worden oode gebrniken die sedert lang hun beteekenis hebben verloren nog Ironw in eere gehouden Prins Ettel Frederik legde gisteren de gelolte al terwgl hg op de rechter knie voor den Keizer lag en de rechterhand op het plat van het zwrard der orde liet rusten De stadhouder van de orde bekleedde hem vervolgens met den mantel en den hoed van grootmeester De prins zeide daarop tot zgn vader Ik beveel de balge Brandenburg van de ridderlijke orde van St Jan van het hos pitaal te Jernialem en mjjzell als grootmeester van dezelve in de bescherming en de genade van uw keizerlijke en koninklijke majesteit aan Oe Keizer antwoordde üwe koninklgke hoogheid moge van mgne koninklijke bescherming en van mgne genade verzekerd zgn Toen de hooldman van de orde het zwaard van de orde nit handen van den nieuwen grootmeester overnam verhiel hg het in de rechter hand en riep Ik verhef bet ontbloote zwaard van de orde omhoog ten teeken dat de orde weer een meester heeft De heeren die tot ridder zonden geslagen worden werden nu voor den prins gebracht Dete vroeg Wat is nw verlangen F en een hunner antwoordde nit aller naam De eer te hebben om in de balge Brandenburg van de ridderlgke orde van St lan van het hospitaal te Jeruzalem als rechtsridder open aangenomen te worden Bg eiken ridderslag zeide de grootmeester Beter ridder dan knecht Ten slotte werden alle nieuwe ridders met het ridderkruis en den mantel van de orde bekleed De Keizer en Keizerin kwamen en gingen voorafgegaan en omstuwd door een drom van pages waardigbeidsbekleeders en andere hovelingen In Weenen heerscht een gevoel van onzekerheid naar aanleiding van hetgeen bekend wordt over de onderhandelingen met Hongarije tot het sluiten der nieuwe Overeenkomst Naar aanleiding daarvan schrijft de correspondent van de Frankforter Zeitong te Weenen Het is de vraag of de luidruchtige be prekingen in de pers de zaak der onderhandelingen wel dienen De ministers konden beter en op gematigder toon aan de groene tafel zeggen wat ze nu met veel ophef verkondigen in de bladen Sedert het FtVILLETOX IN DUB BELE BA NDEN m Op honderd dronkaards kunt ge zeker zün vijfenzeventig ellendelingen aan te treffen Niets if zoo in staat het geweten te smoren als de dronkenschap De vijfentwintig anderen zjjn idioten Zie je ik ben n ellendeling en jij bent n idioot Jij bent geen dief zie je jg steekt de opbrengst van de landhoeve niet in je zak 1 jij bedriegt do vronw die je liefhebt niet met een vuile slet die je walging inboezemt Zoo beschonken was Tharde niet of hjj begreep dat Christiaan een onvoorzichtigheid kon begaan Kom mede mijnheer bljjf niet hier Wat zonden zg te öonrneville zeggen alsu ziek werd Ik ziek f Nooit I Ik heb Clamiron en Legin en al de anderen onder tafel gedronken Jij zult kapot gaan Tharde MaarIl er schoener dood dan op het slagveld u de flesch F Lach dan toch Tharde I Endl je niet lachen wilt zuip dan I Bjj wilde hem dea hali eenar flesch met ItwiU tuiehtB d llpf D brcngto D begin der onderhandelingen is de toestand niet veel gewijzigd De Hongaren willen zich niet langer binden dan tot 1907 en daar zjj de wenschen van den Monarch voor een langere overeenkomst niet openiyk willen tegenstreven stellen zj voorwaarden die de Oostenrgksche regeering onaannemeIgk acht Van den eisch tot het heffen van douanerechten tnsschen Oostenrijk en Hongarije is geen Hongaar af te brengen ook de krachtigste voorstander van de Overeenkomst niet als de minister president Wekerle Tot 1917 moet echter het vrije verkeer tnsschen de beide landen worden gehandhaafd ten gevolge van de handelsverdragen met het buitenland waarin reciprociteit werd gewaarborgd In de tien jaren die nog tot dien tjjd moeten verloopen kan er veel gebeuren in beide landen kan een geheel andere opvatting ontstaan doordat andere groepen der bevolking met andere meeningen op economisch gebied aan de beerschappg komen Het is daarom tamelijk onnut nu de geheele overeenkomstbespreking te doen staan of vallen met de regeling van wat na 1907 zal plaats hebben Op dien grond wenschen de Hongaren een overeenkomst voor tien jaren met bepaling dat de herziening voor den vervaltijd moet plaats hebben Haar de regeering in Oostenrijk klemt zich vast aan het denkbeeld een overeenkomst voor langer termgn te sluiten en daardoor ontstaan voor het oogenblik alle moeilgkheden en onzekerheden waarover men zich in Weenen ongerust maakt Heden vergadert de Russische Doema in de zaal der adelsvergaderingen waarin gewoonlijk de Rjjksraad bijeenkomt Stolypin zal dan zgn regeeriogs verklaiing voorlezen maar het staat te bezien of ditmaal de eenvondige kennisneming die verleden week door de oppositie partgen werd overeengekoaen nog zal plaats hebben De gemoederen zjjn zeer opgewonden door het instorten van het plafond der Doemazaal dat op zichzelf daartoe wel geen aanleiding is maar het ingestelde onderzoek heeft tot merkwaardige resultaten geleid die oorzaak werden van de thans heerschende ontstemming De oppositie partjjen maken van die instorting een krachtig propaganda middel tegen den geheelen toestand en vooral tegen het gevoerde beheer dat millioenen uitgaf voor de verbouwing van het Taurischo paleis zonder zelfs na te gaan waar die millioenen gebleven zjjn Het blg kt nu dat ook daar bij op grooten schaal oneerlgkheid is ge ingenienr verzette zich schreeuwde en zeeg eindelijk op de sofa neder waar hjj bleet liggen en weldra in diepen slaap gedompeld lag Arme drommel mompelde Christaan Neen dan heeft een ellendeling als ik meer noodig I Hü knarsetandde en herhaalde verscheidene malen achtereen het woord ellendeling En n6g eens en n6g eens bracht hg de flesch aan de lippen Hj zette zich voor de schrgftafel neder en dronk De gedachten warrelden in zjjn brein dooreen De herinnering aan het gebeurde met Etiennette vervolgde hem Hg waande haar aan zjjn zgde wilde haar grijpen Ja bjj had haar met geweld in zjjn macht teruggesleept Zjj had niet gewild Of had zjj een duivelsche komedie gespeeld f Was al die kuische schrik slechts geveinsd een vau baar nieuwe methodes om de mannen in haar ketenen te boeien f Een vrouw alszü en kuischheldl HiJ lachte en greep nogmaals naar de flesch Zyn gedachten dwaalden af Nu meende hjj Qenevieve voor zich te zien Zjj naderde hem en op haar gelaat stond zulk een droefheid geteekend dat een plotselinge wanhoop hem het hart schier deed stilstaan Tranen Uf Mm liBgi tjo wuig a n de gedacht pleegd Het amenblement van de zittingzaal was geleverd als eikenhout en blgkt nu met een dun laagje eikenhout overdekt to zjjn Alles was op den schgn gemaakt en niemand had toegezien op de wjjze waarop de belastingpenningen besteed waren Dit geval wordt nn door de groepen der linkerzijde aangevoerd als een bewgs voor de volslagen zorgeloosheid en corruptie der bureaucratie Zooals het hiermede ging gaat het overal Op elk gebied van het openbaar leven wordt het toegestane geld verkwist zonder toezicht zonder verantwoordelökheid Het is daarom dat onder de groepen der uiterste linkerzijde beraadslaagd wordt over een motie van wantrouwen in de regeering onafhankelijk van hare beloften Welke waarde kan daaraan worden gehecht zoo de regeering bg de uitvoering van hetgeen haar wordt opedragen zulk een strafbare nalatigheid toont f vro g een der sprekers Ook in de provincies worden meetings georganiseerd waarin sprekers optreden die de gebenrtenis in de Doemazaal als een wapen tegen het regeeringsbeleid gebruiken En om den toestand nog ernstiger te maken beeft de rechterzijde naar het blad Boess meldt besloten een motie voor te stellen waarbij de linkerzijde wordt uitgenoodigd mede te werken om de revolutionnaire elementen van de Doemazlttingen uit te 4Uten en zoo dat niet baat de ontbinding van de Doema te bewerken Het nieuwe Bulgaarsche kabinet wordt over t algemeen goed ontvangen door publiek en pers De meerderheid in de Stamboelofpartii is tevreden over de oplossing en huldigt Oondef voor zijn besluit om ondanks zgn lijdenden toestand de zware taak van ministerpresident op zich te nemen Soedef heeft verklaard dat hg de politiek van Petkof zou voortzetten Buitendien zon bjj nog in deze zitting van het Sobranje voorstellen indienen tot een reorganisatie der politie in den zin van invoering van toezicht op revolutionaire elementen en een wijziging der perswet tot bescherming der ministers tegen smadelijke aanvallen en ophitsingen tegen hun persoon Het ministerie wordt overigens algemeen slechts als een overgangskabinet beschouwd Er hebben in verband met den moord op Petkot nog voortdurend aanhoudingen plaats Een medeplichtige is o a ook nog een zekere Oerof een medewerker aan de Balkanska Tribuna Deze heeft bekend dat de Bsmenzweerders aan een gewee rmaker van aan zelfmoord maakte zich van hem meester Waartoe nog langer te leven tot verdriet van allen die hem liefhadden f Hjj had aenevieve gehuwd omdat bjj haar liefhad en nu bedroog bg haar ter wille van een verdorven schepsel waarvan hö het helsche plan maar al te goed doorzag Hjj kon zelfs niet als verontschuldiging doen gelden dat bet nieuwe het onbekende hem had aangetrokken Het onde kwaad had zjjn klauwen weder naar hem uitgestrekt zonder eenige bekoring door de kracht der gewoonte En om deze spottende parodie op het gewijde spel der minne te kunnen voortzetten had hg verraad gepleegd aan zijn jonge vronw zoo rein zoo edel zoo oprecht Hij weende biltere tranen van schaamte looals vroeger steeds het geval was wanneer de drank hem niet van al het verstand beroofd had Nog één graad verder en hg ware in vlagen van krankzinnigheid vervallen Dan was hjj in staat tot alles zelfs tot een moord Maar nu was bjj nog in de periode van sentimentaliteit Met wangunst staarde Christiaan op den ingenieur neder Hg slaapt I fluisterde H m zelt kon slechts slapen in het laatste stadium van uitputting De slaap was dan een bezwgming gelijk maar gedurende dat itadium kwamen zün ovenpannen Moawen het arsenaal een zekeren Blaskof gevraagd hadden om eenige bommen te maken om Petkof en de andere ministers in dem inisterkamer in het Sobranje of in dez gistin zaal te doeden Blaskof erkent dit maar zegt dat hjj weigerde Vorst Ferdinand heeft eergisteren twee nit Parijs meegebrachte bloemen eigenhandig op Petkof s graf geplant Daarna bezocht de Vorst de graven der eveneens vermoorde staatslieden Stamboelof en Beltsjet 1 11 I Verspreide Berichten Fraxkbijk Blijkens bericht uit Les Sables d Olonne is de torpedoboot Defi lek gestooten en zjjn haar schroeven en roer beschadigd Kolonel öaedke berekent in het Berliner TageblatI dat Frankrijk naar aanleiding van de XfTokkoquaestie ten vorigen jare 300 millioen francs meer beeft uitgegeven voor legeruitrusting Het Fransche leger is dan ook belangrijk versterkt en meer dan ooit is men in staat met de mogelijkheid vau een oorlog rekening te houden De beroemde scheikundige Berthelot is Uaandagmiddag eenige oogenblikken na zjjn vrouw te Parijs overleden Berthelot had uch door velerlei onderzoekingen naam gemaakt meest wel op het gebief der termo chemie Hjj was senator voor zjjn leven DciTSOHLin Tegen de sociaal democratische rijksdag leden is een aanklacht ingediend wegens schending der vereenigingswet omdat zg in bet rijksdaggebottw een conferentie net de redacteuren hunner partjj gehouden hebben wat als een politieke vergadering wordt aangemerkt Daarvoor hadden zJ dus verlof moeten vragen Onmiddellijk een antwoord op het te water laten van den renzrnkruiser lodomplable in Engeland De bouw wordt thans voorbereid van den grootsten gewapenden kruiser ter wereld voor de Duitsche marine Het schip moet naar het bericht komt nit Engelschen bron 19 200 ton meten zal voorzien worden van turbines van 40 000 1 50 000 paardenkracht krggt een snelheid van 25 knoopen en zal 36 millioen mark kosten Ook de twee nieuwe oorlogsschepen Ersatz 8achsen eii Ersatz Bayern znllen wat grootte en snelheid betreft groot opzien verwekken gewoonlijk tot rust Het sloeg zeven uur de avond was gevallen en nog steeds werd Christiaan door schrikbeelden gekweld Hü zag voor zich een bruisende stroom wiens golven bestonden nit afschuwelijke menschelijke overblijfselen lijken van mannen vrouwen en kinderen en in het midden van dien stroom verhief zich hoog boven die steeds rniscbende oppervlakte van bloed en verminking een groote zwarte bark op wier vaorplecht een grijnzende gedaante stond gehuld in een lijkwade Dat was de Dood die al de slachtoffers van den alcohol met zich medevoerde De giftige vloed stroomde voort en langs zgn verwoeste oevers vloeiden smart en ronw als noodlottige oogst van het alles verwoestende kwaad De zwarte hark zeilde voorbij met sarrende triomf en achter haar werd de lucht vervuld met een langdurige jammerklacht van snikken en verwenschingen Christiaan kon zijn oog niet afwenden van den ontzettenden aanblik dien de Dood opleverde zooals hij daar voorbijging aan het hoofd van den stoet van menschelgke kwalen en gebreken Wordt vervolgd