Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1907

Vryda 82 Maart 1907 IVo J0289 45ste Jaargang GOÜDSCHE eOlftMT IMeuwS en Advertentieblad rqor Gouda en Omstreken TctoiMi n M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berakead naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des oiidd r Me ile 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamera groote KeakeD drooge Keldir flinke Tnin Vooriien van Oai eo Wlurleiding Te bevragen B tt9 M M V LOOiN DUBBELE BUÜKT B 13 Telln 117 I t roimit Tooriien van GASORNAIBNTBN io elke etyi van de eerste fabrieken tegeu concarreerende prezen Ainleigtf ïan C s W l r Spreek Blur en Ëlectriseke geleidlDgeg Wia TU goed lielit bondt wende zicb naar het Qoudiieh VerlUthtlng MagatlJn DK AV011DI TER daar allei door bekwame fitters verriuiit wordt Verkrijgbaar in flesachen SO cta 7S et en i t na bg H H Apothekers en Drogistrn X t op het merk ASKBB I P AD BICHTER i Co Botterdam Te Qouda bU C LiUt ER Apotheker Markt en bü WOLFF 4 Co Westhaven 118 Perwerda TieiiiaE Qrootite d6Uil wUDhandelarea In Nederland 0 72 I St Ebtèphe Médoe La Rose Ludon Chateau Malleret OM pet Kh per anlter vsn 46 fl f 8J8 ChAtean Malleret 0 8 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Santernes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 KUdesheimer 1 08 Oude Roode Portwyn 1 08 per aeach I Extra oade Koude Portwijn Oude Witte Portwijn Extra oBde Witte Portwijn Fine Old Pale Sherry Ooede Madeira Hadeira Saperior Vermonth di Torino 1 17 Dom Bkllaedi per Liter Pr1j en netto ü eontant DEPOT TEQODDA F J J BOON VAN OSTADE Wild en Gevogelte Van ai heden en verder dageltjkt vench verkrtjghaar Braadkaikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Faianten Patrpen Snippeg Korhoenders Reevleesch eni eni tegen de meest sterk concarreerende prtjien Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T G ÜTTBHISÖ Poolier Oosterstraat 18 BOTTERDAM TéliphooB loten Mo 8081 GEBR RIJKEN é DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofilmagaMlJn Gedempte Binnenrotte tS4 Jele liS99 Maaaitijn Weet SUuuiland 9 nabij Station Beuvê Telef 46S7 IRRDIUN STEHIEH TERBDRBN REPAREERER 0M Saleii te kaerea DE PHOnOLA bv iuk PHOMiLAflANO MISNOM PEONOLIST ANGÜINOSEH f = middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakle Ik leed aan de maag en was Bitjjd zwak maar na bet gebrnik van nwe Sanguinose voel ik mg reeds veel beter en sterker zoodat ik mgn werk na weer grootendeels kan verrichten Mej P COBNELI83E Wilhelminadorp Nov 1906 By herhaald gevoel van oververmoeidheid en koorteaehtigheid heelt hot gebruik awor Sanguinose mjj menigmalen goed gedaan Mevrouw BAHUSEN Arnhem Ruim zeventien jaren was ik by een doctor aan huls werkzaam al die jaren leed ik aan ontxettende hoofdpijnen door bloedarmoede en zwakke zenuwen Mijn doctor gal mij allerlei soorten van staal maar niets hielp mjj Thane kan ik u verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die mij jaren lang als een Ijjderes gekend hebben Mej E J BRIEDÉ Van Brueghelstraat Den Haag Ondergeteekende verklaart volkomen genezen te zjjn van duinelingen door het gebrnik van zes flacons Sanguinose Mej M BUNSOHOrp Den Haag Bijew straat 101 Ik was eene echte Zenuwlijdereê De doctoren hadden al van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men mij de Sanguinoêe gegeven heeft Die heeft mij geholpen Na het gebrnik van eenige flacons beu ik geheel beter Mej J TRUMPE Cuijpstraat 66 Den Haag jy die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proef met de SANGUINOSE wanneer gij geen baat vindt bg Uwe tegenwoordige behandeling Meer dan vierhonderd geneesheeren in binoen en buitenland raden de Sanguinose aan als versterkend tonifleerend middel bg zwakte en algemeene verslappingstoestanden Sanguinose kost f 1 50 per fl les fl 1 8 twaall fl 1 15 Wacht V voor namaak Te Gouda bU WOLFF Co Weslhaven 198 Hoest gij Gel ruik VIJaENHONIG VIJöENHONIö kost per dat terstond helpt fleseh een Gulden en is het eenigste middel aemalogeeniïPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen fll etfarM e4ie Bleek0meki MennwmmuUe f Si MMi InjMloaalkeM Ommaehlem rermui0erimg en fermlnéerlmg tier Uelmamukruehtem aematogeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen a LMlb worden opgelost HAEMATOOEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met gebruiksaanwgzing f 1 60 8CHAIK Co D D Haag Eenige labrlkanten H N v Verkrügbaar bü Firma WOLFF Co Weethaven 198 GRENDEL E B VAN MILD V nUl Gouda A BOÜMAN Uoordrtcht PINK8B NieviirluTh ad IJml k li VAN ZE88KN SckM kovm B v WIJK P W v BDB l u hw xUr A SCBBER BiuutndU K VAN DBB HBUDBN B umjt P v o 8PBK MomaptlU D v i STAR Wri J HOLST M KOLKMAN ARN r d HEIJDEN Waddinsmen PA oaOBOOT A UI JONGH hidmtatêr J P KASTELEIN PcUtroektrdam D BIKKBR BtnuAop WAARSCHUWING Laat ü niat misluden door Abdü Stroop Het UoniterAanola Pauto Abdil bestaat niet du Siroop van gtenerlei iraarde Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk voor het a s Seizoen alsiiieile ten ruime sorteering mr bel UDgemeg in het Noord Brabaotsch Scboeo eD LaarzeomagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kieiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk Wie uker zija wu t lekt EBal CMM t ootTugen fsmi i MteU sa na v prcGlDoaüagea fa 4ec Maéii fskoBMB oadei aan naam daa iritvfatea Dr Büohaeüa vervMrd l f ét keate macfaiiiea in het anldheimmtt tahUiaMiiwnt vaa Qetn Btdt mk Kedeo titclM J p n2ie eIH Eikel Cacao in Tintantaa busaeb Usee Eifail Qscau loet melk gskwkt wa aangenaio gezonle innk vcor da lijksch gel uk een J heele iels via t pesder vxnr een kjp Ph nhite Als raeesknMiitige drank ug geval aa iiarrhoe aknSta niot wntet I gsbrixien TvkrMgbaar bij dr vufrcaaoft B 1i tMksRi en t i 8o ï 0 8a Oenemalvartegeawoordigw It Ka 4 Xa prco ftoiijea o a36 foct Hete land lulhis attenMtdl jLinnterdam EalTcstraat lOS SENISlEFOTVANiaEE Men wordt venoctat op t XfiRK te letten DIT HIT MAeuiXN TAM H lUVËNSWAAY ZONEN OORIMCHSK Deze TfiEEEN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vi IwM 1 een U en e n Ned one met vermelding van Nommer en IPrgB voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe ing van geëerde X rders aanbev ende J C BUL voomeen J BREEBAART Lz WORMERVEER HOLUftrt Zenuw en Maaglijders ordt it overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek unbevolsn Na onlvaagat van adres per briafkaartwof it d t boekje frmnoo p poet toogewmden door BOLKPOBL S Boslüum Z tl ommol oadh Dnk ran A BRINKMAN Zx Buiteulaiidscb uverzichi Men west dat de vrue conservatieven in het Pruisische Huis van Afgevaardigden wal den eisch van invoering vnn deskundig in plaats van geestelgk schoolopzicbt betreft aan den kant van de liberalen en de vriizinnif en staan Dinsdag heelt de oude parlementariër v Kardorff een van de woordvoerders van de vrvje conservatieven de verklaringen van zgn partijgenoot Zedlilz nog eens aangedikt De heer v Zedlitz zoo zeide v Kardorff heeft Zaterdag de meening van u une parlg weergegeven Hoort hoort in bet centrum Wg wenschen waar liet eenigszins aangaat bet deskundig schoolopzicbt in plaats van de gcestelgken Ik beken openigk dat ik 25 jaar geleden nog een andere meening was toegedaan Toen ik landraad in mjjn kreits werd leek het mj van zelf sprekend dat de geestelgken het toezicht op de school uitoefenden Ik verwonderde mg dat in onderwgzersvergaderingen altgd weer de wensch naar toezicht door vakmannen werd uitgesproken Het leek mi een aanmatiging van den onderwgzersstand Maar ik vond onder de jonge onderwgzers voortreffelgk gevormde vaderlandslievende mannen die bezield waren met een verbiedende geestdrift voor de idealen van hun beroep Mettertijd heb ik loeren insien dat het geestelgk schoolopzicbt dikwijls tot misverstand en gehariewar tusschen onderwgzers eugeeste Igken aanleiding gaf Levendige toejuichingen links Ik leerda mettertijd begrgpen dol de onderwgzers die een zeer grondige pnedagogische opleiding hebben gehad zich in zekere male achternitgezet gevoelen als zg merken dat de schoolopzieners die controle op hen nitoelenen niet hnn meerderen maar hun minderen in kennis zgn en zoo is mgne overtniging veranderd en ik ben nu van meening dat de districtsschoolopzienera vakmannen moeten zgn De rede van baron v Zedlitz tegen den minister Studl was wel eenigszins stormachtig maar zgne opvattingen stemmen met die van mgne geheele partij overeen Aldus Kardorff Stndt staat dus aan den kant van de conservatieven en de rebelsche ultramontanen en Polen tegen vrge conservatieven liberalen en vrgzinnigen en is aangezien de Duitsche politiek moeielgk in kan drnischen tegen de Pruicische een minister geworden dien men niet kan handhaven Het is dan ook niet te verwonderen dat men den naam van zgn opvolger reeds noemt Zedlitz FtVlLLETOX IN DUB BELE BA NDEN 50 Eensklaps kwam het hem voor dat het doodshoofd met menschelgke trekken werd overdekt de holten werden gevuld met oogen wier glans hem bekend voorkwam Etiennettel Ja het was Etiennetto die hem met haar ontvleeschden arm wenkte haar te volgen Hg wilde niet Maar bet gebaar werd steeds gebiedender en dnidelgk hoorde hy hoe zy hem toeriep Volg mg ik wil heti De doeden die ik achter mi aanvoer hebben hun leven opgeofferd opdat gg en uw vader en al de gifmengers der aarde lult kunnen leven en in overdaad itwelgen Drink dat zal hnn wraak zgn I Hg stelde wanhopige pogingen in het werk on aan die schrikbeelden te ontsnappen maar het was hem onmogeiyk om te ontvluchten en in zgn vertwgfeling slaakte hy sta kreet die hem zelf oit tyn verdooving 4Md ontwaken De deur van het kabinet werd geopend Dl heer Honiin de directeur trad het veriNk binnen en week zonder een woerd te VMkn op iljdg t n iad md jonge vraaw De in beslaggenomen papieren by de huiszoeking in het gebouw der nunciatuur te Pargs na de gewelddadige uitzetting van mgr Mantagnini zullen heden het onderwerp vormen van een interpellatie door Jean Jsnrès hg de Fransche Kamer ingediend Jaurès zal daarbg voorstellen een parlementaire commissie te benoemen om den inbond der gevonden documenten te onderzoeken De minister van justitie heeft reeds schriftelgk aan Jauris medegedeeld dat dit voor het uogenblik onmogelgk is zoolang het proces tegen den pistoor Jouin nog in behandeling is Zoodra het proces is geëindigd zal de regeering tegen bet onderzoek van die documenten geen bezwaar meer hebbenDoor een nota van het offlcieuse agentschap Havas heeft de regeering nog doen verklaren dat zg zich tegen de uitlevering der bedoelde stukken aan een parlementaire commissie niet kan verzetten na de bedreiging in de Vaticaanache pers dat Rome de diplomatieke oorkonden zun publiceeren wanneer de papieren van Montagnini dour de Fransche regeering zouden worden openbaar gemaakt Op een dergelgke bedreiging kan de regeering alleen antwoorden door tot de publicatie over te gaan zoodra zg het geschikte oogenblik daarvoor gekomen acht Jaurès is voornemens in de Kamer mede t doelen dat hy met deze regeeringaverklaring genoegen neemt Het schynt dat de meerderheid in de Kamer deze quaestie niet belangrgk genoeg acht om zich er warm over te maken en dat de regeeringaverkiaring daarom zonder veel debat zal worden goedgekeurd Indertgd hebben wy aan de Temps een uit otficieele cgfers opgemaakte statistiek ontleend over de handelsbeweging in Marokko Daaruit bleek dat de Fransche handel op Marokko in steeds stggende bloei verkeerde en dat in de laatste jaren Frankryk onder de landen die met Marokko in handelsbetrekking staan de eerste plaats is gaan innemen die vroeger aan Engeland toekwam Ook zon volgens deze statistiek de invoer uit Duitschland in het jaar 1906 gedaald zgn terwgl dit uit Frankryk met zes milHoen steeg Thans heeft het Petit Jonrnal een medewerker naar Marokko gezonden die een geheel andere indruk ontvangen heeft dan de bovengenoemde statistiek geeft Hg deelt o a mede dat in da haven van Mogodor de eenige haven waar de ban te laten vóórgaan Even bleef zg staan alsof het haar onmogeiyk was een stap voorwaarts te doen maar weldra wist zy zich te beheerschen Zondt u willen zorg dragen mynheer Moulin dat niemand ons stoort en dat wat hier gebeurd is geheim blgft f O mevrouw u kunt op my rekenen I zy wees op den ongelukkigen ingenieur en verzocht den heer Moulin dat beweginglooze lichaam naar het zyvertrek over te brengen De heer Moulin een groot krachtig man nam den ingenieur onder den arm en sleepte hem als een baal lompen naar het aangewezen vertrek waar de oogelnkkige Tharde verder sliep zonder te weten wat met hem gebeurd was Genevieve staarde nu met zwygende droefheid op haar echtgenoot die thans de oogen had geopend en zyn vrouw herkennende de handen tot haar uitstak als verwachtte hy van haar redding en verlossing Neem myn rytnig mynheer Moulin en haal dokter Jean Angagne I Toen de gewillige directeur vertrokken was bevochtigde zy haar zakdoek in een glas water en bette daarmede Cbrlstiaan i voorhoofd Hy zuchtte alsof hem dit rerliohtlng had venehaft O GtaDeTiera I delsstuistiek over 1906 reeds opgemaakt d Duitsche invoer die van Frankryk bgna et 500 ton heeft overtroffen en by heeft redenen tot de veronderstelling dat het in de andere havens evenzoo gesteld is Ook over de beweerde onveiligheid sehryit hy dingen die eon geheel ander beeld geven dau men oit de van tgd tot tyd in de bladen verschynende seniatieberiehten zou doen vermoeden Het wordt eindelgk tyd schrgft hy om af te rekenen met het sprookje als zou Marokko het land der onveiligheid by uitnemendheid zyn De buitenboulevarda te Parjjs en de Comebrère te Marseille zyn oneindig gevaariyker om te bezoeken dan da meest afgelegen hoeken van de Kashba a te Tanger Hogador of Fez De veiligheid is veel grooter in het Palmenwood van Marrakesj dan aan de grenzen van t bosch van Vincennes Ik beweer natuariyk niet dat men alleen met een wandelstok in de hand van Masagon naar Figuig of van Tetaan naar Qsjda kan gaan Maar zelfs hier beboaft men alleen maar op de hoogte te zyn vau de gevaren welke dez i uitstapjes bieden om er zich te en te beveiligen De schryver meent verder dat de Pranschman die onlangs in de nabyheid van Fez lastig werd gevallen door inboorlingen zyn avontulr aan eigen schnld heelt te danken Oup brave landgenoot zegt hy ha moeten weten dat men in een Mohammedaansch land zeer dikwyis de godsdienstige gevoelens krenkt wanneer men een photograpbisch toestel op de inboorlingen richt Zelf in Frankryk had e n dergelgk voorval ernstige gevolgen voor hem kannen hebben want hg had daar meer kans gehad een pak slaag op te loopen dan verontschuldigingen te ontvangen De Oostenryksche ministers zyn naar Boedapest vertrokken om daar de onderhandelingen met de Hongaarsche ministers over de overeenkomst voort te zetten Voordat echter de eerste byeenkomst plaats had tusschen de ministers der beide landen van Oe Monarchie werd onder leiding van Wekerie een zitting van den Hongaarschen ministerraad gehouden waarin over de booding bg de onderhandelingen werd beraadslaagd Die besprekingen waren van groot belang omdat er wellicht een grondslag voor overeenstemming tusschen Oostenryk en Hongarge kan gevonden worden Kossuth toch verklaarde dat by zelf niet ongeneigd is onder zekere voorwaarden de overeenkomst voor een langoren termyn dan tot 1917 af te ilniten maar bg vreest met bet oog op Stil fluisterde zg zacht Wacht totje geheel bekomen bent dan kunnen wyverder spreken I Dikke tranen liepen langs zgn wangen en in den blik dien hy op haar vestigde was zooveel wanhoop en zelfverachting te leien dat ook zy zich niet langer goed kon houden op een stoel nederzeeg en in een hevig snikken uitbarstte Zoo zaten zy daar gernimen tyd overstelpt door droefheid zich volkomen rekenschap gevende van het onheil dat eensklaps hun huweiyksgeluk had verstoord Daar werd de deur geopend de jonge geneesheer trad binnen gevolgd door Moilin Jean Aogagre stapte dadelgk opChristiaan toe zonder zich den tgd te nemen om Genevieve te groeten Oe directeur had zich bescheiden verwgderd Wat is hier geboord f vroeg de dokter Die arme Tharde zal toch wel alachtofforzijn en geen aanstoker Hoe heeft zich detaak toegedragen P Chris iaan maakte een beweging om te spreken Steeds was by in zyn dronkenschap buitengewoon helderziende geweest Ik was het zeide hy met doffe stem Ik heb hem gedwongen om te drinken Genevieve wilde hom in de rede vallen naar de deleter beduidde haar met eeo wenk te iwygen de stemming is da ODdhankeiykheldipartgd dat de Hoagaarache Ryksdag zulk MB overeenkomst gewii loa verwerpen Tot ondonteaning via dia bmbIbc beriep hy lich op den strijd dl ia d Usdan deronalhan keiykhaldspartij geroard wordt tegan de ministers die voor de Ungdirifo overeenkomst zyn Roods is in lOBBlgt bladen bet aftreden van Wekerie getischt indiea by niet wil toastemmen in den eisch dat Bongarye na 1917 een zeltsUndig tolgaUed worden lal Kossnth haalde bovandioB a n honderdtal redtvoeringen van leden der onafhankeiykbeldsparty aan gehouden by de Maartftesten waarin allen zicb uitspraken tegen aan langdurigen termyo Toor de nieuwe overeenkomst I hy aohtte daarom het plan reeds nu mislukt de overeenkomst op dien grondslag tt willen aangaan Een hedenmorgen ootvangen Reuter telegram dat echter aan daideltjkheid wel wat te wenschen overlaat spreekt van de mogeiykbeid eener volkomen overeenstemming by ds onderhandeliiigen die heden worden voortgezet Hoe die plotselinge wyziging ontsUan is biykt uit het bericht niet en eveumin of die overeenstemming het hoofdgeschilpunt dw duur der nieuwe overeenkomst betreft f k i J Dinsdag heeft Sinclair de minister van Schotland in hel Engelsche Lagerhuis een wetsontwerp ingediend dat in Schotland de kleine boerdery wil bevorderen Dat is wel noodig geworden zeide de minister want in de laatste halve eeuw is de plattelandsbevolking daar sterk lohteruitgegaan In den laatsteu tyd is er weer veel grond aan landbonw en veeteelt onttrokken en tot jacljtveld gemaakt Op het ooj ecblik is ongeveer een vyfde deel van heel Schotland jachtgebied Het wetsontwerp geeft nu zekere bevoegdbeden om eigenaars tot den verkoop van stukken land te dwingen verzekert pachters de bestendiging van hun pacht regelt het bedrag van de pacht binnen zekere grenzen enz Zoo hoopt de regeering aan te moedigen dat de bevolking zich op den landboiw toelegt Alleen pachten tot ten hoogste £ 60 s jaars zullen onder deze wet vallen Het is stellig geen kleinigheid datStolypin Dinsdagmiddag de Doema als menu heeft voortgezet Wat zal er van dit inderdaad breed opgevatte en met Rnsland s innigste levensbelangen samenhangende programma worden F Tot dusver gedraagt de Doema Christiaan ging voort Met moeite kwamen hem de woorden over de lippen maar zyn hoofd bleef helder al was ook zyn lichaam niet in staat zich te bewegen Hy vertelde alles De dokter die begreep hoe pyniyk het moest zyn voor Genevieve sommige bizoaderbeden aan te boeren wilde dien woordenvloed stallen maar styfhoofdig als alle beschonkenen vervolgde Christiaan zyn gedachten zonder zich Ie bekommeren over de moreiyke gevolgen van zyn bekentenissen wy waren op bezoek by graaf en gravin Ven Steingel Ha hal Wees op je hoede voor die lui zy zyn niet waarvoor ly zicb uitgeven 1 De graal is o stommeling die niet weet wat zyn vrouw is Maar ik weet t Ik had haar al dadeiyk herkend in het bosch En Templier ook Wat n uitgeslepen wgfl Wat heeft zy my al voor kwaad berokkend I Ik weet wel waarom zy zich hier gevestigd heeft I Om my zyn woorden eladigdeB ii droefgeestig snikken Jean en Genevieve begrepen reeds van welk drama het smartelgk tooneel dat zy nu voor zich zagen een onderdeel was Wees kalm I vermaande de dokter Hier neem dit W rdt rervolgl Ê