Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1907

Zaterdag 23 Maart 1907 45ste Jaargang IVo 10890 H9IS TE HUUR HetreDhuts OosthavcD B 88 Zei lUaera groot Keolien drooge Kelder linlce Tain Voorzien an Ou eo Wattrleiding Te bevragen B 89 mmm mum Meuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken TeMoei No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Metoia H M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J26 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommei s VIJF CENTEN Soida Dnk rao A BRINKMAN A Zx DE nOBDKOOPSTB I DE MEEST PRACTISOHE DB HEEST VOLL EDIGE MOPEBLAPEl iljn bealiat die der Firma WELDON TBB LADIES JOVBKAL met minatens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DBBaaatAKBU met een gratia geknipt patroon THB BkZAAB OF CHILU BBS S FAsaiona Ktndermodea met vele gratia geknipte patronen VBAAGT Vut Boekhandelaar Proe nummeri Alle met kottel Boll Btjvoegtel Van alle iii deie bladen Toorkumend modelhn i in OEKNIPTE PATHONK S met Holl verklaring Ir p p tegen ornitbetaling van I U 5 verkrygbaar MILLY HIMONS Don Haag Onnavolgbaar lijn tbana door nieow gevonden toepasaingen ome In mUerert geieUUUrée Ê ortrette FelutmreBoguert zy geven kracbt en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtalge ilcb geen Imitatie voor de eehle te ontvangen OeIII Prjjscoarant met een aantal ongevraagde getnigscbrilten graiü op aanvraag Boxtel B HOOAI H1 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kanatbandel Kleiweg btj wten modellen te beiiehtigen lün Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETER8 Jz Ut op imM m kmkkrémd Ontvangen ALLE SOORTEN Schoenwerk rter b t m Saixoen iIsBMle een rniaie sorieerinj fotr ket AaDBemen in het Noord BrabaDlscli Schoen eo LaarzenmagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegiteeg Atobtrelendl C SMITS Alle reparatUa en aangemeten werk Wild en Gevogelle Van at heden en verder dag lj ki veraoh verkrijgbaar Braadkaikena Soepkippen Duiven Poalarden Kapoenen geneste Eendvogila Talingen wilde Eendvogels Faxanten Patrtjien Snippen Korhoendera Beevleeseb eni eni tegen de meeat aterk concarreerende prljxan Panklaar iclioongeaaakt traaeo door geheel NMerlaod Aanbevelend T GVTIBLIWQ fotXLvt Ooitentraal 18 BOTTERDAM TelephosD lateris No 8081 WERFXD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruiNPiiLoisthonino Eitraet wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Bor8tpiJD Keelpijn Heeschheid enz MELIASTBB ia verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Fmnirijlc Duütthland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rtv eT Kolome Tranevaal enz HBLIASTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailies bekroond MKLIAKTBB in flacons 1 0 40 1 0 70 en t 1 MBLIAVTBB in dooien tabletten 1 O iO en I 0 70 Eenigje fabrikanten H S VAN SCHAIK o Jx Koninkiyke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Varkrwrb ar bii Firma WOLFF Jt Co Weethaven 198 Oouda GEBNUKL Gouda B H Vi N MILD Veeratal B liü Gouda A BOÜMAN Moordrecht PISKSS NieuaerkerkadJJeet A N v ZB8ÖBN Sekoonhmen B v WIJK Oudnoaicr A 8CHEEB Haoêlreeki V W v BDB Oudmaier K va Dsa HEIJDEN te Retuumk P v d wVviUoereapeU D v D STAR WM J HÜL8T M KOLKMAN AHl VAN DER HEIJDEN Wa ingeveen P A u GROOT A d JONUH Ou in K r J P KASTELEIN PoUlirotkerdam D BIKKER te Benedup WAAHSCBuWliVCI Laat V niet misleiden door M 8 roop Het klooster SiiiiftaPaulo AbdU bestaat niet du Si roop van geenerUl umnrae Ceven$perzekerind niaat$cl at pi ff 3ardrechP Hfld I DorarccW OM rlcW In l 7ï maatstbapptllik Kapitaal oolt k na 1 1 000 009 j aemtKrd Redraii ruim 60 mll l i ne tr ruim 131 i Uctn WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT rM HOIIINHI MKB P BRIKHK Voedert uw Fee met de xutvere murwe V merk r en W Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Xere Diifioma Partji 1900 Negen Oouden MedaUlet QebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Ddiimatige lioor de nieuwste iiilTOidingen op ma hinaal gebied verbeterde bbrleaUe ttitaluiteiH gebruik an ne lijn itii grciiulstotlbu pirandeerei lei Brbruikor van Stollwerck B Choculade en Cacao eet aaiiheve enawaanlig tibrikut oauwiieurig beantwoordende aaa im Udiocid dn nop Etiketten Bt ma behaalde 27 Brerets iU HofleTeraneler 44 £ cre Dlploma 8 gouden ene Medatllra een liewija an uitmantend s hbrikKit lieed 1871 achreef da Aocademie national ds Faria Mous Tous doemoaa ni HMailIa é ir aalire elaaw en oonalderatlon a ▼ otra axoeltait tbbrloatlon de ObooolKt bonbon varl a eto ets rrtfwarck e fabrikaat ia verkrygbaar bij 11 H Confiaeura Banketbakkerf ma vat 0 eraalvertegenwoordiger tnor ïederlaad Jdiu Mattemtodt Amsterdam Knlverslraat 103 BmÊÊÊimÊmmÊÊÊmÊÊÊKmÊaÊÊiÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊm GEBR RIJKEN fe DE LANGE mgf ROTTERDAM Vl VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofilmagatiju Gedempte Blnnepirotte IS4 Telef 9B99 e MaoatHn HTeet teuwland 9 na6t Station Beur Telef 4087 IRRDILEN STEIIEN VERHDREN REFABEERER dageiyka la eiic Salau te keerw DB PHONOLA PHOSOLMNO HIBNON PIO MIST 3Fatêiit H Stolleii M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln in Is t ruimst voorxien van GASORNAIENTEN in elk ngl van de eerste fabrieken tegn concurreerende prgzen Aaileuc Spreek Biur Cl Ëieetriseke geleidingei Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qoadteh VerUcMlng tlagaalJn DE AV011D8TER daar alles door bekwame fitters verrio t wordt Hieaw BOverlroSea i l Prof Dr Liebors welbekend I ISIVW SBACBT ILIZU Alleen eebt met FabrtakaDurk tot Toortdarende radicale 4n sekere genezing ran alle vA K de meeat hardaekkige xenuif I Miekten ooraI ooUtaan dooi afdwaliDgea op jeugdigen leef J resale eneziog vau elke cwakte BI tdcht Benauwdheid Hoofdpga J Migraine Hartklopping Maagpjjo ifmpoienz Pollotione enz 01 I roerige proapectnBaea llrjifcr iwsh H 1 fl i fl 3 Vt dubbeleflotrh I n o j ICentraM Depöt Matth v d Voute Zaltbomiu I U püCi M Cléban k Oo Eotterdam V Happol VGnnenliage I lUtmmftDi tluJongJ Csn Rot eHam W Iff k Cj louda n hi alle droicisten tÊm Victoria Water icregelde asjinvoer Aanbevelend Firma Herman Zoon Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7 f üt eni t 9iS btj H H Apothekers en Drogisten Let op hot merk ASKBB 1 F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Qouda bf C LUtüER Apothekor Markt en bi WOLFFiCo Westhaven 118 EEHIOSEFOTTANIEEE Men ir rdt rerzocfat op t XBRK te letten üiT Hn Maoucuii tav M lUVËNSWAAY ZONEN OOBIMCBEH Dase THEEËN worden afgale É rerd in versegelde pakjes ran vtj Uee fl een hal en een Ned on met vermelding van Nommar ac Prgs roorxien van nevenataam Merk vojgsna ds Wet gedepo Zieh tot de uitroe ing van geeerde ordera aanbev ende J C BIJL voorheen J BREEB AART L l Bm ank onttttMrtM B uiteolandsch Overzicht Reuter seint nit Pargs dd 21 Maart De heer Alemane eischte dat er een commissie van onderzoek benoemd zou worden in zake de werkslaking te Nantes Minister Clemenceau verklaarde dat bijaldien dat voorstel mocht worden aangenomen hj een onderzoek zou voorstellen naar handelingen van de Confederation générale dn travail ter aanvulling van het geopend gerechtelijke onderzoek Het voorstel van den heer Alemane werd verworpen inet 390 stemmen tegen 135 De commissie voor fiscale wetgeving bepaalde dat vrijgesteld zullen worden van de belasting op het inkomen de consulaire agenten mits van vreemde nationaliteit Het optreden van de politie te Berlgn tegen de sociaaldemocratische groep uit den Rijksdag die een btjeeokomst hield met de redacties der bladen in het Rijksgebouw zonder die als vergadering bo de politie aan te mollen vindt algemeene alkeuring OmtreLt de bespreking der quaestie in het Seoiorenkonvent zegt de Lib Korr De vertegenwoordigers van alle partijen keurden deze bemoeienis met de rechten van Rijksdagleden beslist sf Een der leden van de Centruo parttl ging zells zoover dat hü leide Als dit optreden der politie wordt goedgekeurd zgn de vergaderingen van de partjjgroepen niet veilig meer voor controle der politie Een besluit werd door het konvent niet genomen nadat de voorzitter van den Rijksdag had verklaard dat de Rjjkskanselier het optreden der politie had afgekeurd en den Pruisischen minister van buitealandsche zaken last gegeven had de zaak onmiddellgk te herstellen De regeering stelt bet voor alsof niet het openbaar ministerie is opgetreden maar de politie zich al te ijverig heeft getoond Eei voorstel om de Pruisische regeering door den kanselier te doen verzoeken d n Rgksdag voor een bgzondere wet tegen een herhaling dezer politiebemoeiingen te beschermen werd na de mededeeling van den president van den Rgksdag eveneens ingetrokken Uaar wel werd de noodzakelijkheid betoogd dat de Rijksdag bij de behandeling van de door den kanselier aangekondigde hervorming der wet op de vereenigingen en de vergaderingen maatregelen moet nemeu om in de toekomst lulke voorvallen te beletten Den president graaf Stolberg werd van FtVILLËTOX m DUB BELE BA NDEN BI Hij hield hem eM glas suikerwater voor maar Christiaan atiet zjn hand met kracht terug Laat mü toch met rustl Alles wat men drinken kan zelfs water walgt mg Luistert verder Die gravin is niemand andera dan Etiennette Dbariel die t mg nogallgd kwaiyk neemt dat ik haar heb latenzitten Zg is een der gevaarlgkste schepsels die er bestaan Ik heb met eigen oogen gezien hoe zij haar hondje o zoo o snoezig beestje uit de derde verdieping het raam uit wierp omdat het haar weigerde te gehoorzamen O zij is zoo doortrapt slecht I Hy brak opnlenw iu tranen uit Oenevieve vroeg zich at of de ongelukkige weende om den dood van het kleine hondje of nit berouw dat hg zich weder had bedronken of dat het niet anders dan dronkemans tranen waren Inmiddels bulderde Christiaan voort Weet je wat het verstandigst ia f Geef me n geweer dan keer ik terng naar Damnarie en schiet haar dood als een dolleniMnd J at lal Ik dotal alle zijden ook door de sociaal democraten dank betuigd voor de nadrukkelijke wjjze waarop hü onmiddellijk de rechten van den Rijksdag bad verdedigd In de zitting van gisteren deelde graaf Stolberg een schrijven van den kansulier mede waarin deze mededeelde dat de politie slechts een onderzoek had ingesteld naar de vraag of de vergadering had moeten worden aangemeld t Indien de vraag niet ontkennend wordt beantwoord zal de Pruisische Regeering den president van den Rijksdag haar beslissing mededeelen De uitsluiting in het Uamburgsche havenbedrijf gaandeweg in haar gevolgen gelden Eiken dug kumen er schepen bg die op lossing moeten wachten Maandag lagen er 202 stoom en 52 zeilschepen in de haven gisteren was hun aantal tot 212 en 61 gestegen De palrounsvereenigiiig heeft gisteren onder oorzitting van Ballin vergaderd Deze deelde mede dat het niet mogelp was geweest de ontslagen werklieden in zoo korten tiJd door krachien van buiten f te vervangen Maar voor er veertien dagen sedert het begin van de nitsiniting verloopen waren maakte h j zich sterk dat men Oen heel eind o ige8cboten zou zi n De patroons besloten den strijd vol te houden Z j vragen in be geheel nog 2000 bootwerkers die voor een jaar vast op 30 mk weekloon en 1 mk per uur voor overwerk en Zondagswerk worden nange nomen De arbeiders die in de stad geen onderdak kunnen vinden zullen voorloopig aan boord van schepen gehuisvest worden Gisteren namen ongeveer 1700 zeelui het werk van de ontslagen bootwerkers waar wat onder dezen groote ontevredenheid wekt Oisterochte id hebben ongeveer 3000 ontslagen bootwerkers vergaderd De voorzitter deelde mede dat hy zich nog eens tot de gemeenschappelgke commissie voor regeling van grieven hud gewend om op den volgenden grondslag een vergelijk te bewerken De bootwerkers verklaren zich bereid in bijzondere gevallen den geheelen nacht door te werken overigens nemen zjj er genoegen mee met een rustpoos van een half unr geregeld tot 12 uur s nachts te werken Nadere bepalingen zullen bil gemeenschappelijk overleg vaatgesteld worden De patroonsvereeniging antwoordde op dit voorstel dat er voor baar geen aanleiding was om verder Ie onderhandelen V Uit Schwerin wordt gemeld dat de groothertogen van Mecklenüurg Schwerin en Hg verhief zich met moeite op zgn beenen maar die enkele beweging was voldoende om hem de helderheid van geeit te ontnemen Waarom draait de kamer zoo f stamelde hg De dokter legde hem weder behoedzaam op de sofa neder waarop de rampzalige Christiaan weder insliep Binnen eenige uren zal hy weder geheel op de been zyn voorspelde de dokter Maar welk een schok En welk een angst voor de toekomst I Misschien was bet slechts van voorbggaanden aard en had alleen het toevalschuld Neen dokter I Herinneren wg ons slechts wat hy zooeven beeft verleid DieEtiennette Dhariel is de hoofdschuldige vau ons ongeluk Zonder twgfel sprak hg de waarheid Maar ik zal my overtuigen Wat denkt u dan te doen f Myn geluk verdedigen dat door die vrouw bedreigd wordt Wie zy ook moge zgn gravin van klatergoud of cocette ik zal haar trotseeren Wy znllen eens zien of dit schepsel dat als zoo gevaariyk wordt afgeschilderd in staat is een fatsoeniyke vronw die haar hnwelgksgeluk wil verdedigen angst in te boezemen Men kan dan allesn STU tto rtjud HgaTlereB alt mtg Strelitj vast en zeker van plan zijn de door heo beloofde grondwet door te zetten Daartoe aal komende jaar een buitengewone vergadering van den Landdag byeengeroepen worden In bet midden van de vorige eenw heeft naar men zich herinnert vooral de reactionaire ridderachap zich met hand en tand tegen de invoering van de hervorming veriet Mocht dit nu weer bet geval liJn dan zullen de groothertogen naar men verzekert zich buiten de ridderschap om tot den Bondsraad wenden aan dat lichaam hunnt voorstellen voorleggen en een aanvnlÜDg van art 3 van de r ksgrondwet vragen om zoodoende voor invoering van de nieuwe grondwet de vrije hand te krijgen De geruchten van een Iminlsterieele crisis die oavermijdelgk zou zgn geworden door oneenigheid tasschen koning Leopold en de rainistera omtrent de Kongoleesche aange legenheden die geruchten worden stellig tegengesproken door de XXe S écle het ergaan van Helleputte De XXe Siècle gaat verder Als bd eerst heeft verklaard dat het beele gerucht van al de oneenigheid niet waar is en dat het ministerie niet denkt aan aftreden voegt hij er bij en zelfs als het aaendement Helleputte op den achturendag iu de mgnen er voor de tweede maalldoor mocht komen dan zal graaf de Snianie Naeyer toch aan het bewind blijven Deze ontkenning van de XXe Siècle tegenover de stellige berichten over oneenigheid die men elders leest ia wat vreemd Wat is er dan wél gebeurd De Juurnal de Braxelles het oIOcieuse blad weet niets van een crisis Het ministerie de Smet is taai en voorspellingen over zgn val zgn ougewis Maar dat de Koning en het Belgische volk verschillen in bun opvatting over de openbaarheid der Kongoleescha aangelegenheden is niet ongewis en een bericht van oneenigheid tnsschen Koning en regeering hierover klipkt zeer aannemelijk Stoijpin s progriimrede is voor het oogenblik het voornaamste onderwerp van bespreking in de pers En in die besprekingen zgn twee groote trekken op te merken De eerste is eerbied voor den ministerpresident die in een lange reeks van punten ongeveer alle gebreken van het Russische regeeringsstelsel opsomde en daardoor voor de eerste maal in een offlcieele verklaring aantoonde wat Rusland ontbreekt wat in dit land aoet fvorden gewijzigd eer het een moderne staat geacht kan worden Die ojisommlng maakte Stoijpin s rede tot een hem door en door kent Welnu ik wil haar leeren kennen Wanneer ik haar eenmaal gezien heb in baar eigen woning dan zal ik tevens weten hoe ik my tegenover baar heb te gedragen Ik heb rechten die ik kan laten gelden en ik zal die laten gelden Ik wil ze my niet laten ontnemen al beschikt myn vyandin ook over nog meer lage wapenen dan men van haar veronderstelt Het bewondering zag Jean de jonge vrouw aan die geheel onbekend met het leven maar bezield door een vurig geloof iu het edele van de zaak die zy verdedigde niet aarzelde zich tot zulk een gevaariyken stryd aan te gorden Zg weende niet kende geen zwakheid maar legde een moed aan den dag dien menig man van ervaring haar zou bengd hebben Zg was vrouw men wilde haar den echtgenoot ontnemen zy zon baar bezit verdedigen De dokter wierp een blik op den ongelukkige die sliep zonder eenig besef van wat er om hem heen gebeurde Was het der moeite waard zulk een strgd te aan vaarden ter wille van een dronkaard die lich aan lyn ondeugd overgaf ten aanschouwe van zyn ondergeschikten en nu daar nederlag ala een beest lusschen de flesschen die by geledigd bad P Welk een walgeiyk wezen eo hoe droevig was het lot van die vronw dit aao hem rerbsndtn wat to xieh f ry mannelijke daad want de erkenning van de bestaande gebreken is de eerste stap om te komen tot verbetering Hetgeen Stolypin thans als miniater president op de tribune van de Rg ksdoema zeide was voor vijl jaren voldoende om in de gevangenis gezet of naar Siberië verbannen te worden BUdeu en tijdsehriften die de eischen opsomden thans in het Regeeringsprogram uiteengezet werden vervolgd en guschorts en zoo ijj uit het buitenland kwamen lu Rusland verboden En bet is een stap vau groote beteekenia voor den vooruitgang dat de Russische Regeering thans openlijk en voor de geheele wereld de grondstellingen belijd die nog voor 100 korten t jd als revolutionair werden gestraft Reuter neint uit Londeo dd 21 Maart In antwoord op een desbetreffende vraag deelde Lord Crewe president van den Privy Council mede dat de regeering tegen het plan voor een tunnel door het Kanaal is Hg voegde daaraan toe dat zelfs wanneer tegen de militaire gevaren die aan het plan verhoeden liJn voldoende maatregelen genomen zonden lijn er in het land toch een gevoel van onveiligheid zou beeracben wat aanleiding zou geven tot aanvragen om uitbreiding van het leger en de marine en een voortduraoden toestand vau be o gdheid en misschien zelfs van vrees zou scheppen die hoe ongegrond dan ook toch zoowel op staalkundig als op handelsgebied van zeer uadeeligen invloed zoude zijn Daartegenover zgn van den aanleg van een tunnel geen zoodanige voordeelen te verwachten voor den handel en nijverheid van Qroot Brittannië dat ze zouden opwegen tegen de uit het plan voortvloeiende nadeeleu Verspreide Berichten FaiSIKUK Nèny een van de gelukkig ontsnapten bj h4t ongeluk in de mijnen van Courrièrea wien de glorie wat naar het hoofd gestegen is had iemand te Leyroui die een brochure verspreid had Nèny de bluffer een pak slaag gegeven Daarvoor ia hg gisteren tot 25 francs boete veroordeeld DuiTSOHUND De correapondent van het Berliner te Rome zegt dat de paus tegenover den vroegeren rükadagpresident graal Baliestrem herhaaldelgk verzekerd beeft zich niet in de politieke verbondingen te willem willig aan hem had opgeofferd in de hoop hem te kunnen opheffen nit de modder hem van zgn dwaasheid te genezen door de liefde I Hoe andera zou haar leven geweeat zyn dacht Jean als hg zelf haar had leeren kennen voordat die ellendeling zich met haar verloofd had Zgn naam die nu reeds een goeden klank bad onder de jongeren der wetenschap zgn schitterende toekomst waren haar eigendom geworden Oenevieve die hem in gedachten verdiept zag bedroog zich in den aard der overpeinzingen waaraan de jonge geleerde zich had overgegeven U denkt zonder twyfsl aan het beste middel om my te belpen in den atryd die my wacht Ik dank n dokter voor uwgoede voornemens Zji reikte hem de baud die hy met eerbied aan zyn lippen bracht Wat wilt u mevrouw dat ik doen zal Pvroeg hy ontroerd Ik ben geheel te uwer beschikking Zie my een onderhoud te verschaften met haar die zich gravin von Stelogel noemt maar die naar myn echtgenoot beweert niemand anders hi dan Etiennette Dhariel zyn voormalige mionarei Wordt Ttrrolgd