Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1907

Ferwerda Tieman Qrootfte dötail wUnhandelaran in Nederland lleli TertUndiir en Ae aannenini van de eenvoudige orde van den dag door prini Dulgoroekof voorgeateld paate geheel in die Ign Ala alles oena boven vcrwaebling goed mocht gaan indien de nitente linkerijjde en de reactionaire rechterzgde at lellbeheeracbing konden toonen zon er kana op komen en er werd maar een deel van Stolypin a rjjke programma afgewerkt dan zon Rnaland een grouto stap vuürwaarta hebben gedaan I an zon bet bewezen hebben tot wetgevende arbeid langs grondwettige weg in staat te zö I at bewjja ontbreekt nn nog te eenenmale De vorige Doema was toch eigenlijk een janboel waar dikke en harde woorden door de zaal vlogen men dadeiyk mot althans voorioopig onvei volbare eiechen kwam aandraven en de parlementaire toon tegenover Taaar en regeering vaak veel te wenschen overliet Als dat spelletje in deze tweede üoema opnieuw moest beginnen dan zon StolVpin niet aarzelen terstond ds ontbinding te herhalen waardoor de ernstige leden hnn taak door de schDld der uitersten weer zonden zien veredeld Het 6ch nt dat de sociaaldemocraten niet willen inzien dat zg door hnn toomeloos optreden al het tot na bereikte weer In gevaar kannen brengen Ieder weet dat Kasland drgtt in een zee van ongerechtigheden maar wat kan een razen als van de oiterste partijen daaraan ten goede doen Y Er zljn twee bemoedigende dingen die hoop geven dat deze Doema het verder zal brengen dan haar voorgangstor In de eerste Y plaats du voortretlelgke leiding van den veelgeprezen iolowin Dan de omstandigheid dat het gematigde element in deze Doemi veel sterker is dan in de eerste en het ODtbindingslesje van verleden jaar kenneiyk nawerkt Dit zgn lichtpnnten Maar de donkere plekken ontbreken ook niet Dat de Tsaar ditmaal bet niet de moeite waard vond in persoon de Doema met een troonrede te openen is geen gelukkig teeken Stolypin s waarschuwing Dinsdagmiddag dat het hier geen kwestie van rechters en beklaagden gold geelt ook Ie denken Daar lag een bedekte waaraehuwing in om niet te ver t gaan met interpellaties en kritiek op regeeringsdaden Aan den anderen kant bevat Stolypin s verklaring ook heel veel vriendeiyke en aanmoedigende woorden Als aan beide zPen een gewone nuchtere gematigdheid wurdt betracht en het persoonlgke element vooral ia de aanvallen op Stolypin op den achtergrond raakt dan kan met recht spoedig de wedergeboorte van het heilige Rusland waarvan do minister president sprak een aanvang nemen Moge zyn verklaring van Dinsdag in al haar breedheid daartoe een krachtigen stoet gegeven hebben Verspreide Berichten VBiatKIJK Aan boord van een achip dat vroeger tuBschen Engeland en Rusland voer zgn te Marseille twee bommen gevonden In Craosoh Qniasa heelt een gevecht plaats gehad waarbjj 8 Franache soldaten Hn gedood en leven oiScieren benevens 25 man lyn gewond DDITSCIILiNS Het blijkt dat het getal heengeiondeo gymnasiasten omdat hun ouders den PoolBchen schoolstryd steanden 112 bedraagt In het geheel zyn tot heden U personen wagens beleediging ol bedreiging van Prul itehe onderwyaera tot te zamen 11 V jaar S evaogenisstral veroordeeld en 1160 mark oetal De ryksdagpresident beeit by den ryksktnselier bezwaar gemaakt tegen vervolging der socialistische ryksdagleden wegens bet houden van een politieke vergadering in het rgksdaggebouw De ryksdag heelt den ryksambtenaren een toelage boven hun salaris toegestaan met het oog op de dure tyden De sultan van Turkye is nog niet boot op de Duitschers wegens hnn optreden tegen ign harllap Fehim l ascha de ministors T Techirschky en v Einem hebben de UamaDieh Oide gekregen De griffier der rechtbank te Mannheim it uit den staatsdienst ontslagen wegens medewerking aan sociaal democraten bladen ExaituüD D tweede lezing van de Kanaaltunnelwet is aitgeeteld voor onbepaalden lyd Men verzekert dat het onderhoud tusschen koning Eduard en koning Altons loepen zal over de ontwapemngsquaestie Engeland zon stenn verwachten van Spanje om het voorstel is Den Haag te behandelen Men verneemt dat de koning in bet voorjaar ook nog naar Athene gaat AülIIKl Nicaragua beeft de havenplaatt Truillo B Uoidaru TermtMterd Naar aanleiding ru d tmnitrekkiBg van oorlogsschepen in den Orooten Oceaan zegt de New Vork San dat Amerika in betrekkeiyk korten tijd 26 slagschepen gereed zal hebben met twee bodems van het Dread noogbt type in aanboBw en dat men kan aannemen dat de strgdkracbten in die wereldzee sterker uitgebreid zullen worden dan de regeering alsnog toegeeft BINNENLAND Men meldt uit den Haag Tot dusver is niet gebleken dat staatsraad mr Gort van der Linden pogingen tot het voordragen van een kabinet zou hebben opgegeven Vandaag zou de heer v d Linden weer door de Koni igin in conferentiu worden ontvangen Gemeng de Berichten Als ien byzonder kras staaltje van de misstanden waartoe het bestaan der particnlierc pandjeshuizen aanleiding geeft deelt men mede dat zulk een inrichting in de Kleine Kattenbargerslraat te Amsterdam 4Ü cent voorschot geeft op de werkboekjes van de Vereeniging van Werkgoveu op Scheepvaartgebied en dan ala de eigenaar bet boekje natuurlijk zeer spoedig weor noodi hoeft daar by anders geen werk kan krggen daarvoor niet minder dan 6 cent oi 12 pCc rente vraagt Het ergerlgke van dit geval is dat de pandjesbaas met bet werkboekje zelf niets kan uitvoeren Het is alleen v in waarde voor den eigenaar op wiens naam het staat Niemand anders kan er werk op krygen Da pandjesbaas kan het boekje dus ook nooit aan een ander verkoopen Hot beleenen ervan is uitsluitend een middel voor hem om den bootwerker goed tusschen de nyptang te krijgen zoodat deze de woekeraar willig betaalt Inderdaad de beweging om de particuliere pandjeshuizen verboden te krggen heett alle reden van bestaan Uit Londen wordt gemeld Volgens een telegram uit Port Said is het van Rotterdam naar Java bestemde st Rindjani in het Suez kanaal Sectie Kabret aan den grond gevaren en verspert sinds gistermorgen 9 uur 15 minuten het verkeer Mevr Hoedt te Haarlem die verleden Vrydag door het in aanraking komen oiet een spiriluslichlje in brand vloog en hovigo brandwonden bekwam is gisteravond overleden Men meldt uit Roosendaal Oisterennacht is op het nieuw stationsemplacement alhier oen groota directie loods door onbekende oorzaak geheel afgebrand Een groot aantal teekenlngen en bescheiden gingen mede verloren Verzekering dekt de schade Oranje Nassau Oord I Naar men ons van uitstekend ingelichte zyde meldt beeft dr J W F Donath het beitunr van Oranje Nassau oord medegedeeld mevrouw Qraafland zulk een gevaar voor de patUnten te achten dat hy geen uur met baar wil samenwerken Ue 2e geneetbeer dr Hninink die 7 jaar op O N O ia geweest kan zyn deel der verantwoordeiykheid niet meer dragen als merrouw 6r adj directrice biyft De hoofdverpleegster zuster Hoottman die 4 jaar en verder de zusters Masthol De Haas v d Haas die er resp 4 2 en l i jaar werkzaam waren willso niet langer met mevr Or samenwerken Allen hebben hun ojpttlag aangevraagd Met de meeste beslistheid kunnen wythans Dog verzekeren dat dokter Donathgeen ontslag uit zyn betrekking hetlt gevraagd Gaat hy hseiii dan gaat hn gedwongrn fp Men meldt uit Almelo In een gisteravond gehouden vergadering van arbeiders van de Katoenmaatschappy Vdorheen gebr Scholten en Co werd da uittHg medegedeeld van een door een commissie met de directie aangevraagde conferentie Toegezegd was dat de booge boeten zouden vervallen en dat er gezorgd zou worden voor betere grondstoffen Van de gevraagde loonsvorhooging van 10 pi t kon echter niets komen daar naar de directie boweerde dezelfde ttukloonen werden betaald als aan de andere fabrieken Naar aanleiding van deze laatte beweering werd besloten een ioooiyat te maken van arbeiders der Katoenmaatscbappy en van arbeiders aan andere fabrieken om zoo mogeiyk net feiten aan te toonen dat er op andere fabrieken maer verdiend wordt Amsterdam 19 Maart 1907 Alt nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in bet weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVBAAOD Aand Leidsch Bankvereeniging H F C Gerlings lU pCt Rgnlandscbe Hypotheekb Offerte Prei aand Petroloom Mg Ouboes Offerte Gew Band Raventwaaa s Bier bronwerg Maatscbappy G pCt Pref aand Kavenswaay s Bier brouwery Maatschappg 70 Aaod Baumwollspinoerei Ger mania 130 Baumwollspinnerei Uronan 125 Pret aaod Madoera Stoomtram Mg 31 Aand Stoomtram weg Maatschappg Bussnm Huizen 60 Amstel Hotel Maatschappg 101 Binnenlandscbe Vaart Risico Sociëteit 132 Gebouw voor Kunsten tn Wetenscbappein te s Gravenhage 96 Opr aand Algem Consignatieb Offerte Javasche Cultuur My f 66 Bew V Oeelger Nederlandsch Indische Landbouw Mg 16 pCl Pr4m scheinen Hongaar Hypotheekbank 16 AANGEBODEN Aand Algemoene Maatscbappy tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen belaste waarden Bod l i Oblig Maatschappg voor Grondbezit en Grondcrediet Aand Nationale Vourscbotbank Nederiandsche Grootboekb 110 pCt Algemeene Hypotheekbank 2 pCt getort Bol Algemeene Hypotheekbank 10 pCt gestort 1 pCt Oblig Amsterdamsche Hypotheek Waarborg My 95 pCt Aand s Gravenhaagscbe Hypotheekbank voor Nederland Bod Intercommunale Hypotheekbank Nieuwe Nederiandsche Hypotheekbank Noordeiyke Hypotheekbank 101 pCt Stedelgke Hypotheekbank Bod Utrechtsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 175 pCt Utrechtsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 160 Utrechtsche Hypotheekbank 10 pCt gestort 150 Landbouw Mg Melattie 20 Passoeroeanscbe Koffie Cultuur Maatschappg Bod Cultuur Mg Petjanga n 155 pCt Preanger Kollle Cultuur My Tjibaroes Rahajoe 22 7 pCt Oblig Arnh Petroleum Mg 96 Aand Handelsv v h Beiss Co 100 Parmaceuliache Handelsv 137 i 3 i pCt Oblig Vrieasevoen Bod Aand Amsterdamsche Chininefabr 120 pCt Maatschappg tot verhuring van transportcylinders van gassen met hooge spanning Bod V Banmwollspinnerei Gronauz ei dividend 1906 160 pCt 5 pCt Oblig Nederiandsche stoom bleekery 120 Vand Stoomwevery Nyverheid 86 Maatscbappy tot exploitatie der suikerfabriek Kalibagor 120 Haarlomsche gzorgieterg 120 l i pCt Oblig Nederiandsche Margarinofabriek te Weenen 87 4 1 pCt Oblig Boek Courant en Steendrukkerg v b Thieme 90 1 pCt Oblig Electra Mg voor electrische Stations Bod Aand Nederl Indische Telefoon Maatscbappy IV Oblig Mg de Schelde Scheepsbouw en Werktalgenfabriek te Vliasingen 101 pCt Aand Maatschappg tot ex ploitatieder Scheepsaloopery v h Fr Rgsdyk 65 Spoorweg My Almelo Salzbergen 131 l i Oblig Zuid Hullandsche Electrische Spoorweg My Bod Aand Stoomtramw Maatschappg Oldambt Pekela 63 Burger Bouw Maatscbappy 83 Alg My tot expl van onroerende Goederen Prins Hendriklaan 80 Maatschappg de Toekomst tot het verkrygen ezploitee ren en weder van de band zetten van in Nederland liggende onroerende goederen 90 ntrecbtsche Algem brandverzekering Maatschappg Bod Nederland Mg van verzekering op het leven Standaard Verzekering Hg Vortekerlng Hy FItvo 100 pCt Leeuwarder Watarleid Hy B d Hg tot exploitatie van Waterleidingen in Nederl 1 pCt Oblig Uy tot exploitatie van Waterl in Nederland Bew van Uitgest schuld Paleis voor Volksvigt 18 pCt Aand Naamlooze Vennootschap tot tot expl van de Hollandsche Manege Ie Serie 20 3 Oblig Provincie Zuid Holland 97 Opr Aand Amsterdam Padaog Compagnie f 75 Opr Aand Javasche Bosch expl Maatscbappy Bod Winstaand Koninkiyke Paket vaart Mg f 680 Bew van Deelger Nederlandsch Indische Landbonw Mg 18 Opr Aand Singkep Tin My Bod Aand Comptoir Beige Neerlandais de Bourse et de Panque 70pCt 1 pCt PrAmsche Hongaarsche Hypotheekbank f 15 Aand Gnarantiekap van de Spaarbank voor de stad Amsterd 62 pCt 3 1 pet Oblig Orasja Nassau Hypotheekbank 90 1 pCi Obig Mg voorTurngebouwen Bod Amsterdam 19 Maart 1907 Volgens het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geeindigg 19 Maart door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder Courante fondsen li pCt Schaldbr Slicbtscbe Cre dietbank 96 pCl Aand Bataafscbe Hypotheekbank 25 pCt gestort 115 Nationale Hypotheekbank 326 Pretoria Hypotheek Mg 20 pCt gestort 101 105 Mg Helenaveen 105 Tabak Mg Ramboeng 200 5 pCt Oblig Cultuur Mg Tjepper 85 Aand Zuid Hollandsche Bloembollenkweekery en export Mgv h onder de firma C G van dor Hoef Co 20 Billiton My tweede Rubriek f 2650 Eerste Pref aand Oost Borneo Maatschappg 175 pCt Aand Explorati en Mgnbouw Mg Sumatra Serie A 20 Leidsche Veem 60 Leidsche Dekenfabriek 19 5 pCt Oblig Stoomspinnergen en Weveryen v h S J Spanjaard 1U2 Aand Mg de Katholieke Illnatratie 10 Stoomvaart Mg Triton 28 Amsterdamsche Rgtuig Mg 100 Pref Aand Madoera Stoomtr My 30 Aand Nation Grondbezit 20 pCt gestort Eerste Serie 325 Amstel Hotel Maatschappg 101 Amsterdamsche Zee en Brand Assnrantie Mg 166 Verzekering Mg Mercurius 10 pOt gestort 120 Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 95 Opr Aand Javasche Cultuur My f 65 Bew Tan Deelger Nederlandsch Indische Landbouw Mg f 18 16 60 Scrips Nederiandsche Centraal Spoorweg Maatschappg 36 pCt Bew van Deelger Vereenigde Amerikaansche fondsen Kerkbove i c s 2e Serie f 45 Stadsnieuws GOUDA 21 Maart 1907 In het Cafi de Harmonie heeft Woensdagmiddag onder leiding van de heeren Dr M Meyers D Baggelaar en Graaf van Bylandt leden van het hoofdbestuur der Nederiandsche Weerbaarheids Vereeniging eene vergadering plaats gehad van jongelui die hier eene aldeeling van genoemde ver eeniging wilden oprichten Nadat de leden van het hootdbestaur eenigo iulichtingen omtrent de vereeniging baddeo gegeven ging men tot het oprichten van de aldeeling over De oefeningen dezer vereeniging zallen Donderdagavond nn Zaterdagmiddag gebonden worden Het bestnur dezer vereeniging is samengesteld uit de h h C A M Sprugt president L J Zielstra secretaris F v Iterson Jr penningmeester en W F van Beek met J A P IJsselstegn eommissariasen Nadere inlichtingen omtrent het doel en werken dez r vereeniging zyn te bekomen by het bestuur De Statnten der Ooadsche Winkeliertverzyn door H H de Koningin goed ekenrd By het eindexamen a d Rykstnioboawwin tenohool te Boskoop op 19 a 20 Haart slaagden de heeren D Basteo Amertioort J Hopma Wis I nm i I Bitttomt AJmtlo H T Hooftiiao W de Rngter en A J Koster te Boskoop R V d Veen Finsterwolde B Spanjersberg Rotterdam F H van Nonhuys Leiden C B van Voorn Schiedam B J Aalbers Rgsoord J F Bevier de Foun Amsterdam S Herwegen Maasdam L A J Waterreus Den Haag en A v Balen te Oade Bgn ht gemeente Krimpen a d Lok heeft geen gtld in kas Om nu do betaling toch geregeld te doen plaats hebben heeft de gemeen teontvanger voorgetteld geld voor te schieten tegen 1 pCt Men heeft dit voorstel dankbaar aangenomen Voordracht van G üahne Het is juist 11 jaar geleden dat de Heer Dihne ook in deze stad een keurige voordracht hield opgeluisterd door tal van proeven op natuurkundig gebied Stellig heeft men t nog niet vergeten dat hg toen overal veel succes had en zoo was gisteren de zaal derSoc Réunie met veel belangstellenden gevuld Spreker had het nu over de nieuwere theorieën over het wezen der electriciteit Hg handelde over het ttolfelgk karakter dier natuurkracht die haar uitdrukking vindt in de leer der electronen en ionen Vervolgens werd nagegaan zekere licbtingsver cbynselen luminiszenz electrolyse electrische ontladingen in gassen radio activiteit hit radium en de hypothese van Rutherford Vooral liet de Heer Dühne uitkomen dat g de natunrverschynaelen niet kunnen verklaren wil kunnen we waarnemen en daaruit theoriefin stellen Wg kunnen trachten ons voorstellingen te maken hoe ongeveer de dingen uitgelegd zouden kuniun worden I Wat spreker vertelde van radia activiteit waren dus hypothesen Over de nieuwere opvattingen der atomen elementen en chemische verbindingen gaf de spreker een en ander Dnor allerlei proeven toonde hg aan welke de werking kan zyn van een electrischen stroom in vloeistoffen en oploEsingen liy geeft eene verklaring van de atomen of zooals tegenwoordig gezegd wordt een verzameling van negatieve en positieve electrOnen Sommige dezer hebben t vermogen zich telale verwgderen hierbg noemt hg den naam van Lorentz Daarna spreekt D bne over de verscbgnselen in Geissierscbe buizen Hittorf was de eerste die t groene licbtingsverschgnsel opmerkte Spreker beeft bet over katüodenttralen en zegt dat men denkt dat dit negatieve electronen zgn die met groote snelheid door de kathoden worden weggeslingerd Tevens wordt verklaard op welke wgze de snelheid dier wegalingerende stroom electronen kon gemeten worden De meting geschiedt door proeven te nemen over de afwyking die n magneet van bekende sterkte geelt aan stroom der zich uit haar in rechte lynen bewegende kathoden atralen Ook de anode stralen zgn aangetoond Het zyn de kanaalstralen van Goldstein die door byzonder daarvoor geconstrueerde van kanalen voorziene tioden kannen worden nit gezonden Door magneet invloeden wgken zy ut al Ook behandelt spreker resultaten van de onderzoekingen van Benard en Böntgen Een buitengewone eigenschap der Röntgenstralen is dat zy de lucht kannen ioniseeren wat nader wordt aangetoond Door eenige ontladingsproeven geeft spreker van deze ionisatieverschgnselen een daidelgk begrip Zeer belangrgk waren de proeven met radiumverbindingen of zelfs met p reparaten waarin wat radinmzout was De verdlenbten voor t radiamondsrzoek n de radio activiteit door Poinearè Bequerel de beide Curie s Ratherlotd en anderen worden in t licht gesteld Hg wgst ook op de overeenkomst tusschen de kathoden anode en Böntgen stralen en de drie soorten waarin de radio actieve stoften uitgezonden stralen kannen worden onderscheiden alpha beta en gamma ttrtlen Ook de theorie van Butherlord wordt door Dlhne betprokeo Een kostbare proel toont hy in t uurwerk van Strntt Het is een electroscoop die door ionisatie van de lacht door radio actieve stol wordt geladen dan door contract met een geleider naar den girond wordt ontladen weer door ionisatie der lucht wordt geladen enz Proeven met den zingenden Inchtboog t Wilhelmus Loreley en t Wien Neerlandsch bloed besloten de uilwil ielangwélttmdt rtdê van dsn Heer D Eenige personen kwamen na de pauze niet terug misschien wel door de benauwde temperataar in de zaal I ARgTBBBIOHT g Qonda n Maart 1907 GRANEN De markl was beden onveraoderd Tarwe Zeeuwsche 8 ij 8 50 mindere dito 7 o k 7 90 Afwijkende 6 50 i 6 75 Polder 6 10 t 7 Nieuwe ZeenwKhe a Rogge Zeeuwiche 5 50 k 5 75 Polder Buitenlandsche per 70 kilo i Gerst Winter Zomer i ü Chevalier ƒ 6 25 ii 6 75 Buitenl voerger per 70 kilo i Haver per hectoliter 4 10 ii 4 60 Per 100 kilo 8 35 jl ƒ 9 Hennepzaad Biutenlandsche per 50 K 1I0 6 50 a 7 Kanarieiaad 7 50 9 50 Karwijiaad per 50 Kilo 7 50 1 9 5 Kooluiad per 50 Kilo if Erwten Kookerwten 8 50 i 9 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 45 i 6 80 Boonen bruine Boooen 9 50 i ƒ 10 50 Witte boonen 4 ƒ Paarden boonen 7 ao i 7 30 Duiven boooen 7 75 a 8 50 Mais per 100 ICilo Bonte Amerikaansche 6 15 i 630 Kleine ronde 6 60 a 7 15 VziUARRT Melkvee goede aanvoer handel en pri n leer wel Vette varkens goede aanvoer handel vlug 33 a 35 et per halt K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 31 a 33 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel I 15 4 i 60 per week Vette Sctiapeo geen beteekenis Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vnj wel 6 4 8 Fokkalvcren 8 4 6 Kaas aangevoerd 37 partijen tiandel dauw ie kwal 38 4 39 50 ade kwal 36 4 37 so Noordhollanscne Boter 3441 stukken van Z KG Handel redel Goeboler 1 35 4 i 30 Weiboter i io 4 1 30 BEURS VAN EOTTERDAM 0 L K H K WOENSDAG 13 FEBR StaataUemngen PoETüoii Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSLiSD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 1 74 71 CoLuiiBU Geconsolideerde Buitenlandsche Scbgld Rocepis L 100 IV 21V liypothetk Banken Aandb idem idem 1 90 Pandb Rotterd Hypb 4 lOl Pandb Rotterd Hypb 3 97 Piindb Standaard Hypb 1 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 9 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO j Pandb Zuid Holl Hypb 419 andb Ie Algom Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp A Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4i 101 Bewyren van Deelger North w Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Aandb Hollandsche Hypb 4 99 PrtmwUeninqen bauoiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 i SeheepvaaTt Maattehappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Pmsterdam 4 100 SpoorrBêgUtningeii tuis Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMy A 367 Ontvangen DE NOUVEAUTÉ S IN Gosiumes tailleur en RegeDDiantels VERSCHEIDENHEID Men meldt uit den Haag Een groot aantal werkeloozen was hedenmorgen op de Paviljoenagracht byeennekomen om een optocht te honden De stoet waarin een drietal borden met verschillende opachrilten trok vandaar door verschillende straten weer naar de plaats van uitgang Daar gelastte een inspecteur van politie den deelnemers aan den stoet voor het rondtrekken door de stad was niet de vereischte vergunning gevraagd uiteen te gaan Aan dit bevel werd onmiddeliyk voldaan waarop de werkloozen in goede orde verspreid een wtudeling door de ttad begonnen Bargerlllke Stand BeeuvUk GEBOREN Gerrit ouders E Oostenryk en G van Dgk OVERLEDEN A Schrek wed van J van Ree 76 j St Ebtèphe Medoc La Rote Ludon O 60 0 78 AÜVEtiTEL TIE Chateau Malleret 0 M per aesch per anker van 4B fl SS Zenuw en Maaglij ders wordt lil orertoiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek Cblteau Malleret Petit Bonrgogiw Gravel Blaie Hant Sauternei Witte Bergerac Niersteiner R deiheimer 0 80 0 99 0 78 136 0 99 0 72 1 08 lESaafa g eTrer aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefkaartworlt d t boekje franco per poat toegeaonden door BOLKPOEL 8 Boekban Za tbomranI Oude Roode Portwijn 1 I ƒ I 8 per lleach Extra oude Roode Portwyn 1 44 Oude Witte Portwyn 1 06 Extra oude Witte Portwyn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bzllabdi per Liter 117 Prljntm netto H contant DEPOT TE OOPDA F J J BOON TAN OSTADB VAN Blommlstein s Inkt ih proi londer iiidelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK luiver plantaHrdigr licht verteerbaar nel A erkend middel teg en S N niNOSE Bloedarmoede en Zenuwzwakte Ik leed aan d maag en wat altgd zwak maar na het gebruik van uwe Sanguinose voel ik mg reeds veel heter en sterker zoodat ik mgn werk nu weer grooteodeels kan verrichten Mej P C0RNELI83E Wilhelminadorp Nov 1906 By herhaald gevoel van OKervM moeidheid en koorttaehHgheid beeft bet gebruik uwer Sanguinose my menigmalen goed gedaan Mevrouw RAHUSEN Arnhem Ik wat eene echte ZenuuiUfd re D doctoren hadden al Van alles aangewend doch niets mocht baten totdat men my de Sanguinote gegeven heelt Die heeft ma geholpen Na het gebruik van eenige flacons ben ik geheel beter Mej J TBUHPE Cuypttraat 66 Deo Haag Ruim zeventien jaren was ik by eeo doctor aan huls werkzaam al die jaren leed ik aan ont ettende hoofdpiinen door bloedarmoede en zwakke zenuwen Myn doctor gal mg allerlei soorten van staal maar niets hielp my Thans kan ik u verklaren dat ik door de SANGUINOSE geheel genezen ben tot verbazing van allen die my jaren lang alt een lyderea gekend hebben Mej E J BBIEDÉ Van Brueghelstraat Den Haag Ondergeteekende verklaart volkomeu genezen te zyn van duitelingen door het gebruik van zes flacons Sanguinose Mej M BUNSCHOTEN Den Haag Bysw ttraat 101 Gy die dit leest doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen Neemt eens de proel met de SANGUINOSE wanneer gy geen baat vindt hg Uwe tegenwoordige behandeling I Meer dan vierhonderd geneeeheeren in binnen en buiteuland raden de Sanguinose aan als versterkend tonifleerend middel by zwakte en algemeene verslappingstoestanden Sanguinose kost 1 1 50 por fl zet fl t 8 twaall fl 1 15 Waeht V voor namatlt l Te Goada bU WOLFF Go Westbaven 198 Hoest gij Gebruik VUGENHONIG VIJGENHONIO kott per fletcb een Guldeo en U het aeuigtte middel dat terstond helpt I W ADVERTMTIÏÏf in alle Couranten worden aangenomen door het AdverleaUe Bnreaa vaa A BHIi kMAN 4 £ O0N